NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK"

Transkript

1 SOCIALPOLITIK

2 NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk mv. som typisk har svært ved at drage nytte af de almindelige kommunale tilbud, der er beskrevet i kommunens overordnede politikker på velfærdsområdet. Formålet med socialpolitikken er derfor, at den skal supplere handicappolitikken, arbejdsmarkedspolitikken, sundhedspolitikken, ungdomspolitikken og ældrepolitikken. Socialpolitikken skal således være med til at sikre, at borgere i en socialt udsat position kan profitere af indsatserne på de nævnte politikområder. Med udgangspunkt i den overordnede målgruppedefinition omfatter socialpolitikken følgende hovedgrupper af borgere: Hjemløse, ensomme/socialt isolerede, borgere med misbrug, borgere der lever i økonomisk fattigdom og/eller har store gældsproblemer, prostituerede, voldsofre, traumatiserede borgere i krise, borgere der har oplevet et alvorligt tab og er i sorg, kriminelle i resocialiseringsforløb og borgere der har været gennem svær skilsmisse eller oplever svære samlivsproblemer. Derudover er pårørende generelt set en målgruppe for socialpolitikken. Indsatser, der er rettet direkte mod udsatte børn og unge, indgår i Norddjurs Kommunes sammenhængende børnepolitik, hvorfor tilbud til denne målgruppe ikke behandles særskilt i socialpolitikken. Indsatserne med afsæt i socialpolitikken har imidlertid også stor betydning for de børn og unge, der lever i familier med fx misbrugsproblemer og økonomisk fattigdom. Ligeledes er indsatser til borgere på psykiatriområdet ikke omfattet af socialpolitikken, da disse er omfattet af kommunens handicappolitik. Indsatserne i socialpolitikken og handicappolitikken skal imidlertid ses i en tæt sammenhæng, idet der er en gruppe borgere med alvorlige dobbeltdiagnoser. I forbindelse med udarbejdelse af socialpolitikken har Norddjurs Kommune inddraget borgere og en lang række af de aktører, som arbejder med de tilbud, der er rettet mod socialpolitikkens målgruppe. Socialpolitikken er opbygget omkring en overordnet vision og et værdigrundlag samt følgende fem temaer: misbrug, fattigdom, hjemløshed, vold og overgreb samt ensomhed.

3 Socialpolitikkens målgruppe Borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk mv. som typisk har svært ved at drage nytte af de almindelige tilbud. Socialpolitikkens vision Norddjurs Kommune ønsker dels at hjælpe borgere i en udsat position og dels at forebygge, at borgere kommer i en udsat position, så de derved får mulighed for at tage ansvar for eget liv.

4 VISION I den overordnede vision for Norddjurs Kommune er et af fire overordnede temaer Alle med. Det fremgår heraf, at der i Norddjurs Kommune skal være fokus på fællesskaber, rummelighed, medborgerskab og relationer mellem mennesker. Det er derfor vigtigt, at der er plads til forskellighed og mangfoldighed, så alle kan skabe deres eget liv inden for de fælles rammer. Norddjurs Kommune ønsker derfor, dels at hjælpe borgere i en udsat position og dels at forebygge, at borgere kommer i en udsat position, så de derved får mulighed for at tage ansvar for eget liv. På tidspunkter, hvor en borger ikke formår at tage ejerskab for eget liv, skal der støttes op om borgeren. Udsatte borgere i Norddjurs Kommune skal således opleve, at de får mulighed for at blive en del af fællesskaberne i Norddjurs Kommune. En tidlig opsporing er afgørende for at kunne forebygge, at borgere bliver udsatte. Herudover er det vigtigt, at indsatserne skal være sammenhængende, målrettede og helhedsorienterede, så der er fokus på hele borgerens livssituation. Et trygt fundament i borgerens liv er grundlæggende for, at denne kan tage ansvar for og mestre eget liv, og derved være i stand til at gribe de mange tilbud og muligheder, der eksisterer. Et professionelt, empatisk og insisterende møde med borgeren giver den understøttende hjælp og rådgivning en større effekt. Et aktivt medborgerskab, civilsamfundets og det omkringliggende samfunds rolle er afgørende for at kunne forebygge og løse udfordringerne i forhold til socialt udsatte. Der skal være fælles opmærksomhed på socialt udsathed og på at påvirke holdningsændringer, så eventuelle tabubelagte områder gøres synlige og løses i fællesskab.

5 VÆRDIER FOR ARBEJDET MED SOCIALPOLITIKKEN Norddjurs Kommunes socialpolitik skal bygge på følgende overordnede værdier: Respekt og værdighed - i mødet med kommunale indsatser skal borgerne opleve, at der skal være respekt om andre menneskers ret til egne værdier, meninger og erfaringer. Borgerne skal opleve, at der i sagsbehandlingen og den aktive indsats skal udvises respekt for den enkelte og dermed respekt for forskellighed. Det medfører, at der skal gives mere individuelle indsatser for at kunne give borgerne lige muligheder. Indflydelse og medbestemmelse - borgerne skal opleve sig set, hørt og forstået, som den man er. Borgerne skal gives mulighed for at tage ansvar for eget liv, og borgerne skal mødes med forventninger i den fælles relation. Mestring og fokus på borgernes egne ressourcer - det skaber værdi for borgerne at kunne klare ting selv eller i fællesskab med andre. Med understøttende tiltag skal borgernes ressourcer udvikles og styrkes, så de bliver i stand til at tage ansvar i eget liv, og deres ressourcer derved anvendes bedst muligt. Socialpolitik - et fælles ansvar - i arbejdet med at realisere socialpolitikkens vision er det en forudsætning, at politikken er et fælles anliggende i Norddjurs Kommune. Det betyder, at der i indsatserne udover borgeren selv skal indtænkes pårørende, foreninger, boligorganisationer, lokalsamfund, virksomheder og regionale tilbud i arbejdet. Norddjurs Kommune vil således i fællesskab med andre aktører sikre, at borgerne klarer så meget i eget liv som muligt, men samtidig også sikre, at der er de rette tilbud tilstede i de tilfælde, hvor borgeren har behov for hjælp til at komme ud af en udsat position.

6 MISBRUG Misbrug har alvorlige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for misbrugeren og de pårørende. Et misbrug opstår sjældent pludseligt, men udvikler sig over tid. Til forebyggelse og afhjælpning af misbrug er den tidlige opsporing helt essentiel. Og ved at se det hele menneske i dialogen om og i behandlingen af misbrug, skal der skabes en tryghed, der får alle nuancer med og derved skaber effektfulde indsatser. Derudover er det afgørende, at tabuer og berøringsangst omkring misbrugsproblematikker nedbringes. Fokusområder I den tidlige og forebyggende indsats skal borgerne blandt andet opleve, at pårørende og kommunen reagerer hurtigt på advarselssignaler hos mennesker med misbrug. Desuden skal unge borgere opleve, at Norddjurs Kommune har stærke, sunde ungemiljøer, hvor rusmidler ikke er lettilgængelige. Når borgere har et misbrug, skal de opleve, at kommunen samarbejder med dem om at løse misbrugsudfordringerne ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Der skal således være særlig fokus på: At alle tilbud inden for misbrug og psykiatri ses i en sammenhæng, så borgeren oplever en samlet og helhedsorienteret indsats. At anvende evidensbasserede behandlingsmetoder, der også sikrer borgerens fysiske og psykiske sundhed under perioden med misbrug med henblik på, at borgeren kan fastholde arbejde, uddannelse og livskvalitet samt få mulighed for at vende tilbage til et velfungerende liv uden misbrug. At både borgerens netværk og pårørende er en del af de forebyggende og behandlende indsatser. At højne informationsniveauet blandt unge om risikoen ved misbrug samt at vise vejen til sunde miljøer, hvor de får hjælp til at vælge uddannelse og job samt generelt at skabe en meningsfuld hverdag. At forebygge, at borgere med misbrug begår kriminalitet eller prostituerer sig for at løse akutte økonomiske problemer og for at tjene penge til rusmidler.

7 FATTIGDOM Flere borgere oplever ufrivilligt og over længere tid at have dårlige levevilkår på grund af manglende økonomiske ressourcer. Samtidig kan den oplevede fattigdom have en række afledte konsekvenser, som f.eks., at borgerne ikke træffer sunde valg, fravælger medicin samt besøg hos familie og venner. Borgernes økonomiske situation har betydning for deres sociale liv, hvorfor det bliver vanskeligere at vende tilbage til et liv i fællesskaber, hvis man igennem længere tid har oplevet fattigdom. Særligt børn i fattigdom rammes hårdt af ikke at have de samme muligheder for at være sammen med og indgå i aktiviteter på lige fod med andre børn. Økonomisk tryghed er et grundlæggende fundament for at kunne være aktør i eget liv samt en afgørende faktor for at bryde den negative sociale arv. Fokusområder Borgerne skal opleve, at de får hjælp og rådgivning til at kunne overskue deres økonomiske situation og derved opnå et trygt økonomisk fundament for deres liv. Samtidig skal borgerne opleve, at de kan få støtte til at håndtere fattigdommens eventuelle følgevirkninger såsom ensomhed og helbredsmæssige udfordringer. Der skal således være særlig fokus på: At hjælpe borgerne til at sikre eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed opnå en indtægt, der kan sikre bedre levevilkår. At skabe bedre muligheder for at modtage økonomisk rådgivning i kommunen samtidig med, at økonomisk rådgivning i højere grad integreres på tværs af de forskellige kommunale indsatser og tilbud. At Norddjurs Kommune i samarbejde med borgere og foreningsliv understøtter et stærkt socialt netværk for borgere og familier i fattigdom, så de ikke mister kontakten til samfundslivet. At øge oplysningen omkring privatøkonomi for unge - f.eks. i folkeskolen. At etablere et tæt og proaktivt samarbejde mellem kommune og boligforeninger, så udsættelser fra boliger forebygges, og der sikres et udbud af boliger med en husleje, som borgere med en lav indtægt kan betale.

8 HJEMLØSHED Hjemløshed er en kompleks udfordring, der ikke kun handler om at mangle tag over hovedet. Hjemløshed er ofte knyttet til en række problemstillinger, som komplicerer det at finde og fastholde en bolig. Det kan dreje sig om misbrug, psykisk sygdom, økonomiske udfordringer, skilsmisser, kriminalitet og manglende socialt netværk. Særlige forhold og pludseligt opståede hændelser kan vanskeliggøre borgeres mulighed for at have og fastholde en bolig. For at forebygge og afhjælpe disse udfordringer skal borgere, der er hjemløse, mødes i øjenhøjde og ud fra et helhedsorienteret perspektiv, så de reelle årsager til hjemløsheden klarlægges. Desuden skal forebyggelse og opsøgende arbejde medvirke til, at borgerne støttes så tidligt som muligt og gerne inden boligen mistes. Fokusområder Den forebyggende indsats skal styrkes, så borgerne oplever, at de kan opnå en helhedsorienteret hjælp og støtte til løsning af de udfordringer, der er årsag til deres boligsituation. Ligeledes skal der være et mangfoldigt og rummeligt udbud af boliger i Norddjurs Kommune, så alle borgere kan have et hjem. Der skal således være særlig fokus på: At være aktivt opsøgende og vedholdende i forhold til borgere, der oplever hjemløshed eller er i fare herfor. At tilbyde en mere fleksibel åben rådgivning herunder økonomisk rådgivning og rådgivning om fastholdelse af bolig mv. - hvor åbningstid og lokalitet er tilpasset borgernes særlige behov. At afdække, hvad der har været den udløsende årsag til, at en borger oplever hjemløshed. At etablere et tæt og proaktivt samarbejde mellem kommune og boligforeninger, så udsættelser af boliger forebygges, og der sikres et udbud af boliger med en husleje, som borgere med en lav indtægt kan betale. At udvikle tilbud om særlige rummelige boliger.

9 VOLD & OVERGREB Alle har ret til et liv uden vold og overgreb. Det skal være socialt uacceptabelt at udsætte andre for vold eller overgreb. Vold og overgreb kan finde sted i både parforhold, familier og andre nære relationer og kan have forskellige former. Emnet er ofte tabubelagt, så det kan være vanskeligt at tale om for mange børn, unge og voksne. Det er derfor afgørende, at tabuer og berøringsangst for emnet nedbrydes, så der skabes en opfattelse af, at det ikke er socialt acceptabelt at udøve vold og overgreb. Desuden kan en synliggørelse af eksisterende tilbud til voldramte og personer, der har været udsat for overgreb, være med til, at disse borgere får hjælp og kan komme til at leve et så normalt liv som muligt igen. Fokusområder Borgerne i Norddjurs Kommune skal opleve, at det ikke er socialt acceptabelt at udøve vold og overgreb overfor andre borgere. Desuden skal kommunens ansatte være særligt opmærksomme på borgere, der har været udsat for vold eller overgreb. Endelig skal borgerne ikke være i tvivl om, hvor de skal henvende sig, hvis de selv udsættes for eller har kendskab til andre, der udsættes for vold og overgreb. Der skal således være særlig fokus på: At få skabt større oplysning om emnet og samtidig få igangsat en bearbejdning af holdninger og værdier, så borgerne i Norddjurs Kommune er bevidste om deres pligt til at videregive viden om vold og overgreb til relevante myndigheder. At kommunens medarbejdere er opmærksomme på mistrivsel og faresignaler hos børn, unge og voksne. At borgere i Norddjurs Kommune har kendskab til den åbne og anonyme rådgivning, der er i kommunen. At Norddjurs Kommune indgår i en tættere dialog med andre eksterne samarbejdspartnere som f.eks. boligforeninger omkring emnet.

10 ENSOMHED For mange mennesker er ensomhed et alvorligt problem. Det at indgå i et fællesskab handler ikke blot om at have noget til fælles. Det indebærer i langt højere grad at være fælles om noget enten med familien eller med venner og kolleger. Det skal skabes og kræver et fælles forum. Alle borgere i Norddjurs Kommune skal have muligheden for at kunne vælge fællesskaber til og dermed føle sig som en del af et fællesskab. Ensomhed skal bl.a. forebygges ved at synliggøre allerede eksisterende fællesskaber og sikre tilgængelige fællesskaber, som giver mening for den enkelte. Fokusområder Borgerne i Norddjurs Kommune skal opleve, at kommunen er med til at udvikle deres kompetencer til at indgå i sociale relationer, og at der i dette arbejde også er fokus på afhjælpning af barrierer som f.eks. mentale udfordringer, misbrug eller andre forhold, der skal løses, for at den enkelte borger kan indgå i fællesskaber. Der skal således være særlig fokus på: At gøre civilsamfundet mere aktivt, herunder også inddrage unge i arbejdet, så forebyggelse af ensomhed bliver set som et fælles problem og et fælles ansvar. At understøtte og synliggøre arbejdet i kommunale tilbud omkring skabelsen af gode fælles oplevelser for borgerne. At motivere borgerne til aktivt at indgå i fællesskaber og benytte sig af støttegrupper og kontaktsteder for at forebygge ensomhed og isolation. At der for nye borgere i Norddjurs Kommune sikres en invitation og introduktion til de mange fællesskaber, som borgerne kan være en del af. At der aktivt gøres brug af muligheder og ressourcer hos pårørende og netværk efter borgernes ønsker og behov.

11

12 NORDDJURS KOMMUNE Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa Tlf Mail: Norddjurs Kommune SOCIALPOLITIK april 2016 Billeder: Colourbox

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Torvet 3 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 7. september 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Merete Holck

Læs mere

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT Sted: Café Grenaa Markedsgade 2 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 7. december 2017 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Merete Holck Tinne

Læs mere

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Torvet 3 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 19. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Tinne Christiansen

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Udsattepolitik Nyborg Kommune

Udsattepolitik Nyborg Kommune - Danmarks Udsattepolitik 2019-2023 Nyborg Kommune Forord I Nyborg Kommune skal der være plads til alle. Derfor har vi en udsattepolitik og et udsatteråd for at sikre socialt udsatte et talerør og samtidig

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019 BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK Januar 2019 1 INDLEDNING I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, at etablere et psykiatriråd. Psykiatrirådet fungerer som dialogforum mellem politikere,

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde

Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde 2014-2017 Den socialpolitiske indsats i København retter sig mod de borgere, der måtte have brug for en særlig indsats. Det er de socialt udsatte

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

BORGERMØDE POLITIK FOR BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV Den 29. august 2018

BORGERMØDE POLITIK FOR BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV Den 29. august 2018 BORGERMØDE POLITIK FOR BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV 2018 Den 29. august 2018 PROGRAM Præsentation af politikken v/ Socialchef Carsten Wulff Hansen Præsentation af høringsmuligheder Spørgsmål og diskussion

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

EN BY MED PLADS TIL ALLE

EN BY MED PLADS TIL ALLE BY MED PLADS TIL ALLE SOCIALSTRATEGI 2018 BY MED PLADS TILINDHOLD ALLE 4 8 VÆRDIGT HELSTØBT OG LANGSIGT LØSNING SELVSTÆNDIGT SUND OG FAGLIGT STÆRK ORGANISATION 6 10 INTRODUKTION København skal være en

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

en by med plads til alle

en by med plads til alle by med plads til alle SocialStrategi 2018 by med plads til alle indhold 4 Et værdigt liv en helstøbt og langsigtet løsning Et selvstændigt liv 6 en sund og fagligt stærk organisation 10 introduktion København

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune Strategi for Handicap & Psykiatri Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL eller stress. Tal for mental sundhed i Hjørring Kommune Stigning i andelen af borgere

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier...

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... handicap politik Indhold Forord... 3 Vision for handicappolitikken... 4 Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... 5 Målsætninger... 7 Forord Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Plan for det psykosociale område

Plan for det psykosociale område Plan 2020 - for det psykosociale område J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Borgmesteren skriver et forord, når den korte version af Plan 2020 er vedtaget. J. nr. 00.01.00P22 2 Begreber vi anvender Gladsaxe Kommune

Læs mere

Bilag 1: Udkast til ny Udsattepolitik Forord. (Bemærk at forord formuleres i forlængelse af høringsprocessen) Hvem er udsat?

Bilag 1: Udkast til ny Udsattepolitik Forord. (Bemærk at forord formuleres i forlængelse af høringsprocessen) Hvem er udsat? Bilag 1: Udkast til ny Udsattepolitik 2019-2022 Forord (Bemærk at forord formuleres i forlængelse af høringsprocessen) Hvem er udsat? At være socialt udsat er ikke et veldefineret og velafgrænset begreb.

Læs mere

Indledning. Disse borgere har en psykosocial funktionsnedsættelse/handicap

Indledning. Disse borgere har en psykosocial funktionsnedsættelse/handicap 1 Indledning Psykiske vanskeligheder: Psykiske vanskeligheder opstår, når menneskers evner og muligheder for at håndtere deres psykiske sårbarhed ikke er tilstrækkelige til at løse udfordringerne i den

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

AMBITION FOR RØDE KORS HOVEDSTADENS SOCIALE ARBEJDE

AMBITION FOR RØDE KORS HOVEDSTADENS SOCIALE ARBEJDE AMBITION FOR RØDE KORS HOVEDSTADENS SOCIALE ARBEJDE 2018-2021 Fællesskaber i hovedstaden Mange mennesker i hovedstaden lever et godt liv. De er en del af fællesskaber, har tætte venner, gode kolleger

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE UDSATTEPOLITIK

SAMMENHÆNGENDE UDSATTEPOLITIK SAMMENHÆNGENDE UDSATTEPOLITIK 1 Sammenhængende Udsattepolitik Et sammenhængende tiltag for medborgere, der er udsatte, er en del af Horsens Kommunes indsats. Indsatsen er integreret imellem jobcenteret,

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Handicappolitik. Lige muligheder for alle

Handicappolitik. Lige muligheder for alle Handicappolitik Lige muligheder for alle Forord Dette er den 3. udgave af Frederikshavn Kommunes Handicappolitik siden kommunesammenlægningen i 2007. Handicappolitikken er blevet til i en fælles indsats,

Læs mere

EN NY SOCIALSTRATEGI

EN NY SOCIALSTRATEGI EN NY SOCIALSTRATEGI Socialstrategien er de politiske visioner for det sociale arbejde i København for børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer eller et handicap. Socialstrategien skitserer

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Udkast til ny Handicappolitik for Ældre- og Handicapudvalget. Version 27. august 2018

Udkast til ny Handicappolitik for Ældre- og Handicapudvalget. Version 27. august 2018 Udkast til ny Handicappolitik for Ældre- og Handicapudvalget Version 27. august 2018 1 Forord Det er Rådmandens forord, hvorfor dette kun er et udkast. I Ældre og Handicapforvaltningen befinder vi os ligesom

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 9. juni 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT

Dialogforum for socialt udsatte BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Torvet 3 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 25. august 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Merete Holck Tinne Christiansen Tine Klausen

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Frederiksbergs Kommunes handicappolitik

Frederiksbergs Kommunes handicappolitik Udkast Frederiksbergs Kommunes handicappolitik 2019-2022 Forord I Frederiksberg Kommune er der brug for alle. Alle borgere skal opleve, at de kan bringe egne ressourcer og kompetencer i spil og skabe et

Læs mere

Forslag til Seniorpolitik 2017 og frem

Forslag til Seniorpolitik 2017 og frem Forord Der er rigtig mange stærke seniorer, der holder sig raske hele livet. I fremtiden vil der på trods af teknologiske fremskridt og en generelt sundere livsstil være ældre borgere, som har brug for

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Strategi Voksne indenfor psykiatriområdet

Strategi Voksne indenfor psykiatriområdet Strategi Voksne indenfor psykiatriområdet Strategi under Handicappolitikken 1 Indledning Strategi for voksne indenfor psykiatriområdet er Varde Kommunes sigtelinje for det sociale arbejde med borgere indenfor

Læs mere

Forslag til etablering af Udsatteråd/forum i Kolding Kommune

Forslag til etablering af Udsatteråd/forum i Kolding Kommune Forslag til etablering af Udsatteråd/forum i Kolding Kommune Indledning Kolding kommunes Udsattepolitik indeholder et helhedssyn, hvor Kolding kommune ønsker: At tilbuddene til udsatte borgere i Kolding

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Seniorpolitik 2017 og frem

Seniorpolitik 2017 og frem Forord Der er rigtig mange stærke seniorer, der holder sig raske hele livet. I fremtiden vil der på trods af teknologiske fremskridt og en generelt sundere livsstil være ældre borgere, som har brug for

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Forord af rådmanden skrives efter drøftelse af udkast til strategien i Beskæftigelses og Socialudvalget.

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2019-2022 Titel: Udsattepolitik 2019-2022 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg Januar 2019 Foto: Grafisk design: Tryk: Kasper Nybo Heidi Borg Frederiksberg Bogtryk

Læs mere

UDKAST Odder Kommunes indsats og anbringelsesstrategi

UDKAST Odder Kommunes indsats og anbringelsesstrategi UDKAST Odder Kommunes indsats og anbringelsesstrategi Forord Odder Kommunes indsats- og anbringelsesstrategi retter sig primært mod børn og unge, hvis udvikling og trivsel ikke alene kan sikres gennem

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Socialudvalgets arbejdsgrundlag

Socialudvalgets arbejdsgrundlag Socialudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021 Indhold Forord Indledning Politikker og strategier Overordnede mål Konkrete initiativer Forord Socialudvalget har fastlagt et arbejdsgrundlag for 2018 til 2021

Læs mere