Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444"

Transkript

1 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé København V I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledende bestemmelser 2 Definitioner 2 Hvilken dækning? 2 Hvem kan tegne forsikringen? 2 Hvilke genstande kan forsikres? 2 Hvilke genstande kan ikke forsikres? 2 Selvrisiko 2 Hvor dækker forsikringen? 2 Kapitel 2 2 Hvilke skader dækker forsikringen? 2 Indbrudstyveri 2 Tyveri fra bil Grunddækning 3 Tyveri fra bil Udvidet dækning 3 Tyveri, bortkomst, forveksling eller beskadigelse af genstande under forsikringstagers rejse med bus, tog eller fly 3 Dækningen omfatter ikke 3 Andet tyveri, herunder ran og røveri 3 Brandskader 3 Udstrømning af væsker 3 Dækningen omfatter ikke skader 3 Hærværk 3 Anden beskadigelse 3 I tilfælde af skade krav til dokumentation 3 Afsavn 3 Hvilke udgifter dækker forsikringen? 3 I tilfælde af skade krav til dokumentation 4 Forsikringen dækker ikke 4 Kapitel 3 Generelle undtagelser 4 Forsikringen dækker ikke 4 Kapitel 4 Generelle bestemmelser 4 Forsikringssum 4 Korttidsforsikring 4 Årsforsikring 4 Underforsikring 4 Erstatningens beregning 4 Moms 5 Dobbeltforsikring 5 Overdragelse af erstatningskrav 5 Forsikringsperioden 5 Korttidsforsikring 5 Årsforsikring 5 Præmiens betaling/forsikringens ikrafttrædelse 5 Korttidsforsikring 5 Årsforsikring 5 Forsikringstagers forpligtelser 5 Regres 6 Fortrydelsesret 6 Værneting 6 Ankenævn 6 Hvordan anmelder man en skade? 6 Definitioner 6

2 Kapitel 1 indledende bestemmelser 1.1 Definitioner Ord der i teksten er angivet med kursiv skrifttype er defineret under pkt. 18 i forsikringsbetingelserne. 1.2 Hvilken dækning? Forsikringen kan tegnes som en Korttids- eller Årsforsikring. Den tegnede forsikringstype fremgår af forsikringspolicen. De genstande, der er dækket, skal fremgå af den indsendte specifikation. 1.3 Hvem kan tegne forsikringen? Forsikringen kan tegnes af alle personer og alle virksomheder, herefter benævnt forsikringstager. 1.4 Hvilke genstande kan forsikres? Forsikringen kan tegnes for teknisk udstyr, herunder mobiltelefoner, mp3/ipod, pda, gps, kamera-, video-, IT-, lyd- og lysudstyr, musik- og måleinstrumenter, lægeligt udstyr, kørestole, sports- og jagtudstyr. NB : Genstande, der benyttes til udlejning tariferes med dobbelt præmie, hvorfor det skal meddeles ved tegning af forsikringen og påføres policen. I modsat fald dækker forsikringen delvis i henhold til forholdet mellem betalt og beregnet præmie. 1.5 Hvilke genstande kan ikke forsikres? Der kan ikke tegnes forsikring for ; almindeligt indbo udover genstande nævnt ovenfor, antikviteter, noder, plader, cd er, minidisks, film, dvd, videobånd, edb-programmer og andet software, CD-ROM, smykker, ure, pelsværk, værktøj, briller, proteser, høreapparater, transportmidler med motorkraft og søfartøjer. Med hensyn til transportmidler og søfartøjer kan fastmonteret tilbehør, herunder musikanlæg, ligeledes ikke forsikres. genstande, der skal gives som en gave eller videresælges. genstande, der benyttes til udstilling i forretningslokaler og lignende. Såfremt forsikringen bliver tegnet for ovennævnte genstande, er forsikringen ugyldig, og der ydes ikke dækning. Præmien vil blive refunderet på begæring. 1.7 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i hele verden inklusiv i Danmark. Bemærk : Er en skade ikke medtaget i dækningsbeskrivelsen i kapitel 2, betyder det, at den ikke er dækket af forsikringen. Kapitel 2 Hvilke skader dækker forsikringen? 2.1 Hvilke skader dækker forsikringen? Genstande i den indsendte specifikation er dækket i tilfælde af a) Indbrudstyveri se pkt. 2.2 b) Tyveri fra bil se pkt. 2.3 c) Tyveri, bortkomst, beskadigelse eller forveksling af genstande under forsikringstagers rejse med bus, tog eller fly se pkt. 2.4 d) Andet tyveri, herunder ran og røveri se pkt. 2.5 e) Brandskader se pkt. 2.6 f) Udstrømning af væsker se pkt. 2.7 g) Hærværk se pkt. 2.8 h) Anden beskadigelse se pkt. 2.9 i) Afsavn se pkt (gælder udelukkende Årsforsikringen) 2.2 Indbrudstyveri Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra forsvarlig aflåst bygning, værelse, lokale, lofts- eller kælderrum, hvor der er synlige tegn på voldeligt opbrud. Indbrudstyveri fra øvelokaler, lofts- eller kælderrum, der ikke er beliggende i beboet en- eller tofamiliehuse, er kun dækket såfremt samtlige nedennævnte krav tillige er opfyldt : a) vægge og døre skal være af en sådan tykkelse, at det ikke er muligt at gennembryde disse uden brug af værktøj. Vægge og døre skal være af et materiale og konstrueret på en sådan måde, at de forsikrede genstande ikke er synlige udefra b) vinduer i stueetage eller kælder skal være forsynet med et fastmonteret gitter. Gitteret skal være monteret af en fagmand og installationskvittering skal sendes til Europæiske på forlangende c) døre og andre indgange skal være forsynet med indstukket dirkefri lås, der er godkendt af Forsikring og Pension. 1.6 Selvrisiko Korttidsforsikring : Der beregnes en selvrisiko på 10 % pr. skadetilfælde dog minimum DKK 500, Årsforsikring : En eventuel selvrisiko vil fremgå af policen. 2

3 2.3 Tyveri fra bil (personbil, stationcar og varebil) Grunddækning Tyveri fra bil erstattes maksimalt med DKK ,00 pr. skadetilfælde. Det er en betingelse, at der er synlige tegn på voldeligt opbrud, at genstandene har været opbevaret i bagage- eller opbevaringsrum og at genstandene ikke har været synlige udefra Tyveri fra bil (personbil, stationcar og varebil) Udvidet dækning Tyveri fra bil erstattes op til den valgte forsikringssum (forsikringssummen fremgår af policen). Udover de i punkt 2.3 nævnte krav er det en betingelse, at der er en korrekt installeret og aktiveret tyverialarm samt mørklagte ruder, hvor det ikke er muligt at se ind. Tyverialarmen skal sikre alle køretøjets døre, motorhjelm samt bagagerumsklap. Desuden skal alarmen aktiveres ved forsøg på indtrængen i kabine eller separat varerum ved eksempelvis rudeknusning. Alarmen skal være tilsluttet bilens horn eller anden separat sirene. 2.4 Tyveri, bortkomst, forveksling eller beskadigelse af genstande under forsikringstagers rejse med bus, tog eller fly Forsikringen dækker tyveri, bortkomst, forveksling eller beskadigelse under transport med bus, tog eller fly. Tab i forbindelse hermed er dækket, når genstandene er medbragt som håndbagage eller indchecket bagage. Beskadigelse er kun dækket, såfremt genstandene har været forsvarligt emballeret alt efter deres beskaffenhed. NB : Mobiltelefoner, mp3/ipod, pda, gps er kun dækket såfremt det er opbevaret i forsikringstagers håndbagage. Fotoudstyr, videoudstyr, IT-udstyr, musik- og måleinstrumenter samt tilbehør hertil skal som udgangspunkt opbevares i forsikringstagers håndbagage. Kan dette ikke lade sig gøre skal genstandene anbringes i en flightcase Dækningen omfatter ikke Genstande, der sendes særskilt. 2.5 Andet tyveri, herunder ran og røveri Forsikringen dækker tyveri, herunder ran og røveri sket fra andre steder end beskrevet ovenfor under pkt Simpelt tyveri dækkes kun, såfremt genstandene bæres på eller af forsikringstager. Det er en betingelse for dækning, at forsikringstager/bruger har taget omhyggelig vare på genstandene, og at disse ikke har været efterladt uden opsyn, heller ikke for et kort tidsrum. 2.6 Brandskader Brandskader er omfattet af forsikringen, såfremt der er tale om ildsvåde. Herudover dækkes skader forårsaget af varme, røg eller slukningsskade i forbindelse med ildsvåde. 2.7 Udstrømning af væsker Forsikringen dækker skade på genstande, der skyldes, at vand, olie, kølervæske eller lignende pludselig strømmer ud fra installationer, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover Dækningen omfatter ikke skader a) som følge af langsom udsivning b) der skyldes udsivning af medbragte væsker. 2.8 Hærværk Forsikringen dækker hærværk i forbindelse med indbrudstyveri se pkt. 2.2 samt i de tilfælde, hvor genstandene er i brug, og der er opsyn med disse. 2.9 Anden beskadigelse Ud over pkt. 2.4, 2.6, 2.7 og 2.8 dækker forsikringen Beskadigelse af genstande samt beskadigelse af genstande som følge af direkte lynnedslag I tilfælde af skade krav til dokumentation a) Enhver skade skal straks anmeldes til Europæiske b) Tyveri og hærværk skal desuden straks anmeldes til politiet. Skriftlig bekræftelse fra det stedlige, danske eller udenlandske, politi vedlægges skadeanmeldelsen til Europæiske c) Ved skadetilfælde under pkt. 2.4 skal skaden anmeldes til transportøren og original kvittering for anmeldelsen fremsendes til Europæiske d) Som dokumentation for genstandenes alder og værdi, skal forsikringstager sende originale kvitteringer, garantibeviser el.lign. original dokumentation til Europæiske. Endvidere skal det specificeres, hvilke genstande der kræves erstatning for med angivelse af art, mærke, type, alder, indkøbspris og købspris umiddelbart inden skadens indtræden e) Ved enhver skade skal det altid oplyses, om forsikringstager har forsikring i et andet selskab eller er indehaver af et kreditkort f) I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er Europæiske berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen med 25% af genanskaffelsesprisen Afsavn Denne dækning gælder udelukkende Årsforsikringen Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor genstandene ikke kan benyttes som følge af en dækningsberettiget skade Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker udgifter til leje af tilsvarende genstande. Udgiften dækkes med indtil 25% af den beskadigede/stjålne genstands forsikringssum, dog maksimalt med DKK pr. forsikringsår. Forsikringen dækker endvidere, de genstande der lejes som følge af en dækningsberettiget skade, 3

4 i lejeperioden. Det er dog en forudsætning for dækningen, at det lejede udstyr ikke er forsikret for samme risiko anden steds. I dette tilfælde vil der være tale om en subsidiær dækning. Forsikringen dækker fra den dag Europæiske modtager anmeldelse om en dækningsberettiget skade. Indtil erstatning er udbetalt eller eventuel reparation er tilendebragt. Såfremt der ikke er tale om en dækningsberettiget skade, skal lejeudgiften betales af forsikringstager I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for dækning af afsavn, at a) udstyret lejes hos autoriseret forhandler/udlejer b) skaden bliver anmeldt til Europæiske straks efter skadens opståen c) beskadigede genstande indleveres til reparatør uden unødig forsinkelse d) reparation iværksættes straks, hvis reparationsomkostningerne ikke overstiger 50 % af det forsikredes værdi og e) dokumentation for det lejede udstyr bliver indsendt i original med specifikation af, hvilke genstande der er lejet med oplysning om lejeperioden samt lejebeløb pr. genstand f) der ved enhver skade altid oplyses hvorvidt forsikringstager har forsikring i et andet selskab eller er indehaver af et kreditkort Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke eventuelle omkostninger i forbindelse med anskaffelse af erstatnings- eller lejede genstande, f.eks. rejseudgifter og lignende. Europæiske kan ikke garantere, at det er muligt at leje tilsvarende udstyr, ligesom Europæiske ikke kan formidle kontakt til udlejer. Kapitel 3 Generelle undtagelser 3.1 Forsikringen dækker ikke : a) glemte, tabte eller forlagte genstande. b) omkostninger til reetablering af databaser, edb-programmer og anden software c) skade, der skyldes vejrligets påvirkning eller klimatiske forhold, f.eks. sol, kulde, tørke, støv, fugt, indirekte lynnedslag, kondensvand eller indtrængen af nedbør d) skade som følge af normal brug, såsom slitage, gradvis forringelse, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbetjening, forkert strømtilslutning, mekaniske eller elektriske forstyrrelser, fabrikations- eller materialefejl, skade opstået under reparation samt kosmetiske skader e) skade, der er fremkaldt af forsikringstager/bruger eller andre med lovlig adgang til genstandene, ved forsæt eller grov uagtsomhed, ved selvforskyldt beruselse, hvor beruselsen er en medvirkende årsag til skaden samt alkohol-, narkotika-, og/eller medicinmisbrug f) tab, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder, strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed eller g) udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald h) beskadigelse af sportsudstyr under udøvelse i) tyveri af genstande der henstår uden effektivt opsyn. De forsikrede genstande må ikke forlades af forsikringstager, heller ikke for kortere tid j) tyveri af genstande anbragt på bilen samt genstande fra eller på mobilhome, campingvogn, trailer, telt, søfarttøj, tag- og skibokse eller andre påhængsvogne k) tyveri fra øvelokale eller kælderrum hvor der ikke er et korrekt monteret gitter l) genstande, i de tilfælde hvor dokumentation ikke kan fremskaffes, hvor det er sædvanligt og normalt, at forsikringstager kan dokumentere sit tab m) beskadigelse såfremt genstandene ikke kan fremsendes til Europæiske på forlangende. Kapitel 4 Generelle bestemmelser 4.1 Forsikringssum Korttidsforsikring a) Forsikringssummerne for de enkelte genstande i den indsendte specifikation danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt for alle de forsikringsbegivenheder, der er indtrådt i forsikringsperioden. b) Udbetales der i løbet af forsikringsperioden hel eller delvis erstatning for en genstand, nedskrives forsikringssummen automatisk med et beløb svarende til det udbetalte beløb Årsforsikring a) Forsikringssummerne for de enkelte genstande i den indsendte specifikation danner grænsen for Europæiskes erstatningspligt pr. dækningsberettiget skadetilfælde. b) Ved totalskade, hvor forsikringstager køber ny genstand, skal denne for at kunne opnå dækning oplyse mærke/fabrikat, typenummer, art, serienummer samt om der er tale om en ny eller brugt genstand. 5 Underforsikring I de tilfælde, hvor forsikringssummen for en genstand ikke svarer til den faktiske værdi, vil underforsikring blive gjort gældende, og skaden vil blive erstattet forholdsmæssigt. 6 Erstatningens beregning a) Erstatningen beregnes efter værdien af tilsvarende genstande på skadetidspunktet. b) Genstande der er indkøbt som nye, er 2 år gamle eller derunder og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. 4

5 c) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag for genstande der værdiforringes beregnes på følgende måde : 0 2 år intet fradrag 2 3 år 20 % fradrag 3 4 år 30 % fradrag 4 5 år 40 % fradrag 5? år 50 % fradrag d) Europæiske kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. Kan genstandene ikke repareres, skal de på forlangende tilsendes Europæiske. Efter udbetaling af erstatning tilhører genstandene Europæiske. e) Europæiske er berettiget, men ikke forpligtet, til at genlevere. Ønsker forsikringstager ikke genlevering, vil denne modtage erstatning svarende til Europæiskes udgift ved genlevering. f) Hvis et forsikret objekt består af to eller flere dele, ydes erstatning kun i forhold til værdien af den tabte eller beskadigede del. 7 Moms 7.1 Europæiske dækker ikke moms af erstatninger for genstande tilhørende momsregistreret person eller virksomhed a) Ved kontant erstatning udbetales erstatningsbeløbet fratrukket moms. b) Ved erstatning in natura skal forsikringstager indbetale momsen til Europæiske, før erstatningsgenstandene kan modtages. 8 Dobbeltforsikring Forsikringen omfatter ikke udgifter, der er dækket af anden forsikring. Ved enhver skade skal det altid oplyses, om forsikringstager har forsikring i et andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. 9 Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden Europæiskes samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 10 Forsikringsperioden 10.1 Korttidsforsikring Forsikringen er tegnet for den periode, der er anført på girokortet eller begæringen, og som der er betalt præmie for. Svarer den indbetalte præmie ikke til den ønskede dækningsperiode, vil forsikringen i forbindelse med en skade erstatte forholdsmæssigt. Forsikringen kan maksimalt tegnes for 12 måneder Årsforsikring Forsikringen er tegnet for etårige perioder og er fortløbende, indtil den skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb af forsikringstager eller Europæiske. Efter enhver anmeldt skade kan såvel Europæiske som forsikringstager, i tidsrummet fra skadens anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af skaden, opsige forsikringen med 1 måneds varsel. 11 Præmiens betaling/forsikringens ikrafttrædelse 11.1 Korttidsforsikring Præmien forfalder senest ved ikrafttrædelse. Forsikringen træder kun i kraft, hvis Europæiske har modtaget begæringen og hvor der står, hvilket udstyr der ønskes forsikret, og hvornår forsikringen skal træde i kraft. Præmien pålægges en skadesforsikringsafgift til staten på 1,1 % Årsforsikring Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Forsikringstager betaler udgifterne i forbindelse med opkrævningen. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Europæiske straks underrettes. Betales præmien ikke, sender Europæiske en påmindelse. Påmindelsen sendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Brevet indeholder oplysning om, at dækningen ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter afsendelse af påmindelsen. Hvis en sådan påmindelse sendes, er Europæiske berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Forsikringen træder kun i kraft, hvis det fremgår af begæringen/policen, hvilket udstyr der ønskes forsikret, og hvornår forsikringen skal træde i kraft. Skadesforsikringsafgift til staten opkræves sammen med præmien. 12 Forsikringstagers forpligtelser Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at a) de forsikrede genstande behandles forsvarligt og opbevares betryggende, og at forsikringstager/bruger i øvrigt udviser påpasselighed b) forsikringstager fremsender oplysninger og dokumentation, der er nødvendig for Europæiskes behandling af skaden c) forsikringstager selv ajourfører summerne for de enkelte genstande på policen så de er tidssvarende, således at over- og underforsikring undgås d) Forsikringstager har indsendt en begæring over hvilket udstyr der skal forsikres og hvornår forsikringen skal træde i kraft. 5

6 13 Regres I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police, indtræder Europæiske i alle forsikringstagers rettigheder desangående. 14 Fortrydelsesret For rejseforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret : a) Efter Lov om forsikringsaftaler 34 har forsikringstager fortrydelsesret b) Fortrydelsesfristen er 14 dage og fristen regnes fra det seneste af følgende tidspunkter : 1) den dag forsikringstager har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået eller 2) den dag forsikringstager har modtaget skriftlig oplysning om fortrydelsesretten. Udløber fristen på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdag, udsættes fortrydelsesfristen til den følgende hverdag. c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstager meddele Europæiske, at aftalen er fortrudt. Meddeles dette pr. post, skal forsikringstager sende brevet inden fristens udløb. Som bevis for, at forsikringstager rettidigt har gjort fortrydelsesretten gældende, kan brevet sendes anbefalet. Skriftlig underretning om, at forsikringstager har fortrudt aftalen, skal sendes til : Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Allé 3, 1790 København V. 15 Værneting Søgsmål mod Europæiske skal anlægges ved Byretten eller Østre Landsret i København. Som privatperson kan forsikringstager endvidere vælge at anlægge sagen ved eget hjemting. Tvister der udspringer af denne forsikring, skal afgøres i henhold til dansk ret. 16 Ankenævn Er forsikringstager uenig i Europæiskes afgørelse og fører fornyet henvendelse til Europæiske ikke til andet resultat, kan forsikringstager klage til : Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Tlf. : (mellem kl og 13.00) 17 Hvordan anmelder man en skade? En skade kan anmeldes til Europæiskes Skadeafdeling på : Telefon : Telefax : Definitioner Til brug for denne forsikring defineres nedennævnte ord som følger : Bagage- eller opbevaringsrum : I en personbil er det rummet bag passagersæderne. I en varebil er det rummet bag førersæderne. Beskadigelse : En skade opstået som følge af en ydre påvirkning af genstanden, som medfører en væsentlig forringelse af dennes funktion. Det er en forudsætning, at såvel skadeårsag som skadevirkning har været pludselig og er indtrådt på samme tid. Direkte lynnedslag : Direkte lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygningen/bygningsdele, der er en direkte følge af elektrisk varme eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynets afledning til jord. Forsikringsår : 12 måneder mellem hvert hovedforfald tidspunktet fremgår af forsikringstagers police. Gitter : Stålgitter bestående af 6 mm tråd med 71x71xmm masker. Gitteret skal svejses ind i en ramme, som består af 15x15x15x1,5 mm U-profil. Hærværk : Skade forvoldt i ondsindet og forsætligt øjemed begået af personer uden lovlig adgang til det forsikrede. Indchecket bagage : Bagage, der er indskrevet på den rejsendes billet. Ildsvåde : Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Kørestole : Både almindelige kørestole, el-drevne kørestole samt el-drevne scootere. Ran : Tyveri, der af forsikringstager bemærkes i gerningsøjeblikket. Røveri : Tyveri, hvor den stjålne genstand fratages ved vold eller ved trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold. Simpelt tyveri : Tyveri, der ikke kan betegnes som indbrud, ran eller røveri. Tilsvarende genstande : Genstande som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende, svarer til de beskadigede eller stjålne genstande. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos : a) Europæiske, b) Ankenævnet for Forsikring c) Forbrugerrådet Skadesforsikringsafgift berigtiges efter Lov om afgift af skadesforsikringer. 6 E

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere