Rosengade København K Tlf Fax PERSONALEHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG"

Transkript

1 Rosengade København K Tlf Fax PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt arbejdsmiljø...5 Læringskultur...5 Mangfoldighed og rummelighed...5 Vision, idé- og værdigrundlag...5 ANSÆTTELSESFORHOLD...6 Barsel...6 Ferie...6 Løn...7 Opsigelse fra arbejdsgiverside...7 Opsigelse fra medarbejder...7 Sygemelding...7 Raskmelding...8 Tavshedspligt...9 Udeblivelse...9 PRAKTISKE INFORMATIONER...9 Administrationskontoret...9 Arbejdsgange...9 Arbejdsskader Arv og gaver Beboer- og personaleblad Beklædningsgodtgørelse Brand/brandinstruks Fester Forflytningsteknik Forventningssamtale Frokost/kantine Garderobe og taskebokse Grøn Smiley Københavns Omsorgs System (KOS) MED Møder Mus-samtale Nøgler/nøglebrik Personalegoder Personalekaffe Personlig fremtræden Plejehjemmets fremtræden Sikkerhedsgruppe

3 Tillidsrepræsentant PERSONALEPOLITIK...16 Alkoholpolitik IT, telefon, mobiltelefon Magtanvendelse Rygepolitik Sladrepolitik LINKS...18 BILAG TELEFONLISTE ORGANISATIONSDIAGRAM 3

4 VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET Formålet med personalehåndbogen er at give dig en kort orientering om Rosenborgcentret, vores arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår samt en række andre oplysninger af almen interesse. Håndbogen er ligeledes tænkt som en hjælp, så du hurtigt kan finde dig tilrette hos os. Vi håber, du bliver glad for at arbejde her og får et godt samarbejde med beboere, daghjemsgæster, kolleger og øvrige ansatte i huset Med venlig hilsen Personalet på Rosenborgcentret Dominique Nguyen Forstander 4

5 PRÆSENTATION Rosenborgcentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune, der tilbyder bolig, pleje, omsorg, aktivitet og træning til ældre medborgere. Rosenborgcentret indeholder 84 plejeboliger og 20 daghjempladser. Rosenborgcentret ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer heraf én medarbejderrepræsentant og én beboerrepræsentant. Bestyrelsen har i et samarbejde med Københavns Kommune ansat forstanderen, som har ansvaret for den daglige drift. Kollegialt arbejdsmiljø Alle medarbejdere på Rosenborgcentret har et fælles ansvar for at skabe en godt og velfungerende arbejdsmiljø. Det forventes, at du og dine kolleger udviser hjælpsomhed og imødekommenhed overfor hinanden, tager del i alle arbejdsopgaver og bidrager positivt til fællesskabet på arbejdspladsen. Læringskultur På Rosenborgcentret har vi en læringskultur, hvilket betyder, at vi lægger stor vægt på læring og videndeling. I dagligdagen gøres brug af supervision og dokumentation, mens kurser og efteruddannelse giver medarbejderne gode udviklingsmuligheder. Rosenborgcentret er desuden et uddannelsessted for elever og studerende indenfor sundhedsområdet. Det er forventeligt, at elever oplever imødekommenhed og faglig sparring hos det faste personale. Mangfoldighed og rummelighed Rosenborgcentret tilstræber at være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Det vil sige, at Rosenborgcentret skal være en arbejdsplads karakteriseret ved respekt og tolerance over for alle uanset køn, alder, herkomst, religion og uddannelse. Vision, idé- og værdigrundlag Rosenborgcentrets vision er: - at være et attraktivt hus, hvor vi udvikler den gode ånd og atmosfære gennem et gensidigt og inspirerende samvær. Rosenborgcentrets idégrundlag er: - at være omdrejningspunkt for ældre medborgere i lokalområdet. - at yde pleje, omsorg, aktivitet og træning til beboere og daghjemsgæster. - at være uddannelsessted for elever og studerende indenfor sundhedsområdet. 5

6 Værdigrundlag: Alle medarbejdere arbejder ud fra Rosenborgcentrets værdigrundlag og de holdninger, der ligger til grund for dette. Værdigrundlaget, som udleveres af afdelingslederen i en separat pjece, består af værdierne: - Omsorg og pleje - Attraktiv arbejdsplads - Samvær - Respekt - Smukke omgivelser Sagt om Rosenborgcentret: Mor bor i dag i et hyggeligt velindrettet værelse, får og giver knus og kram i massevis, nyder den meget hjemlige hygge, som præger hele centret og spiser køkkenets fantastiske mad. Hun stråler af at trives på en måde, som vi ikke har set det i de sidste mange år. Søn og svigerdatter til beboer, der flyttede ind på Rosenborgcentret november 2009 ANSÆTTELSESFORHOLD Barsel Reglerne for barsel følger den gældende lovgivning. Læs reglerne herfor på KKnet under Personale. Du kan finde yderligere informationer om barsel på og på Ferie For ansatte i Københavns Kommune gælder aftale om ferie for (amts)kommunalt ansatte (Ferieaftalen). Ferieaftalen kan findes på KKnet under Personale. Rosenborgcentret har desuden udarbejdet en feriepolitik, som kan findes på k-drevet. Hovedferie og restferie skal tilrettelægges således, at afdelingerne kan fungere fagligt forsvarligt. I henhold til ferieaftalen og feriepolitikken på Rosenborgcentret tages der hensyn til medarbejdere med skolesøgende børn. 6

7 Løn Din løn skal forhandles af Rosenborgcentret og den faglige organisation. Din endelige løn vil derfor senest være færdigbehandlet efter 3 måneder fra ansættelsestidspunktet. For at kunne indplacere dig på det rigtige løntrin, er det vigtigt, at du afleverer CV, anciennitetskort og dokumentation for tidligere ansættelse. Din løn administreres via Københavns Kommunes Vagtplansystem. Har du spørgsmål til din løn, skal du henvende dig til din afdelingsleder. For at din løn kan føres korrekt, er det vigtigt, at du registrerer ændringer i din tjenestetidsplan på blanketten "Indberetning af ønsker/ændringer". Spørg din afdelingsleder, hvordan dette gøres i din afdeling. Timelønnede medarbejdere skal registrere deres arbejdstid på en tjenestetids-registreringsblanket, som findes i afdelingen. Husk at udfylde med både fornavn og efternavn og at skrive under for hver vagt! Medarbejdere på månedsløn modtager hver måned et mødeskema samt en kopi. Mødeskemaet kontrolleres og underskrives af medarbejderen og returneres til afdelingslederen. Spørg i afdelingen, hvor skemaet er placeret. Opsigelse fra arbejdsgiverside Opsigelsesperioderne følger funktionærlovens regler. Bortset fra prøvetiden har den ansatte krav på én måneds varsel indenfor de første 5 måneders ansættelse. I de følgende 2½ år udgør varslet 3 måneder. Varslet forøges herefter med én måned for hver 3 års ansættelse op til 6 måneder. Opsigelse fra medarbejder Sædvanligvis opsiger en medarbejder sin stilling med udgangen af en måned til fratrædelse med udgangen af den følgende måned. I prøvetiden, som varer 3 måneder, er opsigelsesvarslet dog 14 dage fra begge parter. Sygemelding Vi henstiller til, at sygemeldinger foregår ved telefonisk samtale og ikke over SMS eller . Sygdom skal meddeles arbejdsstedet så tidligt som muligt og senest i h. t. nedenstående retningslinier. Hvis sygdom meldes i aften/nattevagten, skal den sygemeldte kontakte afdelingen den efterfølgende/samme dag tidligst muligt og 7

8 senest kl. 12 og informere den ansvarshavende om forventet varighed af sygdommen. Ved samtalen laves en aftale om, hvornår den sygemeldte igen kontakter afdelingen, dog senest på 4. sygedag. Ved sygdom skal afdelingsleder, gruppeleder eller ansvarshavende underrettes som følger: DAGVAGT: 7-vagt senest kl vagt senest kl AFTENVAGT: Så tidligt som muligt, dog senest kl.9.00 samme dag. NATTEVAGT: Så tidligt som muligt, dog senest kl samme dag. Længerevarende sygefravær Regeringens lovpakke om sygefravær hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads. Redskaberne til dette er sygefraværssamtale, fastholdelsesplan og mulighedserklæring. Sygefraværssamtale: Ved længerevarende fravær (ud over 14 dage) afholdes fraværssamtale med medarbejderen, indkaldelse sker skriftligt med 3-5 dages varsel. Her aftales det, hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Fastholdelsesplan: Når den sygemeldte ikke forventes at vende tilbage inden for otte sygeuger, eller evt. tidligere, kan medarbejder anmode om, at arbejdsgiver og medarbejder sammen udarbejder en fastholdelsesplan. Mulighedserklæring: Lederen kan forlange en mulighedserklæring af medarbejderen, som dels udfyldes af leder og medarbejder sammen og af praktiserende læge. For mere information om længerevarende sygefravær se Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, Raskmelding Raskmelding bør finde sted så tidligt som muligt af hensyn til planlægningen. 8

9 DAGVAGT: senest kl dagen før vagten påbegyndes. AFTENVAGT: senest kl samme dag vagten påbegyndes. NATTEVAGT: senest kl samme dag vagten påbegyndes. Du er naturligvis velkommen til at ringe og raskmelde dig, hvis du føler dig rask efter de angivne tidspunkter. Tavshedspligt Alle medarbejdere har tavshedspligt og arbejder under ansvar efter borgerlig straffelov. Dette vil sige, at det ikke er tilladt at videregive oplysninger, der vedrører beboere, pårørende og arbejdspladsen i øvrigt. Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsens ophør. Det er selvfølgelig tilladt at drøfte oplevelser med sine kolleger for at få faglig supervision. Dette skal dog finde sted under fortrolige rammer og i respekt for den enkelte beboer. Udeblivelse Hvis en ansat i planlagt tjeneste udebliver uden at give arbejdspladsen besked, vil dette sædvanligvis medføre øjeblikkelig tilbageholdelse af løn og kan have konsekvenser for den fremtidige ansættelse på Rosenborgcentret. PRAKTISKE INFORMATIONER Administrationskontoret Administrationskontoret ligger i stueetagen og holder åbent mandag-torsdag kl og kl og fredag kl Vi anmoder personalet om at begrænse henvendelserne til administrationskontoret. Arbejdsgange Der ligger en proceduremappe i fællesmappen på K-drevet, som er under udarbejdelse og opdatering. Den indeholder vejledninger 9

10 over arbejdsgange. Husk at spørge dine kolleger, hvis du har nogle spørgsmål eller er i tvivl om noget. Arbejdsskader En arbejdsskade skal altid anmeldes på en blanket, som udleveres af gruppekoordinator Anette Tietze eller afdelingsleder Anja Vestergaard. Det er desuden vigtigt, at du kontakter din sikkerhedsgruppe for at gennemgå skadeforløbet og for at forebygge, at du og dine kolleger kommer ud for samme skade. Arv og gaver Det er ikke tilladt at modtage arv og gaver fra beboere og daghjemsgæster. Det vil dog være tilladt at modtage mindre erkendtligheder i anledning af jul, fødselsdag m.m. I tvivlstilfælde skal du kontakte din afdelingsleder. Overtrædelse af ovenstående vil få ansættelsesmæssige konsekvenser. Beboer- og personaleblad Hver anden måned udkommer Rosenbladet, som er Rosenborgcentrets husavis. Her kan beboere, pårørende og personale ytre sig om stort og småt. Du er velkommen til at komme med et indlæg eller nye ideer til bladet. Deadline for bidrag til Rosenbladet er d. 10. i hver ulige måned. Beklædningsgodtgørelse Plejepersonalet får udbetalt beklædningsgodtgørelse. Du har mulighed for at bære uniformsjakke. Køkken, PM ere og teknisk personale skal gå i arbejdstøj, som Rosenborgcentret stiller til rådighed. Brand/brandinstruks Du er forpligtet til at læse Rosenborgcentrets brandinstruks, som hænger i alle afdelinger. Der vil løbende være brandundervisning for nyansatte. Du er som nyansat forpligtiget til at deltage i dette. Fester I løbet af året afholdes nedenstående fester, som er fælles for beboere, daghjemsgæster og personale: Fødselsdagsfest, høstfest og julefest. Desuden afholdes fester for personalet. 10

11 Forflytningsteknik I forbindelse med dit introduktionsforløb vil du blive præsenteret for forflytningsteknik/ forflytningspolitikken på Rosenborgcentret. Senere vil der være undervisning og øvelser af fysiske forflytninger (prøv på egen krop). Får du i dagligdagen brug for vejleding vedrørende forflytning, er du altid meget velkommen til at henvende dig til en af forflytningsguiderne på afdelingerne. Hvem er vi, og hvor kan du finde os? Daghjem/Aktivitetsafdeling: Annette Jensen. 1.sal: Connie Hjorth Lisselotte Petersen (DV) Bettina Hansen (DV) Cecilie Florentz (AV) 2.sal: Anja Vestergaard Pia Larsen (DV/AV) Manglende overholdelse af forflytningspolitikken kan få konsekvenser for din ansættelse på Rosenborgcentret. Forventningssamtale Efter ca. en måneds ansættelse vil der blive holdt en forventningssamtale med dig. Frokost/kantine Der er mulighed for at bestille/købe mad i kantinen med udgangspunkt i ugens menuplan. Spørg om priser i kantinen. Plejepersonalet har mulighed for pædagogisk spisning sammen med beboerne. Garderobe og taskebokse Der er garderobe og baderum i tagetagen. Taskebokse findes i afdelingen. Som afløser skal du huske, at nøglen skal forblive i afdelingen, når du går hjem, da du deler taskeboksene med dine kollegaer. Grøn Smiley Alle enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder ud fra arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet "Den Grønne Smiley" med 11

12 henblik på at opnå arbejdsmiljøcertificering. MED-udvalget arbejder systematisk på at forbedre arbejdsmiljø- og miljøforholdene på Rosenborgcentret. Det forventes, at de øvrige medarbejdere følger relevante instrukser, bidrager til at gøre systemet bedre og holder sig orienterede i referater m.m. Københavns Omsorgs System (KOS) KOS er det fælles, elektroniske styrings- og dokumentationsværktøj, som plejepersonalet i Københavns Kommune benytter sig af. KOS understøtter samarbejdet og kommunikationen mellem plejepersonalet og bidrager dermed til at skabe kontinuitet, sammenhæng og ensartethed i omsorgen. I forbindelse med din introduktion til arbejdspladsen vil du blive præsenteret for KOS og få udleveret en kode til systemet. Det er personalets eget ansvar at huske deres personlige kode. Det er forventeligt, at alle medarbejdere bruger systemet som et arbejdsredskab. Det er vigtigt, at beboeren og deres pårørende oplever, at aftaler bliver overholdt. Dette forudsætter, at du dokumenterer de aftaler, der indgås med beboeren, og læser rapporterne i KOS, især efter ferie eller sygdom. Herved sikres, at du og dine kolleger er orienterede om beboerens helbred og ønsker, så vi sammen kan skabe nogle gode rammer for beboeren. Det kan eksempelvis være i forhold til beboerens ønsker til den personlige pleje og måltider. MED MED står for medindflydelse, medbestemmelse og medansvar. MED består af ledelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Her drøftes og orienteres om de overordnede beslutninger og rammer på Rosenborgcentret. Der afholdes møde efter gældende regler 4 gange årligt. Du kan bidrage med punkter til dagordenen, og der afholdes formøder for personalet inden MED-møderne. Møder Afdelingspersonalemøde afholdes efter behov for den enkelte afdelings personale. Du kan læse referaterne fra relevante møder på personaletavlerne og på K-drevet. Mus-samtale Medarbejderudviklingssamtalen er et væsentligt redskab i forhold til at sikre dialogen mellem leder og medarbejder om medarbejdernes trivsel, opgaver, udviklingsperspektiver og kompetenceudvikling. Der tilbydes medarbejdsudviklingssamtale en gang årligt. 12

13 Nøgler/nøglebrik Ved ansættelsen kan der udleveres nøgle til garderoben og nøglebrik til hoveddøren. Din afdelingsleder bestemmer, om du eventuelt skal have andre nøgler udleveret. Hvis du har behov for at parkere din bil eller cykel i parkeringskælderen, kan nøglebrikken kodes til dette. Nøgle/nøglebrik bestilles i administrationen. Hvis din nøglebrik bortkommer, bedes du straks orientere administrationen for at undgå misbrug af nøglen. Du vil desuden blive opkrævet 100 kr. i erstatning. Personalegoder Som medarbejder på Rosenborgcentret har du adgang til forskellige personalegoder, blandt andet: - mulighed for parkering i aflåst kælder i arbejdstiden på anviste pladser. - favørpris på leje af garage. - mulighed for leje af lokaler, duge og service. - forplejning ved tema-aftener, store personalemøder og enkelte andre møder. - tilskud til fælles personaleudflugter, julefrokost, sommerfest m.v. - julegaver til personalet. - jubilæumsgaver ved 10, 15 og 20 års ansættelse. - jubilæumsgratiale ved 25 års ansættelse på Rosenborgcentret eller i Københavns Kommune i lignende stillinger. - brug af IT efter arbejdstid. - blomster ved bryllup. - runde fødselsdage. Som medarbejder i Københavns Kommune kan du desuden benytte dig af en række rabataftaler, bl.a. fitnessaftale, arrangementer mv. til fordelagtige priser, som Københavns Kommunes personaleforening har indgået med forskellige virksomheder. Du har også mulighed for at komme på et gratis rygestopkursus sammen med dine kolleger. Du finder en oversigt over tilbud til ansatte i Københavns Kommune på KKnet. Personalekaffe Pædagogisk kaffe er kun i forbindelse med beboersamvær. Hvis man derudover drikker kaffe, skal man tilmelde sig kaffeordningen. 13

14 Er man afløser, og har man ikke så mange vagter, kan man betale pr. dag. Pris: 30 kr. pr. måned 5 kr. pr. dag Tilmelding sker hos: Køkken: Inge Iversen 1. sal: Solveig Nielsen 2. sal: Else Bue Nielsen Personlig fremtræden - Håndhygiejne Det forventes, at du læser og overholder Rosenborgcentrets procedurer for håndhygiejne. Pjecen findes på K-drevet i fællesmappen. Manglende overholdelse af principperne kan få konsekvenser for din ansættelse på Rosenborgcentret. - Navneskilt Alt personale bærer navneskilt. Navneskiltet er designet, så især demente borgere har glæde af det. Dit navneskilt skal bæres tydeligt. - Negle Negle skal være så korte, at de ikke kan skade borgeren ved personlig pleje. Det er ikke tilladt at bære neglelak eller kunstige negle. - Omgangstone I din arbejdstid er det dig og dine kolleger, der repræsenterer Rosenborgcentret og derfor har din person, adfærd og personlige fremtræden stor betydning for, hvordan Rosenborgcentret opleves af beboerne og besøgende. Beboere, pårørende og daghjemsgæster skal altid opleve dig som et professionelt, engageret, imødekommende, høfligt og respektfuldt menneske. Vi henstiller derfor til, at man tiltaler beboere, daghjemsgæster og pårørende på en god og respektfuld måde. Det aftales med den enkelte beboer, om man er Des eller dus. Indbyrdes skal personalet tale dansk. - Personlige forhold Det forventes, at du adskiller privatliv og arbejdsliv på den måde, at du ikke bruger din arbejdstid på dig selv og dine personlige forhold på bekostning af borgeren. 14

15 Rosenborgcentret er ud over at være et plejehjem også en arbejdsplads, hvor mennesker mødes og sociale relationer etableres. Vi ser dog helst, at parforhold mellem medarbejdere, der indgår i hinandens arbejdsmæssige relationer, undgås. Du kan kontakte din afdelingsleder, hvis der er særlige omstændigheder, der kræver fleksibilitet på arbejdspladsen. - Personlig hygiejne Du skal møde velsoigneret på din arbejdsplads, og langt hår skal samles ved personlig pleje og ved madlavning. - Påklædning Din påklædning skal være neutral og ikke udfordrende. Korte shorts og nedringede bluser hører fritiden til. Af hensyn til hygiejnen er det ikke hensigtsmæssigt at gå i tøj med for lange ærmer eller kjortler. Der er mulighed for at bære uniformsjakke. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at du anskaffer dig fornuftigt arbejdsfodtøj spørg din sikkerhedsrepræsentant. Ved køb af arbejdssko får du refunderet momsen på administrationskontoret. - Smykker Smykker på håndled (herunder ur) og fingre må ikke bæres ved personlig pleje og madlavning. Synlige piercinger og tatoveringer kan virke anstødelige på nogle beboere, og du kan derfor blive bedt om at tage dem af/dække dem til i arbejdstiden. Plejehjemmets fremtræden Du og dine kolleger er ansvarlige for, at Rosenborgcentret fremtræder pænt og indbydende, og at der er orden i beboernes boliger og på fællesarealerne. Det er forventeligt, at du reagerer, hvis du opdager, at der ligger affald, eller at nogen har spildt noget. Sikkerhedsgruppe Din sikkerhedsgruppe består af din afdelingsleder samt din sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsgruppen arbejder på at fremme og udvikle arbejdsmiljøet på Rosenborgcentret. Se SI-diagram på opslagstavlerne. Tillidsrepræsentant Du og dine kolleger vælger selv jeres tillidsrepræsentant. Mike Achour er TR for plejepersonalet, og Lone Olsen er TR for køkken og rengøringspersonalet. Der afholdes valg hver andet år. Tillidsrepræsentantens opgave er: 15

16 - At arbejde for at bevare og fremme gode arbejdsforhold på lokalt plan. - At være bindeled mellem de ansatte og de respektive faglige organisationer. - At være bindeled mellem faggrupperne og ledelsen. - At deltage i lønforhandlinger. PERSONALEPOLITIK I fællesmappen på K-drevet findes en elektronisk personalepolitikmappe, som er under udarbejdelse i et samarbejde mellem ledelse og medarbejderne via MED. I nedenstående findes informationer om de vigtigste politikker. Alkoholpolitik Der må principielt ikke drikkes alkohol i arbejdstiden. Der kan dog dispenseres ved særlige festlige lejligheder som for eksempel fødselsdage, receptioner eller julefrokoster. Kun i disse tilfælde, er det tilladt, at medarbejderne nyder en enkelt genstand i arbejdstiden. Den ansvarshavende skal underrettes herom. Er der mistanke om et misbrug, er man som kollega ansvarlig for at tage kontakt til vedkommende eller til afdelingslederen. Ønsker du hjælp til rådgivning i forbindelse med alkoholmisbrug hos dig selv eller dine kolleger, kan du henvende dig til din afdelingsleder eller alkoholressourcepersoner Anja Vestergaard og Henrik Hornhaver, som vil være behjælpelig med at henvise dig til hjælp. IT, telefon, mobiltelefon Internettet må i arbejdstiden kun bruges til arbejdsrelevant informationssøgning og rapportering. Rosenborgcentrets telefoner må i privat sammenhæng kun bruges til at give og modtage korte beskeder og ikke til lange private samtaler. Det er endvidere ikke tilladt at bruge privat mobiltelefon i arbejdstiden. Mobiltelefonen skal ligge i garderoben. Hvis der er forhold, der kræver, at dine pårørende skal kunne kontakte dig, underret da din afdelingsleder og aftal nærmere herom. Læs i øvrigt politikken Kommunikationsmidler i fællesmappen på K-drevet. Magtanvendelse I forhold til plejen af beboerne er magtanvendelse den allersidste løsning, medarbejderen må ty til og dette kun, når beboeren er til fare for sig selv eller sine omgivelser. 16

17 Styrelsen for Social Service (Socialministeriet) har udarbejdet et skema til registrering og indberetning af magtanvendelse og andre indgreb efter servicelovens 126 mv. Skemaet skal anvendes ved indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Skemaet findes på fællesdrevet. Registrering samt dokumentation i KOS skal ske straks efter indgrebet i samarbejde med den ansvarshavende. Rygepolitik SUF s rygepolitik for plejehjem: - Beboere på plejehjem mv. kan selv bestemme, om de vil ryge i deres bolig. - Der må ikke ryges på fællesarealer. - Der henstilles dog til, at borgeren ikke ryger, mens personale opholder sig i dennes bolig. - Det er ikke tilladt for personalet at ryge sammen med en borger i borgerens bolig. - Personalet må kun ryge udenfor. På Rosenborgcentret gælder i øvrigt: - Det tilladt at have 2 rygepauser pr. vagt. - For dagvagterne er der aftalte tidspunkter, og aften- og nattevagterne kan aftale indbyrdes, hvornår rygepauserne finder sted. - Du kan ryge på tagterrassen, i gårdhaven eller ved indgang 1. - For at pårørende og beboere ikke skal gå gennem røg, bedes du opholde dig væk fra dørene. Du bedes tømme askebægrene efter dig. - Når du har rygepause, skal du fortsat have fokus på de beboere, der er i din nærhed. Sladrepolitik Sladder er snak mellem medarbejdere om en kollega, der ikke er til stede og snak af en sådan karakter, at den omtalte kollega ikke forventes selv at skulle høre det. Alle har pligt til at bidrage til et godt arbejdsmiljø, og her hører sladder ikke hjemme. Hvis du bliver kontaktet med sladder, så bed din kollega om at stoppe det eller gå din vej. Du kan dog tilbyde din kollega, at hjælpe med at få tingene sagt til den, som det måtte handle om. Hvis du alligevel bliver kontaktet med sladder, kan du meddele din kollega, at enten siger han/hun tingene selv til vedkommende, eller også gør du det. Du kan også vælge at tage sladderen op på et 17

18 møde og/eller inddrage den ansvarshavende, din afdelingsleder, TR-repræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller ledelsen. Voldspolitik Vold fra beboere på plejehjem er et følsomt emne, fordi det rammer dybt i medarbejderens forståelse af sig selv og arbejdets karakter. Rosenborgcentret vil ikke acceptere vold, hverken fysisk eller psykisk, hverken overfor medarbejdere, beboere eller andre, der opholder sig på plejehjemmet. Derfor skal vold og trusler om vold forebygges. På K-drevet findes Rosenborgcentrets voldspolitik, som beskriver, hvordan vi arbejder med forebyggelse og videndeling på området. Her findes også en beskrivelse af proceduren efter en voldsepisode, herunder udfyldelse af Voldsskema. Det er vigtigt, at personalet får supervision og drøfter svære situationer i plejen med kollegaer. LINKS Har du brug for mere viden? Du kan orientere dig på K-drevet i fællesmappen og finde flere informationer. Det kan også være, at disse links kan hjælpe dig: (Arbejdsmiljø København) (Arbejdsmarkedsstyrelsen) (Beskæftigelsesministeriet) (læs bl.a. om gratis rygestop-kurser og alkoholafvænning for ansatte i Københavns Kommune) (Københavns Kommunes hjemmeside) (Københavns Kommunes Intranet) (Kommunernes Landsforening) 18

19 TELEFONNUMRE ADRESSE: Rosenborgcentret Rosengade København K Hjemmeside: Fax TLF eller direkte nr.: Forstander / Ansvarshavende Afdelingsleder 1. sal Afdelingsleder 2. sal Administrationen /71/72 Kontor 1. sal /53 Kontor 2. sal /63 Daghjem og Aktivitetsafdeling /42/43 Teknisk afdeling / Køkkenleder Køkken Vaskeri Fodterapeut Frisør Forslag Nye øjne er guld værd Har du forslag til andre relevante emner til personalehåndbogen? Så henvend dig til din afdelingsleder. 19

20 Rosenborgcentrets organisationsdiagram Vaskeri/ Rengøring Afd. leder 2. sal Frisør Bestyrelse Forstander Afd. leder 1. sal Fodterapeut Træningscenter Afd. leder Køkken Omsorgstandplejen Forvaltningen/ Lokalområdekontor Administration Daghjem Teknisk afd. Diagrammer over Rosenborgcentrets sikkerhedsorganisation og MED-udvalg findes i afdelingerne 20

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere