DOM. v/advokat Søren Elmann Ingerslev (prøve)) mod. Biintervenient l) Restaurationsbranchens Forbund (Advokat Jan-Erik SvensBon).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. v/advokat Søren Elmann Ingerslev (prøve)) mod. Biintervenient l) Restaurationsbranchens Forbund (Advokat Jan-Erik SvensBon)."

Transkript

1 16. NOV :17 KAMMERADVOKATEN NR.924 S.2 B273500A - KKN/AMS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 16. november 2001 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Tiedemann (kst. ) ).,13. afd. nr. B-273S-99: 1) Skanvik Vikarservice ApS (tidligere Å~hu~ Vikarservice v/kent Karit) 2) Vikargruppen Danmark ApS 3) Dan~k Kantine Support ApS 4) Restaurationsbranchens Vikarservice v/flemming Karlsen 5) Hotel-, Restaurant- & Turisternvervets Arbejdpgiver!orening (Advokat Morten Ulrich v/advokat Søren Elmann Ingerslev (prøve)) mod l) Konkurrenceankenævnet 2) Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Kim Lundgaard Hansen) Biintervenient l) Restaurationsbranchens Forbund (Advokat Jan-Erik SvensBon). Denne sag drejer sig om, hvorvidt bestemmelser om anvisning af t j ener-løaarbej dere gennem den offentlige arbejdsformidling i en overenskomst mellem Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening og RestaurationsBranchens Forbund angår

2 16.NOV :18 KAMMERADVOKATEN NR ", ' "løn- og arbejdsforhold" og dermed er undtaget fra konkurrencelovens anvendelsesomr~d~, jf. korikurrencelovens 3, l. pkt. Under aagen, der er anlagt den 28. september 1999, har sagsø-, gerne, skanvik Vikarserviae ApS, Vikargruppen Danmark ApS, Dansk Kantine Support ApS,: Restaurationsbranchens Vikarservice og Hotel-, Restaurant- & ~risterhvervets Arbejdsgiverforening, nedlagt føl,gende påstande:.pr inoipa.l t : l. Konkurrenceanken~vnet~ kendelse af 3. aug~st 1999 i sagen Restaurations- og Bry~geriaTbejderforbundet mod Konkurrencerådet ophæves. 2. De sagsøgte tilpligte~ at anerkende, at bestemmelserne i 46, stk. 2, l. pkt., ~g 49, stk. 2, 2. og 3. pkt., i Overenskomst af 1996 mellem Hotel- og Restaurant- og TuristerhverVets Arbejd~giverforening (HORESTA) og Restaurations- og Bryggeriarb~jderfol:"bundet (RBF) "ikke er undtaget fra konkurrence lovens anvendelsesområde i medfør af konkurreneelovens 3, l., p1<.t. 3. De aagsøgte tilpligte~ at anerkende, at bestemmelserpe i 46, stk. 2, l. pkt., qg 49, stk. 2, 2. og 3. pkt., i I Overenskomst af 1998 mellem Hotel- og Restaurant- og Turis~erhvervets Arbejds.giverforening (HORESTA) og Restaurations- og Eryggeriarbejderforbundet (-RBF) er i strid med forbudet i konkurrenc~lovens De sag~øgte tilpligte~ at ane+kende, at bestemmelserne i 46, stk. 2, l. pkt., og 49, stk. 2, 2. og 3. pkt., i Overenskomst af 1998 mellem Hotel- og Restaurant- og Tu~ risterhvervets Arbejd~giverforening (HORESTA) og Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet (RBF) ikke kan fritages efter konkurrendelovens 8, stk. 1. SubaidiiErt:, Konkurrenceankenævnets ke~delse I I af 3. august 1999 i sagen Re-

3 16. NOV :18 KAMMERADVOKATEN NR staurations- og Bryggeria~bejderforbunqet mod Konkurrencerådet ophæves. Sagen hjemvises ~il, fornyet behandling i Konkurrenceankenævnet. De sagsøgte har nedlagt følgende påstande: Ad sagsøgernes prinaipa~e påstande: Principalt: Afvisning. Subsidiært: Frifindelse. Ad påstand: Frifindel~e. RestaurationsBranchens Forbund er under sagen indtrådt til støtte for de sagsøgte. Sagens omstændigheder Konkurrenceankenævnet afs~gde den 3. august 1999 i sagen Restaurations- og Bryggeriarbejder Porbundet (RBF) mod Konkurrencerådet følgende kendeise: "Ved skrivelse af 27. oktober 1998 har advokat Jan Erik Svensson på vegne Rest&urations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RaP) klaget over en af Konkurrencerådet den 30. september 1998 truffen afgørelse, hvorved Konkurreqcerådet pålagde RBF og Hotelog Restaurant- og Tu~isterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA.) at' ophæve bestemmelserne i den mellem REF og HORESTA indgåede kollektive overenskomst om, at anvisni~g af l~sarbejdere foregår gennem de stedlige offe~tlige arbejdsformidlingskontorer. K~ager har principalt neqlagt påstand om ophævelse af Rådets afgørelse samt afvisning af sagen i medfør af konkurrencelovens 3 og har desuden nedlagt nogle subsidiære påstande. Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. EORElS'I'A er indtrådt i, sagen til støtte for Konkurrencerådet.

4 16.NOV :18 KAMMERADVOKATEN NR. 924 S Der er ved kendelse af 22. december 1998 tillagt klagen opsættende vi~kning. Sagen har været munatligt forhandlet. Det hedder i Konkurrencerådets afgørelse af 30. september 1998 bl.a.: "Konkurrencerådet haj:. på mødet i dag vedta.get, at '" bestemmelserne i overen~komstens 46, stk. 2, l. pkt., og 49 1 stk. 2, 2-3. pkt., hvorefter anvisning af tjener-løsarbejdere foregår gennem det stedlige offentlige 9rbejdsformidlingskontor, er omfattet af forbudet,i konkurrencelovena 6 o~ ikke kan fritages efter 8, stk. :1.. Overenskomstparterne påbydes i medfør ar konkurrencelovens G, stk. 4, jf. 16, stk. l, nr. l, senest den l. jan~ar 1~99 at opb~ve de ~æv.ote bestemmelser. fremgår af vedlagte no Begrundelsen for afg~relsen tat til rådsmødet... " I dette notat er bl.~. anført: I "3.3 Den anmeldte aft.ale Den anmeldte aftale ~r overenskomsten mellem parterne, som regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager inde~ for botel- ag restaurati,onsbranchen. ' De af ansøgningen omfattede bestemmelser findes i afsnit 12: særlige r~gler for tjenergruppen. 44 (nu 46) - beskæftigelse af løsarbejdere - stk. 2: "Al anvisning af løsarbejdere (reserver) foreg!r gennem de stedlige offentlige Arbejdsfor.midlingskon torer. " (nu 49) - specialaftale om løsarbejderes procentaflønning - stk. 2: "AI anvi.sning af løsarbejdere foregår gennem det stedlige offentlige Arbejdsformidlingskontor. Er arbejdsformidlingen ~ med nærmeste omegn - udtø.mt for organiserede reserver, kan der indk~ldes - enten gennem Arbejdsformidlingen eller ved forretningens egen foranst~ltning - uorganiserede reserver. " RBF bar ensidigt ophævet bestemmelsen, således at anvisning af løsarbejdere på trods af ordlyden i ovenstående bestemmelser kan ske gennem private vikarbureauer, dog således, at beskæftigelsen sker på overenskomstens løn- og arbejdsvilkår.

5 16. NOV :19 KAMMERADVOKATEN NR Vurdering 4.1 Erbvervsvirksomhed - konkurrencelovens 2 Loven omfatter ifølge 2 enhver forom for erhvervsvirksomhed uanset organisationsform. De bestemmelser, der skal vurderes, vedrører formidling af tjener-løsarbejdere til hotel- og restaurationsbranchen. Dette er økonomisk aktivitet, og styrelsen finder, at bestemmelserne dermed er omfattet af Løn- og arbejdsforhold - konkurrencelovens 3 RBF har meddelt HOREBTA, at kravet cm formidling gennem Arbejdsformidlingen frafaldes, forudsat de anviste beskæftiges på overenskomstmæssige vilk!r. Det er en ensidig erklæring fra RBF's side. Efter styrelsens vurdering er der ikke hermed indgået en ny aftale mellem HORESTA og RBF. Ændringen, som medfører forpligtelser for HORESTAs medlemmer, er ikke tiltrådt af HORESTA. Der er således ikke tale om en aftale som nævnt i lovens 6. Herefter skal vurderes om bestemmelserne i overenskomstens 44, jf. 47, ikke er omfattet af konkurrenceloven, jf. XL 3. Bestemmelserne indgår i en kollektiv overenskomst, men dette medfører ikke i sig selv, at undtagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens 3 om løn- og ar~ bejdsforbold finder anvendelse. Ifølge hiåtidig pr~ksis, som ifølge bemærkningerne skal være vejledende for admini$trationen ar 3, omfatter undtagelsen kun forhold, der vedrører egentlige løn~ og arbejdsforhold, og alene forboldet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Bestemmelsen i 44, stk. 2, jf. S 47, stk. 2, re~ gulerer forholdet mellem parterne, men den bar videre konsekvenser, idet den medfører, at private vikarbureauer udelukkes fra ae anvise tjener-løsarbejdere til de arbejdsgivere, der er omfattet af overenskom$ts~. Da bestemmelsen derved direkte re~lerer andre forbold end mellem arbejdsgiver og arbejdstager, er den ikke omfattet af lovens Forbudsbeseemmelsen i 5 Parterne har ved aftalen bestemt, at det kun er den offentlige arbejdsfor.midling, der kan anvise tjener-løsarbejdere til overenskomstens virksomheder, således at private anvisningsbureauer er udelukket fra denne opgave. Der foreligger hexmed en konkurrencebegr~sende aftale, jf. lovens 5 stk. l.

6 16.NOV :19 KRMMERRDVOKRTEN NR Konkurrencelovens 8, stk. l.... RBF har henvist til den grundlæggende hensigt med bestemmelserne, som er samfundets interesse i at bevare den kv~lifi~erede, erfarne og stabile arbejdskraft af tjenerreserver i branchen. HORESTA afviser i indlægget af 15. september, at dette skulle være formålet med bestemmelsen. Bestemmelsen er således ingen garanti for, at de af Arbejdsfor.midlingen anviste reservetjenere er kvalificerede, erfarne eller faguddannede - tværtimod. De af RBP påberåbte hensyn er ifølge HORESTA varetaget i overenskomstens l. Herefter skal uddannede søges placeret i virksomheden, før andre uden for faget staende personer antages. RBP henviser endvidere til, at hensigten med bestemmelsen er at undgå arbejdsløshed og øgede dagpengeudgifter blandt erfarne og uddannede tjenere samt at sikre disse tjenerreserver rimelige løn- og arbej ds:forhold. Hertil ailfører HORESTA, at der ikke er nogen begrundelse tor, at en enkelt faggruppe - reservetjenerne - skulle have behov :for en særlig overenskomstbeskyttelse, som de øvrige medarbejdergrupper f,eks. kokke-, stuepige- og opvaskereserver ikke har. Ir Den' i notatet omtalte meddelelse fra REF til HORE STA fremgår af det brev af 25. maj 1997 fra advokat Benny Rosberg på vegne REF til HOREStA, hvori det om overenskomstvi!kårene bl.a. hedder: "Da disl3e bestemmelser tilgodeser RBF's interesse i at sikre de ansattes løn- og arbejdsvilkår og indebolder en for.pligtelse for ds arbejdsgivere som er omfattet af overenskomsten, kan REF e~sidigt frafalde kravet om formidling gennem AF og jeg skal hermed på vegne af RBF meddele følgende: RBP erklærer her.msd, at anvisning af løsarbejdere til Hotel~ og Restaurationsbranchen, på trods af ordlyden i overenskomstens 44, stk. 2, 1. pkt., og 47, stk. 2, 2-3 pkt., kan ske igennem ~rivate vikarbureauer, dog således, at beskæftigelsen sker på overenskomstens løn- og arbejdsvilkår. Ved denne erklæring fraskriver RBF sig retten til at kræve offentlig arbejdsformidling af løsarbejdere, samtidig med at HORESTA og de overenskomstdækkede virksomheder blot skal sørge for, at de allerede indgåede aftaler om løn- og arbejdsforhold i overenskomsten overholdes for de medarbejdere, som beskæftiges i virksomhederne.

7 16.NOV :20 KAMMERADVOKATEN NR Hvis et vikarbureau således giver anviste løsarbejdere ringere løn- og arbejdsvilkår end ovennævnte overenskomst foreskriver, må virksombederne afvise at beskæftige de pågældende. II Klagers argumentation: Vilkårene findes i en kollektiv overenskomst og nar til formål at sikre RBF's medlemmer - som ved ledighed i almindelighed vil være tilmeldt arbejdsformidlingen - en fortrinsret til løsarbejde og at sikre l at løaarbejderne gennem ansættelse hos ved~ kommende restaurations- og hotelvirksomhed aflønnes efter RBF-HORESTA-overenskomsten. Konk~rrencelovens 3 udelukker konkur~encemyndighederne fra at begrænse en fagforenings adgang til ved eksklusivbestemrnelser eller på anden måde at sikre sine medlemmer fort~insret til arbejde og til at sikre aflønning af alt arpejde i de overenskomst~kkede virksomheder på overenskomstvilkår. Vilkårene har ikke noget videregående formål, og der er ikke tale oml at overenskomstparterne har aftalt en ordning i fælles interesse, som diskriminerer visse forbrugere. Der er end ikke - som HORE STas intervention viser - tale om vilkår, der er i overenskomstparternes fælles interesse. Tværtimod ønske~ HORESTA vilkårene ophævet for derved at få bedre mulighed for at få andre løsarbejdere på vilkår, som er fordelagtigere for virksomhederne end overenskom$ten~. En ophævelse af overenskomstvilkårene vil give HORESTAs medlemmer adgang til billigere arbejdskraft ved at anvende løsarbejdere ansat af vikarbureauer på ringere vilkår end overenskomstens. Konkurrencerådet har således ved afgørelsen blandet sig il hvilke vilkår løsarbejdere skal arbejde pål selvom prisdannelsen på arbejdskraft overhovedet ikke er et anliggende for Konkurrencerådet, ligesom det ikke tilkommer Konkurrencerådet at blande sig i, hvem der skal have arbejde - RBF's medlemmer via arbejdsformidlingen eller andre via vikarbureauer. Klager har i øvrigt henvist til KOnkurrenceankenævnets kendelse af 22. december 1997 i sagen j,nr ,468, Renholdningsselskabet af 1898 ctr. KOnkurrencerådet, og j.nr ,862, I/S Amagerforbrænding ctr. Konkurrencerådet, der efter klagers opfattelse i det væsentlige svarer til nærværende sag. Konkurrencerådets argumentation: Konkurrencerådet har anført, at undtagelsesbestemmelsen om løn- og arbejdsforhold gælder forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, dvs. spørgsmålet om løn, arbejdstid og lignende. Hvis aftalen berører andre erhvervsinteresser end parternes egne, vil forholdet ikke ~ære omfattet af 3. Bestemmelsen oml at ~nv~~ping af tjener-løsarbej-

8 16.NOV :20 KAMMERADVOKATEN NR dere skal foregå gennem de stedlige offentlige arbejdsanvisningskontorer, er ikke begrænset til at vedrøre arbejdsgivers og arbejdstagers interesser, Den vedrører også direkte andres erhvervsinteresser, nemlig andre formidlere af tjener-løsarbejdere, der igennem-bestemmelsen afskæres fra at formidle vikarer til virksomheder, der følger HORESTAs overenskomst. Bestemmelsen omfatter dermed ikke alene løn- og arbejdsforhold og er derfor ikke undtaget fra konkurrenceloven i medfør af 3. Forholdet kan dermed sidestilles med den situation, som er besk~evet i Schaumburgs kommentar i Uf R 1965 B 260 ff til til Højesterets dom i Uf R 1965 s Overenskomsten mellem REF og HORESTA indskrænker sig ikke til at omfatte en afbalancering af parternes modstående interesser. Den går videre og indfører bestemmelser, der sker på bekostning af tredjemand - i dette tilfælde andre virksomheder, nemlig vikarbure~uerne. At der i dette tilfælde er tale om, at ordningen går ud over andre virksomheder og ikke andre forbrugere - SOm anf~rt i H. Schaumburgs kommentar - gør i konkurrenceretlig henseende ikke sammenligningen mindre relevant. RBF kan ensidigt ophæve kravet om, at vikarformidling skal foregå gennem de offentlige arbejdsformidlingskontorer. Men RBF vil ikke ved en ensidig erklæring kunne gennemføre, at beskæftigelsen af vikare~ på HORES~A-medlemmernes arbejdspladser skal ske på overenskomstmæssige vilkår. Dette gælder u anset, at en sådan bestemmelse ikke vil stille HO RESTAs medlemmer ringere end efter de gældende forhold. Styrelsen er ikke uenig i, at 1øn- og arbejdsforhold bør fastlægges ved overenskomstmæssige forhandlinge~ parterne imellem, men kan ikke acceptere, at bestemmelserne også begræn~er udenforstående virksomheders konkurrencemuligheder. HORESTAs arggmentation HORES~A har afvist at være forpligtet af RBF's ensidige erklæring af 25. maj 1998, hvorefter HORE STAs medlemsvirksomheder kan få anvist løsarbejdere gennem vikarbureauer - blot de pågældende ligesom ved anvisning gennem arbejdsformidlingen beskæftiges på overenskomstens vilkår. HO~ESTA er derfor enig med Konkurrencerådet i, at vilkårene forvrider markedet for anvisning af løsarbejdere. En sådan markedsforvridning fører til øgede omkostninger til skade for forbrugerne. Kotiku&Åenceankenævnets bemærkninger: Konkurrenceloven "omfatter ikke løn- og arbejdsforhold l ', jf. 3, l. pkt. Arbejdsmarkedets kollektive overenskomster angår - i almindelighed - løn- og

9 16. NOV :20 KAMMERADVOKATEN NR arbejdsforhold og fremkommer "ved forhandlinger mellem to modsatstående parter, som i høj grad er afbalanceret gennem deres speoielle interesser ll hvilket ifølge forarbejderne til den til konkurrencelovens 3 svarende bestemmelse i den tidligere gældende pris~ftalelov er begrundelsen for at holde løn- og arbejdsforhold uden for konkurrencebegrænsningsregulering, jf. Rigedagatidende sp Vilkår i kollektive overenskomster kan have virkninger på markedet, som ganske svarer til virkningerne af de konkurrencebegrænsende forhold, som konkurrenceloven efter S 1 har til formål at modvirke. For at sådanne virkninger af vilkår i en kollektiv overenskomst skal kunne begrunde indgreb e~ter konkurr~nceloven, skal der foreligge særlige omstændigheder i form af overenskomstparternes varetagelse af sådanne erhvervsinteresser, som kon~ kurreneelaven angår, jf. Højspterets dom af 14. juni 1965 (Uf R 1965 s. 634:). Efter det oplyste om de foreligge~de OVerenskomstsvilkårs baggrund og formål, herunder HORESTAs interesse i deres ophævelse, må det lægges til grund, at de alene tilsigter - i RBF's interesse - at sikre REF'smedlemmer en fortrinsret til det omhandlede løsarbejde og at sikre, at dette arbejde vederlægges på overenskomstens vilkår. Vilkårene indepærer, at medlemmer af HORESTA ~kal søge behovet for løsarbejdere opfyldt gennem arbejdsformidlingen, som RBF's ledige medlemmer i almindelighed antages at ~re tilmeldt. Ankenævnet fi~der, at en sådan kollektiv af taleregulering af HORESTAs medlemsvirksomheders adgang til arbejdskraftsøgning m.v. ikke indebærer varetagelse af sådanne erhvervsinteresser, som konkurrenceloven angår, men må anses for at angå løn- og arbejdsforhold omfattet af konkurrencelovens 3, 1. pkt. Den påklagede afgørelse savner herefter hjemmel og vil derfor være at ophæve som påstået af klager. Da Konkurrencerådet efter konkurrencelovens g efter anmeldelse kan erklære, at en aftale ikke falder ind under forbudet i lovens 6, stk. 1 - hvad den bl.a. ikke gør, hvis den angår løn- og arbejdsforhold, som loven ikke omfatter efter 3, 1. pkt. - er der ikke grundlag for at tage klagers påstand om afvisning af sagen til følge. Herefter bestemmes: Konkurrencerådets afgørelse af 30. september 1998 ophæves. II Forkla:ringer Under sagen har Torben Frandsen og Katia Knipschildt øster-

10 16.NOV :21 KAMMERADVOKATEN NR gaard afgivet vidneforklaring. Torben Fra~dse~ har som vidne forklaret, at han er direktør i Dansk Kantine Support ApS, der bl.a. anviser personale til HO RESTA~området i form af vikarløsninger og rekruttering til faste stillinger. på årsbasis har_virksomheden omkring 500 ansatte og en omsætning på ca. 20 mill. kr. Ved vikarløsninger udlejer virksomheden arbejdskraft til timebetaling, og virksomheden er arbejdsgiver for personalet. Ved rekruttering bliver kunden arbejdsgiver for personalet, og virksomheden modtager et honorar for anvisningen. Anvisningerne omfatter ca. 200 faste stillinger årligt. Mange stillinger bemandes med en vikar inden en fast ansættel~e, og der er således ofte en sammenhæng mellem de to former. På grund af de omtvistede beste~elser i overenskomsten kan virksomheden ikke anvise tjenere som vikarer eller fastansatte på HORESTA-området, og derved går den glip af en årlig omsætning på et par millioner kroner. Vir~Bomheden har tidligere gjort det, men kunderne har stoppet det på grund af overenskomsten. Virksomheden anviser derimod køkken- og rengøring~personale på området. HORESTA-området tegner sig for ca. 80% af tjenermarkedet, og dermed har den offentlige arbejdsformidling anvisningeret for størstedelen af markedet. For hoteller og restauranter er det et problem, at arbejdsformidlingen ikke med kort varsel kan,anvise personale, og ofte har personalet ikke den ønskede standard. Vir~somheden har selv overenskomst med RBF, og 30-40% af medarbejderne er medlem af REP. lkke-medlemmer har ~amme vilkår. Overenskomsten er lidt bedre end overenskomsten på hovedområdet. Også andre vikqrbureauer har overenskomst med RBF, men der findes givetvis vikarbureauer, der ikke har. Katia Knipschildt østergaard har som vidne forklaret, at hun er advokat og personaledirektør i Scandie Hotellerne, og at hun inden da var chef for HORESTA's overenskomstafdeling. De omtvistede bestemmelser har været en del af overenskomsten på området i hver fald siden 1960'erne. Hun har i en årrække deltaget i ove+enskomstforhandlingerne med RBF. Hver gang har en ophævelse af de omtvi~tede bestemmelser været et krav fra HO RESTA's side, og det er ikke lykkedes at komme igennem med det. Selvom bestemmelserne er generende for arbejdsgiverne,

11 15.NOV :21 KAMMERADVOKATEN NR så kan de dog ikke bære en konflikt på området, og slet ikke da det ville medføre en konflikt på hele DA-området. Bestemmelserne af~~~rer HORESTA's medlemmer fra at benytte andre formidlere end den offentlige arbejdsformiqling på t j enersiden, Det indebærer problemer i form af svigtende fremmøde fra anviste tjenere og usikkerhed om kvalifikationerne. Langt de fleste hoteller og restauranter benytter derfor egne reservekorps, som kqn tilkaldes direkte ved behov. Scandie Hotellerne pes~ftiger medarbejdere, hvoraf er organiseret hos RBF, og der anvendes årligt flere hundrede løse tjenere. Scandie Hotellerne har egne reservelister. De omtvistede bestemmelser vedrører anvisning af tjener-løsarbejdere, og de har intet med 1øn- og arbejdsforhold at gøre. De vedrører alene et monopol for Arbejdsformidlingen. RBF's interesse i bestemmelsen om anvisning består i, at der er ~ikkerhed for, at hotellet eller restauranten er arbejdsgiver og dermed, at overenskomsten gælder for arbejdet. Løn- og arbejdsvilkår er "bestemt af arbejdsgiverens forhold, og det er derfor uden betydning, Om personalet er organiseret. Ved arbejdsudleje er vikarb~reauet arpejdsgiver, og der gælder ikke nødvendigvis samme vilkår som efter overenskomste~. Arbejdsgiverne kunne spare store udgifter til indkaldelse af reserver, hv~6 det var muligt at anvende vikarbure~uer. Arbejdsgiverne ville formentlig bruge vikarbureauer i vidt omfang, hvis pris og kvalitet i øvrigt hænger sammen. HORESTA ønsker ikke særvilkår for en bestemt personalegruppe. Derfor har HORESTA afvist RaF's tilbud om at frafalde bestemmelsen om arbejdsformidlingens anvisning mod, ~t HORESTA og de overenskomstdækkede virksomheder sørger for, at overenskomsten overholdes for alle, der beskæftiges i virksomheden. Anbringender Sag~øgerne har til støtte for de principale p~$tande 1-4 gjort gældende, at de omhandlede overenskomstbestemmelser ikke er undtaget fra konkurrenceloven. Konkurrencelovens 3 undtager alene "løn- og arbejdsforhold" fra lovens anvendelsesområde. De omhandlede overenskomstbestemmelser vedrører ikke ansættel~ sesvilkårene for RBF's medlemmer "og er dermed ikke omfattet af begrebet: "1øn- og arbejdsforhold". OVerenskomstbestemmelserne

12 16. NOV :22 KAMMERADVOKATEN NR vedrører heller ikke egentlige løn- og arbejdsforhold, forstået som den fagretlige relatio~ mellem arbejdsgiver og arbejdstager, idet overenskomstbestemmelserne ikke vedrører selve vilkårene for de ansættelsesforhold, der måtte blive etableret ved efterlevelsen af bestemmelserne. Bestemmelserne r~kker derfor videre end begrebet "løn- og arbejdsforhold", ligesom de rækker væsentligt videre end nødvendigt for at tilgodese RBprs interesser i, at R8F-medlemmer har fortrinsstilling til det omhandlede løsarbejde, og at dette arbejde vederlægges på overenskomstvilkår. Bestemmelserne medfører således, at sagsø~ gerne 1-4 og andre erhvervs~ktører afskæres fra at tilbyde deres ydelser til virk~omheder omfattet af overenskomsten, herunder HORESTA's medlemmer. Bestemmelser i en kollektiv overenskomst, der berører andre erhvervsinteresser end overenskomstparternes egne, er ikke omfattet af begrebet "løn- og arbejdsforhold" i konkurrencelovens 3, 1. pkt. Overenskomst~ ens bestemmelse om anvisning har i øvrigt karakter af en eksklusivaftale. Endvidere har sagsøgerne gjort gældende, at Konkurrenceankenævnets afgørelse af 3. august 1999 er ugyldig, fordi ankenævnet som et ulovligt kriterium inddrog HORESTA's - interesse i ophævelsen af overenskomstvilkårene ved bedømmelsen af, om overenskomstens bestemmelser er omfattet af konkurreneelovens 3. Yderligere har sagsøgerne gjort gældende, at de omhandlede overenskomstbestemmelser stiller sagsøgerne 1-4 og andre private vikarbureauer ulige i konkurrencen. Bestemmelserne er de~for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, og de kan ikke fritages efter konkurrencelovens 8. Endelig har sagsøgerne gjort gældende, at det forhold, at sagsøgte 1 ved kendelsen af 3. august 1999 ikke har taget. stilling til spørgsmålene vedrørende konkurrence lovens 6 og 8, ikke afskærer landsretten fra at realitetsbehandle påstandene herom. Konkurrencelovens 20 er ikke til hinder for domstolsprøvelse i et tilfælde som det foreliggende, hvor de spørgsmål, som er omfattet af sagsøgernes principale påstande 3 og 4, er behandlet af Konkurrencerådet. Konkurrencelovens 20 afskærer heller ikke sagsøgerne fra at nedlægge påstande, der i tilfælde af, de tages til følge, medfører, at Konkurrencerådets afgørelse af 30. september 1998 står ved magt. Til ~tøtte for den subsidiære påstand har sagsøgerne gjort

13 16. NOV :22 KAMMERADVOKATEN NR. 924 S gældende, at ankenævnets kendelse af 3. august 1999 s~al oph~vea, jf. anbringenderne til støtte for de principale påstande, og at sagen derfor må hjemvisss til fornyet behandling hos Konkurrenceankenævnet. De s~gsøgte har til ~tøtte for afvisningspåstanden i relation til sagsøgernes principale på~tande 3 og 4 gjort gældende, at lanqsretten er afskåret fra at tage stilling til disse påstande, idet de vedrører spørgsmål om konkurrence lovens 6 og 8, som Konkurrenceapkenævnet ikke har taset stilling til. Konkurrencelovens 20 forudsætter t at såvel Konkurrencerådet som -anken~vnet har truffet afgørelse, førend et spørgsmål kan indbringes for domstolene. I det omfang sagsøgernes principale påstande 3 og 4 tages under påkendelse, indebærer det derfor en tilsidesættelse af det administrative rekurssystem samt en tilsidesættelse af hensynet til REF, der indbragte sagen for ankenævnet og ikke har opnået ankenævnets stillingtagen til, i hvilket omfang overenskomatbestemmelserne kan anses for konkurrencebegrænsende og/eller bør fritages efter konkurrenceloven$ 8. Hertil kommer, at der ikke foreligger en aktuel retstvist vedrørende de spørgsmål, som sagsøgernes principale påstande 3 og 4 omhandler. Konkurrencerådet har anset de omhandlede overenskomstbestemmelser for konkurrencebegrænsende og har desuden vurderet, at bestemmelserne ikke kunne fritages efter konkurrencelovens 8. Konkurrencerådet er således aktuelt ikke uenig i sagsøgernes standpunkter, hvis konkurrenceloven i øvrigt fandt anvendelse, og ankenævnet har slet ikke taget stilling til disse spørgsmål. Til støtte for afvisningspåstanden over for sagsøgernes påstande 1 og 2 gøres det tilsvarende gældende, at det vil være udtryk for en tilsidesættelse såvel af det administrative rekurssystem som af hensynet til REF, såfremt Konkurrenceankenævnets kendelse af 3. august 1999 ophæves, uden at sagen underkastes en fornyet prøvelse med henblik på en s~illingtagen til spørgsmålet om anvendelsen af ~onkurrencelovens 6 og 8. Til støtte for den subsidiære Erifindelsespåstand over for sagsøgerne p principale påstande gøres det gældende, at det er meg ~ette, at ankenævnet har anset de omhandlede overenskomstbestemmelser for a.t vedrøre!'løn- og arbejdsforhold'!,saledes

14 16.NOV :23 KAMMERADVOKATEN NR. 924 S at konkurrence loven ikke finder anvendelse, jf. lovens 3, l. pkt. OVerenskomstbestemmelserne tilsigter at sikre RBF's medlemmer en fortrinsret til det i bestemmelserne omhandlede løsarbejde og &t sikre, at dette arbejde udføres på overenskomstens vilkår. Det bestrides, at an$enævnets kendelse kan anses for ugyldig, fordi der i kendelsen er lagt vægt på HORESTA's interesse i overenskomstbestemmelsernes ophævelse. Inddragelsen heraf er sket som et relevant bevismoment ved vurderingen af, hvad der er formålet med be~temmelserne i overenskomsten, hvorfor der ikke er tale om et ulovligt kriterium. aiintervenienten, RaF, har i det hele henholdt sig til de sagsøgtes procedure. RBF har derudover anført, at sagsøgernes påstande 3 og ~ indebærer, at RBF ganske afskæres fr& at få Konkurrenceankenævnets vurdering af de i sagen omhandlende overenskomstbestemmelser i relation til konkurrencelovens 6 og 8. Dette ville være i strid med konkurrencelovens 20. Omend RBF er indtrådt til støtte for de sagsøgte, er det i realiteten alene ankenævnet, som RBF støtter, idet Konkurrencerådet traf den afgørelse, som RB~ indbragte for ankenævnet. Landsrettens b~~~inger Det kan lægges til grund som ubestridt, at de omhandlede bestemmelser er en del af en kollektiv overenskomst på arbejdsmarkedet, og at formålet med bestemmelserne er at sikre dels at RaFle medlemmer har en fortrinsstilling til at udføre det omhandlede løsarbejde, dels at løsarbejdet udføres på overenskomsten~ vilkår. ~å baggrund af vidnet Katia Knipschildt østergaards forklaring må endvidere lægges til grund, at vedtagelsen af de omhandlede bestemmelser ikke er resultatet af overenskomstparternes sammenfaldende interesser med hensyn til anvisning af tjener-løsarbejdere. Herefter finder lanqsretten, at de omhandlende bestemmelser efter deres karakter og form41 angår løn- og arbejdsforhold, og at de dermed ikke er omfattet af konkurrence loven, jf. den~ nes 3, l. pkt. En konkurrepcebegrænsende virkning i forhold til sagsøgerne 1-4 og andre lignende virksomheder ville ikke i sig selv bringe bestemmelserne inden for konkurrencelovens an-

15 16. NOV :23 KAMMERADVOKATEN NR. 924 S vendelsesområde, og de konkrete omstændigheder findes ikke at kunne føre til et andet resultat. Det bemærkes herved, at RBF findes at have varetaget en klar organisationsmæssig intere~se ved bestemmelserne, og at vedtagelsen heraf må anses for resultatet af en afbalancering af EORESTA's og RBF's modstående interesser. Landsretten tiltræder således Konkurrenceankenævnets bedømmelse, hvorefter de omhandlede bestemmelser må anses for at angå løn- og arbejdsforhold omfattet af konkurrencelovens 3, 1. pkt. Det var med rette, at ankenævnet i sin kendelse af 3. august 1999 inddrog oplysningen om HORESTAIS interesse i en ophævelse af de omhandlede bestemmelser, idet denne oplysning er egnet til at indgå i vurderingen af, om bestemmelserne er resultatet af en afbalancering af modstående interesser. Som følge af det anførte frifindes de sagsøgte for sagsøgernes principale påstande l og 2, og der er herefter ikke grundlag for at behandle sagsøgernes principale påstande 3 og 4 eller subsidiære påstand, hvorfor de sagsøgte i det hele frifindes. Da sagsøgerne har fremsat en opfordring om inddragelse af biintervenienten i sagen, tillægges denne sagsomkostninger som bestemt nedenfor, jf. retsplejelovens 252, stk. 4. T h i k e n d e S f O r r e t: De sagsøgte, Konkurrenoeankenævnet og Konkurrencerådet, frifindes. -, 4, Inden l4 dage betaler sagsøgerne, Skanvik Vikarservice ApS, Vik&rgruppen Danmark ApS, Dansk Kantine Support ApS, Restaurationsbranchens Vikarservice v/~lemming Karlsen og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervets Arbejdsgiverforening, in solidum til de sagsøgte kr. og til biintervenienten, Restaurationsbranchens ~orbund, kr. i sagsomkostninger.

16 16. NOV :23 KAMMERADVOKATEN NR. 924 S (Sign.) Udskrlftmm rigtighed bekræftes. Østre Landsrets kontor, den 1 'O NOV P.j.v. L~ Kim Bilnntlycklill<r!uØiUFl OV.r... latll'lt

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0171005 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. oktober 2016 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Birgitte Grønborg Juul og Casper Hauberg Grønnegaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 Sag 250/2010 A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) og Sag 255/2010 Journalisterne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 Sag 185/2010 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra B2656004- LOJ/HBJ/FN UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. april 2006 holdt Østre Landsret retsmøde for lukkede døre i medfør af retsplejelovens 339 a i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere