Delårsrapport for 1. halvår 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 1. halvår 2009"

Transkript

1 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties fastholder forventningerne til Resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for 1. halvår udgjorde EUR 0,3 mio. mod EUR -1,4 mio. i samme periode i - en forbedring på EUR 1,7 mio. I resultatet for 1. halvår er ikke indregnet dagsværdireguleringer på investeringsejendomme. Værdireguleringer af finansielle instrumenter udgjorde EUR 4,8 mio. Resultat efter værdireguleringer af finansielle instrumenter, men før skat, udgjorde således EUR 5,1 mio. for 1. halvår mod EUR 1,6 mio. i samme periode sidste år. Den gennemsnitlige tomgang for koncernens ejendomme udgjorde 5 % ved udgangen af 1. halvår mod 4 % ved udgangen af 1. kvartal. Ved udgangen af 1. halvår udgjorde selskabets soliditet 22,2 % i forhold til ultimo, hvor soliditeten var 20,5 %. Victoria Properties likvide beholdninger udgjorde EUR 5,0 mio. pr. 30. juni mod EUR 5,7 mio. ultimo. Koncernens soliditets- og likviditetsmæssige situation anses for tilfredsstillende. Den gennemsnitlige effektive rente på koncernens langfristede rentebærende gæld (40 % rentesikret i 30 år) er 3,17 % pr. 30. juni. Rentemarginalen er fra 1. juli låst fast for en periode på 18 måneder. Koncernens administrationsomkostninger for forventes reduceret med ca. 18 % i forhold til. Fuld effekt af de igangsatte besparelser forventes opnået i Organisationen er tilpasset med yderligere omkostningsbesparelse til følge, idet adm. direktør Michael Sehested er opsagt og fritstillet. Samtidig er koncernøkonomichef Mikkel Christian Hesselberg konstitueret som selskabets direktør. Bestyrelsen indstiller, at direktør Lars Johansen indtræder ved en ekstraordinær generalforsamling i oktober, idet Mads N. Clausen på grund stigende arbejdsbyrde ønsker at udtræde af bestyrelsen. Direktør Lars Johansen har fra sin tid som adm. direktør i FIH Erhvervsbank A/S allerede et indgående kendskab til Victoria Properties. For fastholdes selskabets forventninger om et forbedret resultat (før skat samt værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter) i forhold til som følge af øgede lejeindtægter, reduceret gennemsnitlig lånerente og reducerede administrationsomkostninger. Endvidere fastholdes forventningerne for om et neutralt resultat før skat, værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter samt om neutrale pengestrømme fra selskabets driftsaktiviteter. Yderligere oplysninger: Bo Heide-Ottosen, bestyrelsesformand, telefon: , Victoria Properties A/S Bredgade København K T: F:

2 2 af 18 Koncernens Hoved- og Nøgletal Hovedtal Beløb i EUR Resultatopgørelsen 2. kvt. 2. kvt. 12 mdr. Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (*) Resultat før skat og værdiregulering af finansielle instrumenter Resultat før skat Resultat (*) eksklusive dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Balancen 30/6 30/6 31/12 Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme 12 mdr. Pengestrømme fra driften Pengestrømme til investering, netto Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal 2. kvt. 2. kvt. 12 mdr. Selskabskapital (EUR 1.000) Forrentning af egenkapital efter skat (%) 7,2 4,9 7,2 2,1-6,2 Soliditet (%) 22,2 30,7 22,2 30,7 20,5 Børskurs, ultimo (DKK) Børskurs, ultimo (EUR) Resultat pr. aktie efter skat (EUR) 1,8 1,2 2,0 0,5-1,6 Indre værdi pr. aktie, ultimo (DKK) 192,3 194,7 211,6 194,7 179,1 Kurs/indre værdi, ultimo 0,8 1,5 0,7 1,5 0,9 Price Earning (EUR) 11,7 31,6 10,6 72,1-13,7 Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 3 af 18 Indhold Ledelsesberetning... 4 Forretningsmæssig udvikling... 4 Status for ejendomsporteføljen... 5 Markedsmæssig udvikling... 6 Kommentarer til den regnskabsmæssige udvikling... 7 Ledelsespåtegning... 9 Aktionærinformation Resultatopgørelse Balance Totalindkomst- og egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter... 16

4 4 af 18 LEDELSESBERETNING Forretningsmæssig udvikling Victoria Properties har i 2. kvartal fortsat analyseret interessante investeringsmuligheder, men der er i perioden ikke foretaget yderligere investeringer eller frasalg. Victoria Properties har i dag udnyttet de eksisterende lånerammer, der var stillet selskabet. Af den seneste låneramme på EUR 108 mio. valgte selskabet dog alene at udnytte de ca. EUR 72,5 mio. Af disse EUR 72,5 mio. udgør 30 % en bridgefinansiering, som skal indfries den 1. oktober Dette beløb skal rejses via en planlagt fortegningsemission på op til EUR 33,5 mio., hvor en kreds af kerneinvestorerne på forhånd har afgivet en garanti om tegning af aktier for EUR 20,1 mio. til kurs 100. Frem til denne planlagte fortegningsemission vil Victoria Properties alene erhverve investeringsejendomme/porteføljer, hvor der kan udstedes aktier for den kontante del af købesummen og/eller invsteringsejendomme/porteføljer, der kan erhverves fuldt finansierede. I 1. halvår har Victoria Properties fokuseret på den eksisterende portefølje samt optimering af driftsudgifterne. Likviditet og positivt cash-flow er et udtrykkeligt fokusområde for selskabet, og reduktion af omkostninger og tilpasning af organisationen er i krisetider som den aktuelle en løbende proces. Koncernens administrationsomkostninger for hele forventes på baggrund af yderligere besparelser at blive reduceret med ca. 18 % i forhold til. Fuld effekt af disse besparelser forventes opnået i Besparelserne danner grundlag for neutrale pengestrømme fra driftsaktiviteterne. Derudover arbejder Victoria Properties løbende på at optimere den eksisterede finansiering både med hensyn til renteoptimering, rentesikring, rentemarginal samt overholdelse af finansielle covenants. Selskabet genforhandlede i 2. kvartal marginalen for den eksisterende finansiering hos FIH. Der er opnået et tilfredsstillende resultat, og rentemarginalen er fra 1. juli låst fast for en periode på 18 måneder. Victoria Properties har således i dag et langt commitment, hvoraf ca. 40 % er rentesikret i 30 år. Den gennemsnitlige koncernrente før marginal er løbende blevet reduceret og udgjorde således 3,17 % pr. 30. juni. Dette skal ses i forhold til en gennemsnitlig rente på 3,9 % før marginal pr. 31. december og 4,95 % før marginal pr. 30. juni. Disse gunstige finansieringsvilkår bidrager til selskabets solide position på markedet. Ved udgangen af 1. halvår udgjorde selskabets soliditet 22,2 % i forhold til ultimo, hvor soliditeten var 20,5 %. Victoria Properties likvide beholdninger udgjorde EUR 5,0 mio. ultimo juni mod EUR 5,7 mio. ultimo. Koncernens soliditets- og likviditetsmæssige situation anses for tilfredsstillende. Udvikling af porteføljen Victoria Properties har et konstant fokus på selskabet ejendomsportefølje og arbejder målrettet for at forøge værdien heraf. I overensstemmelse med det tidligere udmeldte er en række renoveringsarbejder iværksat vedrørende dele af porteføljen. Disse renoveringsarbejder forventes afsluttet i løbet af og er et led i Victoria Properties strategi om at forøge værdien af porteføljen via et aktivt asset management. Den gennemsnitlige tomgang for koncernens ejendomme udgjorde 5 % ved udgangen af 1. halvår mod 4 % ved udgangen af 1. kvartal.

5 5 af 18 Status for ejendomsporteføljen pr. 30. juni Victoria Properties samlede ejendomsportefølje bestod ved udgangen af 1. halvår af ejendomme til en samlet værdi af EUR 246,3 mio. fordelt på ejendomme i og omkring Berlin, Hamborg og Frankfurt. Oversigt over samlet ejendomsportefølje Antal lejemål Antal m 2 Område Bolig Erhverv Øvrige Parkering Total Bolig Erhverv Øvrige* Parkering** Total Berlin Hamborg Frankfurt I alt * Øvrige indbefatter eksempelvis: Lager uden m 2 -angivelse, reklameplads, salgsautomater, bådpladser etc. ** Gennemsnitlig parkeringsplads: 11,5 m 2 Den samlede portefølje udgjorde ca kvadratmeter pr. 30. juni. Fordelingen af kvadratmeter og lejeindtægter på de tre byområder fremgår af figurerne nedenfor. Ejendommene i Berlin repræsenterer arealmæssigt den største andel af den samlede portefølje 46 %, mens ejendommene i Frankfurt derimod bidrager med relativt højere lejeindtægter 42 %. Fordeling af lejeindtægter på byer - samlet portefølje Fordeling af m2 på byer - samlet portefølje Frankfurt, 42% Berlin, 37% Frankfurt, 34% Berlin, 46% Hamburg, 21% Hamburg, 20% Antallet af kvadratmeter og lejeindtægter fordelt på lejemålstyper i den samlede portefølje er illustreret i figurerne nedenfor. Her fremgår det, at erhvervslejemål udgør den største andel af det samlede areal (52 %) samtidig med, at disse repræsenterer den væsentligste andel af lejeindtægterne 61 %. Fordeling af m2 på typer af lejemål - samlet portefølje Øvrige, 3% Fordeling af lejeindtægter på lejemål - samlet portefølje Øvrige, 6% Bolig, 33% Bolig, 45% Erhverv, 52% Erhverv, 61%

6 6 af 18 Markedsmæssig udvikling Udviklingen i tysk økonomi Mens de nationaløkonomiske nøgletal i Ifo s (Institut für Wirtschaftsforschung) prognose blev nedjusteret flere gange i perioden fra 4. kvartal til 2. kvartal, udviser konklusionerne fra Ifo s konjunkturtest juni derimod positive tendenser med hensyn til den kommende markedsmæssige økonomiske udvikling. Ifo-konjunkturindekset er således steget 3,7 indekspoint for så vidt angår det økonomiske klima og 7,8 indekspoint vedrørende de fremtidige økonomiske forventninger (sammenlignet med tal fra marts ). Indekstallene er således steget konstant siden januar. Resultatet af undersøgelsen viser, at den tyske økonomi forventes at stabilisere sig, men at denne forbedring indtil videre kun kommer til udtryk i virksomhedernes forventninger. I andet kvartal steg BNP sæsonjusteret med 0,3 % på kvartalsbasis ifølge Statistisches Bundesamt, hvilket var bedre end forventet og Tyskland er således - som et af de eneste lande i Europa - teknisk set ude af recessionen. Ligeledes ses en positiv trend i ZEW s (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) konjunkturforventninger. Det månedlige ZEW-indeks steg i juni måned for ottende gang i træk; 13,7 point siden maj, hvor indekset var 31,1 point. Indekset udgjorde således 44,8 for juni og ligger dermed over den historiske gennemsnitsværdi. Ejendomskonjunkturindekset fra Bulwien Gesa/King Sturge, viser en positiv ændret tendens, hvor af sidstnævntes ejendomskonjunkturindeks er steget for tredje gang i juni måned, hvilket ifølge King Sturge/BulwienGesa svarer til et teknisk, positivt omsving af konjunkturen. Der er således ifølge disse indikatorer tegn på en kommende positiv vending i markedet for investeringsejendomme, men usikkerhed vedrørende timingen af denne, herunder hvorvidt vi vil se en forventet vending allerede i slutningen af eller om det først vil ske i første halvår af Ejendomsmarkedet i Tyskland Tyskland anses trods den nuværende krise fortsat som et både økonomisk og investeringsmæssigt attraktivt marked for udenlandske investorer. I henhold til et attraktivitetsstudie, dateret maj, fra rådgivningsfirmaet Ernst & Young, hvor der blev interviewet 809 internationale beslutningstagere, udgør Tyskland det mest interessante investeringsmarked i Europa og indtager en 6. plads i den globale sammenligning. Respondenterne vurderer entydigt, at Tyskland er det land i Europa, der bedst vil i stand til at håndtere konsekvenserne af krisen. Betragtes IPD- indekset (Investment Property Databank) i europæisk sammenhæng fremgår det, at Tyskland med et samlet afkast på ejendomsmarkedet på 3,5 % i undgik den værste del af den finansielle globale krise. Dette afkast er kun et procentpoint lavere end i 2007 og bør ses i sammenhæng med lande som f.eks. England og Irland, som i udviste et samlet negative afkast henholdsvis 22,1 % og 34,2 %. Det meget begrænsede fald i samlet afkast i Tyskland bør ses i sammenhæng med de mindre stigninger i ejendomsværdierne, som sås i Tyskland i årene før krisen. Det tyske ejendomsmarked i 1. halvår I henhold til en analyse fra BNP Paribas Real Estate udgjorde omsætningen af erhvervsejendomme i Tyskland i 1. halvår EUR 3,61 mia., svarende til et fald på 73 % sammenlignet med første halvår. I 2. kvartal opgjortes omsætningen til EUR 1,86 mia., hvilket var et lidt højere niveau end i 1. kvartal (EUR 1,75 mia.). Der har kun været få større handler og markedsaktiviteten har primært fundet sted i den mindre transaktionskategori. Det skyldes dels fortsat vanskelige finansieringsmuligheder, men også længere due dili- Victoria Properties A/S Bredgade København K T: F:

7 7 af 18 gence perioder. Derudover er udbuddet af core-ejendomme, som er det ejendomssegment, som efterspørges af investorerne, meget begrænset. Ud af ovennævnte EUR 3,61 mia. blev 84 % omsat i enkelt-transaktioner og kun 16 % i porteføljesalg. Der blev handlet flest retail-ejendomme 36 % og kontorejendomme 31 %. I Tysklands seks største byer blev i alt registreret en omsætning af erhvervsejendomme på EUR 1,57 mia. i 1. halvår, hvilket er en tilbagegang på 71 % sammenlignet med samme periode sidste år. På førstepladsen ligger Berlin (EUR 549 mio.) fulgt af München (EUR 359 mio.) og Frankfurt (EUR 291 mio.). I Hamburg blev der købt ejendomme for EUR 171 mio., mens omsætningen af erhvervsejendomme i Düsseldorf og Köln udgjorde henholdsvis EUR 122 mio. og EUR 80 mio. i 1. halvår. Om end der forventes en forøget omsætning af erhvervsejendomme i 2. halvår i forhold til 1. halvår, forventes den samlede omsætning for at blive mindre end i. Kommentarer til den regnskabsmæssige udvikling Koncernen udviste i 1. halvår et resultat før skat på EUR 5,1 mio. hvoraf dagsværdireguleringer på investeringsejendomme udgjorde EUR 0,0 mio. Resultatet i samme periode sidste år var EUR 1,6 mio., hvoraf dagsværdireguleringer på investeringsejendomme udgjorde EUR 0,0 mio. Koncernens aktiviteter er ikke påvirket af sæsonudsving, men som ejendomsinvesteringsselskab er aktiviteterne generelt påvirket af udviklingen i konjunkturerne, hvilket blandt andet kan afspejle sig i ændrede lejeindtægter og værdireguleringer på investeringsejendomme. Bruttoresultat Koncernens bruttoresultat udgjorde EUR 5,6 mio. for 1. halvår (inklusive en værdiregulering af investeringsejendommene på EUR 0,0 mio.) mod EUR 3,9 mio. i samme periode i. Bruttoresultatet udgøres af nettoomsætning fra udlejning af investeringsejendomme efter fradrag af driftsomkostninger og reguleringer af dagsværdier af investeringsejendomme. Nettoomsætningen udgjorde i 1. halvår EUR 6,7 mio. mod EUR 4,4 mio. i samme periode i. Stigningen kan fortrinsvis henføres til lejeindtægter i ejendomme overtaget i løbet af. Koncernens investeringsejendomme har pr. 30. juni et gennemsnitligt afkast på 5,0 %, hvilket er uændret i forhold til 31. december. Pr. 30. juni udgjorde afkastet 4,8 %. Stigningen skyldes overtagelse af ejendomme indkøbt i med et højere afkast samt højere lejeindtægter i den eksisterende portefølje. Selskabet værdiregulerer som udgangspunkt ikke investeringsejendomme kvartalsvist, medmindre der har været ekstraordinære konjunkturudsving i perioden. Resultat af primær drift Resultat af primær drift udgjorde EUR 3,8 mio. i 1. halvår mod EUR 1,7 mio. i samme periode i. Koncernens administrative omkostninger er i 1. halvår reduceret med ca. 17 % i forhold til samme periode i. Derudover er salgs- og marketingomkostningerne reduceret med ca. 76 %. Endvidere er aktiviteten i selskabet steget som følge af ejendomme tilkøbt i. Finansielle poster, netto Finansielle nettoomkostninger beløb sig i 1. halvår til EUR 3,5 mio. mod EUR 3,1 mio. i samme periode i. Stigningen skyldes låneoptagelser foretaget i i takt med overtagelse af nye ejendomme. Der er i 2. kvartal realiseret en gevinst på en rente-swaption som påvirker finansielle indtægter positivt med t.eur 644.

8 8 af 18 Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgjorde EUR 4,8 mio. i 1. halvår mod EUR 3,0 mio. i samme periode i. Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indeholder urealiserede gevinster og tab på rentesikringsaftaler indgået i henhold til koncernens rentepolitik. Periodens resultat Periodens resultat udgjorde EUR 4,0 mio. mod EUR 1,1 mio. i 1. halvår. Skat af periodens resultat beløb sig til EUR -1,1 mio. Balancesum Balancesummen pr. 30. juni udgjorde EUR 258,4 mio. mod EUR 260,3 mio. pr. 31. december. Koncernens egenkapital Koncernens egenkapital udgjorde EUR 57,3 mio. pr. 30. juni i forhold EUR 53,4 mio. ved udgangen af. Ændringen kan primært henføres til værdireguleringen af finansielle instrumenter. Rentebærende gæld Koncernens rentebærende gæld pr. 30. juni er på niveau med 31. december, svarende til EUR 187,4 mio. pr. 30. juni, hvoraf en mindre andel består af kortfristede lånefaciliteter. Pengestrømsopgørelse Likviditeten fra driftsaktiviteterne udgjorde EUR -0,6 mio. i 1. halvår mod EUR -1,5 mio. i den tilsvarende periode i. Likviditetspåvirkningen af investeringsaktiviteterne var neutral i 1. halvår. Pengestrømmene fra finansieringsaktiviteter beløb sig til EUR -0,1 mio. i 1. halvår og kan primært henføres til køb af egne aktier samt afdrag på kortfristede gældsforpligtelser. De samlede pengestrømme udgjorde EUR -0,7 mio. i 1. halvår, hvorefter koncernens likvide beholdninger udgjorde EUR 5,0 mio. pr. 30. juni. Forventninger For fastholdes selskabets forventninger om et forbedret resultat i forhold til som følge af øgede lejeindtægter, reduceret gennemsnitlig lånerente før marginal, samt fortsat reduktion af administrationsomkostninger og generelle omkostningsbesparelser. Endvidere fastholdes forventningerne for om et neutralt resultat før skat og værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter samt om neutrale pengestrømme fra selskabets driftsaktiviteter. Organisationen er tilpasset med yderligere omkostningsbesparelse til følge, idet adm. direktør Michael Sehested er opsagt og fritstillet. Samtidig er koncernøkonomichef Mikkel Christian Hesselberg konstitueret som selskabets direktør. Usikkerheder og risici Ud over den nuværende usikkerhed på de finansielle markeder kan flere faktorer medføre, at den faktiske udvikling i afviger væsentligt fra selskabets nuværende forventninger. I den forbindelse kan blandt andet fremhæves usikkerheder og risici relateret til: Udviklingen på det tyske ejendomsmarked samt i selskabets ejendomsportefølje. Udviklingen i renteomkostningerne.

9 9 af 18 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni for Victoria Properties A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, den Direktion Mikkel Christian Hesselberg Direktør Bestyrelse Bo Heide-Ottosen Formand Bendt Wedell Mads N. Clausen Lars Skanvig Lars Thylander Sebastian C. Poulsen

10 10 af 18 AKTIONÆRINFORMATION Finanskalender Offentliggørelse af delårsrapport 3. kvartal 18. november Udsendte fondsbørsmeddelelser 19. maj Delårsrapport for 1. kvartal 27. april Ændring af finanskalender 15. april Forløb af ordinær generalforsamling den 15. april 30. marts Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 15. april 27. marts Årsrapport 6. marts Årsregnskabsmeddelelse

11 11 af 18 RESULTATOPGØRELSE Note Beløb i EUR kvt. 2. kvt. 12 mdr. Nettoomsætning Driftsomkostninger Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Salgs- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeling af periodens resultat: Aktionærerne i Victoria Properties A/S Minoritetsinteresser Resultat pr. aktie (EUR) 1,78 1,25 1,97 0,55-1,62 Resultat pr. aktie, udvandet (EUR) 1,78 1,25 1,97 0,55-1,62

12 12 af 18 BALANCE Note Beløb i EUR /6 30/6 31/12 AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Knowhow Materielle aktiver 4 Investeringsejendomme Forudbetalinger for investeringsejendomme Andre anlæg, driftsmateriel m.v Andre langfristede aktiver Deposita Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Tilgodehavende lejeindtægter Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

13 13 af 18 BALANCE Note Beløb i EUR /6 30/6 31/12 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Udskudt skat Deposita Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Leverandørgæld Købesummer og købsomkostninger, investeringsejendomme Selskabsskat Deposita Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

14 14 af 18 TOTALINDKOMST- OG EGENKAPITALOPGØRELSE Totalindkomstopgørelse 12 mdr. Periodens resultat Reguleringer Periodens totalindkomst Egenkapitalopgørelse Beløb i EUR Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelse i perioden Totalindkomst, år til dato Aktiebaseret vederlæggelse Køb af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital pr. 30. juni Beløb i EUR Aktiekapital Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelse i perioden Totalindkomst, år til dato Aktiebaseret vederlæggelse Køb af egne aktier Øvrige transaktioner Egenkapital pr. 30. juni

15 15 af 18 PENGESTRØMSOPGØRELSE Beløb i EUR mdr. Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Vederlag til bestyrelse, egne aktier Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser og deposita Pengestrømme vedrørende primær drift Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt Pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af investeringsejendomme Køb af øvrige materielle anlægsaktiver Salg af værdipapirer og kapitalandele Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Provenu fra aktieudstedelse Køb/salg af egne aktier Provenu fra lang- og kortfristede låneforpligtelser Afdrag på lang- og kortfristede låneforpligtelser Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt Periodens pengestrømme i alt Likvide beholdninger pr. 1. januar Likvide beholdninger ultimo

16 16 af 18 NOTER 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for, hvortil der henvises for den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 2 Regnskabsmæssige vurderinger og skøn Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af delårsrapporten som ved udarbejdelsen af koncernens årsrapporter. Der henvises blandt andet til note 2 i koncernens årsrapport for. 3 Segmentoplysninger for koncernen Beløb i EUR Ejendomsbesiddelse Fund & Asset Management : Omsætning Resultat før skat : Omsætning Resultat før skat

17 17 af 18 NOTER 4 Investeringsejendomme Beløb i EUR /6 30/6 31/12 Dagsværdi pr. 1. januar Tilgange, nyerhvervelser Tilgange, forbedringer i eksisterende ejendomme Årets dagsværdiregulering, netto Dagsværdi ultimo Der er ikke afhændet eller købt investeringsejendomme i. 5 Kapitalforhold Koncernen har en bridge-finansiering hos FIH på 30 % af EUR 72,5 mio., svarende til EUR 21,8 mio. som vil blive indfriet senest den 1. oktober I tilknytning hertil har koncernens kerneinvestorer forlænget deres tilsagn om, og stillet uigenkaldelig garanti for, en senere tegning af nye aktier i en fortegningsemission, svarende til nominelt EUR 20,1 mio. (DKK 150 mio.). Fortegningsemissionen vil blive gennemført til kurs DKK 100 senest den 1. oktober Victoria Properties har i 2. kvartal afhændet en swaption hvilket er blevet indkalkuleret i en SWAP-aftale på EUR 35 mio. således at renten på denne er ændret fra 1,88 % til 2,09 %. SWAPaftalen har udløb i Ligeledes i har Victoria Properties 2. kvartal indgået en ny swaption med FIH Erhvervsbank A/S. Præmien for denne transaktion har nedsat renten på en af koncernes eksisterende SWAPaftaler andragende EUR 35 mio. således at renten er faldet fra 2,09 % til 1,09 %. SWAP-aftalen har udløb i 2010.

18 18 af 18 NOTER Hovedparten af koncernens låneaftaler er indgået med variabel rente, hvor rentebindingerne er på 3 måneder. Koncernen har pr. 30. juni indgået følgende 4 rentesikringsaftaler, hvor de variable renter erstattes med fast rente: Modtagen rente Afgiven rente Hovedstol (EUR mio.) Udløb FIH Erhvervsbank A/S CIBOR 3 4,17% 38, FIH Erhvervsbank A/S EURIBOR 3 4,25% 76, FIH Erhvervsbank A/S EURIBOR 3 1,09% 35, FIH Erhvervsbank A/S, cancelerbar EURIBOR 3 2,99% 35, Den cancelerbare aftale med hovedstol på EUR 35,0 mio. kan opsiges af FIH Erhvervsbank A/S ved udgangen af hvert kvartal. 6 Aktiebaseret vederlæggelse På Victoria Properties generalforsamling den 15. april blev det vedtaget, at 30 % af bestyrelsensformandens vederlag erlægges i aktier i selskabet. Antallet af aktier, der tildeles, fastsættes på baggrund af en kurs svarende til gennemsnitskøberkursen kl på selskabets aktier de sidste 5 børsdage i det pågældende kvartal. Vederlaget i form af aktier overføres i måneden efter det kvartal, hvor det er optjent. 7 Nærtstående parter Nærtstående parter anses som værende Victoria Properties-koncernens direktion, bestyrelse, familiemedlemmer til direktion og bestyrelse samt selskaber kontrolleret af direktion og bestyrelse. Ingen nærtstående parter har bestemmende indflydelse i Victoria Properties A/S. Aflønning til direktion og bestyrelse, omfattende gager, honorarer og aktiebaseret vederlæggelse, udgør for perioden 1. januar til 30. juni t.eur 232 mod t.eur 273 i perioden 1. januar til 30. juni. Der har herudover ikke været væsentlige transaktioner med nærtstående parter i årets første 6 måneder. 8 Begivenheder efter delårsperiodens udløb Organisationen er tilpasset med yderligere omkostningsbesparelse til følge, idet adm. direktør Michael Sehested er opsagt og fritstillet. Samtidig er koncernøkonomichef Mikkel Christian Hesselberg konstitueret som selskabets direktør.

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. kvartal (Perioden 1. januar til 31. marts ) Victoria Properties godt rustet til Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgjorde EUR -0,3 mio.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010

Delårsrapport for 1. halvår 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 113 1 af 21 Delårsrapport for Victoria Properties udskyder emission og forlænger bridgefinansiering. Driften af ejendommene udvikler sig tilfredsstillende og understøtter den forventede

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 1 af 19 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Godt rustet til yderligere vækst i 2008 Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør for perioden 1. januar til 31. marts 2008 EUR

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 1 af 21 Delårsrapport for 3. kvartal (Perioden 1. januar til 30. september ) Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab og bekræfter langsigtet strategi Resultat før skat og dagsværdiregulering

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009 Hellerup, 23. november 2009 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2009 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2011, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 14 Børsmeddelelse nr. 6/2014 29. oktober 2014 Delårsrapport, 3. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. september 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere