Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien :19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19"

Transkript

1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien :19

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

3 Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 Indledning Hermed foreligger opgørelsen over anvendelsen af tvang i psykiatrien i Opgørelsen er foretaget på samme måde som for år 2002, og tabellerne i denne udgivelse kan sammenlignes direkte med 2002-udgivelsen (Nye Tal fra Sundhedsstyrelsen, nr. 20, 2003). Der er i denne udgave tilføjet fire nye opgørelser: 1) Opgørelse over antallet af personer udsat for hhv. frivillige elektrochokbehandlinger og elektrochokbehandlinger udført under tvang (tabel 7). 2) Opgørelse over antallet af iværksatte frivillige elektrochokbehandlinger og elektrochokbehandlinger udført under tvang (tabel 8). 3) Opgørelse over antal patienter udsat for aflåsning af egen stuedør på Sikringsafdelingen, Nykøbing F (tabel 16). 4) Opgørelse over antal aflåsninger af patienters stuedør på Sikringsafdelingen, Nykøbing F (tabel 17). Sundhedsstyrelsen har modtaget data til disse opgørelser fra de psykiatriske afdelingers indberetninger om tvangsanvendelse (jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 534 af 27. juni 2002 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger). Opgørelsen følger den officielle sygehusklassifikation for år Definition af tvang Registrerede tvangsforanstaltninger Ved tvang forstås alle foranstaltninger, som patienten modsætter sig. En foranstaltning anses kun for frivillig, hvis patienten hverken verbalt eller i sin adfærd protesterer mod foranstaltningen, men forholder sig passiv. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på en psykiatrisk afdeling må kun finde sted efter reglerne i Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, i daglig tale kaldet Psykiatriloven. Der er fem forskellige typer af tvangsanvendelse. 1) Frihedsberøvelser: tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse. 2) Tvangsbehandlinger: tvangsmedicinering, elektrochok under tvang, tvangsernæring og tvangsbehandling af legemlig lidelse. 3) Fikseringer og fysiske magtanvendelser: fiksering med bælte, remme og/eller handsker, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør og behandling med beroligende medicin. 4) Beskyttelsesforanstaltninger: stofbælte og aflåsning af yderdør. 5) Aflåsning af patienters stuedør (indført ved lovændring pr. 6. juni Her blev det tilladt Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland at aflåse patienters stuedør under nærmere definerede omstændigheder). Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

4 Statistikkens indhold Sammenligninger på tværs af sygehuse Statistikken for år 2003 viser ligesom 2002-statistikken, hvor mange forskellige personer, der har været berørt af tvang under indlæggelsen samt antallet af personer udsat for de enkelte tvangsforanstaltninger. Opgørelsen viser endvidere antallet af tvangsforanstaltninger. Endelig vises i frekvenstabeller hvor hyppigt fiksering og/eller fysisk magtanvendelse er anvendt overfor den enkelte person, og hvor hyppigt ECT behandling udføres under tvang på den enkelte person. Det skal påpeges, at sammenligninger på tværs af sygehuse skal foretages med varsomhed. Behandling og pleje af psykiatriske patienter er ikke organiseret ens på tværs af sygehuse. På nogle sygehuse er afdelingerne underopdelt i specialer, og der er forskelle i patientsammensætningen. Personer der har været indlagt flere gange på samme sygehus i 2003 tæller med én gang pr. sygehus. Hvis en person i løbet af 2003 har været indlagt på flere sygehuse tæller personen med i opgørelsen for hvert sted. Indlagte på sygehuse med retspsykiatriske afdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger opgøres for sig. Retspsykiatriske afdelinger Andelen af personer berørt af tvangsforanstaltninger er stort set uændret 21 pct. På retspsykiatriske afdelinger vil der i vidt omfang være indlagt personer på baggrund af en domstolsafgørelse. Men begrebet retspsykiatrisk afdeling er ikke hverken fagligt eller juridisk specifikt afgrænset. Sådanne afdelinger kan have patienter indlagt, som ikke har en retspsykiatrisk foranstaltning. Omvendt kan almindelige psykiatriske afdelinger i nogle tilfælde have retspsykiatriske patienter indlagt. Tabel 1 viser for hver af de fire typer tvangsanvendelse antallet af personer berørt af de enkelte foranstaltninger samt antallet af iværksatte foranstaltninger. Der var personer indlagt på de psykiatriske afdelinger i 2003, hvoraf blev berørt af en eller flere former for tvangsforanstaltninger. Det svarer til, at 21 pct. af alle personer indlagt på psykiatriske afdelinger har været berørt af tvang. Denne andel er stort set uændret sammenlignet med tidligere år. Hovedparten af tvangsforanstaltningerne vedrører frihedsberøvelser, dvs. tvangsindlæggelser eller tvangstilbageholdelser indlagte på de psykiatriske afdelinger i 2003 Antallet af indlagte på de psykiatriske afdelinger var personer i Som indlagte personer tælles på en given afdeling alle patienter, der blev indlagt før 2003 og som ikke var udskrevet den 1. januar 2003 og alle, der blev indlagt i løbet af Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

5 Tabel 1: Antal patienter på psykiatriske afdelinger berørt af tvang og antallet af tvangsforanstaltninger i 2003 Tvangsforanstaltning Antal indlagte patienter på psykiatriske afdelinger Antal personer berørt af tvang Antal tvangsforanstaltninger Andel psykiatriske patienter udsat for tvang Frihedsberøvelser Tvangsbehandling 667 Fiksering og/eller fysisk magtanvendelse Beskyttelsesforanstaltninger Hele landet * ,7 pct. Hele landet ,9 pct. Hele landet ,0 pct. Hele landet ,5 pct. Anm.: Antal tvangsbehandlinger er ikke opgjort, da behandlingsformerne medicinering og ernæring kan forekomme som længerevarende behandlingsforløb. Antallet indgår derfor ikke i de tvangsforanstaltninger. Amtstabel Tabel 2: Tabel 2 viser antallet af personer berørt af tvang i de forskellige amter i Danmark, fordelt på de fire hovedtyper af tvang. Opgørelsen er baseret på behandlingsamt, dvs. efter den behandlende afdelings geografiske placering og ikke patientens bopæl. Det skal bemærkes, at amterne i tabellen ikke kan sammenlignes direkte, da befolkningsstørrelse og patientgrundlag ikke er det samme i de forskellige amter. Oversigt over anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2003 fordelt på amter Behandlingsamt Antal personer berørt af: Frihedsberøvelser Tvangsbehandlinger Fiksering og fysisk magtanvendelse Beskyttelsesfiksering/-foranstaltninger Personer i alt Personer berørt af tvang - pr indb. Hovedstadens Sygehusfællesskab ,0 Københavns Amt ,0 Frederiksborg Amt ,9 Roskilde Amt ,6 Vestsjællands Amt ,9 Storstrøms Amt ,8 Bornholms Regionskommune ,6 Fyns Amt ,7 Sønderjyllands Amt ,7 Ribe Amt ,6 Vejle Amt ,8 Ringkøbing Amt ,7 Århus Amt ,9 Viborg Amt ,7 Nordjyllands Amt ,7 Hele landet ,9 Hele landet ,0 Anm.: Da samme person kan have været berørt af flere former for tvang, er personer i alt ikke summen af de øvrige kolonner men det totale antal personer udsat for tvang i det pågældende amt. Da samme person også kan have været indlagt i flere amter i løbet af 2003, angiver totalen (hele landet) ligeledes ikke summen af de ovenstående rækker, men det totale antal personer udsat for tvang på landsplan. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

6 Oversigt over de øvrige tabellers indhold Indlagte personer og personer berørt af tvang Frihedsberøvelse I Tabel 3 vises antal indlagte fordelt på sygehuse sammenholdt med antal personer berørt af tvang. Børne- og ungdomsafdelingerne, de retspsykiatriske afdelinger og Sikringsanstalten vises for sig. Tallene for antal indlagte i 2003 er endnu foreløbige tal. En frihedsberøvelse kan enten være en tvangsindlæggelse eller en tvangstilbageholdelse. Tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse må ifølge psykiatrilovens 5 kun finde sted, hvis personen er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed, og hvor det ville være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi: 1) udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet eller 2) den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre. Tabel 4 viser antallet af frihedsberøvede personer. Hvis en person både har været tvangsindlagt og tilbageholdt på samme sygehus, tæller personen med én gang i hver af de to kolonner. Kolonnen antal frihedsberøvede er derfor ikke nødvendigvis summen af de to øvrige kolonner. Såfremt der er tale om, at en patient har været frihedsberøvet på forskellige sygehuse, tæller en enkelt person med flere gange under de respektive sygehuse. i landstotalen tæller hver person dog kun med én gang. Tabel 5 viser antallet af iværksatte frihedsberøvelser på de enkelte sygehuse. Her er det samlede antal iværksatte frihedsberøvelser summeret i sidste kolonne Tvangsbehandling Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer, der opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse. En tvangsbehandling, eller som oftest et tvangsbehandlingsforløb, kan bestå af tvangsmedicinering, elektrochok under tvang, tvangsernæring eller tvangsbehandling af legemlig lidelse Tabel 6 viser antallet af personer, der er blevet tvangsbehandlet med én af de fire behandlingsformer fordelt på sygehuse. Da samme person kan have været berørt af flere typer tvangsbehandling, svarer antallet pr. sygehus i sidste kolonne ikke nødvendigvis til summen af de øvrige kolonner. ECT behandling Sundhedsstyrelsen har tidligere udgivet oplysninger vedrørende ECT behandlinger under tvang. Fra januar 2003 har det været obligatorisk at indberette ECT både frivilligt og under tvang til Landspatientregisteret. Det skaber basis for en samlet dokumentation af ECT-behandling i sygehusvæsenet. Samtidig skal det bemærkes, at det typisk tager nogen tid for en ny registreringsprocedure at blive implementeret. Således er oplysninger særligt vedrørende frivillige ECT-behandlinger påvirket af en vis usikkerhed. Den altovervejende del af ECT behandlingerne er givet inden for diagnoseområdet affektive sindslidelser, hovedsageligt depression. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

7 95 pct. af patienterne fik frivillig ECT-behandling Tabel 7 viser antallet af personer, der har fået ECT-behandling i 2003, frivilligt og under tvang. Nogle patienter figurerer i begge kolonner, da de har været behandlet under begge betingelser. Derfor kan de to kolonner ikke summeres. I alt patienter fik ECT-behandling i pct. af samtlige ECT-behandlede patienter fik udelukkende ECT-behandling på frivillig basis. 1 pct. af samtlige ECT-behandlede patienter fik udelukkende ECT under tvang. 5 pct. af samtlige patienter har fået ECT både frivilligt og under tvang. 97 pct. af de udførte ECT- behandlinger er en del af den frivillige psykiatriske behandling 86 pct. har modtaget under 10 ECT- behandlinger under tvang Fiksering og fysisk magtanvendelse Tabel 8 viser antallet af udførte ECT-behandlinger i 2003, både frivillige behandlinger og behandlinger udført under tvang, fordelt på sygehuse. Andelen af ECT-behandlinger under tvang er relativt begrænset, 3 pct. af det samlede antal udførte ECT-behandlinger. Tabel 9 viser, hvor mange gange den enkelte person har været udsat for tvangsbehandling med ECT i løbet af pct. af patienterne har modtaget mindre end 10 ECT-behandlinger under tvang. 3 patienter modtog i 2003 mere end 20 ECT-behandlinger. Disse behandlinger er givet i adskilte serier. De 3 patienter modtog 18 pct. af alle udførte behandlinger. Som midler til tvangsfiksering må alene anvendes bælte, hånd- og fodremme samt handsker. Tvangsfiksering må kun anvendes, i det omfang det er nødvendigt at afværge, at en patient: 1) Udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, 2) Forfølger eller på anden måde forulemper medpatienter eller 3) Øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Øvrig magtanvendelse kan være fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør eller beroligende medicin. Tabel 10 viser antallet af personer, der har været berørt af én eller flere former for fiksering og/eller fysisk magtanvendelse. Da samme person kan have været berørt af flere typer fiksering og/eller fysisk magtanvendelse svarer antallet pr. sygehus i sidste kolonne ikke nødvendigvis til summen af de øvrige kolonner. Tabel 11 viser antallet af iværksatte fikseringer og fysisk magtanvendelser på de enkelte sygehuse opsummeret i sidste kolonne. Enkeltpersoner udsat for en fiksering og/eller fysisk magtanvendelse 89 pct. af patienter udsat for tvang berøres af 10 eller færre fikseringer/fysiske magtanvendelser i Tabel 12 viser hvor mange gange den enkelte person har været udsat for tvangsforanstaltninger, der vedrører fiksering og/eller fysisk magtanvendelse i år Det fremgår heraf, at det er en lille patientgruppe, der har langt størsteparten af fikseringer og/eller fysisk magtanvendelser. Antallet af personer der har været udsat for 10 eller færre foranstaltninger af denne type udgør 88,9 pct. af de i alt personer, der blev fikseret og/eller var udsat for fysisk magtanvendelse. Det svarer til 44,8 pct. af det samlede antal foranstaltninger. Antallet af personer med over 100 foranstaltninger udgør 0,3 pct. af det samlede antal personer udsat for fiksering og/eller fysisk magtanvendelse og 11,9 pct. af det samlede antal foranstaltninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

8 52 pct. af patienter udsat for bæltefiksering var fikseret under ét døgn I Tabel 13 vises summeret varighed af bæltefikseringer for de enkelte patienter i løbet af hele kalenderåret For den enkelte patient kan den angivne varighed af bæltefiksering være udtryk for én eller flere fikseringer. Beskyttelsesfiksering/- foranstaltning Ved beskyttelsesfiksering forstås anvendelse af ethvert middel, der benyttes for at hindre, at en patient utilsigtet udsætter sig selv for væsentlig fare. Beskyttelsesfiksering/-foranstaltning kan være anvendelse af et stofbælte, aflåsning af yderdøre, samt anden form for beskyttelsesforanstaltning tilpasset patientens behov. Tabel 14 viser antallet af personer, der er har været berørt af én eller flere af de tre former for beskyttelsesfiksering/-foranstaltning. Da samme patient kan have været berørt af flere typer beskyttelsesforanstaltninger, svarer antallet pr. sygehus i sidste kolonne ikke nødvendigvis til summen af de øvrige kolonner. Tabel 15 viser antallet af iværksatte beskyttelsesfikseringer/foranstaltninger på de enkelte sygehuse opsummeret i sidste kolonne. Aflåsning af patienters stuedør på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sj Aflåsning af patienters stuedør på Sikringsafdelingen på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland blev indført ved lovændring pr. 6. juni Her blev det tilladt at aflåse patienters stuedør under nærmere definerede omstændigheder. Tabel 16 og 17 viser antal personer omfattet af denne tvang og antal iværksatte foranstaltninger fordelt på kategorierne efter fast skema og ikke efter fast skema Henvendelse Næste offentliggørelse Mette Thorup Eriksen, tlf , Bente Berg, tlf , Anvendelse af tvang i psykiatrien 2004 forventes offentliggjort i oktober 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

9 Tabel 3: Antal personer berørt af tvang på en psykiatrisk afdeling i 2003 Sygehus Antal indlagte på de psykiatriske afdelinger Antal personer berørt af tvang Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Glostrup (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Ballerup (Københavns Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Søndersøparken, voksenpsykiatri (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Københavns Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen 33 8 Amtssygehuset Fjorden 40 6 Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt 37 2 Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) 37 8 Kolding Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus Søndersøparken, børne- og ungdom (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt 51 1 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

10 Sygehus Antal indlagte på de psykiatriske afdelinger Antal personer berørt af tvang Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center (Københavns Amt) Sygehus Vestsjælland 22 9 Sygehus Fyn - 10 Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt 36 6 Sikringsafdelingen Sygehus Vestsjælland Hele landet * Hele landet udsat for tvang, heraf 12 på et retspsykiatrisk afsnit. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

11 Tabel 4: Antal frihedsberøvede personer i 2003 Sygehus Antal tvangsindlagte Antal tilbageholdte Antal frihedsberøvede i alt Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Glostrup (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Ballerup (Københavns Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Søndersøparken, voksenpsykiatri (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Københavns Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Kolding Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus Søndersøparken, børne- og ungdom (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

12 Sygehus Antal tvangsindlagte Antal tilbageholdte Antal frihedsberøvede i alt Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center (Københavns Amt) Sygehus Vestsjælland Sygehus Fyn Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt Sikringsafdelingen Sygehus Vestsjælland Hele landet Hele landet Anm: Antal frihedsberøvede er antallet af forskellige personer på sygehuset, der enten er blevet tvangstilbageholdt eller tvangsindlagt. Da samme person både kan være blevet tvangstilbageholdt og tvangsindlagt i løbet af kalenderåret, er antal frihedsberøvede ikke summen af de to øvrige kolonner. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

13 Tabel 5: Antal iværksatte frihedsberøvelser i 2003 Sygehus Tvangsindlæggelser Tvangstilbageholdelser Frihedsberøvelser i alt Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Glostrup (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Ballerup (Københavns Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Søndersøparken, voksenpsykiatri (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Kbh. Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Kolding Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus Søndersøparken, børne- og ungdom (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

14 Sygehus Tvangsindlæggelser Tvangstilbageholdelser Frihedsberøvelser i alt Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center (Københavns Amt) Sygehus Vestsjælland Sygehus Fyn Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt Sikringsafdelingen Sygehus Vestsjælland Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

15 Tabel 6: Antal tvangsbehandlede personer i 2003 Sygehus Tvangsmedicinerede Tvangs behandlede med elektrochok Tvangsernærede Tvangsbehandlede af legemlig lidelse Tvangsbehandlede i alt Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Glostrup (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Ballerup (Københavns Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Søndersøparken, voksenpsykiatri (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Kbh. Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Kolding Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus Søndersøparken, børne- og ungdom (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

16 Sygehus Tvangsmedicinerede Tvangs behandlede med elektrochok Tvangsernærede Tvangsbehandlede af legemlig lidelse Tvangsbehandlede i alt Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center (Københavns Amt) Sygehus Vestsjælland Sygehus Fyn Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt Sikringsafdelingen Sygehus Vestsjælland Hele landet Hele landet Anm.: Antal tvangsbehandlede personer er antallet af personer, der har været berørt af én eller flere af de nævnte tvangsbehandlinger på protokollen for tvangsbehandling. Da samme person kan have været berørt af flere typer tvangsbehandlinger i løbet af kalenderåret, er kolonnen ikke summen af de øvrige kolonner personer udsat for tvangsmedicinering, heraf 2 på et retspsykiatrisk afsnit. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

17 Tabel 7: Antal personer der har fået ECT-behandling i 2003 Sygehus Frivilligt behandlet med ECT Behandlet med ECT under tvang Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger H:S Rigshospitalet 60 5 H:S Bispebjerg Hospital 47 1 H:S Sct. Hans Hospital 13 - H:S Hvidovre Hospital 37 6 H:S Amager Hospital 31 3 H:S Frederiksberg Hospital 38 6 Psykiatrisk Center Gentofte (Københavns Amt) 32 1 Psykiatrisk Center Glostrup (Københavns Amt) 51 1 Psykiatrisk Center Ballerup (Københavns Amt) 37 1 Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen 77 4 Amtssygehuset Fjorden 24 1 Sygehus Vestsjælland 48 3 Psykiatrien i Storstrøm Amt 61 1 Bornholms Centralsygehus 8 - Odense Universitetshospital 53 4 Sygehus Fyn 49 2 Augustenborg Sygehus 82 - Amtssygehuset (Ribe Amt) 87 2 Horsens Sygehus 56 2 Kolding Sygehus 33 - Vejle Sygehus 57 1 Psykiatrien i Ringkøbing Amt 65 5 Psykiatrien i Århus Amt Søndersøparken, voksenpsykiatri (Viborg Amt) 89 6 Psykiatrien i Nordjyllands Amt 58 9 Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital - - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Københavns Amt) - - Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen - - Amtssygehuset Fjorden - - Sygehus Vestsjælland - - Psykiatrien i Storstrøm Amt - - Odense Universitetshospital - - Augustenborg Sygehus - - Amtssygehuset (Ribe Amt) 1 - Kolding Sygehus 1 - Psykiatrien i Ringkøbing Amt - - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus - - Søndersøparken, børne- og ungdom (Viborg Amt) - - Psykiatrien i Nordjyllands Amt - - Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

18 Sygehus Frivilligt behandlet med ECT Behandlet med ECT under tvang Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital - - Retspsykiatrisk Center (Københavns Amt) 1 - Sygehus Vestsjælland - - Sygehus Fyn - - Psykiatrien i Århus Amt - - Psykiatrien i Nordjyllands Amt - - Sikringsafdelingen - Sygehus Vestsjælland 1 - Hele landet * 80 Hele landet Anm: I kolonnen Frivillige ECT-behandlinger er opgivet tal for alle afdelinger, som indrapporterede frivillige ECT-behandlinger udført i 2003 til Landspatientregisteret. Det samlede antal personer som modtog ECT-behandlinger frivilligt og som var indlagt på afdelinger, der også udførte denne type behandling under tvang, var 759. Der var personer i alt, der fik ECT behandling. Det drejer sig om enten frivilligt eller under tvang eller i perioder både frivilligt og under tvang. Før 2003 var der ikke indberetningspligt på frivillige ECT-behandlinger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

19 Tabel 8: Antallet af ECT-behandlinger i 2003 Sygehus Antal frivillige ECTbehandlinger Antal ECTbehandlinger udført under tvang Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Glostrup (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Ballerup (Københavns Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Bornholms Centralsygehus 63 - Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Viborg Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital - - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Københavns Amt) - - Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen - - Amtssygehuset Fjorden - - Sygehus Vestsjælland - - Psykiatrien i Storstrøm Amt - - Odense Universitetshospital - - Augustenborg Sygehus - - Amtssygehuset (Ribe Amt) 21 - Kolding Sygehus 9 - Psykiatrien i Ringkøbing Amt - - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus - - Søndersøparken, børne- og ungdom (Viborg Amt) - - Psykiatrien i Nordjyllands Amt - - Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

20 Sygehus Antal frivillige ECTbehandlinger Antal ECTbehandlinger udført under tvang Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital - - Retspsykiatrisk Center (Københavns Amt) 7 - Sygehus Vestsjælland - - Sygehus Fyn - - Psykiatrien i Århus Amt - - Psykiatrien i Nordjyllands Amt - - Sikringsafdelingen - Sygehus Vestsjælland 3 - Hele landet * 487 Hele landet Anm: I kolonnen Antal frivillige ECT-behandlinger er opgivet tal for alle afdelinger, som indrapporterede frivillige ECT-behandlinger udført i 2003 til Landspatientregisteret. Det samlede antal frivillige ECTbehandlinger, som blev udført på afdelinger der også udførte denne type behandling under tvang, udgjorde Før 2003 var der ikke indberetningspligt på frivillige ECT-behandlinger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

21 Tabel 9: Antal ECT-behandlinger udført under tvang på den enkelte patient i hele kalenderåret 2003 Antal ECT-behandlinger Antal patienter der har fået det angivne antal behandlinger Antal udførte ECT-behandlinger under tvang I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

22 Tabel 10: Antal personer, der har været udsat for fiksering og/eller fysisk magtanvendelse i 2003 Sygehus Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger Bæltefikserede Remmefikserede Handskefikserede Fastholdte Aflåsning af yderdør Modtaget beroligende medicin Fikserede og berørt af fysisk magtanv. i alt H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte (Københ. Amt) Psykiatrisk Center Glostrup (Københ. Amt) Psykiatrisk Center Ballerup (Københ. Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Søndersøparken, voksenpsykiatri Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Børne- og Ungdomsps. Center (Kbh. Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Kolding Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsyk. Hospital, Århus Søndersøparken, børne- og ungdom Psykiatrien i Nordjyllands Amt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

23 Sygehus Retspsykiatriske afdelinger Bæltefikserede Remmefikserede Handskefikserede Fastholdte Aflåsning af yderdør Modtaget beroligende medicin Fikserede og berørt af fysisk magtanv. i alt H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center (Københavns Amt) Sygehus Vestsjælland Sygehus Fyn Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt Sikringsafdelingen Sygehus Vestsjælland Hele landet Hele landet Anm.: Antal udsat for fiksering med magtanvendelse er antallet af personer, der har været udsat for én eller flere af de nævnte former for fiksering og/eller fysisk magtanvendelse. Da samme person kan have været udsat for flere typer fiksering og/eller fysisk magtanvendelse i løbet af kalenderåret, er kolonnen ikke summen af de øvrige kolonner personer udsat for bæltefiksering, heraf 9 på et retspsykiatrisk afsnit - 43 personer udsat for remmefiksering, heraf 8 på et retpsykiatrisk afsnit - 12 personer udsat for fastholden, heraf 1 på et retspykiatrisk afsnit - 53 personer udsat for beroligende medicin under tvang, heraf 5 på et retspsykiatrisk afsnit Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

24 Tabel 11: Antallet af fikseringer og/eller fysisk magtanvendelse i 2003 Sygehus Bæltefikseringer Remme fikseringer Hand-ske fikseringer Fastholden Døraflåsning Indgivelse af beroligende medicin Fiksering og fysisk magt anvendelse i alt Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte (Kbh. Amt) Psykiatrisk Center Glostrup (Kbh. Amt) Psykiatrisk Center Ballerup (Kbh. Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Søndersøparken, voksenpsykiatri Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Børne-og Ungdomspsyk. Center (Kbh. Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Kolding Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hosp., Århus Søndersøparken, børne- og ungdom Psykiatrien i Nordjyllands Amt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

25 Sygehus Bæltefikseringer Remme fikseringer Hand-ske fikseringer Fastholden Døraflåsning Indgivelse af beroligende medicin Fiksering og fysisk magt anvendelse i alt Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center (Københavns Amt) Sygehus Vestsjælland Sygehus Fyn Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt Sikringsafdelingen Sygehus Vestsjælland Hele landet Hele landet bæltefikseringer, heraf 18 på et retspsykiatrisk afsnit - 90 remmefikseringer, heraf 16 på et retpsykiatrisk afsnit - 20 fastholdelser, heraf 4 på et retspykiatrisk afsnit - 93 indgivelser af beroligende medicin under tvang, heraf 6 på et retspsykiatrisk afsnit Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

26 Tabel 12: Antal gange enkeltpersoner har været udsat for en fiksering og/eller fysisk magtanvendelse i 2003 Antal foranstaltninger Personer Foranstaltninger Antal Kumuleret frekvens, (pct.) Antal Kumuleret frekvens, (pct.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

27 Tabel 13: Summeret varighed af bæltefikseringer for de enkelte patienter i løbet af hele kalenderåret 2003 Summeret varighed af bæltefikseringer Antal patienter Kumuleret antal patienter udført under tvang 1 time > 1 2 timer > 2 3 timer > 3 4 timer > 4 5 timer > 5 6 timer > 6 7 timer > 7 8 timer > 8 9 timer > 9 10 timer > timer > timer > timer 358 1døgn 925 > 1 2 døgn > 2 3 døgn > 3 4 døgn > 4 5 døgn > 5 6 døgn > 6 7 døgn 40 1 uge > 1 2 uger > 2 3 uger > 3 4 uger > 4 8 uger > 8 12 uger > uger > uger > uger > 30 uger (33,6 uge) I alt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

28 Tabel 14: Antal personer, der har været berørt af beskyttelsesfiksering/foranstaltning i 2003 Sygehus Stofbælte fikserede Aflåsning af yderdøre Andet Beskyttelsesfiksering i alt Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Glostrup (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Ballerup (Københavns Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Søndersøparken, voksenpsykiatri (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Kbh. Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Kolding Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus Søndersøparken, børne- og ungdom (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

29 Sygehus Stofbælte fikserede Aflåsning af yderdøre Andet Beskyttelsesfiksering i alt Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center (Københavns Amt) Sygehus Vestsjælland Sygehus Fyn Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt Sikringsafdelingen Sygehus Vestsjælland Hele landet Hele landet Anm.: I kolonnen Beskyttelsesfiksering i alt vises antallet af personer på en afdeling, der har været berørt af én af de tre former for beskyttelsesfiksering. Da samme patient kan have været berørt af flere typer beskyttelsesforanstaltninger i løbet af kalenderåret, svarer antallet pr. sygehus ikke nødvendigvis til summen af de øvrige kolonner. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

30 Tabel 15: Antallet af iværksatte beskyttelsesfikseringer/-foranstaltninger i 2003 Sygehus Stofbælte fikseringer Aflåsning af yderdøre Andet Beskyttelsesfiksering i alt Almen voksen- og gerontopsykiatriske afdelinger H:S Rigshospitalet H:S Bispebjerg Hospital H:S Sct. Hans Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Amager Hospital H:S Frederiksberg Hospital Psykiatrisk Center Gentofte (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Glostrup (Københavns Amt) Psykiatrisk Center Ballerup (Københavns Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Horsens Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Psykiatrien i Århus Amt Søndersøparken, voksenpsykiatri (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger H:S Bispebjerg Hospital Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Kbh. Amt) Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen Amtssygehuset Fjorden Sygehus Vestsjælland Psykiatrien i Storstrøm Amt Odense Universitetshospital Augustenborg Sygehus Amtssygehuset (Ribe Amt) Kolding Sygehus Psykiatrien i Ringkøbing Amt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Århus Søndersøparken, børne- og ungdom (Viborg Amt) Psykiatrien i Nordjyllands Amt Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

31 Sygehus Stofbælte fikseringer Aflåsning af yderdøre Andet Beskyttelsesfiksering i alt Retspsykiatriske afdelinger H:S Sct. Hans Hospital Retspsykiatrisk Center (Københavns Amt) Sygehus Vestsjælland Sygehus Fyn Psykiatrien i Århus Amt Psykiatrien i Nordjyllands Amt Sikringsafdelingen Sygehus Vestsjælland Hele landet Hele landet Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

32 Tabel 16: Antal patienter udsat for aflåsning af egen stuedør på Sikringsafdelingen, Nykøbing F., 2003 Aflåsning ikke efter fast skema Aflåsning efter fast skema I alt Sikringsafdelingen, Nykøbing F Tabel 17: Antal aflåsninger af patienters stuedør på Sikringsafdelingen, Nykøbing F., 2003 Aflåsning - ikke fast skema Aflåsning - fast skema I alt Sikringsafdelingen, Nykøbing F Nye tal fra Sundhedsstyrelsen nr. 19, oktober

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 21 - Revideret 13. december 2006 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Skadestuernes virksomhed 2002 2003:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M

Sct. Hans Hospital, afd. R afd. M Tabel 2 Side 1 1301 301 Rigshospitalet, psyk. afd. O 753 348 405 700 21 27 5 0 660 93 1309 200 Bispebjerg Hospital, psyk. afd. E 1472 763 709 1320 75 53 24 0 1219 253 1309 510 Bispebjerg Hospital, børne/ungd,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Opgørelse af ventelisteoperationer, 2. halvår 2001 og 1. halvår 2002 1990 1991 1992 1993

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere