Rosengade København K Tlf Fax PERSONALEHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG"

Transkript

1 Rosengade København K Tlf Fax PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt arbejdsmiljø...5 Læringskultur...5 Mangfoldighed og rummelighed...5 Vision, idé- og værdigrundlag...5 ANSÆTTELSESFORHOLD...6 Barsel...6 Ferie...6 Løn...7 Opsigelse fra arbejdsgiverside...7 Opsigelse fra medarbejder...7 Sygemelding...7 Raskmelding...8 Tavshedspligt...9 Udeblivelse...9 PRAKTISKE INFORMATIONER...9 Administrationskontoret...9 Arbejdsgange...9 Arbejdsskader Arv og gaver Beboer- og personaleblad Beklædningsgodtgørelse Brand/brandinstruks Fester Forflytningsteknik Forventningssamtale Frokost/kantine Garderobe og taskebokse Grøn Smiley Københavns Omsorgs System (KOS) MED Møder Mus-samtale Nøgler/nøglebrik Personalegoder Personalekaffe Personlig fremtræden Plejehjemmets fremtræden Sikkerhedsgruppe

3 Tillidsrepræsentant PERSONALEPOLITIK...16 Alkoholpolitik IT, telefon, mobiltelefon Magtanvendelse Rygepolitik Sladrepolitik LINKS...18 BILAG TELEFONLISTE ORGANISATIONSDIAGRAM 3

4 VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET Formålet med personalehåndbogen er at give dig en kort orientering om Rosenborgcentret, vores arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår samt en række andre oplysninger af almen interesse. Håndbogen er ligeledes tænkt som en hjælp, så du hurtigt kan finde dig tilrette hos os. Vi håber, du bliver glad for at arbejde her og får et godt samarbejde med beboere, daghjemsgæster, kolleger og øvrige ansatte i huset Med venlig hilsen Personalet på Rosenborgcentret Dominique Nguyen Forstander 4

5 PRÆSENTATION Rosenborgcentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune, der tilbyder bolig, pleje, omsorg, aktivitet og træning til ældre medborgere. Rosenborgcentret indeholder 84 plejeboliger og 20 daghjempladser. Rosenborgcentret ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer heraf én medarbejderrepræsentant og én beboerrepræsentant. Bestyrelsen har i et samarbejde med Københavns Kommune ansat forstanderen, som har ansvaret for den daglige drift. Kollegialt arbejdsmiljø Alle medarbejdere på Rosenborgcentret har et fælles ansvar for at skabe en godt og velfungerende arbejdsmiljø. Det forventes, at du og dine kolleger udviser hjælpsomhed og imødekommenhed overfor hinanden, tager del i alle arbejdsopgaver og bidrager positivt til fællesskabet på arbejdspladsen. Læringskultur På Rosenborgcentret har vi en læringskultur, hvilket betyder, at vi lægger stor vægt på læring og videndeling. I dagligdagen gøres brug af supervision og dokumentation, mens kurser og efteruddannelse giver medarbejderne gode udviklingsmuligheder. Rosenborgcentret er desuden et uddannelsessted for elever og studerende indenfor sundhedsområdet. Det er forventeligt, at elever oplever imødekommenhed og faglig sparring hos det faste personale. Mangfoldighed og rummelighed Rosenborgcentret tilstræber at være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Det vil sige, at Rosenborgcentret skal være en arbejdsplads karakteriseret ved respekt og tolerance over for alle uanset køn, alder, herkomst, religion og uddannelse. Vision, idé- og værdigrundlag Rosenborgcentrets vision er: - at være et attraktivt hus, hvor vi udvikler den gode ånd og atmosfære gennem et gensidigt og inspirerende samvær. Rosenborgcentrets idégrundlag er: - at være omdrejningspunkt for ældre medborgere i lokalområdet. - at yde pleje, omsorg, aktivitet og træning til beboere og daghjemsgæster. - at være uddannelsessted for elever og studerende indenfor sundhedsområdet. 5

6 Værdigrundlag: Alle medarbejdere arbejder ud fra Rosenborgcentrets værdigrundlag og de holdninger, der ligger til grund for dette. Værdigrundlaget, som udleveres af afdelingslederen i en separat pjece, består af værdierne: - Omsorg og pleje - Attraktiv arbejdsplads - Samvær - Respekt - Smukke omgivelser Sagt om Rosenborgcentret: Mor bor i dag i et hyggeligt velindrettet værelse, får og giver knus og kram i massevis, nyder den meget hjemlige hygge, som præger hele centret og spiser køkkenets fantastiske mad. Hun stråler af at trives på en måde, som vi ikke har set det i de sidste mange år. Søn og svigerdatter til beboer, der flyttede ind på Rosenborgcentret november 2009 ANSÆTTELSESFORHOLD Barsel Reglerne for barsel følger den gældende lovgivning. Læs reglerne herfor på KKnet under Personale. Du kan finde yderligere informationer om barsel på og på Ferie For ansatte i Københavns Kommune gælder aftale om ferie for (amts)kommunalt ansatte (Ferieaftalen). Ferieaftalen kan findes på KKnet under Personale. Rosenborgcentret har desuden udarbejdet en feriepolitik, som kan findes på k-drevet. Hovedferie og restferie skal tilrettelægges således, at afdelingerne kan fungere fagligt forsvarligt. I henhold til ferieaftalen og feriepolitikken på Rosenborgcentret tages der hensyn til medarbejdere med skolesøgende børn. 6

7 Løn Din løn skal forhandles af Rosenborgcentret og den faglige organisation. Din endelige løn vil derfor senest være færdigbehandlet efter 3 måneder fra ansættelsestidspunktet. For at kunne indplacere dig på det rigtige løntrin, er det vigtigt, at du afleverer CV, anciennitetskort og dokumentation for tidligere ansættelse. Din løn administreres via Københavns Kommunes Vagtplansystem. Har du spørgsmål til din løn, skal du henvende dig til din afdelingsleder. For at din løn kan føres korrekt, er det vigtigt, at du registrerer ændringer i din tjenestetidsplan på blanketten "Indberetning af ønsker/ændringer". Spørg din afdelingsleder, hvordan dette gøres i din afdeling. Timelønnede medarbejdere skal registrere deres arbejdstid på en tjenestetids-registreringsblanket, som findes i afdelingen. Husk at udfylde med både fornavn og efternavn og at skrive under for hver vagt! Medarbejdere på månedsløn modtager hver måned et mødeskema samt en kopi. Mødeskemaet kontrolleres og underskrives af medarbejderen og returneres til afdelingslederen. Spørg i afdelingen, hvor skemaet er placeret. Opsigelse fra arbejdsgiverside Opsigelsesperioderne følger funktionærlovens regler. Bortset fra prøvetiden har den ansatte krav på én måneds varsel indenfor de første 5 måneders ansættelse. I de følgende 2½ år udgør varslet 3 måneder. Varslet forøges herefter med én måned for hver 3 års ansættelse op til 6 måneder. Opsigelse fra medarbejder Sædvanligvis opsiger en medarbejder sin stilling med udgangen af en måned til fratrædelse med udgangen af den følgende måned. I prøvetiden, som varer 3 måneder, er opsigelsesvarslet dog 14 dage fra begge parter. Sygemelding Vi henstiller til, at sygemeldinger foregår ved telefonisk samtale og ikke over SMS eller . Sygdom skal meddeles arbejdsstedet så tidligt som muligt og senest i h. t. nedenstående retningslinier. Hvis sygdom meldes i aften/nattevagten, skal den sygemeldte kontakte afdelingen den efterfølgende/samme dag tidligst muligt og 7

8 senest kl. 12 og informere den ansvarshavende om forventet varighed af sygdommen. Ved samtalen laves en aftale om, hvornår den sygemeldte igen kontakter afdelingen, dog senest på 4. sygedag. Ved sygdom skal afdelingsleder, gruppeleder eller ansvarshavende underrettes som følger: DAGVAGT: 7-vagt senest kl vagt senest kl AFTENVAGT: Så tidligt som muligt, dog senest kl.9.00 samme dag. NATTEVAGT: Så tidligt som muligt, dog senest kl samme dag. Længerevarende sygefravær Regeringens lovpakke om sygefravær hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads. Redskaberne til dette er sygefraværssamtale, fastholdelsesplan og mulighedserklæring. Sygefraværssamtale: Ved længerevarende fravær (ud over 14 dage) afholdes fraværssamtale med medarbejderen, indkaldelse sker skriftligt med 3-5 dages varsel. Her aftales det, hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Fastholdelsesplan: Når den sygemeldte ikke forventes at vende tilbage inden for otte sygeuger, eller evt. tidligere, kan medarbejder anmode om, at arbejdsgiver og medarbejder sammen udarbejder en fastholdelsesplan. Mulighedserklæring: Lederen kan forlange en mulighedserklæring af medarbejderen, som dels udfyldes af leder og medarbejder sammen og af praktiserende læge. For mere information om længerevarende sygefravær se Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, Raskmelding Raskmelding bør finde sted så tidligt som muligt af hensyn til planlægningen. 8

9 DAGVAGT: senest kl dagen før vagten påbegyndes. AFTENVAGT: senest kl samme dag vagten påbegyndes. NATTEVAGT: senest kl samme dag vagten påbegyndes. Du er naturligvis velkommen til at ringe og raskmelde dig, hvis du føler dig rask efter de angivne tidspunkter. Tavshedspligt Alle medarbejdere har tavshedspligt og arbejder under ansvar efter borgerlig straffelov. Dette vil sige, at det ikke er tilladt at videregive oplysninger, der vedrører beboere, pårørende og arbejdspladsen i øvrigt. Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsens ophør. Det er selvfølgelig tilladt at drøfte oplevelser med sine kolleger for at få faglig supervision. Dette skal dog finde sted under fortrolige rammer og i respekt for den enkelte beboer. Udeblivelse Hvis en ansat i planlagt tjeneste udebliver uden at give arbejdspladsen besked, vil dette sædvanligvis medføre øjeblikkelig tilbageholdelse af løn og kan have konsekvenser for den fremtidige ansættelse på Rosenborgcentret. PRAKTISKE INFORMATIONER Administrationskontoret Administrationskontoret ligger i stueetagen og holder åbent mandag-torsdag kl og kl og fredag kl Vi anmoder personalet om at begrænse henvendelserne til administrationskontoret. Arbejdsgange Der ligger en proceduremappe i fællesmappen på K-drevet, som er under udarbejdelse og opdatering. Den indeholder vejledninger 9

10 over arbejdsgange. Husk at spørge dine kolleger, hvis du har nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget. Arbejdsskader En arbejdsskade skal altid anmeldes på en blanket, som udleveres af gruppekoordinator Anette Tietze eller afdelingsleder Anja Vestergaard. Det er desuden vigtigt, at du kontakter din sikkerhedsgruppe for at gennemgå skadeforløbet og for at forebygge, at du og dine kolleger kommer ud for samme skade. Arv og gaver Det er ikke tilladt at modtage arv og gaver fra beboere og daghjemsgæster. Det vil dog være tilladt at modtage mindre erkendtligheder i anledning af jul, fødselsdag m.m. I tvivlstilfælde skal du kontakte din afdelingsleder. Overtrædelse af ovenstående vil få ansættelsesmæssige konsekvenser. Beboer- og personaleblad Hver anden måned udkommer Rosenbladet, som er Rosenborgcentrets husavis. Her kan beboere, pårørende og personale ytre sig om stort og småt. Du er velkommen til at komme med et indlæg eller nye ideer til bladet. Deadline for bidrag til Rosenbladet er d. 10. i hver ulige måned. Beklædningsgodtgørelse Plejepersonalet får udbetalt beklædningsgodtgørelse. Du har mulighed for at bære uniformsjakke. Køkken, PM ere og teknisk personale skal gå i arbejdstøj, som Rosenborgcentret stiller til rådighed. Brand/brandinstruks Du er forpligtet til at læse Rosenborgcentrets brandinstruks, som hænger i alle afdelinger. Der vil løbende være brandundervisning for nyansatte. Du er som nyansat forpligtiget til at deltage i dette. Fester I løbet af året afholdes nedenstående fester, som er fælles for beboere, daghjemsgæster og personale: Fødselsdagsfest, høstfest og julefest. Desuden afholdes fester for personalet. 10

11 Forflytningsteknik I forbindelse med dit introduktionsforløb vil du blive præsenteret for forflytningsteknik/ forflytningspolitikken på Rosenborgcentret. Senere vil der være undervisning og øvelser af fysiske forflytninger (prøv på egen krop). Får du i dagligdagen brug for vejleding vedrørende forflytning, er du altid meget velkommen til at henvende dig til en af forflytningsguiderne på afdelingerne. Hvem er vi, og hvor kan du finde os? Daghjem/Aktivitetsafdeling: Annette Jensen. 1.sal: Connie Hjorth Lisselotte Petersen (DV) Bettina Hansen (DV) Cecilie Florentz (AV) 2.sal: Anja Vestergaard Pia Larsen (DV/AV) Manglende overholdelse af forflytningspolitikken kan få konsekvenser for din ansættelse på Rosenborgcentret. Forventningssamtale Efter ca. en måneds ansættelse vil der blive holdt en forventningssamtale med dig. Frokost/kantine Der er mulighed for at bestille/købe mad i kantinen med udgangspunkt i ugens menuplan. Spørg om priser i kantinen. Plejepersonalet har mulighed for pædagogisk spisning sammen med beboerne. Garderobe og taskebokse Der er garderobe og baderum i tagetagen. Taskebokse findes i afdelingen. Som afløser skal du huske, at nøglen skal forblive i afdelingen, når du går hjem, da du deler taskeboksene med dine kollegaer. Grøn Smiley Alle enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder ud fra arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet "Den Grønne Smiley" med 11

12 henblik på at opnå arbejdsmiljøcertificering. MED-udvalget arbejder systematisk på at forbedre arbejdsmiljø- og miljøforholdene på Rosenborgcentret. Det forventes, at de øvrige medarbejdere følger relevante instrukser, bidrager til at gøre systemet bedre og holder sig orienterede i referater m.m. Københavns Omsorgs System (KOS) KOS er det fælles, elektroniske styrings- og dokumentationsværktøj, som plejepersonalet i Københavns Kommune benytter sig af. KOS understøtter samarbejdet og kommunikationen mellem plejepersonalet og bidrager dermed til at skabe kontinuitet, sammenhæng og ensartethed i omsorgen. I forbindelse med din introduktion til arbejdspladsen vil du blive præsenteret for KOS og få udleveret en kode til systemet. Det er personalets eget ansvar at huske deres personlige kode. Det er forventeligt, at alle medarbejdere bruger systemet som et arbejdsredskab. Det er vigtigt, at beboeren og deres pårørende oplever, at aftaler bliver overholdt. Dette forudsætter, at du dokumenterer de aftaler, der indgås med beboeren, og læser rapporterne i KOS, især efter ferie eller sygdom. Herved sikres, at du og dine kolleger er orienterede om beboerens helbred og ønsker, så vi sammen kan skabe nogle gode rammer for beboeren. Det kan eksempelvis være i forhold til beboerens ønsker til den personlige pleje og måltider. MED MED står for medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. MED består af ledelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Her drøftes og orienteres om de overordnede beslutninger og rammer på Rosenborgcentret. Der afholdes møde efter gældende regler 4 gange årligt. Du kan bidrage med punkter til dagordenen, og der afholdes formøder for personalet inden MED-møderne. Møder Afdelingspersonalemøde afholdes efter behov for den enkelte afdelings personale. Du kan læse referaterne fra relevante møder på personaletavlerne og på K-drevet. Mus-samtale Medarbejderudviklingssamtalen er et væsentligt redskab i forhold til at sikre dialogen mellem leder og medarbejder om medarbejdernes trivsel, opgaver, udviklingsperspektiver og kompetenceudvikling. Der tilbydes medarbejdsudviklingssamtale en gang årligt. 12

13 Nøgler/nøglebrik Ved ansættelsen kan der udleveres nøgle til garderoben og nøglebrik til hoveddøren. Din afdelingsleder bestemmer, om du eventuelt skal have andre nøgler udleveret. Hvis du har behov for at parkere din bil eller cykel i parkeringskælderen, kan nøglebrikken kodes til dette. Nøgle/nøglebrik bestilles i administrationen. Hvis din nøglebrik bortkommer, bedes du straks orientere administrationen for at undgå misbrug af nøglen. Du vil desuden blive opkrævet 100 kr. i erstatning. Personalegoder Som medarbejder på Rosenborgcentret har du adgang til forskellige personalegoder, blandt andet: - mulighed for parkering i aflåst kælder i arbejdstiden på anviste pladser. - favørpris på leje af garage. - mulighed for leje af lokaler, duge og service. - forplejning ved tema-aftener, store personalemøder og enkelte andre møder. - tilskud til fælles personaleudflugter, julefrokost, sommerfest m.v. - julegaver til personalet. - jubilæumsgaver ved 10, 15 og 20 års ansættelse. - jubilæumsgratiale ved 25 års ansættelse på Rosenborgcentret eller i Københavns Kommune i lignende stillinger. - brug af IT efter arbejdstid. - blomster ved bryllup. - runde fødselsdage. Som medarbejder i Københavns Kommune kan du desuden benytte dig af en række rabataftaler, bl.a. fitnessaftale, arrangementer mv. til fordelagtige priser, som Københavns Kommunes personaleforening har indgået med forskellige virksomheder. Du har også mulighed for at komme på et gratis rygestopkursus sammen med dine kolleger. Du finder en oversigt over tilbud til ansatte i Københavns Kommune på KKnet. Personalekaffe Pædagogisk kaffe er kun i forbindelse med beboersamvær. Hvis man derudover drikker kaffe, skal man tilmelde sig kaffeordningen. 13

14 Er man afløser, og har man ikke så mange vagter, kan man betale pr. dag. Pris: 30 kr. pr. måned 5 kr. pr. dag Tilmelding sker hos: Køkken: Inge Iversen 1. sal: Solveig Nielsen 2. sal: Else Bue Nielsen Personlig fremtræden - Håndhygiejne Det forventes, at du læser og overholder Rosenborgcentrets procedurer for håndhygiejne. Pjecen findes på K-drevet i fællesmappen. Manglende overholdelse af principperne kan få konsekvenser for din ansættelse på Rosenborgcentret. - Navneskilt Alt personale bærer navneskilt. Navneskiltet er designet, så især demente borgere har glæde af det. Dit navneskilt skal bæres tydeligt. - Negle Negle skal være så korte, at de ikke kan skade borgeren ved personlig pleje. Det er ikke tilladt at bære neglelak eller kunstige negle. - Omgangstone I din arbejdstid er det dig og dine kolleger, der repræsenterer Rosenborgcentret og derfor har din person, adfærd og personlige fremtræden stor betydning for, hvordan Rosenborgcentret opleves af beboerne og besøgende. Beboere, pårørende og daghjemsgæster skal altid opleve dig som et professionelt, engageret, imødekommende, høfligt og respektfuldt menneske. Vi henstiller derfor til, at man tiltaler beboere, daghjemsgæster og pårørende på en god og respektfuld måde. Det aftales med den enkelte beboer, om man er Des eller dus. Indbyrdes skal personalet tale dansk. - Personlige forhold Det forventes, at du adskiller privatliv og arbejdsliv på den måde, at du ikke bruger din arbejdstid på dig selv og dine personlige forhold på bekostning af borgeren. 14

15 Rosenborgcentret er ud over at være et plejehjem også en arbejdsplads, hvor mennesker mødes og sociale relationer etableres. Vi ser dog helst, at parforhold mellem medarbejdere, der indgår i hinandens arbejdsmæssige relationer, undgås. Du kan kontakte din afdelingsleder, hvis der er særlige omstændigheder, der kræver fleksibilitet på arbejdspladsen. - Personlig hygiejne Du skal møde velsoigneret på din arbejdsplads, og langt hår skal samles ved personlig pleje og ved madlavning. - Påklædning Din påklædning skal være neutral og ikke udfordrende. Korte shorts og nedringede bluser hører fritiden til. Af hensyn til hygiejnen er det ikke hensigtsmæssigt at gå i tøj med for lange ærmer eller kjortler. Der er mulighed for at bære uniformsjakke. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at du anskaffer dig fornuftigt arbejdsfodtøj spørg din sikkerhedsrepræsentant. Ved køb af arbejdssko får du refunderet momsen på administrationskontoret. - Smykker Smykker på håndled (herunder ur) og fingre må ikke bæres ved personlig pleje og madlavning. Synlige piercinger og tatoveringer kan virke anstødelige på nogle beboere, og du kan derfor blive bedt om at tage dem af/dække dem til i arbejdstiden. Plejehjemmets fremtræden Du og dine kolleger er ansvarlige for, at Rosenborgcentret fremtræder pænt og indbydende, og at der er orden i beboernes boliger og på fællesarealerne. Det er forventeligt, at du reagerer, hvis du opdager, at der ligger affald, eller at nogen har spildt noget. Sikkerhedsgruppe Din sikkerhedsgruppe består af din afdelingsleder samt din sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsgruppen arbejder på at fremme og udvikle arbejdsmiljøet på Rosenborgcentret. Se SI-diagram på opslagstavlerne. Tillidsrepræsentant Du og dine kolleger vælger selv jeres tillidsrepræsentant. Mike Achour er TR for plejepersonalet, og Lone Olsen er TR for køkken og rengøringspersonalet. Der afholdes valg hver andet år. Tillidsrepræsentantens opgave er: 15

16 - At arbejde for at bevare og fremme gode arbejdsforhold på lokalt plan. - At være bindeled mellem de ansatte og de respektive faglige organisationer. - At være bindeled mellem faggrupperne og ledelsen. - At deltage i lønforhandlinger. PERSONALEPOLITIK I fællesmappen på K-drevet findes en elektronisk personalepolitikmappe, som er under udarbejdelse i et samarbejde mellem ledelse og medarbejderne via MED. I nedenstående findes informationer om de vigtigste politikker. Alkoholpolitik Der må principielt ikke drikkes alkohol i arbejdstiden. Der kan dog dispenseres ved særlige festlige lejligheder som for eksempel fødselsdage, receptioner eller julefrokoster. Kun i disse tilfælde, er det tilladt, at medarbejderne nyder en enkelt genstand i arbejdstiden. Den ansvarshavende skal underrettes herom. Er der mistanke om et misbrug, er man som kollega ansvarlig for at tage kontakt til vedkommende eller til afdelingslederen. Ønsker du hjælp til rådgivning i forbindelse med alkoholmisbrug hos dig selv eller dine kolleger, kan du henvende dig til din afdelingsleder eller alkoholressourcepersoner Anja Vestergaard og Henrik Hornhaver, som vil være behjælpelig med at henvise dig til hjælp. IT, telefon, mobiltelefon Internettet må i arbejdstiden kun bruges til arbejdsrelevant informationssøgning og rapportering. Rosenborgcentrets telefoner må i privat sammenhæng kun bruges til at give og modtage korte beskeder og ikke til lange private samtaler. Det er endvidere ikke tilladt at bruge privat mobiltelefon i arbejdstiden. Mobiltelefonen skal ligge i garderoben. Hvis der er forhold, der kræver, at dine pårørende skal kunne kontakte dig, underret da din afdelingsleder og aftal nærmere herom. Læs i øvrigt politikken Kommunikationsmidler i fællesmappen på K-drevet. Magtanvendelse I forhold til plejen af beboerne er magtanvendelse den allersidste løsning, medarbejderen må ty til og dette kun, når beboeren er til fare for sig selv eller sine omgivelser. 16

17 Styrelsen for Social Service (Socialministeriet) har udarbejdet et skema til registrering og indberetning af magtanvendelse og andre indgreb efter servicelovens 126 mv. Skemaet skal anvendes ved indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Skemaet findes på fællesdrevet. Registrering samt dokumentation i KOS skal ske straks efter indgrebet i samarbejde med den ansvarshavende. Rygepolitik SUF s rygepolitik for plejehjem: - Beboere på plejehjem mv. kan selv bestemme, om de vil ryge i deres bolig. - Der må ikke ryges på fællesarealer. - Der henstilles dog til, at borgeren ikke ryger, mens personale opholder sig i dennes bolig. - Det er ikke tilladt for personalet at ryge sammen med en borger i borgerens bolig. - Personalet må kun ryge udenfor. På Rosenborgcentret gælder i øvrigt: - Det tilladt at have 2 rygepauser pr. vagt. - For dagvagterne er der aftalte tidspunkter, og aften- og nattevagterne kan aftale indbyrdes, hvornår rygepauserne finder sted. - Du kan ryge på tagterrassen, i gårdhaven eller ved indgang 1. - For at pårørende og beboere ikke skal gå gennem røg, bedes du opholde dig væk fra dørene. Du bedes tømme askebægrene efter dig. - Når du har rygepause, skal du fortsat have fokus på de beboere, der er i din nærhed. Sladrepolitik Sladder er snak mellem medarbejdere om en kollega, der ikke er til stede og snak af en sådan karakter, at den omtalte kollega ikke forventes selv at skulle høre det. Alle har pligt til at bidrage til et godt arbejdsmiljø, og her hører sladder ikke hjemme. Hvis du bliver kontaktet med sladder, så bed din kollega om at stoppe det eller gå din vej. Du kan dog tilbyde din kollega, at hjælpe med at få tingene sagt til den, som det måtte handle om. Hvis du alligevel bliver kontaktet med sladder, kan du meddele din kollega, at enten siger han/hun tingene selv til vedkommende, eller også gør du det. Du kan også vælge at tage sladderen op på et 17

18 møde og/eller inddrage den ansvarshavende, din afdelingsleder, TR-repræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller ledelsen. Voldspolitik Vold fra beboere på plejehjem er et følsomt emne, fordi det rammer dybt i medarbejderens forståelse af sig selv og arbejdets karakter. Rosenborgcentret vil ikke acceptere vold, hverken fysisk eller psykisk, hverken overfor medarbejdere, beboere eller andre, der opholder sig på plejehjemmet. Derfor skal vold og trusler om vold forebygges. På K-drevet findes Rosenborgcentrets voldspolitik, som beskriver, hvordan vi arbejder med forebyggelse og videndeling på området. Her findes også en beskrivelse af proceduren efter en voldsepisode, herunder udfyldelse af Voldsskema. Det er vigtigt, at personalet får supervision og drøfter svære situationer i plejen med kollegaer. LINKS Har du brug for mere viden? Du kan orientere dig på K-drevet i fællesmappen og finde flere informationer. Det kan også være, at disse links kan hjælpe dig: (Arbejdsmiljø København) (Arbejdsmarkedsstyrelsen) (Beskæftigelsesministeriet) (læs bl.a. om gratis rygestop-kurser og alkoholafvænning for ansatte i Københavns Kommune) (Københavns Kommunes hjemmeside) (Københavns Kommunes Intranet) (Kommunernes Landsforening) 18

19 TELEFONNUMRE ADRESSE: Rosenborgcentret Rosengade København K Hjemmeside: Fax TLF eller direkte nr.: Forstander / Ansvarshavende Afdelingsleder 1. sal Afdelingsleder 2. sal Administrationen /71/72 Kontor 1. sal /53 Kontor 2. sal /63 Daghjem og Aktivitetsafdeling /42/43 Teknisk afdeling / Køkkenleder Køkken Vaskeri Fodterapeut Frisør Forslag Nye øjne er guld værd Har du forslag til andre relevante emner til personalehåndbogen? Så henvend dig til din afdelingsleder. 19

20 Rosenborgcentrets organisationsdiagram Vaskeri/ Rengøring Afd. leder 2. sal Frisør Bestyrelse Forstander Afd. leder 1. sal Fodterapeut Træningscenter Afd. leder Køkken Omsorgstandplejen Forvaltningen/ Lokalområdekontor Administration Daghjem Teknisk afd. Diagrammer over Rosenborgcentrets sikkerhedsorganisation og MED-udvalg findes i afdelingerne 20

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST.

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. Introduktion af nye kolleger er vigtig. Formålet med introduktionsmaterialet er at de nyansatte: føler sig

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere