Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje"

Transkript

1 Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg

2 Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til tilslutning af automatiske brandsikringsanlæg til Aarhus Brandvæsens Kontrol- og Overvågningscenter, uanset om det er et lovpligtig brandsikringsanlæg eller et frivilligt brandsikringsanlæg. Vi gør opmærksom på, at nærværende bestemmelser suppleres med specifikke vilkår efter en nærmere vurdering i det enkelte projekt. Supplerende vilkår vil fremgå som pkt. 7 og evt. 8 i de generelle betingelser. Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg og betingelser for modtagelse af alarm fra: Supplerende vilkår (fastsættes i det konkrete projekt) Tilslutningsdeklaration (bilag A)

3 1. Anlægget Definition Installation og vedligehold Inspektion Alarmer Alarm Nettet Særlige forhold 1.1 Et brandsikringsanlæg er anlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med anerkendte normer etc., der er godkendt af Aarhus Brandvæsen. Med til kategorien brandsikringsanlæg hører også rumslukningsanlæg og gasalarmeringsanlæg. 1.2 Brandsikringsanlæg skal installeres og vedligeholdes af en af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) godkendt installatør ved brug af godkendte komponenter og systemer 1.3 Brandsikringsanlæg skal inspiceres af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN Alarmoverføring omfatter følgende signaler: - Alarm - Anlægsfejl - evt. andre signaler efter nærmere aftale med Aarhus Brandvæsen 1.5 Teleselskabernes betingelser for tilslutning til AlarmNettet skal overholdes 1.6 Særlige bemærkninger (f.eks. etapevis etablering, fritagelse af overvågning af enkelte rum): Alle afvigelser i forhold til gældende forskrifter og regler skal godkendes forud for anlæggets etablering, og bekræftes skriftligt af Aarhus Brandvæsen, hvorefter de indgår som bilag til aftalen om alarmoverføring

4 2. Supplerende vilkår Andre signaler Tilkørselsplan Nøgleboks 2.1 Aarhus Brandvæsen kan stille krav om, at der skal overføres flere brandsignaler fra anlægget (differentierede signaler). 2.2 Til Aarhus Brandvæsen skal anlægsejeren fremsende en oversigtsplan i A4 format med tydelig angivelse af samtlige adgangsdøre, placering af anlæggets betjeningsudstyr samt placering af nøgleboks, brandsektionsadskillelser, udløsetryk for brandventilation mv. 2.3 Ved døren, der fra det fri fører ind til anlæggets betjeningsudstyr, skal der opsættes en nøgleboks, tydeligt markeret med halvmåneskilt, indeholdende en hovednøgle til virksomheden/institutionen. Ved hovednøgle forstås en nøgle, der giver adgang til samtlige døre i de dækkede områder. Opsætning af nøgleboksen skal foretages af anlægsejeren efter nærmere aftale med Aarhus Brandvæsen. De med nøgleboksen forbundne udgifter (nøgleboks, evt. tilslutning til tyverialarm m.v.) afholdes af anlægsejeren. Det er anlægsejerens pligt og ansvar, at der til enhver tid forefindes de(n) korrekte nøgle(er) i nøgleboksen. Aarhus Brandvæsens påtager sig ikke noget ansvar for 3. persons eventuelle misbrug af nøgleboksen med tilhørende nøgler. Adgangsvej Betjeningsinstruks Overvågning af loftrum 2.4 Adgangsvejen til anlæggets betjeningsudstyr skal afmærkes efter nærmere aftale med Aarhus Brandvæsen. 2.5 Ved anlæggets betjeningsudstyr skal der opsættes en kortfattet instruks for Aarhus Brandvæsens betjening af anlægget. Instruksen skal forelægges Aarhus Brandvæsen for godkendelse. De/den driftsansvarlige har ansvaret for at resætte brandalarmeringsanlægget umiddelbart efter enhver alarm. 2.6 Såfremt der finder overvågning sted af loftrum, skal der monteres loftslemme i et sådant omfang, at der ikke forekommer områder som vil være vanskeligt tilgængelige. Loftslemme skal have samme brandmodstandsevne som øvrig loftkonstruktion, skal have en fri åbning på mindstr b = 0,6 m og l = 0,9 m og være forsynet med solid, fast monteret saxestige, delt stige eller almindelige stige. Hvis lemmen er aflåst, skal der umiddelbart ved lemmen forefindes værktøj til at åbne lemmen med.

5 Supplerende vilkår. Fortsat Nedhængte lofter mv. 2.7 Såfremt der forefindes eller etableres nedhængte lofter, hvorover hulrum kræves overvåget af ABA-anlæg, skal der umiddelbart under hver detektor forefindes/etableres let nedtagelig / oplukkelig plade/lem. Aarhus Brandvæsen kan til enhver tid kræve at der monteres dioder på det nedsænkede loft fra detektorer over det nedhængte loft. Såfremt der finder overvågning sted af andre hulrum f.eks. installationsskakte skal der etableres adgangslemme. ABDL-anlæg Røgkanoner Lydgivere Andre alarmer Alarmterminal Service Andre tekniske alarmer 2.8 Ved decentrale ABDL-anlæg skal tilhørende detektorer mærkes tydeligt ABDL. 2.9 Installation af røgkanoner i overvågede afsnit må kun ske efter nærmere aftale med Aarhus Brandvæsen og i øvrigt i overensstemmelse med gældende bestemmelser Hvor ABA-centralen er placeret må der ikke forefindes sirener eller andre lydgivere hidrørende f.eks. tyverialarmer o. lign Er der på lokaliteten monteret andre alarmer skal der ved ABAcentralen være mulighed for at afbryde lydgivere Brandsikringsanlægget skal tilsluttes Alarm Nettet via en alarmterminal af typen ATIM, der skal være indbygget i og energiforsynet fra brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr. Såfremt alarmterminalen ikke kan indbygges i brandsikringsanlæggets betjeningsudstyr, skal alarmterminalen placeres i egnet montageboks eller lignende, hvortil adgang er mulig ved brug af nøgle eller værktøj Alarmterminalen og de tilhørende forbindelser til brandalarmeringsanlæggets betjeningsudstyr samt til teleselskabets monopolskillepunkt skal installeres og serviceres af brandsikringsanlæggets installatør Såfremt der af Aarhus Brandvæsen er givet tilladelse til overføring af andre tekniske alarmer end de brandsikringsanlæggets tilhørende, skal enhver tilslutning og servicering af disse signaler foretages af brandsikringsanlæggets installatør. Grænsefladen for den elektriske terminering af sådanne forbindelser skal etableres ved hjælp af egnede skilleklemmer monteret i særskilt, tydeligt markeret montageboks, hvortil adgang alene er mulig ved brug af nøgle eller værktøj.

6 Supplerende vilkår. Fortsat Poll Endelig tilslutning 2.15 Start/stop poll, samt afprøvning af alarmtransmissionen i forbindelse med 1. inspektion, foretages i samråd med anlægsinstallatør og skal aftales forud med Aarhus Brandvæsens Kontrol- og Overvågningscenter henholdsvis Falcks vagtcentral. Det er en forudsætning for afprøvning af alarmtransmissionen, at Aarhus Brandvæsen har modtaget Tilslutningsdeklaration for automatiske brandbeskyttelsesanlæg i Aarhus Kommune i udfyldt stand Senest 1 uge forud for endelig tilslutning af alarmforbindelse til Kontrol- og Overvågningscentret, skal følgende fremsendes til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed: - tilslutningsdeklaration i udfyldt stand gangs fejlfri inspektionsrapport fra et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht DS/EN fortegnelse over minimum 3 ansvarlige personer, der kan tilkaldes i tilfælde af alarm eller anlægsfejl. Jfr. endvidere pkt tilkørselsplan jf. pkt kopi af instruks jf. pkt Såfremt der ikke er sikkerhed for, at en af de pågældende personer kan træffes på ethvert tidspunkt, skal der oplyses navn og telefonnummer på døgnbemandet servicecentral/servicefirma, som ud fra forud fastlagt instruks kan foretage sig det videre fornødne efter tilkald. Idriftsættelse 2.17 Alarmtransmissionen kan alene idriftsættes endeligt efter Aarhus Brandvæsens godkendelse; godkendelsen forudsætter, at ovenstående krav under punkterne er opfyldt.

7 3. Anlægsdrift Førstegangs inspektion Inspektion Servicering Driftsinstruktion Information af medarbejdere Forebyggelse af blinde alarmer Afprøvninger 3.1 Anlægget skal, forinden bygningen tages i brug jf. pkt. 2.14, godkendes af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht Inspektionsfirmaet skal have kendskab til nærværende Generelle betingelser for brandsikringsanlæg og modtagelse af alarmer 3.2 Anlægget skal inspiceres 1 gang årligt af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht Anlægsejer er ansvarlig for, at eventuelle fejl og mangler nævnt i inspektionsrapporten bliver rettede. 3.3 Anlægget skal serviceres af en af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut godkendt installatør, der er godkendt til det pågældende system. Serviceringsterminerne skal være i overensstemmelse med det for anlægget gældende. 3.4 For at Aarhus Brandvæsen kan godkende anlægget, skal anlægsinstallatøren dokumentere, at anlægsejeren og dennes særligt udpegede, ansvarlige person er instrueret i driften, betjening og kontrollen af anlægget (jf. Retningslinie 005 for Automatiske brandsikringsanlæg, 2. udgave, december 2004). Det skal ligeledes dokumenteres, at anlægsejeren er bekendt med gældende Vilkår for alarmoverføring til Aarhus Brandvæsen. 3.5 Det er anlægsejerens ansvar at informere medarbejdere i virksomheden om brandsikringsanlæggets funktion og virkemåde samt i relation hertil de forholdsregler, der skal iagttages for at forebygge utilsigtede alarmering (blinde alarmer), jvf. Pkt. 4.1 og Prøver på anlægget - og arbejder ved eller i nærheden af anlægget må ikke foretages, før anlægsejeren har sikret, at dette ikke vil medføre utilsigtede alarmeringer. 3.7 Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med anlæggets betjeningsvejledning; dog skal anlægsejeren gennemføre mindst 1 afprøvning pr. måned med alarmoverføring til Kontrol- og Overvågningscentret. Alle afprøvninger af alarmoverføringer skal aftales med Kontrol- og Overvågningscentret.

8 Anlægsdrift, fortsat. Til- og frakoblinger 3.8 Frakoblinger af anlægsdele og anlægsafsnit skal indskrænkes til det mindst mulige, såvel i tid som i omfang og kan alene foranlediges af anlægsejeren eller dennes særligt udpegede ansvarlige person (jf. pkt og 3.4). Til- og frakoblinger af alarmforbindelsen til Kontrol- og Overvågningscentret skal godkendes af Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed i hvert enkelt tilfælde. I tilfælde af anlægsudkoblinger, frakoblinger og afbrydelser af alarmforbindelsen til Kontrol- og Overvågningscentret skal anlægsejeren etablere skærpet opsyn i virksomheden/institutionen. Opmærksomheden skal henledes på retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg Anlægsejers driftsansvarlige person for automatiske brandsikringsanlæg, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Ved ikke myndighedskrævede brandalarmeringsanlæg skal der foreligge en tilladelse fra anlægsejeren førend Kontrol- og Overvågningscentret kan frakoble alarmforbindelsen. Alarmnettet 3.9 Brandvæsenet er ikke ansvarligt for teleselskabernes eventuelle afbrydelse af alarmforbindelsen til Kontrol- og Overvågningscentret 4. Misligeholdelse Misligeholdelse 4.1 Aarhus Brandvæsen forbeholder sig ret til at foranledige frakobling af alarmtransmissionen fra et anlæg, såfremt anlæggets drifts- og vedligeholdelsestilstand skønnes uforsvarlig, eller såfremt andre forhold af bygnings- eller sikkerhedsmæssig karakter tilsidesættes. Frakobling af alarmtransmissionen kan udløse drifts- og sikkerhedsmæssige påbud.

9 5. Økonomi Etablering / tilslutning Tilslutningsafgift / Årlig afgift Refusion Blinde alarmer 5.1 Udgifterne til anlæggets etablering herunder tilslutning af alarmforbindelsen til teleselskaberne påhviler anlægsejeren. 5.2 Til dækning af brandvæsenets og Kontrol- og Overvågningscentrets udgifter i forbindelse med anlægget, betales en tilslutningsafgift og en årlig afgift pr. alarmforbindelse. Tilslutnings- og årlig afgift fremgår af tilslutningsdeklarationen Ved aftale om tekniske alarmer jf. pkt. 2.12, aftales der en tillægsafgift. 5.3 Der ydes ikke refusion vedrørende den årlige afgift i tilfælde af nedlæggelse. 5.4 For udrykning til blinde alarmer fra anlægget, betales fra anlægsejeren et gebyr til dækning af Aarhus Brandvæsens udgifter i forbindelse med udrykningen. Ved en blind alarm fra anlægget forstås en automatisk tilkaldelse af Aarhus Brandvæsen, uden der er brand eller overhængende fare for brand. 6. Ansvar 6.1 Det er anlægsejerens ansvar, at anlægget til stadighed opfylder de krav og normer, der fremgår af nærværende betingelser og aftalen. Anlægsejeren er som sådan ansvarlig for alle skader, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af manglende opfyldelse. 6.2 Aarhus Brandvæsen påtager sig alene at reagere på modtagne signaler. Aarhus Brandvæsen kan ikke mødes af økonomiske krav af nogen art, herunder: - driftsstab - tidstab - avancetab - andre direkte eller indirekte tab Ethvert ansvar for på hvilken måde anden parts vagtcentral reagerer på alarmer og eventuelle andre signaler er brandvæsenet uvedkommende

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere