ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: M0 2005/01511 Ref.: TTH Fælles sundhedsordninger i Århus Kommune 1. Resume Generelt er der i samfundet stigende fokus på sundhed og sundhedsfremme. Regeringen vedtog i 2002 et sundhedsprogram, der skulle sikre flere gode leveår for alle - i alle aldre. Regeringen har ønsket at sætte fokus på de store folkesygdomme, hvor bl.a. rygning, alkohol, kost, svær overvægt, manglende fysisk aktivitet og arbejdsmiljø nævnes som risikofaktorer. Sundhedsprogrammet nævner videre, at indsatsen skal foregå på tværs af alle niveauer fra det politiske til det lokale netværk. Arbejdspladsen er en del af den fælles indsats og en naturlig tilgang til at forbedre befolkningens sundhed. Som led i evalueringen og revisionen af den fælles personalepolitik for Århus Kommune, er der udformet udkast til en ny fælles personalepolitik. Der henvises til særskilt byrådsindstilling herom, som er fremsendt sideløbende med nærværende indstilling. Et af de områder i den nye fælles personalepolitik, som er fremhævet som værende karakteristisk for den gode arbejdsplads er et godt og udviklende arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, herunder sundhed på arbejdspladsen som en del af arbejdet med arbejdsmiljøet. Sundhedsinitiativer er en af flere faktorer, som er med til at sikre et godt og udviklende arbejdsmiljø, og som vil medvirke til at øge medarbejdertilfredsheden og trivsel på arbejdspladserne. Med baggrund i personalepolitikkens definition af den gode arbejdsplads og med henblik på at opprioritere samt styrke arbejdet med sundhed på arbejdspladserne indeholder nærværende indstilling forslag om en fælles ramme for sundhedsordninger i Århus Kommune. Ordningerne er tænkt som en vifte af tilbud, hvorfra man decentralt efter drøftelse i de lokale MED-udvalg kan beslutte hvilke ordninger, der måtte ønskes anvendt og i hvilket omfang. Der er således mulighed for en lokal tilpasning af sundhedstilbud til medarbejderne. Det indstilles, at følgende ordninger kan tages i anvendelse i Århus Kommune: Fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi, akupunktur, massage m.v. til behandling og forebyggelse af arbejdsrelaterede skader i bevægeapparatet, udarbejdelse af sundhedsprofiler, sundhedstjek (herunder måling på sundhedsparametre såsom højde/vægt, fedtprocent, blodtryk, kolesterol, blodsukker o.lign.), stresshåndtering, forebyggelse af udbrændthed, og motionsfaciliteter på arbejdspladsen, herunder evt. aftale med private leverandører på området.

2 Endvidere kan der tilbydes psykologisk bistand ved arbejdsrelaterede hændelser som arbejdsulykker og skader, vold og trusler om vold, trivsel på arbejdspladsen, gives medicinrådgivning og/eller behandling i forbindelse med alkoholmisbrug og misbrug af medicin, gives tilbud om forebyggende vaccinationer, rygeafvænning, sund kost på arbejdspladsen (f.eks. frugtordninger) samt slankerådgivning. Endvidere er en rammeaftale under udarbejdelse i samarbejde med Århus 1900 om tilbud/arrangementer til medarbejdere i Århus Kommune om motion og bevægelse, herunder mulighed for opmåling af sundhedsparametre, fx måling af kondital ( MedarbejderVIGØR ). Ved eventuel anvendelse af alternative behandlingsformer indstilles det, at afdelingerne benytter sig af registrerede alternative behandlere (RAB) i henhold til Lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Det indstilles endvidere, at området i lighed med de øvrige personalepolitiske områder afrapporteres i personaleredegørelsen. Indstillingen har været i høring i magistratsafdelingerne og Århus Havn. Der er i indstillingen redegjort for resultatet af høringen. 2. Tidligere beslutninger Byrådets beslutning af 9. oktober 2003 om vision for Århus samt et værdigrundlag for Århus Kommune. Magistratsbeslutninger af 14. februar 2000 og 3. juni 2002 om arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning. Byrådsbeslutning af 29. marts 1996 om udmøntning af Lov om røgfri miljøer i Århus kommune. Byrådsbeslutning af 5. december 2001 om bevilling af penge til et 2-årigt forsøg med forbyggende målrettet fysisk træning samt fysioterapi og zoneterapi mv. i Magistratens 3. Afdeling. Derudover er der indgået en aftale med Falck om psykologisk krisehjælp. Aftalen er tiltrådt af Magistratens 1. Afdeling, Magistratens 2. Afdeling, Magistratens 4. Afdeling og Århus Kommunale Værker. Desuden har Skolevæsenet, Magistratens 3. Afdeling og ASO (Århus Symfoniorkester) deres egne ordninger/aftaler på området. 3. Beskrivelse af indstillingen Generelt er der i samfundet stigende fokus på sundhed og sundhedsfremme. Regeringen vedtog bl.a. i 2002 et sundhedsprogram, der skulle sikre flere gode leveår for alle - i alle aldre, hvor de overordnede mål er: Middellevealderen skal øges markant, antallet af år med god livskvalitet skal øges og den sociale ulighed i sundhed skal reduceres. Regeringen har ønsket at sætte fokus på de store folkesygdomme, hvor bl.a. rygning, alkohol, kost, svær overvægt, manglende fysisk aktivitet og arbejdsmiljø nævnes som risikofaktorer. Sundhedsprogrammet nævner videre, at indsatsen skal foregå på tværs af alle niveauer fra det politiske til det lokale netværk. Arbejdspladsen er en del af den fælles indsats og en naturlig tilgang til at forbedre befolkningens sundhed. 2

3 Inden for de seneste år er der da også kommet meget fokus på sundhedsordninger på arbejdspladsen. På det private arbejdsmarked har sundhedsordninger vundet frem, og mange større virksomheder, bl.a. Lego og Tetra Pak Høyer tilbyder medarbejderne forskellige sundhedsordninger. Nogle kommuner har også tilbud om sundhedsordninger til medarbejderne, f.eks. har Ejby Kommune og Sallingsund Kommune oprettet sundhedsklinik i samarbejde med Falck Healthcare. I dag er der få fælles ordninger i kommunen. Magistraten har godkendt en ordning om arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning, og i en årrække har der via en rammeaftale med Falck Redningskorps været mulighed for psykologisk krisehjælp i relation til arbejdsrelaterede hændelser, som de fleste afdelinger benytter sig af. Med nærværende indstilling er det hensigten at udbygge den fælles ramme for ordninger, som afdelingerne kan benytte, og der vil i lighed med de øvrige personalepolitiske områder ske afrapportering af området i personaleredegørelsen. Som led i evalueringen og revisionen af den fælles personalepolitik for Århus Kommune, er der udformet udkast til en ny fælles personalepolitik. Der henvises til særskilt byrådsindstilling herom, som er fremsendt sideløbende med nærværende indstilling. Et af de områder i den nye fælles personalepolitik, som er fremhævet som værende karakteristisk for den gode arbejdsplads er et godt og udviklende arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, herunder sundhed på arbejdspladsen som en del af arbejdet med arbejdsmiljøet. Med baggrund i personalepolitikken - den gode arbejdsplads - og med henblik på at opprioritere samt styrke arbejdet med sundhed på arbejdspladserne indeholder nærværende indstilling forslag om en fælles ramme for sundhedsordninger i Århus Kommune. Arbejdspladserne i Århus Kommune kan således arbejde videre med, og anvende de i indstillingen nævnte sundhedsordninger, efter lokal beslutning, herunder drøftelse i MED-systemet. Ved siden af de i indstillingen oplistede ordninger findes også andre alternativer til motion og fremme af sundhed. Arbejdspladsen kan eksempelvis vælge at støtte medarbejdernes deltagelse i lokale (fælles) idrætsarrangementer, fx DHL-stafetten og Marselisløbet, personaleforeninger o.lign. samt bidrage til fremme af motion ved at stille faciliteter til rådighed fx motionsrum på arbejdspladsen, gode badefaciliteter o.lign. Hele det frivillige foreningsliv rummer gode tilbud og muligheder til borgerne i lokalsamfundet. Århus Kommune har indledt et samarbejde med Århus 1900 om projekt MedarbejderVI- GØR. Hensigten med samarbejdet er, at der udarbejdes en rammeaftale indeholdende forskellige tilbud/arrangementer til medarbejdere i Århus Kommune. Med rammeaftalen sættes fokus på motion og bevægelse, herunder mulighed for opmåling af sundhedsparametre, fx måling af kondital. Det er tanken, at MedarbejderVIGØR-konceptet søsættes med en generel kampagne i forhold til kommunens arbejdspladser, hvor konceptet og mulighederne synliggøres. Det nærmere indhold af rammeaftalen og kampagnen vil blive udarbejdet i samarbejde mellem magistratsafdelingerne og Århus Endvidere oplyses det, at Magistratens 3. Afdeling igennem nogle år har haft partnerskabsaftaler med Århus 1900 om VIGØR. Århus Kommunes BST har udarbejdet forskellige pjecer til inspiration og afholder årlige sundhedsdage, hvor alle ansatte i Århus Kommune kan møde op og få gode råd indenfor sundhed. Pjecerne Personlige sundhedsprofiler og Når arbejdspladsen sætter sundhedsfremme på dagsordenen er vedlagt indstillingen som bilag 1. 3

4 Indenfor nogle områder er der via lovgivningen påbud om forskellige tiltag. Et eksempel er Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, hvorefter medarbejdere skal tilbydes gratis helbredskontrol inden de påbegynder beskæftigelse med natarbejde og derefter indenfor regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år. Endvidere kan der inden for nogle områder være brancheaftaler, som regulerer tilbud til nogle medarbejdergrupper. Sådanne områder er ikke medtaget i nærværende indstilling, da disse iværksættes i overensstemmelse med lovgivningen. 3.a Sundhedsordninger - en ramme for det lokale arbejde Forslaget om fælles sundhedsordninger i Århus Kommune er med til at sætte fokus på sundhed, styrke arbejdet med sundhed på arbejdspladsen samt definere rammen for de muligheder de enkelte afdelinger i Århus Kommune kan implementere ved lokal beslutning, eventuelt via fastlæggelse af nærmere retningslinjer i de lokale MED-udvalg. Det er hensigten, at de sundhedsordninger, der fremadrettet vil være i Århus Kommune synliggøres således, at alle afdelinger får mulighed for, inden for de samme rammer at arbejde videre med sundhed efter lokal beslutning. Sundhedsordningerne er tænkt praktiseret derved, at nærværende indstilling opstiller en vifte af sundhedsordninger, som arbejdspladserne i Århus Kommune efter lokal beslutning, herunder drøftelse i MED-systemet kan tage i anvendelse. Afdelingerne gives derved lokal frihed til at agere inden for de af Byrådet givne rammer og tilpasse deres sundhedstiltag til lokale behov og ønsker. Det påhviler således den enkelte magistratsafdeling at sikre den fornødne kvalitet samt eventuelle autorisationer inden for de sundhedsordninger, man måtte implementere. Såfremt afdelingerne måtte ønske at gøre brug af alternative behandlingsformer/ordninger indstilles det, at afdelingerne benytter sig af registrerede alternative behandlere (RAB) i henhold til Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (trådt i kraft 1. juni 2004). En alternativ behandler, der har opnået registrering i en godkendt forening og dermed ret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB) opfylder nogle basale uddannelseskrav i relation til sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis. Registreringsordningen gælder for alternative behandlere, der udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansieret sundhedsvæsen, og som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside oplysninger om, hvilke foreninger Sundhedsstyrelsen har godkendt til at registrere alternative behandlere. Baggrunden for de typer af ordninger der indstilles er, at sundhed på arbejdspladsen som udgangspunkt omhandler de typer af sundhedsordninger, som kan karakteriseres som hørende til arbejdslivet modsat privatsfæren. Generelt hører arbejdsskadeforebyggende og behandlende initiativer til i arbejdspladsregi. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor der er brug for de mere livsstilsprægede ordninger, der sigter på livsstilsforandringer omkring motion, kost, rygning, alkohol o.lign. Sådanne områder kan også påvirke arbejdslivet og arbejdsmiljøet og kan i yderste konsekvens påvirke arbejdsevnen inden for visse arbejdsområder samt hvor længe medarbejdere forbliver arbejdsdygtige. 4

5 Arbejdet med sundhed på arbejdspladsen kan medføre behov for forskellige overvejelser, eksempelvis etiske overvejelser; hvor meget eller hvor lidt skal/bør arbejdspladsen blande sig, frivillighed osv. Det skal understreges, at deltagelse i de forskellige ordninger er frivilligt for medarbejderne. Som inspiration til at komme godt i gang med arbejdet med sundhed er pjecer udarbejdet af Århus Kommunes BST vedlagt som bilag nr. 1. Det forudsættes at magistratsafdelingerne prioriterer sundhedsområdet, herunder tager skridt til udmøntning af ordninger lokalt. Indsatsen vurderes lokalt med hensyn til mål og nytteværdi, og den samlede udgiftsvirkning afholdes indenfor magistratsafdelingernes eksisterende budgetter. Skattemæssige aspekter Opmærksomheden henledes på, at nogle arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger vil være skattepligtige for medarbejderen. Inden ordningerne iværksættes i afdelingerne, anbefales det, at de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne afklares. Da den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter vil være meget konkret, indstilles det, at de enkelte afdelinger afklarer de skattemæssige aspekter forinden, ordningerne implementeres. Det foreslås i relation hertil, at principafgørelser formidles via Personaleportalen ved henvendelse til Personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling. Som bilag 2 er der vedlagt et generelt notat om de skattemæssige forhold ved arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter udarbejdet af Skatteforvaltningen i Århus Kommune. 3.b Nuværende ordninger samt praksis i kommunen I dag er der få fælles sundhedsordninger i Århus Kommune. Magistraten har senest 3. juni 2002 godkendt en ordning om arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning. Ordningen bygger på Ligningslovens bestemmelser om skattefrihed for arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning. Efter ordningen kan magistratsafdelingerne tilbyde medarbejderne behandling for alkoholmisbrug. Der er ikke krav om bestemte behandlingsmetoder, men det forudsættes, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om, at medarbejderen har behov for en alkoholafvænningsbehandling. Det er således ikke et krav, at den praktiserende læge har henvist til behandlingen. Der er indgået en aftale med Falck Redningskorps om psykologisk krisehjælp. Efter aftalen kan medarbejdere i de afdelinger, der har tiltrådt aftalen få tilbudt psykologisk krisehjælp i henhold til aftalen. De situationer der er omfattet af aftalen er psykologisk krisehjælp i relation til arbejdsulykker, vold og trusler om vold på arbejdspladsen, arbejdsrelaterede pludselige dødsfald og alvorlige arbejdsrelaterede hændelser, der har indflydelse på medarbejderens daglige arbejdsliv. Ved siden af disse ordninger har der i kommunen udviklet sig en forskelligartet praksis. Magistratens 3. Afdeling har bl.a. ved Byrådets beslutning af 5. december 2001 fået bevilget penge til en forsøgsordning med forebyggende målrettet fysisk træning samt fysioterapi og zoneterapi mv. Magistratens 3. Afdeling har også igennem nogle år haft partnerskabsaftaler med Århus 1900 om VIGØR-konceptet. 5

6 Endvidere har Magistratens 1. og 3. Afdeling indgået aftale med Falck Healthcare om God Bedring-ordningen. Ordningerne er igangsat som 1-årige forsøgsordninger på et mindre antal institutioner. God Bedring-ordningen indebærer, at medarbejderne ringer og sygemelder sig til Falck Healthcare i stedet for til arbejdsstedet. Falck Healthcare registrerer sygemeldingen og giver medarbejderen et tilbud om at blive kontaktet af en sygeplejerske. Der kan gives tilbud om råd og vejledning samt mulighed for hjælp fx i form af fysioterapi med henblik på, at medarbejderen så hurtigt som muligt bliver rask og møder på arbejde igen. Derudover anvender afdelingerne forskellige sundhedstiltag, fx influenzavaccination, motionsrum på arbejdspladsen, fysioterapeutisk undersøgelse, kostvejledning og massør. Disse sundhedsinitiativer ligger i høj grad på linje med en del af de sundhedsområder, der i nærværende indstilling er oplistet. 3.c Praksis i andre kommuner og 6-byerne Ejby Kommune oprettede i 2003 en sundhedsklinik i samarbejde med Falck Healtcare. Medarbejderne tilbydes mulighed for fysioterapi, kiropraktik, massage, psykologisk bistand og zoneterapi. Sallingsund Kommune har også indgået en lignende ordning i samarbejde med Falck Healthcare. Desuden er der i en række øvrige kommuner taget initiativer på sundhedsområdet. Randers Kommune Randers Kommune har ikke en samlet central sundhedsordning. Kommunen har et motionscenter, som er foreningsdrevet med kommunens ansatte som målgruppe. Enkeltinsitutioner har forskellige ordninger, som fysioterapi og afspændning. Randers Kommune har endvidere oplyst, at arbejdet med sygefravær sandsynligvis kan munde ud i en sundhedsordning/-politik. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune har ikke en særskilt sundhedspolitik, men har indarbejdet sundhed i den overordnede personalepolitik. De konkrete ordninger varierer fra afdeling til afdeling. Som eksempler på aktiviteter i Esbjerg Kommune kan nævnes, at der er 3 motionscentre, der er kursustilbud om positiv stressstyring, fysioterapiordning efter indstilling fra medarbejderens nærmeste leder, udbud af en række livsstilskurser om kost og motion, rygestop, sundhedsprofil mv. I kommunens ældresektor er en institution - Sund i Arbejde -, som er bemandet med en fysioterapeut og en læge, og som har egne konsultationslokaler. Efter henvisning typisk fra områdelederne kontaktes de pågældende medarbejdere med henblik på at foretage en objektiv undersøgelse af kropsholdning, psyke, muskulatur mv. Efterfølgende planlægges en træningsstruktur og forløbet for medarbejderen. Træningen foregår i et af kommunens motionscentre, som er udlejet til Sund i Arbejde og i varmtvandsbassin udlejet af Ribe Amt. Endvidere har kommunen kørt nogle projekter for forskellige personalegrupper. I 2002 kørte et projekt om trivsel i rengøringen, hvor medarbejderne fik tilbud om aktiviteter som fx vandgymnastik, motion og styrketræning og udarbejdelse af sundhedsprofiler. I 2003 kørte et projekt for dagplejere, hvor dagplejere fik tilbud om vandaktiviteter, afholdelse af motionsinspirations-arrangement og opfordring til at få lavet en personlig sundhedsprofil. 6

7 Aalborg Kommune Aalborg Kommune har oplyst, at de i deres fælles personalepolitik har et afsnit omhandlende sundhed, og at de enkelte forvaltninger har mulighed for at præcisere denne gennem egne politikker, herunder udmøntning i diverse ordninger og tiltag. Endvidere har kommunen i 2003 udarbejdet et idékatalog med forvaltningernes forskellige sundhedsfremmende ordninger og politikker. Kataloget beskriver udvalgte eksempler indenfor sundhedsområdet, som forvaltningerne har taget i brug/eller planlagt at tage i brug. Det fremgår heraf, at medarbejderne bl.a. tilbydes rygeafvænning/rygestopkurser, motionscenter, frugt på arbejdspladsen, fælles gymnastik i pauser, fælles motion efter arbejdet, slankeprojekt, sundhedsprofiler og sund mad i kantinerne. Københavns Kommune Københavns Kommune har ikke en egentlig fælles overordnet sundhedspolitik, men det fremgår bl.a. af kommunens værdigrundlag, at kommunen som arbejdsplads skal være kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. Lokalt i forvaltningerne findes en række tilbud. Eksempelvis har kommunens Økonomiforvaltning massageordning, fitnessordning og afhjælpning af personlige problemer gennem rådgivning fra Nordic Mental Corporation. Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning har fysioterapi for hjemmeplejen, der har smerter/skader samt et sygdomsforebyggelseskontor, der henvender sig til hjemmeplejen, pensions- og omsorgskontorer, plejehjem og træningscentre. Endvidere har sygdomsforebyggelseskontoret kursustilbud til medarbejdere med højt sygefravær eller risiko herfor. Kursustilbuddet er et gruppeterapeutisk forløb, som omfatter både det fysiske og det psykiske aspekt. Endvidere har kommunen Trekanten, som er et psykologtilbud, som bruges til medarbejdere i akut krise, fx medarbejdere der har været udsat for vold eller medarbejdere med stress. Odense Kommune Odense Kommune har oplyst, at de i øjeblikket har sundhedsfremme på dagsordenen. Hovedudvalget i kommunen har besluttet, at emnet skal være et indsatsområde i Det er hensigten at igangsætte initiativer på kort og lang sigt. På kort sigt er der indgået aftaler med 2 motionscentre for ansatte i kommunen og med de kommunale svømmehaller om motionstilbud (motionsrum og svømning). Endvidere er der udsendt inspirationskatalog over sundhedsfremmetilbud til 24 afdelingsudvalg (MED-udvalg) med anmodning om at drøfte og igangsætte lokale initiativer på sundhedsfremmeområdet. På lang sigt er der via Hovedudvalget i Odense Kommune drøftet forslag om pilotprojekter for afgrænsede enheder i kommunen. I projekterne indgår elementerne rygning, misbrug, sundhedsfremme for gravide samt kost og motion. 3.d De konkrete sundhedsordninger På baggrund af ovenstående indstilles følgende ramme for sundhedsordninger i Århus Kommune: Fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi, akupunktur, massage m.fl.: Til behandling og forebyggelse af af arbejdsrelaterede skader i bevægeapparatet. 7

8 Udarbejdelse af sundhedsprofiler fx via indledende sundhedssamtaler, sundhedstjek, herunder måling på sundhedsparametre såsom BMI (højde/vægt), fedtprocent, blodtryk, kolesterol, blodsukker o.lign. Stresshåndtering, forebyggelse af udbrændthed, øget stressbevidsthed og motivation til at ændre vaner på jobbet: Kurser, coaching, psykologbistand o.lign. Motionsfaciliteter på arbejdspladsen, herunder evt. aftale med private leverandører. Psykologisk bistand ved arbejdsrelaterede hændelser: Arbejdsulykker og skader, vold og trusler om vold, trivsel på arbejdspladsen (arbejdsrelateret stress, mobning, chikane, udbrændthed og omstrukturering). Misbrugsrådgivning: Rådgivning og/eller behandling i forbindelse med alkoholmisbrug og misbrug af medicin. Med hensyn til alkoholafvænning henvises til Magistratsbeslutning af 3. juni 2002 om arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning. Forebyggende vaccinationer. Rygeafvænning. Sund kost på arbejdspladsen, fx frugtordninger. Slankerådgivning. MedarbejderVIGØR - rammeaftale er under udarbejdelse i samarbejde med Århus 1900 om tilbud / arrangementer til medarbejdere i Århus Kommune om motion og bevægelse, herunder mulighed for opmåling af sundhedsparametre, fx måling af kondital. 4. Høringssvar Byrådsindstillingen har været sendt i høring i magistratsafdelingerne, herunder i MED-systemet. Høringssvarene fra magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMEDudvalget vedlægges som bilag 3. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere fælles fokus på sundhed på arbejdspladserne gennem fælles sundhedsordninger. Magistratens 1. Afdeling finder dog, at der er en ubalance mellem de foreslåede ordninger og de økonomiske muligheder for at realisere dem. Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig som udgangspunkt forslaget om nye sundhedsordninger. Det er dog vigtigt, at der først og fremmest arbejdes på et godt og sikkert arbejdsmiljø generelt, da et godt arbejdsmiljø i dagligdagen formodentlig vil kunne mindske et behandlingsbehov, altså satse på forebyggelse frem for behandling. Magistratens 1. Afdeling er betænkelig ved forslaget om støtte til alternativ behandling, også selv om det kun er behandlinger, der er registreret via brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere via Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at en registrering ikke er en blåstempling af behandlere eller behandlingsformer. Sundhedsstyrelsen tager ikke stilling til den eller de behandlingsformer, som foreningernes ansøgninger omfatter, eller de behandlere, som foreningerne registrerer. 8

9 Der er derfor ingen dokumenteret viden om effekt af en evt. behandling. Da der ydermere ikke ydes støtte til kommunens borgere til alternative behandlingsformer, ud fra begrundelsen om manglende dokumenteret viden om effekt af en alternativ behandling, kan det fremstå som en uheldig forskelsbehandling, at der medtages alternative behandlingsformer i en sundhedspolitik for kommunens ansatte. I forslaget til fælles sundhedsordninger mangler der forslag til finansiering af de arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Samtidig er de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne uklare. Personaleafdelingen i Borgmesterens Afdeling bør skabe et fælles overblik over de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne så det undgåes, at hver afdeling bruger ressourcer på at undersøge det samme. Magistratens 2. Afdeling HovedMEDudvalget i Magistratens 2. Afdeling betragter etableringen af sundhedsordninger som et af flere midler til at kunne fastholde og videreudvikle afdelingen som en moderne og attraktiv arbejdsplads. Afdelingen finder det positivt, at der etableres en fælles ramme for sundhedsordningerne i Århus Kommune og afgørende, at den konkrete sammensætning af sundhedsordningerne aftales decentralt. Endvidere gav medlemmerne af Magistratens 2. Afdelings HovedMEDudvalg udtryk for, at den bedste sundhedsordning er et godt arbejdsmiljø med tryghed og trivsel. HovedMEDudvalget bemærker i relation til stress, at det rigtige vil være at forebygge, hvilket vil sige, at der sikres en balance mellem opgaver og ressourcer. Magistratens 2. Afdeling kan med disse bemærkninger støtte forslaget til fælles ramme for sundhedsordninger i Århus Kommune. Magistratens 3. Afdeling Det er HovedMEDudvalgets vurdering, at forslaget til en fælles ramme for sundhedsordninger i realiteten bygger på ordninger, der afprøves - eller har været afprøvet - i Magistratens 3. Afdeling. HovedMEDudvalget anbefaler, at det overvejes at indskrive nogle af formuleringerne i udkastet til den nye personalepolitik, således at der sendes et kraftigt signal - både indadtil og udadtil - om, at Århus Kommune vil gøre noget særligt på sundhedsområdet, og at der i øvrigt afsættes fælles midler til at opprioritere udmøntningen af sundhedsordningerne. I forhold til indstillingen har HovedMEDudvalget følgende bemærkninger: Afsnit 2, tidligere beslutninger, side 2: Det bør tilføjes, at Magistratens 3. Afdeling også har indgået en ordning om psykologisk krisehjælp (Psykologhuset, nu Falck). Afsnit 3, beskrivelse af indstillingen, side 3 samt 3b, nuværende ordninger samt praksis i kommunen, side 5. I tilknytning til beskrivelsen om, at Århus Kommune har indledt et samarbejde med Århus 1900 om projekt MedarbejderVigør, kan det oplyses, at Magistratens 3. Afdeling igennem nogle år har haft partnerskabsaftaler med Århus 1900 om tilsvarende projekter. De konkrete ændringsforslag om tilføjelser i afsnit 2 og 3 er indarbejdet i indstillingen. 9

10 Magistratens 4. Afdeling Magistratens 4. Afdelings HovedMEDudvalg kan tilslutte sig formål og principper i forslaget om sundhedsordninger. Den konkrete implementeringsproces bør ses i sammenhæng med magistratsomlægningen. Konkret i forhold til listen over sundhedsordninger skal det bemærkes, at det kan være uheldigt, hvis listen anvendes som en udtømmende bruttoliste i forhold til konkrete behandlingsformer og konkrete aktiviteter. Fx medtages zoneterapi i oversigten over behandlingsformer, mens akupunktur, som kan anvendes i forhold til mange af de samme lidelser, ikke medtages. Afslutningsvis bemærker udvalget, at sundhedsfremmeordninger uden økonomiske konsekvenser, som det hedder i indstillingen, ikke kan gennemføres. Magistratens 5. Afdeling HovedMEDudvalget har ingen bemærkninger til indstillingen. Århus Havn Århus Havn finder formålet med indstillingen særdeles relevant. Sundhedsordninger bør være en helt naturlig del af ansættelsespakken. Århus Havn skal bemærke, at muligheden for at tegne forsikring således, at medarbejdere kan komme hurtigst muligt i behandling, bør indgå i sundhedsordningerne. Endvidere udtaler Århus Havn, at nogle af ordningerne, så som frugtordninger, forebyggende vaccinationer og støtte til fx motionsløb ikke bør fremgå af listen, da disse i skattemæssig forstand betragtes som almindelig personalepleje, og at det bør være helt naturligt, at medarbejdere tilbydes disse vilkår, hvis ledelsen finder det hensigtsmæssigt. Endvidere udtaler Århus Havn, at der er uoverensstemmelse mellem indstillingens anbefaling af skattemæssig afklaring inden ordningerne iværksættes, og notatet fra Skatteforvaltningen, hvor det fremgår, at rygeafvænning og slankerådgivning medfører skattepligt for medarbejderne. Ligeledes bemærker Havnen, at det et er krav i skattemæssig henseende, at ordningerne skal være generelle og tilbydes alle ansatte, hvorfor der ikke er mulighed for at lave lokale ordninger. Århus Havn må derfor forudsætte, at de skattemæssige forhold afklares inden Byrådets vedtagelse. Århus Havn efterspørger i den forbindelse, at det afklares om Århus Havn i skattemæssig forstand regnes som samme arbejdsplads som Århus Kommune. Borgmesterens Afdeling Borgmesterens Afdeling og HovedMEDudvalget har ingen bemærkninger til indstillingen. Fælles MEDudvalget FællesMEDudvalget kan tilslutte sig indstillingen, men medarbejdersiden anførte, at der bør afsættes en fælles økonomi til sundhedsordninger. 10

11 4. Bemærkninger til høringssvar Det fremgår af de modtagne høringssvar at samtlige magistratsafdelinger og Århus Havn kan tilslutte sig indstillingen. Der er fra nogle af afdelingerne kommet udtalelser omkring de skatteretlige aspekter. I forhold hertil bemærkes generelt, at den skatteretlige behandling af sundhedsordningerne ikke er bestemmende for kommunens sundhedspolitik. Da en del af ordningerne må vurderes konkret rent skatteretlig, anbefales det, at den skattemæssige behandling i forhold til de konkrete ordninger afklares lokalt. Dette fremgår af indstillingen, ligesom der åbnes mulighed for at publicere principafgørelser via Personaleportalen. I forhold til udtalelser omkring de økonomiske aspekter henvises til, at ordningerne forudsættes finansieret indenfor afdelingernes gældende økonomiske rammer. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at afdelingerne i dag i et vist omfang anvender midler til sundhedsordninger. Herudover eksisterer der en central sundheds- og sygefraværspulje i Borgmesterens Afdeling på ca.1,4 mio kr. årligt. Desuden bemærkes, at sundhedsordninger udmøntes lokalt inden for de eksisterende budgetmæssige rammer og med de frihedsgrader til lokale prioriteringer, som eksisterende decentraliseringsordninger giver mulighed for. Vedrørende udtalelsen fra Magistratens 1. Afdeling om alternative behandlingsformer bemærkes, at der generelt i samfundet samt som led i virksomhedernes sundhedsordninger har været en stigende anvendelse af alternative behandlingsformer. I indstillingen er der indført et krav om, at man alene benytter alternative behandlere, som er registreret i henhold til Lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. Hensigten hermed er at sikre et vist niveau af uddannelse inden for det sundhedsmæssige område. En registrering er betinget af, at nogle basale uddannelseskrav er opfyldt. Sundhedsstyrelsen tilkendegiver, at formålet med registreringsordningen er at give brugerne af alternative behandlinger en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav. De foreninger, der kan registrere alternative behandlere, skal opfylde en række krav og godkendes af Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af alternative behandlingsformer er medtaget som en mulighed, da udviklingen i samfundet viser, at en del af befolkningen og en række virksomheder og afdelinger i kommunen anvender alternative behandlingsformer, selv om disse ikke er en del af det konventionelle sundhedsvæsen. Af høringssvaret fra Århus Havn fremgår det, at man ønsker en udvidelse af listen over sundhedsordninger til at omfatte behandlingsforsikringer. Det er ikke muligt at imødekomme ønsket, da afklaringen heraf afventer Kommunernes Landsforening. Endvidere drager Århus Havn i deres høringssvar en parallel til skattebegrebet almindelig personalepleje. En skattemæssig klassifikation af nogle af ordningerne som værende almindelig personalepleje er ikke ensbetydende med, at Århus Kommune automatisk kan/politisk ønsker at tilbyde medarbejderne sådanne ordninger. Kommunens sundhedspolitik er uafhængig af, hvorledes ordningerne behandles rent skattemæssigt. Dog er oplysning om den skattemæssige behandling interessant i forhold til den enkelte medarbejder. Med baggrund heri opretholdes ordningerne på listen over sundhedsordninger i Århus Kommune. Med hen- 11

12 syn til de øvrige bemærkninger fra Århus Havn omkring de skattemæssige forhold, vil Borgmesterens Afdeling tage en drøftelse med Århus Havn. 5. Økonomiske konsekvenser Indsatsen indenfor sundhedsordningerne vurderes lokalt med hensyn til både mål og nytteværdi. Indsatsernes samlede udgiftsvirkning afholdes indenfor magistratsafdelingernes eksisterende budgetter. 6. Konsekvenser i forhold til mål Som led i opfyldelsen af Byrådets beslutning af 9. oktober 2003 om vision for Århus og et værdigrundlag for Århus Kommune samt den sideløbende indstilling om den ny fælles personalepolitik for Århus Kommunen indstilles en række sundhedsordninger, som kan tages i anvendelse på Århus Kommunes arbejdspladser. Sundhedsinitiativerne er en af flere faktorer, som er med til at sikre et godt og udviklende arbejdsmiljø og dermed sætte fokus på et af de områder, som er karakteristisk for den gode arbejdsplads. Endvidere vil sundhedsinitiativer kunne medvirke til at øge medarbejdertilfredshed og trivsel på arbejdspladserne og derved understøtte visionen om attraktive arbejdspladser således, at kommunen fortsat kan tiltrække og fastholde dygtige og kompetente medarbejdere. Det bemærkes, at en række undersøgelser har vist, at trivsel er en af de faktorer, som har en sammenhæng med sygefravær. 7. Beslutningspunkter Det indstilles, 1) at Byrådet vedtager de i indstillingen nævnte sundhedsordninger som ramme for det lokale arbejde med sundhed på arbejdspladserne. 2) at Byrådet vedtager, at ved eventuel anvendelse af alternative behandlingsformer, at afdelingerne benytter sig af registrerede alternative behandlere (RAB) i henhold til Lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, 3) at Byrådet vedtager, at området i lighed med de øvrige personalepolitiske områder afrapporteres i personaleredegørelsen. Louise Gade / Niels Vad Sørensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Pjecer udarbejdet af Århus Kommunes BST, Når arbejdspladsen sætter sundhedsfremme på dagsordenen og Personlige sundhedsprofiler. (Vedlagt til alle/+ elektronisk). Bilag 2: Notat om skattemæssige forhold udarbejdet af Skatteforvaltningen i Århus Kommune. (Vedlagt til alle/+ elektronisk). 12

13 Bilag 3: Høringssvar fra magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-Udvalget. (Vedlagt til alle/+ elektronisk). 13

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sundhedsordning og andre personalegoder

Sundhedsordning og andre personalegoder Sundhedsordning og andre personalegoder Organisation og Personale Side 1 af 5 I centrale aftaler er der sat fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed. Således er det aftalt i KTO-forliget 2008, bilag

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser Sundhedsfremme Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser 17 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2007 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Håndtering af amtets lokale aftaler, politikker, retningslinjer

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Byrådsindstilling. Udmøntning af arbejdsmiljøreformen fremtiden for Århus Kommunes BST. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Udmøntning af arbejdsmiljøreformen fremtiden for Århus Kommunes BST. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. august 2005 Udmøntning af arbejdsmiljøreformen fremtiden for Århus Kommunes BST Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Ledernes Hovedorganisation Juni 2008 1. Indledning For blot få år siden var den enkeltes sundhed overvejende en privat sag. I dag er det under opbrud. Flere og

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. november 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 67 Jour. nr.: 83.15.05.G00.00001.03

Læs mere