REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland"

Transkript

1 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

2 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter i Region Midtjylland Rapporten er udarbejdet af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Bilag 6 er udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden Rapporten kan hentes på CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudviklings hjemmeside eller ved at kontakte CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Læsevejledning og begrebsafklaring Regionens resultat et hurtigt overblik Sammenligning med regionens resultat...9 Samlet indtryk...10 Inden indlæggelsen og ved modtagelsen på afdelingen...12 Personale...14 Personale (fortsat)...16 Behandlingsforløb...18 Information...20 Udskrivelse Sammenligning af regionens hospitaler...25 Samlet indtryk...26 Inden indlæggelsen og ved modtagelsen på afdelingen...30 Personale...33 Behandlingsforløb...41 Information...48 Udskrivelse...52 Bilag 1: Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev...59 Bilag 2: Undersøgelsesmetode...66 Bilag 3: Den statistiske databehandling...70 Bilag 4: Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika...72 Bilag 5: Forholdet mellem den regionale og nationale rapportering Bilag 6: Den nationale rapportering på regionsniveau... (vedhæftet)

4

5 Indledning 1 Indledning Fra oktober til december 2013 blev de indlagte patienter på regionens hospitaler i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af deres indlæggelse i perioden 9. august-31. oktober Patienternes svar beskrives i denne rapport. Baggrund Undersøgelsen, der er landsdækkende, gennemføres på vegne af de fem regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undersøgelsen er siden 2009 gennemført årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter på alle landets offentlige sygehuse, samt patienter som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med forslag til indsatsområder i arbejdet med den patientoplevede kvalitet på afsnits-, afdelings-, hospitals-, regions- og specialeniveau. I Region Midtjylland indeholder undersøgelsen foruden nationale spørgsmål også regionale og hospitalsspecifikke spørgsmål. Det giver regionen og dens hospitaler mulighed for at få patienternes vurderinger af områder, der er særligt fokus på. Nogle hospitalsafdelinger i Region Midtjylland har desuden valgt at få deres resultater opgjort på diagnosegrupper. Organisering Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Enheden for Brugerundersøgelser, der sammen med Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Den regionale del af undersøgelsen har tilknyttet en regional faglig arbejdsgruppe, som består af én repræsentant fra hvert af regionens hospitaler og en repræsentant fra afdelingen Kvalitet og Sundhedsdata. Datagrundlag I Region Midtjylland er der udarbejdet regionale rapporter på regions-, hospitals-, afdelings- og afsnitsniveau. Rapporterne indeholder patienternes svar på de nationale, regionale og hospitalsspecifikke spørgsmål i undersøgelsen. Den regionale rapportering følger de organisatoriske enheder. Rapporteringen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Sygehus-afdelingsklassifikation og regionens ledelsesinformationssystem InfoRM i samarbejde med hospitalerne. Der er ikke udarbejdet rapporter for afdelinger og afsnit med færre end 15 besvarelser. Denne rapport er udarbejdet på regionsniveau. Rapporten bygger på svar fra regionens indlagte patienter i perioden 9. august-31. oktober Tabel 1 opsummerer kort rapportens datagrundlag. 1

6 Kapitel 1 Tabel 1. Datagrundlaget for rapporten Patienter fra regionen udtrukket til undersøgelsen: Besvarelser fra regionens patienter: 8439 Regionens svarprocent: 59% Rapportens opbygning Rapporten består af følgende kapitler: Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: En kort læsevejledning og begrebsafklaring Kapitel 3: Et hurtigt overblik over patienternes tilfredshed Kapitel 4: En mere detaljeret præsentation samt sammenligning af patienternes svar Kapitel 5: En sammenligning af regionens hospitaler Præsentationen af regionens resultat følger temaopdelingen i spørgeskemaet. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises dog altid før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Bilagssamlingen Rapportens bilagssamling består af følgende: Bilag 1: Spørgeskema samt følge- og påmindelsesbrev, som patienterne fik tilsendt Bilag 2: En mere udførlig beskrivelse af den anvendte undersøgelsesmetode, herunder spørgeskemaets opbygning, valideringen af spørgeskemaets indhold og hvilke patienter, der er inkluderet i undersøgelsen Bilag 3: De statistiske og metodiske valg, som ligger til grund for rapporten Bilag 4: Krydstabeller, der viser, hvordan patienter med forskellige baggrundskarakteristika (eksempelvis køn, alder og modersmål) har svaret på spørgsmålene Bilag 5: En kort beskrivelse af forholdet mellem den regionale rapportering, som nærværende rapport er en del af, og den nationale rapportering Bilag 6: Den nationale rapportering, der er vedhæftet denne rapport 2

7 Læsevejledning og begrebsafklaring 2 Læsevejledning og begrebsafklaring Tilfredse og ikke-tilfredse patienter I rapporten skelnes der for de fleste spørgsmål mellem tilfredse og ikke-tilfredse patienter. Patienter, hvis svar må betegnes som udtryk for en positiv vurdering eller oplevelse, karakteriseres som tilfredse. Patienterne karakteriseres eksempelvis som tilfredse, hvis de har benyttet svarkategorierne Virkelig godt eller Godt, mens patienterne karakteriseres som ikke-tilfredse, hvis de har benyttet svarkategorierne Dårligt eller Virkelig dårligt. Dette skel mellem tilfredse og ikke-tilfredse har dels til formål at forenkle rapporteringen i kapitel 3 og kapitel 5 og er dels en forudsætning for de statistiske tests i kapitel 4. Tabel 4 i bilag 3 viser samtlige svarkategorier, der karakteriseres som henholdsvis tilfredse og ikketilfredse. Svar, der ikke indgår i analyserne Patienter, som ikke har svaret på spørgsmålene, er ekskluderet fra analyserne. Patienter, som har afgivet flere svar, er medtaget, hvor det fremgår tydeligt, hvorvidt patienten er tilfreds eller ikke-tilfreds. I tvivlstilfælde er patienten ekskluderet fra analyserne. Flere af spørgsmålene i spørgeskemaet indeholder neutrale svarkategorier som eksempelvis Det kan jeg ikke vurdere eller Det husker jeg ikke. Patienter, der har benyttet de neutrale svarkategorier, er ligeledes ekskluderet fra analyserne af de pågældende spørgsmål. Tabel 3 i bilag 3 indeholder en oversigt med svarkategorierne, der karakteriseres som neutrale. De neutrale svarkategorier vises endvidere i krydstabellerne i bilag 4. Spørgsmålene i undersøgelsen Af præsentationsmæssige hensyn vises spørgsmålene i kapitel 3 udelukkende i en afkortet og let omformuleret form. Spørgsmålenes oprindelige formulering benyttes i kapitel 4 og kapitel 5 og kan ligeledes findes i bilag 1, hvor spørgeskemaet er indsat. 3

8 Kapitel 2 4

9 Regionens resultat et hurtigt overblik 3 Regionens resultat et hurtigt overblik Dette kapitel giver et hurtigt overblik over tilfredsheden blandt regionens indlagte patienter. De nedenstående figurer viser andelen af regionens patienter, der er tilfredse under de forskellige spørgsmål. Figurerne indikerer således, hvilke områder regionen klarer sig henholdsvis godt og mindre godt på. I figurerne er spørgsmålene vist temavis med patienternes samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre i figurerne viser, hvilket tema de forskellige spørgsmål hører under. Den øverste søjle i figur 1 viser således andelen af patienterne, der er tilfredse med tilrettelæggelsen af deres samlede behandlingsforløb. Parenteserne efter spørgsmålet angiver, hvor mange patienter der indgår i beregningerne. 5

10 Kapitel 3 Figur 1. Oversigt over andel tilfredse patienter i regionen Tilrettelæggelse af det samlede behandlingsforløb (n=7262) 94% SAMLET INDTRYK Samlet indtryk af indlæggelse (n=8098) Samlet indtryk af lokaler (n=8081) 94% 89% Rengøringsstandarden på afdelingen (n=8000) 91% INDEN INDLÆGGELSEN OG Information om længden af ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (n=3476) Modtagelse på afdelingen (n=8219) Information om ventetid ved modtagelse (n=3299) 71% 95% 96% Kontaktperson(er) med særligt ansvar (n=8008) Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum indlagt to døgn) (n=3955) 83% 81% Kontaktperson(er) har taget ansvar (n=3081) 98% PERSONALE Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler (n=7043) Medinddragelse af patienter (n=8087) 88% 92% Medinddragelse af pårørende (n=5441) 85% Fik menneskelig støtte fra personalet (n=7868) 92% Personalet var gode til deres fag (n=7955) 97% BEHANDLINGSFORLØ B Viden om, hvad der skulle ske under indlæggelsen (n=8012) Behandlingen levede op til forventninger (n=7611) Sammenhæng i information fra forskellige ansatte (n=7565) 86% 91% 89% 6

11 Regionens resultat et hurtigt overblik Figur 2. Oversigt over andel tilfredse patienter i regionen BEHANDLINGSFORLØB Fejl i forbindelse med indlæggelsesforløb (n=8069) Personalets håndtering af fejl (n=784) Unødig ventetid der forlængede ophold på sygehus (n=7408) Tilrettelæggelse af overflytning mellem forskellige afdelinger (n=4313) 66% 88% 83% 92% Personalet givet den information, du havde brug for (n=8075) 91% INFORMATION Vurdering af mundtlig information (n=8081) Modtaget tilstrækkeligt informationsmateriale (n=6492) 79% 93% Vurdering af informationsmateriale (n=5261) 93% Tryghed ved udskrivelse (n=8125) 88% Samarbejde mellem afdelingen og kommunal hjemme(syge)pleje (n=2744) 88% Orientering af praktiserende læge (n=3594) 89% UDSKRIVELSE Information om kostens betydning for helbredet (n=5186) Information om motions betydning for helbredet (n=5437) 71% 76% Information om alkohols betydning for helbredet (n=3887) 66% Information om rygnings betydning for helbredet (n=3637) 71% 7

12 Kapitel 3 8

13 Sammenligning med regionens resultat i Sammenligning med regionens resultat Hvordan ser regionens resultat ud sammenlignet med resultatet i 2011 og 2012? I dette kapitel sammenlignes regionens resultat i 2013 med resultatet i 2011 og Patienternes svar præsenteres temavist i et opslag, hvor svarfordelingen for spørgsmålene inden for temaet vises på venstre side, og regionens resultat sammenlignes på højre side. Venstre side Den venstre side i opslagene viser patienternes svar på spørgsmålene inden for det pågældende tema. I figurerne er den/de positive svarkategori/svarkategorier, der karakteriseres som tilfredse, vist i grønne nuancer, mens den mest negative svarkategori altid er mørkerød. Parenteserne efter spørgsmålet angiver, hvor mange patienter (n) der på de pågældende spørgsmål har benyttet én af de viste svarkategorier. Højre side Den højre side i opslagene viser andelen af regionens patienter, der er tilfredse på spørgsmålene inden for det pågældende tema. Regionens resultat i 2013 sammenlignes i den forbindelse med regionens resultat i 2011 og 2012 på de spørgsmål, der er sammenlignelige i de to undersøgelser. Signifikante forskelle? Forskellene mellem regionens resultat i 2013 og regionens resultat i 2011 og 2012 er signifikanstestet, når forudsætningerne herfor er opfyldt. Signifikante forskelle er markeret med en stjerne bag resultatet i 2011 og En stjerne betyder således, at forskellen mellem regionens resultat i 2013 og regionens resultat i 2011 og 2012 er større, end den ville være, hvis svarene var placeret tilfældigt, og forskellen kan derfor ikke tilskrives statistiske tilfældigheder. De statistiske og metodiske valg, der ligger til grund for signifikanstestene, er beskrevet mere detaljeret i bilag 3. 9

14 Kapitel 4 Samlet indtryk Tilrettelæggelse af det samlede behandlingsforløb (n=7262) 37% 56% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Samlet indtryk af indlæggelse (n=8098) 43% 51% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Samlet indtryk af lokaler (n=8081) 28% 62% 9% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Rengøringsstandarden på afdelingen (n=8000) 23% 68% 8% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 10

15 Sammenligning med regionens resultat i Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt? 94 % 93 % 94 % Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? 94 % 94 % 95 % Hvad er dit samlede indtryk af afdelingens lokaler? 89 % 89 % 91 % * Hvordan vurderer du alt i alt, at rengøringen var på afdelingen? 91 % 92 % * 92 % * 11

16 Kapitel 4 Inden indlæggelsen og ved modtagelsen på afdelingen Information om længden af ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (n=3476) 38% 57% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Modtagelse på afdelingen (n=8219) 49% 48% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Information om ventetid ved modtagelse (n=3299) 31% 40% 16% 13% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 12

17 Sammenligning med regionens resultat i Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? 95 % 95 % 95 % Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? 96 % 96 % 97 % Informerede personalet dig om ventetiden ved din modtagelse? 71 % 70 % 74 % * 13

18 Kapitel 4 Personale Kontaktperson(er) med særligt ansvar (n=8008) 38% 45% 17% Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum indlagt to døgn) (n=3955) 34% 47% 19% Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Kontaktperson(er) har taget ansvar (n=3081) 41% 56% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler (n=7043) 34% 58% 6% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Medinddragelse af patienter (n=8087) 88% 11% For meget Passende For lidt Medinddragelse af pårørende (n=5441) 85% 14% For meget Passende For lidt Fik menneskelig støtte fra personalet (n=7868) 61% 31% 6% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 14

19 Sammenligning med regionens resultat i Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? 83 % 81 % * 82 % Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (minimum indlagt to døgn) 81 % 80 % 81 % Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? 98 % 97 % 98 % Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? 92 % 91 % * 92 % I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 88 % 88 % 89 % * I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 85 % 83 % * 85 % Fik du den menneskelige støtte, du havde brug for fra personalet, mens du var indlagt? 92 % 91 % * 92 % 15

20 Kapitel 4 Personale (fortsat) Personalet var gode til deres fag (n=7955) 72% 25% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 16

21 Sammenligning med regionens resultat i Fik du indtryk af, at personalet var gode til deres fag? 97 % 96 % * 97 % 17

22 Kapitel 4 Behandlingsforløb Viden om, hvad der skulle ske under indlæggelsen (n=8012) 48% 38% 10% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingen levede op til forventninger (n=7611) 59% 32% 6% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Sammenhæng i information fra forskellige ansatte (n=7565) 50% 40% 8% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Fejl i forbindelse med indlæggelsesforløb (n=8069) 88% 12% Nej Ja Personalets håndtering af fejl (n=784) 17% 48% 24% 10% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Unødig ventetid der forlængede ophold på sygehus (n=7408) 66% 17% 11% 6% Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Tilrettelæggelse af overflytning mellem forskellige afdelinger (n=4313) 28% 64% 6% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt 18

23 Sammenligning med regionens resultat i Vidste du, hvad der skulle ske, mens du var indlagt? 86 % 84 % * 87 % Levede behandlingen op til dine forventninger? 91 % 90 % 91 % Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på afdelingen? 89 % 88 % * 90 % Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? 88 % 87 % 88 % Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? 66 % 59 % * 66 % Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? 83 % 84 % 85 % * Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? 92 % 91 % 92 % 19

24 Kapitel 4 Information Personalet givet den information, du havde brug for (n=8075) 54% 36% 7% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Vurdering af mundtlig information (n=8081) 42% 51% 6% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Modtaget tilstrækkeligt informationsmateriale (n=6492) 79% 21% Ja Nej Vurdering af informationsmateriale (n=5261) 26% 66% 6% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 20

25 Sammenligning med regionens resultat i Har afdelingens personale givet dig den information, du løbende havde brug for? 91 % 90 % 91 % Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? 93 % 92 % * 93 % Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget tilstrækkeligt informationsmateriale om din sygdom og/eller behandling? 79 % - - Hvordan vurderer du det informationsmateriale du fik? 93 %

26 Kapitel 4 Udskrivelse Tryghed ved udskrivelse (n=8125) 37% 51% 10% Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Samarbejde mellem afdelingen og kommunal hjemme(syge)pleje (n=2744) 32% 56% 8% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Orientering af praktiserende læge (n=3594) 23% 65% 8% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Information om kostens betydning for helbredet (n=5186) 71% 29% Ja Nej Information om motions betydning for helbredet (n=5437) 76% 24% Ja Nej Information om alkohols betydning for helbredet (n=3887) 66% 34% Ja Nej Information om rygnings betydning for helbredet (n=3637) 71% 29% Ja Nej 22

27 Sammenligning med regionens resultat i Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? 88 % 87 % 88 % Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? 88 % 88 % 88 % Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? 89 % 87 % 88 % Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Kostens betydning for dit helbred? 71 % - - Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Motions betydning for dit helbred? 76 % - - Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Alkohols betydning for dit helbred? 66 % - - Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Rygnings betydning for dit helbred? 71 %

28 Kapitel 4 24

29 Sammenligning af regionens hospitaler 5 Sammenligning af regionens hospitaler Dette kapitel viser, hvordan regionens hospitaler klarer sig i forhold til hinanden på de enkelte spørgsmål. Kapitlet indikerer således, hvilke hospitaler, der klarer sig henholdsvis godt og mindre godt. Figurerne viser andelen af patienter, der er tilfredse. Den øverste søjle i figurerne viser regionens samlede resultat, mens de nedenstående søjler viser resultatet for hvert af regionens hospitaler. Parenteserne til venstre i figuren viser, hvor mange patienter (n) der indgår i beregningerne. Forskellene mellem regionens hospitaler er ikke signifikanstestet, og små forskelle skal derfor ikke tillægges for stor vægt, da små forskelle meget vel kan ligge inden for den statistiske usikkerhedsmargen. Kommentarsamling i afdelingsrapporterne Der kan være mange naturlige grunde til, at et hospital adskiller sig positivt eller negativt fra andre hospitaler. Det er derfor vigtigt at huske, at en spørgeskemaundersøgelse som denne giver et forenklet billede af patienternes oplevelser og vurdering af deres indlæggelse på hospitalet. Patienternes kommentarer kan give et fingerpeg om, hvad der fik patienterne til at svare, som de gjorde. Af hensyn til bilagsmaterialets omfang er der ikke udarbejdet en samlet kommentarsamling for regionen, men samtlige kommentarer fra regionens patienter kan findes i de respektive afdelingsrapporter. 25

30 Kapitel 5 Samlet indtryk Figur 3. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt? Region Midtjylland (n=7262) 94% Regionshospitalet Randers (n=671) 90% Hospitalsenheden Vest (n=1194) 93% Hospitalsenheden Horsens (n=789) 92% Hospitalsenhed Midt (n=1353) 92% Aarhus Universitetshospital (n=3255) 96% 26

31 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 4. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? Region Midtjylland (n=8098) 94% Regionshospitalet Randers (n=779) 90% Hospitalsenheden Vest (n=1373) 95% Hospitalsenheden Horsens (n=910) 91% Hospitalsenhed Midt (n=1495) 94% Aarhus Universitetshospital (n=3541) 96% 27

32 Kapitel 5 Figur 5. Hvad er dit samlede indtryk af afdelingens lokaler? Region Midtjylland (n=8081) 89% Regionshospitalet Randers (n=789) 91% Hospitalsenheden Vest (n=1368) 92% Hospitalsenheden Horsens (n=896) 81% Hospitalsenhed Midt (n=1494) 93% Aarhus Universitetshospital (n=3534) 89% 28

33 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 6. Hvordan vurderer du alt i alt, at rengøringen var på afdelingen? Region Midtjylland (n=8000) 91% Regionshospitalet Randers (n=774) 90% Hospitalsenheden Vest (n=1357) 93% Hospitalsenheden Horsens (n=898) 84% Hospitalsenhed Midt (n=1481) 92% Aarhus Universitetshospital (n=3490) 91% 29

34 Kapitel 5 Inden indlæggelsen og ved modtagelsen på afdelingen Figur 7. Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? Region Midtjylland (n=3476) 95% Regionshospitalet Randers (n=207) 96% Hospitalsenheden Vest (n=395) 97% Hospitalsenheden Horsens (n=348) 97% Hospitalsenhed Midt (n=607) 95% Aarhus Universitetshospital (n=1919) 94% 30

35 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 8. Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? Region Midtjylland (n=8219) 96% Regionshospitalet Randers (n=795) 96% Hospitalsenheden Vest (n=1389) 97% Hospitalsenheden Horsens (n=919) 94% Hospitalsenhed Midt (n=1516) 97% Aarhus Universitetshospital (n=3600) 97% 31

36 Kapitel 5 Figur 9. Informerede personalet dig om ventetiden ved din modtagelse? Region Midtjylland (n=3299) 71% Regionshospitalet Randers (n=364) 64% Hospitalsenheden Vest (n=490) 75% Hospitalsenheden Horsens (n=403) 58% Hospitalsenhed Midt (n=565) 73% Aarhus Universitetshospital (n=1477) 75% 32

37 Sammenligning af regionens hospitaler Personale Figur 10. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? Region Midtjylland (n=8008) 83% Regionshospitalet Randers (n=768) 77% Hospitalsenheden Vest (n=1336) 83% Hospitalsenheden Horsens (n=895) 80% Hospitalsenhed Midt (n=1474) 83% Aarhus Universitetshospital (n=3535) 84% 33

38 Kapitel 5 Figur 11. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (minimum indlagt to døgn) Region Midtjylland (n=3955) 81% Regionshospitalet Randers (n=358) 74% Hospitalsenheden Vest (n=649) 83% Hospitalsenheden Horsens (n=513) 78% Hospitalsenhed Midt (n=709) 82% Aarhus Universitetshospital (n=1726) 83% 34

39 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 12. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? Region Midtjylland (n=3081) 98% Regionshospitalet Randers (n=241) 97% Hospitalsenheden Vest (n=510) 98% Hospitalsenheden Horsens (n=398) 97% Hospitalsenhed Midt (n=559) 97% Aarhus Universitetshospital (n=1373) 98% 35

40 Kapitel 5 Figur 13. Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? Region Midtjylland (n=7043) 92% Regionshospitalet Randers (n=641) 89% Hospitalsenheden Vest (n=1143) 92% Hospitalsenheden Horsens (n=769) 89% Hospitalsenhed Midt (n=1291) 92% Aarhus Universitetshospital (n=3199) 94% 36

41 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 14. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? Region Midtjylland (n=8087) 88% Regionshospitalet Randers (n=778) 82% Hospitalsenheden Vest (n=1363) 88% Hospitalsenheden Horsens (n=902) 83% Hospitalsenhed Midt (n=1489) 88% Aarhus Universitetshospital (n=3555) 90% 37

42 Kapitel 5 Figur 15. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? Region Midtjylland (n=5441) 85% Regionshospitalet Randers (n=511) 75% Hospitalsenheden Vest (n=969) 84% Hospitalsenheden Horsens (n=504) 77% Hospitalsenhed Midt (n=1016) 87% Aarhus Universitetshospital (n=2441) 89% 38

43 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 16. Fik du den menneskelige støtte, du havde brug for fra personalet, mens du var indlagt? Region Midtjylland (n=7868) 92% Regionshospitalet Randers (n=759) 88% Hospitalsenheden Vest (n=1338) 93% Hospitalsenheden Horsens (n=882) 89% Hospitalsenhed Midt (n=1447) 93% Aarhus Universitetshospital (n=3442) 94% 39

44 Kapitel 5 Figur 17. Fik du indtryk af, at personalet var gode til deres fag? Region Midtjylland (n=7955) 97% Regionshospitalet Randers (n=757) 96% Hospitalsenheden Vest (n=1327) 97% Hospitalsenheden Horsens (n=898) 96% Hospitalsenhed Midt (n=1466) 97% Aarhus Universitetshospital (n=3507) 97% 40

45 Sammenligning af regionens hospitaler Behandlingsforløb Figur 18. Vidste du, hvad der skulle ske, mens du var indlagt? Region Midtjylland (n=8012) 86% Regionshospitalet Randers (n=777) 80% Hospitalsenheden Vest (n=1332) 84% Hospitalsenheden Horsens (n=904) 81% Hospitalsenhed Midt (n=1476) 85% Aarhus Universitetshospital (n=3523) 90% 41

46 Kapitel 5 Figur 19. Levede behandlingen op til dine forventninger? Region Midtjylland (n=7611) 91% Regionshospitalet Randers (n=736) 88% Hospitalsenheden Vest (n=1266) 91% Hospitalsenheden Horsens (n=872) 91% Hospitalsenhed Midt (n=1401) 89% Aarhus Universitetshospital (n=3336) 92% 42

47 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 20. Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på afdelingen? Region Midtjylland (n=7565) 89% Regionshospitalet Randers (n=722) 85% Hospitalsenheden Vest (n=1265) 90% Hospitalsenheden Horsens (n=835) 87% Hospitalsenhed Midt (n=1385) 88% Aarhus Universitetshospital (n=3358) 91% 43

48 Kapitel 5 Figur 21. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Region Midtjylland (n=8069) 88% Regionshospitalet Randers (n=780) 85% Hospitalsenheden Vest (n=1355) 88% Hospitalsenheden Horsens (n=909) 88% Hospitalsenhed Midt (n=1482) 87% Aarhus Universitetshospital (n=3543) 88% 44

49 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 22. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? Region Midtjylland (n=784) 66% Regionshospitalet Randers (n=91) 53% Hospitalsenheden Vest (n=124) 71% Hospitalsenheden Horsens (n=83) 50% Hospitalsenhed Midt (n=145) 63% Aarhus Universitetshospital (n=341) 73% 45

50 Kapitel 5 Figur 23. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? Region Midtjylland (n=7408) 83% Regionshospitalet Randers (n=722) 81% Hospitalsenheden Vest (n=1240) 84% Hospitalsenheden Horsens (n=818) 81% Hospitalsenhed Midt (n=1353) 83% Aarhus Universitetshospital (n=3275) 84% 46

51 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 24. Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? Region Midtjylland (n=4313) 92% Regionshospitalet Randers (n=438) 94% Hospitalsenheden Vest (n=721) 93% Hospitalsenheden Horsens (n=426) 87% Hospitalsenhed Midt (n=805) 89% Aarhus Universitetshospital (n=1923) 94% 47

52 Kapitel 5 Information Figur 25. Har afdelingens personale givet dig den information, du løbende havde brug for? Region Midtjylland (n=8075) 91% Regionshospitalet Randers (n=780) 86% Hospitalsenheden Vest (n=1350) 92% Hospitalsenheden Horsens (n=899) 87% Hospitalsenhed Midt (n=1489) 90% Aarhus Universitetshospital (n=3557) 93% 48

53 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 26. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? Region Midtjylland (n=8081) 93% Regionshospitalet Randers (n=778) 89% Hospitalsenheden Vest (n=1361) 95% Hospitalsenheden Horsens (n=905) 91% Hospitalsenhed Midt (n=1495) 93% Aarhus Universitetshospital (n=3542) 95% 49

54 Kapitel 5 Figur 27. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget tilstrækkeligt informationsmateriale om din sygdom og/eller behandling? Region Midtjylland (n=6492) 79% Regionshospitalet Randers (n=616) 75% Hospitalsenheden Vest (n=1085) 81% Hospitalsenheden Horsens (n=695) 74% Hospitalsenhed Midt (n=1218) 79% Aarhus Universitetshospital (n=2878) 81% 50

55 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 28. Hvordan vurderer du det informationsmateriale du fik? Region Midtjylland (n=5261) 93% Regionshospitalet Randers (n=475) 91% Hospitalsenheden Vest (n=891) 94% Hospitalsenheden Horsens (n=541) 90% Hospitalsenhed Midt (n=985) 93% Aarhus Universitetshospital (n=2369) 93% 51

56 Kapitel 5 Udskrivelse Figur 29. Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Region Midtjylland (n=8125) 88% Regionshospitalet Randers (n=791) 87% Hospitalsenheden Vest (n=1368) 87% Hospitalsenheden Horsens (n=913) 87% Hospitalsenhed Midt (n=1509) 87% Aarhus Universitetshospital (n=3544) 90% 52

57 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 30. Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? Region Midtjylland (n=2744) 88% Regionshospitalet Randers (n=295) 87% Hospitalsenheden Vest (n=552) 91% Hospitalsenheden Horsens (n=275) 84% Hospitalsenhed Midt (n=531) 87% Aarhus Universitetshospital (n=1091) 88% 53

58 Kapitel 5 Figur 31. Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? Region Midtjylland (n=3594) 89% Regionshospitalet Randers (n=351) 92% Hospitalsenheden Vest (n=664) 88% Hospitalsenheden Horsens (n=357) 88% Hospitalsenhed Midt (n=665) 87% Aarhus Universitetshospital (n=1557) 89% 54

59 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 32. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Kostens betydning for dit helbred? Region Midtjylland (n=5186) 71% Regionshospitalet Randers (n=484) 65% Hospitalsenheden Vest (n=851) 71% Hospitalsenheden Horsens (n=609) 73% Hospitalsenhed Midt (n=1015) 70% Aarhus Universitetshospital (n=2227) 71% 55

60 Kapitel 5 Figur 33. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Motions betydning for dit helbred? Region Midtjylland (n=5437) 76% Regionshospitalet Randers (n=511) 72% Hospitalsenheden Vest (n=908) 77% Hospitalsenheden Horsens (n=644) 78% Hospitalsenhed Midt (n=1066) 77% Aarhus Universitetshospital (n=2308) 75% 56

61 Sammenligning af regionens hospitaler Figur 34. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Alkohols betydning for dit helbred? Region Midtjylland (n=3887) 66% Regionshospitalet Randers (n=364) 60% Hospitalsenheden Vest (n=636) 65% Hospitalsenheden Horsens (n=450) 65% Hospitalsenhed Midt (n=776) 68% Aarhus Universitetshospital (n=1661) 68% 57

62 Kapitel 5 Figur 35. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Rygnings betydning for dit helbred? Region Midtjylland (n=3637) 71% Regionshospitalet Randers (n=341) 64% Hospitalsenheden Vest (n=583) 67% Hospitalsenheden Horsens (n=428) 73% Hospitalsenhed Midt (n=729) 73% Aarhus Universitetshospital (n=1556) 73% 58

63 Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev Bilag 1: Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev >>navn<< >>conavn<< >>adresse<< >>postnummer<< >>by<< Løbenr.: >>lobnr<< >>udsdato<< Få brevet læst op ring på: Hvordan oplevede du din indlæggelse på >>linje1<< >>linje2<< >>linje3<<? Vi vil gerne bruge dine erfaringer til at forbedre behandlingen for andre patienter. Derfor håber vi, at du vil besvare det vedlagte spørgeskema om din indlæggelse og sende det retur i den frankerede svarkuvert senest d. >>svardato<<. Hvis du har adgang til internettet, kan du udfylde spørgeskemaet på hvor din adgangskode er: >>projekt id<< >>ou15flet<< Fortroligt Vi behandler alle oplysninger til undersøgelsen fortroligt. Når vi anvender oplysningerne, vil svar fra enkeltpersoner ikke kunne genkendes. Du kan beskrive dine oplevelser i skemaets kommentarfelter. Dine kommentarer bliver efter undersøgelsens afslutning sendt videre til afdelingen i anonymiseret form. Spørgsmål om dit sygdoms-/behandlingsforløb eller deciderede klager, bør sendes til din afdeling, sygehusledelsen eller en patientvejleder i din region. Om undersøgelsen Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser gennemføres af de fem regioner i Danmark. Den evaluerer patienters oplevelser af indlæggelser i perioden august - oktober 2013, hvor du har været indlagt. Resultaterne af undersøgelsen bliver offentliggjort på i maj Undersøgelsens resultater og dine kommentarer bliver også sendt til din afdeling, som vil bruge dem til at forbedre behandlingen for afdelingens patienter. Har du spørgsmål til spørgeskemaet? Du kan læse mere om undersøgelsen på eller Du er også velkommen til at kontakte Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på telefon: / , mandag-fredag fra kl eller på På forhånd tak for hjælpen. Ole Thomsen Koncerndirektør Sundhed Region Midtjylland Hvis du har en smartphone, kan du scanne koden og få adgang til spørgeskemaet. 59

64 Bilag 1 60

65 61 Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev

66 Bilag 1 62

67 63 Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev

68 Bilag 1 64

69 Spørgeskema, følge- og påmindelsesbrev >>navn<< >>conavn<< >>adresse<< >>postnummer<< >>by<< Løbenr.: >>lobnr<< >>uds2dato<< Hvordan oplevede du din indlæggelse på >>linje1<< >>linje2<< >>linje3<<? Vi vil gerne bruge dine erfaringer, men vi har endnu ikke modtaget en besvarelse fra dig. Vi håber, at du vil besvare det vedlagte spørgeskema om din indlæggelse og sende det retur i den frankerede svarkuvert senest d. >>svar2dato<<. På den måde kan du være med til at forbedre behandlingen for andre patienter. Hvis du har adgang til internettet, kan du udfylde spørgeskemaet på hvor din adgangskode er: >>projekt id<< Hvis du allerede har besvaret spørgeskemaet, så vil vi registrere det i løbet af de nærmeste dage. Vi takker for besvarelsen og beder dig om at se bort fra dette brev. >>ou15flet<< Fortroligt Vi behandler alle oplysninger til undersøgelsen fortroligt. Når vi anvender oplysningerne, vil svar fra enkeltpersoner ikke kunne genkendes. Du kan beskrive dine oplevelser i skemaets kommentarfelter. Dine kommentarer bliver efter undersøgelsens afslutning sendt videre til afdelingen i anonymiseret form. Spørgsmål om dit sygdoms-/behandlingsforløb eller deciderede klager, bør sendes til din afdeling, sygehusledelsen eller en patientvejleder i din region. Har du spørgsmål til spørgeskemaet til spørgeskemaet? Du kan læse mere om undersøgelsen på eller Du er også velkommen til at kontakte Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på telefon: / , mandag-fredag fra kl eller på På forhånd tak for hjælpen. Ole Thomsen Koncerndirektør Sundhed Region Midtjylland Hvis du har en smartphone, kan du scanne koden og få adgang til spørgeskemaet. 65

70 Bilag 2 Bilag 2: Undersøgelsesmetode Undersøgelsesdesign Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse med postomdelte spørgeskemaer. Fra tre til fire uger efter udsendelsen af spørgeskemaerne blev der, for at øge svarprocenten, fremsendt et påmindelsesbrev til patienter, hvorfra besvarelser endnu ikke var registreret. Sammen med spørgeskemaet var der vedlagt en frankeret svarkuvert, hvori patienterne kunne returnere spørgeskemaet efter at have besvaret det. Patienterne havde desuden mulighed for at besvare spørgeskemaet på internettet. I følgebrevet blev patienterne informeret om denne mulighed, og hver patient fik tildelt en individuel kode med tilhørende brugernavn til at logge ind på en angivet hjemmeside. Spørgeskemaet havde påtrykt afsnittets, afdelingens og hospitalets navn i daglig tale. Patienterne vidste på den måde, hvilken indlæggelse det handlede om, hvis de havde flere indlæggelser i inklusionsperioden. Spørgeskemaet Ambulante og indlagte patienter har fået tilsendt hver deres version af spørgeskemaet, som begge indeholder nationale og regionale spørgsmål. For de indlagte patienters vedkommende består cirka halvdelen af spørgeskemaet af nationale spørgsmål inklusiv kommentarfelter, hvoraf en stor del næsten er enslydende med de nationale spørgsmål til de ambulante patienter. Den anden halvdel af spørgeskemaet for de indlagte patienter i Region Midtjylland består af regionale spørgsmål, regionale kommentarfelter samt ét valgfrit hospitalsspecifikt spørgsmål. Mange af spørgsmålene og kommentarfelterne er enslydende eller næsten enslydende med de regionale spørgsmål til de ambulante patienter. Spørgeskemaet er inddelt i følgende seks temaer, som erfaringerne fra litteraturen på området og fra tidligere undersøgelser blandt lignende patientgrupper har vist, at patienterne prioriterer højt: Inden indlæggelse og ved modtagelsen på afdelingen Personale Behandlingsforløb Information Udskrivelse Samlet indtryk Validering af spørgeskema For at sikre at patienterne forstår spørgsmålene, og om spørgsmålene måler det, der er hensigten, blev spørgeskemaet valideret inden udsendelsen i

71 Undersøgelsesmetode Valideringen blev foretaget ved hjælp af interview med patienter på fem hospitaler, fem ambulatorier og fem sengeafdelinger. Der blev i alt gennemført 39 interviews. Valideringsstederne blev udvalgt i hele landet, så de repræsenterer specialerne i LUP Nogle specialer blev udvalgt, fordi der ikke tidligere var valideret inden for dem i LUP-sammenhæng. De afholdte interviews fokuserede primært på spørgsmål, som ikke tidligere var valideret samt spørgsmål, som kunne tænkes at være vanskelige at forstå eller besvare. Patienterne blev bedt om at forholde sig særligt til et varierende udvalg af spørgsmål i spørgeskemaet, da det af hensyn til patienternes tid ikke var muligt at bede hver enkelt patient om at gå i dybden med alle spørgsmål i spørgeskemaet. Specialer og diagnoser i undersøgelsen Undersøgelsen dækker i udgangspunktet alle specialer og diagnoser inden for det somatiske område på hospitalerne. Enkelte specialer og diagnoser er imidlertid ekskluderet fra undersøgelsen af hensyn til det etisk forsvarlige i at lade patienter herfra indgå i undersøgelsen, og/eller fordi valideringen viste, at spørgeskemaet ikke var velegnet til at undersøge de pågældende patienters oplevelser. Andre specialer er ikke en del af undersøgelsen, da der ikke er et tilstrækkeligt antal patienter i undersøgelsesperioden. Sekretariatet, den nationale faglige arbejdsgruppe og styregruppen har i samarbejde besluttet, hvilke specialer og diagnoser der ikke skal indgå i undersøgelsen. Specialerne anæstesiologi, diagnostisk radiologi, de parakliniske diagnostiske specialer samt patienter med besøg på mammograficentre indgår eksempelvis ikke i undersøgelsen. Patienter i undersøgelsen Patienterne i undersøgelsen er udtrukket fra Landspatientregisteret blandt patienter, som inden for perioden 9. august-31. oktober 2013 var indlagte i minimum 24 timer (jf. klokkeslæt og dato) på landets offentlige sygehuse eller på privathospitaler efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. For hver af afdelingens specialer er spørgeskemaet sendt til en tilfældig stikprøve på 400 patienter. Havde afdelingerne ikke 400 patienter i inklusionsperioden, er spørgeskemaet sendt til samtlige patienter. Afdelinger, der har færre end 30 patienter i inklusionsperioden, indgår af hensyn til patienternes anonymitet samt resultaternes statistiske usikkerhed ikke i undersøgelsen. I Region Midtjylland sikrede et supplerende patientudtræk af hensyn til rapporteringen på afsnitsniveau herefter, at spørgeskemaet blev sendt til minimum 30 patienter fra hvert afsnit, hvis dette var muligt. Patienterne indgår kun i stikprøven én gang. Har patienterne haft flere indlæggelser i inklusionsperioden, er det den seneste indlæggelse, der indgår i stikprøven. Patienter under et år er frasorteret på obstetriske afdelinger, såvel som patienter der er registreret som raske ledsagere eller raske nyfødte. 67

72 Bilag 2 I alt har indlagte patienter i Region Midtjylland fået tilsendt spørgeskemaet, heraf har besvaret spørgeskemaet, og svarprocenten er i Region Midtjylland således 59 procent. En høj svarprocent er altid ønskelig, da man herved mindsker risikoen for selektionsskævheder i form af store forskelle mellem de patientgrupper, der besvarer spørgeskemaet, og de patientgrupper, der vælger ikke at besvare spørgeskemaet. I Region Midtjylland var svarprocenten for indlagte patienter i procent og procent, mens svarprocenten på landsplan var hhv. 59 procent og 57 procent. I praksis må en svarprocent på over 50 procent vurderes som acceptabel, mens en svarprocent under 40 procent er utilfredsstillende og medfører, at resultatet skal tolkes med stor forsigtighed. Svarprocenten betyder som antydet ovenfor mindre, hvis de patienter, der har besvaret spørgeskemaet, udgør et repræsentativt og tilstrækkeligt stort udsnit af de indlagte patienter i Region Midtjylland. I tabel 2 sammenlignes køns- og aldersfordelingen for patienter, der besvarede spørgeskemaet derfor med køns- og aldersfordelingerne for hele den udtrukne stikprøve, som fik tilsendt spørgeskemaet. 68

73 Undersøgelsesmetode Tabel 2. Køns- og aldersfordelingen for patienter, der har besvaret spørgeskemaet og alle patienter i stikprøven Besvaret spørgeskemaer Udsendte spørgeskemaer Alle 59% 100% Køn Mand 49% 49% Kvinde 51% 51% Aldersgruppe Under 20 år 8% 10% år 7% 10% år 22% 22% år 48% 42% 80 år eller derover 15% 16% I Region Midtjylland gælder det for indlagte patienter generelt, at patientens køn har en effekt på den oplevede tilfredshed. Hermed menes, at de kvindelige patienter er mindre tilbøjelige til at være tilfredse end de mandlige. Denne tendens er generel, men særlig udtalt på spørgsmålene i temaet Udskrivelse. Endvidere er der en tendens til, at de ældre patienter, særligt dem over 60 år, er mere tilbøjelige til at være tilfredse end de yngre patienter. Denne tendens er generel, men særlig udtalt på spørgsmålene i temaet Information, og spørgsmålet omkring hvorvidt at afdelingen har orienteret patientens praktiserende læge omkring behandlingsforløbet under temaet Udskrivelse. 69

74 Bilag 3 Bilag 3: Den statistiske databehandling Denne rapport er udarbejdet på baggrund af samtlige meningsfulde besvarelser fra regionens indlagte patienter. Patienter, som ikke har besvaret spørgsmålet eller har angivet flere modstridende svar, indgår således ikke i rapporteringen af det pågældende spørgsmål. I præsentationen af regionens resultat i kapitel 3, kapitel 4 og kapitel 5 er patienter, der har benyttet neutrale svarkategorier som eksempelvis Det kan jeg ikke vurdere eller Det husker jeg ikke, ligeledes ekskluderet. I krydstabellerne i bilag 4 indgår de neutrale svarkategorier ikke i procentudregningen, men svarkategorierne vises i kolonnen længst til højre. Tabel 3 viser de neutrale svarkategorier i spørgeskemaet. Tabel 3. Oversigt over svarkategorier, der karakteriseres som neutrale Svarkategorier, der karakteriseres som neutrale Det kan jeg ikke vurdere Ikke aktuelt for mig Det husker jeg ikke Det ved jeg ikke Jeg blev ikke indkaldt Jeg blev ikke overflyttet Jeg læste den ikke Jeg havde ikke telefonisk kontakt Nej, jeg havde ikke behov for det Personalet kendte ikke til fejlen(e) Som beskrevet i kapitel 2 skelnes der i rapporten mellem tilfredse og ikke-tilfredse patienter. Spørgsmålene i spørgeskemaet benytter flere forskellige og umiddelbart usammenlignelige svarskalaer. Opdelingen i tilfredse og ikke-tilfredse patienter er derfor sket på baggrund af en konceptuel vurdering af de forskellige spørgsmålsformuleringer, hvor patienter, hvis svar må betegnes som værende udtryk for en positiv vurdering eller oplevelse, kodes som tilfredse. 70

75 Den statistiske databehandling Tabel 4 viser, hvilke svarkategorier der er kodet som tilfredse og ikke-tilfredse. Tabel 4. Oversigt over svarskalaerne i spørgeskemaet Svarskala (svarkategorierne, der karakteriseres som tilfredse, er markerede med fed) "Ja, i høj grad", "Ja, i nogen grad", "Nej, kun i mindre grad", "Nej, slet ikke" 1 "Virkelig godt", "Godt", "Dårligt", "Virkelig dårligt" "Virkelig god", "God", "Dårlig", "Virkelig dårlig" "For meget", "Passende", "For lidt" "Ja, én kontaktperson", "Ja, flere kontaktpersoner", "Nej" "Ja, før indlæggelsen", "Ja, mens jeg var indlagt", "Nej, jeg fik ikke tilbudt det" "Meget tryg", "Tryg", "Utryg", "Meget utryg" "Nej", "Ja" Beregningsmetode I de statistiske sammenligninger i kapitel 4 anvendes z-test for forskelle mellem andele til at teste, hvorvidt regionens resultat afviger statistisk signifikant fra regionens resultat i 2011 og Disse test antager varianshomogenitet på tværs af de patientgrupper, som sammenlignes, og er kun gennemført i de tilfælde, hvor der inden for hver patientgruppe er minimum fem patienter, der karakteriseres som henholdsvis tilfredse og ikke-tilfredse. I de anvendte t-test er der taget højde for, at patientgrupperne, der sammenlignes, ikke er lige store. Forskelle, der er signifikante på 0,05-niveau, er markeret med en stjerne bag resultatet i Det skal dog bemærkes, at forholdsvis store forskelle kan fremstå insignifikante, hvis der er et begrænset antal af patienter, som andel tilfredse beregnes på baggrund af. Dette skyldes, at den statistiske usikkerhed er større jo færre patienter der indgår i beregningerne. Vægtning i forhold til afsnitsstørrelse Det supplerende patientudtræk betyder, at afsnit med få patienter potentielt er overrepræsenteret og derved kan have en uforholdsvis stor indflydelse på resultatet i den regionale rapportering, hvis patienterne fra de pågældende afsnit adskiller sig markant fra regionens øvrige patienter. I beregning af regionens resultat er patienternes svar i den regionale rapportering derfor vægtet på baggrund af den faktiske afsnitsstørrelse. 1 På spørgsmålene vedrørende unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger og tvivl om livsstils betydning for helbred er det patienter, som har svaret Nej, kun i mindre grad eller Nej, slet ikke, der karakteriseres som tilfredse, da disse svarkategorier er udtryk for et positivt svar på de pågældende spørgsmål. 71

76 Bilag 4 Bilag 4: Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Den nedenstående frekvenstabel viser, hvordan patienterne, der har besvaret spørgeskemaet, er fordelt på baggrundskarakteristika som eksempelvis køn og alder. På de efterfølgende sider krydses patienternes svar med patienternes baggrundskarakteristika. Svarfordelingen for de forskellige patientgrupper vises kun i det omfang, antallet af indkomne besvarelser sikrer, at patienterne forbliver anonyme. I praksis betyder det, at svarfordelingen for patientgrupper med under fem besvarelser ikke vises. 72

77 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 5. Baggrundskarakteristika for regionens patienter, der har besvaret spørgeskemaet Antal patienter Procent n % Alle % Køn Mand % Kvinde % Aldersgruppe Under 20 år 709 8% år 613 7% år % år % 80 år eller derover % Skema udfyldt af Patienten % Pårørende % Modersmål Dansk % Ikke dansk 320 4% Indlæggelsesform Akut % Planlagt % Hospital Regionshospitalet Randers % Hospitalsenheden Vest % Hospitalsenheden Horsens % Hospitalsenhed Midt % Aarhus Universitetshospital % 73

78 Bilag 4 Tabel 6. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

79 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 7. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

80 Bilag 4 Tabel 8. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvad er dit samlede indtryk af afdelingens lokaler? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

81 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 9. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du alt i alt, at rengøringen var på afdelingen? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

82 Bilag 4 Tabel 10. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det husker jeg ikke Jeg blev ikke indkaldt % % % % n n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

83 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 11. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

84 Bilag 4 Tabel 12. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Informerede personalet dig om ventetiden ved din modtagelse? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det husker jeg ikke % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

85 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 13. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Antal % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

86 Bilag 4 Tabel 14. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end TO døgn) Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Antal % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

87 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 15. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

88 Bilag 4 Tabel 16. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

89 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 17. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt Antal % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

90 Bilag 4 Tabel 18. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt Antal Ikke aktuelt for mig % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

91 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 19. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Fik du den menneskelige støtte, du havde brug for fra personalet, mens du var indlagt? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

92 Bilag 4 Tabel 20. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Fik du indtryk af, at personalet var gode til deres fag? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

93 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 21. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Vidste du, hvad der skulle ske, mens du var indlagt? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

94 Bilag 4 Tabel 22. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Levede behandlingen op til dine forventninger? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

95 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 23. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på afdelingen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

96 Bilag 4 Tabel 24. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Nej Ja Antal % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

97 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 25. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Personalet kendte ikke til fejlen(e) % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

98 Bilag 4 Tabel 26. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

99 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 27. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere Jeg blev ikke overflyttet % % % % n n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

100 Bilag 4 Tabel 28. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Har afdelingens personale givet dig den information, du løbende havde brug for? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

101 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 29. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

102 Bilag 4 Tabel 30. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget tilstrækkeligt informationsmateriale om din sygdom og/eller behandling? Ja Nej Antal Ikke aktuelt for mig % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

103 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 31. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du det informationsmateriale du fik? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Antal Ikke aktuelt for mig % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

104 Bilag 4 Tabel 32. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Antal % % % % n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

105 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 33. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

106 Bilag 4 Tabel 34. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal Det kan jeg ikke vurdere % % % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

107 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 35. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Kostens betydning for dit helbred? Ja Nej Antal Ikke aktuelt for mig % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

108 Bilag 4 Tabel 36. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Motions betydning for dit helbred? Ja Nej Antal Ikke aktuelt for mig % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

109 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika Tabel 37. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Alkohols betydning for dit helbred? Ja Nej Antal Ikke aktuelt for mig % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

110 Bilag 4 Tabel 38. Patienternes svar fordelt på baggrundskarakteristika Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Rygnings betydning for dit helbred? Ja Nej Antal Ikke aktuelt for mig % % n n Alle Køn Mand Kvinde Aldersgruppe Under 20 år år år år år eller derover Skema udfyldt af Patienten Pårørende Modersmål Dansk Ikke dansk Indlæggelsesform Akut Planlagt Hospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Aarhus Universitetshospital

111 Frekvens- og krydstabeller med patienternes baggrundskarakteristika 107

112 Bilag 5 Bilag 5: Forholdet mellem den regionale og nationale rapportering Udover den regionale rapportering af undersøgelsen, som denne rapport er en del af, er der på baggrund af de nationale spørgsmål udarbejdet en national standardrapport på regionsniveau. Denne nationale standardrapport er i Region Midtjylland vedhæftet i bilag 6. Den nationale standardrapportering bygger i udgangspunktet på en tilfældig stikprøve bestående af 400 patienter per speciale på en afdeling. Af hensyn til rapporteringen på afsnitsniveau suppleredes der på regionalt niveau med et patientudtræk, der sikrede, at spørgeskemaet blev sendt til minimum 30 patienter fra hvert afsnit, hvis dette var muligt. Dette supplerende patientudtræk indgår ligeledes i den nationale standardrapportering. På grund af det supplerende patientudtræk er afsnit med få patienter således potentielt overrepræsenteret og kan derved have en uforholdsvis stor indflydelse på resultatet i den regionale rapportering, hvis patienterne fra de pågældende afsnit adskiller sig markant fra regionens øvrige patienter. I beregningen af regionens resultat er der i den regionale rapportering taget højde for dette ved at vægte patienternes svar på baggrund af afsnitsstørrelse. Afsnitsstørrelse er det eneste forhold som patienternes svar vægtes i forhold til i den regionale rapportering. I den nationale rapportering vægtes patienternes svar i forhold til blandt andet køn og alder, men ikke afsnitsstørrelse, hvilket kan bevirke, at der er forskel på regionens resultat i den henholdsvis regionale og nationale rapport. Den nationale rapportering på regionsniveau består af en oversigtsfigur og en tabeldel. Figuren viser regionens resultat på de nationale spørgsmål og regionens placering i forhold til landsresultatet og sammenligning over tid. Tabeldelen består af en tabel per spørgsmål og viser de eksakte andele af indlagte patienter, der har benyttet de forskellige svarkategorier på hospitalsniveau samt hospitalets placering i forhold til resultat og sammenligning over tid. 108

113 Forholdet mellem den regionale og nationale rapportering 109

114 Bilag 5 110

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Hospitalsrapport for ambulante patienter på. Hospitalsenhed Midt REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Hospitalsrapport for ambulante patienter på Hospitalsenhed Midt 17-03-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 30-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for ambulante patienter i Region Midtjylland

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for ambulante patienter i Region Midtjylland REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Rapport for ambulante patienter i Region Midtjylland 30-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 for Region Midtjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Livsstilscenter Hospitalsenheden Horsens 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Livsstilscenteret Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Fertilitetsklinikken Hospitalsenheden Horsens 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Øre-, Næse- og Halsafd. Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk U Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på ØRE-, NÆSE- OG HALSAFD. Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk afdeling Regionshospitalet Randers 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Resultater fra Brystkirurgisk ambulatorium indgår i indeværende rapport i Kirurgisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling K Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Øre-næse-halsafdelingen Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på NYREMEDICINSK AFD. C Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på HÆMATOLOGISK AFD. R Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk overafd. B Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på REUMATOLOGISK U Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Organkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børnedagafsnittet Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Gynækologisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Overafdeling M Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere