KonjunkturNYT - uge 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 23"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten i april Stort overskud på betalingsbalancen i april Dankortomsætningen steg i maj Stigende boligpriser i marts Fortsat lavt antal tvangsauktioner i maj Stigning i antallet af konkurser i maj, men tendensen er nedadgående Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden Euroområdet: Fald i ledigheden, lavere inflation og stigning i BNP og detailsalget Tyskland: Stigning i industriproduktionen Storbritannien: Mindre fald i erhvervstilliden Sverige: Fald i erhvervstilliden i fremstillingserhvervene og stigning i industriproduktionen og erhvervstilliden i serviceerhvervene Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den europæiske centralbank nedsætter styringsrenterne og kommer med en række andre pengepolitiske lempelser Stigning i danske og internationale aktiekursindeks Stigende oliepris målt i USD Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fald i bruttoledigheden i april Bruttoledigheden faldt med ca.. personer i april til. personer, jf. figur.. Det dækker over et fald blandt ledige dagpengemodtagere på ca..9 personer og et fald blandt ledige kontanthjælpsmodtagere på ca.. personer. Ledighedsprocenten er reduceret til, pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er faldet blandt alle aldersgrupper i april undtagen de --årige, hvor ledighedsprocenten var uændret, jf. figur.. For kontanthjælpsmodtagere er ledigheden særligt reduceret blandt unge under år. Det kommer i forlængelse af udviklingen i de foregående måneder, og ledigheden blandt unge kontanthjælpsmodtagere er samlet set faldet med ca. 7.8 personer i perioden januar-april. Det skal ses i sammenhæng med kontanthjælpsreformen, som rent teknisk har flyttet en betydelig del af de unge ledige kontanthjælpsmodtagere ud af ledighedsstatikken. Der er således også sket en stigning i antallet af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i særligt januar og februar. Faldet i ledigheden skal dog også ses i sammenhæng med den stigende beskæftigelse. Den samlede beskæftigelse er steget med ca. 8. personer inden for seneste år, heraf ca. 7. personer i. kvartal. Der er således klare tegn på, at arbejdsmarkedet er i bedring. I Økonomisk Redegørelse, maj er det lagt til grund, at den stigende tendens i beskæftigelsen og den faldende tendens i ledigheden vil fortsætte året ud og gennem. Figur. Bruttoledighed Figur. Bruttoledighed blandt aldersgrupper. personer. personer af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken år -9 år -9 år -9 år -9 år år og over Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Der var. ledige stillinger i den private sektor i. kvartal, hvilket er ca..8 flere end på samme tidspunkt sidste år, jf. figur.. Det er det højeste antal ledige stillinger, siden statistikken startede i, og det bekræfter således - sammen med den stigende beskæftigelse og faldende ledighed - billedet af et arbejdsmarked i bedring. Alle regioner oplevede en stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal, jf. figur.. Region Hovedstaden stod for lidt under halvdelen af den samlede fremgang, mens der i Region Midtjylland var en stigning på 9 ledige stillinger i forhold til. kvartal. Der er flest ledige stillinger inden for branchen handel og transport mv., som stod for knap pct. af det samlede antal ledige stillinger i. kvartal, svarende til 8.8 stillinger. Det var også her, der var den største absolutte fremgang i forhold til. kvartal med en stigning på knap.9 stillinger. Den største relative fremgang var inden for bygge og anlæg, hvor antallet af ledige stillinger steg med 7 til.7 stillinger. Der var flere ledige stillinger inden for alle brancher i. kvartal med undtagelse af finansiering, forsikring og ejendomshandel, hvor antallet af ledige stillinger faldt svagt i forhold til samme kvartal året før. Figur. ledige stillinger Figur. ledige stillinger regionalt fordelt ledige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige stillinger kvt.. kvt.. kvt.. kvt. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Anm.: Danmarks Statistik sæsonkorrigerer ikke tallene som følge af for kort tidsserie. Figur. viser antal ledige stillinger i. kvartal i det pågældende år. Kilde: Danmarks Statistik.

4 Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området For hele DA-området var den årlige lønstigningstakt i timelønnen (inkl. genetillæg), pct. i. kvartal ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik, jf. figur.. Det er et fald på, pct.-point i forhold til. kvartal, men, pct.-point højere end i. kvartal, hvor lønstigningstakten var den laveste i statistikkens historie. Lønstigningstakten aftog i alle tre hovedbrancher i. kvartal, men særligt meget inden for bygge og anlæg. Den årlige stigning var fortsat størst inden for fremstilling på, pct., mens stigningstakten inden for serviceprægede erhverv samt bygge og anlæg var henholdsvis, og, pct. i. kvartal. Lønstigningstakten inden for fremstilling, som i høj grad er udsat for udenlandsk konkurrence, har været lavere i Danmark i forhold til udlandet siden. kvartal, jf. figur.. Omvendt var de danske lønstigninger væsentligt højere i det forudgående årti. Der foreligger endnu ikke tal for lønstigningstakten i udlandet for. kvartal. Figur. Stigning i timefortjenesten fordelt på brancher (inkl. genetillæg) Figur. Lønudvikling i fremstilling DA-området Fremstilling Bygge og anlæg Service Anm.: I figur. er stigningstakten korrigeret for multimedieskat og branchekoder i. Kilde: DA s KonjunkturStatistik. Forskel Danmark Udlandet - -

5 Stigning i vareeksporten i april I april steg eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly), pct., jf. figur.7. Det skyldes især en markant stigning i eksporten af olie, hvilket dog skal ses i lyset af et stort fald i olieeksporten måneden før. Set over tremåneders perioden februar-april i forhold til de forudgående tre måneder var der en stigning i vareeksporten på, pct., hvilket blandt andet skyldes en stigning i eksporten af kemikalier og kemiske produkter samt maskiner (undtagen transportmidler). Importen af varer (samme definition) steg med,7 pct. i april, hvilket også var trukket af olie. Sammenlignes perioden februar-april med de forudgående tre måneder steg importen med,8 pct., hvilket især afspejler en stigning i importen af kemikalier og kemiske produkter. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) faldt, pct. i april, jf. figur.8. Set over tremåneders perioden februar-april i forhold til november-januar var tjenesteeksporten omtrent uændret. Importen af tjenester steg med,7 pct. i april og lå,9 pct. højere i februar-april i forhold til de foregående tre måneder. Den samlede eksport (nationalregnskabsdefinition, værdier) ventes i Økonomisk Redegørelse, maj, at stige med, pct. i. Figur.7 Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur.8 Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Anm.: Egen sæsonkorrektion. Begge figurer er i -måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik.

6 Stort overskud på betalingsbalancen i april I april viste den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster et overskud på 9, mia. kr., jf. figur.9. Overskuddet i april var dermed 7, mia. kr. højere end i marts. Stigningen skyldes først og fremmest, at løn- og formueindkomsten er vokset med 8,9 mia. kr. siden marts, hvilket skal ses i lyset af, at hovedparten af de danske virksomheder udbetaler udbytte i marts. Et lidt mindre underskud på de løbende overførsler bidrog også til stigningen fra marts til april, mens overskuddet på vareog tjenestebalancen omvendt var, mia. kr. mindre end i marts. Set over årets første fire måneder er overskuddet på betalingsbalancen 7,8 mia. kr., hvilket er, mia. kr. højere end samme periode sidste år, jf. figur.. Det afspejler et større overskud på vare- og tjenestebalancen, som tilmed skal ses i lyset af en import af skibe, der ligger knap mia. kr. højere end samme periode sidste år. De store overskud på Danmarks betalingsbalance over for udlandet de seneste år, afspejler grundlæggende, at den samlede bruttoopsparing i dansk økonomi overstiger de samlede indenlandske investeringer. Det hænger sammen med faldet i privatforbruget og investeringerne i forbindelse med krisen, hvilket har mindsket importen. Samtidig overstiger afkastet fra danske investeringer i udlandet afkastet fra udenlandske investeringer i Danmark. Figur.9 Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. År til dato Resterende måneder

7 Dankortomsætningen steg i maj Dankortomsætningen steg med pct. fra april til maj, når der korrigeres for de almindelige sæsonudsving. For de seneste tre måneder var der en stigning i dankortomsætningen på, pct. sammenlignet med de tre foregående måneder, jf. figur.. Tages der højde for prisstigningerne (ekskl. husleje), var der en vækst i dankortomsætningen på, pct. i de sidste tre måneder. Dankortet bliver løbende mere udbredt og anvendt til stadigt flere transaktioner. Det har gennem en årrække medført, at dankortomsætningen er vokset hurtigere, end det samlede forbrug ifølge nationalregnskabet. Væksten i dankortomsætningen har således i de senere år været omkring pct.-point højere end væksten i nationalregnskabets samlede private forbrug, jf. figur.. Det seneste år har væksten i antallet af dankorttransaktioner været lidt højere end normalt, hvilket kan påvirke størrelsen af overvurderingen. Figur. Dankortomsætning (sk), -mdrs. glidende gennemsnit Figur. Årlig realvækst i dankortomsætningen og det private forbrug i nationalregnskabet Indeks (7M=) Indeks (7M=) Nationalregnskabet Dankortomsætningen Anm.: I figur. er væksten i dankortomsætningen deflateret med deflatoren for det private forbrug fra nationalregnskabet. Væksten i nationalregnskabet i er korrigeret for betydningen af de to storme i slutningen af året. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Stigende boligpriser i marts Fra februar til marts steg prisen på enfamiliehuse med,8 pct., jf. figur.. I forhold til marts måned sidste år er priserne steget med, pct. I Økonomisk Redegørelse, maj, skønnes priserne på enfamiliehuse at stige ½ pct. i som helhed i forhold til. Prisen på ejerlejligheder steg med,8 pct. fra februar til marts, jf. figur.. Priserne på ejerlejligheder har generelt været i fremgang siden starten af og ligger nu knap 9 pct. højere end i marts. Opgørelsen er beregnet ud fra de handler, der var tinglyst på beregningstidspunktet (ca. 7 pct. af det forventede endelige antal handler for den seneste måned). Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede som følge af, at perioden fra januar til marts er forholdsvis kort og indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede. Figur. Boligpriser Indeks (=) Indeks (=) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Anm.: Ikke sæsonkorrigerede tal. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 8

9 Fortsat lavt antal tvangsauktioner i maj let af bekendtgjorte tvangsauktioner faldt til i maj, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Det er godt 9 pct. færre i forhold til april. let af tvangsauktioner har udvist en faldende tendens siden starten af og er nu på samme niveau som i starten af 9. I forhold til maj måned sidste år er antallet af tvangsauktioner knap pct. lavere. Det færre antal tvangsauktioner er bredt funderet geografisk. Sammenlignet med samme måned sidste år var der færre tvangsauktioner i alle regioner i maj (faktiske, ikke sæsonkorrigerede tal). Historisk set er antallet af tvangsauktioner lavt og markant under niveauet i begyndelsen af 99 erne, hvor der var over. tvangsauktioner om måneden, jf. figur.. Figur. Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur. Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner, mdr. gl. gnst. Tvangsauktioner Anm: I begge figurer er tallene sæsonkorrigerede. I figur. vises et måneders glidende gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 9

10 Stigning i antallet af konkurser i maj, men tendensen er nedadgående I maj blev virksomheder erklæret konkurs, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Det er en stigning på 7½ pct. siden april. Sammenlignet med samme måned sidste år er antallet af konkurser i alt dog faldet med pct. let af erklærede konkurser er fortsat på et højt niveau historisk set, men tendensen har været nedadgående siden slutningen af, jf. figur.7. Omsætningen i de konkursramte virksomheder udgjorde 7 mio. kr. i maj, hvilket svarer til ca. en tredjedel af gennemsnittet over de sidste fem år. Den samlede beskæftigelse i de konkursramte virksomheder målt som -måneders glidende gennemsnit var på 87 fuldtidspersoner i maj, hvilket også er noget lavere end gennemsnittet i de seneste fem år, jf. figur.. Figur. Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur.7 Erklærede konkurser, -måneders glidende gennemsnit, sæsonkorrigeret Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

11 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Erhvervstilliden i fremstillingserhvervene målt ved ISM-indikatoren steg fra april til maj med, point til indeks,. Indekset har været stigende de seneste fire måneder. Indikatoren for serviceerhvervene steg med, point til indeks,, jf. figur.. Begge indikatorer ligger over, som indikerer fremgang. Figur. Erhvervstillid, USA Indeks Indeks Fremstilling Service Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed faldt i april til,7 pct. af arbejdsstyrken og har generelt været svagt faldende siden efteråret, jf. figur.. Specielt i nogle af de mest kriseramte lande faldt ledigheden. I både Spanien, Portugal og Irland var ledigheden i april lavere end samme tidspunkt året før. Blandt de største lande i euroområdet var den EU-harmoniserede ledighed på, pct. i Tyskland,, pct. i Frankrig,, pct. i Italien og, pct. i Spanien. Inflationen var på ½ pct. i maj, hvilket er, pct.-point lavere end i foregående måned, jf. figur.. Inflationen har været nedadgående siden starten af. Figur. Figur. Ledighed, euroområdet Inflation, euroområdet af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken

12 Det reviderede nationalregnskab for. kvartal viser fortsat en vækst i BNP i. kvartal på, pct., jf. figur.. Det var fjerde kvartal i træk med fremgang, og BNP lå i. kvartal,9 pct. højere end et år tidligere. For de tre største lande i euroområdet var der fremgang i Tyskland (,8 pct.), mens BNP i Frankrig og Italien var omtrent uændret sammenlignet med forrige kvartal. Detailsalget steg fra marts til april med, pct., jf. figur.. Detailsalget har været stigende siden starten af og har i årets første fire måneder ligget, pct. højere end samme periode året før. Figur. BNP, euroområdet Figur. Detailsalg, euroområdet (k/k) (k/k) Indeks (7=) Indeks (7=) Tyskland Industriproduktionen steg med, pct. fra marts til april, jf. figur.. Industriproduktionen har generelt været stigende gennem og ind i. Figur. Industriproduktion, Tyskland Indeks (7M=) Indeks (7M=)

13 Storbritannien Fra april til maj var der et mindre fald i erhvervstilliden målt ved PMI-indikatoren i fremstillingserhvervene (, point) og serviceerhvervene (, point), jf. figur.7. Indikatoren for fremstillingserhvervene (7) og serviceerhvervene (8,) ligger dog fortsat på niveauer, der indikerer fremgang (over indeks ). Figur.7 Erhvervstillid, Storbritannien Indeks Indeks 7 PMI fremstilling PMI service Sverige Erhvervstilliden målt ved PMI-indikatoren faldt i fremstillingserhvervene (, point) og steg i serviceerhvervene (, point), figur.8. Begge indeks har det seneste års tid ligget over, som indikerer fremgang. Industriproduktionen steg med pct. fra marts til april, jf. figur.9. I samme måned faldt ordreindgangen dog med, pct., hvilket skyldes tilbagegang i eksportordrerne. Figur.8 Figur.9 Erhvervstillid, Sverige Industriproduktion, Sverige Indeks Indeks Indeks (8M=) Indeks (8M=) PMI fremstilling PMI service Industriproduktion Industriordrer

14 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER ECB besluttede torsdag at nedsætte styringsrenterne gældende fra. juni. Refinansieringsrenten nedsættes fra, pct. til, pct., udlånsrenten nedsættes fra,7 pct. til, pct. og indlånsrenten fra, pct. til -, pct. Nedsættelsen af renterne skal blandt andet ses på baggrund af den aktuelt lave inflation i euroområdet. Samtidig vil ECB tage en række yderligere tiltag blandt andet med henblik på at styrke bankernes udlån til den private sektor. Der iværksættes et årigt låneprogram TLTRO (targeted long term refinancing operations) på mia. euro rettet mod den private sektors udlån (eksklusive lån til bolig). Siden sidste fredag er det danske og de ledende internationale aktiekurs styrket med undtagelse af det britiske. Olieprisen i USD er faldet siden sidste fredag. Tabel. Renter og valutakurser mv. D anske renter o g valutakurser mv. Internatio nale renter o g valutakurser mv. Onsdag Ændring ift. fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag R enter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,,7 pct.point Sverige (repo),7, pct.point R ealkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,7 -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point N atio nalbankens satser: R ente på -årige statso bligatio ner, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,8, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,, pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland,, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,8, pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (-md.) -,,7 pct.point USD/JPY,8,9 pct. Langt (-årigt),, pct.point GBP/USD 9, -, pct. A ktiekurser (kursindeks): EUR/USD,8, pct. OM XC (/7-89 = ) 77,,98 pct. A ktiekurser (kursindeks): USD, S&P 9,88 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 77, pct. EUR/DKK 7,8 -, pct. USD/DKK, -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks,8 pct. SEK/DKK 8,99, pct. Storbritannien, FTSE 8 -, pct. NOK/DKK 9, -, pct. GBP/DKK 98,9,9 pct. Oliepriser: JPY/DKK, -,8 pct. Brent (USD) 8,78 -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),, point Brent (DKK) 9 -, DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank.

15 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet -point,,,8,,,,,,, -, -,, -, -,8, -, jun okt feb jun okt feb jun -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - jan sep maj jan sep maj Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland Euro Dollar jun okt feb jun okt feb jun Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) USD/EUR,9 USD/JPY,9 8 8,8,8,7, , 8 jun okt feb jun okt feb jun, 7 jun okt feb jun okt feb jun Eurostoxx Nikkei S&P OMX C USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 9. maj 214 Danmark Stigning i industriproduktion og -omsætning i 1. kvartal Stigning i vareeksporten i 1. kvartal Fald i overskuddet på betalingsbalancen i marts Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. februar Danmark Fald i BNP i. kvartal, men vækst på, pct. for året som helhed Fald i bruttoledigheden i januar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat stigende tendens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere