Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister"

Transkript

1 LOV nr 1488 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr Senere ændringer til forskriften LBK nr 412 af 09/05/2016 Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010 og lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering«til:»Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«, og»styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings«ændres til:»styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«. 2. I 4 a, stk. 2, 46, stk. 2, 2. pkt., og 52 b, stk. 4, 1. pkt., ændres»eller 9 i-9 n«til:», 9 i-9 n eller 9 p«. 3. I 4 c, stk. 4, nr. 3, indsættes efter»at studere«:»eller 9 i, stk. 2, med henblik på at deltage i en ph.d.- uddannelse«. 4. I 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres» 9 a, stk. 2, nr. 1-4 eller 6«til:» 9 a, stk. 2, nr eller 13«. 5. I 4 c, stk. 4, indsættes efter nr. 5 som nyt nummer:»6) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter 9 p, stk. 1, 1. pkt.,«. Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 7 og I 9, stk. 21, 1. pkt., 9 c, stk. 6, 1. pkt., 9 f, stk. 8, 1. pkt., 10, stk. 1 og 2, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 11, stk. 1, 1. pkt., stk. 3, nr. 1, 1. pkt., og stk. 9, 2. pkt., 32, stk. 7, 40 e, 42 a, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, 1. pkt., og 47 b, stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, 1. og 3. pkt., ændres»eller 9 i-9 n«til:», 9 i-9 n eller 9 p«. 7. I 9 a, stk. 2, nr. 1, ændres»stk. 6,«til:»stk. 9, og ikke inden for de seneste 5 år har opholdt sig i Danmark i medfør af dette nummer,« a, stk. 2, nr. 4, ophæves, og i stedet indsættes:»4) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse som forsker på et universitet eller i en virksomhed i Danmark, 1

2 5) der har afsluttet en uddannelse på kandidat- eller masterniveau og er inviteret til at forske hos en privat eller offentlig forskningsinstitution uden at være ansat eller indskrevet på forskningsinstitutionen (gæsteforsker), 6) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse til et uddannelsesforløb i en virksomhed i Danmark, med henblik på at udlændingen efter uddannelsesforløbets afslutning udnytter de kompetencer, som uddannelsesforløbet har givet, i udlandet (trainee), 7) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på baggrund af udlændingens særlige individuelle kvalifikationer, 8) der er ansat på en boreplatform, et boreskib eller en anden sammenlignelig flytbar arbejdsplads, som kortvarigt kommer ind på dansk område, 9) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse inden for landbrugsområdet som fodermester eller driftsleder, 10) der har afsluttet en dansk kandidat- eller ph.d.-uddannelse senest 6 måneder før ansøgningens indgivelse (etableringskort), 11) hvis forretningsplan med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed er positivt vurderet af et ekspertpanel nedsat af Erhvervs- og Vækstministeriet, og som er omfattet af en kvote, jf. stk. 15,«. Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 12 og I 9 a, stk. 2, nr. 5, der bliver nr. 12, ændres»9 m eller 9 n«til:»9 m, 9 n eller 9 p« a, stk. 2, nr. 6, der bliver nr. 13, affattes således:»13) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse i en virksomhed, som er certificeret efter stk. 18, og hvor a) ansættelsen indebærer en årlig aflønning på et mindstebeløb, jf. nr. 3, b) ansættelsen indebærer, at udlændingen skal arbejde som forsker, jf. nr. 4, c) ansættelsen indebærer et uddannelsesophold på højt kvalificeret niveau eller d) udlændingens ophold i Danmark, der højst kan udgøre et ophold pr. år, ikke overstiger 3 måneder regnet fra udlændingens indrejse her i landet.«11. I 9 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter»nr. 1«:», 10 og 11«. 12. I 9 a, stk. 3, indsættes som pkt.:»opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 5, skal endvidere betinges af, at udlændingens forsørgelse og forsørgelsen af personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, er sikret gennem egne midler. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, skal endvidere betinges af, at udlændingen 1 år efter udstedelsen af opholdstilladelsen har oppebåret en lønindkomst på minimum kr. her i landet. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1 og 10, skal endvidere betinges af, at udlændingen ikke modtager dagpenge på dimittendvilkår efter 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«13. 9 a, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 4. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9, 11 og 13, kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af 1-3 a eller 4 b eller 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. 6, eller en opholdstilladelse efter 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. En udlænding, som har fået tillagt en anden ansøgning om opholdstilladelse opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, kan også, medmindre særlige grunde taler herimod, indgive ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9, 11 og 13. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9, 11 og 13, ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen 2

3 har fået fastsat en udrejsefrist, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1-9, 11 og 13, ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Stk. 5. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12, kan kun indgives af en udlænding, der opholder sig her i landet. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 12, der indgives, senere end 7 dage efter at der er truffet endelig afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af udlændingens opholdstilladelse efter 7-9, 9 b-9 e, 9 m, 9 n eller 9 p, afvises. Stk. 6. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 2, skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. stk. 4, 1. pkt. Stk. 4, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«stk. 5 bliver herefter stk I 9 a, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres»det regionale beskæftigelsesråd«til:»de regionale arbejdsmarkedsråd«, og»nr. 2-6«ændres til:»nr. 2-9, 12 og 13«. 15. I 9 a indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 7, som nyt stykke:»stk. 8. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2-9, 12 og 13, kan ikke gives, hvis den ansættelse, som udlændingen har indgået aftale eller fået tilbud om, er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.«stk bliver herefter stk I 9 a, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres»nr. 2-4 eller 6«til:»nr. 2-9, 11 og 13«. 17. I 9 a, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres»nr. 2 eller 3,«til:»nr. 2 eller 3 eller nr. 13, litra a-c,«, og»stk. 3 og 7«ændres til:»stk. 3 og 10« a, stk. 9, der bliver stk. 12, affattes således:»stk. 12. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, kan forlænges, hvis udlændingen 2 år efter udstedelsen af opholdstilladelsen har oppebåret en lønindtægt, der minimum svarer til den gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked, i det seneste år før ansøgningen om forlængelse indgives. Ved efterfølgende forlængelser skal udlændingen tilsvarende have oppebåret en lønindtægt, der minimum svarer til den gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked, i det seneste år før ansøgningen om forlængelse indgives.«19. I 9 a indsættes efter stk. 11, der bliver stk. 14, som nye stykker:»stk. 15. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, kan gives inden for en årlig kvote på 50. Hvis kvoten i 1. pkt. ikke udnyttes, falder den bort. Stk. 16. En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 11, kan forlænges, hvis erhvervsvirksomheden er etableret og i al væsentlighed lever op til den forretningsplan, efter hvilken opholdstilladelsen oprindelig blev givet. Vurderingen efter 1. pkt. foretages af ekspertpanelet nedsat af Erhvervs- og Vækstministeriet. Stk. 17. En udlænding, som har indgået aftale om ansættelse i en virksomhed, som er certificeret efter stk. 18, kan påbegynde ansættelsen, hvis udlændingen 1) har betalt gebyr, jf. 9 h, stk. 2, 2) har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 13, og 3) har fået en foreløbig tilladelse til at påbegynde arbejdet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 18. En virksomhed kan efter ansøgning certificeres, hvis virksomheden 1) senest samtidig med indgivelse af ansøgningen har betalt et gebyr, jf. 9 h, stk. 3, 2) er omfattet af en kollektiv overenskomst eller på tro og love erklærer, at ansættelse i virksomheden sker på sædvanlige vilkår, 3) har mindst 20 fuldtidsansatte i Danmark, 4) ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt på tidspunktet for certificeringen, 3

4 5) ikke på tidspunktet for certificeringen har alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet, 6) ikke gentagne gange er straffet efter 59, stk. 5, eller 60, stk. 1, eller er ifaldet straf efter 59, stk. 5, eller 60, stk. 1, i form af en bøde på kr. eller strengere straf inden for de seneste 2 år forud for certificeringen og 7) har deltaget i et forudgående vejledningsmøde i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 19. En certificering efter stk. 18 gives for højst 4 år ad gangen. Stk. 20. En certificering forlænges efter ansøgning, medmindre der er grundlag for at inddrage certificeringen efter stk. 21. Stk. 21. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering træffer afgørelse om at inddrage en certificering efter stk. 18, hvis certificeringen er opnået ved svig. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan endvidere træffe afgørelse om inddragelse af en certificering efter stk. 18, hvis betingelserne for certificeringen ikke længere er til stede. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal i forbindelse med en afgørelse om inddragelse af en certificering efter 1. og 2. pkt. samtidig træffe afgørelse om, at der ikke kan meddeles en ny certificering i en periode på 2 år fra afgørelsestidspunktet. Stk. 22. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om certificering m.v., jf. stk «20. I 9 g, stk. 4, 12, stk. 2, 44, stk. 4, 46, stk. 6, og 52 b, stk. 2, nr. 1 og 2, ændres»og 9 i-9 n«til:»og 9 i-9 n og 9 p« h, stk. 1, nr. 1-9 og 11-14, ophæves. Nr. 10 og 15 bliver herefter nr. 1 og I 9 h, stk. 1, nr. 15, der bliver nr. 2, ændres»nr. 10«til:»nr. 1« h, stk. 1, nr. 16, ophæves. Nr. 17 bliver herefter nr I 9 h, stk. 1, nr. 17, der bliver nr. 3, ændres»en af de bestemmelser, der er nævnt i nr «til»den bestemmelse, der er nævnt i nr. 1,«. 25. I 9 h, stk. 1, indsættes som nr. 4:»4) på kr. for at indgive ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. 11, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1-13, 9 i, stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, 9 j, stk. 1, 9 k, stk. 1, 1. pkt., 9 m, stk. 1, eller 9 n, stk. 1.«26. I 9 h indsættes efter stk. 1 som nye stykker:»stk. 2. Udlændingen skal senest samtidig med indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1-13, 9 i, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 9 j, stk. 1, 9 k, stk. 1, 1. pkt., 9 m, stk. 1, og 9 n, stk. 1, forlængelse af en sådan tilladelse, ansøgning om opholdstilladelse efter 9 a, stk. 11, og ansøgning om dispensation for bortfald efter 17, stk. 3, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1, betale et gebyr, medmindre Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige andet. Gebyrerne fastsættes og reguleres af beskæftigelsesministeren, jf. stk. 4, 1. pkt. Stk. 3. Virksomheden skal senest samtidig med indgivelse af ansøgning om certificering efter 9 a, stk. 18, og forlængelse af en sådan certificering betale et gebyr. Gebyret fastsættes og reguleres af beskæftigelsesministeren, jf. stk. 4, 2. pkt. Stk. 4. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 2 fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse samt omkostningerne ved styrelsens behandling af ansøgninger om dispensation for bortfald, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1. Størrelsen af gebyrerne efter stk. 4

5 3 fastsættes således, at de svarer til omkostningerne ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings behandling af ansøgninger om certificering og forlængelse af certificering.«stk. 2-4 bliver herefter stk I 9 h, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres»stk. 1«til:»stk. 1-3«, og»udlændingen«ændres til:»udlændingen eller virksomheden«. 28. I 9 h, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres»stk. 1«til:»stk. 1-3«. 29. Tre steder i 9 h, stk. 3, der bliver stk. 6, ændres»stk. 2«til:»stk. 5«. 30. I 9 h, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres» 9 a, stk. 4, 9 f, stk. 8, 9 g, stk. 4 og 5, 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, stk. 2, 9 l, stk. 2, 9 m, stk. 2, 9 n, stk. 2,«til:» 9 f, stk. 8, 9 g, stk. 5,«, og» 9 g, stk. 1 og 2«ændres til:» 9 g, stk. 1«. 31. I 9 h indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 7, som nyt stykke:»stk. 8. Ansøgningen afvises, hvis betingelsen i stk. 2 og 3 ikke er opfyldt, medmindre den udestående gebyrindbetaling udgør højst 200 kr. eller det indbetalte gebyr svarer til en anden sagskategori end den, ansøgningen vedrører, jf. stk. 2. I sådanne tilfælde vil udlændingen få en frist til at indbetale det udestående gebyr. Indbetales det udestående gebyr ikke inden for fristen, afvises ansøgningen. Hvis en ansøgning, der er omfattet af stk. 2, afvises på andet grundlag, jf. 9 a, stk. 4-6, 9 g, stk. 4, 9 i, stk. 3 og 4, 9 j, stk. 2 og 3, 9 k, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 9 m, stk. 2 og 3, 9 n, stk. 2 og 3, 47 b og regler udstedt i medfør af 9 g, stk. 2, skal gebyret tilbagebetales fratrukket et beløb på 750 kr.«stk. 5-8 bliver herefter stk Tre steder i 9 h, stk. 5, der bliver stk. 9, ændres»stk. 2«til:»stk. 5«. 33. I 9 h, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 10, 1. pkt., ændres»stk. 1, 2 og 4«til:»stk. 1, 5 og 7 og stk. 8, 4. pkt.«34. I 9 h, stk. 6, der bliver stk. 10, indsættes efter 1. pkt.:»beløb fastsat efter stk. 2 og 3 og det beløb, der er angivet i stk. 8, 1. pkt., reguleres fra og med 2016 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«35. I 9 h, stk. 7, der bliver stk. 11, ændres»efter stk. 1, nr. 1-9, og 16, og stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16, og stk. 4, jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16«til:»fastsat efter stk. 2 og 3 og stk. 5, jf. stk. 2 og 3, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 6, jf. stk. 5, jf. stk. 2 og 3, og stk. 8«. 36. I 9 h, stk. 8, der bliver stk. 12, ændres»stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og stk. 2, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, og stk. 4, jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17«til:»stk. 1 og stk. 5, jf. stk. 1, og om tilbagebetaling af sådanne gebyrer, herunder om tilbagebetaling efter stk. 6, jf. stk. 5, jf. stk. 1, og stk. 7«. 37. I 9 i indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som deltager i en ph.d.-uddannelse her i landet, hvis 1) udlændingen er indskrevet på et dansk universitet og aflønnes af universitetet eller en virksomhed med tilknytning til udlændingens ph.d.-uddannelse eller 5

6 2) udlændingen er indskrevet på et dansk universitet uden at være aflønnet af universitetet eller en virksomhed i Danmark.«Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og i, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af 1-3 a eller 4 b eller 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. 6, eller en opholdstilladelse efter 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 og 2 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.«39. I 9 i, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres»stk. 1«til:»stk. 1 og 2«,»stk. 2«ændres til:»stk. 3«, og som 2. pkt. indsættes:»stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«40. I 9 i indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stykke:»stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 1, skal betinges af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse som følge af familiemæssig tilknytning til udlændingen, ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.«stk. 4-7 bliver herefter stk I 9 i, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres»stk. 4«til:»stk. 6«. 42. I 9 i, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres»stk. 6«til:»stk. 8« j, stk. 2, 9 k, stk. 2, 9 l, stk. 2, 9 m, stk. 2, og 9 n, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af 1-3 a eller 4 b eller 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. 6, eller en opholdstilladelse efter 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, eller hvis udlændingen har en anden ansøgning under behandling, kan ansøgning efter stk. 1 ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.«44. I 9 j, stk. 3, 9 k, stk. 3, 9 l, stk. 3, 9 m, stk. 3, og 9 n, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:»stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«45. I 9 m, stk. 1, ændres» 9 a, stk. 2, nr. 1-6«til:» 9 a, stk. 2, nr. 1-13, eller stk. 11«, og som pkt. indsættes:»opholdstilladelse efter 1. pkt. til en udlænding, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en udlænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1, betinges af, at udlændingen med opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1, dokumenterer at være i et ansættelsesforhold af minimum 1 års varighed med en lønindtægt, der mindst udgør et beløb svarende til kontanthjælpssatsen for enlige ikkeforsørgere over 30 år, og at udlændingen på baggrund af ansættelsen har oppebåret en lønindtægt i minimum 1 måned, jf. dog 3. pkt. Hvis et mindre- 6

7 årigt barn indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter 1. pkt., eller hvis et mindreårigt barn og en udlænding omfattet af 2. pkt. indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter 1. pkt., skal udlændingen med opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1, dokumentere at være i et ansættelsesforhold af minimum 1 års varighed med en lønindtægt, der mindst udgør et beløb svarende til kontanthjælpssatsen for enlige forsørgere over 30 år, og at udlændingen på baggrund af ansættelsen har oppebåret en lønindtægt i minimum 1 måned. 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse på øvrige familiemedlemmer, som søger opholdstilladelse efter 1. pkt., og som samlever på fælles bopæl med en udlænding med opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 1.«46. I 9 o, 1. pkt., og 19, stk. 10, 1. pkt., ændres»eller 9 i-9 l«til:»eller 9 i-9 l eller 9 p«. 47. Efter 9 o indsættes:» 9 p. Efter ansøgning gives der opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse til en udlænding, der ifølge Danmarks internationale forpligtelser, jf. 45, er berettiget til at arbejde her i landet. Opholdstilladelse på grundlag af artikel 6 og 7 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980 meddeles dog efter 9 c, stk. 1. Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af 1-3 a eller 4 b eller 5, stk. 2, i medfør af EU-reglerne, jf. 6, eller en opholdstilladelse efter 7-9 f, 9 i-9 n eller 9 p, og hvis ingen særlige grunde taler herimod. En udlænding, som har fået tillagt en anden ansøgning om opholdstilladelse opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen, kan også, medmindre særlige grunde taler herimod, indgive ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt. Hvis udlændingen ikke har lovligt ophold, jf. 1. pkt., kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., ikke indgives her i landet, medmindre opholdet skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller hvis der foreligger ganske særlige grunde, herunder hvis Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Hvis udlændingen har fået fastsat en udrejsefrist, kan ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1, 1. pkt., ikke indgives her i landet, medmindre Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det. Stk. 3. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 1, 1. pkt., skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold, jf. stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«48. I 14 a, stk. 3, 2. pkt., 34, stk. 3, 36, stk. 5 og 6, 42 a, stk. 12, nr. 2, 42 e, stk. 2, 2. pkt., 42 k, stk. 5, 2. pkt., og 42 l, stk. 4, 2. pkt., ændres» 40, stk. 4, 1. pkt.«til:» 40, stk. 5, 1. pkt.«49. I 17, stk. 5, ændres» 9 a, stk. 2, nr. 4«til:» 9 a, stk. 2, nr. 4 og 13, 9 i, stk. 1, hvis udlændingen er meddelt opholdstilladelse med henblik på at følge fællesuddannelsen Erasmus Mundus, Erasmus+ eller Nordic Master, 9 i, stk. 2, og 9 m, stk. 1, hvis udlændingen har familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 13«. 50. I 19, stk. 1, nr. 8, ændres» 9 a, stk. 3, 1. pkt.«til:» 9 a, stk. 3, 1. pkt., og 9 i, stk. 5«. 51. I 19, stk. 1, indsættes efter nr. 8 som nye numre:»9) Når opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen 1 år efter udstedelsen af opholdstilladelsen har oppebåret en lønindkomst på minimum kr. her i landet, jf. 9 a, stk. 3, 4. pkt., og udlændingen ikke har oppebåret en sådan indtægt. 10) Når opholdstilladelse er betinget af, at udlændingen ikke modtager dagpenge på dimittendvilkår efter 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. 9 a, stk. 3, 5. pkt., og udlændingen modtager dagpenge på dimittendvilkår efter 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«nr bliver herefter nr

8 52. I 25 a, stk. 2, nr. 4, 1. pkt., ændres» 40, stk. 9«til:» 40, stk. 10«. 53. I 33, stk. 5, ændres» 9 a, stk. 4, 9 c, stk. 6, 9 f, stk. 8, 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, stk. 2, 9 l, stk. 2, 9 m, stk. 2, og 9 n, stk. 2,«til:» 9 a, stk. 4-6, 9 c, stk. 6, 9 f, stk. 8, 9 i, stk. 3 og 4, 9 j, stk. 2 og 3, 9 k, stk. 2 og 3, 9 l, stk. 2 og 3, 9 m, stk. 2 og 3, 9 n, stk. 2 og 3, og 9 p, stk. 2 og 3,«. 54. I 33, stk. 10, ændres»og 9 i-9 n«til:», 9 i-9 n og 9 p«. 55. I 40 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Den, der beskæftiger eller har beskæftiget en udlænding, som har eller har haft opholds- og arbejdstilladelse i Danmark efter 9 a, stk. 2, nr. 2-9, 12 og 13, skal meddele Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de oplysninger, som er nødvendige til kontrol af, om betingelserne for arbejdstilladelsen er eller har været overholdt.«stk bliver herefter stk I 44 a indsættes efter stk. 10 som nyt stykke:»stk. 11. Den, der beskæftiger eller har beskæftiget en udlænding, skal på begæring forevise Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger om ansatte, der er registreret efter pålæg fra kommunalbestyrelsen, jf. 12 a, stk. 5, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller efter pålæg fra told- og skatteforvaltningen, jf. kildeskattelovens 86 A, til brug for styrelsens kontrol af, om udlændingen er beskæftiget eller har været beskæftiget uden fornøden arbejdstilladelse eller i strid med de for en arbejdstilladelse fastsatte betingelser. Told- og skatteforvaltningen og kommunalbestyrelsen videregiver til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysninger om, hvilke virksomheder der er eller har været pålagt at føre registreringer som nævnt i 1. pkt., uden virksomhedens samtykke.«stk. 11 bliver herefter stk I 44 e, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»uddannelsesinstitution her i landet«:»eller efter 9 i, stk. 2, nr. 2, med henblik på at deltage i en ph.d.-uddannelse her i landet«. 58. I 44 e, stk. 3, 1. pkt., ændres» 9 a, stk. 2«til:» 9 a, stk. 2, eller 9 i, stk. 2, nr. 1«. 59. Efter 44 g indsættes:» 44 h. De faglige lønmodtagerorganisationer indberetter til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når en virksomhed omfattes af en lovlig arbejdskonflikt, og når en lovlig arbejdskonflikt, som lønmodtagerorganisationen tidligere har indberettet til styrelsen, ophører eller udvides.«60. I 46, stk. 2, 1. pkt., ændres» 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16, og 9 i-9 n«til:» 9 h, stk. 8, 1. pkt., 9 i-9 n og 9 p«, og» 9 a og 9 i-9 n«ændres til:» 9 a, 9 i-9 n og 9 p«. 61. I 46, stk. 4, ændres» 9 h, stk. 5«til:»9 h, stk. 9«, og» 9 h, stk. 1, nr. 1-9, og 16«ændres til:» 9 h, stk. 2 og 3«. 62. I 46, stk. 5, ændres» 9 h, stk. 5«til:» 9 h, stk. 9«, og», nr. 10, 15 og 17«udgår. 63. I 46 a, stk. 1, ændres» 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17, 9 h, stk. 5, 1. pkt., jf. stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 10, 15 og 17«til:» 9 h, stk. 7, 1. pkt., 9 h, stk. 9, 1. pkt., jf. stk. 5, 1. pkt., jf. stk. 1«. 64. I 46 a, stk. 2, 2. pkt., ændres» 9 h, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, nr. 1-9, og 16«til:» 9 h, stk. 8, 1. pkt., jf. stk. 2 og 3«. 8

9 65. I 46 a, stk. 4, ændres» 40, stk. 2,«til:» 40, stk. 3,« , stk. 1, affattes således:»opholdstilladelse til personer, som i medfør af Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller mellemfolkelige overenskomster indgået i medfør af lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer nyder diplomatiske rettigheder, samt disses private tjenestepersonale, der tiltræder deres funktion i Danmark, og som er omfattet af artikel 1 h i Wienerkonventionen eller af mellemfolkelige overenskomster indgået i medfør af lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer, meddeles af udenrigsministeren. Opholdstilladelse til familiemedlemmer til personer omfattet af 1. pkt. meddeles ligeledes af udenrigsministeren.«67. I 48, 2. pkt., ændres» 40, stk. 7 og 8«til:» 40, stk. 8 og 9«. 68. I 48, 3. pkt., ændres» 40, stk. 8«til:» 40, stk. 9«. 69. Efter 48 g indsættes:» 48 h. Vurderingen af en forretningsplan efter 9 a, stk. 2, nr. 11, og stk. 16, kan påklages til Erhvervsstyrelsen.«70. I 52 b, stk. 2, nr. 3, ændres»ansøgninger om opholdstilladelse efter 9 a, stk. 4, 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, stk. 2, 9 l, stk. 2, 9 m, stk. 2, og 9 n, stk. 2«til:»ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelser efter 9 a, stk. 4-6, 9 i, stk. 3 og 4, 9 j, stk. 2 og 3, 9 k, stk. 2 og 3, 9 l, stk. 2 og 3, 9 m, stk. 2 og 3, 9 n, stk. 2 og 3, og 9 p, stk. 2 og 3, og afgørelser om afvisning af en ansøgning om opholdstilladelse, jf. 47 b«. 71. I 52 b, stk. 2, indsættes som nr. 5 og 6:»5) Afslag på ansøgninger om certificering efter 9 a, stk ) Afslag på ansøgninger om forlængelse af certificering efter 9 a, stk. 20, jf. 9 a, stk. 21, og afgørelser om inddragelse af en sådan certificering, jf. 9 a, stk. 21.«72. I 58 ændres» 40, stk. 4, 3. pkt.«til:» 40, stk. 5, 3. pkt.«73. I 60, stk. 1, 1. pkt., ændres» 40, stk. 3,«til:» 40, stk. 2 og 4,«. 74. I 60, stk. 1, 2. pkt., ændres» 40, stk. 4,«til:» 40, stk. 5,«. 75. I 60, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:»overtrædelse af 44 a, stk. 11, 1. pkt., straffes med bøde.«2 I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 4, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:»3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 p,«. Nr. 3-8 bliver herefter nr I 2, stk. 4, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres»omfattet af nr. 3-5«til:»omfattet af nr. 4-6«. 3. I 2, stk. 4, nr. 7, der bliver nr. 8, ændres»nr. 8«til:»nr. 9«. 4. I 4, stk. 3, 2. pkt., ændres»nr. 1-7«til:»nr. 1-8«. 9

10 5. To steder i 4, stk. 3, 3. pkt., ændres»nr. 8«til:»nr. 9«. 6. I 24 f ændres»nr. 1-3 eller 5«til:»nr. 1-4 eller 6«. 7. I 24 g, stk. 1, 1. pkt., ændres»nr. 1, 7 og 8«til:»nr. 1, 8 og 9«. 3 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, som ændret ved 10 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, lov nr. 311 af 29. marts 2014, 15 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og lov nr. 752 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. 18, stk. 1, affattes således:»udenlandske statsborgere, som nyder diplomatiske rettigheder, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, samt disses private tjenestepersonale, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, registreres ikke i CPR som tilflyttet landet. Udenlandske statsborgere, hvis ophold i Danmark er reguleret i aftaler om retsstillingen for styrker eller militære hovedkvarterer, som Danmark har tiltrådt, registreres ligeledes ikke i CPR som tilflyttet landet.«4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 10, og udlændingelovens 9 a, stk. 17, som indsat ved denne lovs 1, nr. 19, træder i kraft den 1. april Stk. 3. 1, nr. 7, 8, 12, 13, 16, 18, 31, 38, 39, 43, 44, 45, 49, 53, 66, 70 og 71, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk Stk. 4. Ophævelsen af 9 a, stk. 2, nr. 4, jf. lovens 1, nr. 8, finder ikke anvendelse for udlændinge, der søger koncernopholdstilladelse efter 9 a, stk. 2, nr. 4, i perioden fra den 1. januar til den 31. marts 2015, og for udlændinge, der søger forlængelse af en koncernopholdstilladelse meddelt efter 9 a, stk. 2, nr. 4. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Virksomheder, der søger om koncerngodkendelse eller forlængelse af en koncerngodkendelse efter lovens ikrafttræden og inden den 1. april 2015, kan få en koncerngodkendelse eller få forlænget en koncerngodkendelse frem til den 31. marts Stk. 5. Udlændingelovens 9 a, stk. 4, 3. pkt., 9 h, stk. 8, pkt., 9 i, stk. 3, 2. pkt., 9 j, stk. 2, 2. pkt., 9 k, stk. 2, 2. pkt., 9 l, stk. 2, 2. pkt., 9 m, stk. 2, 2. pkt., og 9 n, stk. 2, 2. pkt., som affattet ved denne lovs 1, nr. 13, 31, 38 og 43, finder anvendelse for afgørelser truffet efter lovens ikrafttræden. Stk. 6. Udlændingelovens 9 a, stk. 12, som affattet ved denne lovs 1, nr. 18, finder ikke anvendelse for udlændinge, der har opholdstilladelse på tidspunktet for lovens ikrafttræden, og som første gang søger forlængelse af opholdstilladelsen efter lovens ikrafttræden. I disse tilfælde finder de hidtil gældende regler anvendelse. Ved efterfølgende ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelsen skal udlændingen opfylde betingelserne i udlændingelovens 9 a, stk. 12, som affattet ved denne lovs 1, nr. 18. Stk. 7. Udlændingelovens 17, stk. 5, som ændret ved denne lovs 1, nr. 49, finder anvendelse på afgørelser truffet efter lovens ikrafttræden, for så vidt angår udlændinge, der har søgt opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse med henblik på at forske på et universitet eller en virksomhed i Danmark eller med henblik på at følge en fællesuddannelse. Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og

11 Stk kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger. Stk kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014 Under Vor Kongelige Hånd og Segl MARGRETHE R. / Henrik Dam Kristensen 11

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2015-16 Fremsat den 5. april 2016 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.

LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v. LOV nr 712 af 08/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-19791 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1)

Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 1) Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser,

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder LOV nr 742 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2014-5135-019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 LOV nr 639 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Senere ændringer til forskriften LBK nr 700 af 18/06/2013

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 412 af 09/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-3227 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love LOV nr 380 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6297 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder

Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder LOV nr 622 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 2012-6235-006 Senere ændringer til forskriften LBK nr 906 af 25/06/2013

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017

LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 LOV nr 1364 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015247 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag.

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag. 2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, IT- og CPR., j.nr. 120736 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love LOV nr 1531 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-4371532 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1120 af 17/09/2015

Læs mere

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag.

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag. 2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 08/205 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

LOV nr 1569 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017

LOV nr 1569 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 LOV nr 1569 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3963 Senere ændringer til forskriften LBK nr 48

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside / L 125.

Det fremsatte lovforslag med bemærkninger og bilag fra bl.a. udvalgsbehandling kan ses på Folketingets hjemmeside  / L 125. Til alle kommuner, organisationer m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orientering om Lov om obligatorisk dagtilbud til tosprogede

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009.

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009. 2009/1 LSV 10 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 09/04841 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2009 Forslag

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 25. januar 2013 18. januar 2013. Nr. 48. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og Varemærkestyrelsens

Læs mere

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: ANG nr 990 af 14/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-7000-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Anordning om ikrafttræden

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0060 Senere ændringer til

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. LBK nr 76 af 19/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-279-0020 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 9. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven

Læs mere

Statsborgerskab* Virksomhedens navn* Postnr.*

Statsborgerskab* Virksomhedens navn* Postnr.* Side 1 / 7 Referencenummer Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening Hvem udfylder del 1 (arbejdsgivers del) af ansøgningen? Arbejdsgiver selv Tredjepart på vegne af arbejdgiver (fx et formidlingsbureau)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter

Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter LOV nr 481 af 30/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0075 Senere ændringer til forskriften LBK nr 615 af 07/06/2012 LBK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

16. januar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

16. januar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Nr. 34 16. januar 2015 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af 1 i lov om ændring af lovom finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 10, stk. 2 i lov nr.

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere