Hørsholm Kommune. Maj REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper

2 PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr Dokument nr Version 2, 15. maj 2013 Udarbejdet af LLKR/CKD Kontrolleret af HJP/SLN Godkendt af SLN NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: M: Allerød E: E:

3 INDHOLD 1 Indledning, status og dimensioneringskrav Status for afløbssystemet Dimensioneringskrav Scenarier indeholdt i tillægget og analyse af disse Separering af vejvand. Overløb fra fællessystemet føres til Øresund i ny havledning Beskrivelse af princip og anlægsarbejdet Økonomisk konsekvens for borgerne i området Økonomisk konsekvens for forsyningen Miljømæssige konsekvenser Bemærkninger til scenariet Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem til Bolbrorenden Beskrivelse af princip og anlægsarbejdet Økonomisk konsekvens for borgerne i området Økonomisk konsekvens for forsyningen Miljømæssige konsekvenser Bemærkninger til scenariet Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem til Øresund i ny havledning Beskrivelse af princip og anlægsarbejdet Økonomisk konsekvens for borgerne i området Økonomisk konsekvens for forsyningen Miljømæssige konsekvenser Bemærkninger til scenariet Separatkloakering med frist for intern separering på 10 år Beskrivelse af princip og anlægsarbejdet Økonomisk konsekvens Miljømæssige konsekvenser Bemærkninger til scenariet Konsekvensanalyse Renseanlæg Bassiner Økonomisk analyse Sammenligning af scenarier og konklusion Konsekvensanalyse Bilag 1: Fastlæggelse af bassinvolumen ved aflastning til Øresund

4 INDHOLD Bilag 2: Separering af vejvand. Overløb fra fællessystem føres til Øresund i ny havledning: Overslag over udgifter til anlæg og drift Bilag 3: Afkobling af nødvendigt overfladeareal for opfyldelse af aflastningshyppighed til Bolbrorenden Bilag 4: Driftsudgifter ved afkobling af nødvendigt overfladeareal for opfyldelse af aflastningshyppighed til Bolbrorenden Bilag 5: Afkobling af nødvendigt overfladeareal for opfyldelse af aflastningshyppighed til Øresund Bilag 6: Anlægs- og driftsudgifter ved Afkobling af nødvendigt overfladeareal for opfyldelse af aflastningshyppighed til Øresund Bilag 7: Kilder

5 1 INDLEDNING, STATUS OG DIMENSIONERINGSKRAV af 15. april 2013 blev fremlagt på Miljø og Planlægningsudvalget 24. april. Der blev her truffet beslutning om at få redegjort for mulige løsninger, der kombinerer de scenarier, som der på mødet blev redegjort for. Nærværende tillæg omfatter redegørelse for fire scenarier, der er kombinationer eller varianter af de tidligere beskrevne scenarier. Tillægget er udarbejdet under samme principper som redegørelsen, hvilket vil sige, at NIRAS generelt ikke har forbedret eller eftervist det tekniske grundlag, men alene behandlet de forudsætninger, der er stillet til rådighed af Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand. NIRAS er ikke stødt på forudsætninger, som er utroværdige sammenlignet med erfaringer fra andre spildevandsforsyninger. Indhold fra redegørelsen er ikke nødvendigvis refereret, selvom det indgår i beskrivelser og overslag i dette tillæg. For at kunne læse detaljerne i dette tillæg er det derfor en forudsætning, at man har kendskab til redegørelsen. 1.1 Status for afløbssystemet Afløbssystemet i området har for lille kapacitet til den nuværende belastning til at opfylde kommunens serviceniveau. Afløbssystemet er år gammelt og har opnået den forventede levetid. Afløbssystemet i området lever ikke op til de krav til aflastede mængder, som fremgår af forslag til vandplanerne, og som Hørsholm Kommune anvender som retningslinje i vurdering af udledning. Uanset valg af kloakeringsprincip skal der gennemføres tiltag, som enten øger kapaciteten i afløbssystemet eller mindsker belastningen på afløbssystemet. 1.2 Dimensioneringskrav Kloakprojekter i Hørsholm Kommune skal opfylde krav, som angivet i tabel 1. Serviceniveau for kloakprojekter Fællessystem Separatsystem Gentagelsesperiode for opstuvning til terræn 10 år 5 år Tabel 1: Serviceniveau for kloakprojekter i Hørsholm Kommune 1 1

6 Til dimensionering af kloakprojekter i Hørsholm Kommune anvendes et samlet sikkerhedstillæg på 1,56, hvilket er vedtaget i den gældende spildevandsplan. Sikkerhedstillægget består af to faktorer: Et klimatillæg på 30 %, som udtrykker hvor meget kraftigere de hændelser, som afløbssystemet dimensioneres for, forventes at blive som følge af klimaforandringer. Et sikkerhedstillæg, der udtrykker beregningsmodellens nøjagtighed. Serviceniveau og sikkerhedstillægget er baseret på anbefalingerne i Spildevandskomiteens Skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn" og Skrift nr. 29 Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer. Skrifterne angiver retningslinjer og er almindelig praksis i Danmark. Således beskriver de enkelte kommuner et serviceniveau og lader kloakprojekter dimensionere med et sikkerhedstillæg. Serviceniveauet er med vedtagelse af spildevandsplanen ansvarspådragende for forsyningen. Udledning fra kloaksystemet til recipient skal opfylde krav, som angivet i tabel 2. Krav til udledning til recipient Udledning af fællesvand (overløb) Udledning af separat regnvand Bolbrorenden First-flush bassin på 5 mm (50 m 3 pr. red. ha.) Overløb højst hvert 5. år (n=1/5) 1-2 l/s pr. ha (total) med overskridelse højst hvert 5. år. Bassinvolumen af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer. Øresund First-flush bassin på 5 mm (50 m 3 pr. red. ha.) Overløb højst 2 gange årligt (n=2)** Bassinvolumen af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer. Tabel 2: Retningslinjer for krav til udledning iht. forslag til vandplan. **) I forslag til vandplan er der ikke beskrevet retningslinjer for hyppighed for overløb til havvande. Der er her anvendt krav til overløbshyppighed fra Regionplan for HUR 2005 (retningslinjetabel i bilag) 2. Bolbrorenden er et vandløb, der løber gennem området, og som er hydraulisk overbelastet. Bolbrorenden løber ud i Øresund. For alle ansøgninger om udledninger til recipient gælder, at det skal kunne dokumenteres, at der med udledningen ikke sker en forringelse af vandområdet. 2

7 2 SCENARIER INDEHOLDT I GET OG ANALYSE AF DISSE Som supplement til de seks scenarier, der tidligere er redegjort for, belyses i tillægget følgende fire scenarier. Scenarierne er opstillet med fokus på at mindske udgifterne for borgerne i området. Scenarierne er: 1. Separering af vejvand. Overløb fra fællessystemet føres til Øresund i ny havledning. 2. Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem ledes til Bolbrorenden. 3. Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem ledes til Øresund i ny havledning. 4. Separatkloakering med frist for intern separering på 10 år. Scenarierne vurderes i forhold til: De økonomiske konsekvenser for borgere i området De økonomiske konsekvenser for forsyningen De miljømæssige konsekvenser Det vurderes, at scenarierne i den tidligere redegørelse samt scenarierne i dette tillæg, tilsammen udgør de scenarier, som er relevante at undersøge i det aktuelle område. Overordnet kan man kombinere varianter af de 3 kloakeringsprincipper fastholdelse af fællessystem, separatkloakering og brug af LAR (Lokal Afledning af Regnvand) med udledning til Bolbrorenden eller Øresund. Brugen af LAR er ikke inddraget i kombinationerne i dette tillæg. Nedsivningspotentialet i området er lille, og det er i den tidligere redegørelse vurderet, at potentialet i anvendelse af LAR ikke kan sikre overholdelse af serviceniveauet. Det betyder ikke, at enkelte ejendomme ikke vil kunne etablere funktionsduelige nedsivningsanlæg, men potentialet er ubetydeligt i forhold til behovet. Lukning af vejriste i Bukkeballevej er ikke inddraget i kombinationerne, da det principielt er en variant af vejvandssepareringen. Herudover er det teknisk en uhensigtsmæssig løsning, da der skal etableres en effektiv opsamling af vandet, som kan ledes i en krydsning under Rungsted Strandvej i Bukkeballevejs østlige ende for at vandet kan komme ud i Øresund. Herudover vil man opnå, at der vil være vand på vejen ved hvert regnskyl til gene for trafikanterne. 3

8 Som et nyt element inddrages nu overløb til Øresund, da Øresund vurderes som en mere robust recipient end Bolbrorenden, hvorfor det forventes at man kan acceptere hyppigere overløb. Overløbene skal føres et stykke ud i Øresund. De økonomiske konsekvenser opgøres over en årrække på 75 år, svarende til afløbsledningernes forventede levetid. Nutidsværdien udtrykker den aktuelle værdi af samtlige investeringer og omkostninger, som kommer over den 75-årige periode projekterne betragtes. Fremtidige omkostninger diskonteres til værdi, og der tages dermed højde for at fremtidige omkostninger og gevinster vægter lavere end nutidige. I beregningerne anvendes en rente på 3%. Denne rente svarer til den nuværende faste effektive lånerente for forsyningsvirksomheder. Alle beløb er angivet eksklusiv moms. 4

9 2.1 Separering af vejvand. Overløb fra fællessystemet føres til Øresund i ny havledning Beskrivelse af princip og anlægsarbejdet Der etableres en regnvandsledning, som har kapacitet til at aflede regnvand fra vejarealer. Regnvandsledningen dimensioneres for en 5 års regnhændelse. Der etableres direkte udløb til Øresund via sandfang og olieudskiller, men der er ikke krav til forsinkelse. Spildevand og overfladevand fra matrikler ledes fortsat til den eksisterende fællesledning. Ledningen skal opdimensioneres for også i fremtiden at kunne overholde serviceniveauet for en 10 års regnhændelse. Der etableres en ny udløbsledning til overløbsvand fra bassin ved pumpestationen til Øresund. Ledningen skal være 350 m for at komme ud på tilstrækkelig vanddybde for at sikre spredning af stofkoncentrationen af overløbsvandet. Ved at føre overløb til Øresund kan der accepteres en overløbshyppighed på 2 gange årligt. Der skal dog mindst være et bassinvolumen på 5 mm til tilbageholdelse af first flush. Beregning af bassinvolumener ses i bilag 1, og det ses, at der skal etableres m³ for at overholde udlederkrav til Øresund. De enkelte grundejere skal ikke foretage ændringer i deres interne afløbssystem Økonomisk konsekvens for borgerne i området Borgerne skal ikke foretage ændringer i deres afløbssystem og har derfor ingen udgifter. Dog kan nogle husejere have behov for at sikre sig mod kælderoversvømmelse med opspædet spildevand fra fællesledningen samt klimasikre deres interne afløbssystem Økonomisk konsekvens for forsyningen Overslag over udgifterne til fornyelse omfatter etablering af regnvandsledninger til vejafvanding samt opgradering af det eksisterende fællessystem, således at det nu og i fremtiden lever op til serviceniveauet af fællessystemet. Desuden skal der etableres et forsinkelsesbassin og en overløbsledning til Øresund for at reducere overløbshyppigheden og mængden. Udover anlægsudgiften vil den vandmængde, som årligt ledes til renseanlægget reduceres. Overslaget ses i bilag 2 og er: Anlæg: Regnvandsledninger til vejvand: 70 % * 39 mio. kr. = 27,3 mio. kr. Fællesledninger til matrikelvand: 70 % * 39 mio. kr. = 27,3 mio. kr. Bassinkapacitet: m³ * kr./m³ = 16,8 mio. kr. Overløbsledning: 5,1 mio. kr. 5

10 Sum: 76,5 mio. kr. Drift: Sandfang og olieudskiller: kr./år (vejvandsledning) Pumpning og rensning (fællesvand): kr./år Drift af overløbsbygværk, pumpestation og bassin: kr./år Tilsyn med diffusor på havledning: kr./år Samlede driftsudgifter: kr./år Forsyningens anlægsinvestering og driftsomkostninger over en 75-årig periode har en samlet nutidsværdi på 86,1 mio. kr. Det er kun udgiften til etablering af bassin, som er medtaget i anlægsoverslaget. Hertil kommer udgifterne til arealerhvervelse, hvilket også vil blive en stor udgift, da det vil stort set umuligt at etablere tilstrækkeligt bassinkapacitet i offentlige arealer. Køb/ekspropriation kan derfor blive en nødvendighed Miljømæssige konsekvenser Oplandet vil fortsat være årsag til en årlig aflastning på op til m 3 opspædet spildevand. Aflastningerne har i dag en hyppighed på mere end 10 gange om året, men dette reduceres til 2 gange årligt. Det forventes, at dette er tilstrækkeligt til at undgå forringelse af badevandskvaliteten ved kysten Bemærkninger til scenariet Områdets borgere berøres i mindre grad end ved separatkloakering. Udledningerne af opspædet spildevand fortsætter, dog i mindre omfang, og flyttes fra Bolbrorenden til Øresund. Regnvand fra matrikler opblandes med spildevand i fællesledninger og skal pumpes og renses. Ved ekstremregn kan der ske oversvømmelser med opspædet spildevand. Der kan være en usikkerhed forbundet i, om der kan opnås tilladelse til etablering af havledning fra overordnede myndigheder. 6

11 2.2 Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem til Bolbrorenden Beskrivelse af princip og anlægsarbejdet Der etableres regnvandsledninger, som kan føre vejvand samt overfladevand fra det matrikelareal, som det er nødvendigt at separatkloakere, for at undgå bassinudbygning. Regnvandsledningerne dimensioneres for en 5 års hændelse, da dette er Hørsholm Kommunes serviceniveau i separatkloakerede områder. Der skal etableres olieudskiller og sandfang inden udløb til Øresund, men der er ikke krav til forsinkelse. Den eksisterende fællesledning anvendes som fremtidig fællesledning til spildevand samt overfladevand fra det resterende matrikelareal. Kapaciteten af den eksisterende ledning er ikke undersøgt, men forudsættes at være tilstrækkelig. Fællesledningen og eksisterende stik til matriklerne vurderes at skulle strømpefores for at have en levetid på 75 år, da ledningerne på nuværende tidspunkt er år gamle, hvilket svarer til den forventede levetid, så den fysiske tilstand forventes at være dårlig. 1/3 af bassinvolumenet på Bukkeballevej antages at tilhøre opland B8, hvilket giver rådighed over et volumen på 867 m³. Dette volumen er tilstrækkeligt til at opfylde krav om first flush bassin på 5 mm, svarende til 610 m 3. Vejarealet på 5,6 red. ha skal afkobles og 78 % af det befæstede areal fra matrikler skal afkobles, hvilket svarer til, at 289 ud af 370 matrikler skal udføre 100 % separatkloakering på egen grund. Beregningen ses i bilag Økonomisk konsekvens for borgerne i området Separatkloakering på egen grund skal finansieres af de enkelte grundejere. Udgiften til separatkloakering er afhængig af forholdene for hver bolig og matrikel. Som eksempler på anlægsarbejde, som fordyrer det enkelte projekt, kan nævnes: Omfanget af nye ledninger (længder, samt om den eksisterende fællesledning kan anvendes til spildevand) Omfang af belægninger, som skal brydes op og retableres Eventuelt indvendige tagnedløb, som medfører opbrydning og retablering af indvendigt gulv Aarhus Vand har i forbindelse med separatkloakering i Risskov samlet en række eksempler på udgifterne for grundejerne. Den gennemsnitlige udgift for disse eksempler er: kr. pr. matrikel 7

12 kr. for 289 matrikler Der indregnes ikke driftsomkostninger for borgerne og investeringens nutidsværdien pr svarer derfor til anlægsinvesteringen. Dvs. nutidsværdien er 12,3 mio. kr. Det bemærkes, at alle beløb er angivet eksklusiv moms Økonomisk konsekvens for forsyningen Hørsholm Vand har i 2012 fået udarbejdet detailprojekt og økonomisk overslag for etablering af regnvandssystem i området. Projektet har en samlet overslagspris på 39 mio. kr. Oplandsarealet til de nye regnvandsledninger er i nærværende scenarie 85 % af en fuld separatkloakering, og ledningsdimensionerne er derfor antageligt tæt på dimensionerne for en fuld separering. Den geografiske fordeling af arealerne, som skal separeres i dette scenarie kendes ikke, hvorfor anlægsudgiften for den fulde separatkloakering anvendes i dette overslag. De eksisterende fællesledninger og stik i området skal strømpefores for at have en levetid svarende til et nyt system. Udgiften til dette er beregnet på baggrund af Hørsholm Vands erfaringspriser og fremgår af tidligere rapport. Forsyningen har dermed følgende udgifter ved separatkloakering: Anlæg: Nyt regnvandssystem: 39 mio. kr. (nyanlæg) Renovering af spildevandssystem: 15,1 mio. kr. (strømpeforing) I alt: 54,1 mio. kr. Drift: Pumpning og rensning af overfladevand: kr./år Sandfang og olieudskiller: kr./år Overløbsbygværk: kr./år Pumpestation og bassin: kr./år Samlet driftsudgift: kr./år Forsyningens anlægsinvestering og driftsomkostninger over en 75-årig periode har en samlet nutidsværdi på 56,6 mio. kr. 8

13 2.2.4 Miljømæssige konsekvenser Oplandet vil fortsat være årsag til en årlig aflastning på op til 665 m 3 opspædet spildevand. Aflastningerne har i dag en hyppighed på mere end 10 gange om året, men dette reduceres til 1 gang hvert 5. år Bemærkninger til scenariet Områdets borgere berøres i mindre grad end ved fuld separatkloakering, men dog skal hele 78 % af matriklernes befæstede areal afledes til regnvandssystemet i stedet for til fællesledningen. Udledningerne af opspædet spildevand fortsætter, men reduceres betydeligt. Regnvand opblandes med spildevand i fællesledninger og skal pumpes og renses. Ved ekstremregn kan der ske oversvømmelser med opspædet spildevand ved både de ejendomme, som fortsat er fælleskloakerede, og også de ejendomme, som er separatkloakerede. Der skal foretages en udvælgelse af, hvordan de 78 % af matriklernes befæstede areal skal fordele sig. 9

14 2.3 Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem til Øresund i ny havledning Beskrivelse af princip og anlægsarbejdet Der etableres regnvandsledninger, som kan føre vejvand samt overfladevand fra det matrikelareal, som det er nødvendigt at separatkloakere, for at undgå bassinudbygning. Regnvandsledningerne dimensioneres for en 5 års hændelse, da dette er Hørsholm Kommunes serviceniveau i separatkloakerede områder. Der skal etableres olieudskiller og sandfang inden udløb til Øresund, men der er ikke krav til forsinkelse. Den eksisterende fællesledning anvendes som fremtidig fællesledning til spildevand samt overfladevand fra det resterende matrikelareal. Kapaciteten af ledningen er ikke undersøgt men forudsættes at være tilstrækkelig. Fællesledningen og eksisterende stik til matriklerne vurderes at skulle strømpefores for at have en levetid på 75 år, da ledningerne på nuværende tidspunkt er år gamle, hvilket svarer til den forventede levetid, så den fysiske tilstand forventes at være dårlig. Der etableres en ny udløbsledning, som føres 350 m ud i Øresund, for at sikre spredning af stofkoncentrationen af overløbsvandet. Ved at føre overløb til Øresund kan der accepteres en overløbshyppighed på 2 gange årligt. Der skal dog mindst være et bassinvolumen på 5 mm til tilbageholdelse af first flush. 1/3 af bassinvolumenet på Bukkeballevej antages at tilhøre opland B8, hvilket giver rådighed over et volumen på 867 m³. Dette volumen er tilstrækkeligt til at opfylde krav om first flush bassin på 5 mm, svarende til 610 m 3. Vejarealet på 5,6 red. ha skal afkobles og 57 % af det befæstede areal fra matrikler skal afkobles, hvilket svarer til, at 211 ud af 370 matrikler skal separatkloakere på egen grund. Beregningen ses i bilag Økonomisk konsekvens for borgerne i området Separatkloakering på egen grund skal finansieres af de enkelte grundejere. Udgiften til separatkloakering er afhængig af forholdene for hver bolig og matrikel. Som eksempler på anlægsarbejde, som fordyrer det enkelte projekt, kan nævnes: Omfanget af nye ledninger (længder, samt om den eksisterende fællesledning kan anvendes til spildevand) Omfang af belægninger, som skal brydes op og retableres Eventuelt indvendige tagnedløb, som medfører opbrydning og retablering af indvendigt gulv 10

15 Aarhus Vand har i forbindelse med separatkloakering i Risskov samlet en række eksempler på udgifterne for grundejerne. Den gennemsnitlige udgift for disse eksempler er: kr. pr. matrikel kr. for 211 matrikler Der indregnes ikke driftsomkostninger for borgerne og investeringens nutidsværdien pr svarer derfor til anlægsinvesteringen. Dvs. nutidsværdien er 9,0 mio. kr. Det bemærkes, at alle beløb er angivet eksklusiv moms Økonomisk konsekvens for forsyningen Hørsholm Vand har i 2012 fået udarbejdet detailprojekt og økonomisk overslag for etablering af regnvandssystem i området. Projektet har en samlet overslagspris på 39 mio. kr. Oplandsarealet til de nye regnvandsledninger er i nærværende scenarie 71 % af en fuld separatkloakering. Den geografiske fordeling af arealerne, som skal separeres i dette scenarie kendes ikke. For 57 % af oplandet anvendes derfor overslagspriser for separatkloakering og for 43 % af oplandet anvendes udgifter svarende til vejvandssepareringen ekskl. bassinvolumen. Beregning ses i bilag 6. Forsyningen har dermed følgende udgifter ved løsningen: Anlæg: Separatsystem: 30,8 mio. kr. Vejvandsseparering: 23,5 mio. kr. Overløbsledning ud i Øresund: 5,1 mio. kr. I alt: 59,4 mio. kr. Drift: Pumpning og rensning af overfladevand: kr./år Sandfang og olieudskiller: kr./år Overløbsbygværk: kr./år Pumpestation og bassin: kr./år Tilsyn med diffusor på havledning: kr./år 11

16 Samlet driftsudgift: kr./år Forsyningens anlægsinvestering og driftsomkostninger over en 75-årig periode har en samlet nutidsværdi på 64,2 mio. kr Miljømæssige konsekvenser Oplandet vil fortsat være årsag til en årlig aflastning på op til ca m 3 opspædet spildevand. Aflastningerne har i dag en hyppighed på mere end 10 gange om året, men dette reduceres til 2 gange årligt Bemærkninger til scenariet Områdets borgere berøres i mindre grad end ved fuld separatkloakering, men dog skal 57 % af matriklernes befæstede areal afkobles fra fællesledningen og føres til en ny regnvandsledning. Udledningerne af opspædet spildevand fortsætter, men reduceres betydeligt. Regnvand opblandes med spildevand i fællesledninger og skal pumpes og renses. Ved ekstremregn kan der ske oversvømmelser med opspædet spildevand ved de ejendomme, som fortsat er fælleskloakerede og også de ejendomme, som er separatkloakerede. Der kan være en usikkerhed forbundet i, om der kan opnås tilladelse til etablering af havledning fra overordnede myndigheder. Der skal foretages en udvælgelse af, hvordan de 57 % af matriklernes befæstede areal skal fordele sig. 12

17 2.4 Separatkloakering med frist for intern separering på 10 år Beskrivelse af princip og anlægsarbejdet Der er stillet forslag om at etablere separatkloakering og meddele en længere frist på 10 år for realisering af et påbud om intern separering på egen matrikel. Princip for separatkloakering og anlægsarbejdet er beskrevet i redegørelsen. Reelt vil en frist på 10 år betyde, at borgerne har år, idet der typisk vil gå 1-3 år fra beslutning om separatkloakering foreligger (vedtagelse af tillæg til spildevandsplan) til anlægsarbejdet er udført, og Hørsholm Kommune kan meddele påbud om separatkloakeringen med en frist for udførelse. Hørsholm Vand vil kunne medvirke til en individuel vejledning af grundejerne om separatkloakeringen, inkl. at den entreprenør, som Hørsholm Vand tildeler anlægsarbejdet, er forpligtet til at afgive et individuelt tidsbegrænset tilbud om separatkloakering til hver grundejer. Grundejeren er ikke forpligtet til at tage imod tilbuddet. Ved separatkloakering vil forsyningen oftest afsætte stikledninger, hvor grundejeren ønsker det. Ved en lang tidshorisont for separatkloakering på matrikler er det ikke en selvfølgelighed, at stikkene afsættes det sted, som er mest hensigtsmæssigt for den enkelte matrikel, da de interne forhold på den enkelte matrikel ikke nødvendigvis er belyst, når forsyningens ledninger etableres Økonomisk konsekvens Der er tidligere regnet økonomi for scenariet med separatkloakering. Det er ikke relevant at foretage en økonomisk beregning af en 10-års udskydelse af projektet, da det vil betyde, at scenarierne ikke er sammenlignelige i forhold til at opnå samme serviceniveau i samme periode. Ved en nutidsværdiberegning vil alene en udskydelse af projektet betyde, at det bliver mere økonomisk fordelagtigt. I en sådan sammenligning bør alle scenarier derfor udskydes 10 år Miljømæssige konsekvenser Krav til udledning i recipient vil ikke være overholdt, før 78 % af matriklernes befæstede areal er separatkloakeret, da der indtil det tidspunkt fortsat vil ske overløb af opspædet spildevand til Bolbrorenden for hyppigt Bemærkninger til scenariet Ved en frist på 10 år vil borgerne have en risiko for fortsat opstuvning med opspædet spildevand i længere tid end ved en kort frist. 13

18 3 KONSEKVENSANALYSE Udover de direkte udgifter er der en lang række forhold, som hvert scenarie påvirker. En række af disse forhold er listet i nedenstående tabel 3. = størst effekt/forbedring ift. i dag = medio effekt/ status quo ift. i dag = lavest effekt/forværring ift. i dag Separatkloakering Separatkloakering, tidsfrist 10 år Fastholdelse af fælleskloakering Separering af vejvand, overløb til Bolbrorenden Separering af vejvand, overløb til Øresund Separering af vejvand og delvist tagvand (78%), 0verløb til Bolbrorenden Separering af vejvand og delvist tagvand (57%), 0verløb til Øresund Serviceniveau Ekstremregnshåndtering Opstuvning af blandet regn- og spildevand Pladsforhold til de fysiske anlæg Badevandskvalitet Udgift til transport og rensning Hydraulisk belastning på renseanlæg Udledning til Usserød Å Centralisering af Nordsjællandske Renseanlæg Behov for klimasikring på privat grund Stofudledning til Bolbrorenden/Øresund Hydraulisk belastning af Bolbrorenden Tabel 3: Skematisk oversigt over scenariernes effekt på en række forhold, som ikke er prissat. 3.1 Renseanlæg Såfremt den hydrauliske belastning på Usserød Renseanlæg øges som følge af stigende nedbørsmængder skal der etableres ekstra kapacitet på renseanlægget 3. Hørsholm Vand har estimeret, at såfremt de fælleskloakerede oplande i kommunen fastholdes, vil det være nødvendigt med en udvidelse af renseanlægget til en udgift på mio. kr. Udover den direkte udgift til forøgelse af kapaciteten vil der komme udfordringer ift. pladsforholdene ved renseanlægget og udledningstilladelsen fra renseanlægget til Usserød Å 4. 14

19 COWI er pt. ved at udarbejde en strukturanalyse på spildevandsområdet. Formålet med analysen er at få et godt beslutningsgrundlag for, hvordan fremtidens spildevandsrensning, herunder bortskaffelse/ genanvendelse af spildevandsslam, kan foregå i de deltagende forsyningers forsyningsområde i Nordsjælland. Såfremt den hydrauliske belastning fra regnvand på Usserød Renseanlæg fortsat er stor (fælleskloak fastholdes), vil det formentlig ikke være attraktivt at indgå i en renseanlægsstruktur med færre renseanlæg. 3.2 Bassiner Hvis fælleskloakken fastholdes, eller der foretages vejvandsseparering uden delvist separering af tagvand, vil det være nødvendigt at etablere forsinkelsesvolumen i oplandet. Forsinkelsesvolumenet skal etableres i nogenlunde nærhed af pumpestationen på Bukkeballevej, da det er her vandet samles. Der er ikke plads til forøgelse af bassinvolumenet på pumpestationens arealer og det nødvendige bassinvolumen er for stort til, at det vil kunne etableres i f.eks. vejareal, da vejen ikke er specielt bred, og der også stadig skal være plads til øvrige forsyningsledninger. Det vil derfor blive nødvendigt at opkøbe eller evt. ekspropriere flere grunde i området for at kunne etablere tilstrækkeligt forsinkelsesvolumen. 15

20 4 ØKONOMISK ANALYSE I tabel 4 er nutidsværdierne for alle de seks scenarier, der er belyst økonomisk, opstillet. De tre første (separatkloakering, fastholdelse af fælleskloakering samt separering af vejvand med overløb til Bolbrorenden) er belyst tidligere, mens de tre øvrige er belyst i dette tillæg. Separatkloakering med en tidsfrist på 10 år er ikke belyst økonomisk, jf. afsnit En positiv nutidsværdi afspejler en omkostning, dvs. jo større nutidsværdi desto større omkostning. Nutidsværdi [kr. ekskl. moms] Forsyning Borgere Total Separatkloakering 54,4 mio. kr. 15,8 mio. kr. 70,2 mio. kr. Fastholdelse af fælleskloakering 129,2 mio. kr. 0,0 mio. kr. 129,2 mio. kr. Separering af vejvand Overløb til Bolbrorenden 96,5 mio. kr. 0,0 mio. kr. 96,5 mio. kr. Separering af vejvand Overløb til Øresund 86,1 mio. kr. 0,0 mio. kr. 86,1 mio. kr. Separering af vejvand og delvist tagvand (78%) Overløb til Bolbrorenden 56,6 mio. kr. 12,3 mio. kr. 69,0 mio. kr. Separering af vejvand og delvist tagvand (57%) Overløb til Øresund 64,2 mio. kr. 9,0 mio. kr. 73,2 mio. kr. Tabel 4: Økonomisk analyse af kloakeringsprincipperne. Tabellen viser udgifterne i nutidskroner ekskl. moms. Hørsholm Vand A/S er som forsyningsvirksomhed en udgiftsneutral virksomhed, og finansieres af vandafledningsbidrag. En ændring i forsyningens udgifter (reduktion eller forøgelse) vil derfor have betydning for den vandafledningsafgift hver enkelt husstand i kommunen skal betale. 16

21 5 SAMMENLIGNING AF SCENARIER OG KONKLUSION Nærværende tillæg har belyst yderligere fire kloakeringsprincipper for opland B8, Rungsted Nord. De fire principper er: 1. Separering af vejvand. Overløb fra fællessystemet føres til Øresund i ny havledning. 2. Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem ledes til Bolbrorenden. 3. Separering af vejvand og det nødvendige tagvand fra matrikler for at bassinudbygning undgås. Overløb fra fællessystem ledes til Øresund i ny havledning. 4. Separatkloakering med frist for intern separering på 10 år. De fire principper opfylder kommunens serviceniveau og miljøkrav, men for separatkloakering med en tidsfrist på 10 år, vil det først ske på et senere tidspunkt end for de øvrige, og scenariet er derfor ikke sammenligneligt med de øvrige. Der er ikke udført økonomisk analyse af dette princip. Der er tidligere udført økonomisk analyse af tre andre kloakeringsprincipper (separatkloakering, fastholdelse af fælleskloakering samt separering af vejvand med overløb til Bolbrorenden), der alle opfylder serviceniveauet. Tabel 5 samler udgifterne til de seks principper, som er belyst økonomisk. 17

22 Nutidsværdi [kr. ekskl. moms] Forsyning Borgere Total Separatkloakering 54,4 mio. kr. 15,8 mio. kr. 70,2 mio. kr. Fastholdelse af fælleskloakering 129,2 mio. kr. 0,0 mio. kr. 129,2 mio. kr. Separering af vejvand Overløb til Bolbrorenden 96,5 mio. kr. 0,0 mio. kr. 96,5 mio. kr. Separering af vejvand Overløb til Øresund 86,1 mio. kr. 0,0 mio. kr. 86,1 mio. kr. Separering af vejvand og delvist tagvand (78%) Overløb til Bolbrorenden 56,6 mio. kr. 12,3 mio. kr. 69,0 mio. kr. Separering af vejvand og delvist tagvand (57%) Overløb til Øresund 64,2 mio. kr. 9,0 mio. kr. 73,2 mio. kr. Tabel 5: Økonomisk analyse af kloakeringsprincipperne. Tabellen viser udgifterne i nutidskroner ekskl. moms (samme tabel ses i afsnit 4). De tre scenarier, som indeholder separering af vejvand samt hel eller delvis separering af tagvand, er de billigste løsninger, og udgifterne er i nogenlunde samme størrelsesorden. Den samlede økonomiske optimale løsning er separering af vejvand og delvist tagvand med overløb til Bolbrorenden. Løsningen er dog kun marginalt mere rentabel end fuld separat kloakering. Ved separering af vejvand og delvist tagvand skal der foretages en udvælgelse af, hvordan separering af matriklernes befæstede areal skal fordele sig. Borgerne har en direkte udgift ved separatkloakering. Fuld separering er derfor den mindst økonomisk optimale for borgerne i området. Delvis separering af tagvand har også en direkte udgift for borgerne. Den samlede dyreste løsning på sigt er at fastholde det nuværende kloakeringsprincip, som er fælleskloakering. En forøget anlægsudgift i forsyningen vil ramme alle borgere i kommunen i form af et øget vandafledningsbidrag. Der er ikke udført økonomisk analyse af scenariet med separatkloakering med frist for intern separering på 10 år. Scenariet betyder, at borgerne reelt har år, idet der typisk vil gå 1-3 år fra beslutning om separatkloakering foreligger 18

23 (vedtagelse af tillæg til spildevandsplan) til anlægsarbejdet er udført, og Hørsholm Kommune kan meddele påbuddet om separatkloakeringen. Det vurderes, at scenarierne i den tidligere redegørelse samt scenarierne i dette tillæg, tilsammen udgør de scenarier, som er relevante at undersøge i det aktuelle område. Det skal understreges, at analysen er baseret på overordnede overslag og skøn. 5.1 Konsekvensanalyse Udover de økonomiske omkostningerne ved hvert scenarie, er der en række andre forhold, som ikke er prissat, men som kan indgå i vurderingen af den mest velegnede løsning. Disse forhold er beskrevet i afsnit 3, og resumeret i nedenstående tabel 6. 19

24 = størst effekt/forbedring ift. i dag = medio effekt/ status quo ift. i dag = lavest effekt/forværring ift. i dag Separatkloakering Separatkloakering, tidsfrist 10 år Fastholdelse af fælleskloakering Separering af vejvand, overløb til Bolbrorenden Separering af vejvand, overløb til Øresund Separering af vejvand og delvist tagvand (78%), 0verløb til Bolbrorenden Separering af vejvand og delvist tagvand (57%), 0verløb til Øresund Serviceniveau Ekstremregnshåndtering Opstuvning af blandet regn- og spildevand Pladsforhold til de fysiske anlæg Badevandskvalitet Udgift til transport og rensning Hydraulisk belastning på renseanlæg Udledning til Usserød Å Centralisering af Nordsjællandske Renseanlæg Behov for klimasikring på privat grund Stofudledning til Bolbrorenden/Øresund Hydraulisk belastning af Bolbrorenden Tabel 6: Skematisk oversigt over scenariernes effekt på en række forhold, som ikke er prissat (samme tabel ses i afsnit 3). 20

25 BILAG 1: FASTLÆGGELSE AF BASSINVOLUMEN VED AFLASTNING TIL ØRESUND Bassinvolumenet er beregnet på baggrund af 2 udlederkrav; hhv. etablering af first flush bassin på 5 mm og krav til udledning på maks. 2 gange årligt. Oplandsareal (matrikler): 12,2 red. ha Nødvendigt first flush bassinvolumen: Bassinvolumen: 12,2 red. ha * 5 mm = 610 m³ Overløb maks. 2 gange om året: Bassinvolumen (bestemt med SVK regneark): 2972 m³ Eksisterende bassinvolumen til opland B8: 2600 m³/3 = 867 m³ Nødvendigt supplerende bassinvolumen: Aht. first flush: 610 m³ 867 m³ = Intet supplerende volumen Aht. overløbshyppighed: 2972 m³ 867 m³ = 2105 m³ 21

26 BILAG 2: SEPARERING AF VEJVAND. OVERLØB FRA FÆLLESSYSTEM FØRES TIL ØRESUND I NY HAVLEDNING: OVERSLAG OVER UDGIFTER TIL ANLÆG OG DRIFT Udgiften til at etablere en regnvandsledning til vejvand, som er dimensioneret for T = 5 år, og fornyelse af den eksisterende fællesledning, så den kan tage vand fra matrikler og overholde serviceniveau på T = 10 år er for hver post anslået til 70 % af anlægsprisen for etablering af regnvandsledninger (mail fra Hørsholm Vand, d. 31/1-13). Vejvandsledninger kan etableres tættere på terræn end regnvandsledninger, hvilket mindsker omfanget af krydsninger af eksisterende stikledninger (mail fra Hørsholm Vand, d. 14/2-13). Fællesledninger udskiftes til en mindre dimension end ved fastholdelse af fælleskloakering alene (mail fra Hørsholm Vand, d. 31/1-13) og fællesledningerne vil endvidere kunne etableres i fællesgrav med vejvandsledningerne. Udgiften til at etablere bassinvolumen er ca kr./m³ på baggrund af erfaringstal fra Hørsholm Vand. Hertil kommer udgiften til arealerhvervelse, såfremt det ikke er muligt at etablere bassiner på forsyningens/kommunens arealer, hvilket ikke er muligt i dette område. Det er nødvendigt at etablere ca m³ forsinkelsesvolumen, jf. bilag 1. Udgiften til at etablere en ny overløbsledning fra pumpestationen på Bukkeballevej og 350 m ud i Øresund er estimeret på baggrund af en lignende udløbsledning etableret i Denne udløbsledning kostede omtrent 4,5 mio. kr. ekskl. moms (2007-priser). Dette svarer til 5,1 mio. kr. i dag. Hørsholm Vands udgift til drift af pumpestation inkl. transportsystem er 0,98 kr./m³ og udgiften til rensning er 3,63 kr./m³ (jf. referat fra møde ved Hørsholm Kommune d. 4. april 2013). Dette giver en samlet udgift på 4,61 kr./m³ for det regnvand, som ledes til renseanlægget. Anlægsudgift: Regnvandsledninger til vejvand: 70 % * 39 mio. kr. = 27,3 mio. kr. Fællesledninger til matrikelvand: 70 % * 39 mio. kr. = 27,3 mio. kr. Bassinkapacitet: m³ * kr./m³ = 16,8 mio. kr. Overløbsledning: 5,1 mio. kr. Sum: 76,5 mio. kr. Ved vejvandskloakering vil der fortsat være drift af eksisterende overløbsbygværk samt bassin og pumpestation på Bukkeballevej. Der vil være en forøget 22

27 drift at bassin, når volumen øges, men der ses bort fra denne forøgede udgift. Endvidere vil der være drift på havledningen, da diffusoren skal tilses (mail fra Hørsholm Vand, 8/5-2013). Den samlede mængde overfladevand udgør ca m 3. Vejvandsarealet udgør 32 % af det samlede befæstede areal i oplandet og m 3 * 32 % = m 3 udledes derfor fremover direkte til Øresund. Endvidere aflastes der fortsat maksimalt 250 m 3 /red. ha/år * 12,2 red. ha = 3050 m 3. Vandmængden, som transporteres til renseanlægget og renses udgør derfor: Fremtidig tilledning til renseanlæg ( m m m 3 ): m 3 /år Udgift ( m 3 * 4,61 kr./m 3 ): kr./år Der skal etableres sandfang og olieudskiller, som har en årlig driftsomkostning til tømning på (jf. afsnit 2.2.3): kr./år Det eksisterende overløbsbygværk kan ikke nedlægges, da der fortsat skal være mulighed for aflastning af matrikelvand, og denne driftsudgift skal således også medtages: Overløbsbygværk: kr./år Pumpestation og bassin: kr./år Diffusoren på den nye overløbsledning skal tilses ca. hvert 5. år. Udgiften er: Tilsyn med diffusor: kr./år Samlet driftsudgift: kr./år 23

28 BILAG 3: AFKOBLING AF NØDVENDIGT OVERFLADEAREAL FOR OPFYLDELSE AF AFLASTNINGSHYPPIGHED TIL BOLBRORENDEN Det er undersøgt hvor stort et areal det eksisterende bassinvolumen i B8 kan håndtere, når kravet vedr. overskridelseshyppighed til Bolbrorenden skal overholdes. Undersøgelsen er udført vha. spildevandskomiteens regneark fra Skrift 28. Forudsætninger: Eksisterende bassinvolumen til opland B8: 2600 m³/3 = 867 m³ Udløbsflow fra bassin (til renseanlæg): 69 l/s /3 = 23 l/s Årsmiddelnedbør: 710 mm Region: 2 (øst) Gentagelsesperiode for overskridelse: 1/5 Frekvensfaktor: 0 Klimafaktor: 1,3 Ved iteration er det beregnet, at bassinet kan håndtere overfladevand fra 2,66 ha. Matrikelareal i B8: 12,2 red. ha Afkobling af matrikelareal: (12,2 red. ha - 2,66 red. ha)/12,2 red. ha = 78 % Ved afkobling af al vejareal er det nødvendigt yderligere at afkoble 78 % af matrikelarealet, svarende til 9,5 red. ha. for at overholde hyppigheden af aflastninger til Bolbrorenden. 24

29 BILAG 4: DRIFTSUDGIFTER VED AFKOBLING AF NØDVENDIGT OVERFLADEAREAL FOR OPFYLDELSE AF AFLASTNINGSHYPPIGHED TIL BOLBRORENDEN Den samlede mængde overfladevand udgør ca m 3. Det separatkloakerede areal udgør (17,7 red. ha 2,66 red. ha) / 17,7 red. ha = 85 %. Der udledes derfor fremover 85 % * m 3 = m 3. Endvidere aflastes der fortsat maksimalt 250 m 3 /red. ha/år * 2,66 red. ha = 665 m 3. Vandmængden, som transporteres til renseanlægget og renses udgør derfor: Fremtidig tilledning til renseanlæg ( m m m 3 ): m 3 /år Udgift ( m 3 * 4,61 kr./m 3 ): kr./år Der skal etableres sandfang og olieudskiller, som har en årlig driftsomkostning til tømning på: kr./år Det eksisterende overløbsbygværk kan ikke nedlægges, da der fortsat skal være mulighed for aflastning af matrikelvand, og drift af pumpestation og det eksisterende bassin skal også indgå: Overløbsbygværk: kr./år Pumpestation og bassin: kr./år Samlet driftsudgift: kr./år 25

30 BILAG 5: AFKOBLING AF NØDVENDIGT OVERFLADEAREAL FOR OPFYLDELSE AF AFLASTNINGSHYPPIGHED TIL ØRESUND Det er undersøgt hvor stort et areal det eksisterende bassinvolumen i B8 kan håndtere, når kravet vedr. overskridelseshyppighed til Øresund skal overholdes. Undersøgelsen er udført vha. spildevandskomiteens regneark fra Skrift 28. Forudsætninger: Eksisterende bassinvolumen til opland B8: 2600 m³/3 = 867 m³ Udløbsflow fra bassin (til renseanlæg): 69 l/s /3 = 23 l/s Årsmiddelnedbør: 710 mm Region: 2 (øst) Gentagelsesperiode for overskridelse: 2 gange årligt Frekvensfaktor: 0 Klimafaktor: 1,3 Ved iteration er det beregnet, at bassinet kan håndtere overfladevand fra 5,25 ha. Matrikelareal i B8: 12,2 red. ha Afkobling af matrikelareal: (12,2 red. ha 5,25 red. ha)/12,2 red. ha = 57 % Ved afkobling af al vejareal er det nødvendigt yderligere at afkoble 57 % af matrikelarealet, svarende til 7,0 red. ha. for at overholde kravet vedr. aflastningshyppighed til Øresund. 26

31 BILAG 6: ANLÆGS- OG DRIFTSUDGIFTER VED AFKOBLING AF NØDVENDIGT OVERFLADEAREAL FOR OPFYLDELSE AF AFLASTNINGSHYPPIGHED TIL ØRESUND I 57 % af oplandet foretages en fuld separatkloakering og i 43 % af oplandet foretages vejvadsseparering. Udgifter til dette er beskrevet i tidligere redegørelse. Anlægsudgifter: Separatsystem: 57 % * 54,1 mio. kr = Vejvandsseparering: 43 % * 54,6 mio. kr. = Overløbsledning ud i Øresund: Samlet anlægsudgift: 30,8 mio. kr. 23,5 mio. kr. 5,1 mio. kr. 59,4 mio. kr. Driftsudgifter: Den samlede mængde overfladevand udgør ca m 3. Det separatkloakerede areal udgør (17,7 red. ha 5,25 red. ha) / 17,7 red. ha = 71 %. Der udledes derfor fremover 71 % * m 3 = m 3. Endvidere aflastes der fortsat maksimalt 250 m 3 /red. ha/år * 5,25 red. ha = 1313 m 3. Vandmængden, som transporteres til renseanlægget og renses udgør derfor: Fremtidig tilledning til renseanlæg ( m m m 3 ): m 3 /år Udgift ( m 3 * 4,61 kr./m 3 ): kr./år Der skal etableres sandfang og olieudskiller, som har en årlig driftsomkostning til tømning på: kr./år Det eksisterende overløbsbygværk kan ikke nedlægges, da der fortsat skal være mulighed for aflastning af matrikelvand, og drift af pumpestation og det eksisterende bassin skal også indgå: Overløbsbygværk: kr./år Pumpestation og bassin: kr./år Diffusoren på den nye overløbsledning skal tilses ca. hvert 5. år (mail fra Hørsholm Vand, d. 8/5-2013). Udgiften er: Tilsyn med diffusor: kr./år Samlet driftsudgift: kr./år. 27

32 BILAG 7: KILDER 1 Kilde: Hørsholm Kommunes Spildevandsplan Mail fra NIRAS til Hørsholm Kommune d. 8. maj Kilde: Hørsholm Kommunes Spildevandsplan , afsnit Referat fra møde ved Hørsholm Kommune d. 4. april

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune April 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan , separatkloakering i oplandet til Blårenden

Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan , separatkloakering i oplandet til Blårenden Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan 2012-2016, separatkloakering i oplandet til Blårenden 1/18 Tillæg nr. 3 til Hørsholm Kommunes Spildevandsplan 2012-2016, Blårendens opland 1. Indledning

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Bilag 4: Kloakprojekter

Bilag 4: Kloakprojekter Bilag 4: Kloakprojekter Byudvikling Kokkedal V og NV Område afgrænset af udkast til lokalplan 147 (indtil videre kaldet kloakopland A40) foruden lokalplan 141 og generel masterplan for området (indtil

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk Planlagt separatkloakering af K-område 3.3.01 i Vedbæk Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at hele det fælleskloakerede K-område 3.3.01 angives som separatkloakeret med

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016 Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning Miljø & Natur 2016 Indhold i oplægget: Baggrunden for at forsyningen interesserer sig for

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. TEKNIK OG MILJØ NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Dato: 8. august 2012 Sagsbehandler: admlv Indledning Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. juni 2012 bedt om en redegørelse

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8086 miklh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.00.00-P16-1-13

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

De 7 mest fremførte indsigelsespunkter. grundejer.

De 7 mest fremførte indsigelsespunkter. grundejer. De 7 mest fremførte indsigelsespunkter 1: Udgiften til separering på Kommunen har givet et overslag på udgiften privat grund er for stor til at til privat separering på 30-80.000 kr. Dette tal det kan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område , Lindholm. Mødet den 06.03.20 Punkt 9. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for K-område 0.0.18,. 2012-50065. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at forslag om ændring

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Planlagt separatkloakering af Langholt

Planlagt separatkloakering af Langholt Bilag 1 Ændringsforslag Langholt Planlagt separatkloakering af Langholt Med vedtagelse af Spildevandsplan 2016-2027 den 13.06.2016 har Byrådet besluttet, at alle de fortsat fælleskloakerede dele af Langholt

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Bedsted Stormgade Vestervigvej - Østergade 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

Notat. Principper for budget anlæg Kloak. Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2

Notat. Principper for budget anlæg Kloak. Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2 Notat Til: Bestyrelsen Vedrørende: Kloakfornyelse, strategi Bilag: Bilag 7.2 Principper for budget 2015-2018 anlæg Kloak Vedligehold af de eksisterende ledninger er beskrevet i saneringsplanen fra 2013

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40 angives som separatkloakeret

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune Revision 1-2015 Udgivelsesdato den 11.09.2015 1 FUNKTIONSPRAKSIS Sønderborg Forsyning

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand

Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand Bilag 1 Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand November 2016 1. Hvorfor skal der afkobles Borgerrepræsentationen vedtog i november 2015 at gennemføre 300 skybrudsprojekter.

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan

Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Indhold Mål... 2 Klimaet ændrer sig... 2 Kan vi forudsige oversvømmelser?... 2 Hvad kan vi gøre?... 4 Principper for lokal

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

2. Udledningen til Øresund skal ske via eksisterende udløb TA R2, brønd 52BRF00 ved Taarbæk Havn.

2. Udledningen til Øresund skal ske via eksisterende udløb TA R2, brønd 52BRF00 ved Taarbæk Havn. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til: forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150430061 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund fra udløb Ta

Læs mere