Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft."

Transkript

1 Nye mål for Danmarks Domstole Mål for domstolsreformen (sagsbehandlingstider, kvalitet og service mv.) Januar 2008

2 2 1. Indledning Den 1. januar 2007 trådte den mest omfattende reform på domstolsområdet i 100 år i kraft. Med reformen skete der en væsentlig reduktion i antallet af retskredse, idet de 82 tidligere byretter blev slået sammen til 24 nye byretter. Samtidig indebærer reformen en række betydelige ændringer i de processuelle regler om behandlingen af navnlig civile sager og straffesager, idet byretterne fremover almindeligvis behandler alle sager som 1. instans. Efter bemærkningerne til lovforslaget om politi- og domstolsreformen 1 er det et centralt mål med domstolsreformen at skabe de bedst mulige rammer for, at domstolenes opgaver kan løses med en ensartet høj faglig kvalitet overalt i landet og med en fleksibel, serviceorienteret og effektiv tilrettelæggelse af arbejdet. Danmarks Domstole finder, at der er behov for at gøre disse mål mere operationelle med henblik på løbende at kunne følge, i hvilken takt succeskriterierne for domstolsreformen realiseres. Dette er baggrunden for udarbejdelsen af dette papir om konkrete mål for domstolsreformen. Ved fastlæggelsen af konkrete mål fokuseres i første række på de forhold, der vurderes at være af størst interesse for offentligheden; først og fremmest sagsbehandlingstider men også kvalitet, service og effektivitet (produktivitet). De opstillede mål suppleres af en årlig handlingsplan for hver enkelt ret, ligesom der årligt udarbejdes en overordnet strategi- og handlingsplan for retterne og Domstolsstyrelsen. Disse handlingsplaner fokuserer navnlig på, hvilke indsatser der skal gøres på områderne ledelse, personale, strategi, arbejdsprocesser, ressourceanvendelse og samarbejdspartnere. Det er også vigtigt, at domstolene kan tilbyde attraktive arbejdspladser, ligesom det er vigtigt at være opmærksom på, at de nye byretter skal være administrativt bæredygtige og derved kunne være med til at sikre en optimal ressourceudnyttelse. Disse forhold vil således skulle bidrage væsentligt til at realisere de opstillede mål, idet attraktive arbejdspladser skal give mulighed for at rekruttere dygtige medarbejde og administrativ bæredygtighed skal sikre en effektiv ressourceudnyttelse. 2. Generelt om forventningerne til fremtiden Sammenlægningen af byretterne samt indkøring af it og nye arbejdsgange for de nye byretter forårsagede en nedgang i sagsbehandlingen i begyndelsen af Endvidere er mange retter flyttet til nye bygninger i 2007, hvilket også har indvirket på sagsbehandlingen. Fra starten af 2008 har byretterne taget fat på nye opgaver som småsagsproces og nævningesagsbehandling. Samtidig gøres forsøgsordningen med retsmægling permanent fra 1. april Der vil også være en del retter, der skal flytte til nye bygninger i løbet af Endelig vil de nye byretter også i 2008 skulle prioritere en stabil tinglysning frem til november 2008, hvor tinglysningsopgaven digitaliseres og flytter til Tinglysningsretten i Hobro. 1 Se lovforslag nr. L 168 af 1. marts 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform)

3 3 På den baggrund var et væsentligt fokus for reformarbejdet i 2007 at stabilere driften. Som følge af de store omvæltninger, der også sker i 2008, vil et væsentligt fokus også i dette år være at stabilere driften, da de store forandringer ikke kan implementeres, uden at det berører driften. Fra 2008 ventes reformen at betyde kortere sagsbehandlingstider ved landsretterne. Som det ser ud nu, ventes den samme effekt at nå Højesteret i eller måske lidt tidligere. Det betyder, at sagsbehandlingstiderne for sager, der skal behandles i to instanser, inden for relativt kort tid kan forventes markant reduceret. Landsretterne har allerede påbegyndt en række initiativer, der - som tilsigtet med reformen - skal højne kvaliteten yderligere og tydeliggøre landsretternes placering som endelig ankeinstans i størstedelen af sagerne. Byretterne forventes fra 2009 at kunne nedbringe sagsbehandlingstiderne, men der må forventes lokale forskelle, da omkring en tredjedel af retterne først er endeligt på plads i nye, funktionelle bygninger i årene Det forventes også, at alle byretter i denne periode dog med tidsmæssig variation betinget af bl.a. tilvejebringelse af varig bygningsløsning - kan vise positive resultater i forhold til reformens mål om højere kvalitet og bedre service. 2.1 Sagsbehandlingstider Domstolsreformen bevirker blandt andet, at alle sager fremover almindeligvis skal behandles af byretten i 1. instans. Derved må det forventes, at der vil være et mindre antal sager, der indbringes for Højesteret. Udgangspunktet vil således være, at landsrettens afgørelse er endelig i sagerne. Højesterets rolle bliver herefter at behandle de mere principielle sager og sager med vidtrækkende betydning. Landsretterne har haft mulighed for at overføre en del af de civile 1. instans sager, der allerede var anlagt ved reformens ikrafttræden, til byretterne. Samtidig forventes ændringerne af instansfølgen at betyde et mindre antal indkomne sager ved de to landsretter. Som følge heraf er det vurderingen, at landsretterne i årene efter reformens ikrafttræden kan nedbringe antallet af verserende sager med den virkning, at berammelsestiderne og derved også sagsbehandlingstiderne reduceres. Højesteret vil formentlig modtage et nogenlunde uændret antal civile ankesager det første stykke tid efter reformen. Det skyldes, at disse sager allerede før reformen var berammet i landsretterne, hvorved reformens effekter forsinkes ved Højesteret. Først når Højesteret har haft mulighed for at behandle disse sager, vil effekterne af domstolsreformen kunne vise sig ved denne ret. Som nævnt oven for er byretterne for tiden midt i implementeringen af domstolsreformen. Det forventes, at 2008 også primært vil være en del af en overgangsperiode. Det skyldes blandt andet de bygningsløsninger, der fortsat mangler, og den forsinkede overgang til digital tinglysning. Det vurderes på baggrund heraf, at det er muligt at stabilisere sagsbehandlingstiderne i 2008 dvs. at komme tilbage på niveauet for og at nedbringe disse i 2009 og. Målene for er navnlig for byretterne - de mere langsigtede mål for domstolsreformen, medens målene for 2008 og 2009 er tænkt som delmål på vejen. De opstillede mål for sagsbehandlingstid er et tilstræbt gennemsnit for byretterne set under ét, da lokale bygningsmæssige forhold og aktuelle personalemæssige forhold, herunder eksempelvis rekrutteringsproblemer, kan betyde, at nogle vil få svært ved at leve op til målene. I forhold til opstilling af mål er det i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at processerne på domstolsområdet i høj grad sker i samarbejde med brugerne. Det betyder, at brugernes adfærd i høj

4 4 grad er med til at afgøre, i hvilken grad domstolene er i stand til at realisere fastlagte mål. Der er nedsat et Samarbejdsforum med repræsentanter for de professionelle brugere og samarbejdspartnere, herunder advokater, anklagemyndighed og en række offentlige myndigheder, der bl.a. skal være med til at sikre velfungerende processer ved retternes sagsbehandling. Det vil være en udfordring at fastholde tinglysningspersonalet frem til november 2008, hvor det nye tinglysningssystem er færdigudviklet og kan tages i brug. Det er samtidig meget vigtigt, at ekspeditionstiden på tinglysningsområdet forbliver kort. Store bunker af tinglysningsdokumenter vil således vanskeliggøre overgangen til det nye digitale tinglysningssystem. Der er i første række alene sat mål for tinglysningen i 2008 dvs. frem til, at Tinglysningsretten helt kan overtage tinglysningsopgaven. Umiddelbart herefter vil der i samarbejde med den nye Tinglysningsret blive opstillet relevante mål for 2009 og. 2.2 Kvalitet, service og effektivitet Udover sagsbehandlingstiderne er det vigtigt også at fokusere på kvalitet, service og effektivitet. Det er dog nødvendigt først at formulere relevante indikatorer for kvalitet og service, som gør det muligt at sætte klare mål og følge op med målinger. Domstolene har et relativt detaljeret og velkendt målesystem i forhold til sagsbehandlingstider og produktivitet (effektivitet), hvorfor tilgangen til opstilling af mål på disse områder er noget lettere end i forhold til kvalitet og service. Sagsbehandlingstid og effektivitet kan dog ikke stå alene, idet det af hensyn til retssikkerheden og retsfølelsen - er vigtigt, at domstolenes ydelser til stadighed er af høj kvalitet. Endvidere er det vigtigt, at domstolene følger med tiden og yder en god service, der hele tiden er på højde med forventningerne hos brugere og øvrige interessenter. Det er målet, at der i 2008 etableres kvalitetsprojekter ved alle retter, og at der i et samarbejde mellem Domstolsstyrelsen og retterne identificeres relevante indikatorer og målepunkter for kvalitet af retternes ydelser. Det vil være et mål for 2009 og at der påbegyndes målinger, som kan (være med til) at beskrive udviklingen af kvaliteten. Mulighederne for at yde en god service hænger tæt sammen med den administrative bæredygtighed og sammenhængskraften i den enkelte byrets organisation. I 2008 vil der som følge af nye sagsområder, udskilning af tinglysning og etablering af varige bygningsmæssige løsninger fortsat ske store forandringer i den enkelte byrets organisation. Det må derfor forventes, at der i denne periode kun i et vist omfang vil ske en højnelse af den oplevede brugerservice. Ved de retter, hvor den varige bygningsløsning først er på plads i 2009 eller, vil det formentlig være svært at opnå stor tilfredshed med rettens service. Der vil i 2008 blive gennemført en landsdækkende brugerundersøgelse. På baggrund heraf vil der blive opstillet mål for god service i 2009 og. Det er desuden målet at gøre det enkelt for retterne at foretage supplerende lokale målinger af brugernes oplevelser og reaktioner. Disse målinger kan i et vist omfang danne baggrund for lokale servicemål.

5 5 3. Mål for sagsbehandlingstid 3.1 Mål for byretterne 2 Tabel 1: Mål for straffesager ved byretterne i perioden Nævningesager 5.2 Mål for tinglysningen Domsmandssager Mål andel for under landsretterne 3 mdr. Sager uden domsmænd 67 % 92 % 67 % 96 % 97 % Tilståelsessager 62 % 64 % 67 % 92 % Tabel 2: Mål for særlige voldssager og voldtægtssager i perioden Sager om særlig vold - andel under 37 dg. 54 % 73 % Voldtægtssager - andel under 37 dg. 50 % 2 I forhold til de tidligere fastsatte mål for sagsbehandlingstider adskiller de intervaller, som der skal måles på fremover, sig på visse punkter fra de tidligere anvendte intervaller. Intervallerne er ændret således, at de i højere grad hænger sammen med den faktiske tyngde og kompleksitet af sagerne.

6 6 Tabel 3: Mål for domsforhandlede civile sager i perioden Tunge alm. sager* - andel under 12 mdr. 45 % 50 % 55 % - andel under 18 mdr. Øvrige alm. sager - andel under 12 mdr. - andel under 15 mdr. 72 % 76 % Boligretssager - andel under 12 mdr. - andel under 15 mdr. 66 % 78 % 82 % Familieretssager - andel under 3 mdr. 56 % 58 % 83 % 84 % Småsagsproces * Ved tunge alm. sager forstås sager, hvor sagsværdien overstiger 1 mio. DKK, hvor der er tale om en forvaltningssag (markering i felt med forvaltningssag) eller sager, der er behandlet kollegialt. Tabel 4: Mål for fogedsager i perioden Almindelige sager 72 % 93 % Særlige sager 96 % 82 % 97 % 84 % 98 % Betalingspåkrav 55 % 87 %

7 7 I forhold til tinglysningsområdet er målet for 2008, at alle dokumenter bliver tinglyst inden for 10- dages-fristen. 3.2 Mål for landsretterne 3 Tabel 5: Mål for civile domssager og civile kæremål ved landsretterne i perioden Instans sager henvist efter reformen - andel under 12 mdr. - andel under 18 mdr. 40 % 50 % 50 % Almindelige ankesager - andel under 9 mdr. - andel under 12 mdr. Familieretssager 55% / 20% 60% / 50% - andel under 3 mdr. Civile kæremål - andel under 6 uger - andel under 3 mdr. 3 Landsretterne har ikke mulighed for på alle områder at opstille et realistisk fællesmål allerede for 2008 og 2009, men der arbejdes frem mod fælles mål i. Når der er forskel på målene er begge mål nævnt således [Østre Landsret] % / [Vestre Landsret] %.

8 8 Tabel 6: Mål for straffeankesager og straffekæremål ved landsretterne i perioden Nævningeankesager - andel under 3 mdr. Øvrige straffe ankesager 55% / 40% 65% / 60% Fængslingskæremål - andel under 1 dag - andel under 1 uge 98 % 98 % 98 % Andre straffekæremål - andel sluttet på modtagelsesdagen 40 %* 40 %* 40 %* - andel under 1 uge - andel under 2 uger 40% / 50% 45% / 50% 70% / 75% 75% / 80% 50 % Note til tabel 6: I forhold til andre straffekæremål er det ikke muligt at opstille et realistisk mål for andelen af sager sluttet på modtagelsesdagen ved Østre Landsret, idet den mere udstrakte brug af kæreskrifter i praksis hindrer, at sagen kan afgøres på den samme dag, som den modtages. Målet om, at 40 % af andre straffekæremål skal sluttes på modtagelsesdagen, gælder derfor kun for Vestre Landsret. 3.3 Mål for Højesteret og Sø- & Handelsretten På grund af sagernes særlige karakter og ofte principielle betydning sammenholdt med det relativt begrænsede antal sager ved Højesteret er det ikke muligt at opstille realistiske mål for sagsbehandlingstider. Dette gælder i hvert fald i den nuværende situation, hvor der er betydelig usikkerhed med hensyn til antallet af civile ankesager og straffesager fremover. Udviklingen ved Højesteret vil blive nøje fulgt, således at der på et senere tidspunkt vil blive opstillet nærmere mål for sagsbehandlingstiderne i det omfang, det er muligt. Der skal samtidig finde en tilpasning sted af Højesteret og Sø- & Handelsrettens statistikmoduler før der kan måles på andelen af sager, der afsluttes inden for bestemte tidsintervaller. Opstilling af mål for sagsbehandlingstiden ved Sø- & Handelsretten afventer denne tilpasning.

9 9 4. Kvalitetsmål Domstolsstyrelsen vil i 2008 i samarbejde med retterne gennemføre et kvalitetsprojekt, der følger op på den tidligere udarbejdede rapport om dokumentation og måling af kvalitet i arbejdet ved Danmarks Domstole. Det indebærer blandt andet, at der udvikles indikatorer, der kan være med til at belyse kvaliteten af Danmarks Domstoles ydelser. Herudover er det et mål, at retterne i 2008 kommer i gang med et lokalt forankret kvalitetsarbejde. Dette arbejde forventes tilrettelagt ud fra den aktuelle situation ved retten. Arbejdet kan eksempelvis omhandle kollegial feedback om retsledelse, kvaliteten af domme og mere generelt kvaliteten af retsarbejdet, systematisk forbedring af den organisatoriske kvalitet, herunder brug af KVIK-modellen (model for helhedsorienteret kvalitetsudvikling), fastlæggelse af standarder for behandling af sager (eksempelvis delmål for ekspeditionstider), kvalitetssikring af statistikdata mv. Danmarks Domstole deltager samtidig i internationalt arbejde om erfaringsudveksling vedrørende kvalitet. Der vil formentlig også kunne hentes inspiration fra dette arbejde til kvalitetsudvikling ved Danmarks Domstole. Der vil også være spørgsmål i den landsdækkende brugerundersøgelse, der vil være indikatorer for udviklingen i den oplevede kvalitet, jf. neden for under pkt Mål for service Domstolsstyrelsen forventer sammen med retterne at gennemføre en landsdækkende brugerundersøgelse i Der vil på baggrund af resultaterne af denne brugerundersøgelse blive opstillet nye mål for god service fra 2009 og frem. Det er også et mål, at der ydes en bedre information, herunder bedre service over for journalister. Som et led heri kan nævnes, at det i 2008 er et mål, at retslisterne bliver mere oplysende og brugervenlige. Samtidig er det et mål, at alle byretter fra 2009 kan tilbyde at foretage notarialforretninger ved personligt fremmøde uden tidsbestilling. Endvidere blev der som led i domstolsreformens tilblivelse udtrykt ønske om, at et vist antal sager (mindre straffesager, fogedsager og dødsboskiftesager) søges behandlet i nærheden af borgerne (borgernært). Danmarks Domstole vil nøje følge udviklingen i antallet af straffesager, fogedsager og skiftesager, der behandles uden for hovedtingstedet og eventuelt opstille et nærmere mål for dette, når de varige bygningsløsninger er på plads ved størstedelen af byretterne. 6. Mål for produktivitet I 2008 vil domstolene fortsat bruge mange ressourcer på at implementere domstolsreformen og indrette sig efter ændringerne i instansfølgen navnlig behandling af nævningesager, småsager og som udgangspunkt alle civile 1. instans sager ved byretten. Endvidere arbejdes der for tiden intenst på at tilvejebringe varige bygningsløsninger for alle byretter.

10 10 Disse ressourcer er primært en investering i fremtiden, og der er tale om ressourcer, der ikke kan anvendes til direkte sagsbehandling. Som følge heraf er det umiddelbart vurderingen, at der samlet set ikke kan forventes stigninger i produktiviteten i forhold til Hertil kommer, at der i de senere år generelt er sket en ikke ubetydelig stigning i produktiviteten ved Danmark Domstole. Et ensidigt fokus på yderligere produktivitetsstigninger er derfor ikke ønskeligt, idet der skal være balance mellem kvalitet og produktivitet. Der er med andre ord ikke vundet noget ved øget produktivitet, hvis det sker på bekostning af kvaliteten. Disse forhold er der taget højde for ved fastlæggelsen af produktivitetsmål for byretterne i perioden fra 2008 til. Der er ikke fastsat produktivitetsmål for landsretterne, da instansfølgen bevirker, at der for tiden pågår en tilpasning af aktivitetsniveauet ved landsretterne. Efter udløbet af 2008 vil det i højere grad være muligt at vurdere den forventede fremtidige sagsmængde ved landsretterne. På baggrund heraf kan der eventuelt foretages justeringer af personalefordelingen mellem byretterne og landsretterne og under hensyntagen hertil fastlægges produktivitetsmål for den kommende årrække. Tabel 7: Produktivitetsmål for byretterne i perioden målt som afsluttede, vægtede sager pr. årsværk Samlet for byretterne - produktivitetsstigning Disse år er således primært en investering, Uændret der skal sikre + 2 % + 2 % Hvad gør vi i forhold ift til landsretternes effektivitet? De har formentlig for mange ressourcer p.t. 7. Opfølgning på mål mv. Domstolsstyrelsen vil løbende følge op på de fastsatte mål for domstolsreformen. Der vil være en årlig opfølgning i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport for Danmarks Domstole, ligesom det vil kunne være relevant at inddrage opfølgning på målene i den årlige årsberetning fra Domstolsstyrelsen. Endvidere vil der i de såkaldte embedsregnskaber være en opfølgning på målene i forhold til hver enkelt ret. De enkelte retter vil samtidig i den månedlige ledelsesinformation kunne følge udviklingen i målopfyldelsen i forhold til blandt andet sagsbehandlingstider. Som led i den løbende opfølgning vil styrelsen vurdere, om der er behov for at revidere målene. Enten som følge af, at målene realiseres hurtigere end ventet og der derved er mulighed for at opstille mere ambitiøse mål. Omvendt kan det ikke udelukkes, at målene skal revurderes, når der indhøstes erfaringer med behandlingen af de nye sagstyper ved byretterne, ligesom det endnu kan være svært at vurdere, hvordan de nye byretter vil fungere uden en tinglysning. Det vil således være naturligt at vurdere, om der er behov for at justere målene ved udarbejdelsen det kommende års strategi- og handlingsplan i november hvert år. Som det fremgår oven for måles målopfyldelsen for sagsbehandlingstiderne i forhold til, hvor stor en procentdel af sagerne, der afsluttes inden for et bestemt tidsrum. Der udarbejdes dog også

11 11 statistik om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid (dage eller måneder) der således vil være en supplerende indikator for målopfyldelsen. Domstolsstyrelsen er i gang med at udvikle statistik om sagsbehandlingstiden i dødsboskiftesager og insolvensskiftesager. Når disse statistikker er testet og implementeret, vil der også blive fastlagt mål for sagsbehandlingstiden i disse sager.

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Produktivitet... 8 5. Sagsbehandlingstider... 11 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg

EMBEDSREGNSKAB Retten i Sønderborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster

EMBEDSREGNSKAB Retten i Nykøbing Falster EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 5 4. Effektivitet (produktivitet)... 6 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2008

DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2008 DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2008 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET April 2009 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af Danmarks Domstole...4 1.2. Årets faglige

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Holbæk. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Viborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Roskilde EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet (produktivitet)... 8 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Højesteret og domstolsreformen

Højesteret og domstolsreformen Den 4. februar 2010 HR j.nr. HR-2010-24-10 Højesteret og domstolsreformen Domstolsreformen Henlæggelsen af nævningesagerne til byretterne og den ændrede instansordning for civile sager, hvorefter landsretterne

Læs mere

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen.

Dette embedsregnskab for 2007 er udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen. Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Produktivitet... 11 5. Sagsbehandlingstider... 14 6. Udvalgte HR-data og

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Aalborg EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Næstved. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring

EMBEDSREGNSKAB Retten i Hjørring EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 12 4. Produktivitet... 14 5. Sagsbehandlingstider... 17 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Frederiksberg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2 25. marts 2009 Status for implementering af domstolsreformen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Embedsregnskab for. Vestre Landsret.

Embedsregnskab for. Vestre Landsret. Embedsregnskab 2009 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2009. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus

EMBEDSREGNSKAB Retten i Århus EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret

Handlingsplan for Østre Landsret Østre Landsret Præsidenten Den 22/01-2009 J.nr. 42A-ØL-1-08 Handlingsplan for Østre Landsret 2009 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser

Domstolsstyrelsens handlingsplan for Målsætning Strategi Handling Frist. Ydelser 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2006 1 Målsætning Strategi Handling Frist Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Vi kvalitetssikrer med respekt

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2007. Retten i Hillerød

EMBEDSREGNSKAB 2007. Retten i Hillerød EMBEDSREGNSKAB 2007 Maj 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Produktivitet... 12 5. Sagsbehandlingstider... 15

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-08 Den 11/04-2008 Handlingsplan for Vestre Landsret 2008 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7 Maj 2008 Statistik og Controlling 2 1. Indledning Neden for vises en række nøgletal fra byretternes embedsregnskaber for 2007. Embedsregnskaberne

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 Sag 13/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Martin Simonsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27. april

Læs mere

Bilag til embedsregnskab 2010

Bilag til embedsregnskab 2010 Bilag til embedsregnskab 2010 Marts 2011 2 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2010, herunder særligt vægtning af sager

Læs mere

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009

BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 BILAG TIL EMBEDSREGNSKAB 2009 I dette bilag beskrives beregningsgrundlaget og de beregningsmetoder, der er anvendt ved udarbejdelse af embedsregnskab 2009, herunder særligt vægtning af sager og årsværk.

Læs mere

Vestre Landsret Præsidenten

Vestre Landsret Præsidenten Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-5-09 Den 29/04-2009 Handlingsplan for Vestre Landsret 2009 (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

D A N M A R K S D O M S T O L E S Å R S R A P P O R T DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET

D A N M A R K S D O M S T O L E S Å R S R A P P O R T DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET D A N M A R K S D O M S T O L E S Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET April 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Beretning 1.1. Præsentation af Danmarks Domstole

Læs mere

Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret.

Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret. Embedsregnskab 2013 for Vestre Landsret. - 2 1. Indledning. I denne indledning gives en kort oversigt over indholdet i Vestre Landsrets embedsregnskab for 2013. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet er det et særdeles tilfredsstillende

Læs mere

D A N M A R K S D O M S T O L E S Å R S R A P P O R T DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET

D A N M A R K S D O M S T O L E S Å R S R A P P O R T DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET D A N M A R K S D O M S T O L E S Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET April 2006 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden,

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2012 (med bemærkninger til årsnøgletal) for - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten er en af Danmarks 24 byretter.

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten på Bornholm EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 10 4. Effektivitet (produktivitet)... 11 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2011

DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2011 DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2011 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af Danmarks Domstole... 3 1.2. Årets faglige

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

D A N M A R K S D O M S T O L E S Å R S R A P P O R T DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET

D A N M A R K S D O M S T O L E S Å R S R A P P O R T DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET D A N M A R K S D O M S T O L E S Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET April 2005 2 PÅTEGNING Fremlæggelse Danmarks Domstoles årsrapport 2004 (retterne, Domstolsstyrelsen

Læs mere