Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter."

Transkript

1 Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF), Marie Vissing Würtzen (MVW), John Deleuran (JD) (mødt 17.55), Else Lindow (EL),, Ole Rubach (OR), Helle York (HY), Inger Andersen (IA), Yvonne Blankenborg (YB), Henrik Mølvig Jensen (HMJ), Jim Iversen (JI), Mikkel Heie Nielsen (MHN),, Henriette Ringgaard (HR), Karsten Lundbeck Garne (KLG), Lars Rosengaard (LR), Morten Wassmer (MW) og Pia Lyngenbo (PL). Anette Juvald, Jørgen Dam Hansen Mikkel Heie Nielsen Ole Rubach Tid Punkter og bilag Ansvar 17:30 0. Mødet blev indledt med sangen Spurven sidder stumt bag kvist 1. Bemærkninger til beslutningsprotokol fra seneste ordinære menighedsrådsmøde 20. november 2014 Ad. 1. Ingen bemærkninger til seneste beslutningsprotokol 2. Godkendelse af dagsorden Ad. 2 JI beder om et punkt under sognets økonomi, punkt 4.2, om orientering om godkendelse af regnskab Vedtægter (beslutning) Menighedsrådet (MR) skal drøfte og træffe beslutning om vedtægter for Skovlunde Sogns Menighedsråd, herunder: 3.1. Vedtægter for forretningsudvalget Forretningsudvalget (FU) indstiller, at vedtægterne vedtages med de i bilaget angivne ændringer (markeret med rødt), sammen med de bemærkninger MR i øvrigt måtte have. LGB/EL Bilag: Udkast til reviderede vedtægter for forretningsudvalget Ad. 3.1 De foreslåede ændringer blev kort gennemgået. Der blev stillet spørgsmål til ændring i den foreslåede øgning i rådighedsbeløbet. LGB svarede om det hensigtsmæssige heri, herunder en mere smidig fremme af forskellige sager. De ændrede vedtægter vedtaget Vedtægter for kontaktperson FU indstiller, at vedtægterne vedtages med de i bilaget angivne ændringer (markeret med rødt), sammen med de bemærkninger MR i øvrigt måtte have. FU indstilles ligeledes, at ændringerne foretages i forbindelse med førstkommende revision af medarbejderhåndbogen. HR Side1

2 Bilag: Udkast til reviderede vedtægter for kontaktperson Ad. 3.2 Den ændrede vedtægt vedtaget Skovlunde Sogns Menighedsråd 3.3. Vedtægter for kasserer FU indstiller, at vedtægterne vedtages med de bemærkninger MR i øvrigt måtte have. JI Bilag: Udkast til vedtægter for kasserer Ad. 3.3 Udkast til vedtægter vedtaget Vedtægter for sekretær FU indstiller, at vedtægterne vedtages med de bemærkninger MR i øvrigt måtte have. OR Bilag: Udkast til vedtægter for sekretær Ad. 3.4 Udkast til vedtægter vedtaget 4. Sognets økonomi 4.1. Kasseeftersyn 20. november 2014 (orientering) MR skal orienteres om gennemført kasseeftersyn 20. november JI/PL FU indstiller, at MR tager orienteringen (4.1) til efterretning. 4.2 Godkendelse af regnskab 2013 (orientering) (Nyt punkt) JI Bilag: Revisionsprotokollat af vedrørende revision i årets løb Ad Der er fremkommet enkelte ikke kritiske bemærkninger. De fremkomne bemærkninger er behørigt besvaret. MR tager orienteringen til efterretning. Ad. 4.2 Provstiet har kort meddelt at regnskabet 2013 nu er endelig godkendt. MR tager orienteringen til efterretning. 5. Sognets medarbejdere 5.1. Orientering fra kontaktperson (orientering) MR skal orienteres om aktuelle generelle aktiviteter, initiativer og problemstillinger i forhold til sognets medarbejdere. HR FU indstiller, at MR tager orienteringen til efterretning Side2

3 Ad. 5.1 Der er holdt 5. torsdagsmøde. Ferieplan for restferie fastlagt. Der skal holdes MUS samtaler for alle ansatte. Der forberedes kirketælling. Julen og nytårskoncerten er veloverstået. Der er lagt op til en personaledag for alle ansatte, hvorunder samarbejdet med MR tages op til drøftelse. Der er ikke udelt begejstring for forslaget. Forskellige synspunkter blev fremført. HR overvejer input til emner for dagen og om hvorvidt dagen skal være obligatorisk. MR tager orienteringen til efterretning 6. Sognets bygninger og kirkegård 6.1. Lys i kirkerummets kor (beslutning) MR skal drøfte og træffe beslutning om etablering af ny belysning i kirkerummets kor. JI/OR FU indstiller, at MR giver Bygnings- og Kirkegårdsudvalget bemyndigelse til at ansøge provstiudvalget om godkendelse til, at etablere ny belysning i kirkerummets kor jf. udvalgets indstilling, og iværksætte etableringen på baggrund af provstiudvalgets accept. Bilag: Indstilling vedr. lys i koret (inkl. tilhørende fotobilag) Ad. 6.1 Det fremlagte forslag gennemgået. Enkelte spørgsmål blev stillet og besvaret. MR tiltræder at vi ansøger provstiudvalget om at frigive de fornødne midler Udskiftning af glødepærer i kirkerummet (beslutning) MR skal drøfte og træffe beslutning om udskiftning af glødepærerne i de eksisterende lamper i kirkerummets skib med mere energivenlige LED-pærer. JI/OR FU indstiller, at MR giver Bygnings- og Kirkegårdsudvalget bemyndigelse til at iværksætte udskiftningen jf. udvalgets indstilling. Bilag: Indstilling vedr. udskiftning af glødepærer Ad. 6.2 MR giver Bygnings- og Kirkegårdsudvalget bemyndigelse at indkøbe det fornødne antal pærer til udskiftning af de eksisterende glødepærer Udskiftning af tyverialarm på kirkegård (beslutning) MR skal drøfte og træffe beslutning om udskiftning af tyverialarm-systemet på kirkegården. JI/OR FU indstiller, MR giver Bygnings- og Kirkegårdsudvalget bemyndigelse til at iværksætte udskiftningen jf. udvalgets indstilling. Bilag: Indstilling vedr. tyverialarm på kirkegård Side3

4 Ad. 6.3 Det fremsendte forslag gennemgået. MR giver Bygnings- og Kirkegårdudvalget bemyndigelse til at udskifte tyverialarmen på kirkegården Orientering fra bygnings- og kirkegårdsudvalget (orientering) MR skal orienteres om aktuelle aktiviteter, initiativer og problemstillinger i forhold til sognets bygninger og kirkegård. JI/OR/HR FU indstiller, at MR tager orienteringen til efterretning Bilag: Referat af seneste møde i Bygnings- og Kirkegårdsudvalget. Ad. 6.4 Ingen bemærkninger til det fremsendte referat. MR tager orienteringen til efterretning Orientering fra kirkeværge (orientering) MR skal orienteres om aktuelle aktiviteter, initiativer og problemstillinger i forhold til kirke og kirkecenter. JD FU indstiller, at MR tager orienteringen til efterretning Ad. 6.5 Fremover skal MR selv bekoste vedligeholdelsen af belysning på kirkegården. Der er kommet en ny bekendtgørelse på alarm på elevatoren. Der er indhentet tilbud, der vil tilfredsstille bekendtgørelsen. Der er udskiftet vaskemaskine og tørretumbler i kælderen. Der kommer brandsyn den 4/2. Der holdes møde med arkitekter i forbindelse med den kommende udbygning. MR tager orienteringen til efterretning. 7. Valg af repræsentant til bestyrelsen i FDF Skovlunde (beslutning) MR skal jf. beslutning på det konstituerende møde 20. november 2014 vælge en repræsentant til bestyrelsen i FDF Skovlunde. FU indstiller, at MR følger opfordringen fra FDF om at vælge en af sognets præster som repræsentant for MR i bestyrelsen for FDF Skovlunde. Ad. 7. KLG indtræder i bestyrelsen for FDF for foreløbig et år. 8. Kirketælling (beslutning) MR skal drøfte og træffe beslutning om deltagelse i kirketælling jf. brev fra biskop Lise-Lotte Rebel. LGB FU indstiller, at Skovlunde Sogn deltager i kirketælling, og at der nedsættes et ad hoc udvalg bestående at HR, LR, EL og en repræsentant for kirkefunktionærerne for at implementere kirketælling i Skovlunde Sogn. Bilag: Biskoppens brev vedr. kirketælling Side4

5 Ad. 8. Det fremsendte brev fra biskoppen gennemgået i hovedtræk. Ingen kommentarer til brevet hvorfor vi tiltræder intentionen i brevet og påbegynder tiltaget. Der nedsættes et udvalg til implementeringen. Udvalget består af EL, HR, LR og en repræsentant for kirkefunktionærerne. 18:30 18:50 Pause 9. Kunst- og udsmykningsprojektet Effatha! Luk dig op! (orientering) MR skal orienteres på status på Effatha! Luk dig op!. FU Indstiller, at MR tager orienteringen til efterretning. Ad. 9 Ballerup Kommunes Kunstråd har bevilget kr. til endnu et alterskab. Erik Hagens har meddelt at han ikke kan færdiggøre påskealterskabet til indvielse palmesøndag. Forskellige synspunkter blev fremført. MR fremfører at påsketavlen har 1. prioritet. LGB har mandat til, sammen med Erik Hagens at prioritere det videre arbejde. MR tager den givne orientering til efterretning 10. Reformationsjubilæet i 2017 (beslutning) MR skal drøfte og træffe beslutning om sognets deltagelse i en fælles markering af reformationsjubilæet i 2017 sammen med de øvrige sogne i Ballerup Kommune, herunder valg af 2-3 MR-medlemmer til en fælles arbejdsgruppe. FU indstiller, at Skovlunde Sogn deltager i en fælles markering af reformationsjubilæet i 2017, og vælger 2-3 personer til deltagelse i en fælles arbejdsgruppe på tværs af sognene herom (første møde er den 2. februar 2015 kl. 19:00 i Ballerup Gl. Præstegård) Bilag: Mail fra Hans-Henrik Nielsen (Måløv Sogns Menighedsråd) Ad. 10. MR tiltræder at vi vil deltage i reformationsjubilæet. Følgende MR-medlemmer deltagere i arbejdsgruppen: MW, HR og YB. IA tilbyder sin hjælp i forbindelse med afvikling af arrangementer i Skovlunde. 11. Generalforsamling i Distrikt foreningen under Landsforeningen af Menighedsråd 23. februar 2015 (beslutning) MR skal drøfte og træffe beslutning om deltagelse i Distriktsforeningens generalforsamling, der afholdes i Præstebro Kirke 23. februar 2015, herunder valg af delegerede til delegeretmøde i Landsforeningen af Menighedsråd. LGB Side5

6 FU indstiller, at AJ (suppleant til distrikt foreningens bestyrelse) deltager sammen med 1-2 andre medlemmer af MR i generalforsamlingen. Ligeledes indstiller FU, at MR drøfter deltagere og kandidater til at være delegeret til delegeretmødet 29. maj maj 2015 Bilag: Invitation og dagsorden m.v. for generalforsamlingen i distriktsforeningen, samt mail fra Poul Ingemann Hansen (Hareskov Sogns Menighedsråd) Ad. 11 MR tiltræder at AJ opstiller som suppleant. AJ og YB deltager i generalforsamlingen. Ingen beslutning om delegerede til delegeretmødet. 12. Eventuelt, herunder underskrift på beslutningsprotokollat OR/ Ad. 12. Der er kommet svar på vort høringssvar til Kultur- og Fritidspolitik. YB anmoder om en drøftelse af samlevalget til højmesserne. Vil passe ind i åben og vedkommende kirke. Kan menigheden inddrages som sparring til salmevalget.? EL fremfører at kirkegårdslågen mød øst er svær at åbne. Tages op på næste BK møde. Torsdag den 2/4 (skærtorsdag) holdes der gudstjeneste kl Skal der være efterfølgende spisning?. Dette vil kræve dels noget planlægning fra MRs siden og dels praktisk medhjælp til arrangementet. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: EL, HY og MW. LG spurgte hvorfor der ikke var lydanlæg til dette MR møde. JD undersøger. Der var kunstgudstjeneste i lørdags. Næste kunstgudstjeneste afholdes 25/4. MVW har undersøgt muligheden for at finde mentorer til nye kirkekaffegæster. De frivillige, der laver kaffen, vil godt påtage sig opgaven. MVW fremførte at vi bør undersøge muligheden for rekruttering af nye frivillige til kirkearbejdet. HR gjorde opmærksom på at gudstjenesten næste søndag holdes kl I morgen holdes der sognets aften om Kaj Munk. Gratis entre. --- o --- Side6

7 19:55 20: Lukket dagsorden MR skal jævnfør 2, stk. 2 i Forretningsorden for Skovlunde Sogns Menighedsråd behandle følgende sager for lukkede døre: Ansættelse af ny kirkefunktionær på kirkegården (beslutning) Foreløbig kvartalsrapport 4 pr. 31. december 2014 (orientering) Orientering om modtagne uopfordrede ansøgninger Mødet slut JI/OR/HR JI LGB/LR Side7

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Frederiksberg Ny Skole

Frederiksberg Ny Skole Referat af skolebestyrelsens møde onsdag den 27. august 2014 kl. 17 21 Første del af mødet er kursus med Per Carøe fra og forældre fra kl. 17 19. Tilstede: Lotte Trads Jensen, Anders Christian Hvid, Lea

Læs mere

181. Godkendt. C. Taget til efterretning. C. Taget til efterretning.

181. Godkendt. C. Taget til efterretning. C. Taget til efterretning. Side 1 af 5 181. Godkendelse af dagsorden. 181. Godkendt 182. Til orientering: A. Orientering fra formandsmøde i Slagelse-Skælskør Provsti afholdt den 11. marts 2015. 182. A. Birthe fortalte fra mødet.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere