Midtvejsevaluering Det mobile laboratorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsevaluering Det mobile laboratorium"

Transkript

1 Midtvejsevaluering Det mobile laboratorium Et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde mellem Køge kommune og Klinisk biokemisk afdeling Sjællands Universitetshospital Køge

2 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund Formål og målgruppe Diagnoser Styregruppe Opstart og opstartsproblemer Ændring af arbejdstid Hvem vælger og hvem fravælger det mobile laboratorium Økonomisk perspektiv i projektet Omkostninger i Køge kommune ved projektet Forskelle i brug af Det mobile laboratorium mellem sygehusets afdelinger Kommentarer fra praktiserende læger Den borgeroplevede kvalitet. Indledning Der har fra starten af projektet ikke været en aftale om en midtvejsevaluering. Denne aftale er kommet i stand efter første møde i den nyetablerede driftsgruppe med det formål, at kunne målrette det næste års projektperiode. Midtvejsevalueringen er dermed ment som et redskab til at belyse aktiviteten i det første år til brug for en økonomisk vurdering, aktivitetsforbedringer, kortlægning af brugernes evaluering herunder både borgere som rekvirenter. Evalueringen skal gerne belyse hvilke pejlepunkter styregruppen for projektet, Køge kommune og Klinisk biokemisk afdeling, Sjællands Universitetshospital skal arbejde henimod de næste 10 måneder. Evalueringsarbejdet vil ske i et samarbejde mellem Finn Jørgensen Køge kommune og daglig driftsleder af Det mobile laboratorium, bioanalytiker Susanne Andresen. Baggrund. I Danmark udgør medicinske indlæggelser ca. 40 % af alle hospitalsindlæggelser. En stor del af de indlagte er ældre patienter med kroniske livsstils-sygdomme såsom 2

3 hjertesvigt, obstruktiv lungesygdom (KOL), diabetes mellitus, degenerende lidelser m.v. Der er en national bevågenhed på styrkelse af det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde. Denne bevågenhed går ud på at lære hinanden at kende og styrke samarbejdet. Med de nye supersygehuse er lettere medicinske tilfælde ikke indkalkuleret som en gruppe, supersygehusene skal tage sig af. Det kræver, at kommunerne er klar til at løfte denne opgave. At kunne være klar til at løfte sekundære opgaver i primær sektor, kræver det rette personale og dermed uddannelse af eksisterende personale. 1 Formål og målgruppe En opgørelse på Køge sygehus viser, at ca. 10 % af de indlagte patienter på medicinsk afdeling kun har 1 sengedag. Gennemgangen af de medicinske patienter med kun en sengedag viste, at udskrivelseskriterierne var svarende til mindre alvorlige akutte medicinske tilstande, samt patienter med kroniske lidelser. 2 Formålet med projektet er, at undersøge om nogle af disse indlæggelser kan forebygges. Dels for at spare omkostninger, dels for at mindske generne for borgerne. Køge kommune og Klinisk biokemisk afdeling Sjællands Universitetshospital Køge besøger borgeren i eget hjem med et tværfagligt udkørende team bestående af en sygeplejerske med akut visitations erfaring og en bioanalytiker. Sygeplejersken udfører akut triage (klinisk vurdering) og bioanalytikeren udtager blodprøver og foretager EKG. Blodprøverne analyseres på borgerens bopæl i en specialindrettet bil udstyret med biokemisk analyseudstyr. Besøg og udredning hos borgeren, skal være medvirkende til At reducere ikke hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At fremme samarbejde mellem Sygehuset og Kommunen i form af en shared care model mellem Det mobile laboratorium, Køge kommunes akutteam, praktiserende læger og udvalgte afdelinger på Sjællands Universitets hospital Køge og Roskilde. Køge kommune bidrager til projektet ved aflønning af den faste sygeplejerske tilknyttet projektet. De øvrige udgifter til projektet varetages af Region Sjælland. Diagnoser. Opgørelsen fra medicinsk afdeling og de erfaringer Det mobile laboratorium har gjort sig, viser at det primært er de lettere medicinske tilfælde, der med fordel kan behandles i eget hjem, der har været opkald til. 3

4 Af de hyppigste årsager er UVI (urinvejsinfektion) og bevidsthedspåvirkning. For UVI kan borgeren være alment påvirket, uden at have symptomer på UVI. Infektionen kan derfor få lov til at eskalere indtil borgeren er kognitivt påvirket. Når diagnosen er alment påvirket, bunder det ofte i en infektion eller dehydrering. Opgørelsen viser også, at Det mobile laboratorium ofte kaldes ud til borgere med KOL i exacerbation eller bevidsthedspåvirkning. 3 De hyppigste diagnoser er: Urinvejsinfektion Infektion Svimmelhed og faldtendens Vejrtrækningssymptomer Dehydrering Styregruppe. Til projektet er der nedsat en styregruppe, der følger og udvikler projektet. Styregruppen er repræsenteret ved aktører fra de forskellige interessenter. Styregruppen består af Køge kommune Marianne Nielsson, Driftsleder Niels Jørgen Assing, Afdelingschef, Social- og Sundhedsservice Sjællands Universitetshospital Køge Dan Bruun Petersen, Ledende overlæge, Akutafdelingen Troels Gerhard Bock, Ledende overlæge, Medicinsk afdeling Pierre N. Bouchelouche, Ledende overlæge Klinisk biokemisk afdeling (Formand) Sygehusledelsen Susanne Lønborg Friis, Vicedirektør Almen praksis Morten Jakobsen, Lægepraksis i Køge Region Sjælland Pernille Holst, Specialkonsulent Region Sjælland 4

5 Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyser og Forskning (KORA) Jakob Kjellberg, Professor og Sundhedsøkonom Opstart og opstartsproblemer Generelle udfordringer Den faste sygeplejerske tilknyttet projektet blev ansat 1. maj 2015., men projektet startede først den 1. september Da hun er ansat i en 2-årig projektstilling, vil hendes deltagelse i hele projektperioden ikke være mulig, med mindre hendes kontaktperiode bliver forlænget. I perioden indtil opstart fik hun mulighed for at lære den daglige arbejdsgang i akutteamet at kende, kollegaer og journalføringssystem. Den sidste tid inden opstart blev anvendt til bestilling af apparatur til udførelse af triage i borgerens hjem og deltagelse i indretningen af Det mobile laboratorium. Derudover fik hun ved sin daglige gang på klinisk biokemisk afdeling kendskab til de kommende kollegaer og en øget forståelse for bioanalytikernes arbejdsgange. Derudover har hun haft sin daglige arbejdsgang i Akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge med henblik på at profilere det mobile laboratorium. Tværsektorielle udfordringer På det tværsektorielle plan har samarbejdet været en udfordring på grund af manglende kendskab til hinanden og den geografiske adskillelse. Det er derfor vigtigt med en tæt dialog gennem hele projektperioden. De praktiserende læger har været utilfredse med, at de ved brug af Det mobile laboratorium bruger mere tid end de honoreres for. De har trods det manglende honorar støttet op om projektet. Der har ligeledes i projektperioden været uklarhed hos de praktiserende læger, om de skulle rekvirere akutteamet eller det mobile laboratorium. Køge kommune har nu indskærpet, at i det mobile laboratoriums åbningstid, er laboratoriet kommunens eneste tilbud vedrørende blodprøvetagning. Tværfaglige udfordringer Den tværfaglige udfordring har været rettet mod fordomme og holdninger til hinanden mellem bioanalytikere og sygeplejersker. Det 1. år har vist, at kendskab giver venskab, og når du hviler i egen faglighed åbnes der op for andres faglighed. Vidensdeling i førerhuset har været en gevinst indtil nu, og fordomme er nedbrudt. Det har givet en forståelse for hinandens arbejds- og videns felt, og der stilles ikke længere spørgsmålstegn ved den andens handlinger. Indbyrdes ved vi, at det bunder i viden og kompetencer. 5

6 Ved ikke at have en fast sygeplejerske tilknyttet projektet vil der ikke være samme vidensdeling og forståelse af hinandens kompetencer. Jo bedre man kender hinanden og hinandens vilkår, jo større er sandsynligheden for at borgeren får en bedre behandling. IT-problemer På det tekniske område har de største udfordringer, efter det mobile laboratorium stod klart den 1. september 2015 været på it- området. Det har krævet tid at oplære de praktiserende læger i at rekvirere de rigtige analyser og prøvetagningsomstændigheder. Der er i WebReq oprettet profiler målrettet Det mobile laboratorium, og de fleste læger har efterhånden lært at rekvirere prøverne korrekt. Det har været en udfordring at trække nye prøvetagningsrekvisitioner ud, når det mobile laboratorium er på landevejen. Det har taget op til 10 minutter. Det har ikke været muligt at faxe EKG til de praktiserende læger. Dette har været løst ved at sende en MMS, hvilket de praktiserende læger har taget imod med begejstring. Når prøverne er taget, skal de registreres i laboratoriesystemet. Dette tager et par minutter på grund af manglende netværkskapacitet. Efter gentagen kommunikation med it-afdelingen i Region Sjælland, er dette nu løst. Fra at have en 20 GB løsning, har vi nu 200 GB. Der har været problemer for sygeplejersken med at journalføre besøget løbende, da det ikke har været muligt at logge sig på kommunens system, når Det mobile laboratorium er i drift. Det betyder, at når Det mobile laboratorium kom tilbage til hospitalet, skulle sygeplejersken først til at journalføre. Dette tog mellem minutter pr. besøg. Problemet er løst i efteråret Der kan dog stadig være generelle netværksproblemer (huller i mobildækningen), som i mindre perioder hindrer kommunikationen med diverse systemer. Ændring af arbejdstid. Arbejdstiden var oprindeligt mellem kl Denne tid er efterfølgende ændret, da opkald sker tidligere på dagen. Arbejdstiden for bioanalytikeren er nu 7-16, hvor den 1. time bruges til opstart af apparatur. Sygeplejersken arbejder 8-16, hvilket betyder, at den samme sygeplejerske og bioanalytiker er sammen hele dagen. 6

7 Antal Oversigt over tidspunkt for opkald. 200 Tidspunkt for henvendelse kl kl kl kl kl Opkaldstidspunkt Oversigten viser, at ændringen af arbejdstiden er svarende for det tidsrum opkald modtages. Når den faste sygeplejerske ikke er til stede mødes bioanalytikeren på borgerens bopæl med en sygeplejerske fra kommunens akutteam. Ved bestillinger med kørsel i tidsrummet og 15.00, hvor der er skift mellem dagvagt og aftenvagt, kan der opstå forsinkelser. I den periode kan forsinkelsen betyde, at opkaldet til den praktiserende læge, vil være uden for den praktiserendes læges normale arbejdstid. Hvem vælger det mobile laboratorium og hvem fravælger det mobile laboratorium. Oversigt over hvilke rekvirenter, der anvender det mobile laboratorium. 7

8 Antal Antal Total Rekvirent Oversigten viser, at alle praktiserende læger i Køge kommune har benyttet det mobile laboratorium. Der er forskel på hvor mange gange den enkelte rekvirent har gjort brug af ordningen. Nefrologerne på Sjællands Universitetshospital Roskilde har anvendt muligheden til patienter bosat i Køge. 3 Af projektbeskrivelsen fremgår det, at der blandt deltagerne i udarbejdelsen var et ønske om, at medicinsk afdeling og akutafdelingen var interesseret i at benytte ordningen. På de implicerede afdelinger, er deltagerne i projektbeskrivelsen ikke længere ansat, og de nye ledelser ønsker ikke at anvende ordningen. De tilgrundliggende årsager er ikke belyst, men svaret har været, at de vil have, at patienterne tilses af en læge. De mener, at Deres patienter er for komplekse til at kunne håndteres af en sygeplejerske. Økonomisk perspektiv i projektet. Det gennemsnitlige besøgsantal er på nuværende tidspunkt 1-2 besøg pr. dag. Udgangspunktet var ca. 5 besøg pr. dag. 2 Et besøg tager i snit 40 minutter. Dertil skal lægges min. til journalføring og kørsel. 3 Oversigt over det gennemsnitlige antal besøg pr. dag. Gennemsnitlige antal besøg 2,05 1,09 1,52 1,00 1,35 0,81 1,05 1,50 1,75 0,82 0,74 1,45 1,54 1,90 0,00 Måned 8

9 Antal I juli måned 2016 var Det mobile laboratorium ikke i drift (service af bil og årlig vedligeholdelse af apparatur). Månederne juni og august viser, at der ikke er samme behov i sommerferien. Denne tendens ses også i antallet af ambulante patienter og udførte analyser på Klinisk biokemisk afdeling, SUK i de samme måneder. 4 Det er ikke i denne midtvejsevaluering vurderet, om det mobile laboratorium har nedbragt antallet af 1-dagsindlæggelser vedrørende de relevante prognoser. Dette vurderes, at kræve et randomiseret forsøg. Man kan dog overveje ved en senere evaluering, at vurdere udviklingen i 1-dagsindlæggelser i Køge kommune i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Det er KORA, der i deres afsluttende rapport, skal vurdere dette. Generelt viser nedennævnte oversigt over de borgere der har været i kontakt med det mobile laboratorium, at enten indlægges borgeren indenfor det 1. døgn, ellers bliver de ikke indlagt. Oversigt over antal indlæggelser N 0= indlagt samme døgn, 7 = inden for 7 dage, N = ingen indlæggelse Total De praktiserende læger ser den manglende honorering af den telefontid, de bruger ved rekvirering af Det mobile laboratorium som en barriere for at anvende tilbuddet. Det kan betyde, at der er et potentiale for yderligere bestillinger af Det mobile laboratorium, hvis der indgås en 2 aftale i resten af projektperioden. Omkostninger i Køge kommune ved det mobile laboratorium For Køge Kommune har omkostningerne ved det mobilelaboratorium hidtil altovervejende været lønningsudgifter til den deltagende sygeplejerske. De samlede udgifter for kommunen har i 2016 været kr., svarende til en kommunal udgift pr. besøg på ca kr. Såfremt projektet fortsætter, vil udgifterne fortsætte i det niveau. Som beskrevet tidligere, er det ikke muligt at beregne udgiften pr. sparet indlæggelse. 9

10 De ovennævnte udgifter er bruttoudgifter. Såfremt der er sparet indlæggelsesdage, vil nettoomkostningen være mindre. En vurdering af nettobesparelsen bliver yderligere kompliceret ved, at en sparet indlæggelse ofte i starten vil medføre en yderligere udgift i den kommunale hjemmepleje. Omvendt er der typisk store udgifter i kommunen, når borgeren bliver udskrevet. Behandling og opfølgning i eget hjem. Opstart af behandling i eget hjem og efterfølgende inddragelse af Køge kommunes akutteam Behandling eller opstart i eget hjem Ingen behandling 268 Opstart behandling 99 Total 367 Opfølgning akutteam 24 Ingen opfølgning 343 Forskelle i brug af Det mobile laboratorium mellem sygehusets afdelinger Oversigten over hvilke rekvirenter, der anvender Det mobile laboratorium viser, at det ikke er Akutafdelingen eller ambulatorier på Sjællands Universitetshospital, der rekvirerer Det mobile laboratorium. Begrundelsen fra afdelingsledelserne er, at de ikke kender patienterne godt nok til at kunne lade en sygeplejerske undersøge deres patienter. Mange af deres patienter er komplekse, hvilket kræver en lægefaglig vurdering. Nefrologerne på Sjællands Universitetshospital Roskilde, har i enkelte tilfælde rekvireret Det mobile laboratorium til undersøgelse af væskebalancen på deres nyrepatienter. Der ligger et potentiale i at få Organkirurgisk Afdeling på SUK til at rekvirere Det mobile laboratorium, da deres patienter kan have glæde af opfølgning i eget hjem med klinisk vurdering og analyse af blodprøver. Risici ved indlæggelse af ældre og plejehjemspatienter. 10

11 For borgerne betyder sammensætningen af en bioanalytiker og en sygeplejerske, at de får en mere helhedsorienteret behandling. I løbet af besøget besluttes det videre forløb på baggrund af den kliniske vurdering og blodprøvesvar. Det er muligt at analysere blodprøver svarende til de blodprøver, der rekvireres i forbindelse med en indlæggelse på Akutafdelingen. Prøverne analyseres på <30 min. Antallet af analyser og den hurtige svartid optimerer forløbet. For borgeren giver det en ro at vide, hvad der skal ske. Om der skal opstartes behandling, og om denne behandling kan ske i eget hjem. Den videre efterbehandling varetages af Køge kommunes akutteam, herunder væsketerapi i eget hjem. Ofte bliver personalet mødt hos borgeren med beskeden om, de vil ikke indlægges. Det kan de hurtige blodprøvesvar være med til at forhindre. For de ældre borgere betyder det tætte samarbejde også, at kendte risici i forbindelse med sygehusindlæggelse minimeres. Det drejer sig om Fysisk og psykisk belastning at blive overflyttet Indlæggelse af ældre er relateret til akut konfusion Indlæggelse fører til efterfølgende fald i funktionsniveau Risikerer at returnere kognitivt og funktionelt svækkede efter en sygehusindlæggelse. Risiko for at iatrogene sygdomme som liggesår, medicinbivirkninger og sygehusinfektioner. Akut indlæggelse er forbundet med en betydelig øget mortalitet (16-27 %). 5,6 Optimering af udnyttelsesgraden af Det mobile laboratorium. En optimering af udnyttelsesgraden af det mobile laboratorium kan formentlig ske ved en honorering af de praktiserende læger. Øget kendskabet til Det mobile laboratorium i ambulatorier på Sjællands Universitetshospital Roskilde, da de også har patienter med bopæl i Køge kommune. Ved inddragelse af Det mobile laboratorium kan det være medvirkende til, at patienterne ikke behøver at transportere sig til Roskilde, hvis der opstår en akut situation. Det kan være en fordel for onkologiske- og nefrologiske patienter. En spændende mulighed kunne være at udvide til andre kommuner, men det kræver en organisatorisk ændring, da en sygeplejerske ansat i en kommune, 11

12 ikke kan få adgang til en anden kommunes journalføringssystem. Ved udvidelse til andre kommuner kræver det, at de pågældende kommuner har Akutsygeplejersker tilknyttet. Der er interesse fra Solrød, Stevns og Roskilde kommune om at finde en ordning, der kan komme flere borgere til gode. Opgørelse over indlæggelser på Akutafdelingen i Køge viser, at Køge borgere fortsat indlægges på Akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital, og antallet af indlæggelser stiger. Som nævnt tidligere skal udviklingen for Køgeborgere, dog sammenholdes med udviklingen for andre sammenlignelige kommuner for de relevante diagnoser. Kommentarer fra praktiserende læger (rekvirenter). Udklip fra Dagens medicin

13 13

14 Den borgeroplevede kvalitet. For personalet tilknyttet Det mobile laboratorium har det vist, at dette er en indgang til at komme i dialog med borgere, der fravælger andre tilbud. Borgere der ikke ønsker hjælp, og borgere hvor den praktiserende læge ikke har ressourcer til at få borgeren i tale. Det har vist sig, at når vi møder borgeren med du er endnu ikke patient, vi er på besøg i dit hjem, så ændrer de holdning. Situationen er bestemt af dem, og derfor foregår et besøg på deres præmisser. Det giver mulighed for behandling af psykisk syge borgere. Personalet i det mobile laboratorium har en oplevelse af, at Borgeren bliver ikke helt så meget patient i eget hjem. Borgeren bevarer værdighed og selvstændighed i eget hjem. Borgeren kan blive i trygge og rolige omgivelser. Hurtig undersøgelse af hvad der kan være galt. hurtigt svar og hurtig plan for behandling i eget hjem. Det at borgeren er i egne omgivelser gør også den enkelte mere stærk og mere engageret, spørgende og interesseret. Projektets videre forløb. Der er i december 2016 holdt møde mellem Køge Kommune og Sjællands Universitetshospital Køge. På mødet er det besluttet, At Køge kommune ikke forlænger projektansættelsen af sygeplejersken At tage kontakt med Solrød kommune for at afdække muligheden for deres deltagelse i projektet At undersøge muligheden for at lave en 2 aftale med de praktiserende læger Kilder. 1. Redtorff, Claus. Primærsektoren I supersygehusets skygge. Ugeskr. Læger 177/4 16. februar Projektbeskrivelse. Det udgående Laboratorium, behandling af patienter I eget hjem, Køge kommune og Køge Sygehus. 3. Klinisk biokemisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Data fra Det mobile laboratorium. 4. Produktionsstatistik 2016, Klinisk biokemisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge. 14

15 5. Tryybou et al. Hospital-Acquinest infections in Belgian acute-care hospitals: financial burden of disease our potential cost savings. Acta Clin Belgica 2013;68: Friedman et al. Hassards of hospitalissation: residence puir to admission predicts outcome. Geronto 2008; 48: Dagens Medicin

Det mobile Sygehuslaboratorium Region Midt oktober 2015

Det mobile Sygehuslaboratorium Region Midt oktober 2015 Det mobile Sygehuslaboratorium Region Midt oktober 2015 Risici ved indlæggelse af ældre og plejehjemspatienter Fysisk og psykisk belastning at blive overflyttet Indlæggelse af ældre er relateret til akut

Læs mere

Det udgående laboratorium

Det udgående laboratorium Projektbeskrivelse november 2013 Det udgående laboratorium GENERELLE OPLYSNINGER UDARBEJDET af Pierre N. Bouchelouche, led. overlæge Klinisk Biokemisk afd. Køge Sygehus Rasmus Baagland, sundhedschef Køge

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Det udgående laboratorium

Det udgående laboratorium Foreløbig projektbeskrivelse - 2013 Det udgående laboratorium GENERELLE OPLYSNINGER UDARBEJDET af Pierre N. Bouchelouche, led. overlæge Klinisk Biokemisk afd. Køge Sygehus Rasmus Baagland, sundhedschef

Læs mere

Marts 2017 ÅRSBERETNING 2016 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Marts 2017 ÅRSBERETNING 2016 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Marts 2017 ÅRSBERETNING 2016 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND...3 1.2 AKUTTEAM KØGE...3 2. STYRINGSGRUNDLAG OG IMPLEMENTERING AF AKUTTEAM KØGE... 4 3. DOKUMENTATION...

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen

Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen Danske Ældreråds Konference om Det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen Kommunerne har brug for udvidede kompetencer og beføjelser for at løse udfordringerne i det nære sundhedsvæsen Seminaroplæg ved sundheds-

Læs mere

Marts 2018 ÅRSBERETNING 2017 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Marts 2018 ÅRSBERETNING 2017 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Marts 2018 ÅRSBERETNING 2017 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 AKUTTEAM KØGE... 4 1.3 DET MOBILE LABORATORIUM... 4 2. STYRINGSGRUNDLAG OG IMPLEMENTERING

Læs mere

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling,

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Regionshospitalet, Viborg 1 Jeg har fra 1. maj 2011 til 31/12

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam Projektbeskrivelse Oprettet den 8. oktober 2012 1. Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam 2. Projektets baggrund Her beskrives den aktuelle baggrund for, at projektet igangsættes netop nu. 3. Formål

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Region Hovedstaden. Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb. Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb

Region Hovedstaden. Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb. Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb Region Hovedstaden 12 Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb 2 INDHOLD 04 INDLEDNING 06 UDREDNING OG DIAGNOSTIK 08 BEHANDLINGS-

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Høringssvar fra faglige organisationer

Høringssvar fra faglige organisationer Høringssvar fra faglige organisationer Høringspart: Kiropraktorkredsforeningen Region Sjælland 1. Formål og rammer for Praksisplanen 2. Udfordringer og visioner 3. Fem indsatsområder 4. Sundhedsaftale

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Evaluering Satspuljemidler

Evaluering Satspuljemidler Evaluering Satspuljemidler Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb den gode indlæggelse og udskrivelse Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro og Holstebro Kommune Evaluering

Læs mere

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 9. oktober 2017 Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner Baggrund Alle borgere har ret til udredning og behandling

Læs mere

Fasttilknyttede læger til plejehjem huslægeordning den bæredygtige løsning

Fasttilknyttede læger til plejehjem huslægeordning den bæredygtige løsning Fasttilknyttede læger til plejehjem huslægeordning den bæredygtige løsning Et mangeårigt samarbejde mellem Kløvervangens plejehjem/ældreboliger og Skødstrup lægepraksis V. Erland Alstrup, Roar Maagaard

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen ved Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør og Peter Mikkelsen, Ældrechef Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland 1. november 2016 Hvordan startede det?

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Organisation. Sundhedschef. Leder af sygeplejen. Distrikt Nordals. Distrikt Alssund. Distrikt Sydals. Distrikt Fjord. Akutteam

Organisation. Sundhedschef. Leder af sygeplejen. Distrikt Nordals. Distrikt Alssund. Distrikt Sydals. Distrikt Fjord. Akutteam Organisation Sundhedschef Leder af sygeplejen Distrikt Fjord Distrikt Alssund Distrikt Sydals Distrikt Nordals Akutteam 1 Sygeplejedistrikter 2 Sygeplejedistrikterne Ca. 30 sygeplejersker i hvert distrikt

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

DIABETES-BEHANDLING DER GIVER MEST VÆRDI FOR PERSONEN MED DIABETES

DIABETES-BEHANDLING DER GIVER MEST VÆRDI FOR PERSONEN MED DIABETES DIABETES-BEHANDLING DER GIVER MEST VÆRDI FOR PERSONEN MED DIABETES ET SAMARBEJDE MELLEM REGION NORDJYLLAND & STENO DIABETES CENTER NORDJYLLAND, AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Niels Ejskjær, Professor, Overlæge

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams

Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Tværfaglige, tværsektorielle geriatriske teams Ellen Holm, lektor og specialeansvarlig overlæge for geriatri, Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus Oplæg ved DSS møde, 8.6,2017 Behandlingskæden

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen / det sammenhængende sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg

Det nære sundhedsvæsen / det sammenhængende sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg Det nære sundhedsvæsen / det sammenhængende sundhedsvæsen Prof. Jakob Kjellberg Aalborg 17. august 2017 Mest meningsfuldt at snakke om det sammenhængende sundhedsvæsen Fru. Hansens almen tilstand Indlagt

Læs mere

Audit på forebyggelige genindlæggelser

Audit på forebyggelige genindlæggelser Audit på forebyggelige genindlæggelser Diagnostisk Center, marts 2015 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Definition: En akut indlæggelse som sker inden for 30 dage efter udskrivning og ikke som følge af

Læs mere

Akutte genindlæggelser. Spørgsmål nogle få svar og nye spørgsmål

Akutte genindlæggelser. Spørgsmål nogle få svar og nye spørgsmål Akutte genindlæggelser Spørgsmål nogle få svar og nye spørgsmål Definition af en genindlæggelse Vi anvender definitionen fra de nationale mål: En genindlæggelse er defineret ud fra følgende kriterier Indlæggelsen

Læs mere

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Gentofte, Lyngby- Taarbæk

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

Identification of patients at risk

Identification of patients at risk Identification of patients at risk Identification Biological Ageing = 100 km/h Chronological Ageing = 50 km/h 1 Identification of at risk patients Cross sectorial Diabetes Type 2 Hart disease Dementia

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

SIKS-Projektet Sammenhængende Indsats for Kronisk Syge. EPJ Observatoriets Årskonference 2006

SIKS-Projektet Sammenhængende Indsats for Kronisk Syge. EPJ Observatoriets Årskonference 2006 SIKS-Projektet Sammenhængende Indsats for Kronisk Syge EPJ Observatoriets Årskonference 2006 Anne Frølich, overlæge H:S Bispebjerg Hospital og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Læs mere

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 BILAG 1: Spørgeskemaer Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 Spørgeskema Segment: Borgere Først lidt om dig selv 1. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? (1) Grundskole (folkeskole,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Bilag 2 Profiler for sygehusene i Region Sjælland

Bilag 2 Profiler for sygehusene i Region Sjælland Bilag 2 Profiler for sygehusene i Region Sjælland 2009 2012 En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan 2009, vil for perioden 2009 2012 resultere i en række profiler

Læs mere

Udgående diabetessygeplejerske til sårbare type 2 diabetikere

Udgående diabetessygeplejerske til sårbare type 2 diabetikere Udgående diabetessygeplejerske til sårbare type 2 diabetikere Pilotprojekt på Hvidovre Hospital, Endokrinologisk afdeling i 2012 Projektledere: Overlæge Ole Snorgaard og afdelingssygeplejerske Ulla Vesth

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger med ydernummer

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL Regionshospitalet Viborg og Skive. Baggrund At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet.

Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Udfordringer og muligheder for forbedringer i det tværsektorielle samarbejde på akutområdet. Søren Liner Christensen, direktør, Herning Kommune Møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts 2019 Opgaven Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien Flemming Witt Udsen Formål Fulgt 1225 KOL-borgere i ca. 1 år (14 måneder) Opgjort, hvor meget sundhed man får ekstra for pengene ved TeleCare Nord

Læs mere

v/ Chef for Sygeplejen Anni Sørensen og Afdelingssygeplejerske, FAM Helle Steenholdt Skovgaard

v/ Chef for Sygeplejen Anni Sørensen og Afdelingssygeplejerske, FAM Helle Steenholdt Skovgaard v/ Chef for Sygeplejen Anni Sørensen og Afdelingssygeplejerske, FAM Helle Steenholdt Skovgaard Brobyggerordningen mellem Esbjerg Kommune og FAM-SVS DANMARKS BEDSTE OVERGANG starter i Esbjerg Denne fælles

Læs mere

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Hvad er TUE? TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Organiseret i fysisk enhed på Bispebjerg Hospital,

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Jesper Pedersen, ledende overlæge, ph.d. UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Fagligt symposium, 27. august 2018, Slagelse. 1 Antal indlæggelser

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Vivian Buse, lokalområdechef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Vivian Buse, lokalområdechef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Vivian Buse, lokalområdechef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Hans Perrild, lektor, Ledende overlæge, Endokrinologisk/gastroenterologisk afd, Bispebjerg Hospital TUE Tværsektoriel

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Sjælland

Sundhedsaftalen i Region Sjælland Invitation til konference Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 Torsdag den 24. maj 2012 kl. 9.30-16.30 i Slagelse Med temaet»borgeren i fremtidens sundhedsvæsen i Region Sjælland«KKR SJÆLLAND Konference

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Bornholms Hospital. Styring og DRG. DRG Konference Charlotte Helene Westh

Bornholms Hospital. Styring og DRG. DRG Konference Charlotte Helene Westh Styring og DRG DRG Konference 2017 05-10-2017 1 Et af Region Hovedstadens fem akuthospitaler (1:10) 600.000 600 40.000 96 05-10-2017 2 05-10-2017 3 Hvad vil vi? 05-10-2017 4 Hvordan gør vi? 05-10-2017

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Fysioterapeuter i lægepraksis

Fysioterapeuter i lægepraksis Fysioterapeuter i lægepraksis 1 2 Fysioterapeuter i lægepraksis betaler sig Manglen på praktiserende læger har aldrig været højere og problemet er stadigt stigende overalt i landet. Foruden det problematiske

Læs mere

Temadag om Det nære sundhedsvæsen. Akutfunktion og delegation

Temadag om Det nære sundhedsvæsen. Akutfunktion og delegation Temadag om Det nære sundhedsvæsen Akutfunktion og delegation Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, Leder af SHS team, Ballerup, Furesø og Herlev kommune 1 6 pointer om etableringen af SHS teamet. Samarbejde mellem

Læs mere

Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail:

Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: Ældre medicinske patienter nye udfordringer for sundhedsvæsenet PrimærSektor konference 2017 Dansk Selskab for Patientsikkerhed Kolding 1. November 2017 Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge,

Læs mere

Tanker til Tænketanken Trine Holgersen 24. oktober 2018

Tanker til Tænketanken Trine Holgersen 24. oktober 2018 Tanker til Tænketanken Trine Holgersen 24. oktober 2018 I dag Fortiden Fremtiden Forberedelser til fremtiden Et kig tilbage Sammenlægning af 13 amter til 5 regioner Planlægning af det specialiserede sygehusvæsen

Læs mere

Samarbejdet om den ældre medicinske patient

Samarbejdet om den ældre medicinske patient Samarbejdet om den ældre medicinske patient Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Leder af Akuttilbud og rehabilitering Anja Thoft Bach, Sundhed og Omsorg,

Læs mere

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Evalueringen af akutindsatsen er iværksat med henblik på at vurdere,

Læs mere

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 1. Introduktion... 2 2. Organisering af akutområdet...

Læs mere

Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud:

Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud: Program Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud: Akutteamet Projekt Fleksibel indlæggelse Projekt Callcenter Middag, spørgsmål og drøftelse Sundheds-

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling har henholdsvis en andel på 27 og 26 % i februar måned Årsag / baggrund, øget comorbiditet og kroniske syge patienter.

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter

Tværsektorielt Callcenter Et 2-årigt samarbejdsprojekt i Midtklyngen Konference Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser 10. oktober 2016 Oversygeplejerske Bente Dam, MPM Ledende overlæge Larry Kristiansen Akutafdelingen

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Fysioterapeuter I LÆGEPRAKSIS FYSIOTERAPEUTER I LÆGEPRAKSIS 1

Fysioterapeuter I LÆGEPRAKSIS FYSIOTERAPEUTER I LÆGEPRAKSIS 1 Fysioterapeuter I LÆGEPRAKSIS FYSIOTERAPEUTER I LÆGEPRAKSIS 1 2 Fysioterapeuter i lægepraksis betaler sig Manglen på praktiserende læger har aldrig været højere, og problemet er stadigt stigende overalt

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over regionale aftaler og generelle 2-aftaler i Region Sjælland Juni 2018 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment

Læs mere

Samarbejdet om patienter med kronisk sygdom Udfordringer og muligheder. Bo Libergren Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark

Samarbejdet om patienter med kronisk sygdom Udfordringer og muligheder. Bo Libergren Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark Samarbejdet om patienter med kronisk sygdom Udfordringer og muligheder Bo Libergren Formand for Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark Kroniske sygdomme en massiv sundhedsudfordring Fakta i Region

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Evalueringen af akutindsatsen er iværksat med henblik på at vurdere,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

1 Ansøger Hvidovre Hospital (HvH)

1 Ansøger Hvidovre Hospital (HvH) Enheden for Tværsektorsamarbejde, Amager Hospital, Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre Opgang P5 Afsnit P503 Telefon 3862 3862 Direkte 3862 1684 Web www.hvidovrehospital.dk 1 Ansøger Hvidovre

Læs mere