Energibesparelser i private virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energibesparelser i private virksomheder"

Transkript

1 Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012

2 Energibesparelser i private virksomheder 2

3 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen er gennemført blandt 343 medlemmer af IDA. Deltagerne i undersøgelsen er målrettet udvalgt og beskæftiger sig alle med energibesparelser som en del af deres arbejde. Enten som forskellige typer af energirådgivere eller som tovholdere for energibesparelser på den virksomhed de er ansat. Generelt er der et stigende ønske i virksomhederne om at sætte fokus på energibesparelser. De høje og stadig stigende energipriser og ønsket om en klimavenlig profil kan tilsammen have skubbet flere i den retning. Over halvdelen af medlemmerne af ekspertpanelet vurderer, at der i høj grad er kommet mere fokus på energibesparelser i virksomhederne inden for de seneste fem år. Yderligere 39 procent svarer, at der i nogen grad er kommet større fokus på området. Den største barriere er, at der mange steder mangle en person til at tage ansvaret og drive projekterne igennem og følge op på dem, når de er sat i drift. Det vurderes, at det sjældent er nok at få en energikonsulent til at gennemgå mulighederne for besparelser, hvis der ikke er nogen til at tage ejerskabet i virksomheder. En anden barriere er den korte planlægningshorisont. Problemet er, at mange virksomheder har så kort horisont, at selv en tilbagebetalingstid på to år er meget lang tid. Lidt i samme kategori er det forhold, at ledelsen slet ikke har fokus på energibesparelser, og at virksomheden generelt har for travlt til at have tid til at beskæftige sig med energibesparelser. En del virksomheder beskæftiger sig således slet ikke med energibesparelser. Eksperterne peger på to meget forskellige årsager: For det første vurderes det, at virksomhederne mangler viden om, hvordan de skal komme i gang med at arbejde med energibesparelser. For det andet er der en del virksomheder, som ikke ejer de bygninger de bruger, men derimod lejer sig ind. De kan betyde, at der ikke er de samme incitamenter til at investere i energibesparelser. Når man ser bort fra vigtigheden af sikkerhed omkring de langsigtede rammebetingelser, er det de økonomiske virkemidler, der vurderes som de mest effektive, hvis man ønsker at sætte mere gang i energieffektiviseringerne i de private virksomheder. Højere energiafgifter er et af de økonomiske virkemidler, som eksperterne vurderer, har relativ stor betydning for energiforbruget. Oprettelse af en sparefond, der yder tilskud til og på anden vis fremmer energibesparende foranstaltninger samt lånegarantier målrettet energibesparelser vurderes også som relativt effektive virkemidler.

4 Energibesparelser i private virksomheder 4

5 Energibesparelser i private virksomheder 5 Virksomhedernes energiforbrug Siden 2000 er virksomhedernes energiforbrug faldet fra 119 PJ til 103 PJ. En del af forklaringen kan dog tilskrives nedgangen i den økonomiske aktivitet i forbindelse med den økonomiske krise. Det rejser spørgsmålet om, hvordan energiforbruget vil udvikle sig når væksten i økonomien vender tilbage. For at anskueliggøre, hvor følsom udviklingen i energiforbruget er i forhold til udviklingen i økonomien, er der lavet to scenarier for udviklingen i de private erhverv. I det første scenario antages det, at udviklingen i de private erhverv genfinder den historiske trend og stiger med 2 procent om året. I det scenario vil brændselsforbruget i 2050 være 87 PJ og altså ligge under niveauet i 2010 på trods af væksten, hvilket skyldes en stadig forbedring af energiintensiteten. I det andet scenario antages det, at aktiviteten i de private erhverv vil fortsætte med kun at stige 0,9 procent om året, hvilket svarer til den udvikling, der har været siden I det scenario vil brændselsforbruget i 2050 være 57 PJ. Figur 1 - Udvikling i brændselsforbruget i industri, byggeri, handel og service (PJ) Udvikling Scenarie 1 (2% vækst i private erhverv) Scenarie 2 (0,9% vækst i private erhverv) For at vurdere, hvordan det går med energibesparelser i private virksomheder, har Ingeniørforeningen nedsat et panel bestående af eksperter, som alle beskæftiger sig med energibesparelser som en del af deres arbejde. Enten som forskellige typer af energirådgivere eller som tovholdere for energibesparelser på den virksomhed de er ansat.

6 Energibesparelser i private virksomheder 6 Ekspertpanelet er blevet spurgt om, hvordan de alt i alt vil vurdere virksomhedernes energieffektivitet. Det er klart at nogle virksomheder er kommet langt med at nedbringe deres energiomkostninger, mens der omvendt er nogen, som slet ikke er kommet i gang. Der er i figur 2 kun medtaget vurdering af den virksomhed de selv er ansat på. 2 procent svarer, at deres virksomhed har meget høj energieffektivitet, mens yderligere 43 procent vurderer den som høj. 44 procent placerer deres virksomhed i en mellemkategori, hvor man er kommet i gang med visse tiltag, men hvor der også er plads til forbedring. Endelig svarer 11 procent at effektiviteten er lav eller meget lav. Figur 2 - Hvordan vil du alt i alt vurdere din egen virksomheders energieffektivitet? Meget høj 2% Høj 43% Mellem 44% Lav 8% Meget lav 3% I alt 100% Den hidtidige besparelsesindsats Generelt er der et stigende ønske hos virksomhederne om at sætte fokus på energibesparelser. De høje og stadig stigende energipriser og ønsket om en klimavenlig profil kan tilsammen have skubbet flere i den retning. Over halvdelen af medlemmerne af ekspertpanelet vurderer, at der i høj grad eller meget høj grad er kommet mere fokus på energibesparelser i virksomhederne inden for de seneste fem år. Yderligere 39 procent svarer, at der i nogen grad er kommet større fokus på området. Figur 3 - Er det din oplevelse, at der er kommet mere fokus på energibesparelser i virksomhederne de seneste fem år? I meget høj grad 13% I høj grad 40% I nogen grad 39% I ringe grad 4% Slet ikke 1% Ved ikke 3% I alt 100% I undersøgelsen er eksperterne blevet spurgt om, på hvilke områder virksomhederne primært har gennemført energieffektiviseringer. Svarene viser, at det især er på områderne ventilation og belysning hvor indsatsen har ligget.

7 Energibesparelser i private virksomheder 7 Figur 4 - På hvilke områder har virksomhederne primært gennemført energieffektiviseringer? (Resultaterne gælder kun for de virksomheder, hvor det har været relevant at gennemføre energieffektiviseringer på de forskellige områder) Inddampning Edb Øvrige elmotorer Tørring Opvarmning/kogning Rumvarme Køl/frys Trykluft Pumpning Kedel- og nettab Belysning Ventilation I høj grad I nogen grad Slet ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Potentialer Grundlaget for at sikre en virksomheds overskud og eksistens må være, at der træffes økonomisk rentable beslutninger. Økonomien i energibesparelserne er derfor også helt centrale. Derfor er virksomhedernes tidshorisont også en vigtig parameter ved vurderingen af energibesparelser. Er der tale om en virksomhed med ganske kort tidshorisont uden langsigtet investeringsstrategi, vil det være vanskeligt at gennemføre investeringer i energibesparelser, hvor der først er overskud efter fem eller ti år. I figur 5 er vist eksperternes vurdering af potentialet for energibesparelser i private virksomheder, hvis de gennemfører alle økonomisk rentable investeringer med en tilbagebetalingstid på henholdsvis to og fem år. Hvis man opererer med en tilbagebetalingstid på to år, mener 18 procent at der kan spares over 20 procent af energiforbruget i private virksomheder. Når kravet slækkes til 5 år, tror hele 45 procent at energiforbruget kan reduceres med 20 procent. Generelt er vurderingen, at der er betydelige besparelsespotentialer selv med en ganske kort økonomisk tidshorisont.

8 Energibesparelser i private virksomheder 8 Figur 5 - Hvor meget vurderer du virksomhederne kan spare på energien, hvis de gennemfører alle økonomisk rentable energieffektiviseringer? 50% 45% 40% 30% 25% 29% 29% 20% 10% 0% 5% 2% Ingen besparelse 8% Under 2% besparelse 15% 5% 6% 2-4% besparelse 13% 5-9% besparelse 10-19% besparelse 18% Over 20% besparelse Tilbagebetalingstid på under 2 år Tilbagebetalingstid på under 5 år Eksperternes vurdering af de største besparelsespotentialer ligger indenfor områderne ventilation og tørring. Også områderne køl/frys kedel-nettab og inddampning har betydelige potentialer for energieffektiviseringer. De samlede vurderinger kan ses i figur 6 nedenfor.

9 Energibesparelser i private virksomheder 9 Figur 6 - På hvilke områder ligger de største potentialer for at gennemføre energieffektiviseringer på virksomhederne? (Resultaterne gælder kun for de virksomheder, hvor det har været relevant at gennemføre energieffektiviseringer på de forskellige områder) Trykluft Smeltning/støbning Destillation Pumpning Rumvarme Belysning Opvarmning/kogning Inddampning Kedel- og nettab Køl/frys Tørring Ventilation Stort potentiale Mellem potentiale 0% 20% 40% 60% 80% 100% Barrierer for energibesparelser Som omtalt indledningsvist, er der et betydeligt energiforbrug i private virksomheder. Samlet set udgør det omkring en fjerdedel af det samlede energiforbrug. Imidlertid er det for den enkelte virksomhed ikke den vigtigste post på udgiftssiden. Selvfølgelig er der i industrien produktionsvirksomheder med meget stort energiforbrug, men for mange mindre såvel som større virksomheder fylder energiomkostninger ikke så meget. Som det fremgår af figur 7 udgør de gennemsnitlige udgifter i industrien 10 procent af de samlede omkostninger og inden for bygge og anlæg samt handel er andelen nede på 4-5 procent. Kun i transportsektoren fylder energiomkostningerne meget. Det betyder, at mange virksomheder ikke har tilstrækkelig fokus på energibesparelser.

10 Energibesparelser i private virksomheder 10 Figur 7 - Andel af produktionsomkostningerne som udgøres af energiomkostninger i 2010 Industri 10% Bygge og anlæg 4% Handel 5% Transport 18% Hoteller og restauranter 5% Information og kommunikation 2% Finansiering og forsikring 2% Kilde: Danmarks Statistik I figur 8 er vist eksperternes svar på, hvilke barrierer, de oplever, står i vejen for energibesparelser i private virksomheder. Den største barriere er, at der mange steder mangle en person til at tage ansvaret og drive projekterne igennem og følge op på dem, når de er sat i drift. Det vurderes, at det sjældent er nok at få en energikonsulent til at gennemgå mulighederne for besparelser, hvis der ikke er nogen til at tage ejerskabet i virksomheden. En anden barriere er den korte planlægningshorisont, som blev omtalt i forbindelse med figur 4. Problemet er, at mange virksomheder har så kort horisont, at selv en tilbagebetalingstid på to år er meget lang tid. 44 procent peger på det som en væsentlig barriere. Lidt i samme kategori er det forhold, at ledelsen slet ikke har fokus på energibesparelser (36%), og at virksomheden generelt har for travlt til at have tid til at beskæftige sig med energibesparelser (41%). En del virksomheder beskæftiger sig slet ikke med energibesparelser. Eksperterne peger på to meget forskellige årsager: For det første vurderes det, at virksomhederne mangler viden om, hvordan de skal komme i gang med at arbejde med energibesparelser. For det andet er der en del virksomheder, som ikke ejer de bygninger de bruger, men derimod lejer sig ind. De kan betyde, at der ikke er de samme incitamenter til at investere i energibesparelser.

11 Energibesparelser i private virksomheder 11 Figur 8 - Hvordan vil du vurdere følgende barrierer for energibesparelser på private virksomheder (andel af eksperterne som vurderer det som en stor barriere) Det er for svært at motivere de ansatte 15% I forhold til hvor stor gevinsten er, så er besværet for stort Det kan ikke betale sig Rammer og lovgivning 24% 24% 25% Ledelsen har ikke fokus på energibesparelser De mangler viden om, hvordan de kan arbejde med energibesparelser De beskæftiger sig sjældent med energiforbruget i bygningerne, da de lejer sig ind De har for travlt Virksomhedernes planlægningshorisont er for kort til at klare de tilbagebetalingstider, der arbejdes med i 36% 36% 40% 41% 44% Der mangler ofte en person til at drive det 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Virkemidler Eksperterne i undersøgelsen er blevet bedt om at vurdere en række løsningsforslag til at sætte mere gang i energieffektiviseringer i private virksomheder. Svarene er vist i figur 8. Størst effekt vurderes det at have, at der skabes sikkerhed om de langsigtede rammebetingelser herunder forventede afgifter. Usikkerhed omkring energiafgifter og virksomhedernes generelle investeringsklima betyder, at det bliver vanskeligere for virksomhederne at vurdere rentabiliteten i energibesparende foranstaltninger. 57 procent af eksperterne vurderer, at sikkerhed omkring de energipolitiske rammer vil have en stor effekt på energieffektiviseringer i erhvervslivet. Når man ser bort fra vigtigheden af sikkerhed om de langsigtede rammebetingelser, er det de økonomiske virkemidler, der vurderes som de mest effektive, hvis man ønsker at sætte mere gang i energieffektiviseringerne i de private virksomheder.

12 Energibesparelser i private virksomheder 12 Højere energiafgifter er et af de økonomiske virkemidler, som eksperterne vurderer, har relativ stor betydning for energiforbruget. 53 procent svarer, at en afgiftsforhøjelse har stor effekt, mens yderligere 35 procent vurderer, at det har nogen effekt. Også oprettelse af en sparefond, der yder tilskud til og på anden vis fremmer energibesparende foranstaltninger samt lånegarantier målrettet energibesparelser vurderes som relativt effektive. En model som private virksomheder kan benytte, når der skal gennemføres større energirenoveringer af bygninger eller produktionsapparat, kan være en såkaldt ESCO-model. Det er en model hvor virksomheden køber sig til professionel udførelse af energibesparelserne. Tjenesterne udføres af private energitjenesteselskaber, såkaldte ESCO-virksomheder (Energy Service Company). En energitjeneste kan f.eks. være realisering af energibesparelser inden for varme, ventilation, lys eller samlede løsninger for bygninger. ESCOløsningen kan spænde helt fra aftaler udelukkende med rådgivning til kontrakter, hvor ESCO-virksomheden varetager alle opgaver, dvs. at selskabet ejer, finansierer og gennemfører energieffektiviseringerne og står for driften bagefter. Generelt er ESCOs mest velegnet i forbindelse med gennemførelse af større projekter. Der er simpelthen både økonomisk og besparelsesmæssigt en bedre effekt, når man gennemfører besparelsestiltag samlet end hver for sig. I Danmark anvendes ESCO-modellen primært i den kommunale sektor. Virkemidler baseret på rådgivning og erfaringsudveksling samt mærkningsordninger vurderes af eksperterne som mindre effektive end de økonomiske virkemidler. Det er bemærkelsesværdigt, når man tager i betragtning, at flere af de største barrierer er manglende viden, og at der ofte ikke er en person på virksomheden til at drive effektiviseringsindsatsen. Figur 9 - Hvordan vil du vurdere effekten af følgende løsningsforslag til at sætte mere gang i energieffektiviseringer Stor effekt Nogen effekt Ingen effekt I alt Staten skal fastlægge langsigtede rammebetingelser, herunder forventede afgifter 57% 35% 8% 100% Højere energiafgifter 53% 35% 11% 100% Oprettelse af en sparefond, der yder tilskud til og på anden vis fremmer energibesparende foranstaltninger 47% 45% 8% 100% Lånegarantier målrettet energibesparelser 47% 34% 19% 100% Økonomiske virkemidler (fx fritagelse for moms på energimærkning) 42% 39% 19% 100% En løsning hvor et energi service company (ESCO) gennemfører energieffektiviseringer på virksomhederne mod at få del i de realiserede energibesparelser 37% 47% 16% 100% Besøg af en energikonsulent 35% 44% 21% 100% Eksempelsamling på udførte energioptimeringer, som kan anvendes til at udbrede viden om energibesparelser i sammenlignelige virksomheder 31% 48% 17% 96% Kursustilbud til de medarbejdere, som arbejder med energibesparelser 31% 55% 10% 96%

13 Energibesparelser i private virksomheder 13 Erfa-grupper mellem virksomheder 28% 58% 14% 100% Obligatorisk energimærkningsordning af virksomheder 23% 40% 38% 100% Energimærkning af maskiner og apparater 21% 54% 25% 100% Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til politisk konsulent Pernille Hagedorn-Rasmussen eller presserådgiver Ole Haun. Metode Undersøgelsen er gennemført blandt 343 medlemmer af IDA. Deltagerne i undersøgelsen er målrettet udvalgt og beskæftiger sig alle med energibesparelser som en del af deres arbejde. Enten som forskellige typer af energirådgivere eller som tovholdere for energibesparelser i den virksomhed de er ansat. Dataindsamlingen til undersøgelsen er gennemført i december 2011.

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering

Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Energiaftalen 2012 en faglig vurdering Ingeniørforeningen 2012 Energiaftalen 2012 en faglig vurdering 2 Energiaftalen Den 22. marts indgik regeringen og det meste af oppositionen en aftale om Danmarks

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende bygninger

Energibesparelser i eksisterende bygninger Energibesparelser i eksisterende bygninger Økonomisk støtte, mærkningsordninger mv. Chefkonsulent Peter Bach LavEByg konference den 22. april 2009 Langsigtet mål Langsigtede mål at Danmark skal være 100

Læs mere

Klima og energibesparelser i bygninger

Klima og energibesparelser i bygninger November 2009 Klima og energibesparelser i bygninger Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Noter: Single Sp. 3: Hvilken rolle har du selv spillet i det energisyn virksomheden har fået foretaget? Har du (læs op)

Noter: Single Sp. 3: Hvilken rolle har du selv spillet i det energisyn virksomheden har fået foretaget? Har du (læs op) Energistyrelsen Evaluering af energisynspligt Sp. 1: Hvad er din funktion i virksomheden? Ansvarlig for bygninger og installationer Energiansvarlig Generel ledelse Produktionsansvarlig Teknisk ansvarlig

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne

Energibesparelser i kommunerne Energibesparelser i kommunerne Klima-workshop 2 3. maj 2011 Program www.mm.dk 1400-1405 Velkomst 1405-1410 Mød naboen 1410-1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen 1425-1515

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Energiforbedringer i eksisterende bygninger

Energiforbedringer i eksisterende bygninger Energiforbedringer i eksisterende bygninger Elselskabernes indsats - Muligheder og barrierer Bygge- og Anlægssektorens miljøklub Fyn 24. Maj 2007 Konsulent Dorte Lindholm Dansk Energi Indhold Energispareaftalen

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

ESCO. Kommune-erfa nr. 6

ESCO. Kommune-erfa nr. 6 Kommune-erfa nr. 6 ESCO Når en kommune gør brug af energitjenester, eksempelvis i form af energirenovering af bygninger, bliver det ofte kaldt for et ESCOsamarbejde. ESCO står for Energy Service Company

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Energieftersyn til mindre erhverv

Energieftersyn til mindre erhverv ENERGI I FORANDRING Energieftersyn til mindre erhverv Konceptpræsentation September 2014 Energieffektivisering hos virksomheder - Vi hjælper med analyse og implementering Opnå markante besparelser 1 2

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Energieffektiviseringer i. April 2010

Energieffektiviseringer i. April 2010 Energieffektiviseringer i små og mellemstore virksomheder (SMV er) April 2010 1 Indledning CONCITO har foretaget en undersøgelse af energieffektiviseringer i små og mellemstore virksomheder (SMV er). Metoden

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Opponent til fremlæggelse af evalueringen på møde i Dansk Energi den 14.1.09 Fremragende arbejde! Vigtigt at få

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2016 Energirenovering Indledning Ingeniørforeningens Energivision 2050 har et klart budskab om renovering af de eksisterende bygninger. Visionen er et

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S

Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Ea Projekter Evaluering af samtlige danske virkemidler til at fremme energisbeparelser (2008) Industri: TBT = 1 3 år

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Energisparerådet 16. marts 2011 Hvad kan der spares? Hvordan kan der spares? Hvilke

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 - For beslutningstagere i energi- og transportsektoren DATO: 19-20 August STED: Comwell Sorø inviteres til Energifondens Summer School fordi du er Du blandt dem, der har

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Klimaplan Tilskud til energieffektivisering i erhverv kombineret med ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivet

Klimaplan Tilskud til energieffektivisering i erhverv kombineret med ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivet N O T AT 29. april 2013, rev 30.maj 2013 J.nr. Ref. Hdu Klimaplan Tilskud til energieffektivisering i erhverv kombineret med ambitiøs implementering af energieffektiviseringsdirektivet 1. Beskrivelse af

Læs mere

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august September 2017 Energistyrelsen

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august September 2017 Energistyrelsen Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august 2017 September 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Analyse

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. februar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:15 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse AR B E J DS P AP I R 17. marts 2014 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse 1. Indledning I forbindelse med konkrete virkemidler til at fremme

Læs mere

Potentialevurdering Energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor

Potentialevurdering Energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor Energibesparelser i husholdninger, erhverv og offentlig sektor Sammenfatning af eksisterende materiale og analyser Revision : 6 Revisionsdato : 22.11.2004 Projektleder : KMT Udarbejdet af : TWC/KMT Godkendt

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Handlingsplan Dette er handlingsplanen for Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder

Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder Energiklyngecenter Sjælland Guide til udnyttelse af overskudsvarme i erhvervet Gode eksempler Tilskudsmuligheder Step-by-step Regler og rammevilkår Maja

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

TAL NO.02 SYDDANMARK I. Kun få har øje for energiforbruget BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.02 SYDDANMARK I. Kun få har øje for energiforbruget BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.02 Kun få har øje for energiforbruget Ny analyse fra regionen viser, at hver tredje virksomhed ikke aner, hvor meget energiforbruget fylder

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Hvorfor er ESCO-konceptet interessant for Dansk Byggeri? Dansk Byggeri: 5.800

Læs mere

DREJEBOG VED KONVERTERING

DREJEBOG VED KONVERTERING VARMEVÆRKERNES ERIKA ZVINGILAITE, INSERO ENERGY OG JANE MOUSTGAARD, RAMBØLL DREJEBOGENS INDHOLD Energirenovering BRUTTOLISTER Overvejelser og analyser inden beslutning om konvertering træffes Tilslutning

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Effektiv Energi. Energisparerådet d. 24. sept. 2015. Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn. miljoforumfyn.dk

Effektiv Energi. Energisparerådet d. 24. sept. 2015. Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn. miljoforumfyn.dk Effektiv Energi Mogens Michael Møller Sekretariatsleder MiljøForum Fyn miljoforumfyn.dk Energisparerådet d. 24. sept. 2015 Effektiv Energi Effektiv Energi - formål Energibesparelser hos SMV-ere som ikke

Læs mere

Aftale om energibesparende rådgivning under SKI rammeaftale Elektricitet - delaftale 4

Aftale om energibesparende rådgivning under SKI rammeaftale Elektricitet - delaftale 4 Bilag 3.1 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 02-09-2010 Aftale om energibesparende rådgivning under SKI rammeaftale 06.02 Elektricitet - delaftale 4 Mellem parterne Greve Kommune,

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul 4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Klimatilpasning. En befolkningsundersøgelse

Klimatilpasning. En befolkningsundersøgelse Klimatilpasning En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Klimatilpasning Indledning Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Alle analyser tyder på, at denne udvikling fortsætter

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

KORTLÆGNING AF ENERGISPAREPOTENTIALER I ERHVERVSLIVET

KORTLÆGNING AF ENERGISPAREPOTENTIALER I ERHVERVSLIVET JUNI 2015 ENERGISTYRELSEN KORTLÆGNING AF ENERGISPAREPOTENTIALER I ERHVERVSLIVET SLUTRAPPORT JUNI 2015 ENERGISTYRELSEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

Parterne er enige om, at der skal gøres en indsats for at gøre det nemmere for private boligejere at realisere energibesparelser gennem ESCO-light.

Parterne er enige om, at der skal gøres en indsats for at gøre det nemmere for private boligejere at realisere energibesparelser gennem ESCO-light. 1 ESCO-LIGHT Fremme af energibesparelser i private boliger Juni 2010 Parterne støtter op om at fremme energibesparelser i private boliger. Parterne har allerede og vil også fremover bidrage med at fremme

Læs mere

Fleksibelt elforbrug eller

Fleksibelt elforbrug eller Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt Anders Stouge krise på Anders Stouge Ast@di.dk Hvorfor det?? Hvis der ikke gøres noget, skaber den ustyrlige og stigende andel af vedvarende

Læs mere

Energirenovering i erhvervslejemål

Energirenovering i erhvervslejemål - 1 Energirenovering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i november 2014 et lovforslag, der skal fremme energirenovering

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere