UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ENGELSK. Prenatal examinations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ENGELSK. Prenatal examinations"

Transkript

1 UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ENGELSK Prenatal examinations

2 Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis du gerne vil vide mere om dette, er det en god ide at bruge et par minutter på at læse denne orientering. Den fortæller hvilke undersøgelser, du har mulighed for at få, og hvad de kan vise. Hvis du stadig har spørgsmål, når du har læst denne pjece, kan du bede om at få udvidet information af en jordemoder eller en læge. Du kan evt. få tolkebistand. Eller nej? Det kan også være, du ikke vil vide mere om undersøgelser af det ufødte barn. I så fald kan du sige nej til information og/eller undersøgelser. Dette vil blive respekteret og skrevet i din journal. Du og din mand kan få udvidet information om undersøgelserne ved en personlig samtale med en jordemoder eller en læge. Om nødvendigt kan man bede om hjælp fra en tolk. 2

3 Information You can already now, if you wish, have information about prenatal examinations of your child for a number of birth defects and congenital diseases. Yes? If you would like to know more about these things, you may want to spend a few minutes in reading this folder concerning the examinations that are available and what they can indicate. If, after reading the folder, you still have some questions, a midwife or a doctor can give you more information. The assistance of an interpreter may also be provided. Or no? It may be that you do not wish to know more about the prenatal examinations of your child. If this is so, you can say no to information and/or the examinations. Your wishes will be respected and duly noted in your journal. You and your husband can receive supplementary information regarding the examinations in a private meeting with a midwife or a doctor. If necessary, an interpreter can be asked to assist. 3

4 A service available to all pregnant women All pregnant women are offered an evaluation of the risk of their giving birth to a child with e.g. Down syndrome. The evaluation is based on their family history (e.g. hereditary diseases or birth defects in the family). The risk evaluation can be expanded to include the following examinations: Blood test There are two possibilities: A double test is a blood test that can be combined with a nuchal scanning, see p.5, thereby increasing the accuracy of the test. This blood test is performed at an early stage, from the 8 th to 13 th week of pregnancy. A triple test is a blood test which, apart from chromosomal abnormalities, also measures the risk for a hernia of the abdominal wall, for severe deformities of the brain and for spinal hernia. This test is performed at a late stage, from the 14 th to 20 th week of pregnancy. The choice of blood test will be made by the hospital or birth clinic. Tilbud til alle gravide Alle gravide får tilbudt risikovurdering, hvor risikoen for at få et barn med fx Down syndrom bliver beregnet. En risikovurderning foretages på baggrund af familiehistorien (er der fx arvelige sygdomme eller misdannelser i familien?). Herudover indgår tilbud om følgende undersøgelser i risikovurderingen: Blodprøve Der er to muligheder: En doubletest er en blodprøve, der kan kombineres med nakkefoldsscanning, se side 5. Det gør prøven endnu mere sikker. Denne blodprøve tages tidligt, når graviditeten er mellem 8-13 uger. En tripletest er en blodprøve, som ud over risiko for kromosomfejl, også måler risikoen for bugvægsbrok, særlige større misdannelser af hjernen og for rygmarvsbrok. Denne prøve tages sent, når graviditeten er mellem uger. 4 Fødestedet afgør, hvilken type blodprøve der anvendes.

5 Nuchal scan A nuchal fold scan determines the size of a small accumulation of fluid under the skin at the back of the child s head. In a very few instances a large nuchal thickening is found, indicating a possibility that the child has Down syndrome. The scan is preferably made during the 11 th to 13 th weeks of pregnancy. Scanning is done with ultrasonics. It may be necessary to scan through the abdominal wall as well as via the vagina. The examination normally takes minutes, depending on how easy it is to get a picture of the nape of the child s neck. The risk evaluation will, in all likelihood, show that you are at low risk. This applies to most women! If this is the case you will not be offered further fetal examinations, as the likelihood of giving birth to a child with Down syndrome is very small. In rare cases the tests indicate a high risk. In this situation the woman will be offered a placenta test or a test of the amniotic fluid. Nakkefoldsscanning Ved nakkefoldsscanning måler man størrelsen af en lille væskebræmme i barnets nakke. I ganske få tilfælde findes en stor nakkefold, og det kan være tegn på, at barnet har Down syndrom. Scanningen foretages helst, når graviditeten er mellem 11 og 13 uger. Scanningen foregår ved ultralyd. Det kan være nødvendigt at scanne såvel gennem maveskindet som gennem skeden. Undersøgelsen varer sædvanligvis minutter afhængigt af, hvor nemt det er at få et billede af barnets nakkefold. Sandsynligvis viser risikovurderingen, at du har lav risiko. Det har de allerfleste kvinder! I så tilfælde får du ikke tilbud om yderligere fosterundersøgelser, da sandsynligheden for at få et barn med Down syndrom er meget lille. I sjældne tilfælde viser prøverne høj risiko. Her vil kvinden få tilbud om moderkageprøve eller fostervandsprøve. 5

6 Hvad ser man efter ved undersøgelserne? Down syndrom er den hyppigst enkelte årsag til mental retardering og er også forbundet med fysiske helbredsproblemer, fx en øget risiko for medfødte hjertefejl. Down syndrom skyldes en fejl i arveanlægget, en såkaldt kromosomfejl. Risikoen for at føde et barn med Down syndrom øges med morens alder. Alvorlige misdannelser i fx hjerte, bugvæg eller rygmarv. Nogle af disse kan behandles med godt resultat, hvis de opdages allerede under graviditeten. Alvorlige arvelige sygdomme. Som regel undersøger man kun for dem, hvis nogen i slægten allerede har sygdommen. Dette er særlig vigtigt, hvis forældrene er beslægtede fx er fætter og kusine. Gennemscanning af barnet En gennemscanning af det ufødte barn er også et tilbud til alle gravide. Scanningen foregår med ultralyd, når graviditeten er uger. Ved scanningen kan man bedømme, hvor lang tid graviditeten har varet, om der er mere end ét barn, moderkagens placering, hjerterytmen, og om der er større synlige misdannelser. Ingen garanti Hvis alle undersøgelser er normale, er der grund til at føle sig mere tryg. Men der er ikke garanti for, at barnet er rask ved fødslen. Man kan ikke undersøge for alt, og man finder ikke alt det, man undersøger for. Normale prøveresultater giver større, men ikke fuld, sikkerhed for, at barnet er rask. Scanning af barnet 6

7 What is being looked for in the examinations? Down syndrome is the most frequent cause of mental retardation and is also related to physical health complications, e.g. heightened risk for congenital heart defects. Down syndrome is caused by a defect in the genes, a so-called chromosomal defect. The likelihood of giving birth to a child with Down syndrome increases as the mother becomes older. Severe deformities of e.g. the heart, abdominal wall or spinal marrow. Some of these can be treated with good results, if detected during pregnancy. Severe congenital diseases. As a rule these are only looked for if the illness is already present among relatives. This is particularly important if the parents are related e.g. cousins. Scanning the child A prenatal scanning of the child is also offered to all pregnant women. Scanning is done with ultrasonics during the 18 th to 20 th week of pregnancy. By scanning it is possible to determine how far along the pregnancy is, whether there is more than one child, the position of the placenta, the heart rhythm and whether there are severe visible deformities. There is no guarantee If the results of all the examinations are normal, there is good reason to feel more secure. But there is no guarantee that the child will be healthy at birth. It is not possible to test for everything, and not everything that is being tested for is detected. Normal test results give greater, but not absolute, assurance that the child is healthy. Scanning the child 7

8 Pregnant women at high risk will also be offered A placenta test or a test of the amniotic fluid The woman will be offered a placenta test or a test of the amniotic fluid only if there is a heightened risk of severe illness for the child. In 1 out of 100 cases the tests are succeeded by an involuntary abortion thus the examination is not without risk. It is the woman, herself, who decides whether she wishes to accept the offer of an examination or not. Placenta test (CVS) The examination is carried out on an outpatient basis in the 9 th -13 th week of pregnancy. A tissue sample is taken from the placenta, accompanied by ultrasonic scanning. The tissue sample is removed with a thin needle. Insertion is made through the abdominal wall. You must rest for the remainder of the day, following the examination. Gravide med høj risiko får desuden tilbudt Moderkageprøve eller fostervandsprøve Kun hvis der er øget risiko for, at barnet har en alvorlig sygdom, vil kvinden få tilbudt moderkageprøve eller fostervandsprøve. 1 ud af 100 aborterer ufrivilligt bagefter, så undersøgelsen er ikke uden risiko. Det er kvinden selv, der beslutter, om hun vil tage imod tilbudet om undersøgelsen eller ej. Moderkageprøve Undersøgelsen udføres ambulant, når graviditeten er 9-13 uger. Ved en moderkageprøve suges lidt væv fra moderkagen ud. Mens der ultralydsscannes, tages prøven med en tynd nål. Indstikket foretages gennem bugvæggen. Du skal tage den med ro resten af dagen, når du har fået foretaget en prøve. 8

9 Test of the amniotic fluid (Amniocentesis) Test of the amniotic fluid is done on an outpatient basis during the 14 th -18 th week of pregnancy. The examination is made in the same manner as the placenta test. See p.8. You must rest for the remainder of the day, following the examination. Request prompt results of the examination. Information regarding the most common chromosomal defects, a.o. Down syndrome, can be made available after one week, if you ask. Very rare chromosomal defects take longer time to detect and in such cases information will first be available after 2-3 weeks. Fostervandsprøve Fostervandsprøven tages ambulant, når graviditeten er14-18 uger. Prøven tages på samme måde som moderkageprøven, se side 8. Du skal tage den med ro resten af dagen, når du har fået foretaget en prøve. Bed om hurtigt svar på prøven. Undersøgelse for de mest almindelige kromosomfejl, bl.a. Down syndrom, kan du få besked om i løbet af en uge, hvis du beder om det. Meget sjældne kromosomfejl tager det længere tid at undersøge for, så i de tilfælde kan du først få besked efter 2-3 uger. 9

10 Counselling in cases where something is amiss with the child If the examinations indicate that something is amiss with the child, the woman will be offered counselling. The services of an interpreter can be made available for this counselling, which is carried out at the hospital s pregnancy outpatient clinic or at a clinical genetic department. The woman will receive information regarding possibilities for treatment within the healthcare system, as well as regarding support and help measures for the child and for the family. The woman will receive information about opportunities for additional information via handicap organizations, patient societies and support groups for parents of children with handicaps similar to those found in the yet unborn child. It is the woman who decides whether she will continue the pregnancy or whether she wishes to terminate it. Until the end of the 12 th week of pregnancy there is still access to free abortion. If the pregnancy is more advanced, she can apply for an abortion. The doctor at the hospital or the private doctor can inform about this. The woman s wishes to carry through or to terminate the pregnancy will be respected, regardless of what she wishes. Rådgivning, hvis der er noget galt med barnet Viser undersøgelserne, at der er noget galt med barnet, vil kvinden blive tilbudt rådgivning. Der kan gives tolkebistand til denne rådgivning, der foregår på sygehusets svangreambulatorium eller på en klinisk genetisk afdeling. Kvinden vil få viden om muligheder for behandling i sundhedsvæsenet, samt de støtte- og hjælpeforanstaltninger, der er til barnet og familien. Kvinden vil blive informeret om mulighederne for yderligere oplysning via handicaporganisationer, patientforeninger og støttegrupper for forældre, der har børn med et handicap, der svarer til det, der er fundet hos det ufødte barn. Det er kvinden, som beslutter, om hun vil bevare graviditeten, eller om hun ønsker den afbrudt. Sker det inden udgangen af 12. graviditetsuge, er der stadig adgang til fri abort. Er graviditeten længere henne, kan hun ansøge om abort. Lægen på sygehuset eller den praktiserende læge kan oplyse om dette. Kvindens ønske om gennemførelse eller afbrydelse af svangerskabet vil blive respekteret, uanset hvad hun ønsker. 10

11 Addresses Copenhagen County For appointments: Call the hospital at which you wish to give birth and make an appointment for a nuchal scanning. You will be told where and when you can have a blood test on the same day so that we can give you the final results following the scanning. Gentofte County Hospital Tel Monday-Wedensday 9AM - 1PM Scanning is made at The Childbirth Clinic (Svangreambulatoriet), entrance no. 18 Glostrup County Hospital Tel Daily 10-11:30AM Scanning is made at The Childbirth Clinic, entrance no. 8, 5 th floor Herlev County Hospital Tel Daily 9AM - 2PM Scanning is made at the Ultrasonics Unit (Ultralydafsnittet) G 114, on the 14 th floor Hovedstadens Sygehusfællesskab H:S Hvidovre Hospital For appointments Telephone Monday - Friday 8:30-11:30 and again from 12:30-2PM. Friday only 12:30-1PM. Tel To make an appointment via our website see: Adresseliste Københavns Amt Sådan bestiller du tid: Ring til det sygehus i Københavns Amt, hvor du ønsker at føde, og bestil tid til nakkefoldscanning. Samtidig får du at vide, hvor og hvornår du samme dag kan få blodprøven taget, så vi kan give dig endeligt svar efter scanningen. Amtssygehuset i Gentofte Telefon Mandag-onsdag Scanningen foregår i Svangreambulatoriet, opgang 18 Amtssygehuset i Glostrup Telefon Hver dag kl Scanningen foregår i Svangreambulatoriet, opgang 8, 5. sal Amtssygehuset i Herlev Telefon Hver dag kl Scanningen foregår i Ultralydafsnittet G 114, 14. etage Hovedstadens Sygehusfællesskab H:S Hvidovre Hospital Tidsbestilling til undersøgelser Pr. telefon mandag-fredag kl og igen fra Fredag dog til Telefon Bestilling via hjemmeside: 11

12 Rigshospitalet For appointments for examinations Telephone Monday - Friday 9-11AM and again from 12:30-1:30PM. Tel or To make an appointment via our website see: Scanning and double-testing of women who are scheduled to give birth at Frederiksberg Hospital is done at Rigshospitalet. Vestsjællands County Holbæk Hospital Department of gynaecology and obstetrics, Holbæk Sygehus Smedelundsgade Holbæk Secretariat Tel Fax Slagelse Hospital Department of gynaecology and obstetrics Ingemannsvej Slagelse Secretariat Tel Fax See our website for further information: - Vestsjællands Amt - Graviditet, fødsel og barsel Storstrøms County Dep.: FBE Gynaecology and Obstetrics at: Storstrømmens Hospital Næstved Ringstedsgade Næstved Tel Rigshospitalet Tidsbestiling til undersøgelser Pr. telefon mandag-fredag kl og igen fra Telefon eller Bestilling via hjemmeside: Gravide, der skal føde på Frederiksberg Hospital, scannes og får foretaget doubletesten på Rigshospitalet. Vestsjællands Amt Holbæk Sygehus Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Smedelundsgade Holbæk Sekretariat Telefon Fax Slagelse Sygehus Gynækologisk/obstetrisk afdeling Ingemannsvej Slagelse Sekretariat Telefon Fax Yderligere oplysninger på hjemmeside: Vestsjællands Amt Graviditet, fødsel og barsel Storstrøms Amt Afd.: FBE gynækologi og obstetrik ved: Storstrømmens Sygehus Næstved Ringstedsgade Næstved Telefon

13 Storstrømmens Hospital Nykøbing F. Fjordvej Nykøbing F Tel Fyns County Fyns Hospital, Svendborg For examinations: Childbirth Clinic, Valdemarsgade 53, 1. sal For appointments Monday - Friday 8AM - 12PM by telephone For further information: Midwife Center Valdemarsgade 49 Tel Odense University Hospital For appointments Monday-Friday 8:45-11AM by telephone Examinations carried out at Childbirth Clinic, department D Sdr. Boulevard 29 Odense C If you have any questions you can contact your doctor or call us at tel at the times indicated above. Ringkjøbing County Herning Hospital Obstetrics Clinic Dept, of gynaecology and obstetrics Gl. Landevej Herning Tel Storstrømmens Sygehus Nykøbing F. Fjordvej Nykøbing F Telefon Fyns Amt Sygehus Fyn, Svendborg Undersøgelser: Svangreambulatoriet, Valdemarsgade 53, 1. sal Tidsbestilling mandag-fredag kl på telefon Udvidet information: Jordemodercenteret Valdemarsgade 49 Telefon Odense Universitetshospital Tidsbestilling mandag-fredag kl på telefon Undersøgelsen foregår i Svangreambulatoriet, afdeling D Sdr. Boulevard 29 Odense C Har du spørgsmål, kan du henvende dig til egen læge eller ringe på telefon i ovennævnte telefontid. Ringkjøbing Amt Herning Sygehus Obstetrisk Ambulatorium Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Gl. Landevej Herning Telefon

14 Århus County Information regarding appointments will be sent to you. Skejby Hospital To change an appointment: Tel , daily 9AM - 2PM. Examinations are made at The Ultrasonics clinic Silkeborg Central Hospital To change an appointment: Tel , daily 9AM - 1PM Examinations are made at the Silkeborg Centralsygehus gynaecology/obstetrics clinic or at The Skanderborg Health Center Randers Central Hospital To change an appointment: Tel , daily 8AM - 2PM Examinations are made at the Randers Central Hospital gynaecology/obstetrics clinic Nordjyllands County Aalborg Hospital Reberbansgade 9000 Aalborg Gynaecology-obstetrics-ultrasonics department Telephones open daily: 8-10AM Tel Århus Amt Tid til undersøgelsen bliver tilsendt. Skejby Sygehus Ved ændring af tid: Telefon , hverdage i tidsrummet Undersøgelsen foregår i Ultralydsambulatoriet Silkeborg Centralsygehus Ved ændring af tid: Telefon , hverdage i tidsrummet Undersøgelsen foregår Silkeborg Centralsygehus gynækologisk/obstetrisk ambulatorium eller Skanderborg Sundhedscenter Randers Centralsygehus Ved ændring af tid: Telefon , hverdage i tidsrummet Undersøgelsen foregår Randers Centralsygehus gynækologisk/obstetrisk ambulatorium Nordjyllands Amt Aalborg Sygehus Reberbansgade 9000 Aalborg Gynækologisk-obstetrisk-ultralyds afd. Telefontid: Telefon

15 Vendsyssel - Hjørring Hospital Bispensgade Hjørring Childbirth Clinic Telephones open daily: 9-10AM Tel Vendsyssel - Frederikshavn Hospital Barfredsvej Frederikshavn Gynaecological Clinic: Telephones open daily: 9-10AM Tel Sønderjyllands County Sønderborg Hospital Gynaecology/obstetrics Clinic Sydvang Sønderborg Tel Gynaecology/obstetrics Clinic: Telephone Haderslev Hospital Gynaecology/obstetrics Clinic Skallebækvej Haderslev Tel Gynaecology/obstetrics Clinic: Telephone The Gynaecology/obstetrics Clinics (Gyn./obst. Ambulatorium) in Sønderborg and Haderslev do not, at present, carry out nuchal scannings. The service is expected to be available soon. Please call for further information. Sygehus Vendsyssel Hjørring Bispensgade Hjørring Svangerambulatoriet: Telefontid: Telefon Sygehus Vendsyssel - Frederikshavn Barfredsvej Frederikshavn Gynækologisk ambulatorium: Telefontid: Telefon Sønderjyllands Amt Sønderborg Sygehus Gyn./obst. ambulatorium Sydvang Sønderborg Telefon Gyn./obst. ambulatorium: Telefon Haderslev Sygehus Gyn./obst. ambulatorium Skallebækvej Haderslev Telefon Gyn./obst. ambulatorium: Telefon Gyn./obst. ambulatorium i Sønderborg og Haderslev foretager p.t. ikke nakkefoldsscanninger, men tilbudet forventes etableret snarest. Ring for at høre nærmere. 15

16 Additional information Examinations are free of charge Information, taking of samples and counselling in connection with prenatal examinations are offered free of charge to pregnant women. Read more Risikovurdering og fosterdiagnostik - vejledning til gravide, published by the National Board of Health in Here is additional information. The folder is free of charge and is available from your doctor, or can be read on the National Board of Health s website, Yderligere information Undersøgelserne er gratis Information, prøvetagning og rådgivning i forbindelse med undersøgelse af det ufødte barn er gratis tilbud til den gravide. Læs mere Risikovurdering og fosterdiagnostik vejledning til gravide, udgivet af Sundhedsstyrelsen i Her er yderligere informationer. Pjecen er gratis og kan fås hos den praktiserende læge, eller den kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Undersøgelser af det ufødte barn Komiteen for Sundhedsoplysning 1. udgave, 1. oplag 2005 Manuskript og redaktion: Komiteen for Sundhedsoplysning Fagredaktion: Peter Saugmann-Jensen, Sundhedsstyrelsen Oversættelser: Flygtningehjælpens Tolkeservice Fotos: Casper Tybjerg Grafisk tilrettelæggelse: Peter Dyrvig Grafisk Design Sats, sprogversioner: Ida Magdalene Trykkeri: Narayana Press Kan rekvireres hos: Komiteen for Sundhedsoplysning Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: Fax:

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis du gerne vil vide mere om dette,

Læs mere

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN URDU Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Hvis du gerne vil vide mere om dette, er det en god

Læs mere

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN TILLYKKE MED GRAVIDITETEN! Alle gravide får tilbud om to scanninger i løbet af graviditeten for at se, om fostret udvikler sig, som det skal. Det er naturligvis dig,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Information til gravide om. Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom

Information til gravide om. Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom Information til gravide om Nakkefoldsskanning og doubletest Tilbud til gravide om risikoberegning for Downs syndrom Alle gravide kvinder i Danmark har mulighed for at få lavet en risikoberegning for Downs

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Hvad er aids! Aids er en yderst alvorlig sygdom, som skyldes et virus, der kaldes hiv (human immundefekt virus). Dette virus ødelægger organismens

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2015-24 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Are prenatal maternal stress associated

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Forældrefeedback på brev om CF-gen-bærer ved PKU screening

Forældrefeedback på brev om CF-gen-bærer ved PKU screening Juliane Marie Centret Centerledelse Blegdamsvej 9 2100 København Ø Opgang Opgang 4, 7 sal Telefon 22 96 68 98 Direkte 3545 3922 Mail lsm@rh.regionh.dk Forældrefeedback på brev om CF-gen-bærer ved PKU screening

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

The Danish healthcare system. Det danske sundhedsvæsen

The Danish healthcare system. Det danske sundhedsvæsen The Danish healthcare system Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere