Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune"

Transkript

1 Langå Kommune Årsregnskab for 2006

2 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) 9 Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) 10 Balance: Balance 11 Pengestrømsopgørelse 12 Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Omregningstabel 13 Note 2-6, Indtægter og driftsudgifter 13 Note 7, Personaleoversigt 13 Note 8, Anlægsudgifter 14 Note 9, Jordforsyning 15 Note 10, Overførte bevillinger 16 Note 11, Anlægsoversigt 16 Note 12, Værdipapirer 16 Note 13, Finansieringsoversigt 17 Note 14, Udvikling i egenkapital 17 Note 15, Langfristede gældsforpligtelser 18 Note 16, Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder 18 Bemærkninger til regnskabet Regnskabsoversigt over forbrug i forhold til politiske bevillinger 19 Bemærkninger

3 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget i Randers Kommune har den 18. juni 2007 aflagt årsregnskab for 2006 for Langå Kommune til byrådet i Randers Kommune. Årsregnskabet for 2006 for Langå Kommune skal i henhold til 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner, aflægges af Randers Kommune, da Randers Kommune overtager den største andel af Langå Kommunes indbyggere. Ved aflæggelsen af årsregnskabet for Langå Kommune har vi som følge af kommunalreformen og af ressourcemæssige hensyn valgt at aflægge årsregnskabet på et absolut minimumsniveau. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Randers Byråd hermed regnskabet til revision. Randers Kommune, den 25. juni 2007 Henning Jensen Nyhuus Borgmester Bent Peter Larsen Kommunaldirektør - 2 -

4 Revisionspåtegning - 3 -

5 Generelt Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis Langå Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner og Amtskommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. På grund af strukturreformen er dette det sidste årsregnskab der skal udarbejdes for Langå Kommune. Langå Kommune indgår pr. 1. januar 2007 som en del af henholdsvis Favrskov Kommune og Randers Kommune. Kommunens regnskabspraksis er her skitseret overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner og Amtskommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Regnskabspraksis er som følge af strukturreformen påvirket i forhold til tidligere år. Der forekommer således områder, hvor periodisering af indtægter og driftsudgifter jfr. transaktionsprincippet er påvirket, men den beløbsmæssige effekt heraf er ikke opgjort. Endvidere har det ikke været muligt system- og bogføringsmæssigt at adskille kommunens ultimobalance (til brug for årsregnskab) og likvidationsbalance (til brug for den formuemæssige fordeling af aktiver, passiver m.v. til Favrskov Kommune og Randers Kommune). Dette har i hovedtræk haft indflydelse på bogføringen af kommunens omsætningsaktiver vedrørende tilgodehavender og likvide aktiver samt kortfristede gældsforpligtelser, da de bogførte beløb er opgjort på tidspunktet for likvidationsbalance i maj måned I forhold til de likvide aktiver er der dog skønsmæssigt foretaget korrekt periodisering i årsregnskabet. Beskrivelsen af regnskabspraksis i de efterfølgende afsnit skal således ses i sammenhæng med ovenstående

6 Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de var kendte for kommunen på tidspunktet for regnskabsudarbejdelsen i maj måned Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endeligt færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens økonomiske resultat. Præsentation i omkostningsregnskabet Det omkostningsbaserede regnskab er en central del af det samlede kommunale regnskab. Årsregnskabet skal indeholde en overordnet præsentation af kommunens regnskab opgjort efter omkostningsbaserede principper. Strukturen i det omkostningsbaserede regnskab er inspireret af årsregnskabsloven. Formålet med resultatopgørelsen er at specificere årets resultat som årets indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Som følge af strukturreformen er det valgt i år 2006 kun at fokusere på den økonomiske udvikling. Herudover er der udarbejdet noter i fornødent omfang. Det er således tilstræbt kun at udarbejde bemærkninger til årsregnskabet i det omfang Styrelsesloven kræver det. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser

7 Materielle anlægsaktiver For anlægsaktiver anskaffet før den 1. januar 1999 anvendes kostprisen, hvor denne kendes, således at der værdiansættes til den faktiske kostpris minus beregnede afskrivninger. I andre tilfælde værdiansættes aktiverne til: Grunde og bygninger den offentlige ejendomsvurdering, der tilbagediskonteres (dette gælder dog ikke for grunde og bygninger til videresalg) Øvrige aktiver skønsmæssig vurdering, med fradrag af afskrivninger. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Ejendomsfortegnelsen er anvendt som udgangspunkt for registrering af kommunens grunde og ejendomme. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Herudover kan fakturaer, leasingaftaler, tinglysning anvendes som dokumentation for ejerskab/brugsret. Aktiver med kostpris på under kr. eller en levetid på under 1 år udgiftsføres i anskaffelsesåret. Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider: Bygninger 50 år Tekniske anlæg, maskiner m.v år Inventar, it-udstyr m.v år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. IT-investeringer i forbindelse med kommunalreformen er ikke aktiveret. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Langå Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Langå Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Langå Kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Afskrivningsperioden kan dog højst udgøre leasingperioden

8 Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktier Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Langå Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der optages ikke varebeholdninger i balancen. Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg er optaget til forventet salgspris. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen

9 Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt pr. 31. december 2006 ud fra en pensionsalder på 63½ år. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser kommunens pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo. Pengestrømsopgørelsen viser den samlede likviditet for både det skatte- og brugerfinansierede område. Fra driften af kommunen er der i 2006 forbrugt 7,970 mio. kr., idet underskuddet fra resultatopgørelsen på 2,519 mio. kr. i pengestrømsopgørelsen bl.a. skal korrigeres for omkostninger, der ikke umiddelbart har nogen likviditetsvirkning. Det gælder for afskrivningerne på 5,041 mio. kr., at disse omkostninger er beregnede og derfor ikke kontante. Fra ændringer i arbejdskapitalen m.v. (finansforskydninger) er der forbrugt 10,416 mio. kr. Der er foretaget særlig periodisering af likviditet med 17,165 mio. kr. jfr. regnskabspraksis side 4. Der er netto brugt 11,502 mio. kr. på investeringer i anlæg. Sammenlagt har der kunnet sættes 2,887 mio. kr. ind på kommunens likvide konti fra optagelse af lån. Kommunens likvide aktiver er således ændret fra et indestående på 10,744 mio. kr. til et indestående på 11,324 mio. kr. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance

10 Driftsregnskab Noter 1 Regnskabsopgørelse i mio. kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) Budget 2006 Regnskab 2006 A. Det skattefinansierede område 2 Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration Driftsudgifter i alt 229,391 69, ,978-14,929-80, ,969-37, , ,609 74, ,600-14,731-81, ,590-38, ,995 Driftsresultat før finansiering 0,317 1,605 Renter mv. -2,804-2,499 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -2,488-0,894 8 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og Kultur Social- og Sundhedsvæsen Administration Anlægsudgifter i alt -4,198-2, ,500-8,398-3,125-0,142-12,670-5,282-21,219 9 Jordforsyning Netto køb og salg af jord 9,640 12,660 Ekstraordinære poster 0 0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -1,246-9,453 8 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 3,900-2,704 1,197 3,514-3,131 0, C. RESULTAT I ALT (A + B) -49-9,070 Positive tal = indtægt/overskud, negative tal = udgift/underskud

11 Noter 1 2 Resultatopgørelse i mio. kr. (Omkostningsbaseret resultatopgørelse) Regnskab 2005 Regnskab 2006 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 227, ,609 Generelle tilskud mv. 59,907 74,991 Indtægter i alt 287, ,600 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og trafik -17,283-12,022 Undervisning og kultur -75,601-81,910 Social- og sundhedsvæsen -156, ,591 Administration -36,579-44,217 Driftsudgifter i alt -285, ,741 Driftsresultat før finansiering 1,490-3,141 Renter mv. -3,517-2,499 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -2,027-5,640 Ekstraordinære poster 0 0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -2,027-5,640 B. Forsyningsvirksomheder Driftsudgifter (netto) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 4,235 3, C. RESULTAT I ALT (A + B) 2,208-2,519 Positive tal = indtægt/overskud, negative tal = omkostning/underskud

12 Balance Noter Balance i mio. kr. AKTIVER Ultimo 2005 Ultimo 2006 ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 94,930 92,071 Tekniske anlæg mv. 63,513 64,086 Inventar 1,321 1,450 Anlæg under udførelse 11,226 26,582 I alt 170, ,189 Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt 11,936-3,039 8,898 12,362-3,422 8,940 ANLÆGSAKTIVER I ALT 179, ,129 OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger I alt 0 15,322 9,482 3,027 10,744 38, ,106 16,093 5,891 11, AKTIVER I ALT 218, ,543 PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt 66, , ,541 29,770 69, , ,059 24,236 HENSATTE FORPLIGTELSER 33,627 36, LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 122, ,706 NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. 1,911 2,167 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 31,080 47,803 PASSIVER I ALT 218, , Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder fremgår af note

13 Pengestrømsopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2006 Årets omkostningsbaserede resultat -2,519 + Afskrivninger +5,041 - Hensættelser 0 - Leasingydelser -90 +/- Ændringer i arbejdskapital m.v. (finansforskydninger) -10,416 +/- Kursregulering +14 Driftens likviditetsvirkning -7,970 Periodisering af likviditet jfr. regnskabspraksis side 4 +17,165 Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto -11,502 Finansiering + Lånoptagelse +8,951 - Afdrag på lån -6,064 Finansiering i alt, netto +2,887 Ændringer af likvide aktiver +0,580 Likvide aktiver primo ,744 Likvide aktiver ultimo ,

14 Noter til driftsregnskab og balance Note 1 Omregningstabel Omregningstabel fra regnskabsopgørelse til resultatopgørelse Årets resultat efter regnskabsopgørelsen + aktiverede anskaffelser - byggemodning, køb af jord og salg af grunde og bygninger - af- og nedskrivninger + andre reguleringer (eks. leasing) Årets resultat ifølge resultatopgørelsen Mio. kr. -9, ,718-6,216-5, ,519 Note 2-6 Indtægter og driftsudgifter Det er valgt ikke at specificere indtægter og driftsudgifter nærmere. Der er dog som et særligt bilag udarbejdet en regnskabsoversigt, som på et mere specificeret niveau sammenstiller regnskab med bevilling og budget. Der henvises således hertil. Note 7 - Personaleoversigt Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område Forbrug Forbrug Budget Byudvikling, bolig og miljø Forsyningsvirksomheder Vejvæsen Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration I alt 0,5 4,3 14,0 178,1 308,3 63,8 569,0 2,3 4,6 15,2 192,2 316,1 59,4 589,8 0,8 4,6 13,8 183,5 309,4 54,7 566,8 De samlede lønudgifter i 2006 udgjorde 196,722 mio. kr

15 Note 8 - Anlægsudgifter I henhold til de gældende bevillingsregler skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab hvis bruttoudgifterne til et afsluttet anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. I det omfang det er tilfældet jfr. nedenfor sker godkendelsen heraf i forbindelse med aflæggelsen af dette årsregnskab. Igangværende anlægsarbejder pr. 1. januar 2007 er økonomisk og bevillingsmæssigt overtaget af henholdsvis Favrskov Kommune og Randers Kommune. Se også note 10. Anlægsprojekter Bevilling (kr.) Regnskab (kr.) Afsluttede anlægsarbejder Salg af jord Salg af Egelundgård Kloakforsyning, tilslutningsbidrag for boliger Kloakering, 19 parceller, Mads Nielsens Vej Kloakering, Gyden, Jebjerg Kloakering, Lunden, Laurbjerg (nettobevilling) Kloakering, 24 parceller Snerlevej og Mimosevej, lokalplan 172 (nettobevilling) Regn- og spildevandsledning, Landsbygaden SRO-system for pumpestation, Langå Rensningsanlæg Weekend-hytte Andel af udgifter til IT m.v., Favrskov Kommune Andel af udgifter til IT m.v., Ny Randers Kommune IT-udgifter i forbindelse med deling af Langå Kommune Igangværende anlægsarbejder Renovering og udvidelse af IF Alliancens klubhus Arkæologiske prøvegravninger, lokalplan Renovering af Langå Idrætscenter

16 Anlægsprojekter Bevilling (kr.) Regnskab (kr.) Kloakering af 54 parceller, lokalplan 177, Bøgebakken (nettobevilling) Projektering og udførelse af kloakseparering i Houlbjerg , Renovering af kloakanlæg og etablering af målebygning Anlæg af rundkørsel samt projektering Renovering og modernisering af Langå skole Ombygning af Bredgade Opførelse af ældreboliger i Svenstrup Opførelse af ældreboliger i Langå Servicearealer, ældreboliger i Langå Servicearealer, Byparken Note 9 - Jordforsyning Jordforsyning pr. udstykning Byggemodning, Lavendelvej, lokalplan Byggemodning, Gyldenlakvej og Snerlevej, lokalplan Byggemodning, 19 parceller, Mads Nielsens Vej Byggemodning, 24 parceller, Snerlevej og Mimosevej Budget (netto) (kr.) Regnskab (kr.) Kommentar: Byggemodningen er afsluttet Kommentar: Byggemodningen er afsluttet Kommentar: Byggemodningen er ikke afsluttet Kommentar: Byggemodningen er afsluttet

17 Note 10 Overførte bevillinger Overførsel fra 2006 til 2007 af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlæg På grund af strukturreformen er dette det sidste årsregnskab der skal udarbejdes for Langå Kommune. Langå Kommune indgår pr. 1. januar 2007 som en del af henholdsvis Favrskov Kommune og Randers Kommune. Opgørelse over overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlæg fra 2006 til 2007 er derfor ikke præsenteret i dette årsregnskab. Byrådene i Favrskov Kommune og Randers Kommune skal selvstændigt træffe eventuel beslutning herom. Note 11 Anlægsoversigt Anlægsoversigt i mio. kr. Kostpris Tilgang Afgang Overført Kostpris Opskrivninger Årets opskrivninger Opskrivninger Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Ned- og afskrivninger Grunde og bygninger 94,9-0,5 94,4 2,3 2,3 Tekniske anlæg m.v. 64,0 +1,3 +1,0 66,3 2,2 2,2 Inventar m.v. 1,3 +0,6 1,9 0,5 0,5 Materielle anlægsaktiver under udførelse 11,3 +16,3-1,0 26,6 Immaterielle anlægsaktiver I alt 171,5 +18,2-0,5 189,2 Regnskabsmæssig værdi ,1 64,1 1,4 26,6 184,2 Finansielt leasede aktiver udgør 0,5 0,5 Afskrivning (over antal år) 50 år * 5-75 år 3-20 år Ingen 1-10 år *) Omfatter kun anvendte afskrivningsperioder for bygninger, da der ikke afskrives på grunde. 5,0 5,0 Note 12 - Værdipapirer Værdipapirer ultimo 2006 vedrører: Pantebreve med 3,099 mio. kr. Kommunedata I/S med 08 mio. kr. Reno Syv I/S med 3,276 mio. kr. Miljøcenter Østjylland I/S med 48 mio. kr. I alt værdipapirer for 6,431 mio. kr. I forhold til bogføringen er der en afvigelse på +0,540 mio. kr. Naturgas Midt-Nord I/S optages ikke med en værdi, da egenkapitalen er negativ

18 Tallene for Reno Syv I/S, Miljøcenter Østjylland I/S og Naturgas Midt-Nord I/S er opgjort på baggrund af deres årsregnskab Note 13 - Finansieringsoversigt Finansieringsoversigt i mio. kr. Budget 2006 Regnskab 2006 Korr. budget vs. regnskab Likvide beholdninger primo 10,744 10,744 0 Tilgang af likvide aktiver: +/- Årets resultat +/- Lånoptagelse +/- Øvrige finansforskydninger +/- Periodisering af likviditet jfr. regnskabspraksis side , ,070 +8,951-10, ,165-9,021 +4,751-10, ,165 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån Kursregulering -6,405-6,064 +0, Likvide beholdninger ultimo 8,487 11,324 +2,837 Note 14 Udvikling i egenkapital Udvikling i egenkapital Mio. kr. Egenkapital ,770 +/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver +3,214 +/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver 0 +/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver +3,770 +/- udvikling i modposter til reserve for opskrivning 0 +/- udvikling på balancekontoen, inkl. primokorrektioner +/- resultat iflg. regnskabsopgørelsen -9,453 +/- regulering vedr. forsyningsvirksomhedernes finansielle +0,383 resultat +/- værdireguleringer -2,294 - afskrivning af restancer -0,861 +/- øvrige reguleringer -0,293 Årets bevægelser på balancekontoen i alt -12,518 Egenkapital ,

19 Note 15 Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 2005 Mio. kr Mio. kr. Selvejende institutioner med overenskomst 0 0 Ældreboliger 64,190 70,280 Finansielt leasede aktiver 0,425 0,335 Øvrig gæld 57,458 54,091 I alt 122, ,706 Note 16 Kautions- og garantiforpligtelser samt eventualrettigheder kr. Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger ekskl. boligindskudslån mv Almindelige kautions- og garantiforpligtelser Leasingforpligtelser, operationel leasing Samlede forpligtelser Eventualrettigheder Heraf indskud i Landsbyggefonden Heraf Foreningen til Begrænsning af skadesudgifter i kommuner (FBS) Landsbyggefonden og FBS skal jf. ISM s regler ikke værdiansættes i balancen

20 Bemærkninger til regnskabet Regnskabsoversigt over forbrug i forhold til politiske bevillinger Der er som et særligt bilag udarbejdet en regnskabsoversigt, som på et mere specificeret niveau sammenstiller regnskab med bevilling og budget. Der henvises hertil. Bemærkninger Bemærkningerne er jfr. ledelsens påtegning på side 2 udarbejdet på et meget overordnet niveau i forhold til tidligere år. Der fokuseres således kun på en overordnet vurdering af den økonomiske udvikling målt på: Realiseret resultat af det skattefinansierede område jfr. regnskabsopgørelsen på side 9. Udviklingen i likviditeten. Realiseret resultat af det skattefinansierede område I forhold til den ordinære driftsvirksomhed har der sammenfattende været en god overensstemmelse mellem oprindelig budget og realiserede udgifter og indtægter. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et underskud på 0,894 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,488 mio. kr. I forhold til anlægsudgifterne har der samlet været en større afvigelse mellem oprindelig budget og realiserede anlægsudgifter. Der var samlet budgetteret med anlægsudgifter på 8,398 mio. kr. og der er afholdt anlægsudgifter på 21,219 mio. kr. Der er især indenfor Social- og Sundhedsvæsen samt Administration afholdt flere anlægsudgifter end oprindeligt budgetteret. Vedrørende Social- og Sundhedsvæsen dækker den store afvigelser primært over afholdte udgifter til ældreboligbyggeri. Vedrørende administration dækker den store afvigelser primært over afholdte udgifter til IT-investeringer i forbindelse med kommunalreformen forud for sammenlægningen pr. 1. januar Resultatet af det skattefinansierede områder udviser således et underskud på 9,453 mio. kr. mod et oprindelig budgetteret underskud på 1,246 mio. kr. Udviklingen i likviditeten De likvide beholdninger primo 2006 udgjorde 10,744 mio. kr. Årets samlede underskud på 9,070 mio. kr. (summen af underskud på det skattefinansierede område på 9,453 mio. kr. samt overskud på forsyningsvirksomhederne på 0,383 mio. kr.) har betydet et forbrug af kommunens likviditet i Dette modsvares dog af en nettolånoptagelse (låneoptagelse afdrag på lån) på 2,887 mio. kr. samt optagelse af en kassekredit på 8,4 mio. kr. til midlertidig finansiering af ældreboligbyggeri. De likvide beholdninger ultimo 2006 udgør således 11,324 mio. kr. Herudover er der særskilt deponeret likviditet på 6,968 mio. kr. jfr. lov om midlertidig binding af likviditet

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Selskabsoplysninger. Fælleskøkkenet Elbo I/S Tingvejen 31 7000 Fredericia. Telefon: 7210 5290 Fax: 7210 5289 anton.rechnagel@fredericia.

Selskabsoplysninger. Fælleskøkkenet Elbo I/S Tingvejen 31 7000 Fredericia. Telefon: 7210 5290 Fax: 7210 5289 anton.rechnagel@fredericia. Årsregnskab 2011 Indhold Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Bestyrelsens påtegning... 5 Den uafhængige revisors påtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 8 Udgiftsbaseret resultatopgørelse...

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

A/S FLEXAIR. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013

A/S FLEXAIR. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 A/S FLEXAIR Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Birthe Pedersen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for økonomistyring, side 20

Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for økonomistyring, side 20 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Område: Registrering af aktiver og passiver Gældende fra: 1. februar 2011 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning til Norddjurs

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Region Syddanmark Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1 Indledning...3 2 Ledelsespåtegning...4 3 Revisionspåtegning...5 4 Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark...6 4.1 Indledning...6

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere