MODULSERIEN,TIME-LINKCP70D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODULSERIEN,TIME-LINKCP70D"

Transkript

1 SNIT FLAE MOULSERIEN,TIME-LINKCP70 TIME-LINK CP70 Anvendelsesmulighederaf TIME-LINK TilslutningsdiagramTIME-LINK type CP70 Tyverialarm ved indbrud Imiterethusbeboelse som præventiv tyverisikring 16 faste ursignalerfra døgnur medbatteribackup Plus ata CP B C E F G H I K L Plus ata Styring afbadeværelsesventilator Retningsdetektering EAN-Nr Produktbeskrivelse CP70er et multifunktionsmodul,somhar et indbygget24-timersur med en opløsningpå et sekundogsupplerer CONCEPT 2000 systemet med en række finesser som: - Tyverialarm - Imiteret husbeboelse - Tænd/sluk-urmedbatteribackup - Ventilatorstyringtilbadeværelse - Intelligent skumringsrelæ - Retningsdetektor - Mulighed forsystemtest Inden der læsesvidere,skal detbemærkes,at man ikkekan sammenlignemoduletmedet ugeur,idetdetikke har etdisplay.hovedvægten erlagt på,atdetskalvære etmultifunktionsmodul til en overkommelig pris. Vi anbefaler,atman anvender svagstrømstryktil indprogrammering aftid m.m, idetalmindelige 230Vtrykkontakter givermeget"prel"(støj) fra sig,som kan opfangessomstøjimpulser. For atundgå prel ved anvendelseaf almindelige trykkontakterskal manmontere en afkobling som vistnedenfor.(ieksempleter visttil- og frakobling afimiterethusbeboelse). CP 70 12KΩ 2 F 220 Ω Almindelig afbryder Intelligentskumringsrelæ KanaloversigtTIME-LINK typecp70 Efterfølgende tabelviser Link-nr.,kanal-nr.og aktion, der skalanvendes imoduler type CP24 og CP31ved programméring. Link Kanal Funktion/Tidspunkt Aktion TL-1 1 Tilfældighedsgen. 1 Hjælperelæ TL-1 2 Tilfældighedsgen. 2 Hjælperelæ TL-1 3 Tilfældighedsgen. 3 Hjælperelæ TL-1 4 Tilfældighedsgen. 4 Hjælperelæ TL-1 5 Tilfældighedsgen. 5 Hjælperelæ TL-1 6 Tilfældighedsgen. 6 Hjælperelæ TL-1 7 Tilfældighedsgen. 7 Hjælperelæ TL-1 8 Tilfældighedsgen. 8 Hjælperelæ TL-2 1 Sensor1>Sensor 2 Alle aktion. TL-2 2 Sensor2>Sensor 1 Alle aktion. TL-2 3 Ventilator (10 min.) Hjælperelæ TL-2 4 Skumringsrelæ Hjælperelæ TL-2 5 Alarmblink Hjælperelæ TL-2 6 Alarmsirene Hjælperelæ TL-2 7 Alarmforvarsel Hjælperelæ TL-2 8 Alarmindikation Hjælperelæ TL :30 Ur Alle aktion. TL :00 Ur Alle aktion. TL :30 Ur Alle aktion. TL :00 Ur Alle aktion. TL :30 Ur Alle aktion. TL :00 Ur Alle aktion. TL :30 Ur Alle aktion. TL :00 Ur Alle aktion. TL :30 Ur Alle aktion. TL :00 Ur Alle aktion. TL :30 Ur Alle aktion. TL :00 Ur Alle aktion. TL :30 Ur Alle aktion. TL :00 Ur Alle aktion. TL :30 Ur Alle aktion. TL :00 Ur Alle aktion. T1 S1 S2 L S3 T2 PIR T3 Tilslutningsklemmer Klemme Symbol Indgang KlemmeB C KlemmeC - Klemme Urstyring(-) KlemmeE E Sensor1(-) KlemmeF F Sensor2(-) KlemmeG G Ventilatorstyring(-) KlemmeH H Skumringsrelæ(-) KlemmeI I TyverialarmON/OFF(-) KlemmeK K HvilestrømkredsNC(-) KlemmeL L Tilfældighedsgenerator (-) Tekniske data TIME-LINK typecp 70: Svagstrøm Spænding C(18-28V) Strømforbrug ved 18VCmax. 30 ma Effektforbrug ved18vcmax. 0,5 VA Strømforbrug alleindgange 0,5 ma Strømforbrug alletryk 0.5 ma Tilslutningsklemmerfor max. 2,5mmØ Kabellængde Rmax.1K-Ohm Mekaniskedata forcp 70 Temperaturområde -5º...35ºC Montage tilindbygning Adskillelse 4KV>8mm Kapsling IN40050 IN-skinne symmetrisk IN46277 Mål (HxBx) 85x70x72 VægtCP70 120g Montagevejledning. Clipsmoduletpå IN-skinnen og forbind tilslutningsstikketmellem modulerne.via dette stikforbindes/-og"dataledning".tilslut svagstrømtilmodulet,og kontroller tilslutning inden der sættesspænding på modulet. CP70 skalhave eksternforsyning frastrømforsyning type CP11(18-28VC). 1 SNIT FLAE

2 SNIT FLAE MOULSERIEN,TIME-LINKCP70 Tilkoblingafstrømforsyning: Modulet har etindbygget24-timersur med en opløsning påetsekund og indbyggetbatterifor 24timersbackuptid.Efter tilslutning tilstrømforsyning går der ca.en uge før batterieter fuldt opladet. Når modulettilsluttesforsyningviluret automatiskvære blokeret,dvs.ureterikke tilkoblet.etteindikeresved atlysdioden i fronten afmoduletblinker langsomt.hvisman ønsker atbenytte uret,skal detførstindstilles. Når ureter tilkoblet,vil dethaveindflydelse på 3 tingimodulet: 1) Skumringsrelæfunktionen begrænsestil tidsrummet (se senere) 2) Imiteretbeboelse begrænsestil perioden og (se senere) 3) Tænd/sluk-ur tilkobles(se senere) ata CP B C E F G H I K L ata Impulstryktilindstilling af klokkeslet,samtaktivering ogdeaktivering afintern ur (urstyring). Indstilling afinterntur (klokkeslet): enne situation indledesaltid med5korte aktiveringer af trykket, tilsluttet minus(c) og klemme,hvorefter uretvil væreiindstillingsmode. ette indikeresved atlysdioden ifronten afmoduletblinker hurtigt.herefter indtastesdet aktuelle tidspunkt iheletimer.tidspunktet indtastessometantal aktiveringer svarende til klokkeslættet.f.eks. angiveskl.14.00med 14 aktiveringer (uretkan altså kun stilleshver hele time).herefter aktiveresindgangenpermanenti mindst3sekunder,indtil lysdiodenholder op med atblinke.ette indikerer,at uretnu er indstillet, og blokering er ophævet.hvisdenafsluttende aktivering på 3sekunderundlades,vilindstillingen ignoreresog afsluttes. Når indtastningen påbegyndes,må der maksimaltgå3sekunder mellem hver ændring påklemmen. Overskridesdenne tidsbegrænsning,vil indstillingen ignoreresog afsluttes. Blokeringafinterntur Blokeringer automatiskaktiveretnår modulet tændes.blokeringer en tilstandhvor uret får lov tilatkøre,men hvor det ingen indflydelse har på moduletiøvrigt. enne tilstand er naturligvis ønskeligisituationer hvor uretikkeerindstillet, eller hvor man ønsker atafvige fra den daglige rutine.blokering indikeresved langsomme blink med lysdioden.blokering opnåsved en kort aktivering aftryk,tilsluttetminus(c) og klemme, ogophævesigen ved 2korte aktiveringer. Blokeringkan også opnåsved atforbinde indgangen permanenttil minus.idette tilfælde vil blokering være aktivså længe klemmen er koblet tilminus. Tænd/sluk-ur Nårureter tilkoblet,udsendesder forskellige adresser på databussen med 1½ times mellemrum. Tidspunkter og adresser er listetpå forsiden. Systemtest Systemtester en speciel modesomkanbruges tiltestaf systemetsprogramméring,når modulet er monteretogfortrådetitavlen.når moduleter i systemtest-mode,simulerestiden med60- dobbelthastighed.ette gælder for uretog alle timereimodulet.og bibeholdessekunder på normalhastighed.ette betyderipraksis,atet døgnprogramgennemløbespå 24 minutter. Installatørenkan dermed på enbekvemmåde gå rundtihusetmed en tidstabelog etstopur og kontrollere,at altfungerer somdetskal. Systemtest-mode startesmed10 hurtige aktiveringer på klemme,og afsluttesmed 2 hurtige aktiveringer.systemtestindikeresmed konstantlysilysdioden. Enkortaktivering afklemme mensmoduleter i systemtest-mode,vil tælle uret1timefrem.ette vil skeetpar sekunder efteraktiveringen,og indikeresmed etlille blinkilysdiodenpå modulet. Retningsdetekteretsensorstyring Moduleterforsynetmed en funktion somkan detektereihvilkenrækkefølge 2sensorer bliver aktiveret.sensorene tilsluttesminus(c) og klemmernee(sensor 1) og klemmef(sensor 2). Funktionen kan f.eks.brugestil atdetektere kørselsretningen afen bil,hvisindgangene forbindestil 2fotoceller,for attænde det udvendigelys.funktionenkan også anvendestil rutelysienfabrik. HvisklemmeE(sensor 1) aktiveresførst,og dernæstklemmef(sensor 2),vil der udsendes adressen TL-2 kanal1på databussen.hvis indgangenederimodaktiveres imodsatrækkefølge,vilder istedetudsendesadressen TL-2 kanal 2pådatabussen. Aktivering afde to indgangeskal være inden for 5sekunder (sensor1>sensor2,sensor2>sensor1), ellersnulstillesdenne funktion. ata CP B C E F G H I K L S1 S2 Anvendelseseksempler: Indkørsel S1 S2 Rutelys S1 S2 ata Sensor 1og sensor 2for retningsdetekteret sensorstyring 2 SNIT FLAE

3 SNIT FLAE MOULSERIEN,TIME-LINKCP70 Ventilatorstyring Funktionenstyresviaklemme G,og er beregnet tilat styre en badeværelsesventilator.ideen er,at ventilatorenskal startenår lysetslukkes,og derefter kørei10 minutter. Hvislysettændes igenindende 10 minutter er gået,skal ventilatorenstraksslukke.ventilatoren tilsluttes viaadressen TL-2 kanal3,og klemmegtilsluttes indikeringsudgangenpådetmodulderstyrer badeværelseslyset. aten Intelligentskumringsrelæ enne funktionkan brugessomen udvidelse til etalmindeligt skumringsrelæ,hvisman ønsker at spare på energiforbruget tiludendørsbelysning omnatten. Istedetfor atkobleskumringsrelæet direktetiludendørsbelysningen,kobles skumringsrelæettil klemme H. Styringenaf udendørsbelysningen foregår så via adresse TL-2kanal 4.Funktionen sørger for,atudendørsbelysningen altider slukketitidsrummet ,uansetsignaletfra skumringsrelæet.hvisureter blokeret,vil signaletfra skumringsrelæetblive brugt direkte. NB: Hvisder ikkeanvendesetskumringsrelæ, ogman alligevel ønsker atbruge imiteret husbeboelse,skal klemmehfortrådestilminus. aten CP70 CP B C E F G H I K L B C E F G H I K L Evt.eksterntur aten (CP 24/CP 31) LE-udgang (-) WC-belysning aten Tyverialarm on/off Alarmen tilkoblesmed en kortaktiveringaf klemme I,ogfrakoblesmed2korteaktiveringer. Alternativtkan alarmen tilkoblesvedat forbinde indgangen permanenttil minus.idette tilfælde vil tyverialarmen være tilkobletså længe klemmen er koblettil minus.nåralarmentilkobles,udsendesmed etpar sekundersforsinkelse et aktiveringssignal på adresse TL-2 kanal8,som efterfølgesafetdeaktiveringssignal når alarmen frakobles.ette signal kan f.eks.brugestilen indikationslampe(f.eks. isesamtryk). BEMÆRK! Tyverialarmen kankun tilkobleshvis hvilestrømskredsløbeter sluttet. Nårtyverialarmen tilkobleser der 3minutters standby,hvor der ikke checkespå hvilestrømskredsløbet.idenne periode er der mulighed for atkomme "ud afhuset"og lukke døren igen. Efter 3minutter vilalarmen være "aktiv",ogethvertbrud påhvilestrømskredsløbet,selvkortvarigt,vilresultereien egentlig alarm.enalarm vil indledesmed en varsels-periode på 30 sekunder,hvor der vil udsendesetblinksignal på adressetl-2kanal 7.ette signalkan f.eks. styre enadvarselslampe (f.eks.i Sesamtryk) eller en lille lydgiver.herefter starter etblinksignalpå adressen TL-2 kanal 5,somvarer 30 minutter. ettesignal kan brugestilatblinke medlyseti huset(aktør-moduler type CP24/CP31programmeresmed hjælperelæ-funktion)for at skræmme tyven, ogmed udendørsbelysningen for atskabe opmærksomhed.samtidigudsendes etaktiveringssignalpå adresse TL-2 kanal6, somdog efterfølgesaf etdeaktiveringssignal efter3minutter (lovkraviforbindelsemed sirener).ette signalkanf.eksbrugestil atstyre en sirene ellergive etsignal til udstyr for automatisktelefonopkald. Klemme K-Hvilestrøm: enne klemmeforbindestilminusvia en rækkeserieforbundne brydekontakter, somdetkendesfraalmindelige alarmsystemer. Plus Minus (-) aten CP B C E F G H I K L Plus Minus (-) aten Trykfor aktivering af tyverisikring Imiterethusbeboelse enne funktion er enafde bedste præventive tyverisikringer,fordi husetser beboetud og det skræmer en evt.tyvvæk,selvnår du er påferie. Foratden imiterede husbeboelseskal være aktiv,skal3betingelser være opfyldt: aten 1) KlemmeH(skumringsrelæ) skal være aktiveret 2) Imiterethusbeboelseskal være tilkoblet 3) Tiden skal væreimellem eller imellem (hvisureter tilkoblet) Styringenforegår via adressernetl-1kanal1-8, ogforegår tilfældigtindenfor følgende rammer: 1) er vil altid væremindsten og højstto adresseraktive adgangen 2) e enkelte adresser er aktive iettidsrum på 4-20 minutter Imiterethusbeboelsetilkoblesved enkort aktivering afklemme L,og deaktiveresved to korte aktiveringer.alternativtkanfunktionen tilkoblesved atforbinde klemmelpermanenttil minus.idettetilfælde vil funktionen være aktivså længe klemmenerkoblettilminus. CP B C E F G H I K L Ur CP75S * Lysføler aten Tryk for aktivering afimiteret husbeboelse Skumringsrelæ med potentialfrit kontakt CP75S Lysføler Skumringsrelæ med potentialfrit kontakt C NC CP73 PIR-etektor serieforbundne brydekontakter * Hvisderikke anvendesetskumringsrelæ,skal klemmehfortrådestilminus. 3 SNIT FLAE

4 SNIT FLAE MOULSERIEN,TIME-LINKCP70 Ur-indstillinger Forsyning tilkoblet 5impulser Urblokeret- LE blinker langsomt 5impulser Urklartil indstilling aftidspunkt -LEblinker hurtigt 2impulser 1impuls eller kontakt sluttet 10 impulser Urtilkoblet LEslukket 10impulser Trykaktiveres 3sekunder -Tidsindstilling gemt Ingen aktiveringinden for 3sekunder -indstillingafbrudt Ximpulsersvarendetil tidspunkt Urklar til afslutning aftidsindstilling 5impulser BEMÆRK! Alle indstillingerforetages med tryk tilsluttet -(minus)ogklemme. SYSTEMTEST LE lyserkonstant 1impuls Ur1time LEgiverkortblink CP B C E F G H I K L Tryktilindstilling af klokkeslet,samtaktivering og deaktivering afintern ur (urstyring). 4 SNIT FLAE

5 SNIT FLAE MOULSERIEN,TIME-LINKCP70 Forsyning tilkoblet *Hvilestrømkreds åben (vindue/pir) Alarm-tilstand Alarmfunktion frakoblet 1impuls/eller kontaktsluttes Alarmfunktion tænd 3minuter Alarm aktiv kontakt åbnes Lysblinker-Sirene tænderog/ellerautom. telefonopkald igangsættes 30 sekunder Kontakt hvilestrømkreds åbner 3minuter Alarmstand by 27 minuter Lys blinker Alarm forvarsel CP B C E F G H I K L Trykeller kontaktfor aktivering * Hvilestrømskredsløb Kontakt hvilestrømkreds åbner BEMÆRK! Alle aktiveringer/deaktiveringer af alarmfunktion foretages med tryk/kontakt tilsluttet-(minus) og klemme I. * OBS! Alarmkan ikke tilkobles hvis en eller flere kontakter ihvilestrømskredsen (klemme K) er åbnet (vinduekontakt, dørkontakt eller PIRdetektor). 5 SNIT FLAE

6 SNIT FLAE MOULSERIEN,TIME-LINKCP70 Projekt Afsnit FIRMA (Firmastempel) Projekteringsskema Time-LinktypeCP70 Sag.nr. Sign. ato Side Imitetert husbeboelse TL-1 Sensor./Vent./Alarm TL-2 Urstyring TL-3 Urstyring TL-4 Lokalitet Tænding nr. Modul nr. Modultype Relænr. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Notater 6 SNIT FLAE

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

JABLOTRON 100 system. Produktkatalog. Ny alarm med revolutionerende betjening

JABLOTRON 100 system. Produktkatalog. Ny alarm med revolutionerende betjening JABLOTRON 100 system Produktkatalog Ny alarm med revolutionerende betjening JABLOTRON 100 System enheder Central og sendere 4 BUS enheder 6 Betjeningspaneler og forbikoblere 6 Detektorer 8 PIR detektorer

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger Online madbestilling På Mejrup Skole har vi et samarbejde med Sognegården og Godskolemad.dk om levering af mad til eleverne, så de kan tilbydes en sund og varieret kost. Sognegården leverer maden og Godskolemad.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere