PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012"

Transkript

1 1

2 INDHOLD FORORD...5 NYT I INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING FLYTTEUDGIFTER FORSIKRINGER FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FRI BIL FRI BOLIG HELÅR FRI BOLIG SOMMER FRI TELEFON...22 FRIKORT TIL OFFENTLIG BEFORDRING GAVER...25 JUBILÆUMSGRATIALE...26 KANTINEORDNINGER...26 KONTINGENTER...27 KRITISK SYGDOMSFORSIKRING...27 LYSTBÅD...28 PARKERINGSPLADS...29 PC ER...29

3 PERSONALEKLUBBER TILSKUD TIL PERSONALELÅN RABATTER RECEPTION FOR MEDARBEJDERE STUDIE- OG FORRETNINGSREJSE...34 SOCIALE ARRANGEMENTER...35 SPONSORBILLETTER...35 SUNDHEDSUDGIFTER ARBEJDSGIVERBETALTE...36 TV- OG RADIOLICENS, KABEL TV/ABONNEMENT M.V TYVERIALARM...38 UDDANNELSE ARBEJDSGIVERBETALT...38 TRO OG LOVE ERKLÆRING...40 NOTATER Redaktionen er sluttet den 3. januar 2012.

4 4

5 FORORD Denne pjece er udarbejdet for at belyse de skattemæssige forhold omkring personalegoder i ansættelsesforhold. Reglerne gælder ligeledes for bestyrelsesmedlemmer i selskaber eller foreninger. I princippet kan det lade sig gøre at tilbyde medarbejderne alt som personalegoder mod lønomlægning. Spørgsmålet er blot, hvordan den efterfølgende beskatning af godet er. En pc stillet til rådighed mod lønomlægning er igen blevet en dårlig ide, da medarbejderne skal beskattes af 50% af pc en nyværdi i den periode, hvor medarbejderen har rådighed over pc en dette er typisk 3 år. Dermed vil en nedgang svarende til pc ens nyværdi modsvares af en beskatning på 150% af nyværdien. Personalegoder behandles ikke ens skattemæssigt, og denne pjece skal forsøge at give et overblik, hvordan de enkelte personalegoder skal behandles. Denne pjece retter sig mod arbejdsgivere og deres muligheder for at tilgodese deres medarbejdere. Vi kan henvise til vores pjecer Medlemsgoder om fagforbund/fagforeningers mulighed for udbetaling til deres medlemmer samt Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse om udbetalinger til medarbejdere på rejse. Såfremt det måtte ønskes, kan flere eksemplarer af nærværende pjece samt ovennævnte pjecer bestilles eller downloades via 5

6 NYT I 2012 SKAT har i løbet af 2011 kommet med følgende væsentlige ændringer til personalegoder: Multimedieskatten: Multimedieskatten er bortfaldet fra 1. januar 2012 og erstattet af beskatning af fri telefon (inkl. internet) som tidligere dog med visse ændringer. Se under punktet Fri telefon. Skattepligtige sundhedsordninger: Fra 1. januar er arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger skattepligtige for medarbejderne. Se mere under punktet Sundhedsudgifter arbejdsgiverbetalte. Indberetning af små personalegoder kr.s grænsen: Arbejdsgiverne skal ikke længere indberette små personalegoder til en samlet værdi på under kr. Se under punktet Indberetning. 6

7 INDLEDNING Beskatning af indkomst foretages som udgangspunkt med hjemmel i Statsskattelovens 4 og 5. Skattepligten omfatter ud over løn i penge også tillæg i form af naturalier, såkaldte personalegoder. Personalegoder, der på arbejdspladsen har karakter af almindelig personalepleje, og for den enkelte modtager kun repræsenterer en uvæsentlig økonomisk værdi, beskattes efter praksis ikke. Værdiansættelse og beskatning af personalegoder afhænger som udgangspunkt af, om godet har karakter af sparet privatforbrug eller karakter af overdragelse til eje eller lån. I førstnævnte tilfælde foretages værdiansættelsen til det sparede privatforbrug, som modtageren af godet opnår, mens værdiansættelsen i sidstnævnte tilfælde foretages til værdien i fri handel (markedsværdien). I Ligningslovens 16 er værdiansættelse efter Statsskattelovens 4 præciseret, så personalegoder som udgangspunkt beskattes/værdiansættes til markedsværdien. I Ligningslovens 16, stk. 4-6 er der fastsat særlige skematiske værdiansættelsesregler for fri bil, sommerbolig og lystbåd, så disse goder beskattes ud fra råderetten og uden skelen til den faktiske benyttelse. Endvidere fremgår beskatningen af helårsbolig af Ligning s- lovens 16, stk. 7-9, hvorefter værdien for helårsboliger, der er stillet til rådighed for direktører eller andre, som har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, opgøres efter skematiske beregninger. Gældende for disse personalegoder er derfor, at markedsværdiansættelsen sker efter særlige fastsatte regler. 7

8 BAGATELGRÆNSE Tilbage i 1997 indførtes en bagatelgrænse (2012= kr ). Denne bagatelgrænse omfatter alene goder, der har en vis sammenhæng med arbejdet. Af eksempler herpå er der i bemærkninger til lovforslaget nævnt følgende: Vaccination af medarbejdere Kaffe, te og frugtordninger Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, f.eks. i tilfælde af overarbejde Fri avis, hvis dette kan begrundes i arbejdets karakter og ud fra en konkret vurdering af den enkeltes behov for en avis Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel, når køretøjet ikke anses for egnet til privat køretøj (f.eks. værkstedsvogn, lastbil, kranvogn) Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter Kreditkortordninger Beklædning, ønsket og betalt af arbejdsgiveren Bagatelgrænsen er ikke at sidestille med et skattefrit bundfradrag, hvorfor værdien af f.eks. ovennævnte goder beskattes fuldt ud, såfremt den samlede værdi overstiger bagatelgrænsen. INDBERETNINGSPLIGT INKL KR.S GRÆNSEN Siden 1. januar 2010 har arbejdsgiveren haft pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. Denne ændring i pligten har ikke ændret på, om et gode er skattepligtigt eller ej. Indberetningspligten består, uanset om godet er givet af arbejdsgiveren eller mod lønomlægning. Personalegoder, der er specifikt undtaget fra indberetningspligten: Bonuspoint på flyrejser og hotelovernatninger m.v. Firmabørnehave og firmavuggestue 8

9 Privat benyttelse af faciliteter på arbejdspladsen Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen Bagatelgrænsegoder (kr ) Folketinget vedtog i maj 2011 en ny bagatelgrænse for mindre personalegoder under kr. pr. år efterfølgende betegnet kr.s grænsen. Lovændringen havde virkning fra 1. januar Disse mindre personalegoder er f.eks. blomsterhilsen ved sygdom, vin ved endt uddannelse eller deltagergebyr til motionsløb. Julegaver fra arbejdsgiveren medregnes i kr.s grænsen julegaver til maksimalt kr. 700 bliver dog ikke skattepligtige. Eksempel Arbejdsgiveren giver en julegave på kr I årets løb har medarbejderen fået smågaver til en samlet værdi på kr. 400 medarbejderen bliver skattepligtig af smågaverne til kr Arbejdsgiveren giver en julegave på kr I årets løb har medarbejderen fået smågaver til en samlet værdi på kr. 300 medarbejderen bliver skattepligtig af hele beløbet på kr Det er ikke et krav, at personalegoderne er til brug for arbejdet. Goderne må dog ikke kunne konverteres til kontanter (f.eks. et gavekort) kr.s grænsen gælder for medarbejderen uanset antallet af arbejdsgivere. Arbejdsgiveren skal kun indberette mindre personalegoder, hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr. Der skal ikke foretages indberetning, selv om værdien samlet set overstiger kr. årligt. Det vil med andre ord sige, at arbejdsgiveren kun skal holde øje med, om enkeltgaver har en værdi over kr. og så indberette. Såfremt der skal indberettes, så skal indberetning ske som B-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag. 9

10 Lovændringen berører ikke: Goder omfattet af bagatelgrænsen (kr ) Almindelig skattefri personalepleje (f.eks. fri kaffe og te) Allerede skattefritagne personalegoder (f.eks. uddannelse) Goder, hvor der er fastsat særlige regler om værdiansættelsen (f.eks. fri bil) Lejlighedsgaver (private mærkedage), og Fribilletter til sponsorarrangementer (se under punktet Sponsorarrangementer) LØNOMLÆGNING Efter praksis stilles følgende betingelser for, at SKAT godkender en lønomlægning: Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Den ændrede vederlagsaftale skal rummes indenfor eventuelle overenskomster. Den aftalte lønnedgang skal løbe over en længere periode, minimum 1 år. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med lønnedgangen. Det indebærer, at medarbejderens lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med medarbejderens forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderne. Dette betyder, at arbejdsgiveren enten skal være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet. Det accepteres også, at der sker en regulering af lønnen tilbage til det niveau, som lønnen var på inden aftalen om lønomlægningen. Skatterådet har accepteret, at virksomhederne kan have 2 ordninger om lønomlægning løbende i 2 forskellige perioder, f.eks. lønomlægning til 10

11 internet i kalenderår og lønomlægning til øvrige personalegoder i perioden 1. juli 30. juni. Det er ligeledes accepteret, at nyansatte medarbejdere kan indtræde i ordningen med lønomlægning på ansættelsestidspunktet i aftalens løbetid. Reglen, om at ordningen med lønomlægning skulle tilbydes alle medarbejdere, er blevet opblødt. Med flere overenskomster på samme arbejdsplads er det ikke længere et krav, at alle overenskomster giver mulighed for lønomlægning. Det er nu tilstrækkeligt at tilbyde ordningen til de medarbejdere, der har mulighed derfor. Skatterådet har afvist en ordning, hvor en nu opsagt medarbejder skulle anvende de seneste 2 måneders (udbetalte) løn til betaling af deltagergebyr på en MBA-uddannelse. Aftalen stred mod betingelsen om, at en allerede erhvervet kontantløn ikke kan konverteres til naturalier. Godkendte ordninger med lønomlægning Skatterådet (og tidligere Ligningsrådet) har gennem tiden bl.a. godkendt følgende lønomlægningsordninger: Fri bil Fri telefon/internet Efteruddannelse og bogudgifter Befordring/brobizz/færgetransport Sundhedsordninger 11

12 FLYTTEUDGIFTER Ved forflyttelse under samme arbejdsgiver skal der ikke trækkes AM-bidrag eller A-skat, hvis arbejdsgiveren mod fremlæggelse af dokumentation (udlæg efter regning) godtgør udgifter, som medarbejderen ellers skattemæssigt set ville have haft fradragsret for, dvs.: udgifter til flytning af bohave rejseudgifter for husstanden udgifter til nødvendige installationer udgifter ved huslejetab Dokumentationen skal foreligge i form af eksterne originale bilag. Er de nævnte betingelser for udbetaling af skattefri flyttegodtgørelse opfyldt, skal godtgørelsen ikke indberettes. Udgifter til fast ejendom, herunder renteudgifter, anses ikke som huslejetab og kan derfor ikke godtgøres, uden at der skal trækkes AM-bidrag og A-skat. Det samme gælder udgifter til advokat- og mæglersalær i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og betaler arbejdsgiveren en eller flere af disse ydelser, skal beløbet indberettes i felt 13 Hvis arbejdsgiveren yder en flyttegodtgørelse, som ikke har sammenhæng med de udgifter, der faktisk afholdes, skal der trækkes AM-bidrag og A-skat af godtgørelsen. En sådan flyttegodtgørelse skal indberettes i felt 13. FORSIKRINGER Betaler arbejdsgiveren efter aftale med medarbejderen præmie til ikkefradragsberettigede forsikringer, som ejes af medarbejderen, og som dækker forsikringsbegivenheder, der indtræffer i medarbejderens fritid, skal der trækkes AM-bidrag og A-skat af forsikringspræmien. Præmien skal indberettes i felt

13 Betaler arbejdsgiveren en præmie til en forsikring, som har til hovedformål at dække den risiko, der er forbundet med at arbejde for arbejdsgiveren, er der selv om forsikringen også dækker risikoen i medarbejderens fritid tale om et personalegode, som arbejdsgiveren ikke skal trække AM-bidrag eller A-skat af. Hvis arbejdsgiveren betaler præmie til en syge- og ulykkesforsikring, der dækker medarbejderen, men ejes af arbejdsgiveren, vil forsikringen typisk også dække medarbejderen i fritiden, men hovedformålet vil være at dække medarbejderen i arbejdstiden. Den økonomiske fordel medarbejderen får ved, at arbejdsgiveren betaler præmien, er et skattepligtigt personalegode, som arbejdsgiveren ikke skal trække AM-bidrag eller A-skat af. Derimod skal medarbejderen anføre den del af præmien, der medgår til dækning af risikoen i fritiden på selvangivelsen. Er præmien ikke opdelt, anses 50% af præmien for at vedrøre fritiden. Hvis den aftalte forsikringssum er under kr , skal medarbejderen dog ikke medtage præmien på selvangivelsen og præmien skal ikke indberettes. Indbetaler arbejdsgiveren i henhold til en kollektiv overenskomst præmie direkte til en gruppelivsordning eller en syge- og ulykkesforsikring, der dækker medarbejderen i fritiden, er der som udgangspunkt tale om, at en del af lønnen overenskomstmæssigt er konverteret til forsikringspræmie. Arbejdsgiveren skal derfor trække AM-bidrag og A-skat af præmien og præmien skal indberettes i felt 13. Arbejdsgiverne indbetaler i visse tilfælde pensionsbidrag for de medarbejdere, hvori der som en ikke-adskilt del af den ellers fradragsberettigede pensionsordning indgår en ikke fradragsberettiget gruppelivsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring. I disse tilfælde skal arbejdsgiveren ikke trække AM-bidrag eller A-skat af nogen del af indbetalingen. Arbejdsgiveren skal heller ikke indberette indbetalingen. Forsikringsselskabet eller pensionskassen indberetter den ikke-fradragsberettigede del af indbetalingen (gruppelivspræmien) til SKAT. AM-bidraget af såvel pensionsbidraget som gruppelivspræmien indbetales af forsikringsselskabet/pensionskassen. 13

14 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Ifølge Ligningslovens 7 U skal den del af fratrædelsesgodtgørelsen, som overstiger bundfradraget på kr , beskattes som personlig indkomst. Først derefter skal der indeholdes AM-bidrag og A skat. Det er en betingelse for beskatningen efter disse lempelige regler, at: modtageren er ansat som medarbejder i den virksomhed, der udbetaler beløbet modtageren fuldstændig ophører med at være ansat i virksomheden, og at godtgørelsen udbetales i tidsmæssig sammenhæng med fratrædelsen godtgørelsen ikke træder i stedet for løn i perioden fra fratrædelsen og indtil medarbejderens opsigelsesfrist ifølge ansættelseskontrakt eller lovgivningens almindelige regler. Træder godtgørelsen i stedet for løn, anses godtgørelsen for almindelig løn, og der skal derfor trækkes AM-bidrag og A-skat af hele beløbet. Hvis modtageren i samme indkomstår fra samme arbejdsgiver får både en fratrædelsesgodtgørelse og et jubilæumsgratiale, må der samlet set kun gives ét bundfradrag ved beregningen af AM-bidrag og A-skat. Efter de konkrete omstændigheder vil det være muligt at opnå 2 bundfradrag ved at udbetale fratrædelsesgodtgørelse over 2 indkomstår. For nærmere rådgivning, kontakt din revisor Hvis fratrædelsesgodtgørelse udbetales som en tinggave, skal der trækkes A-skat af den del af gavens værdi, der overstiger kr Der skal derimod ikke trækkes AM-bidrag af værdien. Værdien af en tinggave er virksomhedens købspris inkl. moms. Er der tale om en brugt tinggave, f.eks. en brugt bil, er værdien ikke virksomhedens købspris, men handelsværdien for virksomheden ved fratrædelsen. Indbetales hele den skattepligtige del eller en del af fratrædelsesgodtgørelsen til en pensionsordning, som medarbejderen har fradragsret for, skal der kun trækkes AM-bidrag af den del, der udbetales direkte til medarbejderen. 14

15 FRI BIL Stiller arbejdsgiveren bil til rådighed for medarbejderen til privat benyttelse, uden at medarbejderen betaler fuldt vederlag herfor, foreligger der et skattepligtigt personalegode. Den skattepligtige værdi for biler opgøres som 25% af beregningsgrundlaget op til kr og 20% af resten. Beregningsgrundlaget skal mindst udgøre kr Den skattepligtige værdi skal forhøjes med et miljøtillæg svarende til enten den årlige ejerafgift eller vægtafgift. Rent praktisk fordeles udgiften til enten ejerafgift eller vægtafgiften over årets 12 måneder. Der henses ikke til den faktiske private benyttelse af firmabilen ved opgørelse af beskatningsgrundlaget, men udelukkende til, om firmabil er/ har været til rådighed for privat kørsel. Rådighedsperiode Er firmabilen kun til rådighed for privat benyttelse en del af året, foretages en forholdsmæssig fordeling af den skattemæssige årsværdi. Denne fordeling sker ved, at medarbejderen beskattes af firmabilens skattemæssige årsværdi fratrukket værdien af det antal hele måneder, firmabilen ikke er til rådighed for privat brug. Er firmabilen til rådighed i flere kortere perioder i løbet af året, fratrækkes firmabilens skattemæssige årsværdi værdien af det antal hele måneder/ antal 30 sammenhængende dage, der forløber i de enkelte mellemliggende perioder (dvs., de perioder, hvori firmabilen ikke er til rådighed). Eksempel Er firmabil til rådighed i perioderne 1. januar - 3. maj og 20. juni december beskattes medarbejderen af 11/12 af årsværdien, da der kun sker nedsættelse med én måned, idet den mellemliggende bilfri periode er på mere end 30 dage, men mindre end 60 dage. 15

16 Beregningsgrundlag nye kontra gamle biler Ved værdiansættelsen af nye firmabiler anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget samt de to efterfølgende indkomstår. Herefter udgør beskatningsgrundlaget 75% af den faktiske anskaffelsessum tillagt eventuelle istandsættelsesomkostninger. Anskaffes bilen mere end 3 fulde år efter første indregistrering (dato til dato), udgør beskatningsgrundlaget den faktiske anskaffelsessum tillagt eventuelle istandsættelsesomkostninger. Det skal dog bemærkes, at beregningsgrundlaget for såvel de første 3 år som efterfølgende år ikke kan udgøre mindre end kr Betydningen af erhvervelsestidspunktet for nye biler kan kort beskrives således: Anskaffer arbejdsgiveren en ny bil den 2. januar 2009, benyttes nyvognsprisen som beregningsgrundlag i 2009, 2010 og 2011, da det jo er i det indkomstår, hvori bilen bliver 3 år gammel, at beregningsgrundlaget nedsættes (dvs. år 2011). Anskaffer arbejdsgiveren derimod bilen den 29. december 2008, og den stilles til rådighed fra og med 2. januar 2009, benyttes nyvognsprisen kun som beregningsgrundlag i 2009 og 2010, da bilen bliver 3 år gammel i år Værdiberegningen Ved nyvognsprisen forstås den pris, der benyttes ved beregningen af registreringsafgiften inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør og udstyr. Ved normalt tilbehør forstås registreringsafgiftspligtigt udstyr/tilbehør. Landsskatteretten er kommet frem til i en konkret sag, at også trækkrog, aluminiumsfælge og vinterdæk skal medtages til beregningsgrundlaget. Udstyret var monteret efter beregningen af registreringsafgiften. Har arbejdsgiveren lejet eller leaset den bil, der stilles til rådighed, fastsættes værdien til den pris, arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis bilen 16

17 var blevet købt på leasingtidspunktet. Bilens værdi sættes dog altid til mindst kr Beskatning Værdien af fri firmabil er skattepligtig A-indkomst, hvorfor arbejdsgiveren løbende skal indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Såfremt medarbejderen foretager egenbetaling til arbejdsgiveren for firmabilen, skal denne egenbetaling fratrækkes den skattepligtige værdi. Afholder medarbejderen selv udgifter til benzin i forbindelse med f.eks. afholdelse af ferie, kan disse i visse situationer ligeledes fratrækkes den skattepligtige værdi. Eksempel Medarbejderen kan, når han kommer hjem fra ferie, indsamle alle de afholdte benzinudgifter/-kvitteringer. Arbejdsgiveren refunderer herefter medarbejderen de afholdte udgifter efter bilag. Medarbejderen indbetaler det refunderede beløb til arbejdsgiveren, således at arbejdsgiverens nettoudgift bliver kr. 0. Medarbejderen vil nu kunne få modregnet det betalte beløb i den skattemæssige værdi af den frie bil, hvilket betyder, at medarbejderen i denne måned skal betale mindre i skat. Indberetnings-/selvangivelsespligt Værdien af fri firmabil indberettes i felt 19, som tillige indgår i felt 13. Såfremt medarbejderen, som har fået firmabil stillet til rådighed, ikke samtidig oppebærer lønindkomst, opkræves AM-bidrag og A-skat heraf særskilt hos medarbejderen af SKAT i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen. Fri bil til hovedaktionærer udloddet som udbytte Der skal ikke trækkes AM-bidrag og A-skat af fri bil udloddet som udbytte til hovedaktionærer. Hovedaktionærer får imidlertid beskattet den fri bil som personlig indkomst og skal tillige betale AM-bidrag af værdien. SKAT beregner AM-bidrag og A-skat i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen. Værdien af fri bil udloddet som udbytte til hovedaktionærer skal indberettes i felt 36. Der skal tillige anføres en kodeværdi 61 i felt 68. Værdien 17

18 fastsættes efter samme regler som for medarbejdere, men der gælder ingen overgangsregler for værdiansættelsen. Betalt brobizz Udgifter til transporten mellem hjem og arbejde er som udgangspunkt private udgifter, som arbejdsgiveren ikke kan godtgøre skattefrit. Men er passage over enten Storebælts- eller Øresundsbroen påkrævet for at komme fra hjem til arbejdsstedet, er arbejdsgiverens betaling af brobizz ikke skattepligtig for medarbejderen. Ved kørsel i egen bil kan der foretages befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde efter de almindelige regler inkl. for de kilometer, der køres over broen. Ved kørsel i firmabil i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel eller kørsel hjem-arbejde skal der ikke ske yderligere beskatning. Arbejdsgiverbetalt brobizz, der anvendes til anden privat kørsel end kørsel hjem-arbejde, er skattepligtig for medarbejderen. Den skattepligtige værdi udgør det beløb, som medarbejderen selv skulle have betalt for kørsel over broen. Selv om medarbejderen har fri bil, skal der alligevel ske beskatning af den sparede udgift, fordi udgiften til brobizz ikke er en del af bilens driftsudgifter og derfor ikke er indeholdt i beskatningen af fri bil. Betalt færgetransport Medarbejderen skal ikke beskattes af arbejdsgiverbetalt færgetransport, uanset om kørslen sker i egen bil eller firmabil. Medarbejderen har følgelig ikke fradragsret for udgifterne til færgetransporten. En eventuel lønomlægning mod at få betalt færgetransport stillet til rådighed anses ikke som egenbetaling, og der vil stadigvæk ikke være fradragsret for færgetransporten. 18

19 FRI BOLIG HELÅR Medarbejdere, der har fri bolig stillet til rådighed af deres arbejdsgiver, beskattes, såfremt der ikke betales leje eller betales en leje, som ligger under den faktiske markedsværdi eller under den af Skatterådets fastsatte skematiske markedsleje. Medarbejderen beskattes af forskellen mellem den faktiske betalte leje og den fastsatte værdi (markedslejen). Er lejeren en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, kan Skatterådets fastsatte skematiske markedsleje ikke anvendes, da værdien skal fastsættes ud fra Ligningslovens 16, stk. 9 (markedsværdien). El, vand, varme m.v. Såfremt arbejdsgiveren ud over den fri bolig tillige betaler for udgifter af privat karakter, dvs. udgifter, der normalt afholdes af lejeren, f.eks. el, vand, varme m.v., skal den faktiske betaling herfor ligeledes beskattes hos medarbejderen. Fraflytningspligt Hvis der til helårsboligen, som medarbejderen har fået stillet til rådighed, ikke er knyttet bopælspligt, men fraflytningspligt ved ansættelsens ophør, gives et nedslag på 10% i ovennævnte værdier. Bopæls- og fraflytningspligt Såfremt der til helårsboligen, som medarbejderen har fået stillet til rådighed, er knyttet såvel bopæls- som fraflytningspligt, gives et nedslag på 30% i ovennævnte værdier. Det skattepligtige beløb efter nedslaget på 30% kan dog højst udgøre et maksimumbeløb svarende til 15% af medarbejderens pengeløn (sædvanlig pengeløn før AM-bidrag, A-skat og evt. pensionsbidrag). Maksimumbeløbet skal dog mindst beregnes som 15% af kr

20 Indberetnings-/selvangivelsespligt Skatteværdien af fri helårsbolig til medarbejdere (ikke direktør m.fl.) beskattes som B-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiveren i felt 50 Værdi af fri helårsbolig. Særregler hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform Værdien af fri helårsbolig for hovedaktionærer samt direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform bliver beskattet som personlig indkomst, og der skal tillige betales AM-bidrag af værdien. SKAT beregner AM-bidrag og A-skat i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen. Værdien af råderetten over fri helårsbolig er fastsat til 6% af beløb op til kr og 8% af resten af beregningsgrundlaget. Som udgangspunkt skal den del af værdien af boligen, der bruges erhvervsmæssigt, ikke medregnes til beregningsgrundlaget. Betaler arbejdsgiveren m.v. ejendomsskatter, varme, renovation, el og lignende udgifter, skal værdien heraf tillægges værdien af råderetten. Evt. egenbetaling til selskabet vedrørende boligen fratrækkes den beregnede værdi. Beregningsgrundlaget er det største beløb af enten ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller en kontantomregnet anskaffelsessum tillagt værdien af forbedringer, der er sket efter anskaffelsen, men inden 1. januar i indkomståret. For så vidt angår beregningen af anskaffelsessummen gælder der særregler, hvorefter værdien af visse forbedringer ikke skal medregnes. Skattecentret eller kommunen kan oplyse mere om disse særregler. Værdien af fri helårsbolig til hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal indberettes i felt 50. Der skal tillige anføres en kodeværdi i felt 68. Der er særskilte koder afhængigt af, om der er tale om fri helårsbolig til direktører m.fl. henholdsvis hovedaktionærer. 20

21 FRI BOLIG SOMMER Sommerbolig dækker over alle boliger, der har karakter af fritidsboliger (f.eks. sommerhus, fjeldhytte, ferielejlighed og lign.). Værdiansættelse i et medarbejderforhold sker som omtalt i indledningen efter skematiske værdiansættelsesregler, således at den skattepligtige værdi opgøres til en procentdel af sommerboligens værdi. Sommerboliger, der er beliggende i Danmark, værdiansættes med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober i året forud for brugsåret. Er sommerboligen derimod beliggende i udlandet, sker værdiansættelsen med udgangspunkt i et skøn over boligens værdi pr. 1. januar i brugsåret. For ugerne udgør den skattepligtige værdi 0,5% pr. uge af ejendomsværdien. For årets øvrige uger udgør den skattepligtige værdi 0,25% pr. uge af ejendomsværdien. Er sommerboligen til rådighed mindre end en uge, foretages en forholdsmæssig fordeling op til nærmeste hele antal døgn. Er sommerboligen f.eks. kun til rådighed 6 timer en dag, værdiansættes råderetten, som om boligen har været til rådighed hele døgnet. Betaler medarbejderen i brugsåret arbejdsgiveren for råderetten, nedsættes den skattepligtige værdi af sommerboligen med det betalte beløb. Indberetnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi af sommerbolig stillet til rådighed i Danmark eller i udlandet beskattes som B-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiveren i felt 51 Værdi af fri sommerbolig. Særregler hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform Hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal betale både AM-bidrag og A-skat af værdien af opholdet i en sommerbolig, som selskabet ejer. 21

22 De pågældende anses som udgangspunkt for at have rådighed over huset hele året, og værdien af råderetten ansættes til 0,5% pr. uge af ejendomsværdien for ugerne og for de resterende uger til 0,25% pr. uge. Eventuelle egenbetalinger til selskabet fratrækkes den beregnede værdi. Hvis sommerhuset er stillet til rådighed for flere hovedaktionærer, direktører m.fl., skal værdien fordeles ligeligt mellem parterne uanset den indbyrdes brug af huset. FRI TELEFON Fra 1. januar 2012 genindføres den tidligere beskatning af fri telefon. Beløbsmæssigt sker beskatningen med kr årligt uanset arbejdsgiverens faktiske udgift. Beskatningen foretages kun forholdsmæssigt, såfremt medarbejderen har haft rådighed over telefonen i en del af året dog min. 1 måned. Ved fri telefon forstås fastnet- eller mobiltelefoner, inkl. oprettelse-, abonnements- og forbrugsudgifter samt anskaffelse af selve telefonen. Arbejdsgiveren kan alene stille fri telefon til rådighed for medarbejderen. Medarbejderens husstand kan benytte den fri telefon, men må ikke være stillet til rådighed for denne. Det er rådigheden over telefonen til privat brug, der udløser beskatning. Telefonen formodes at være til privat brug, hvis medarbejderen tager den med hjem. En arbejdsgiverbetalt fastnettelefon vil altid blive anset for at være til privat brug. For at afkræfte denne formodning skal der være indgået en tro og loveerklæring mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at telefonen er en arbejdstelefon, der kun anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med, at aftalen overholdes. Kontrollen kan udføres ved at konstatere, om telefonregningen er større end forventet eller sammenlignet med andre. 22

23 Enkeltstående private opkald vil ikke udløse beskatning og dette gælder også i de tilfælde, hvor der er indgået en tro og love-erklæring. Ved vurderingen af om telefonen kun bruges til enkeltstående opkald ses på medarbejderens brug at brugen af telefonen ikke erstatter en privat telefon. Er telefonen stillet til rådighed ved lønomlægning, kan ovenstående formodning ikke afkræftes. Dermed vil der skulle ske beskatning af fri telefon. Fri datakommunikation Fri datakommunikation beskattes ikke, såfremt der er adgang til arbejdsgiverens netværk. Ordet netværk skal forstås i bred forstand medarbejderen skal have adgang til samme programmer og dokumenter som på arbejdspladsen. Det er ikke nok at have adgang til mails, kalender og arbejdsgiverens hjemmeside. Både telefon og datakommunikation Har medarbejderen både telefon og datakommunikation til rådighed, vil rådigheden over fri telefon udløse beskatning på kr uanset om der også er fri datakommunikation stillet til rådighed. Flere af samme gode Der skal en reel arbejdsmæssig begrundelse til, hvis medarbejderen skal have flere af samme goder stillet til rådighed. Ægtefællerabat Der gives en ægtefællerabat på beskatningen af fri telefon med 25% hos hver ægtefælle, hvis ægtefællerne er samlevende ved årets udgang. Det er dog en betingelse, at ægtefællerne tilsammen har en skattepligtig værdi af fri telefon på minimum kr i året, hvor rabatten ønskes. Rabatten beregnes automatisk af SKAT på årsopgørelsen. Indberetning-/selvangivelsespligt Værdien af fri telefon er AM-bidragspligtig og A-skattepligtig. Indberetningen til SKAT skal ske løbende. Indberetningen for januar, februar og marts måned 2012 kan vente til indberetningen for april

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere