Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker"

Transkript

1 Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker

2 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af: Carsten Grønbech Jørgensen, lodsejer Claus Larsen, Vang Vandværk Hans Christian Hansen, lodsejer Hans-Aage Steenberg, lodsejer Iris Kofod, lodsejer John Overby Laursen, lodsejer Lisbet Møller, lodsejer Sven Olaf Kjær, Bornholms Forsyning Svend Lagoni, Vang Vandværk Torben Jørgensen, Bornholms Forsyning Hans Ole Bech, BRK, Teknik & Miljø Jan T van Gilse, BRK, Teknik & Miljø Redigeret af Jan T van Gilse Layout og fotos BRK GEUS (forsidefoto) Kortmateriale Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, COWI og BRK Forord Målet med denne indsatsplan er langsigtet beskyttelse af grundvandet der indvindes til Vang, Allinge og Rø vandværker Vang Vandværk er et andelsselskab, som indvinder ca m³ om året Allinge og Rø vandværker ejes af Bornholms Forsyning A/S og indvinder hhv og m³ om året Vang Vandværk forsyner et ca 8 km² stort område omkring Vang Allinge Vandværk forsyner ca 22 km² omkring Sandvig, Allinge og Olsker, mens Rø Vandværk forsyner godt 34 km² ved Rø og Gudhjem Indsatsplanen bygger på grundvandskortlægningen som Miljøcenter (nu Naturstyrelsen) Roskilde gennemførte i , se Sårbarhedsvurdering af grundvandsressourcen på Nordbornholm i referencelisten Afsnit 2 i denne plan rummer et kort resumé af kortlægningens resultater Planen er udarbejdet efter reglerne i miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner Alle grundejere og beboere i de i afsnit 1 omtalte nærområder blev inviteret til et orienteringsmøde, som blev afholdt Her blev der nedsat en arbejdsgruppe (se marig) som har været med til at udarbejde denne indsatsplan Forslag til indsatsplan har været udsendt i 12 ugers offentlig høring i februar-maj 2011 Under høringsperioden indkom ingen indsigelser Eneste bemærkning kom fra Naturstyrelsen Roskilde, som meddelte, at kildepladsen Kjølleregårds notering som nitratfølsomt område er ophævet (se side 6) På denne baggrund har kommunalbestyrelsen d vedtaget planen med enkelte redaktionelle rettelser Regionskommunen v/teknik & Miljø vil løbende følge op på indsatsplanen i forbindelse med sit tilsyn med vandværkerne 2

3 Bevar det rene vand I Danmark betragter vi rent drikkevand som en selvfølge Vi åbner bare for vandhanen De fleste steder hentes drikkevandet op af undergrunden og gennemgår en simpel filtrering Enkelt og billigt Vi behøver ikke dyre vandfabrikker i Danmark Det et unikt gode, som vi skal passe på Derfor har vi lavet denne plan Her kan du se, hvad vandværket, erhvervslivet og du selv som borger kan gøre for at bidrage til fortsat rent drikkevand i og omkring Vang, Allinge og Rø Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Hvilke arealer omfatter planen? 4 2 Grundvandskortlægningens resultater 4 3 Planens indhold 12 - Indsats 1-3 om landbrugsdrift mm 12 - Indsats 4-5 om virksomheder og boliger 14 - Indsats 6-8 om vandværksdrift16 - Indsats 9-13 om øvrige forhold18 4 Afslutning 22 Referenceliste 23 3

4 1 Hvilke arealer omfatter planen? Vang Vandværk har to kildepladser, Kjølleregård og Hyldegård; Allinge Vandværk har tre kildepladser, Hammersholm, Maegård og Ponydalen; endelig har Rø Vandværk én kildeplads, Spellinge Mose På kortet er med blåt vist de såkaldte nærområder til de enkelte kildepladser, som på Nordbornholm svarer til områderne, hvor grundvandet til boringerne dannes ifølge de modelberegninger, der er lavet i forbindelse med grundvandskortlægningen I indsatsplanerne for vandværkerne på Vest- og Sydbornholm har nærområderne været defineret som de områder, hvor vandet til boringerne er mindre end 30 år undervejs På Nordbornholm har det pga områdets komplekse geologi ikke været muligt at definere de tilsvarende områder tilstrækkeligt præcist Derfor anvendes i stedet hele de grundvandsdannende områder Modelberegningerne er det bedst mulige bud på en beskrivelse af virkeligheden ud fra den foreliggende viden Men da der i sagens natur er en vis usikkerhed ved sådanne beregninger, har arbejdsgruppen set på om der skulle være anlæg eller aktiviteter i en randzone på ca 100 m omkring nærområderne som evt bør inddrages i planlægningen Nedenfor og på de næste sider følger en gennemgang af grundvandskortlægningens resultater med hovedvægt på, hvilken sårbarhed grundvandet har 2 Grundvandskortlægningens resultater Spændte grundvandsmagasiner Nordbornholm er et grundfjeldsområde, som er gennemskåret af både dybe og mere flade sprækkedale Kildepladserne er overvejende placeret i bunden af sprækkedale, hvor undergrunden er opbygget af vekslende ler- og sandlag For de fleste kildepladser gælder, at grundvandet oppumpes fra dybereliggende sandlag, som er overlejret af et eller flere tætte lerlag Grundvandet i sandlagene dannes af regnvand, som falder i de højere liggende områder omkring sprækkedalene Pga de tætte lerlag i sprækkedalene står grundvandet derfor under tryk Et sådant grundvandsmagasin kalder man for et magasin med spændt grundvandsspejl Regnvand, som falder i sprækkedalen omkring boringen, kan ikke gennemtrænge de tætte lerlag, men afvandes i stedet i sprækkedalens vandløb Derfor ligger nogle af boringerne udenfor nærområderne, hvor grundvandet dannes Generelt indvinder kildepladserne ungt grundvand, dvs vand, som er mindre end 30 år gammelt 4

5 Hammersholm Kjølleregård Hyldegård Maegård Ponydalen Spellinge Mose Nærområder til Vang, Allinge og Rø vandværker 5

6 Kjølleregård kildeplads (Vang Vandværk) Kildepladsen ligger i en ca 110 m bred sprækkedal og omfatter én boring med DGU nr *), som er etableret i 1984 og er 79 m dyb Vandet indvindes fra smeltevandssand, og der er tale om et spændt grundvandsmagasin, se side 4 Den årlige indvinding er på ca 3000 m³ skov natur landbrug bebyggelse veje mm Arealanvendelse Kjølleregård skov natur landbrug bebyggelse veje mm Arealanvendelse Hyldegård I Miljøcenter (nu Naturstyrelsen) Roskildes sårbarhedsvurdering var kildepladsen angivet som nitratfølsom, idet kildepladsens tidligere indvindingsboring (DGU ) gav nitratholdigt vand Vandværket har imidlertid i foråret 2010 sløjfet denne boring, og i stedet taget den tidligere pejleboring DGU i brug, som oppumper nitratfrit vand På denne baggrund har Naturstyrelsen Roskilde ophævet kildepladsens notering som nitratfølsomt område Grundvandet er sårbart overfor pesticider og klorerede opløsningsmidler Nærområdet er på 100 ha, som er domineret af landbrugsdrift Hyldegård kildeplads (Vang Vandværk) Hyldegård kildeplads ligger i en ca 85 m bred sprækkedal og har to aktive boringer (DGU og ), som er etableret i 1971 og 1994 Boringerne er 32 og 29 m dybe Der indvindes op til m³/år Indvindingen sker fra sprækker i grundfjeldet samt smeltevandssand Vandet er nitratfrit og magasinet er spændt Kildepladsen er påvirket af pyritoxidation, forårsaget af ilt, og derfor sårbar overfor for stor afsænkning af grundvandsspejlet Grundvandet er sårbart overfor pesticider og klorerede opløsningsmidler, og muligvis olieog tjærestoffer Der er fundet pesticid (glyphosat) og olie og tjærestoffer i vandet, hvilket bør verificeres ved nye analyser Nærområdet er på 31 ha, som er domineret af landbrugsdrift *) DGU nr henviser til databasen over boringer, som vedligeholdes af GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) 6

7 Kjølleregård Hyldegård Maegård Luftfoto med nærområder, indvindingsboringer, samt 300 m-zoner omkring boringerne (indsats 11 og 12) 7

8 Hammersholm kildeplads (Allinge Vandværk) Kildepladsen ligger i en ca 100 meter bred sprækkedal og har én aktiv boring, DGU , som er etableret i 1994 og er 12 m dyb Vandet indvindes fra smeltevandssand og er ilt- og nitratfrit Grundvandsmagasinet er spændt Indvindingen er på ca m³/år Der er fundet olie og tjærestoffer på kildepladsen, som bør verificeres ved nye analyser Kildepladsen er sårbar over pesticider og klorerede opløsningsmidler skov natur landbrug bebyggelse veje mm Arealanvendelse Hammersholm skov natur landbrug bebyggelse veje mm Arealanvendelse Maegård Denne kildeplads er påvirket af pyritoxidation, forårsaget af ilt, og er derfor sårbar overfor for stor afsænkning af grundvandsspejlet Nærområdet er på 39 ha, hvoraf ca 50 % består af skov, og 35 % drives som landbrug Maegård kildeplads (Allinge Vandværk) I kildepladsens nordlige del er sprækkedalen ca 35 m bred, mens den sydlige del har en bredde på ca 100 m Kildepladsen omfatter 3 aktive boringer, DGU , og , som er etableret i hhv 1957, 1983 og 1969, og er hhv 30, 24 og 45 m dybe I 2010 er der etableret to nye boringer, der skal afløse to af de eksisterende boringer Der indvindes i alt ca m³/år fra smeltevandssand Vandet er ilt- og nitratfrit, men med temmelig højt sulfatindhold, som skyldes pyritoxidation Fund af olie og tjærestoffer bør verificeres ved nye analyser Ligesom de øvrige kildepladser på Nordbornholm er Maegård sårbar overfor pyritoxidation, klorerede opløsningsmidler og pesticider Nærområdet er på 472 ha, hvoraf knapt 60 % anvendes til landbrug og godt 30 % henligger som skov Bofas containerplads ved Olsker ligger i nærområdet Pladsen er kortlagt efter jordforureningsloven som et muligvis forurenet areal 8

9 Hammersholm Kjølleregård Hyldegård Maegård Olsker containerplads Ponydalen Luftfoto med nærområder, Olsker containerplads (indsats 4) indvindingsboringer og 300 m-zoner omkring boringerne (indsats 11 og 12) 9

10 Ponydalen kildeplads (Allinge Vandværk) De to aktive boringer DGU og ligger i en ca 70 m bred sprækkedal Begge boringer er ca 60 m dybe, og de er etableret i hhv 1974 og 1988 Den årlige indvinding er på godt m³ Vandet oppumpes fra smeltevandssand og sprækker i grundfjeldet skov natur landbrug bebyggelse veje mm Arealanvendelse Ponydalen DGU indvinder nitratholdigt vand Nitratindholdet har i de senere år været på ca 30 mg/l, hvor grænseværdien for drikkevand er 50 mg/l Vandet opblandes imidlertid med nitratfrit vand fra Allinge vandværks øvrige kildepladser, hvorfor der ikke anses at være noget sundhedsmæssigt problem DGU indvinder nitratfrit vand Også denne kildeplads er sårbar overfor pyritoxidation, klorerede opløsningsmidler og pesticider Nærområdet er på 128 ha, som er domineret af landbrugsdrift Spellinge Mose kildeplads (Rø Vandværk) skov natur landbrug bebyggelse veje, golfbane mm Arealanvendelse Spellinge Mose Sprækkedalen er ca 160 m bred Kildepladsen omfatter 3 aktive boringer, DGU , og De 2 førstnævnte boringer er begge etableret i 1971 med en dybde på hhv 38 og 37 m Den sidste boring er fra 1994 og er 80 m dyb Boring benyttes pga indhold af pesticider (BAM) i disse år alene af Rø Golfbane Tilsammen indvindes der årligt ca m³ fra smeltevandssand Kildepladsen er sårbar overfor klorerede opløsningsmidler og pesticider Der er fundet små pesticidrester i det oppumpede vand Disse bør verificeres ved nye analyser Kildepladsen er påvirket af pyritoxidation forårsaget af ilt, og derfor sårbar overfor for stor afsænkning af grundvandsspejlet 10

11 Maegård Ponydalen Spellinge Mose Luftfotos med nærområder, indvindingsboringer og 300 m-zoner omkring boringerne (indsats 11 og 12) 11

12 3 Planens indhold Indsats 1-3 om landbrugsdrift mm Indsats 1 Samtlige kildepladser, som er omfattet af denne indsatsplan, er sårbare overfor pesticider Derfor bør vandværkerne så vidt muligt sikre, at landbrugsarealerne i nærområderne udnyttes skånsomt Indsats 2 Spild eller udledning af pesticider, kemikalier eller brændstof i forbindelse med håndtering kan udgøre et alvorligt problem, når der er tale om koncentreret spild på et lille areal (punktkilde-forurening) Derfor er det vigtigt at der på de gårdanlæg i nærområderne, hvor der håndteres sådanne stoffer, er vaske- og fyldeplads Vask og påfyldning kan med det rette udstyr godt ske på marken, da der her ikke vil være tale om koncentreret spild Man skal også have opmærksomhed rettet mod olie- og dieseltanke Disse kan tæres op indefra og medføre forurening, som kan blive meget kostbart for ejeren Tankgrav og overdækning anbefales kraftigt, ligesom god erhvervsforsikring For husdyrbrug fastholdes den hidtidige tilsynsfrekvens (hvert 2 eller 3 år, afhængig af bedriftens størrelse), men ved tilsynet bliver der særlig fokus på grundvandsbeskyttelse I nærområderne vil tilsynet også omfatte større planteavl uden dyr (>50 ha), hvor tilsynsfrekvensen øges fra hvert 6 til hvert 3 år Bestemmelsen gælder også for landbrugsbebyggelser, som gennemskæres af en nærområdegrænse Indsats 3 Spildevandsslam har høj gødningsværdi og afsættes derfor til landbrug Slammet overholder de statslige grænseværdier for miljøfremmede stoffer, men ud fra et forsigtighedsprincip har kommunalbestyrelsen besluttet, at der ikke vil blive indgået nye kontrakter om udbringning af spildevandsslam fra kommunens renseanlæg på arealer i nærområder Kravet gælder alle nærområder på Bornholm, og er medtaget i Bornholms Forsynings udbud om afsætning af slammet 12

13 1 Skånsom udnyttelse af landbrugsarealer nær kildepladserne Vang, Allinge og Rø vandværker bør aktivt bruge de muligheder, der måtte opstå, for at sikre, at arealerne i nærområdet udnyttes skånsomt, og tilførsel af pesticider til grundvandsmagasinet begrænses mest muligt Der kan være tale om frivillige dyrkningsaftaler med landmænd, og/eller arealkøb, skovrejsning mm 2 Skærpet landbrugstilsyn med håndtering og opbevaring af pesticider, gødning, brændstof mm Regionskommunens lovpligtige miljøtilsyn med husdyrbrug skal i nærområderne lægge særlig vægt på korrekt og hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af kemikalier og brændstoffer Tilsynet skal i nærområderne også omfatte større planteavl (>50 ha) uden husdyr Ejendomme inden for nærområderne, hvor der håndteres pesticider mm, skal have en korrekt indrettet plads til vask og fyldning af sprøjte Man kan dog vaske sprøjte eller foretage påfyldning ude i marken, hvis man har det rette udstyr Ellers må man indgå aftale om brug af vaske- og fyldepladser uden for nærområdet Kravet skal være opfyldt inden udgangen af 2012 Regionskommunen skal kontrollere opfyldelsen som led i tilsynet med landbrug 3 Ingen udspredning af spildevandsslam For at mindske risiko for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer må der ikke udbringes spildevandsslam fra rensningsanlæg på landbrugsarealerne i nærområdet 13

14 Indsats 4-5 om virksomheder og boliger Indsats 4 Regionskommunen v/teknik & Miljø fører i forvejen miljøtilsyn med containerpladsen Fremover skal der være øget opmærksomhed på opbevaring og evt spild af kemikalier eller andre stoffer, som kan give problemer for grundvandet For at kunne undersøge grundvandet mellem containerpladsen og vandværkets boringer, skal der formentlig etableres én eller flere moniteringsboringer nær containerpladsen Hvis regionskommunen vurderer, at containerpladsen skal oprenses, vil oprensningen indgå i regionskommunens prioritering af øvrige oprensningsopgaver Regionskommunen har ikke kendskab til andre virksomheder i nærområderne, som kan have medført risiko for jordforurening Indsats 5 Indsatsen skal skærpe opmærksomheden hos beboerne i nærområderne i forhold til grundvandet; altså at man er særlig varsom med brug af og spild af kemikalier, både i haven, på gårdsplads eller i indkørsel, fortov osv I olietankbekendtgørelsen (nr 259 af ) er fastlagt regler for sløjfning af olietanke samt tæthedsprøvning af større olietanke (> 6000 l), som bla skal sikre mod spild fra utætte tanke I nærområderne er det særlig vigtigt at disse regler overholdes Et større oliespild kan ødelægge kildepladsen 14

15 4 Olsker containerplads Regionskommunens tilsyn med Olsker containerplads, som ligger i Maegård nærområde, skærpes mht håndtering af kemikalier mm, der kan forurene grundvandet Senest i 2012 skal regionskommunen i samarbejde med Bofa og Allinge vandværk tage stilling til eventuel undersøgelse af grundvandets forureningsforhold i strømningsretningen mellem Olsker containerplads og vandværkets boringer På baggrund af disse undersøgelser vurderer regionskommunen, om der er behov for oprensning af pladsen eller andre tiltag 5 Skånsom havedrift og check af villaolietanke For at mindske risikoen for forurening af kildepladserne skal ejere og beboere i nærområderne være særlig varsomme med brug af kemikalier i forbindelse med havedrift mm Desuden er det vigtigt at reglerne om sløjfning af olietanke overholdes 15

16 Indsats 6-8 om vandværksdrift Indsats 6 Indsatsen fastlægger, at der skal udarbejdes et flerårigt overvågningsprogram, så man kan følge udviklingen i grundvandskvaliteten på kildepladsen og i nærområdet Indsats 7 Indsatsen skal sikre, at vandindvindingen ikke forringer grundvandskvaliteten Erfaringerne viser, at selve vandindvindingen kan true grundvandskvaliteten, hvis den ikke tilrettelægges nøje Vandindvinding medfører grundvandssænkning Afhængig af, hvor meget der pumpes hvor hurtigt og fra hvilke typer grundvandsmagasin, kan der ske ændringer i grundvandskemien fordi luftens ilt får adgang til jordlag som altid før har været vandfyldt Derfor er det vigtigt at tilrettelægge indvindingen fra den enkelte boring, så grundvandssænkningen ikke bliver for stor Det der har betydning, er dels hvordan boringens pumpe er dimensioneret, dvs hvor meget der kan pumpes op pr time, dels hvor ofte der pumpes, og endelig hvor meget der pumpes samlet set fra boringen Indsats 8 Indsatsen skal sikre at vandværksboringerne ikke forurenes med overfladevand eller ved indsivning fra overfladenært grundvand Desuden har vandværker ofte ældre, ikke anvendte boringer stående; de bør sløjfes, så de ikke udgør en trussel mod forurening af grundvandet Sløjfning af boringer er en opgave som kun må udføres af autoriserede personer, fordi det er vigtigt af det sker på den rigtige måde 16

17 6 Overvågningsprogram for grundvandskvalitet Vandværkerne skal i samarbejde med regionskommunen udarbejde et udvidet overvågningsprogram som kan følge udviklingen i grundvandskvaliteten ved nærområderne Programmet udarbejdes senest i 2012 og træder i funktion fra Sikring af forsvarlig vandindvinding fra kildepladserne Vandværkerne skal sikre at indvindingen fra de enkelte boringer er afpasset i forhold til kildepladsens bæreevne Vandværkerne skal tilrettelægge oppumpningsmønstret i de enkelte boringer, så der kun er få stop/start af pumpen i boringen Vandværkerne skal fortsætte med regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden i indvindingsboringerne Vandværkerne skal inden udgangen af 2012 aftale indvindingsstrategien for de enkelte boringer med regionskommunen 8 Kvalitetssikring af indvindingsboringer For at undgå at vandværksboringerne evt skulle kunne forurenes med overfladevand eller ved indsivning fra overfladenært grundvand skal vandværkerne sikre, at forerør og topudformning er tætte Desuden skal vandværkerne sløjfe evt ikke-anvendte boringer, med mindre de indgår i et pejle- eller overvågningsprogram Disse foranstaltninger gennemføres over en periode indtil udgangen af

18 Indsats 9-13 om øvrige forhold Indsats 9 Indsatsen skal mindske risikoen for spredning af evt forurening ved jordoverfladen til grundvandet via private brønde og boringer i nærområderne Sådanne anlæg kan nogle steder fungere som åbne sår ned til det dybereliggende grundvand, der indvindes af vandværkerne Det afhænger af boringens eller brøndens udformning og dybde samt geologien under anlægget Regionskommunen fører i forvejen tilsyn med 20 private brønde og boringer i Maegård nærområde, 3 i Ponydalen og 2 i Spellinge Mose Men herudover er der givetvis et antal brønde og boringer som ikke længere anvendes til indvinding af drikkevand Det vil være ønskeligt og nogle steder væsentligt at sådanne ubenyttede huller ned til grundvandet bliver lukket og at det sker på den rigtige måde, så overfladevand ikke kan trænge igennem Det kræver autorisation som brøndborer at sløjfe en brønd eller boring Indsats 10 Bjergvarmeanlæg indeholder frostvæske, som ved lækage kan medføre forurening af grundvandet Men det største problem er, at borehullet kan kortslutte forskellige grundvandsmagasiner, som kan medføre en uheldig påvirkning af grundvandet, der indvindes 18

19 9 Styr på ubenyttede private brønde og boringer Vandværkerne skal inden udgangen af 2012 undersøge, om der findes nedlagte brønde og boringer indenfor nærområderne og 300 m s afstand fra vandværksboringerne Herefter skal regionskommunen i samarbejde med vandværket tage stilling til, om disse evt skal sløjfes Sløjfningen bekostes af vandværket For resten af nærområdet skal vandværkerne inden udgangen af 2013 gennemføre en kortlægning af brønde og boringer, og regionskommunen skal i samarbejde med vandværket vurdere, hvorvidt der er behov for at kræve sløjfning Sløjfningen bekostes i så fald af ejeren 10 Ingen nye bjergvarmeboringer For at undgå risiko for grundvandsforurening giver regionskommunen normalt ikke tilladelse til etablering af bjergvarmeboringer i nærområderne 19

20 Indsats 11 Jordvarmeanlæg indeholder frostvæske, som ved lækage kan medføre forurening af grundvandet Jordvarmebekendtgørelsen, som har til formål at forebygge forurening af jord og grundvand, foreskriver, hvilke typer frostvæske normalt må anvendes i jordvarmeanlæg Af disse stoffer er ethanol/ IPAsprit mest ufarlig Indsats 12 Indsatsen skal mindske risikoen for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer I nærområder giver regionskommunen som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivning af mekanisk renset husspildevand inden for 300 m beskyttelseszonen omkring vandværksboringer I resten af nærområderne vil regionskommunen foretage en konkret vurdering af den enkelte ansøgning og her tillægge hensynet til grundvandsbeskyttelsen stor betydning Inden for nærområderne vil regionskommunen som udgangspunkt ikke give tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg større end 30 PE (person-ækvivalenter), men vil selvfølgelig vurdere den enkelte ansøgning i forhold til grundvandsinteresserne Indsats 13 Slagge fra kul- og affaldsforbrænding kan indeholde miljøfarlige og giftige stoffer, og må derfor som udgangspunkt ikke udlægges i nærområderne 20

21 11 Frostvæske i jordvarmeanlæg Som frostvæske i jordvarmeanlæg må der i nærområderne kun anvendes ethanol/ IPA-sprit 12 Begrænsning vedr nye nedsivningsanlæg I nærområderne giver regionskommunen ikke tilladelse til nedsivningsanlæg mindre end 300 m fra vandværksboringer Uden for 300 m-zonen gives kun tilladelse, hvis en nærmere vurdering i forhold til grundvandsinteresserne giver grundlag herfor 13 Ingen udlægning af slagge Regionskommunen giver i nærområderne normalt ikke tilladelse til udlægning af slagge fra fx kul- og affaldsforbrændingsanlæg 21

22 4 Afslutning Lov om miljøvurdering af planer og programmer På baggrund af en screening har Teknik- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke er behov for udarbejdelse af en miljøvurdering Indsatsplanens retsvirkninger er fastlagt i vandforsyningslovens 13 a-d Klage Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en indsatsplan kan ifølge vandforsyningslovens 76, stk 1, nr 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed Planens gennemførelse For at gennemføre indsatserne i denne plan kan Regionskommunen bla anvende de regler, der er nævnt nedenfor Påbud om ændring af vaske- og fyldepladser i landbruget Regionskommunen kan give påbud over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening (miljøbeskyttelseslovens 42, og lov om miljøgodkendelse mv af husdyrbrug) Påbud om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Regionskommunen kan give påbud til den enkelte grundejer om tiltag der beskytter drikkevandet mod forurening eller påbud om sløjfning af overflødige brønde eller boringer (vandforsyningslovens 36 mm) Pålæg om rådighedsindskrænkninger mm Hvis der for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening ikke kan opnås frivillig aftale med ejeren af en ejendom i nærområdet, kan regionskommunen pålægge de nødvendige rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger mod fuld erstatning (miljøbeskyttelseslovens 26a) 22

23 Arbejdsgruppen Referenceliste Sårbarhedsvurdering af grundvandsressourcen på Nordbornholm, Hovedrapport og Bilag, Miljøcenter (nu Naturstyrelsen) Roskilde 2009 Miljøministeriet: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr 879 af Miljøministeriet: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning mv, nr 635 af Miljøministeriet: Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr 1430 af Miljøministeriet: Lov om miljøgodkendelse mv af husdyrbrug mm, nr 1486 af Bornholms Regionskommune (januar 2011): Kommuneplan

24 24

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Pedersker og Sømarken Vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Pedersker og Sømarken Vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Pedersker og Sømarken Vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Pedersker og Sømarken Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Klemensker Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Klemensker Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Klemensker Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af drikkevandet i Klemensker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver FORSIDE Bornholms Regionskommune

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Oure Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Oure Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Tejn Vandværk Bornholms. af drikkevandet i. 3770 Allinge Skovløkken 4. Tejn. 3770 Allinge. Natur & Miljø

Tejn Vandværk Bornholms. af drikkevandet i. 3770 Allinge Skovløkken 4. Tejn. 3770 Allinge. Natur & Miljø Tejn Vandværk Bornholms Bohnebakken 20 Regionskommune Tejn Natur & Miljø 3770 Allinge Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Fremtidssikring af drikkevandet i Tejn Natur & Miljø Titel: Fremtidssikring af Drikkevandet

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre for at sikre drikkevandet ved Glyngøre J. nr. 8-52-2-777-1-03 Indsatsplan for at sikre drikkevandet ved Glyngøre er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til indretning af boringer Vejledning Til indretning af boringer Januar 2010 Forord Det er vigtigt, at du som ejer af en boring er med til at beskytte grundvandet mod forurening fra aktiviteter på jordoverfladen. Dette kan du gøre

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege,

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8

Vejledning. Til indretning af boringer. September 2014. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 8 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejledning Til indretning af boringer September 2014 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1

Læs mere

Hvad siger loven. Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen. v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen

Hvad siger loven. Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen. v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen Hvad siger loven Boringsbekendtgørelsen og grundvandsbeskyttelsen v/ geolog Thomas Hansen, Naturstyrelsen Boringer. ATV- møde den 6. november 2012 PAGE 1 Dagens emner Bekendtgørelse og vejledning status

Læs mere

Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade Uldum

Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade Uldum Regionshuset Horsens Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade 87 7171 Uldum Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38 Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 2 1 / 38 Planens indhold Find dit vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø Det overordnede formål med grundvandskortlægningen

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Jens K S Andersen Sandfeldvej 19 7330 Brande 5. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 95.2429 Boringens beliggenhed Sandfeldvej 19, 7330 Brande (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. december 2012 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø 1. Resume Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C Indsatsplan Beder skal sikre, at

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse UDKAST Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 4 Forord 5 Planens opbygning 6 Lovgrundlag 7 Kortlægning, zonering

Læs mere