Hovedudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedudvalget REFERAT"

Transkript

1 Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl ) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod Hansen Kim Bruun Nielsen Søs Fuglsang Hanne Nielsen Finn Mikkelsen Lotta Sandsgaard Ellen Birthe Christensen (FOA) (Næstfmd.) Carsten Willadsen (AC) Jytte Skiffard (HK) Carsten Povlsen (HK) Ole Andersen (3F) Anni Hovmann Nielsen (FOA) Vibeke Binnerup (DSR) Michael Aagaard Laursen (DLF) Tinne Christiansen (BUPL) Kirsten Højgaard (DS) Hanne Helt Kevy (SL) Kennet Hansen (AMR) Rikke Munk Rasmussen (AMR) Norddjurs Kommune

2 Fraværende: Kim Kofod Hansen

3 Hovedudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af referat fra 18. februar Information vedr. budgetopfølgningerne og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Budget proces og inddragelse af hovedudvalget Arbejdsmiljø Kodeks for samarbejde i hovedudvalget Nyt ledelsesgrundlag Frivillighed - Status på arbejdsgruppens arbejde Information fra ledelsen Information fra medarbejderne Information og kommunikation...13 Bilagsoversigt...15 Norddjurs Kommune

4 Hovedudvalget Godkendelse af referat fra 18. februar 2013 Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Opfølgning fra sidste møde: Vedrørende den nye dagsordens udseende Organisationsforkortelserne er blevet tilføjet udfor de enkelte deltageres navne. Betegnelserne næstformand og formand, figurerer nu ud for de pågældende personer. Tidspunktet for medarbejdernes formøde er tilføjet til forsiden. Den faste overskrift, økonomiske konsekvenser, er fjernet fra skabelonen. Øvrige emner til opfølgning er indeholdt i punkterne i nærværende dagsorden.. Indstilling Formanden indstiller, at referatet godkendes. Beslutning i Hovedudvalget den Referatet blev godkendt. Medarbejdersiden ønsker, at chefområde tilføjes på forsiden af dagsordenen ud for den pågældende chef. Dette tilføjes dagsorden til det kommende møde d. 19. august Der var enighed om, at de fysiske rammer på Møllehjemmet ikke er optimale til afholdelse af hovedudvalgsmøder. Det undersøges, om der kan findes bedre lokaler. En eventuel lokaleændring aftales med næstformanden. 1

5 Hovedudvalget Information vedr. budgetopfølgningerne og konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Det fremgår af MED-aftalen, at hovedudvalget skal informeres om budgetopfølgningerne. Der foretages to store årlige budgetopfølgninger pr. 1. april og 1. november. Endvidere udarbejdes der halvårsregnskab pr. 1. august. Budgetopfølgningerne og halvårsregnskabet forelægges kommunalbestyrelsen til behandling. Derudover foretages månedlige budgetopfølgninger på de enkelte udvalgsområder. Der henvises til fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningerne.. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den Økonomidirektøren informerede om, at budgetopfølgningerne ikke giver anledning til generelle besparelser og dermed ikke får ansættelsesmæssige konsekvenser for medarbejderne. Der er dog en budgetmæssig udfordring vedrørende seniorjob, hvor udgiften overstiger det, der er budgetteret med. Dette får dog ikke konsekvenser for det eksisterende personale. Formanden pointerede at der, uafhængigt af den generelle budgetopfølgning, kan være behov for lokale budgettilpasninger. Informationen blev taget til efterretning. 2

6 Hovedudvalget Budget proces og inddragelse af hovedudvalget S00 13/634 Åben sag Sagsgang HU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2013 budgetproces og tidsplan for budget Udgangspunktet for budgetprocessen er følgende: Budgetprocessen igangsættes allerede i foråret 2013 med henblik på, at alle politiske grupper får stort kendskab til forudsætningerne i budgettet. Borgere og interessenter inddrages i form af borgermøder i starten af september 2013 og via tilkendegivelser på hjemmesiden. Alle politiske grupper og fagudvalg har i år mulighed for at få deres ideer og forslag frem. Administrationen beskriver og beregner forslagene i foråret Direktionen udarbejder ikke et omprioriteringskatalog til budget

7 Hovedudvalget Administrationen arbejder således frem til starten af juni med tekniske korrektioner og mængdereguleringer med henblik på udarbejdelse af det tekniske budget. Endvidere arbejdes der med anlægsforslag til anlægsprojekter, der prioriteres af de enkelte fagudvalg i maj/juni. De politiske ideer og forslag indsamles og bearbejdes frem til sommerferien. Hovedudvalget inddrages i budgetprocessen på følgende måde: 25. juni: Temadag for kommunalbestyrelsen. Tre medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget deltager i temadagens formiddagsprogram. 8. august: Temadag for kommunalbestyrelsen. Tre medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget deltager i temadagen. Omfanget afhænger af det endelige program. 13. august: Hovedudvalgets møde med økonomiudvalget. Mødet er fra kl til Medarbejdersiden forbereder spørgsmål til politikkerne for at få så kvalificeret en dialog som muligt på de væsentlige spørgsmål. Opstår der spørgsmål undervejs på mødet, kan disse naturligvis stilles alligevel. 28. august: Hovedudvalget orienteres om budget september: Budgetseminar. Tre medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget deltager i budgetseminaret. Omfanget afhænger af det endelige program.. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den Økonomidirektøren informerede om processen for budget 2014 samt hovedudvalgets inddragelse i den forbindelse. 4

8 Hovedudvalget Det blev aftalt, at hovedudvalget deltager med tre repræsentanter på de i dagsordenen nævnte temadage. Omfanget af deltagelsen afhænger af den endelige planlægning af dagene. Fra hovedudvalget deltager Ellen Birthe Christensen, Tinne Christiansen og Kirsten Højgaard. I forhold til hovedudvalgets årlige møde med økonomiudvalget d. 13. august blev det besluttet, at medarbejdersiden holder et formøde i god tid inden mødet, hvor de aftaler de emner, de gerne vil i dialog med økonomiudvalget om. Der udarbejdes en dagsorden til mødet med økonomiudvalget. I forhold til budget 2014 kunne ledelsen informere om, at direktionen ikke udarbejder et omprioriteringskatalog, men at der er lagt op til en proces, hvor det politiske niveau præsenterer forslag, som forvaltningen foretager beregninger på. Informationen blev taget til efterretning. 5

9 Hovedudvalget Arbejdsmiljø Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Hovedudvalget afholder fast den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse på det ordinære møde i tredje kvartal, hvor der samles op på arbejdsmiljørapporter fra områdeudvalgene og uddeles en arbejdsmiljøsmiley for det samlede arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune. Derudover behandler hovedudvalget kvartalsvise sygefraværs- og arbejdsskadestatistikker. I forhold til arbejdsskader kan der i første kvartal 2013 konstateres et fald i såvel skader som sygedage sammenlignet med første kvartal Der henvises til opsummeringen på side 1 i arbejdsskadestatistikken. I forhold til sygefravær er der udarbejdet en fraværsstatistik for første kvartal Til sammenligning vedlægges der også en statistik for 1. kvartal 2012 samt en samlet statistik for hele Som det fremgår af statistikkerne, har der været en stigning i sygefraværet i første kvartal 2013 sammenlignet med 1. kvartal Hovedudvalget evaluerer på den baggrund den aktuelle sygefraværsindsats og drøfter, hvad hovedudvalget kan gøre for at understøtte lokal- og områdeudvalgenes arbejde med nedbringelse af sygefraværet. Desuden gennemgår gruppen, der er blevet udpeget til at planlægge den årlige arbejdsmiljødag, programmet for arrangementet.. Indstilling Formanden indstiller, at sygefraværsindsatsen drøftes og at orienteringen om arbejdsmiljødagens program tages til efterretning. 6

10 Hovedudvalget Bilag: 1 Åben Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2013.pdf 60438/13 2 Åben Sygefravær 2013 kvartal 1.pdf 60459/13 3 Åben Sygefravær 2012 kvartal 1.pdf 60458/13 4 Åben Sygefravær 2012 kvartaler 1-4.pdf 60457/13 Beslutning i Hovedudvalget den Punktet blev drøftet. Ledelsen informerede om, at der er en række udfordringer med tallene i sygefraværsstatistikken og det derfor ikke kan lade sig gøre, at konkludere noget på baggrund af materialet. Der arbejdes på en ny statistik, hvor der også bliver mulighed for at kunne se sygefraværet på de enkelte institutioner. Ledelsen håber, at der er udarbejdet en sikker statistik til næste møde. Hvis ikke, vil der ikke blive vedlagt tal til dette møde. I august 2011 igangsatte hovedudvalget et sygefraværsprojekt for hele organisationen. Efter planen evaluerer hovedudvalget projektet på hovedudvalgsmødet d. 19. august Områdeudvalgene anmodes i den forbindelse om at sende en status til hovedudvalget, hvor de beskriver hvilke indsatser de har igangsat som et led i projektet, og hvilke erfaringer de har gjort sig i den forbindelse. Formanden fremhævede også, at den kommende arbejdsmiljøkonsulent i Norddjurs Kommune skal være med til at understøtte og styrke arbejdsmiljøarbejde og understøtte generelle uddannelsestiltag i organisationen. Slutteligt informerede gruppen, der planlægger arbejdsmiljødagen d. 10. juni 2013, om programmet, hvor bl.a. Lisbeth G. Petersen kan opleves med et oplæg og arbejdsglæde og begejstring. 7

11 Hovedudvalget Kodeks for samarbejde i hovedudvalget Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Hovedudvalget afholdte sit årlige seminar d. 18. og 19. april. På seminaret var et af emnerne samarbejde. I den forbindelse er der blevet udarbejdet et dokument: Kodeks for samarbejde, der gælder for hovedudvalget. Kodeks for samarbejde er Norddjurs Kommunes hovedudvalgs fælles platform for at sikre, at det forbliver et organ, præget af respekt for hinandens interesser, tillid til hinanden, udviklingsånd og et stærkt samarbejde. Kodeks for samarbejde er fremover bilag til hoveudvalgets forretningsorden.. Indstilling Formanden indstiller, at dokumentet godkendes. Bilag: 1 Åben Samarbejdskodeks.doc 60434/13 Beslutning i Hovedudvalget den Dokumentet kodeks for samarbejde blev godkendt og tilføjes til hovedudvalgets eksisterende forretningsorden. Der var enighed om at dokumentet bør tages op en gang årligt i hovedudvalget for at sikre, at der bliver levet op til hensigterne i dokumentet. Derudover var der enighed om, at opfordre områdeudvalg og lokaludvalg til at sætte emnet samarbejde på dagsordenen og eventuelt lade sig inspirere af kodeks for samarbejde. 8

12 Hovedudvalget Nyt ledelsesgrundlag Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Hovedudvalget afholdte sit årlige seminar d. 18. og 19. april. På seminaret var et af emnerne Norddjurs Kommunes kommende ledelsesgrundlag. Arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag er startet i direktionen og chefgruppen. Hovedudvalget leverede på seminaret input til processen ved at forholde sig til den ønskede ledelsesadfærd i Norddjurs Kommune. Hovedudvalgets input er blevet inddraget i det videre arbejde med ledelsesgrundlaget. På mødet præsenterer formanden ledelsesgrundlaget i sin nuværende form og informerer om den procesplan, som lederforum har besluttet at følge i forbindelse med udarbejdelsen, kvalificeringen og den endelige implementering af det nye ledelsesgrundlag.. Indstilling Formanden indstiller, at hovedudvalget drøfter ledelsesgrundlaget og den skitserede procesplan. Beslutning i Hovedudvalget den Formanden informerede om status på processen vedrørende udarbejdelse af et nyt ledelsesgrundlag og præsenterede ledelsesgrundlaget i sin nuværende form. Der er tale om en dynamisk proces, hvor de relevante aktører bliver inddraget og ledelsesgrundlaget tager form i processen. Formanden informerede om, at alle ledere i Norddjurs Kommune er inviteret til et seminar til juni, hvor de skal være med til at kvalificere produktet. Det endelige dokument skal godkendes i hovedudvalget og i kommunalbestyrelsen. 9

13 Hovedudvalget Frivillighed - Status på arbejdsgruppens arbejde A00 13/2253 Åben sag HU Sagsfremstilling Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal formulere en guide og en overordnet politik, der beskriver rammerne for de frivilliges tilknytning til arbejdspladserne samt den frivilligindsats, man ønsker i Norddjurs Kommune. Arbejdsgruppen har udarbejdet det vedlagte statusnotat vedr. gruppens arbejde. Næstformanden informerer om status på arbejdet og den videre proces. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning og at notatet drøftes. Bilag: 1 Åben Statusnotat 55983/13 Beslutning i Hovedudvalget den Næstformanden informerede om status på arbejdsgruppens arbejde med at udforme en guide, der beskriver rammerne for de frivilliges tilknytning til arbejdspladserne. Det endelige produkt forventes klart til hoveudvalgets møde i august. Informationen blev taget til efterretning. 10

14 Hovedudvalget Information fra ledelsen Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Ledelsen orienterer om, at der vil blive trykt et nyt stort oplag af personalepolitikken, således at alle medarbejdere kan få et eksemplar Derudover orienterer ledelsen om beslutningen om at midler, sparet i forbindelse med konflikten mellem KL og DLF, bliver på skole- dagtilbudsområdet.. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den Udover de nævnte punkter i dagsordenen kunne ledelsessiden præsentere hovedudvalget for en færdig, trykt MED-aftale. Hovedudvalget udtrykte stor glæde over den trykte version. Det blev besluttet, at hovedudvalget kan vende tilbage til HR med eventuelle rettelser inden ugens udgang. Derefter trykkes MED-aftalen i et antal, der sikrer, at alle medlemmer af et MED-udvalg kan få et trykt eksemplar. Derudover uddybede formanden, at de midler, der er sparet i forbindelse med konflikten mellem KL og DLF, vil blive brugt til indhentning af undervisning. Der vil blive udarbejdet en opgørelse over brugen af midlerne. 11

15 Hovedudvalget Information fra medarbejderne Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling. Indstilling Formanden indstiller, at informationen tages til efterretning. Beslutning i Hovedudvalget den Medarbejdersiden informerede om, at hovedudvalgsmedlem og FTR Ole Andersen er med i en arbejdsgruppe, der skal afdække og beskrive fordele og ulemper ved ind- og udlicitering af kommunale ydelser. Formålet med arbejdet er at få et solidt og sagligt grundlag for fremadrettet at træffe beslutninger om ind- eller udlicitering. Derudover udtrykte hovedudvalget et ønske om at få mulighed for at noget opfølgning på brugen af PDF-dagsordener på ipad. Dette tilbydes i forbindelse med det kommende hovedudvalgsmøde. 12

16 Hovedudvalget Information og kommunikation Sagsgang: HU Åben sag Sagsfremstilling Formålet med punktet er, at hovedudvalget drøfter om der, på baggrund af mødet, er emner, der skal informeres ud til resten af organisationen. Hovedudvalget afholder d. 10. juni 2013 den årlige arbejdsmiljødag for hele arbejdsmiljøorganisationen. Arrangementet afholdes i Grenaa Idrætscenter. Udover en generel information fra ledelsen kommer den populære foredragsholder Lisbeth G. Petersen og fortæller om arbejdsglæde og begejstring. Der vil blive trykt et nyt stort oplag af personalepolitikken så alle medarbejdere kan få et eksemplar Det er besluttet, at midler, sparet i forbindelse med konflikten mellem KL og DLF, bliver på skole- dagtilbudsområdet. Der vil blive sendt et nyhedsbrev ud vedrørende hovedudvalgets kodeks for samarbejde. Derudover kan der være andre emner, som hovedudvalget mener der skal informeres om. Indstilling Formanden indstiller, at hovedudvalget drøfter om der er andre emner, der skal informeres ud om. 13

17 Hovedudvalget Beslutning i Hovedudvalget den Til de punkter, der allerede fremgår af dagsordenteksten, tilføjer hovedudvalget en opfordring til områdeudvalg og lokaludvalg om at sætte emnet samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i MED-udvalget på dagsordenen og eventuelt lade sig inspirere, af det kodeks for samarbejde som hoveudvalget har udarbejdet. Derudover henleder hovedudvalget opmærksomheden på, at områdeudvalgene, jf. arbejdsmiljøhjulet, skal indsende de årlige arbejdsmiljørapporter til hovedudvalget, så disse kan behandles på hovedudvalgets møde d. 19. august Derudover ønsker hovedudvalget en redegørelse fra hvert områdeudvalg vedrørende de indsatser de har igangsat som led i Norddjurs Kommunes sygefraværsprojekt, samt hvilke erfaringer udvalgene har høstet i den forbindelse. Disse redegørelser behandles også på hovedudvalgets augustmøde. 14

18 Hovedudvalget Bilagsoversigt 4. Arbejdsmiljø 1. Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2013.pdf (60438/13) 2. Sygefravær 2013 kvartal 1.pdf (60459/13) 3. Sygefravær 2012 kvartal 1.pdf (60458/13) 4. Sygefravær 2012 kvartaler 1-4.pdf (60457/13) 5. Kodeks for samarbejde i hovedudvalget 1. Samarbejdskodeks.doc (60434/13) 7. Frivillighed - Status på arbejdsgruppens arbejde 1. Statusnotat (55983/13) 15

19 Hovedudvalget Underskriftsside Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod Hansen Kim Bruun Nielsen Søs Fuglsang Hanne Nielsen Finn Mikkelsen Lotta Sandsgaard Ellen Birthe Christensen (FOA) (Næstfmd.) Carsten Willadsen (AC) Jytte Skiffard (HK) Carsten Povlsen (HK) Ole Andersen (3F) Anni Hovmann Nielsen (FOA) Vibeke Binnerup (DSR) Michael Aagaard Laursen (DLF) Tinne Christiansen (BUPL) Kirsten Højgaard (DS) 16

20 Hovedudvalget Hanne Helt Kevy (SL) Kennet Hansen (AMR) Rikke Munk Rasmussen (AMR) 17

21 Bilag: 4.1. Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2013.pdf Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60438/13

22 Arbejdsskadestatistik (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvatal 2013 Skader Sygedage (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 Skader Sygedage Fordeling af skader under kategorien "" 2013 (total) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 Briller 3 3 Skulder 9 9 Stikskader 3 3 Hals Tandskader 1 1 Ribben Sårskader Hofte 4 4 Udslæt 2 2 Nakke Øjenskade Kroppen 3 3 Finger 4 4 Hoved Brok Forbrænding Allergi Tå Bækken I alt Skadekategorierne "ryg", "psykisk" og "vold" er under særlig bevågenhed, og anmeldte skader i perioden fordeler sig på Ryg Arme/ben Psykisk Vold Antal skader 1. kvt Antal skader 2. kvt Antal skader 3. kvt Antal skader 4. kvt I alt Side 1

23 Arbejdsskadestatistik fordelt på aftaleenheder / medudvalg Rådhuset Grenaa Administrationsbygningen Glesborg Administrationsbygningen Allingåbro Administrationsbygningen Østergade (Grenaa) Norddjurs Biblioteker Kim Bruun Nielsen Kim Bruun Nielsen Kim Bruun Nielsen Kim Bruun Nielsen Peter Hansen Antal skader i alt Sygedage i alt Administrative områder i alt 0 0 Teknik og drift Kim T. Jensen 1 0 Grenaa-Anholt Færgefart Mogens Caspersen UU Djursland Per Søjmark Personer udsendt af Jobcentret i aktivering / jobtræning Karen Skau 1 40 Brand og redning Leif Bang 1 0 Serviceområdet i alt Klasse Center Djursland Lissie Pedersen Djurslandsskolen Jesper Juel Pedersen 6 2 Auning Skole Henrik Schou 1 0 Vestre Skole Jacob Hørlyck Kattegatskolen Allan Vestrup Område Auning Doris Bang Område Grenaa Bente Have 1 21 Distrikt Allingåbro Christian Sloth Distrikt Anholt Helene Hennings Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen 3 1 Distrikt Langhøj Jonna Nielsen Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk Distrikt Toubro Martin Bak Distrikt Voldby Jacob Hørlyck Distrikt Ørsted Henning Hansen Distrikt Ørum Karsten Refsgaard PPR Jakob Hvidberg Skole- og dagtilbudsområdet i alt Side 2

24 Arbejdsskadestatistik Antal skader i alt Sygedage i alt fordelt på aftaleenheder / medudvalg UngNorddjurs Henrik Larsen 2 15 Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Familiehuset og sundheds Annette Kristensen Tand Susanne Byg Team 16-25/30, Ravnholtskolen, Kløvervang, døgntilbud til unge, kollegium vakant Team 16-25/30, Centervej 18/20, ungetilbud Henriette Eriksen Område Ørum, Vestervang, Kornvænget, Åparken Birte Kousted Psykiatriområde Auning - Glesborg, Bostøtte og botilbud Ole Svinth Psykiatriområde Grenaa, Dolmer Have, Team 68, Neuropæd. Team, AUC Jan Hoel 1 3 Skovstjernen Område Ørsted, Kærvang, Skovvang, Solhøj Mia Hedegaard van de Carina Brøgger Rougsøcentret, Broagervej, Stadionparken, Bostøtte Bjarne Knudsen 1 3 Ålunden, Mellemgården, Nærheden Bostøtte Dick Rønde Rusmiddelcentret Helle Kristensen Socialområdet i alt 4 21 Rehabilitering og Hjemmepleje ØST Ninna Thomsen Træning og Hjemmepleje VEST Anne Birthe Kajhøj Bakkely og Møllehjemmet Jytte Skak 2 0 Digterparken Inge Bukart 5 0 Farsøhthus Karina Kreutzfeldt Fuglsanggården Helle Thomsen 2 0 Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen 5 60 Violskrænten Hjælpemidler Anette Overgaard Ellen Keller Visitationen Dorthe Milthers Ældreområdet i alt Total alle områder Side 3

25 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Rådhuset Grenaa Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Glesborg Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Allingåbro Kim Bruun Nielsen kontor Administrationsbygningen Østergade (Grenaa) Kim Bruun Nielsen kontor Norddjurs Biblioteker Peter Hansen alle Teknik og drift Kim T. Jensen alle Grenaa-Anholt Færgefart Anders Brinch Larsen alle UU Djursland Per Søjmark undervisning Aktivering / jobtræning Karen Skau Brand og redning Leif Bang Beredskab Klasse Center Djursland Lissie Pedersen undervisning Djurslandsskolen Jesper Juel Pedersen undervisning skole og SFO Auning Skole Henrik Schou undervisning skole SFO Vestre Skole Jacob Hørlyck undervisning skole SFO Østre Skole Allan Vestrup undervisning skole SFO Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 4

26 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Søndre Skole Carsten Aude undervisning skole ryg psykisk vold SFO Område Auning Doris Bang Dag Bette-Bo Nyvang Skovvang Område Grenaa Bente Have Dag Landsbyen Regnbuen Gymnasievejen Vuggestuen Åboulevarden Vores Hus Troldebo Skovbørnehaven Distrikt Allingåbro Christian Sloth Dag Allingåbroskolen SFO Allingåbro undervisning Antal skader i alt Sygedage i alt fordeling af skaderne: arme / ben Side 5

27 Børnecenter Side 6

28 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Distrikt Anholt Helene Hennings undervisning Anholt Skole og SFO Anholt Børnehave Distrikt Glesborg Helle Bruun Poulsen Dag Glesborg Skole Glesborg Børnehave Bønnerup Børnehave Savværket Distrikt Langhøj Jonna Nielsen Dag Langhøjskolen SFO Blinklyset undervisning Distrikt Mølle Erik Vedelsbo Falk Dag Mølleskolen SFO Møllehaven undervisning SFO Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben undervisning Side 7

29 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Distrikt Toubro Martin Bak Dag Toubroskolen SFO Børnenes Hus undervisning Distrikt Voldby Jacob Hørlyck Dag (konstitueret) undervisning Voldby Skole SFO Frihedslyst Distrikt Ørsted Henning Hansen Dag Rougsøskolen SFO Skovly Blæksprutten undervisning Distrikt Ørum Karsten Refsgaard Dag Ørum Skole SFO Åparken Fjellerup Børnehave undervisning Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 8

30 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser PPR Jakob Hvidberg alle UngNorddjurs Henrik Larsen undervisning Norddjurs Børnecenter Elsebeth Møller Familiehuset og sundheds Annette Kristensen Sundheds Familiehuset alle Tand Susanne Byg Team 16-25/30, Ravnholtskolen, Kløvervang, døgntilbud til unge, kollegium Skovstjernen vakant Mia Hedegaard van de Sande Team 16-25/30 Ravnholtskolen Kløvervang Døgntilbud til unge Kollegium Rusmiddelcentret Helle Kristensen alle Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 9

31 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Team 16-25/30, Centervej 18/20, ungetilbud Område Ørum, Vestervang, Kornvænget, Åparken, Voldby Psykiatriområde Auning - Glesborg, Bostøtte og botilbud Område Ørsted, Kærvang, Skovvang, Solhøj Henriette Eriksen Birte Kousted Ole Svinth Carina Brøgger Team 16-25/30 Centervej 18/20 Ungetilbud Vestervang Kornvænget Åparken Auning Glesborg Kærvang Skovvang Solhøj Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 10

32 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Psykiatriområde Grenaa, Dolmer Have, Team 68, Neuropæd. Team, AUC Rougsøcentret, Broagervej, Stadionparken, Bostøtte Antal Syge- fordeling af skaderne: skader dage i arme / ryg psykisk i alt alt ben vold Jan Hoel Dolmer Have Team 68 Neuropæd. team AUC Bjarne Knudsen Rougsøcentret Broagervej Stadionparken Bostøtte Side 11

33 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Ålunden, Mellemgården, Nærheden Bostøtte Dick Rønde Ålunden Mellemgården Nærheden Bostøtte Rehabilitering og Hjemmepleje ØST Ninna Thomsen Hjemmepleje Øst Rehabilitering Træning og Hjemmepleje VEST Anne Birthe Kajhøj Hjemmepleje Vest Træning Bakkely og Møllehjemmet Jytte Skak Bakkely Møllehjemmet Digterparken Inge Bukart Farsøhthus Karina Kreutzfeldt Fuglsanggården Helle Thomsen Glesborg Plejecenter Birthe Holst Sørensen Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 12

34 2 0 2 Arbejdsskadestatistik udspecificeret på afdelinger / adresser Violskrænten Anette Overgaard Eriksen Hjælpemidler Ellen Keller alle Visitationen Dorthe Milthers alle Antal skader i alt Sygedage i alt ryg fordeling af skaderne: arme / psykisk vold ben Side 13

35 Bilag: 4.3. Sygefravær 2012 kvartal 1.pdf Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60458/13

36 Fraværsdage og fraværsprocent (LPT169) Datointerval Organisatorisk enhed Fraværskalenderdg. v/ sygdom grav./barsel og barn og ba Fraværsdage vedr. sygdom, graviditet/barsel og barn Fraværstimer vedr. sygdom, graviditet/barsel og barn Nærværstimer uden helligdage Fravær i % Sygefravær i % Samlet resultat , , , ,26 7,26 4,91 Direktionssekretariat 187,00 146,00 987, ,99 6,18 5,99 Økonomidirektørområde 1.760, , , ,43 9,26 5,07 Velfærdsdirektørområde , , , ,08 7,18 4,89 Udviklingsdirektørområde 744,00 574, , ,76 5,61 4,69

37 Bilag: 4.2. Sygefravær 2013 kvartal 1.pdf Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60459/13

38 Fraværsdage og fraværsprocent (LPT169) Datointerval Organisatorisk enhed Fraværskalenderdg. v/ sygdom grav./barsel og barn og ba Fraværsdage vedr. sygdom, graviditet/barsel og barn Fraværstimer vedr. sygdom, graviditet/barsel og barn Nærværstimer uden helligdage Fravær i % Sygefravær i % Samlet resultat , , , ,08 8,82 6,38 Direktionssekretariat 169,00 130,17 825, ,84 5,64 5,35 Økonomidirektørområde 1.158,00 899, , ,39 7,01 5,46 Velfærdsdirektørområde , , , ,19 9,20 6,60 Udviklingsdirektørområde 693,00 512, , ,66 4,98 3,96

39 Bilag: 4.4. Sygefravær 2012 kvartaler 1-4.pdf Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60457/13

40 Fraværsdage og fraværsprocent (LPT169) Datointerval Organisatorisk enhed Fraværskalenderdg. v/ sygdom grav./barsel og barn og ba Fraværsdage vedr. sygdom, graviditet/barsel og barn Fraværstimer vedr. sygdom, graviditet/barsel og barn Nærværstimer uden helligdage Fravær i % Sygefravær i % Samlet resultat , , , ,15 6,95 4,68 Direktionssekretariat 377,00 300, , ,12 3,36 3,21 Økonomidirektørområde 5.249, , , ,78 7,04 3,92 Velfærdsdirektørområde , , , ,76 7,11 4,80 Udviklingsdirektørområde 2.969, , , ,49 5,16 4,12

41 Bilag: 5.1. Samarbejdskodeks.doc Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60434/13

42 Kodeks for samarbejde i Norddjurs Kommunes hovedudvalg I Norddjurs Kommune er der tradition for at kunne tale om tingene. Hovedudvalget har altid været en eksponent for dette og gået forrest med et godt samarbejdsklima mellem ledelse og medarbejdere. Kodeks for samarbejde er Norddjurs Kommunes hovedudvalgs fælles platform for at sikre at det forbliver et organ, præget af respekt for hinandens interesser, tillid til hinanden, udviklingsånd og et stærkt samarbejde. Hovedudvalget har i fællesskab formuleret fem kendetegn for, hvornår hovedudvalget fungerer bedst. Disse kendetegn er ophævet til et fælles Kodeks for samarbejde. Vi fungerer bedst som hovedudvalg når vi taler sammen om tingene vi hver især er ambassadører og har bagl i orden vi skaber resultater, der giver retning for hele organisationen vi fører holdninger til torvs vi gør hinanden gode gennem kvalificeret mødeforberedelse. Kodeks for samarbejde er et gensidigt forpligtende dokument, der er en del af forretningsordenen for Norddjurs Kommunes hovedudvalg. 1

43 Bilag: 7.1. Statusnotat Udvalg: Hovedudvalget Mødedato: 13. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55983/13

44 29. april 2013 Statusnotat fra arbejdsgruppen vedr. frivillighed Arbejdsgruppen vedr. frivillighed nedsat af hovedudvalget har arbejdet med opgaven omkring at formulere en guide til de frivillige og en overordnet politik, der beskriver frivilligindsatsen i Norddjurs Kommune. Arbejdsgruppen har tænkt sig, at udforme det vi som arbejdstitel kalder Spilleregler for samarbejdet med de frivillige. Tanken med produktet er, at det, rettet mod ledere og ansatte, skal være en paraply, der er baseret på Norddjurs Kommunes værdier, som har en anerkendende, rummelig og inkluderende tilgang til samspillet med de frivillige, det viser rammerne for det frivillige arbejde overfor de ansattes faglighed, og at der er plads til sund fornuft. Under paraplyen har vi to ting: 1. En værktøjskasse, som indeholder oplysninger om tavshedspligt, forsikring, APV og straffeattester. 2. En guide til de frivillige, som indeholder oplysninger rettet direkte mod de frivillige. Det er tænkt sådan, at det, vi ender ud med, bliver i pjece/folder format eller lign. og ikke et større værk. Baggrunden, for at man har valgt ikke at kalde produktet en politik, er, at der allerede findes en frivilligpolitik, der omhandler det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune. Voksen- og plejeudvalget har ønsket, at denne nuværende frivillighedspolitik revurderes i 2013, hvilket betyder to ting for arbejdsgruppen. 1. Vi kan ikke bruge ordet politik, da det vil skabe forvirring, hvis det findes 2 frivilligpolitikker. Vi arbejder derfor videre med arbejdstitlen Spilleregler for samarbejdet med de frivillige. 2. Vi må følge den tidsplan der er, for revurderingen af denne politik, da der vil og bør være sammenhæng mellem politikken og vores spilleregler. Tidsplanen for revideringen af frivillighedspolitikken er som følger: Dialogmøde den 27. maj 2013 med en bred kreds af repræsentanter for de frivillige foreninger samt medlemmer af frivilligrådet, ældrerådet, handicaprådet, integrationsrådet, ungdomsrådet, Norddjurs Idrætsråd, fritidsrådet m.fl. Konkret forslag til en ny frivilligpolitik, udarbejdet af velfærdsforvaltningen, drøftes på voksen- og plejeudvalgets møde den 22. august Efter at forslaget har været sendt til høring, vil voksen- og plejeudvalget kunne tage endelig stilling til politikken på udvalgsmødet den 26. september 2013.

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Møllehjemmet Auning Dato: Mandag den 13. maj 2013 Start kl.: 13:00 (Medarbejdersiden holder formøde fra kl. 11.00) Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Formand) Kenneth

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet

Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Skadens art skader Sygedage Ryg Psykisk Vold Arme/ben Andet Arbejdsskadestatistik 2011 01-01-2011-30-09-2011 Område: Antal Sammendrag: Børn og unge 52 380 6 1 1 12 32 Handicap og Psykiatri 30 128 3 8 3 5 11 Voksen og pleje 96 368 22 7 12 15 40 Social/diverse 11

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/05 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 16.08.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 08/2011 Sted : Mødelokal 8, Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 13. september 2011 Start kl. : 9:00 Slut kl. : 11:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 Hovedudvalget Møde nr. : 12/01 Sted : Rådsalen, Grenaa Dato : 09.02.2012 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 16:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas Schmidt

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN

Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Områdeudvalg socialområdet DAGSORDEN Sted: Gjerrild Vandrehjem, Dyrehavevej 9, Gjerrild, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00. Dato: Onsdag den 21. maj 2014 Start kl.: 8:00 Slut

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 18. februar 2013 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Jesper Kaas Schmidt Kenneth Koed Nielsen Eva Iversen Kim Kofod

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Rådsalen Dato: Mandag den 18 august 2014 Start kl: 13:00 Slut kl: 16:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør) Kenneth Koed

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget Hovedudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/11 Sted : Grenaa Dato : 18. august 2011 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:30 efter frokost er der møde med økonomiudvalget frem til kl. 14. Medlemmer (Ledelse)

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Der er formøde for medarbejdersiden kl. 15.00-15.30 Dato: Mandag den 17. juni 2013 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 11. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR)

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 12 marts 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 9 december 2015 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Eva Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Lars Toft Pedersen

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. februar 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den 2. september 2013 Start kl.: 12:30

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 4. december 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 9. maj 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen (Velfærdsdirektør)

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Østergade 36, Grenaa Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Anette Hjelm Anne Birthe Kajhøj Bibi Bak

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Dato: Torsdag den 12. marts 2015 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Hanne Nielsen Bo Lindballe Frode Lerdahl Annette Kristensen

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg socialområdet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Norddjurs Børnecenter Trekanten 34, 8500 Grenaa. Formøde for medarbejderne fra kl. 08.00 til 10.00 Mødet slutter med frokost. Dato: Onsdag den 26. februar

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 9, Glesborg (Formøde for medarbejdersiden kl. 10.00-12.00) (Medarbejdersiden udarbejder høringssvar kl. 15.00-15.30) Dato: Mandag den

Læs mere

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Lederforum. Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa. Dato: Onsdag den 13. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Lederforum REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 13. november 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 02/2011 Sted : Grenaa Dato : 9. marts 2011 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Eva Holm Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Hans Carsten Rasmussen (Ledelse)

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 02/2011 Sted : Kysthotellet, Grenaa Dato : 07.04.11 Start kl. : 10:00 Slut kl.

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget. Møde nr. : 02/2011 Sted : Kysthotellet, Grenaa Dato : 07.04.11 Start kl. : 10:00 Slut kl. Hovedudvalget Møde nr. : 02/2011 Sted : Kysthotellet, Grenaa Dato : 07.04.11 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:00 BESLUTNINGSREFERAT Medlemmer (Ledelse) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog Jesper Kaas

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Adrienne Mc Nally Jensen Anni Hovmann

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen

BESLUTNINGSREFERAT. Områdeudvalg administrationen Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/2012 Sted : Mødelokale 2, Grenaa Dato : 5. december 2012 Start kl. : 12.30 Slut kl. : 15.00 Medarbejdersiden holder formøde samme dag, samme

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådhuset, Rådssalen Dato: Tirsdag den 15. september 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette

Læs mere

Områdeudvalg administrationen REFERAT

Områdeudvalg administrationen REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Tirsdag den 4 juni 2013 Start kl: 12:30 Slut kl: 15:30 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen - (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Carsten Povlsen

Læs mere

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN

Områdeudvalg kultur, biblioteker og fritid DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 8961 Allingåbro Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Trine Grejsen ((Formand)) Finn Rosenløv ((Ledelse))

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Hovedudvalget. Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : Slut kl. : 16. Hovedudvalget Møde nr. : 01/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa - Rådssalen Dato : 19. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 DAGSORDEN Formøde for medarbejderne fra kl. 12.00 til kl. 14.00 Formøde

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 16. november 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Eva Iversen (Økonomidirektør)

Læs mere

Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet

Fravær og sygefravær Norddjurs Kommune, Samlet Fravær og Norddjurs Kommune, Samlet 2016 Arbejdsmarkedsdirektørens område antal Fravær i medarbejdere e pr. Sygefrav ær i Arbejdsmarkedsdirektørens område i alt 167,67 1,49% 0,94 4,07% Arbejdsmarkeds-

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Rådhuset Dato: Onsdag den 11. maj 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Overgaard Eriksen Anette

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Forslag til fremtidig organisationsplan for Handicap- og Psykiatriområdet i Norddjurs.

Forslag til fremtidig organisationsplan for Handicap- og Psykiatriområdet i Norddjurs. Norddjurs den 27. februar 2008 Forslag til fremtidig organisationsplan for Handicap- og Psykiatriområdet i Norddjurs. En teambaseret organisation delt op i et øst og et vestområde, på tværs af traditionelle

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN

BESLUTNINGSREFERAT ÅBEN DAGSORDEN Dato 16. juni 2013 Lokaludvalg Ungnorddjurs BESLUTNINGSREFERAT Deltagere: Anne Grethe Grann, Leif Andersen, Michael Matthiesen, Michael Quist, Janne Karlsson (til kl. 12,30), Henrik Stougaard Larsen, Bente

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 2/09 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 4. maj 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.55 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl.

Læs mere

Hovedudvalget REFERAT

Hovedudvalget REFERAT Hovedudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jesper Kaas Schmidt (Kommunaldirektør) (Formand) Kenneth Koed Nielsen

Læs mere

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge

REFERAT. Områdeudvalg børn og unge Områdeudvalg børn og unge REFERAT Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 8, administrationsbygningen i Glesborg Dato : 02. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Formøde for medarbejdersiden kl.

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Sted: Østergade 36, 8500 Grenaa Formøde for medarbejdersiden kl. 8.30 Dato: Fredag den 8. februar 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Anette Hjelm Anne Birthe Kajhøj Bibi

Læs mere

Områdeudvalg socialområdet REFERAT

Områdeudvalg socialområdet REFERAT Områdeudvalg socialområdet REFERAT Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens vej 4, 8500 Grenaa Medarbejdersiden holder formøde mellem kl. 8.00 til 10.00. Mødet afsluttes med frokost. Dato: Tirsdag den 6. december

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet.

DAGSORDEN. Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen kl. 13.00. Der er sandwich til medarbejderne kl.. 12.30 i mødelokalet. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 04/2010 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 8. november 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen.

BESLUTNINGSREFERAT. Borgmester Jan Petersen deltog i behandlingen af punkt 1. på dagsordenen. Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 26/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. november 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 11.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 11. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Gæstekantinen, rådhuset i Grenaa Dato : 21. september 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet.

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2010 følgende hensigtserklæring: Dagpasningen omorganiseres i en

Læs mere

Områdeudvalg skole- og dagtilbud DAGSORDEN

Områdeudvalg skole- og dagtilbud DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Tirsdag den 6. december 2016 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Birgit Underbjerg (AMR) Christian Sloth, Distriktsleder,

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

DAGSORDEN. Frivilligråd

DAGSORDEN. Frivilligråd Frivilligråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2011 Sted : Mødelokale 15, administrationsbygningen i Allingåbro Dato : 22. august 2011 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12:00 Medlemmer Jens Holst (Formand) Knud Rasmussen

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte.

DAGSORDEN. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt foreslog, at der indsættes et nyt punkt 2 Orientering om udvalgsmøder, hvilket direktionen godkendte. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32/2207 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 7. november 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Områdeudvalg kultur og udvikling REFERAT

Områdeudvalg kultur og udvikling REFERAT REFERAT Sted: Grenaa Egnsarkiv Dato: Fredag den 19. juni 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Helen Rosager ( Formand) Peter Hansen (Ledelse) Finn Rosenløv (Ledelse) Trine Grejsen

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 11. marts 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 03/2007 Sted : Administrationsbygningen i Glesborg, Mødelokale 8 Dato : 14. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Jesper Kaas

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg voksen- og plejeområdet Områdeudvalg voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Hjemmeplejen Øst Sygehusvej 6, Grenaa Dato : 3. december 2008 Start kl. : 12:30 Slut kl. : 14:15 Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. MTSU Voksen- og plejeområdet. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : Slut kl. MTSU Voksen- og plejeområdet DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 19. marts 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : Medlemmer (Ledelsen) Deltog Medlemmer (Medarbejdere) Deltog

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 12:

Kommissorium for arbejdsgruppe 12: Kommissorium for arbejdsgruppe 12: Kompetenceudvikling Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat

Områdeudvalg for Børn og Unge. Referat Områdeudvalg for Børn og Unge Referat Mødedato: Tirsdag den 08-12-2015 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 4+5 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Lone Bjerregaard, Henrik Petersen,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

Notat. Siden starten af 2007 har Plan- og Byggeområdet, institutionsledere, mv. efterspurgt gældende budget for bygningsvedligehold.

Notat. Siden starten af 2007 har Plan- og Byggeområdet, institutionsledere, mv. efterspurgt gældende budget for bygningsvedligehold. Direktionen Norddjurs Kommune Plan- og Byggeområdet Dato: 30.08.2007 Reference: Sissi Balling Engelsen Direkte telefon: 8959 4062 E-mail: sbe@norddjurs.dk Journalnr.: 00.01.00-07/280083 Notat Budget 2007

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Områdeudvalg sundhed og omsorg BESLUTNINGSREFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Dato: Onsdag den 9. december 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Søs Fuglsang Anne Ahrensbach Anette

Læs mere

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant REFERAT HOVED-MED Mødedato: 3. marts 2016 Mødested: Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: 15:00 Deltagere: Bill Pharsen, Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 30. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 30. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 30. maj 2012 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere