NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn"

Transkript

1 NOTAT God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Opsamling på mål og tegn Indledning I kvalitetsprojektet på dagtilbudsområdet er en af aktiviteterne at udarbejde et materiale, der kan dokumentere kvaliteten i dagtilbuddene. Dette materiale afprøves i projektperioden i form af en temperaturmåling, som skal kunne dokumentere kvaliteten i kerneydelsen, og anvendes til udvikling af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Indholdet i materialet er blevet til ved, at de deltagende kommuner har udarbejdet mål og tegn indenfor projektets indsatsområder. På baggrund heraf har KL udarbejdet en opsamling af disse mål og tegn indenfor hvert indsatsområde. Dette notat er en præsentation af de opsamlinger på mål og tegn, som KL har udarbejdet. Formålet med notatet er at beskrive hvordan materialet skal anvendes i temperaturmålingen og hvilke overvejelser, der ligger til grund for materialet. Den 8. januar 2009 Jnr P Sagsid Ref LMA Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /9 Kvalitet i kerneydelsen Projektet har fokus på kvalitet i kerneydelsen. Ved kerneydelse forstås dagtilbuddenes fremme af børns og unges trivsel, udvikling og læring. Kvalitetsprojektet har som udgangspunkt defineret kvalitet i overensstemmelse med dagtilbudslovens 7. Indenfor dagtilbuddenes kerneydelse, har projektkommunerne besluttet at fokusere på kvaliteten indenfor tre indsatsområder. Indsatsområderne er:

2 1. Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner (i projektet er der udpeget to temaer som er social kompetence og sprog) 2. Ledelse. 3. Lærings og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer. I dette notat vil de tre indsatsområder for nemheds skyld blive omtalt som henholdsvis indsatsområde 1, 2 og 3 i overensstemmelse med ovenstående kronologi. I ordet dagtilbudsområdet indgår institutioner for 0 6 årige og dagplejen. Sammenhæng i indsatserne Det er hensigten, at der skal være sammenhæng i, hvad der sættes fokus på, og overordnet set er der tale om tre hovedspørgsmål i indsatsområderne: - Hvilken læring og udvikling skal børn opnå indenfor social kompetence og sprog? - Hvordan skal ledelsen støtte personalets arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring? - Hvordan understøtter lærings- og udviklingsmiljøet og personalets faglige kompetencer børnenes trivsel, udvikling og læring? I forhold til det første spørgsmål, der handler om børns udvikling, er der fokus på to temaer indenfor de pædagogiske læreplaner, nemlig social kompetence og sprog. Indenfor hvert tema handler det om at konkretisere, hvilke kompetencer børnene skal opnå indenfor disse to temaer. I forhold til det andet spørgsmål er der fokus på, hvordan ledelsen skal arbejde for at støtte personalet i arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring. Det vil sige, at der er fokus på den faglige del af ledelsen, hvilket vil sige, hvordan ledelsen bedst muligt skaber rammer for personalets arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring. I forhold til tredje spørgsmål kan man sige, at lærings- og udviklingsmiljøet og personalets faglige kompetencer er to dimensioner indenfor det samme indsatsområde. Den ene dimension handler om, hvad der skal til i læringsog udviklingsmiljøet for at støtte børns trivsel, udvikling og læring. Den anden dimension handler om, hvilke kompetencer personalet skal have for at støtte børnenes trivsel, udvikling og læring. Mål og tegn Indenfor hvert indsatsområde har kommunerne i projektet opstillet mål og tegn. Som nævnt ovenfor er der i relation til børns udvikling fokus på to temaer, og derfor er der til indsatsområde 1 udarbejdet to sæt mål og tegn. Det samme gælder i forhold til indsatsområdet 3. 2

3 Begrundelsen for at opstille mål og tegn er, at beskrive - Hvilke kompetencer, der konkret kan forventes, at børn udvikler. - Hvordan ledelsen konkret understøtter personalets arbejde med børnenes trivsel, udvikling og læring og skabe det optimale læringsog udviklingsmiljø. - Hvilke konkrete faglige kompetencer personalet skal besidde for at støtte børns trivsel, udvikling og læring. - Hvad lærings- og udviklingsmiljøer konkret skal rumme for at støtte børns trivsel, udvikling og læring. Dokumentation og udvikling af kvaliteten i kerneydelsen Dette materiale skal anvendes som et måleredskab for kvaliteten i dagtilbud indenfor indsatsområderne og dette materiale omtales i kvalitetsprojektet som temperaturmåling. Formålet med denne temperaturmåling er 1. at forsøge at dokumentere kvaliteten i dagtilbuddene. 2. At bidrage til udviklingen af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. I forhold til det første formål er det hensigten, at kvaliteten dokumenteres ved, at temperaturmålingen viser - effekten af den pædagogiske praksis i form af konkrete kompetencer hos børnene. - Effekten af den faglige ledelse. - Kvaliteten i lærings- og udviklingsmiljøet og personalets faglige kompetencer. I forhold til det andet formål er det hensigten, at det enkelte dagtilbud kan anvende temperaturmålingen til udviklingen af praksis. Ved at personalet forholder sig til deres børns kompetencer indenfor indsatsområde 1 s temaer, ved at det enkelte dagtilbud forholder sig til personalets faglige kompetencer og ved at det enkelte dagtilbud forholder sig til eget lærings- og udviklingsmiljø, og endelig ved at det enkelte dagtilbud forholder sig til ledelsen, er det muligt at drøfte og reflektere over, på hvilke områder det enkelte dagtilbud kan udvikle sin praksis indenfor de indsatser projektet har fokus på. Temperaturmåling I løbet af 2009 gennemfører kommunerne i kvalitetsprojektet temperaturmålingen. Dette er første gang mål og tegn i temperaturmålingen afprøves, og derfor er der tale om, at kommunerne i kvalitetsprojektet afprøver materialet. 3

4 Temperaturmålingen består af spørgeskemaer, som skal udfyldes indenfor hvert af de i alt 5 temaer i indsatsområderne. Under hvert indsatsområde er der beskrevet, hvem der er informanter 1. Forbehold ved temperaturmålingen Det er en kendsgerning, at temperaturmålingen ikke kan vise alt, hvad der er kvalitet indenfor indsatsområderne. Der vil være elementer indenfor hvert indsatsområde, som ikke kan opfanges af temperaturmålingen, fordi temperaturmålingen har udvalgt nogle mål og tegn og dermed udelukket andre mål og tegn, der også kan være relevante. Temperaturmålingen giver således ikke et sandhedsbillede, men viser dele af kvaliteten indenfor indsatsområderne. Der er mange prioriteringer undervejs i processen med at udarbejde alle kommuners bidrag til mål og tegn til et samlet sæt. Der er vilkår for anvendelsen af materialet, som kan anfægtes ud fra et validitets- og reliabilitetsperspektiv. Nogle væsentlige forbehold er: - At der er store fortolkningsmuligheder i materialet, og det betyder, at ordene kan forstås forskelligt, og måden man forholder sig til ordene på kan være forskellig. - Målene og tegnene er for generelle, fordi mange nuancer forsvinder, når 35 kommuners bidrag bliver til et. - Der er meget, der ikke er med i temperaturmålingen, og derfor kan der være vigtige dele indenfor indsatsområderne, der ikke kommer til at indgå i den tilbagemelding, temperaturmålingen kan give. Den udgave, som temperaturmålingen gennemføres i, skal givet ændres og udvikles efter denne første afprøvning, og derfor er det væsentligt, at kvalitetsprojektet i slutningen af projektperioden evaluerer temperaturmålingen. Det er væsentligt, at kommunerne og kommunernes dagtilbud selv er aktive i at definere kvaliteten i dagtilbuddene og i at udvikle de dokumentationsredskaber, der er brug for i den sammenhæng. Det er i det lys, at udviklingen af materialet skal ses også med de forbehold, der naturligt hører med til at udvikle et materiale, der både går dybt (ned til det enkelte dagtilbud) og bredt, ved at så mange kommuner deltager. Læringsforståelse Den læringsforståelse, der ligger til grund for opsamlingen, er kort beskrevet, at barnet lærer gennem deltagelse i sociale sammenhænge og derved er aktivt i sin læringsproces. Barnets motivation, engagement og lyst er af afgørende betydning for barnets læring. Læring er knyttet til det sociale, og 1 Informanter er de persongrupper, der spørges i temperaturmålingen. 4

5 derfor er det enkelte barns læring knyttet til andre børn og voksne. Barnets læring er således knyttet til de sociale relationer og til den kontekst/ det miljø, som læringen foregår i, og her indgår de fysiske rammer som en del af konteksten/ miljøet. Barnets læring er knyttet til de erfaringer barnet har, og disse erfaringer er barnet resurse i dets fortsatte udvikling. Det betyder, at den pædagogiske opgave består i at motivere og inspirere barnet og børnegruppen med udgangspunkt i de erfaringer barnet og børnegruppen har. Den pædagogiske opgave består også i, at børnenes fællesskaber styrkes, fordi disse fællesskaber er væsentlige læringskanaler, og fordi deltagelse i fællesskaber er afgørende for det enkelte barns trivsel og udvikling. I arbejdet med børns læring skal der tages udgangspunkt i barnets resurser, så den voksne kan bygge videre på barnets erfaringer og udfordre barnet til dets nærmeste udviklingszone. Ved at barnet kan drage nytte af sine erfaringer, støttes barnet i at knytte det nye sammen med, hvad barnet kender. Præsentation af opsamlingerne på mål og tegn Opsamlingerne er drøftet med de kommuner, der deltager i de enkelte indsatsområder under et seminar i november Her ud fra har KL efterfølgende revideret mål og tegn. I indsatsområde 1 gennemføres temperaturmålingen ud fra tegnene. Til hvert tegn er der i indsatsområde 2 og 3 opstillet nogle udsagn. Disse udsagn skal anvendes til at gennemføre temperaturmålingen med, således at informanten forholder sig til hvert udsagn og svarer indenfor fem mulige svar. Fem svarkategorier giver mulighed for, at informanten kan svare ved ikke, og dette kan være et behov for informanter, der overfor nogle udsagn ikke føler sig i stand til at svare på udsagnet. Indsatsområdet 1 I indsatsområde 1, som består af henholdsvis sociale kompetencer og sprog, hvor personalet gennemfører observationer af grupper af børn på henholdsvis to og fire år ud fra de tegn, der er opstillet i materialet. Det skal bemærkes, at materialet IKKE er en screening (eller lignende kortlægning) af enkeltbørn, men et observationsmateriale, der skal anvendes til udvikling af den pædagogiske praksis. Formålet er ikke at pege nogle børn ud, men at finde ud af, om pædagogikken skal justeres i forhold til børnenes aktuelle behov. Når den pædagogiske praksis måles på børnene, skyldes det, at formålet med denne del af temperaturmålingen er at se på effekten af den pædagogiske praksis og her ud fra udvikle den pædagogiske praksis.. 5

6 Tegn er i dette indsatsområde udgangspunkt for pædagogens observationer af børnegruppen. Pædagogen observerer en gruppe af børn, og på baggrund af sin observation angiver pædagogen andelen af børn, der viser de tegn, der står skrevet i forhold til to og fire årige børn. Pædagogen svarer i skemaet på, hvor stor en andel af de observerede børn, der har disse kompetencer. Altså, hos hvor stor en andel af børnene har pædagogen set i disse tegn? Et eksempel kan være, at pædagogen har observeret syv børn, og her har hun set tegnene hos fem af børnene, men ikke hos to af børnene. På den baggrund kan personalet overveje, hvordan de kan støtte og udfordre gruppen, så alle børn udvikler disse kompetencer. På den måde skal observationer af børn bidrage til udvikling af den pædagogiske praksis. Informanter i indsatsområde 1 Som det står skrevet i afsnittet ovenfor, er det pædagogen, der er informant i indsatsområde 1. Det er den enkelte pædagog, der udfylder skemaet. Det betyder, at der vil være mange forskellige fortolkninger, fordi pædagogerne kan forstå begreberne forskelligt, og fordi den enkelte pædagog undervejs i sin observation vil se et hos gruppen af børn, mens en anden pædagog ville se noget andet ved en lignende observation. Dette er et forbehold, der generelt skal fremhæves i opgørelsen af resultatet af denne del af temperaturmålingen, fordi det betyder, at der er står usikkerheder forbundet med en samlet opgørelse. To og fire årige Når det er to og fire årige børn, der skal observeres, er det ud fra drøftelser i projektet om, at når personalet observerer på disse alderstrin, kan personalet nå at justere en pædagogiske praksis i forhold til, hvad børnene har brug for, mens børnene stadig er i dagtilbuddet. Dette ville i ringere grad være muligt, hvis tre og fem år eksempelvis var valgt, fordi børnene ved det alderstrin er på vej over i enten børnehave eller skole. Det er vigtigt at understrege, at ved to og fire årige forstås, børn der er fyldt to og fire år og er på vej mod tre og fem år. Det betyder i realiteten, at aldersforskellen indenfor samme observerede børnegruppe, kan variere med 11 måneder, hvilket giver et spænd i en opsamling af resultatet af denne del af temperaturmålingen. Indenfor temaet sprog, skal det bemærkes, at tosprogede børn kan observeres ud fra samme materiale, fordi de mål og tegn, der er opstillet ikke er sprogspecifikke. Materialet er ikke en sprogscreening, men målene og tegnene fokuserer på børnenes måde at bruge sproget på, som tegn på en god sproglige udvikling. I forhold til tosprogede børn er der ved observation af børnenes sprog, fra personalets side brug for, at personalet har samme 6

7 kendskab til andetsprogsudvikling, som også er nødvendig i forhold til sprogstimulering af tosprogede børn. Begrebsafklaring i indsatsområde 1 Indenfor dette indsatsområde er følgende begreber defineret Kommunikative kompetencer defineres som Sproglige, kognitive og psykiske handlinger, som fremtræder i et kommunikativt samspil mellem mindst to personer, og indeholder informationer (Marianne Sommer) Social identitet defineres som Individets oplevelser af, hvem det er, og hvem de andre er. Den sociale identitet forhandles og udvikles gennem sociale relationer (Richard Jenkins). Indsatsområde 2 Her gennemføres temperaturmålingen på samme måde, nemlig ved at relevante informanter svarer på udsagn, der er knyttet til de opstillede tegn i materialet. Informanter i indsatsområde 2 Det vurderes i dette indsatsområde, at personalet, forvaltningsdirektøren og ledelsen er relevante informantgrupper, fordi disse grupper møder ledelsen i forskellige sammenhænge og er afhængige af, at ledelsen i dagtilbuddene fungerer. Også her er udsagnene formuleret forskelligt i forhold til informantgruppen. I dette indsatsområde er det effekten af ledelsen, der måles, idet der i udsagnene er formuleret, hvordan man kan se, at dagtilbuddet har en god ledelse. Begrebsafklaring i indsatsområde 2 Begrebet ledelse forstås som det er beskrevet i vejledningen til dagtilbudsloven: Begrebet ledelse omfatter den eller de personer, der i henhold til kommunes ledelsesstruktur, har en ledelsesfunktion i forhold til tilbuddet. Der er tale om et ledelsesbegreb, der defineres ud fra en funktion/ opgave og ikke med udgangspunkt i en bestemt person. Således kan lederen af det enkelte tilbud i de tilfælde, hvor ledelsesfunktionen i forhold til tilbuddets opgaver er placeret hos forskellige personer, være flere personer. I de tilfælde, hvor alle ledelsesfunktioner i forhold til dagtilbuddets opgaver er placeret hos samme person, kan lederen af det enkelte dagtilbud være en bestemt person. (Velfærdsministeriets vejledning til dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, 2008) Det betyder, at ledelsen er den ledelsesperson, der varetager alle de funktioner, der er beskrevet i målene. Såfremt det er flere personer, skal de være 7

8 fælles om at udfylde skemaet. Personale og forældre udfylder kun et skema for den samlede ledelse. Indsatsområde 3 I dette indsatsområde gennemføres temperaturmålingen ved, at de forskellige informanter, forholder sig til tegnene ud fra udsagn, der konkretiserer tegnene. Som beskrevet under indsatsområde 1 og 2, svarer informanterne ved at vælge en af fem svarmuligheder. Fem svarkategorier giver mulighed for, at informanten kan svare ved ikke, og dette kan være et behov for informanter, der overfor nogle udsagn ikke føler sig i stand til at svare på udsagnet. Informanter i indsatsområde 3 I dette indsatsområde vurderes det relevant at spørge henholdsvis forældre, personale og ledelsen i temperaturmålingen. Med personalet menes pædagoger, medhjælpere og dagplejere. Ideen er, at informanterne svarer på udsagnene ud fra forskelligt prædefinerede svarmuligheder i et spørgeskema. Da personalet har forskellige uddannelsesmæssige baggrund vil der i skemaet være et felt, der skal fortælle, om medarbejderen er pædagog eller medhjælper. Udsagnene er formuleret forskelligt efter, hvem der skal svare på dem. Når forældrene er informanter i dette indsatsområde, skyldes det, at forældrenes vurdering af læringsmiljøet og forældrenes oplevelse af personalet forventes at kunne anvendes til udvikling af både læringsmiljøet og personalets faglige kompetencer. Forældrene spørges i relation til de tegn, det vurderes meningsfuldt at spørge forældre om. Det betyder, at forældrene ikke er informanter i forhold til alle tegnene. Begrebsafklaring i indsatsområdet 3 Med de fysiske rammer menes alle områder børnene færdes i både indendørs og udendørs. Dette gæler også dagtilbuddets udnyttelse af områder udenfor dagtilbuddet eget område. Tværfagligt samarbejde betyder i denne sammenhæng personalets samarbejde med talepædagoger, psykologer, lærere, sundhedsplejer, sagsbehandler m.fl. Andre udarbejdede materialer Der er udviklet andre observations og dokumentationsmaterialer af forskellige organisationer, som kommunerne kan benytte. F.eks. har DCUM udviklet et omfattende materiale til brug for børnemiljøvurderinger. Der er overlap i nogle sammenhænge mellem disse materialer, og det materiale der er under udvikling i kvalitetsprojektet. 8

9 Som nævnt tidligere i notatet, er det væsentligt at fastholde, at formålet med kvalitetsprojektets materiale er, at kommunerne selv opsætter mål og tegn ud fra, hvad praktikere i 35 kommuner samlet set kommer frem til. Derfor er det vigtigt, at kvalitetsprojektet fortsat afprøver og udvikler eget materialet, fordi det har en stor bredde i form af mange dagtilbud bag sig, og fordi det har tæt kobling til praksis. Inspirationsmaterialer til brug for opsamlingen Undervejs i processen med opsamlingerne er materialer fra andre organisationer, kommuner og fra ministeriet anvendt som inspiration. Det drejer sig om materiale fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, Evalueringsinstituttet, samt materialer fra deltagende kommuner som Århus, Odense, Roskilde, Frederikshavn m.fl. Øvrig litteratur anvendt til inspiration til udvikling af materialet Bente Jensen Social kompetence Pernille Hviid, Barnets alsidige personlige udvikling Hans Henrik Knoop, Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det (Ekspertsgruppens artikelsamling fra på ) Oplægsholdere Undervejs i projektet har forskellige forskere holdt oplæg, der relaterer sig til indsatsområderne. Oplæggene er holdt af : Stig Brostrøm, lektor Bente Jensen, lektor Hans Henrik Knoop, lektor Jan Tønnesvang, lektor Kurt Klaudi Klausen, professor Sparring fra forskere Undervejs i processen har følgende forskere ydet sparring: Dorthe Bleses, lektor Charlotte Højholt, lektor Hans Henrik Knoop, lektor 9

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Projektrapport 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning... 2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen... 3 2.1 Børns læring inden for temaerne i de pædagogiske

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Faxe 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning...2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen...3 2.1 Ledelse...3 2.2 Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. GENNEMFØRELSEN AF TEMPERATURMÅLINGEN... 3 2.1 BØRNS LÆRING INDEN FOR TEMAERNE

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT. Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion N O TAT Spørgeskema om tidlig opsporing og inklusion Spørgeskemaet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem KL og de 10 projektkommuner i projekt Udsatte børn i dagtilbud. Herudover har vi fået sparring

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud Dansk kommuneeksempel. v./dorte Bloch, børnechef i Rudersdal Kommune.

Kvalitet i dagtilbud Dansk kommuneeksempel. v./dorte Bloch, børnechef i Rudersdal Kommune. Kvalitet i dagtilbud Dansk kommuneeksempel v./dorte Bloch, børnechef i Rudersdal Kommune. 1 Pædagogisk kvalitet Omsætning af begrebet højkvalitet til kommunal virkelighed KL-konference 27.05.2012 De fire

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune.

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Kære Forældre. Kommunen har i henhold til dagtilbudslovens 11 ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år,

Læs mere

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan 2016-2018 1. Fakta 1.1. Navn på børnehus/dagplejegruppe 1.2. Aktionslæringsperiode: 1.3. Navne på deltagere i det professionelle læringsfællesskab omkring

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Program for arbejdsseminar 15. maj 2008 09.30 Ankomst og kaffe 10.00 Velkomst og formål med dagen 10.15 Opsamling i forhold til partnerskabskommunernes bidrag

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust Hvordan arbejde med kvalitet på dagtilbudsområdet? Overordnet forpligtelse hos samtlige voksne omkring barnet til at tage hånd om børnene, så der

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse N O TAT Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse I projektet Udsatte børn i dagtilbud har deltagerne udviklet flere redskaber, der kan

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion 1 21-06-2010 N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion De kvantitative indikatorer (nøgletal) er blevet udarbejdet i samarbejde mellem KL og 10 kommuner i projektet Udsatte

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne.

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne. Pædagogiske læringsmål I XX kommune understøtter vi forældresamtalerne digitalt gennem Rambøll Dialogprofil, som er et dialogredskab til dagtilbud. Som pædagog for barn bedes du udfylde dette skema, som

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Manual til Eksperimentarie

Manual til Eksperimentarie Manual til Eksperimentarie Formål Formålet med eksperimentariet er gensidig læring gennem at omsætte nyeste forskning/viden til praksismetoder og vinkler for interventionen med barnet. Det ønskes at sammenflette

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet.

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet. 1 Introduktion Opsamlingsskema til vurdering er et værktøj, som I kan bruge til at skabe overblik over jeres BMV-forløb og løbende dokumentere jeres BMV-arbejde. Efterhånden som arbejdet skrider frem,

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Antal børn: 17 vuggestue børn og 59 børnehavebørn i alt 76 Antal: 7 Pædagoger: 6 pædagoger på 37 timer 1 pædagog på35 timer Antal 4 pædagogmedhjælpere: 3 medhjælper

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om

Læs mere

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan

Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan Aktionslæringsskema del af pædagogisk læreplan 2016-2018 1. Fakta 1.1. Navn på børnehus/dagplejegruppe 1.2. Aktionslæringsperiode: 1.3. Navne på deltagere i det professionelle læringsfællesskab omkring

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere