PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012"

Transkript

1 1

2 INDHOLD FORORD...5 NYT I INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING FLYTTEUDGIFTER FORSIKRINGER FRATRÆDELSESGODTGØRELSE FRI BIL FRI BOLIG HELÅR FRI BOLIG SOMMER FRI TELEFON...22 FRIKORT TIL OFFENTLIG BEFORDRING GAVER...25 JUBILÆUMSGRATIALE...26 KANTINEORDNINGER...26 KONTINGENTER...27 KRITISK SYGDOMSFORSIKRING...27 LYSTBÅD...28 PARKERINGSPLADS...29 PC ER...29

3 PERSONALEKLUBBER TILSKUD TIL PERSONALELÅN RABATTER RECEPTION FOR MEDARBEJDERE STUDIE- OG FORRETNINGSREJSE...34 SOCIALE ARRANGEMENTER...35 SPONSORBILLETTER...35 SUNDHEDSUDGIFTER ARBEJDSGIVERBETALTE...36 TV- OG RADIOLICENS, KABEL TV/ABONNEMENT M.V TYVERIALARM...38 UDDANNELSE ARBEJDSGIVERBETALT...38 TRO OG LOVE ERKLÆRING...40 NOTATER Redaktionen er sluttet den 3. januar 2012.

4 4

5 FORORD Denne pjece er udarbejdet for at belyse de skattemæssige forhold omkring personalegoder i ansættelsesforhold. Reglerne gælder ligeledes for bestyrelsesmedlemmer i selskaber eller foreninger. I princippet kan det lade sig gøre at tilbyde medarbejderne alt som personalegoder mod lønomlægning. Spørgsmålet er blot, hvordan den efterfølgende beskatning af godet er. En pc stillet til rådighed mod lønomlægning er igen blevet en dårlig ide, da medarbejderne skal beskattes af 50% af pc en nyværdi i den periode, hvor medarbejderen har rådighed over pc en dette er typisk 3 år. Dermed vil en nedgang svarende til pc ens nyværdi modsvares af en beskatning på 150% af nyværdien. Personalegoder behandles ikke ens skattemæssigt, og denne pjece skal forsøge at give et overblik, hvordan de enkelte personalegoder skal behandles. Denne pjece retter sig mod arbejdsgivere og deres muligheder for at tilgodese deres medarbejdere. Vi kan henvise til vores pjecer Medlemsgoder om fagforbund/fagforeningers mulighed for udbetaling til deres medlemmer samt Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse om udbetalinger til medarbejdere på rejse. Såfremt det måtte ønskes, kan flere eksemplarer af nærværende pjece samt ovennævnte pjecer bestilles eller downloades via 5

6 NYT I 2012 SKAT har i løbet af 2011 kommet med følgende væsentlige ændringer til personalegoder: Multimedieskatten: Multimedieskatten er bortfaldet fra 1. januar 2012 og erstattet af beskatning af fri telefon (inkl. internet) som tidligere dog med visse ændringer. Se under punktet Fri telefon. Skattepligtige sundhedsordninger: Fra 1. januar er arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger skattepligtige for medarbejderne. Se mere under punktet Sundhedsudgifter arbejdsgiverbetalte. Indberetning af små personalegoder kr.s grænsen: Arbejdsgiverne skal ikke længere indberette små personalegoder til en samlet værdi på under kr. Se under punktet Indberetning. 6

7 INDLEDNING Beskatning af indkomst foretages som udgangspunkt med hjemmel i Statsskattelovens 4 og 5. Skattepligten omfatter ud over løn i penge også tillæg i form af naturalier, såkaldte personalegoder. Personalegoder, der på arbejdspladsen har karakter af almindelig personalepleje, og for den enkelte modtager kun repræsenterer en uvæsentlig økonomisk værdi, beskattes efter praksis ikke. Værdiansættelse og beskatning af personalegoder afhænger som udgangspunkt af, om godet har karakter af sparet privatforbrug eller karakter af overdragelse til eje eller lån. I førstnævnte tilfælde foretages værdiansættelsen til det sparede privatforbrug, som modtageren af godet opnår, mens værdiansættelsen i sidstnævnte tilfælde foretages til værdien i fri handel (markedsværdien). I Ligningslovens 16 er værdiansættelse efter Statsskattelovens 4 præciseret, så personalegoder som udgangspunkt beskattes/værdiansættes til markedsværdien. I Ligningslovens 16, stk. 4-6 er der fastsat særlige skematiske værdiansættelsesregler for fri bil, sommerbolig og lystbåd, så disse goder beskattes ud fra råderetten og uden skelen til den faktiske benyttelse. Endvidere fremgår beskatningen af helårsbolig af Ligning s- lovens 16, stk. 7-9, hvorefter værdien for helårsboliger, der er stillet til rådighed for direktører eller andre, som har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, opgøres efter skematiske beregninger. Gældende for disse personalegoder er derfor, at markedsværdiansættelsen sker efter særlige fastsatte regler. 7

8 BAGATELGRÆNSE Tilbage i 1997 indførtes en bagatelgrænse (2012= kr ). Denne bagatelgrænse omfatter alene goder, der har en vis sammenhæng med arbejdet. Af eksempler herpå er der i bemærkninger til lovforslaget nævnt følgende: Vaccination af medarbejdere Kaffe, te og frugtordninger Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, f.eks. i tilfælde af overarbejde Fri avis, hvis dette kan begrundes i arbejdets karakter og ud fra en konkret vurdering af den enkeltes behov for en avis Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel, når køretøjet ikke anses for egnet til privat køretøj (f.eks. værkstedsvogn, lastbil, kranvogn) Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter Kreditkortordninger Beklædning, ønsket og betalt af arbejdsgiveren Bagatelgrænsen er ikke at sidestille med et skattefrit bundfradrag, hvorfor værdien af f.eks. ovennævnte goder beskattes fuldt ud, såfremt den samlede værdi overstiger bagatelgrænsen. INDBERETNINGSPLIGT INKL KR.S GRÆNSEN Siden 1. januar 2010 har arbejdsgiveren haft pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. Denne ændring i pligten har ikke ændret på, om et gode er skattepligtigt eller ej. Indberetningspligten består, uanset om godet er givet af arbejdsgiveren eller mod lønomlægning. Personalegoder, der er specifikt undtaget fra indberetningspligten: Bonuspoint på flyrejser og hotelovernatninger m.v. Firmabørnehave og firmavuggestue 8

9 Privat benyttelse af faciliteter på arbejdspladsen Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen Bagatelgrænsegoder (kr ) Folketinget vedtog i maj 2011 en ny bagatelgrænse for mindre personalegoder under kr. pr. år efterfølgende betegnet kr.s grænsen. Lovændringen havde virkning fra 1. januar Disse mindre personalegoder er f.eks. blomsterhilsen ved sygdom, vin ved endt uddannelse eller deltagergebyr til motionsløb. Julegaver fra arbejdsgiveren medregnes i kr.s grænsen julegaver til maksimalt kr. 700 bliver dog ikke skattepligtige. Eksempel Arbejdsgiveren giver en julegave på kr I årets løb har medarbejderen fået smågaver til en samlet værdi på kr. 400 medarbejderen bliver skattepligtig af smågaverne til kr Arbejdsgiveren giver en julegave på kr I årets løb har medarbejderen fået smågaver til en samlet værdi på kr. 300 medarbejderen bliver skattepligtig af hele beløbet på kr Det er ikke et krav, at personalegoderne er til brug for arbejdet. Goderne må dog ikke kunne konverteres til kontanter (f.eks. et gavekort) kr.s grænsen gælder for medarbejderen uanset antallet af arbejdsgivere. Arbejdsgiveren skal kun indberette mindre personalegoder, hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr. Der skal ikke foretages indberetning, selv om værdien samlet set overstiger kr. årligt. Det vil med andre ord sige, at arbejdsgiveren kun skal holde øje med, om enkeltgaver har en værdi over kr. og så indberette. Såfremt der skal indberettes, så skal indberetning ske som B-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag. 9

10 Lovændringen berører ikke: Goder omfattet af bagatelgrænsen (kr ) Almindelig skattefri personalepleje (f.eks. fri kaffe og te) Allerede skattefritagne personalegoder (f.eks. uddannelse) Goder, hvor der er fastsat særlige regler om værdiansættelsen (f.eks. fri bil) Lejlighedsgaver (private mærkedage), og Fribilletter til sponsorarrangementer (se under punktet Sponsorarrangementer) LØNOMLÆGNING Efter praksis stilles følgende betingelser for, at SKAT godkender en lønomlægning: Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Den ændrede vederlagsaftale skal rummes indenfor eventuelle overenskomster. Den aftalte lønnedgang skal løbe over en længere periode, minimum 1 år. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med lønnedgangen. Det indebærer, at medarbejderens lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med medarbejderens forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderne. Dette betyder, at arbejdsgiveren enten skal være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet. Det accepteres også, at der sker en regulering af lønnen tilbage til det niveau, som lønnen var på inden aftalen om lønomlægningen. Skatterådet har accepteret, at virksomhederne kan have 2 ordninger om lønomlægning løbende i 2 forskellige perioder, f.eks. lønomlægning til 10

11 internet i kalenderår og lønomlægning til øvrige personalegoder i perioden 1. juli 30. juni. Det er ligeledes accepteret, at nyansatte medarbejdere kan indtræde i ordningen med lønomlægning på ansættelsestidspunktet i aftalens løbetid. Reglen, om at ordningen med lønomlægning skulle tilbydes alle medarbejdere, er blevet opblødt. Med flere overenskomster på samme arbejdsplads er det ikke længere et krav, at alle overenskomster giver mulighed for lønomlægning. Det er nu tilstrækkeligt at tilbyde ordningen til de medarbejdere, der har mulighed derfor. Skatterådet har afvist en ordning, hvor en nu opsagt medarbejder skulle anvende de seneste 2 måneders (udbetalte) løn til betaling af deltagergebyr på en MBA-uddannelse. Aftalen stred mod betingelsen om, at en allerede erhvervet kontantløn ikke kan konverteres til naturalier. Godkendte ordninger med lønomlægning Skatterådet (og tidligere Ligningsrådet) har gennem tiden bl.a. godkendt følgende lønomlægningsordninger: Fri bil Fri telefon/internet Efteruddannelse og bogudgifter Befordring/brobizz/færgetransport Sundhedsordninger 11

12 FLYTTEUDGIFTER Ved forflyttelse under samme arbejdsgiver skal der ikke trækkes AM-bidrag eller A-skat, hvis arbejdsgiveren mod fremlæggelse af dokumentation (udlæg efter regning) godtgør udgifter, som medarbejderen ellers skattemæssigt set ville have haft fradragsret for, dvs.: udgifter til flytning af bohave rejseudgifter for husstanden udgifter til nødvendige installationer udgifter ved huslejetab Dokumentationen skal foreligge i form af eksterne originale bilag. Er de nævnte betingelser for udbetaling af skattefri flyttegodtgørelse opfyldt, skal godtgørelsen ikke indberettes. Udgifter til fast ejendom, herunder renteudgifter, anses ikke som huslejetab og kan derfor ikke godtgøres, uden at der skal trækkes AM-bidrag og A-skat. Det samme gælder udgifter til advokat- og mæglersalær i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og betaler arbejdsgiveren en eller flere af disse ydelser, skal beløbet indberettes i felt 13 Hvis arbejdsgiveren yder en flyttegodtgørelse, som ikke har sammenhæng med de udgifter, der faktisk afholdes, skal der trækkes AM-bidrag og A-skat af godtgørelsen. En sådan flyttegodtgørelse skal indberettes i felt 13. FORSIKRINGER Betaler arbejdsgiveren efter aftale med medarbejderen præmie til ikkefradragsberettigede forsikringer, som ejes af medarbejderen, og som dækker forsikringsbegivenheder, der indtræffer i medarbejderens fritid, skal der trækkes AM-bidrag og A-skat af forsikringspræmien. Præmien skal indberettes i felt

13 Betaler arbejdsgiveren en præmie til en forsikring, som har til hovedformål at dække den risiko, der er forbundet med at arbejde for arbejdsgiveren, er der selv om forsikringen også dækker risikoen i medarbejderens fritid tale om et personalegode, som arbejdsgiveren ikke skal trække AM-bidrag eller A-skat af. Hvis arbejdsgiveren betaler præmie til en syge- og ulykkesforsikring, der dækker medarbejderen, men ejes af arbejdsgiveren, vil forsikringen typisk også dække medarbejderen i fritiden, men hovedformålet vil være at dække medarbejderen i arbejdstiden. Den økonomiske fordel medarbejderen får ved, at arbejdsgiveren betaler præmien, er et skattepligtigt personalegode, som arbejdsgiveren ikke skal trække AM-bidrag eller A-skat af. Derimod skal medarbejderen anføre den del af præmien, der medgår til dækning af risikoen i fritiden på selvangivelsen. Er præmien ikke opdelt, anses 50% af præmien for at vedrøre fritiden. Hvis den aftalte forsikringssum er under kr , skal medarbejderen dog ikke medtage præmien på selvangivelsen og præmien skal ikke indberettes. Indbetaler arbejdsgiveren i henhold til en kollektiv overenskomst præmie direkte til en gruppelivsordning eller en syge- og ulykkesforsikring, der dækker medarbejderen i fritiden, er der som udgangspunkt tale om, at en del af lønnen overenskomstmæssigt er konverteret til forsikringspræmie. Arbejdsgiveren skal derfor trække AM-bidrag og A-skat af præmien og præmien skal indberettes i felt 13. Arbejdsgiverne indbetaler i visse tilfælde pensionsbidrag for de medarbejdere, hvori der som en ikke-adskilt del af den ellers fradragsberettigede pensionsordning indgår en ikke fradragsberettiget gruppelivsforsikring eller en syge- og ulykkesforsikring. I disse tilfælde skal arbejdsgiveren ikke trække AM-bidrag eller A-skat af nogen del af indbetalingen. Arbejdsgiveren skal heller ikke indberette indbetalingen. Forsikringsselskabet eller pensionskassen indberetter den ikke-fradragsberettigede del af indbetalingen (gruppelivspræmien) til SKAT. AM-bidraget af såvel pensionsbidraget som gruppelivspræmien indbetales af forsikringsselskabet/pensionskassen. 13

14 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Ifølge Ligningslovens 7 U skal den del af fratrædelsesgodtgørelsen, som overstiger bundfradraget på kr , beskattes som personlig indkomst. Først derefter skal der indeholdes AM-bidrag og A skat. Det er en betingelse for beskatningen efter disse lempelige regler, at: modtageren er ansat som medarbejder i den virksomhed, der udbetaler beløbet modtageren fuldstændig ophører med at være ansat i virksomheden, og at godtgørelsen udbetales i tidsmæssig sammenhæng med fratrædelsen godtgørelsen ikke træder i stedet for løn i perioden fra fratrædelsen og indtil medarbejderens opsigelsesfrist ifølge ansættelseskontrakt eller lovgivningens almindelige regler. Træder godtgørelsen i stedet for løn, anses godtgørelsen for almindelig løn, og der skal derfor trækkes AM-bidrag og A-skat af hele beløbet. Hvis modtageren i samme indkomstår fra samme arbejdsgiver får både en fratrædelsesgodtgørelse og et jubilæumsgratiale, må der samlet set kun gives ét bundfradrag ved beregningen af AM-bidrag og A-skat. Efter de konkrete omstændigheder vil det være muligt at opnå 2 bundfradrag ved at udbetale fratrædelsesgodtgørelse over 2 indkomstår. For nærmere rådgivning, kontakt din revisor Hvis fratrædelsesgodtgørelse udbetales som en tinggave, skal der trækkes A-skat af den del af gavens værdi, der overstiger kr Der skal derimod ikke trækkes AM-bidrag af værdien. Værdien af en tinggave er virksomhedens købspris inkl. moms. Er der tale om en brugt tinggave, f.eks. en brugt bil, er værdien ikke virksomhedens købspris, men handelsværdien for virksomheden ved fratrædelsen. Indbetales hele den skattepligtige del eller en del af fratrædelsesgodtgørelsen til en pensionsordning, som medarbejderen har fradragsret for, skal der kun trækkes AM-bidrag af den del, der udbetales direkte til medarbejderen. 14

15 FRI BIL Stiller arbejdsgiveren bil til rådighed for medarbejderen til privat benyttelse, uden at medarbejderen betaler fuldt vederlag herfor, foreligger der et skattepligtigt personalegode. Den skattepligtige værdi for biler opgøres som 25% af beregningsgrundlaget op til kr og 20% af resten. Beregningsgrundlaget skal mindst udgøre kr Den skattepligtige værdi skal forhøjes med et miljøtillæg svarende til enten den årlige ejerafgift eller vægtafgift. Rent praktisk fordeles udgiften til enten ejerafgift eller vægtafgiften over årets 12 måneder. Der henses ikke til den faktiske private benyttelse af firmabilen ved opgørelse af beskatningsgrundlaget, men udelukkende til, om firmabil er/ har været til rådighed for privat kørsel. Rådighedsperiode Er firmabilen kun til rådighed for privat benyttelse en del af året, foretages en forholdsmæssig fordeling af den skattemæssige årsværdi. Denne fordeling sker ved, at medarbejderen beskattes af firmabilens skattemæssige årsværdi fratrukket værdien af det antal hele måneder, firmabilen ikke er til rådighed for privat brug. Er firmabilen til rådighed i flere kortere perioder i løbet af året, fratrækkes firmabilens skattemæssige årsværdi værdien af det antal hele måneder/ antal 30 sammenhængende dage, der forløber i de enkelte mellemliggende perioder (dvs., de perioder, hvori firmabilen ikke er til rådighed). Eksempel Er firmabil til rådighed i perioderne 1. januar - 3. maj og 20. juni december beskattes medarbejderen af 11/12 af årsværdien, da der kun sker nedsættelse med én måned, idet den mellemliggende bilfri periode er på mere end 30 dage, men mindre end 60 dage. 15

16 Beregningsgrundlag nye kontra gamle biler Ved værdiansættelsen af nye firmabiler anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget samt de to efterfølgende indkomstår. Herefter udgør beskatningsgrundlaget 75% af den faktiske anskaffelsessum tillagt eventuelle istandsættelsesomkostninger. Anskaffes bilen mere end 3 fulde år efter første indregistrering (dato til dato), udgør beskatningsgrundlaget den faktiske anskaffelsessum tillagt eventuelle istandsættelsesomkostninger. Det skal dog bemærkes, at beregningsgrundlaget for såvel de første 3 år som efterfølgende år ikke kan udgøre mindre end kr Betydningen af erhvervelsestidspunktet for nye biler kan kort beskrives således: Anskaffer arbejdsgiveren en ny bil den 2. januar 2009, benyttes nyvognsprisen som beregningsgrundlag i 2009, 2010 og 2011, da det jo er i det indkomstår, hvori bilen bliver 3 år gammel, at beregningsgrundlaget nedsættes (dvs. år 2011). Anskaffer arbejdsgiveren derimod bilen den 29. december 2008, og den stilles til rådighed fra og med 2. januar 2009, benyttes nyvognsprisen kun som beregningsgrundlag i 2009 og 2010, da bilen bliver 3 år gammel i år Værdiberegningen Ved nyvognsprisen forstås den pris, der benyttes ved beregningen af registreringsafgiften inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør og udstyr. Ved normalt tilbehør forstås registreringsafgiftspligtigt udstyr/tilbehør. Landsskatteretten er kommet frem til i en konkret sag, at også trækkrog, aluminiumsfælge og vinterdæk skal medtages til beregningsgrundlaget. Udstyret var monteret efter beregningen af registreringsafgiften. Har arbejdsgiveren lejet eller leaset den bil, der stilles til rådighed, fastsættes værdien til den pris, arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis bilen 16

17 var blevet købt på leasingtidspunktet. Bilens værdi sættes dog altid til mindst kr Beskatning Værdien af fri firmabil er skattepligtig A-indkomst, hvorfor arbejdsgiveren løbende skal indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Såfremt medarbejderen foretager egenbetaling til arbejdsgiveren for firmabilen, skal denne egenbetaling fratrækkes den skattepligtige værdi. Afholder medarbejderen selv udgifter til benzin i forbindelse med f.eks. afholdelse af ferie, kan disse i visse situationer ligeledes fratrækkes den skattepligtige værdi. Eksempel Medarbejderen kan, når han kommer hjem fra ferie, indsamle alle de afholdte benzinudgifter/-kvitteringer. Arbejdsgiveren refunderer herefter medarbejderen de afholdte udgifter efter bilag. Medarbejderen indbetaler det refunderede beløb til arbejdsgiveren, således at arbejdsgiverens nettoudgift bliver kr. 0. Medarbejderen vil nu kunne få modregnet det betalte beløb i den skattemæssige værdi af den frie bil, hvilket betyder, at medarbejderen i denne måned skal betale mindre i skat. Indberetnings-/selvangivelsespligt Værdien af fri firmabil indberettes i felt 19, som tillige indgår i felt 13. Såfremt medarbejderen, som har fået firmabil stillet til rådighed, ikke samtidig oppebærer lønindkomst, opkræves AM-bidrag og A-skat heraf særskilt hos medarbejderen af SKAT i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen. Fri bil til hovedaktionærer udloddet som udbytte Der skal ikke trækkes AM-bidrag og A-skat af fri bil udloddet som udbytte til hovedaktionærer. Hovedaktionærer får imidlertid beskattet den fri bil som personlig indkomst og skal tillige betale AM-bidrag af værdien. SKAT beregner AM-bidrag og A-skat i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen. Værdien af fri bil udloddet som udbytte til hovedaktionærer skal indberettes i felt 36. Der skal tillige anføres en kodeværdi 61 i felt 68. Værdien 17

18 fastsættes efter samme regler som for medarbejdere, men der gælder ingen overgangsregler for værdiansættelsen. Betalt brobizz Udgifter til transporten mellem hjem og arbejde er som udgangspunkt private udgifter, som arbejdsgiveren ikke kan godtgøre skattefrit. Men er passage over enten Storebælts- eller Øresundsbroen påkrævet for at komme fra hjem til arbejdsstedet, er arbejdsgiverens betaling af brobizz ikke skattepligtig for medarbejderen. Ved kørsel i egen bil kan der foretages befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde efter de almindelige regler inkl. for de kilometer, der køres over broen. Ved kørsel i firmabil i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel eller kørsel hjem-arbejde skal der ikke ske yderligere beskatning. Arbejdsgiverbetalt brobizz, der anvendes til anden privat kørsel end kørsel hjem-arbejde, er skattepligtig for medarbejderen. Den skattepligtige værdi udgør det beløb, som medarbejderen selv skulle have betalt for kørsel over broen. Selv om medarbejderen har fri bil, skal der alligevel ske beskatning af den sparede udgift, fordi udgiften til brobizz ikke er en del af bilens driftsudgifter og derfor ikke er indeholdt i beskatningen af fri bil. Betalt færgetransport Medarbejderen skal ikke beskattes af arbejdsgiverbetalt færgetransport, uanset om kørslen sker i egen bil eller firmabil. Medarbejderen har følgelig ikke fradragsret for udgifterne til færgetransporten. En eventuel lønomlægning mod at få betalt færgetransport stillet til rådighed anses ikke som egenbetaling, og der vil stadigvæk ikke være fradragsret for færgetransporten. 18

19 FRI BOLIG HELÅR Medarbejdere, der har fri bolig stillet til rådighed af deres arbejdsgiver, beskattes, såfremt der ikke betales leje eller betales en leje, som ligger under den faktiske markedsværdi eller under den af Skatterådets fastsatte skematiske markedsleje. Medarbejderen beskattes af forskellen mellem den faktiske betalte leje og den fastsatte værdi (markedslejen). Er lejeren en direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, kan Skatterådets fastsatte skematiske markedsleje ikke anvendes, da værdien skal fastsættes ud fra Ligningslovens 16, stk. 9 (markedsværdien). El, vand, varme m.v. Såfremt arbejdsgiveren ud over den fri bolig tillige betaler for udgifter af privat karakter, dvs. udgifter, der normalt afholdes af lejeren, f.eks. el, vand, varme m.v., skal den faktiske betaling herfor ligeledes beskattes hos medarbejderen. Fraflytningspligt Hvis der til helårsboligen, som medarbejderen har fået stillet til rådighed, ikke er knyttet bopælspligt, men fraflytningspligt ved ansættelsens ophør, gives et nedslag på 10% i ovennævnte værdier. Bopæls- og fraflytningspligt Såfremt der til helårsboligen, som medarbejderen har fået stillet til rådighed, er knyttet såvel bopæls- som fraflytningspligt, gives et nedslag på 30% i ovennævnte værdier. Det skattepligtige beløb efter nedslaget på 30% kan dog højst udgøre et maksimumbeløb svarende til 15% af medarbejderens pengeløn (sædvanlig pengeløn før AM-bidrag, A-skat og evt. pensionsbidrag). Maksimumbeløbet skal dog mindst beregnes som 15% af kr

20 Indberetnings-/selvangivelsespligt Skatteværdien af fri helårsbolig til medarbejdere (ikke direktør m.fl.) beskattes som B-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiveren i felt 50 Værdi af fri helårsbolig. Særregler hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform Værdien af fri helårsbolig for hovedaktionærer samt direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform bliver beskattet som personlig indkomst, og der skal tillige betales AM-bidrag af værdien. SKAT beregner AM-bidrag og A-skat i forbindelse med udsendelsen af årsopgørelsen. Værdien af råderetten over fri helårsbolig er fastsat til 6% af beløb op til kr og 8% af resten af beregningsgrundlaget. Som udgangspunkt skal den del af værdien af boligen, der bruges erhvervsmæssigt, ikke medregnes til beregningsgrundlaget. Betaler arbejdsgiveren m.v. ejendomsskatter, varme, renovation, el og lignende udgifter, skal værdien heraf tillægges værdien af råderetten. Evt. egenbetaling til selskabet vedrørende boligen fratrækkes den beregnede værdi. Beregningsgrundlaget er det største beløb af enten ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller en kontantomregnet anskaffelsessum tillagt værdien af forbedringer, der er sket efter anskaffelsen, men inden 1. januar i indkomståret. For så vidt angår beregningen af anskaffelsessummen gælder der særregler, hvorefter værdien af visse forbedringer ikke skal medregnes. Skattecentret eller kommunen kan oplyse mere om disse særregler. Værdien af fri helårsbolig til hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal indberettes i felt 50. Der skal tillige anføres en kodeværdi i felt 68. Der er særskilte koder afhængigt af, om der er tale om fri helårsbolig til direktører m.fl. henholdsvis hovedaktionærer. 20

21 FRI BOLIG SOMMER Sommerbolig dækker over alle boliger, der har karakter af fritidsboliger (f.eks. sommerhus, fjeldhytte, ferielejlighed og lign.). Værdiansættelse i et medarbejderforhold sker som omtalt i indledningen efter skematiske værdiansættelsesregler, således at den skattepligtige værdi opgøres til en procentdel af sommerboligens værdi. Sommerboliger, der er beliggende i Danmark, værdiansættes med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober i året forud for brugsåret. Er sommerboligen derimod beliggende i udlandet, sker værdiansættelsen med udgangspunkt i et skøn over boligens værdi pr. 1. januar i brugsåret. For ugerne udgør den skattepligtige værdi 0,5% pr. uge af ejendomsværdien. For årets øvrige uger udgør den skattepligtige værdi 0,25% pr. uge af ejendomsværdien. Er sommerboligen til rådighed mindre end en uge, foretages en forholdsmæssig fordeling op til nærmeste hele antal døgn. Er sommerboligen f.eks. kun til rådighed 6 timer en dag, værdiansættes råderetten, som om boligen har været til rådighed hele døgnet. Betaler medarbejderen i brugsåret arbejdsgiveren for råderetten, nedsættes den skattepligtige værdi af sommerboligen med det betalte beløb. Indberetnings-/selvangivelsespligt Den skattepligtige værdi af sommerbolig stillet til rådighed i Danmark eller i udlandet beskattes som B-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiveren i felt 51 Værdi af fri sommerbolig. Særregler hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform Hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal betale både AM-bidrag og A-skat af værdien af opholdet i en sommerbolig, som selskabet ejer. 21

22 De pågældende anses som udgangspunkt for at have rådighed over huset hele året, og værdien af råderetten ansættes til 0,5% pr. uge af ejendomsværdien for ugerne og for de resterende uger til 0,25% pr. uge. Eventuelle egenbetalinger til selskabet fratrækkes den beregnede værdi. Hvis sommerhuset er stillet til rådighed for flere hovedaktionærer, direktører m.fl., skal værdien fordeles ligeligt mellem parterne uanset den indbyrdes brug af huset. FRI TELEFON Fra 1. januar 2012 genindføres den tidligere beskatning af fri telefon. Beløbsmæssigt sker beskatningen med kr årligt uanset arbejdsgiverens faktiske udgift. Beskatningen foretages kun forholdsmæssigt, såfremt medarbejderen har haft rådighed over telefonen i en del af året dog min. 1 måned. Ved fri telefon forstås fastnet- eller mobiltelefoner, inkl. oprettelse-, abonnements- og forbrugsudgifter samt anskaffelse af selve telefonen. Arbejdsgiveren kan alene stille fri telefon til rådighed for medarbejderen. Medarbejderens husstand kan benytte den fri telefon, men må ikke være stillet til rådighed for denne. Det er rådigheden over telefonen til privat brug, der udløser beskatning. Telefonen formodes at være til privat brug, hvis medarbejderen tager den med hjem. En arbejdsgiverbetalt fastnettelefon vil altid blive anset for at være til privat brug. For at afkræfte denne formodning skal der være indgået en tro og loveerklæring mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at telefonen er en arbejdstelefon, der kun anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med, at aftalen overholdes. Kontrollen kan udføres ved at konstatere, om telefonregningen er større end forventet eller sammenlignet med andre. 22

23 Enkeltstående private opkald vil ikke udløse beskatning og dette gælder også i de tilfælde, hvor der er indgået en tro og love-erklæring. Ved vurderingen af om telefonen kun bruges til enkeltstående opkald ses på medarbejderens brug at brugen af telefonen ikke erstatter en privat telefon. Er telefonen stillet til rådighed ved lønomlægning, kan ovenstående formodning ikke afkræftes. Dermed vil der skulle ske beskatning af fri telefon. Fri datakommunikation Fri datakommunikation beskattes ikke, såfremt der er adgang til arbejdsgiverens netværk. Ordet netværk skal forstås i bred forstand medarbejderen skal have adgang til samme programmer og dokumenter som på arbejdspladsen. Det er ikke nok at have adgang til mails, kalender og arbejdsgiverens hjemmeside. Både telefon og datakommunikation Har medarbejderen både telefon og datakommunikation til rådighed, vil rådigheden over fri telefon udløse beskatning på kr uanset om der også er fri datakommunikation stillet til rådighed. Flere af samme gode Der skal en reel arbejdsmæssig begrundelse til, hvis medarbejderen skal have flere af samme goder stillet til rådighed. Ægtefællerabat Der gives en ægtefællerabat på beskatningen af fri telefon med 25% hos hver ægtefælle, hvis ægtefællerne er samlevende ved årets udgang. Det er dog en betingelse, at ægtefællerne tilsammen har en skattepligtig værdi af fri telefon på minimum kr i året, hvor rabatten ønskes. Rabatten beregnes automatisk af SKAT på årsopgørelsen. Indberetning-/selvangivelsespligt Værdien af fri telefon er AM-bidragspligtig og A-skattepligtig. Indberetningen til SKAT skal ske løbende. Indberetningen for januar, februar og marts måned 2012 kan vente til indberetningen for april

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Page Title Indledning Så er tredje udgave af vores bog om Løngode - beskatning af personalegoder færdig, og aldrig har den været mere relevant end nu. Med den faldende

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand!

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Lønmodeller Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Var det noget med et par ekstra feriedage ved juletid? Eller et frikort til golfklubben?

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer.

Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen, fri bil og medarbejderobligationer. Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Efterår 2011 Afleveret 8. november 2011 Forårspakken 2.0 påvirkning på beskatning og indberetning af personalegoder - Med fokus på multimediebeskatningen,

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere