HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016"

Transkript

1 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 46/2016 (1. afdeling) M (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) mod H (advokat Jørgen U. Grønborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten i Randers den 16. december 2013 og af Vestre Landsrets 9. afdeling den 28. oktober I pådømmelsen har deltaget ni dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Jens Kruse Mikkelsen og Lars Apostoli. Påstande Appellanten, M, har nedlagt følgende påstande: 1) Indstævnte, H, skal anerkende, at ejendommen E2, beliggende...vej, 8850 Bjerringbro, tilhører hende som anpartssæreje, således at 26,61 % er fuldstændigt særeje, og 73,39 % er fælleseje. 2) Stadfæstelse af landsrettens dom for så vidt angår bestemmelsen om indtægterne optjent efter den 1. oktober 1990 af Hs særeje, subsidiært at disse indtægter tilhører hende som anpartssæreje, således at 26,61 % er fuldstændigt særeje, og 73,39 % er fælleseje. 3) Stadfæstelse af landsrettens dom for så vidt angår bestemmelsen om et vederlagskrav på 3,5 mio. kr. H har nedlagt påstand om stadfæstelse af skifterettens dom.

2 - 2 - Hun har desuden nedlagt følgende subsidiære påstande: 1) M skal anerkende, at ejendommen E2, beliggende...vej, 8850 Bjerringbro, tilhører hende som anpartssæreje, således at 44,12 % er fuldstændigt særeje, og 55,88 % er fælleseje. 2) M skal anerkende, at indtægterne af hendes særeje optjent efter den 1. oktober 1990 tilhører hende som anpartssæreje, således at 44,12 % er fuldstændigt særeje, og 55,88 % er fælleseje. Anbringender M har anført navnlig, at ved Hs erhvervelse af en andel af ejendommen E1 fra sin mor i 1978 var overdragelsessummen kr., og af dette beløb var kun kr. en gave med vilkår om særeje. Gaven udgjorde således kun 44,12 % af overdragelsessummen. Derfor er der ikke grundlag for at anse hele ejendommen for hendes særeje, men kun 44,12 %. Der blev etableret et anpartssæreje på 44,12 %, og det følger herefter af det præceptive surrogationsprincip, at kun 44,12 % af det provenu, som hun opnåede ved salget af ejendommen i 1988, er særeje resten er fælleseje. Det kan lægges til grund, at et beløb på kr., som blev anvendt ved købet af ejendommen E2 i 1988, var provenu fra salget af E1. Det betyder, at 44,12 % af beløbet, svarende til ,80 kr. var særejemidler, hvilket udgør 26,61 % af købesummen på kr. for E2. Hendes anpartssæreje i E2 udgør derfor 26,61 %. Hvis det skal lægges til grund, at E1 var Hs særeje i sin helhed, havde hun alligevel kun anpartssæreje i E2. I givet fald betyder det blot, at hele beløbet på kr., som udgjorde salgsprovenuet fra E1, var hendes særeje, og at hendes anpartssæreje i E2 derfor var 60,32 % svarende til den del af købesummen for E2, som blev betalt med dette provenu. Ægtefællers formueordning er som udgangspunkt fælleseje, jf. retsvirkningslovens 15. Derfor består en ægtefælles særeje alene af det, som er særeje ifølge ægtepagt, arv eller gave, eller som er indtægt af eller surrogat for dette, jf. 28 og 28 a. Det er unødvendigt og i strid med det præceptive surrogationsprincip i henhold til 28, stk. 3, jf. 28 a, at antage, at et aktiv udelukkende er enten særeje eller fælleseje. Anpartssærejet er udtryk for den rette afvejning af de modstående hensyn, når et aktiv erhverves for en blanding af særeje og fælleseje.

3 - 3 - Det er ikke tilstrækkeligt at rette op på forskydninger mellem særeje og fælleseje ved brug af reglerne om vederlagskrav, jf. 23, stk. 2. Gæld skal henføres til formuefællesskabet, og den del af købesummen, der er finansieret af lån, skal derfor anses for fælleseje. Det må i den forbindelse være uden betydning, om lånet er sikret ved pant i det pågældende aktiv, f.eks. en fast ejendom. Hs særeje blev etableret ved gaven fra moderen i Når det var giverens ønske, at indtægter af særeje skulle være fælleseje, var det dengang unødvendigt at træffe udtrykkelig bestemmelse herom, idet denne ordning fulgte direkte af den dagældende regel i retsvirkningslovens 21, stk blev ophævet ved lov nr. 396 af 13. juni 1990, som trådte i kraft den 1. oktober 1990, og indtægter af særeje er ifølge den nye bestemmelse i retsvirkningslovens 28, stk. 3, særeje. Ændringsloven indeholder ikke overgangsregler vedrørende indtægter af særeje, men det fremgår dog af bemærkningerne til lovforslaget, at de hidtidige regler er afgørende, når en gave er overgivet inden lovens ikrafttræden. Landsretten har derfor med rette lagt til grund, at indtægter af særeje, som er etableret ved en gave før 1990, fortsat må være fælleseje også for så vidt angår de indtægter, der falder efter lovens ikrafttræden. Det modsatte ville gribe ind i parternes bestående retsforhold i strid med de forudsætninger og ønsker, som gavegiveren må antages at have haft. Vederlagskravet efter 23, stk. 2, skal fastsættes skønsmæssigt, og en fleksibel anvendelse af reglen er også nødvendig, hvis anpartssæreje ikke anerkendes. I modsat fald bliver resultatet helt urimeligt og i strid med det hensyn til genopretning af balancen mellem fælleseje og særeje, som er reglens formål. Hs særeje udspringer af en gave på kr. i Hvis det lægges til grund, at hun i dag kan udtage hele E2 som sit særeje, vil det være urimeligt at begrænse vederlagskravet til et beløb, som er mindre end de 3,5 mio. kr., som følger af landsrettens dom. Det gælder særligt i lyset af det oplyste om den aktuelle handelsværdi af E2 og de øvrige oplysninger om størrelsen af parternes fælleseje mv. Ifølge det udkast til boopgørelse, som er udarbejdet af Hs advokat, udgør handelsværdien af ejendommen 16 mio. kr., og hvis vederlagskravet kun udgør

4 kr., bliver resultatet af bodelingen, at hun har et boslodskrav mod ham på netto ca. 1,8 mio. kr. Ved vurderingen af størrelsen af et rimeligt vederlagskrav bør der endvidere lægges vægt på parternes meget langvarige ægteskab, og at det kun er takket være hans arbejdsindsats og indtægter fra hans selvstændige virksomhed, at det har været muligt at bevare E2 også i årene , hvor der var underskud på driften af ejendommen. Han fik ikke løn for sin arbejdsindsats på ejendommen i disse år. Hertil kommer, at gælden på ejendommen er nedbragt med mere end 4,8 mio. kr., uden at H har kunnet dokumentere, at gælden er nedbragt med midler fra hendes særeje. Han har med henvisning til Højesterets dom UfR frafaldet sit anbringende om, at efterfølgende forhold efter købet af E2 kan have betydning for vurderingen af, om ejendommen tilhører H som anpartssæreje. H har anført navnlig, at det efter Højesterets praksis ligger fast, at en ejendom i sin helhed er særeje, når gavemomentet ved overdragelsen er væsentligt i forhold til ejendomsværdien og tillige betydeligt i absolut forstand, jf. UfR H og UfR H. Denne betingelse er opfyldt for hendes erhvervelse af en del af E1 i 1978, hvor gaveandelen udgjorde kr. ud af den samlede overdragelsessum på kr. Synspunktet om muligheden for etablering af et anpartssæreje ved delgave er baseret på betragtninger om mulige konsekvenser af særejereformen i 1990, men disse konsekvenser kan ikke spille nogen rolle for gaver fra tiden før denne reform, som der er tale om i denne sag. I øvrigt må det også efter særejereformen lægges til grund, at giveren kan bestemme, at aktivet i sin helhed skal være særeje, når gavemomentet er væsentligt. Højesterets domme er således fortsat udtryk for gældende ret. Når E1 var særeje i sin helhed, betyder det, at hele provenuet fra salget af ejendommen i 1988 også var særeje, jf. den dagældende bestemmelse i retsvirkningslovens 21, stk. 1, nr. 3, som svarer til surrogatreglen i den gældende lovs 28, stk. 3, jf. 28 a. Der er enighed om, at beløbet på kr., som indgik i betalingen for E2 i 1988, var provenu fra salget af E1. Det udgør 60,32 % af den samlede købesum for E2 på kr. og en endnu større andel

5 - 5 - af den kontante del af købesummen. Gælden i ejendommen skal anses for særejegæld og ikke fællesejegæld. Også E2 blev erhvervet før særejereformen i Efter de dagældende regler var det ved køb tilstrækkeligt til etablering af særeje for ejendommen i sin helhed, hvis mere end halvdelen af udbetalingen blev betalt med særejemidler. På den baggrund er det klart, at der ikke bliver tale om anpartssæreje for denne ejendom. Den er i sin helhed særeje for hende. Resultatet ville i øvrigt have været det samme, hvis erhvervelsen af E2 var sket efter Der er således heller ikke efter de gældende regler grundlag for anpartssæreje, når en ejendom erhverves for blandede midler. En ændring af retstilstanden, herunder eventuel indførelse af regler om anpartssæreje, bør ske ved lov, og overvejelser om lovændringer fremgår af Retsvirkningslovsudvalgets betænkning nr. 1552/2015. En opfølgning på denne betænkning er på regeringens lovprogram for folketingsåret Efter ophævelsen af retsvirkningslovens 21 og indførelsen af 28 er indtægter af særeje ikke længere fælleseje, men derimod særeje, jf. 28, stk. 3. Synspunktet om, at indtægter af særeje også efter ikrafttrædelsen af ændringsloven den 1. oktober 1990 skulle være fælleseje, er derfor i strid med loven, når der ikke kan påvises en særlig overgangsregel om, at de hidtil gældende regler fortsat skulle være gældende for særeje etableret inden lovændringen. I det foreliggende tilfælde har gavegiveren ikke truffet nogen bestemmelse om indtægter af gaven, og hun har næppe overhovedet gjort sig overvejelser herom. Der er i hvert fald ikke grundlag for en antagelse om, at hendes undladelse af at tage stilling til spørgsmålet skal fortolkes som et ønske om, at indtægterne skal være fælleseje. Spørgsmålet om formueordningen for indtægterne må derfor besvares på grundlag af de til enhver tid gældende regler herom, og det betyder, at de indtægter, som er faldet i tiden efter den 1. oktober 1990, er særeje. Dette resultat følger også af de almindelige intertemporalretlige regler. I forbindelse med købet af E2 i 1988 modtog hun en gave på kr. fra sin mor uden vilkår om særeje. Denne gave er derfor fælleseje, og da den indgik i betalingen af købesummen, har M krav på vederlag i medfør af retsvirkningslovens 23, stk. 2.

6 - 6 - Der er ikke grundlag for et vederlagskrav efter 23, stk. 2, som overstiger beløbet på kr. Der er ikke hjemmel til pristalsregulering af kravet eller til at forhøje det på grund af ejendomsværdistigningen. Det kan ikke føre til et andet resultat, hvis M har udført arbejde på ejendommen uden vederlag, men han har i øvrigt heller ikke ført bevis for at have arbejdet uden vederlag. Der er ikke ført bevis for, at underskud på den løbende drift af ejendommen eller afdrag på gælden i ejendommen blev betalt med fællesejemidler. Hun havde tilstrækkelige særejemidler til finansiering af disse udgifter, og siden 2000 har driften af ejendommen givet overskud. Hvis M får medhold i sit synspunkt om, at indtægterne af hendes særeje, optjent efter den 1. oktober 1990, skal anses for fælleseje, anerkendes det, at han har et vederlagskrav på 3,5 mio. kr., således som landsretten har lagt til grund. Retsgrundlag Den tidligere gældende bestemmelse i retsvirkningslovens 21 havde følgende ordlyd: 21. Særeje er: 1. hvad der ved ægtepagt er gjort til særeje, 2. gave, som er givet en ægtefælle af tredjemand med det vilkår, at den skal være særeje, eller arv, selv om den er arvingens tvangslod, for så vidt arveladeren ved testamente har truffet sådan bestemmelse, 3. hvad der træder i stedet for de under 1 og 2 nævnte genstande, medmindre andet gyldigt er bestemt. Stk. 2. Indtægt af særeje er fælleseje, medmindre andet gyldigt er bestemt. Bestemmelsen blev ophævet ved lov nr. 396 af 13. juni Ved denne ændringslov blev 28 og 28 a indsat i retsvirkningsloven. Disse bestemmelser har følgende ordlyd: 28. Ved ægtepagt kan ægtefæller aftale: 1) at hver ægtefælle ved bodeling efter separation eller skilsmisse beholder, hvad denne ejer, men at der er formuefællesskab ved dødsboskifte (skilsmissesæreje), og 2) i forbindelse med en aftale om skilsmissesæreje, at ejendelene ved dødsboskifte skal forbeholdes en ægtefælle eller dennes arvinger (fuldstændigt særeje). Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan angå en del af ægtefællernes ejendele, kan tidsbegrænses og kan træffes alene med henblik på en af ægtefællernes død.

7 - 7 - Stk. 3. En aftale efter stk. 1 omfatter, hvad der træder i stedet for de ejendele, aftalen vedrører, og indtægter af disse ejendele, medmindre andet er bestemt i aftalen. 28 a. En gavegiver eller arvelader kan vedrørende gave eller arv, herunder tvangsarv, træffe tilsvarende bestemmelse som efter 28. Bestemmelsen vedrørende arv skal træffes i et testamente. Om forskellene mellem brøkdelssæreje og såkaldt anpartssæreje hedder det i Retsvirkningslovsudvalgets betænkning nr fra 2015, side 312, bl.a.: Anpartssæreje og brøkdelssæreje minder til en vis grad om hinanden, men der er afgørende forskelle: 1) Brøkdelssærejet kan alene stiftes ved ægtepagt, gave eller testamente. Anpartssærejet antages af nogle forfattere herudover at kunne opstå ensidigt ved en tilfældighed, når midler fra flere formuearter sammenblandes. 2) Brøkdelssærejet kan kun ophæves ved ægtepagt og forbliver ved et salg af et brøkdelssærejeaktiv krone-for-krone brøkdelssæreje. Heroverfor antages anpartssæreje udover ved ægtepagt at kunne ophæves ensidigt ved, at ejerægtefællen sælger et aktiv i anpartssæreje og herefter selv fordeler salgsprovenuet forholdsmæssigt på de respektive formuearter. Det er uvist, hvordan en sådan fordeling skal finde sted for at være gyldig. 3) Sammenblanding af midler fra forskellige formuearter løses ved brøkdelssæreje på skifte af lovreglerne om vederlagskrav, som forudsat i forarbejderne til retsvirkningsloven, hvis ægtefællerne ikke aftaler andet ved ægtepagt. Anpartssæreje forudsættes som nævnt også at kunne deles ensidigt af en ægtefælle uden aftale med den anden og uden regler for, hvornår og hvordan en ægtefælle skal bestemme, hvilke midler der hører til de forskellige formuearter. Højesterets begrundelse og resultat I 1978 overdrog Hs mor, A, en andel af ejendommen E1 til hende med bestemmelse om, at den skulle være hendes særeje. Overdragelsessummen for ejendommen var kr., hvoraf kr. blev givet som gave. H solgte den i 1988 og købte samme år ejendommen E2. Købesummen for E2 var kr., og der er enighed om, at en del af denne købesum ( kr.) blev betalt med provenuet fra salget af E1. Spørgsmålet er, om E2 herefter i sin helhed er Hs særeje, eller om hun har et såkaldt anpartssæreje i denne ejendom og hvad der i givet fald er størrelsen af et sådant anpartssæreje. Endvidere skal Højesteret tage stilling til, om de indtægter af Hs særeje, der er optjent efter den 1. oktober 1990, er fælleseje eller

8 - 8 - særeje, samt til størrelsen af det vederlagskrav i henhold til retsvirkningslovens 23, stk. 2, som M har ret til under skiftet af parternes fællesbo. E2 særeje eller anpartssæreje Højesteret har ved dom af 29. maj 1984 (UfR ) og ved dom af 19. august 1987 (UfR ) fastslået, at en ejendom i sin helhed skal anses for særeje for en ægtefælle, som har modtaget den som gave med vilkår om særeje, når overdragelsen efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder indeholder et betydeligt gavemoment. Ved erhvervelsen af E1 i 1978 udgjorde værdien af gaven 44,12 % af overdragelsessummen, og Højesteret finder herefter, at denne ejendom blev særeje i sin helhed for H i henhold til As bestemmelse herom, jf. den dagældende 21, stk. 1, nr. 2, i retsvirkningsloven. Salgsprovenuet, som hun opnåede ved salget af ejendommen i 1988, var derfor også særeje, jf. 21, stk. 1, nr. 3. H købte E2 i 1988, og spørgsmålet om særeje skal afgøres efter forholdene på dette tidspunkt, jf. herved Højesterets dom af 18. august 2015 (UfR ). Købesummen udgjorde kr., og der er enighed om, at ,50 kr. blev finansieret ved lån. Af restkøbesummen på ,50 kr. bestod kr. af salgsprovenuet fra salget af E1, som derfor var særeje. Under disse omstændigheder tiltræder Højesteret, at E2 må anses for Hs særeje i sin helhed. Det forhold, at en del af købesummen bestod af fællesejemidler, kan alene give grundlag for et vederlagskrav efter retsvirkningslovens 23, stk. 2, og således ikke for et såkaldt anpartssæreje. Højesteret finder, at heller ikke særejereformen i 1990, jf. lov nr. 396 af 13. juni 1990, der bl.a. indførte mulighed for brøkdelssæreje, giver grundlag for at anerkende anpartssæreje. Indtægter af E2 efter den 1. oktober 1990 (fælleseje eller særeje?) samt vederlagskrav Otte dommere Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Jens Kruse Mikkelsen udtaler: Den dagældende bestemmelse i retsvirkningslovens 21 indeholdt regler om, hvad der var særeje, herunder særeje etableret ved gave. Efter 21, stk. 2, var indtægt af særeje fælleseje,

9 - 9 - medmindre andet gyldigt var bestemt. Retsvirkningslovens 21 blev som nævnt ophævet ved lov nr. 396 af 13. juni 1990 og erstattet af 28 og 28 a, der trådte i kraft den 1. oktober Efter 28 a kan en gavegiver træffe bestemmelse om særeje vedrørende gaven. En sådan bestemmelse om særeje omfatter efter 28, stk. 3, også indtægter af særejet, medmindre andet er bestemt af gavegiver. Ved reformen i 1990 er der således sket en ændring af den udfyldende regel om, hvilken formueart indtægter af særeje har, når andet ikke er aftalt eller bestemt. Som anført foran blev E1 særeje for H i overensstemmelse med gavegivers (As) bestemmelse herom ved overdragelsen til H i Gavegiver traf ingen udtrykkelig bestemmelse om, hvad der skulle gælde for indtægterne af særejet. Indtægterne af det oprindelige særeje (E1) og senere indtægterne af E2, der i 1988 trådte i stedet for det oprindelige særeje, er herefter fælleseje, jf. den dagældende 21, stk. 2. Spørgsmålet er, om bestemmelsen i 28, stk. 3, hvorefter indtægter af særeje er særeje, fører til, at indtægter af E2, der optjenes efter den 1. oktober 1990, ikke længere er fælleseje, men i stedet særeje. Den dagældende bestemmelse i 21, stk. 2, og den nugældende bestemmelse i 28, stk. 3, har karakter af regler, der fylder en aftale eller bestemmelse om særeje ud ved at fastlægge, hvilken formueart indtægter af særeje har, når der i aftalen eller bestemmelsen om særeje ikke er taget stilling hertil. Vi finder, at bestemmelsernes karakter af udfyldende regler indebærer, at formuearten af fremtidige indtægter af særejet fastlægges endeligt på det tidspunkt, hvor aftale om særeje indgås, eller hvor bestemmelse om særeje træffes af gavegiver eller arvelader. Det er således lovgivningen på dette tidspunkt, som de disponerende har mulighed for at indrette sig efter. Det er også ud fra forholdene på dette tidspunkt, at det afgøres, om selve aktivet er særeje, jf. Højesterets dom af 18. august 2015 (UfR ). Heraf følger, at reglen i 28, stk. 3, kun finder anvendelse på særejebestemmelser, som en gavegiver har truffet, før reglen trådte i kraft den 1. oktober 1990, hvis loven indeholder en overgangsregel herom. En sådan overgangsregel indeholder loven ikke.

10 På denne baggrund tiltræder vi, at indtægterne af E2, herunder også de indtægter, der er indtjent efter den 1. oktober 1990, er fælleseje. Når det således lægges til grund, at indtægterne af E2 også efter den 1. oktober 1990 er fælleseje, er der mellem parterne enighed om, at M har et vederlagskrav på de 3,5 mio. kr., som landsretten har fastsat efter en samlet skønsmæssig vurdering. Vi stemmer herefter for i det hele at stadfæste landsrettens dom. Dommer Lars Apostoli udtaler: Efter retsvirkningslovens 21, stk. 2, var indtægt af særeje fælleseje, medmindre andet gyldigt var bestemt. Denne bestemmelse blev ophævet ved lov nr. 396 af 13. juni 1990 og afløst af 28 og 28 a, og det følger af 28, stk. 3, at indtægter af særeje er særeje, medmindre andet er bestemt i ægtepagten, der danner grundlag for særejet, eller af gavegiveren eller arveladeren, der har truffet bestemmelse om, at det pågældende aktiv skal være særeje, jf. 28 a. Som anført af skifteretten og landsretten indeholder loven fra 1990 ikke overgangsregler vedrørende indtægter af særeje, hvor særejet blev etableret ved ægtepagt, arv eller gave fra før A har ikke truffet bestemmelse om, hvorvidt indtægterne af det særeje i form af en andel af E1, som hun gav til H i 1978, skulle være særeje eller fælleseje. Efter min opfattelse er der ikke fremlagt noget, der giver belæg for at fortolke As undladelse af at træffe bestemmelse om indtægternes formueart som udtryk for et ønske om, at de skulle være fælleseje svarende til resultatet i henhold til den dagældende 21, stk. 2, når intet andet var bestemt. Hendes undladelse betyder derfor alene, at hun netop ikke har truffet nogen bestemmelse om indtægternes formueart, og at formuearten for indtægterne må bestemmes efter de regler, der er gældende om sådanne indtægter på det tidspunkt, hvor indtægterne erhverves. Indtægter af særeje er ifølge ordlyden af 28, stk. 3, særeje, når intet andet er bestemt, og det gælder uden hensyn til, om det særeje, som indtægterne stammer fra, er etableret før eller efter 1990 og uden hensyn til, om det pågældende særeje er etableret ved ægtepagt, gave eller arv.

11 Uden særlige overgangsregler er der efter min opfattelse ikke hjemmel til anvendelse af 21, stk. 2, på indtægter af særeje, som erhverves efter den 1. oktober 1990, hvor loven fra 1990 trådte i kraft, og 21 blev ophævet. Indtægter af særeje, der erhverves efter den 1. oktober 1990, skal i stedet behandles efter reglen i 28, stk. 3, som trådte i stedet for 21, stk. 2. Det er således tidspunktet for erhvervelsen af indtægterne og ikke tidspunktet for erhvervelsen af det særeje, som indtægterne hidrører fra som er afgørende for, om det er den gamle regel i 21, stk. 2, eller den nye regel i 28, stk. 3, der skal anvendes. Dette resultat er også i overensstemmelse med de almindelige intertemporalretlige regler, idet jeg herved bemærker, at det efter 28, stk. 3, er erhvervelsen af indtægterne og ikke etableringen af særejet, som er den relevante retsstiftende kendsgerning, og at en regelændring med virkning for indtægter, som erhverves efter den 1. oktober 1990, ikke indebærer et indgreb i et kontraktforhold mellem gavegiver og gavemodtager i en situation som den foreliggende, hvor gavegiver netop intet har bestemt om disse indtægter. Da det af de anførte grunde er 28, stk. 3, der efter min opfattelse finder anvendelse på de indtægter af særeje, som H har erhvervet efter den 1. oktober 1990, stemmer jeg for at stadfæste skifterettens bestemmelse om disse indtægter. Som følge af flertallets afgørelse om indtægterne af E2 efter 1990, finder jeg ikke anledning til at udtale mig om størrelsen af vederlagskravet efter retsvirkningslovens 23, stk. 2. Konklusion Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for Højesteret til den anden part eller til statskassen.

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje - 1 Nogle praktiske forhold vedrørende særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved skilsmisse og dødsfald har det afgørende betydning for delingen af parternes formue, om en formue er fælleseje

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. august 2017 Sag 25/2017 (2. afdeling) A (advokat Kirstine Kryger Dyekjær, beskikket) mod B (advokat Karen Marie Jespersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

D O M. afsagt den 28. oktober 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Malene Urup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 28. oktober 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Malene Urup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 28. oktober 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Malene Urup og Krine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 0095 14 M (advok Johan Hartmann Stæger, København)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller - 1 Formuekompensation til fraskilte ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2016 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 35/2016 (1. afdeling) H (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) mod M (advokat Brit Elling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 14. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Peter Thønnings og Nanna Bille (kst.)).

D O M. Afsagt den 14. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Peter Thønnings og Nanna Bille (kst.)). D O M Afsagt den 14. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Peter Thønnings og Nanna Bille (kst.)). 13. afd. nr. B-2786-14: H (advokat Anne Broksø, besk.) mod M (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 44/2016 (1. afdeling) FTF som mandatar for FAF som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Dansk Industri (DI) som mandatar for KommunikationsCentret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. december 2013 Sag 48/2012 (1. afdeling) Rødekro Andelsboligforening (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. november 2015 Sag 22/2014 (1. afdeling) GN Store Nord A/S (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. marts 2017 Sag 159/2016 (1. afdeling) John Hejlesen, Inger Kristensen, Edvind Kristensen, Mogens Skibsted, Gert Grube og Arne Heilsen (advokat Nikolaj Nikolajsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere