2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag."

Transkript

1 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ændring af reglerne om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til selvstændige og ophævelse af bestemmelser om indbetaling til Særlig Pensionsopsparing (SP) m.v.) 1 I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 20. december 2006, 17 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, 1 i lov nr. 480 af 12. juni 2009 og senest ved 7 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter»raskmelder sig«:», jf. dog 53, stk. 2« , stk. 3, 2. pkt., ophæves. 3. I 27, stk. 1, nr. 2, ændres»26 uger«til:»39 uger« , stk. 5, affattes således:»stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende, herunder regler om præmiens størrelse, opkrævning af præmiebidrag, gebyr ved manglende rettidig betaling af præmie, optagelse, udmeldelse, udelukkelse m.v.«5. 53, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Til selvstændige erhvervsdrivende, der er delvis uarbejdsdygtige på grund af sygdom, udbetales nedsatte sygedagpenge med et beløb pr. uge svarende til 1) tre fjerdedele af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær i de tilfælde, hvor den selvstændige højst kan udføre en fjerdedel af sit normale arbejde eller 2) halvdelen af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær i de tilfælde, hvor den selvstændige højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde.«6. I 55, stk. 2, nr. 2, ændres» 37 i lov om social service«til:»dagtilbudslovens 80«. 7. I 55, stk. 3, ændres»direktøren for Arbejdsdirektoratet«til:»beskæftigelsesministeren« , stk. 4, affattes således: 1

2 »Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere, herunder grænser for virksomhedens årlige lønsum, beregning af lønsum og præmie, gebyr ved manglende rettidig betaling af præmie, optagelse, udtræden, udelukkelse m.v.«9. I 64, stk. 2, ændres»direktøren for Arbejdsdirektoratet«til:»Beskæftigelsesministeren« , stk. 1, affattes således:»ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter 15 sammenholdt med 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgivere, der udbetaler sygedagpenge efter 6, indbetaler dog kun det bidrag, der er fastsat efter 15 sammenholdt med 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.« ophæves. 12. I 69 udgår»efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender«. 2 I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2009, foretages følgende ændringer: 1. 44, stk. 1, affattes således:»ved udbetaling af dagpenge fra kommunerne efter denne lov til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter 15 sammenholdt med 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«2. 47 ophæves. 3 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret ved lov nr af 27. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 25 e ændres»direktøren for Arbejdsdirektoratet«til:»Beskæftigelsesministeren« , stk. 1, affattes således:»kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag for personer, der er fyldt 16 år, og som modtager hjælp efter 25, 52, stk. 1, 74 d, stk. 2, og 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 2 og 3.«3. 80 a ophæves. 4 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 478 af 12. juni 2009 og senest ved 5 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: e ophæves. 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2010, jf. dog stk

3 Stk. 2. Ophævelsen af 67 i lov om sygedagpenge, 47 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 80 a i lov om aktiv socialpolitik og 85 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som foretaget ved denne lovs 1, nr. 11, 2, nr. 2, 3, nr. 3, og 4, træder i kraft den 1. maj Stk , stk. 3, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, træder i kraft den 3. maj Stk , stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge, som ændret ved denne lovs 1, nr. 3, finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 1. april 2010 eller senere. Stk , stk. 3, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, finder anvendelse på selvstændige, der modtager sygedagpenge den 3. maj 2010 eller senere. Stk , stk. 1, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 10, 44, stk. 1, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, som affattet ved denne lovs 2, nr. 1, og 79, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs 3, nr. 2, har virkning for bidrag, der forfalder til indbetaling den 1. maj 2010 eller senere. 3

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forlængelse af perioden for udbetaling af sygedagpenge ved afklaring af sygemeldtes arbejdsevne Gældende ret Forslagets indhold 2.2. Forbedring af selvstændiges adgang til sygedagpenge Gældende ret Forslagets indhold 2.3. Tydeliggørelse af regler om gebyr Gældende ret Forslagets indhold 2.4. Øvrige ændringer 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. Udvidelse af forlængelse ved afklaring 3.2. Selvstændiges adgang til delvise sygedagpenge 3.3. Konsekvensændringer i ATP-bestemmelserne i en række love 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv Økonomiske konsekvenser 4.2. Administrative konsekvenser 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget har til formål at forbedre sygemeldte personers adgang til at modtage sygedagpenge. Dette sker ved at gennemføre en udvidelse af en af de gældende regler om forlængelse af sygedagpengeperioden ud over den almindelige varighedsbegrænsning på 52 uger. Samtidig gennemføres en forbedring af selvstændiges mulighed for at modtage nedsatte sygedagpenge i forbindelse med delvis uarbejdsdygtighed. Lovforslaget har desuden til formål at gennemføre en række tekniske ændringer og præciseringer af reglerne om sygedagpenge samt tekniske ændringer i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2. Lovforslagets indhold 2.1 Forlængelse af perioden for udbetaling af sygedagpenge ved afklaring af sygemeldtes arbejdsevne 4

5 Gældende ret Efter 27, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge, kan sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger, når det er nødvendigt at afklare den sygemeldtes arbejdsevne og muligheder for at varetage et almindeligt job, eller når den sygemeldtes helbredsmæssige situation er uafklaret, men denne afklaring i alle situationer kan ske inden for de 26 uger. Forlængelse kan ske i de situationer, hvor der ikke inden varighedsbegrænsningen er sket en sådan afklaring af sygedagpengemodtagerens arbejdsevne, at der kan træffes beslutning om, hvilke tilbud der kan iværksættes. Det skal på tidspunktet for forlængelse være vurderingen, at en sådan afklaring vil kunne ske inden udløbet af forlængelsesperioden Forslagets indhold Som led i aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 foreslås det at udvide forlængelsesmuligheden i sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr. 2, med yderligere 13 uger til 39 uger i alt. Baggrunden for forslaget er, at det i komplekse sygedagpengesager med væsentlige ændringer i sygdomsforløbet kan være vanskeligt at afklare borgerens sag inden for de 26 uger. Der henvises til lovforslagets 1, nr Forbedring af selvstændiges adgang til sygedagpenge Gældende ret Efter de gældende regler i sygedagpengeloven er selvstændige berettiget til fulde sygedagpenge, hvis de er fuldt uarbejdsdygtige, og halve sygedagpenge, hvis de kan arbejde i højst halvdelen af den arbejdstid, som de havde ved sygdommens indtræden, jf. 53, stk. 3. Retten til sygedagpenge bortfalder helt, når den selvstændige arbejder mere end halv tid. Reglerne betyder, at selvstændige, der fortsat varetager de mest nødvendige opgaver for at holde virksomheden i gang under sygefraværet f.eks. besvarer telefon og mails kun er berettiget til halve sygedagpenge Forslagets indhold Som led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2010 foreslås det at forbedre reglerne om selvstændiges adgang til at modtage nedsatte sygedagpenge. Med forslaget vil selvstændige kunne modtage sygedagpenge svarende til 75 pct. af sygedagpengesatsen ved genoptagelse af arbejdet på op til 25 pct. af deres normale arbejdstid. Forslaget ligestiller i højere grad reglerne for selvstændige og lønmodtagere. Der henvises til lovforslagets 1, nr Tydeliggørelse af regler om gebyr Gældende ret Selvstændige erhvervsdrivende kan tegne en sygedagpengeforsikring efter sygedagpengelovens 45, der sikrer dem sygedagpenge i de første to uger af deres sygefravær, hvor de ellers ikke ville være berettiget til sygedagpenge. Hvis ikke præmien betales rettidigt, fremgår det af sygedagpengebekendtgørelsens 22, stk. 2, at der udsendes en rykker og opkræves et rykkergebyr på 50 kr. Mindre private arbejdsgivere kan tegne en sygedagpengeforsikring efter sygedagpengelovens 55, der sikrer dem mod at skulle afholde udgiften til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, dvs. de første 21 dage af en medarbejders sygefravær. Hvis ikke præmien betales rettidigt, fremgår det af sygedagpengebekendt- 5

6 gørelsens 32, stk. 3, at der udsendes en rykker og opkræves et rykkergebyr, der udgør 2 pct. af det skyldige beløb Forslagets indhold Det foreslås at tydeliggøre hjemlen til at opkræve et gebyr, hvis arbejdsgivere eller selvstændige ikke indbetaler præmien til de to forsikringsordninger efter sygedagpengeloven rettidigt. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 og Øvrige ændringer Ved lov nr. 117 af 17. februar 2009 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af medlemskredsen, indførelse af E- og F-bidrag og automatisk pensionsudbetaling) blev der gennemført regler, der indebærer, at også lønmodtagere over 66 år skal indbetale til ATP. Samtidigt blev det blandt andet indført, at der fortsat kan indbetales til ATP, uanset at man har påbegyndt udbetalingen af ATP. Disse ændringer trådte i kraft den 1. januar 2010 og har virkning for bidrag, der forfalder til indbetaling den 1. maj 2010 eller senere. Folketinget har endvidere den 10. december 2009 vedtaget lov nr af 16. december 2009 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Forlængelse af den særlige udbetalingsmulighed i Særlig Pensionsopsparing og afvikling af ordningen), hvorved der iværksættes en afvikling af den Særlige Pensionsopsparing (SP). Det foreslås med baggrund i ovennævnte lovændringer at gennemføre en række præciseringer og konsekvensrettelser i lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 10 og 11, og 2-4. Endvidere indeholder lovforslaget forslag om en teknisk ændring som følge af, at bestemmelsen om tilskud til privat pasning af børn er flyttet fra lov om social service til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Der henvises til lovforslagets 1, nr. 6. Endelig foreslås der med lovforslaget en teknisk ændring i en række af de bemyndigelsesbestemmelser, der er indeholdt i lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. Beskæftigelsesministeren kan som led i udøvelsen af sin organisationsmagt ændre organiseringen og opgavefordelingen inden for sit ministerium. Med virkning fra den 1. oktober 2009 ændrede ministeren ved en organisationsomlægning i Beskæftigelsesministeriet opgavefordelingen i forhold til bl.a. sygedagpengelovgivningen, og i den forbindelse blev ansvaret for lovgivningen, herunder for de administrative regler fastsat i medfør heraf, overflyttet fra direktøren for Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Ansvaret for lov om aktiv socialpolitik er ligeledes flyttet fra Arbejdsdirektoratet til Arbejdsmarkedsstyrelsen, dog er ansvaret for visse dele af loven, herunder særlig støtte efter lovens 34, flyttet til Pensionsstyrelsen. Da det ikke vil være hensigtsmæssigt at skulle ændre loven, hver gang der sker ændringer i opgavefordelingen inden for ministeriet, foreslås det, at bemyndigelsen til at fastsætte de nærmere regler i medfør af 45, stk. 5, 55, stk. 3 og 4, og 64, stk. 2, i lov om sygedagpenge samt 25 e i lov om en aktiv socialpolitik, fremover skal ligge hos ministeren. Ministeren vil herefter via delegation kunne videregive sin bemyndigelse til en af ministeriets enheder, dvs. et direktorat, en styrelse eller en direktør herfor, der herefter kan fastsætte de regler, som det efter loven tilkommer ministeren at fastsætte. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 og 7-9 og 3, nr Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6

7 3.1 Udvidelse af forlængelse ved afklaring Med lovforslaget udvides forlængelsesreglen vedrørende afklaring efter 27, stk.1, nr. 2, i lov om dagpenge ved sygdom med 13 uger, så forlængelsesreglen samlet bliver på 39 uger frem for 26 uger. De samlede økonomiske konsekvenser af forslaget er 30,0 mio. kr. årligt, hvoraf kommunerne får en årlig merudgift på 32,4 mio. kr., mens staten får en årlig besparelse på 2,4 mio. kr. Forslaget om udvidelse af forlængelsesmulighederne skønnes at medføre øgede sygedagpengeudgifter for kommunerne på 36,6 mio. kr. årligt. Som følge af, at der med lovændringen kommer flere modtagere af sygedagpenge, vil der være øgede udgifter til aktivering i de afklarende forløb på skønsmæssigt 14 mio. kr., som deles ligeligt mellem stat og kommuner. Samtidig vil kommunerne og staten få mindreudgifter til kontanthjælp, ledighedsydelse, revalidering, arbejdsløshedsdagpenge samt aktivering for en del af de personer, der efter de nye regler i stedet vil modtage sygedagpenge. De samlede mindreudgifter som følge heraf udgør i alt 20,6 mio. kr., hvoraf de kommunale mindreudgifter udgør 11,2 mio. kr. og de statslige mindreudgifter udgør 9,4 mio. kr. Forslaget træder i kraft den 1. april 2010, hvorfor de samlede udgifter i 2010 udgør 75 pct. af de årlige udgifter i Tabel 1. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om udvidelse af forlængelsesreglen om afklaring Mio. kr Kommuner 24,3 32,4 32,4 32,4 Staten -1,8-2,4-2,4-2,4 I alt 22,5 30,0 30,0 30,0 De økonomiske konsekvenser af forslaget skal forhandles med kommunerne. Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige Selvstændiges adgang til delvise sygedagpenge Med lovforslaget udvides selvstændiges adgang til delvise sygedagpenge, således at det bliver muligt at modtage sygedagpenge svarende til 75 pct. af satsen (ved fuld uarbejdsdygtighed) ved genoptagelse af arbejdet på op til 25 pct. af den selvstændiges normale arbejdstid. Forslaget skønnes at medføre merudgifter på 9,1 mio. kr. årligt, hvoraf kommunerne får en årlig merudgift på 4,4 mio. kr., og staten får en årlig merudgift på 4,7 mio. kr. Forslaget vil øge sygedagpengeudgifterne, men der vil også være øgede indtægter til forsikringsordningen for selvstændige, da præmiesummen beregnes på baggrund af de øgede udgifter. Merindtægter fra forsikringsordningen for selvstændige er skønnet til 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. årligt fra Forslaget træder i kraft den 3. maj 2010 og vil gælde for alle igangværende sygefraværsforløb for selvstændige på denne dato. Tabel 2. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om lempeligere regler for selvstændiges adgang til delvise sygedagpenge 7

8 Mio. kr Kommuner 3,4 4,4 4,4 4,4 Staten 3,8 4,7 4,7 4,7 I alt 7,2 9,1 9,1 9,1 De økonomiske konsekvenser af forslaget skal forhandles med kommunerne. Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige. 3.3 Konsekvensændringer i ATP-bestemmelserne i en række love De foreslåede konsekvensrettelser som følge af ændringerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension vedr. den øvre aldersgrænse skønnes ikke at medføre forøgede udgifter. Dette skyldes, at antallet af sygedagpengemodtagere over 66 år ikke udgør et betydeligt antal, ligesom der kun vil forekomme ganske få tilfælde, hvor personer over 66 år omfattes af f.eks. barsellovens regler om barseldagpenge. Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv Økonomiske konsekvenser Beregning af delvise sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende, der genoptager arbejdet med op til 25 pct. af deres normale arbejdstid, skønnes årligt fra 2011 at betyde 9,1 mio. kr. mere i sygedagpenge til de selvstændige. Der vil samtidig være øgede indtægter til forsikringsordningen for selvstændige, der skønnes til 0,9 mio. kr. årligt fra Administrative konsekvenser Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. Styrelsen vurderer ikke, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der berettiger, at det bliver forelagt virksomhedspanelet. Forslaget har derfor ikke været forelagt Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Forslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Ankestyrelsen, ATP, Danske Statsforvaltninger, 8

9 Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser/ mindreudgifter Stat: 2010: 7,5 mio. kr. 2011: 10,3 mio. kr. 2012: 10,3 mio. kr. 2013: 10,3 mio. kr. Negative konsekvenser/ merudgifter Stat: 2010: 9,8 mio. kr. 2011: 12,6 mio. kr. 2012: 12,6 mio. kr. 2013: 12,6 mio. kr. Kommuner: 2010: 8,8 mio. kr. 2011: 11,7 mio. kr. 2012: 11,7 mio. kr. 2013: 11,7 mio. kr. Ingen Kommuner: 2010: 36,3 mio. kr. 2011: 48,5 mio. kr. 2012: 48,5 mio. kr. 2013: 48,5 mio. kr. Ingen Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative Ingen Ingen konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen i sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed foreslås præciseret ved at indsætte en henvisning til lovens 53, stk. 2. Formålet er at tydeliggøre, at der som nævnt i 53, stk. 2, er særlige grupper af sygemeldte ledige, som har ret til fulde sygedagpenge, selv om de kun er delvist uarbejdsdygtige. Til nr. 2 Der er med forslaget om at ophæve sygedagpengelovens 17, stk. 3, 2. pkt., tale om en konsekvensændring som følge af lov nr. 480 af 12. juni 2009 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl.). Med loven fik lønmodtagere, der er berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og hvor arbejdsgiveren ikke tilbyder deltidsbeskæftigelse, ret til fulde sygedagpenge. 9

10 Efter sygedagpengelovens 17, stk. 3, 2. pkt., træffer kommunen afgørelse om nedsatte sygedagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed, selv om der ikke kan opnås enighed, hvis det vurderes, at der burde være mulighed for en gradvis tilbagevenden. Som følge af lovændringen er denne bestemmelse ikke længere relevant, og den foreslås derfor ophævet. Til nr. 3 Der stilles forslag om at udvide reglen i sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr. 2, om, at sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 26 uger, når det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Efter forslaget skal denne forlængelsesmulighed udvides med yderligere 13 uger. Forslaget tilgodeser de borgere, hvis sag ikke kan afklares inden for de 26 uger. Det vil primært være tilfældet i komplekse sygedagpengesager med væsentlige ændringer i sygdomsforløbet. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 4 Det foreslås med forslaget at tydeliggøre hjemlen i sygedagpengelovens 45, stk. 5, til at opkræve et gebyr i forbindelse med manglende rettidig betaling af præmien til forsikringsordningen for selvstændige erhvervsdrivende, og der tilsigtes således ingen ændringer i praksis omkring opkrævning af rykkergebyrer. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Herudover er der med forslaget foretaget en konsekvensrettelse som følge af organisationsændringen i Beskæftigelsesministeriet pr. 1. oktober Til nr. 5 Det foreslås med ændringen i sygedagpengelovens 53, stk. 3, at give selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at udføre opgaver i virksomheden under sygefraværet, f.eks. besvare telefon og mails i et omfang på op til 25 pct. af deres normale arbejdstid, og samtidig modtage 75 pct. af sygedagpengesatsen. Selvstændige, der er delvis uarbejdsdygtige, vil herefter enten kunne være berettiget til 75 pct. af dagpengesatsen, hvis de højst kan udføre en fjerdedel af deres normale arbejde, eller 50 pct. af dagpengesatsen, hvis de højst kan udføre halvdelen af deres normale arbejde. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensændring af 55, stk. 2, nr. 2 i sygedagpengeloven. Bestemmelsen om økonomisk tilskud til privat pasning af børn fremgår nu af 80 i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Til nr. 7 og 9 Der er med forslagene tale om konsekvensrettelser i sygedagpengelovens 55, stk. 3 og 64, stk. 2 som følge af organisationsændringen i Beskæftigelsesministeriet pr. 1. oktober

11 Til nr. 8 Det foreslås med forslaget at tydeliggøre hjemlen i sygedagpengelovens 55, stk. 4, til at opkræve et gebyr i forbindelse med manglende rettidig betaling af præmien til forsikringsordningen for mindre private arbejdsgivere, og der tilsigtes således ingen ændringer i praksis omkring opkrævning af rykkergebyrer. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, pkt Herudover er der med forslaget foretaget en konsekvensrettelse som følge af organisationsændringen i Beskæftigelsesministeriet pr. 1. oktober Til nr. 10 Det foreslås, at der i 65, stk. 1 i lov om sygedagpenge foretages ændringer således, at der ikke længere skal gælde en øvre aldersgrænse for indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere. Forslaget bygger på, at den øvre aldersgrænse for indbetaling til ATP er blevet ophævet. I det omfang en person har ret til sygedagpenge, skal der afholdes bidrag til ATP, uanset vedkommendes alder. Dette gælder også, selv om personen modtager pensionsudbetalinger fra ATP. Til nr. 11 Som følge af afviklingen af SP foreslås det at ophæve bestemmelsen i sygedagpengelovens 67 om indeholdelse og indbetaling af midler til SP. Til nr. 12 Der er tale om en konsekvensændring i sygedagpengelovens 69 som følge af, at sager vedrørende barselloven blev overført til Beskæftigelsesministeriet ved kongelig resolution af 23. november 2007, hvorved Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender blev nedlagt. Til 2 Til nr. 1 Det foreslås, at der i 44, stk. 1 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel foretages ændring således, at der ikke længere skal gælde en øvre aldersgrænse for indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension ved udbetaling af barseldagpenge til lønmodtagere. Forslaget bygger på, at den øvre aldersgrænse for indbetaling til ATP er blevet ophævet. I det omfang en person har ret til dagpenge under barsel, skal der også afholdes bidrag til ATP, uanset vedkommendes alder. Dette gælder også, selvom personen modtager pensionsudbetalinger fra ATP. Til nr. 2 Som følge af afviklingen af SP foreslås det at ophæve reglen om indeholdelse og indbetaling af midler til SP i 47 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. 11

12 Til 3 Til nr. 1 Der er tale om en konsekvensrettelse af 25 e i lov om aktiv socialpolitik som følge af organisationsændringerne i Beskæftigelsesministeriet pr. 1. oktober Til nr. 2 Det foreslås, at der i 79, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik foretages ændringer således, at kommunerne indbetaler ATP-bidrag for personer, der er fyldt 16 år og som modtager kontanthjælp, revalideringsydelse, fleksydelse og aktiveringsydelse. Forslaget bygger på, at den øvre aldersgrænse for indbetaling til ATP er blevet ophævet. I det omfang en person har ret til ydelser i form af kontanthjælp, revalideringsydelse, fleksydelse og aktiveringsydelse, skal der også afholdes bidrag til ATP, uanset vedkommendes alder. Dette gælder også, selvom personen modtager pensionsudbetalinger fra ATP. Til nr. 3 Som følge af afviklingen af SP foreslås det at ophæve reglen om indeholdelse og indbetaling af midler til SP i 80 a i lov om aktiv socialpolitik. Til 4 Til nr. 1 Som følge af afviklingen af SP foreslås det at ophæve reglen om indeholdelse og indbetaling af midler til SP i 85 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til 5 Til stk. 1 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2010, jf. dog stk Til stk. 2 Det foreslås med bestemmelsen, at ophævelsen af 67 i lov om sygedagpenge, 47 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 80 a i lov om aktiv socialpolitik og 85 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som foretaget ved denne lovs 1, nr. 11, 2, nr. 2, 3, nr. 3, og 4, træder i kraft den 1. maj Til stk. 3 Det foreslås med bestemmelsen, at ændringen af 53, stk. 3, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, træder i kraft den 3. maj Til 6 I stk. 1 foreslås det, at 27, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge, som ændret ved denne lovs 1, nr. 3, finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 1. april 2010 eller senere. 12

13 I stk. 2 foreslås det, at 53, stk. 3, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, finder anvendelse på selvstændige, der modtager sygedagpenge den 3. maj 2010 eller senere. I stk. 3 foreslås det, at ændringerne i ATP-bestemmelserne i lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt lov om aktiv socialpolitik, har virkning for så vidt angår bidrag, der forfalder til indbetaling den 1. maj 2010 eller senere. Bestemmelsen vedrører således bidrag, der optjenes fra den 1. januar 2010 eller senere. 13

14 Lovforslaget sammenholdt med gældende regler Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget Stk. 5. Sygedagpengene ophører helt eller delvist den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt eller delvis arbejdsdygtig, uanset om den pågældende genoptager arbejdet eller raskmelder sig. Sygedagpengene kan ophøre tidligere, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, og kommunen efter anvendelse af arbejdsevnemetoden i form af beskrivelse, udvikling og vurdering af en persons arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, visitation til fleksjob eller førtidspension. Dog vil udbetalingen af sygedagpenge senest ophøre ved varighedsbegrænsningen, jf. 24 eller 25, medmindre betingelserne for en forlængelse af sygedagpengeperioden efter 27 eller 29 er opfyldt. 17. Stk. 3. Som udgangspunkt besluttes gradvis tilbagevenden i enighed mellem kommunen, virksomheden og den sygemeldte. Kommunen skal dog træffe afgørelse om nedsatte sygedagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed, selv om der ikke kan opnås enighed, hvis det vurderes, at der burde være mulighed for en gradvis tilbagevenden. 27. Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af varighedsbegrænsningen i 24, når 1) det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret bl.a. ved 1 i lov nr af 20. december 2006, 17 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, 1 i lov nr. 480 af 12. juni 2009 og senest ved 7 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter»raskmelder sig«:», jf. dog 53, stk. 2« , stk. 3, 2. pkt., ophæves. 3. I 27, stk. 1, nr. 2, ændres»26 uger«til:»39 uger«. 14

15 kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, 2) det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger, 3). 45. Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter nærmere regler for sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende, herunder regler om præmiens størrelse, opkrævning af præmiebidrag, optagelse, udmeldelse, udelukkelse m.v. Stk Stk. 3. Til selvstændige erhvervsdrivende, der er delvis uarbejdsdygtige på grund af sygdom, udbetales nedsatte sygedagpenge med et beløb pr. uge, som svarer til halvdelen af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær Stk. 2. Private arbejdsgivere er 1) alle arbejdsgivere, bortset fra offentlige myndigheder og private institutioner, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige midler, og 2) forældre, der har valgt at få et økonomisk tilskud til privat pasning, jf. 37 i lov om social service. Stk Stk. 3. De samlede præmier til sygedagpengeforsikringen fastsættes således, at de dækker , stk. 5, affattes således:»stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende, herunder regler om præmiens størrelse, opkrævning af præmiebidrag, gebyr ved manglende rettidig betaling af præmie, optagelse, udmeldelse, udelukkelse m.v.«5. 53, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Til selvstændige erhvervsdrivende, der er delvis uarbejdsdygtige på grund af sygdom, udbetales nedsatte sygedagpenge med et beløb pr. uge svarende til 1) tre fjerdedele af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær, i de tilfælde hvor den selvstændige højst kan udføre en fjerdedel af sit normale arbejde eller 2) halvdelen af sygedagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær, i de tilfælde, hvor den selvstændige højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde.«6. I 55, stk. 2, nr. 2, ændres» 37 i lov om social service«til:»dagtilbudslovens 80«. 7. I 55, stk. 3, ændres»direktøren for Arbejdsdirektoratet«til:»beskæftigelsesministeren«. 15

16 pct. af udgifterne til ordningen. Det er en betingelse for optagelse i sygedagpengeforsikringen, at virksomhedens samlede årlige lønsum ikke overstiger et beløb, hvis størrelse fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. stk. 4. Stk Stk. 4. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter nærmere regler om sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere, herunder grænser for virksomhedens årlige lønsum, beregning af lønsum og præmie, optagelse, udtræden, udelukkelse m.v. Stk Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet offentliggør de regulerede beløb. 65. Ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere i alderen år indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter 15, stk. 1, sammenholdt med 2 a og 4 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgivere, der udbetaler sygedagpenge efter 6, indbetaler dog kun det bidrag, der er fastsat efter 15, stk. 1, sammenholdt med 2 a og 4 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales ikke bidrag, når personen har valgt at få tillægspensionen udbetalt fra det 65. år eller senere. Stk Ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere indbetales en særlig pensionsopsparing, der udgør det i 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte. Stk. 2. Kommunen eller arbejdsgiveren fratrækker opsparingen af de beregnede sygedagpenge med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Hver beløbsandel for 1 uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af beløbet efter stk. 1 og 2 samt om indberetning 8. 55, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere, herunder grænser for virksomhedens årlige lønsum, beregning af lønsum og præmie, gebyr ved manglende rettidig betaling af præmie, optagelse, udtræden, udelukkelse m.v.«9. I 64, stk. 2, ændres»direktøren for Arbejdsdirektoratet«til:»Beskæftigelsesministeren« , stk. 1, affattes således:»ved udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter 15 sammenholdt med 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsgivere, der udbetaler sygedagpenge efter 6, indbetaler dog kun det bidrag, der er fastsat efter 15, sammenholdt med 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.« ophæves. 16

17 herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder at beløb tilbageholdt af arbejdsgivere betragtes som og indbetales og indberettes sammen med bidrag efter 65, stk. 1. Stk. 4. Indbetales opsparingsbeløb ikke rettidigt, gælder de i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 17, stk. 2-4 og 6, fastsatte regler. 69. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætte regler om muligheden for at anvende digital kommunikation inden for området for denne lov og barselloven og om de nærmere vilkår herfor. 12. I 69 udgår»efter forhandling med ministeren for familie- og forbrugeranliggender«. 2 I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2009, foretages følgende ændringer: 44. Ved udbetaling af dagpenge fra kommunerne efter denne lov til lønmodtagere i alderen år indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter 15, stk. 1, sammenholdt med 2 a og 4 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales ikke bidrag, når personen har valgt at få tillægspensionen udbetalt fra det 65. år eller senere. Stk Ved udbetaling af dagpenge efter denne lov til lønmodtagere indbetales en særlig pensionsopsparing, der udgør det i 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte. Stk. 2. Kommunen eller arbejdsgiveren fratrækker opsparingen af de beregnede dagpenge med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Hver beløbsandel for 1 uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af beløbet efter stk. 1 og 2 samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder at beløb tilbage , stk. 1, affattes således:»ved udbetaling af dagpenge fra kommunerne efter denne lov til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter 15 sammenholdt med 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«2. 47 ophæves. 17

18 holdt af arbejdsgiveren betragtes som og indbetales og indberettes sammen med bidrag efter 65, stk. 1, i lov om sygedagpenge. 3 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret ved lov nr af 27. december 2009, foretages følgende ændringer: 25 e. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om nedsættelsen af støtten efter 34 for personer, der er omfattet af den øvre grænse i 25 b, samt om efterregulering af støtten efter 34 og den samlede hjælp efter 25 b som følge af efterregulering af boligstøtte. 79. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag for personer fra 16 år, til personerne når folkepensionsalderen som fastsat i lov om social pension, der modtager hjælp efter 25, 52, stk. 1, og 74 d, stk. 2, og efter 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 2 og 3. Stk a. For personer, der modtager hjælp efter 25, 52, stk. 1, og 74 d, stk. 2, og efter 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som betaler ATP-bidrag i henhold til 79, indbetales en særlig pensionsopsparing efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. De nærmere regler om betaling og indberetning efter stk. 1 fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 3. Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i 17, stk. 2-4 og 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse. 1. I 25 e ændres»direktøren for Arbejdsdirektoratet«til:»Beskæftigelsesministeren« , stk. 1, affattes således:»kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag for personer, der er fyldt 16 år, og som modtager hjælp efter 25, 52, stk. 1, 74 d, stk. 2, og 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 2 og 3.«3. 80 a ophæves. 4 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008, som ændret bl.a. ved 2 i lov nr. 478 af 12. juni 18

19 2009 og senest ved 5 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring: 85 e. Medlemmer, som modtager dagpenge eller aktiveringsydelse efter 55, stk. 2, betaler en særlig pensionsopsparing efter reglerne i 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 2. Arbejdsløshedskassen fratrækker opsparingen ved udbetalingen af dagpenge eller aktiveringsydelse med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Opsparingen for en uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra direktøren for Arbejdsdirektoratet og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af beløb efter stk. 1 og 2 samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Stk. 4. Indbetaler kassen ikke opsparing rettidigt, finder reglerne i 17, stk. 2-4 og 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse e ophæves. 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2010, jf. dog stk Stk. 2. Ophævelsen af 67 i lov om sygedagpenge, 47 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, 80 a i lov om aktiv socialpolitik og 85 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som foretaget ved denne lovs 1, nr. 11, 2, nr. 2, 3, nr. 3, og 4, træder i kraft den 1. maj Stk , stk. 3, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, træder i kraft den 3. maj Stk , stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge, som ændret ved denne lovs 1, nr. 3, finder anvendelse på personer, der modtager sygedagpenge den 1. april 2010 eller senere. Stk , stk. 3, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 5, finder anvendel- 19

20 se på selvstændige, der modtager sygedagpenge den 3. maj 2010 eller senere. Stk , stk. 1, i lov om sygedagpenge, som affattet ved denne lovs 1, nr. 10, 44, stk. 1, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, som affattet ved denne lovs 2, nr. 1, og 79, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs 3, nr. 2, har virkning for bidrag, der forfalder til indbetaling den 1. maj 2010 eller senere. 20

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0003478 Fremsat den 24. oktober 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til

2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Forslag. til 2007/2 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 07-21-0018 Fremsat den 5. december 2007 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Nr,495. 30. Juni 1993. Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (ATP-bidrag af dagpenge m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension 2011/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011776 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 58 Offentligt Den 10. november 2006 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt KEN nr 9704 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-3310-61398 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere