REHABILITERING I PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REHABILITERING I PRAKSIS"

Transkript

1 Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette Vibe-Petersen og med bidrag fra øvrige medarbejdere Sundhedscenter for Kræftramte Ryesgade København N Tlf

2 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt Hvad er rehabilitering? Lovgivning Videngrundlag Kom godt i gang Målgruppen De fysiske rammer Kommunal setting Forløbsbeskrivelser Rehabiliteringsforløbet Henvisning Kontaktperson Visitation og handleplan Aktivitetstilbud Afslutning af forløb Case Kvinde, 35 år Case Mand, 63 år Den daglige drift Organisation Personalets faglige kompetencer Tværsektorielt samarbejde Synlighed Økonomi IT Evaluering Forskning og udviklingsområder

3 REHABILITERING I PRAKSIS 1. Udgangspunkt I Danmark lever omkring 1,5 million borgere med en eller flere kroniske sygdomme, og antallet er stigende 1. En borger med kronisk sygdom kan i forskellige faser af sygdoms- og behandlingsforløbet identificeres som særligt udsat og sårbar, hvorfor en individuelt tilrettelagt rehabiliteringsplan kan understøtte den enkeltes handlekompetencer. Borgeren er den vigtigste og mest centrale aktør og er med til selv at planlægge sit rehabiliteringsforløb. Det kan handle om større viden om sygdom og behandling, om fokus på handlemuligheder, om hjælp og støtte og om udnyttelse af egne ressourcer i forhold til ønsker og muligheder. Rehabiliteringsbegrebet og rehabilitering i praksis har i Danmark en stigende interesse både blandt borgere, fagfolk og politikere. Interessen er især vakt, fordi en god og effektiv rehabiliteringsindsats kan give menneskelige og formentlig også samfundsøkonomiske gevinster. Rehabilitering er aktuel for mange nydiagnosticerede patienter. Det skønnes, at ca borgere i Danmark hvert år har brug for at få vurderet behovet for hjerte-karrehabilitering 2. Det tilsvarende volumen for type 2-diabetes er borgere 3 og for kræft borgere 4. Endelig vurderer Sundhedsstyrelsen, at over mennesker i dag lever med KOL. Rehabilitering kan således ses som en vigtig national opgave, der med fordel kan løses i kommunalt regi i treenighed med almen praksis og hospitalerne. Når man skal beskrive en model for det ideelle rehabiliteringsforløb til borgere med kronisk sygdom, er det nødvendigt at konkretisere den samlede indsats ved at tage afsæt i behovene hos en veldefineret målgruppe. Denne besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave omhandler en kommunal indsats over for borgere med kræft, men kunne lige så vel tage afsæt i type 2-diabetes, KOL etc.. Der er i besvarelsen taget højde for, at rehabilitering også skal tilbydes i kommuner med et begrænset befolkningsunderlag, og der er fokus på praktiske råd om, hvordan man kan komme godt fra start. I opgaven bruges ordet borger om en person med erkendt sygdom, som vurderes at have behov for rehabilitering. Det jeg har været allermest glad for ved rehabiliteringscentret er nok, at det er et sted, hvor jeg, uden for hospitalsregi, har mødt andre mennesker, der har været igennem det samme som mig selv. Selv om man møder nok så megen interesse og støtte fra ens omgivelser, så er det noget helt andet at snakke med andre, der selv har været igennem det Mand, 30 år. 1 Kronisk Sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætningen for det gode forløb, Sundhedsstyrelsen Hjerte-karrehabilitering efter strukturreformen København: Sekretariat for netværk af forebyggende sygehuse i Danmark og Hjerteforeningen. 3 Det Nationale Diabetesregister Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, 2009:3. 3

4 2. Hvad er rehabilitering? Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats 5. Rehabilitering handler således om at fremme muligheden for at leve et meningsfuldt hverdags- og arbejdsliv med størst mulig livskvalitet på trods af den forandring, sygdommen medfører. Under hensyntagen til borgerens parathed starter rehabilitering så tidligt som muligt i sygdomsforløbet Lovgivning Ansvaret for den borgerrettede forebyggelse ligger i de enkelte kommuner 6. Rehabilitering er tertiær forebyggelse rettet mod borgere med erkendt sygdom 7 og har til hensigt både at bremse tilbagefald og at begrænse komplikationer til og forværring af sygdom og behandling. Rehabiliteringsopgaven kan varetages i et sundheds- eller rehabiliteringscenter, hvor de lovpligtige genoptræningsplaner 8 kan tjene som en del af en samlet rehabiliteringsplan Videngrundlag Når man planlægger rehabiliteringsforløb, er det vigtigt at indsamle forskellige typer af viden: Den forskningsbaserede, den erfaringsbaserede og borgerens præferencer. Samtidigt skal forløbene planlægges i tæt samarbejde med de kliniske afdelinger, der behandler de borgere, man ønsker at tilbyde rehabilitering. Et sammenhængende og koordineret rehabiliteringstilbud på tværs af sektorer og fag er et forholdsvis nyt begreb. Der findes kun få forskningsresultater baseret på effekten af en samlet indsats, og man bør derfor allerede fra start overveje, hvorledes man dokumenterer effekten af forløbet. 3. Kom godt i gang Det er vigtigt at kende størrelsen af den målgruppe, man vil arbejde med, ligesom det bør gennemtænkes, hvor rehabiliteringscentret placeres bedst muligt, og hvordan det skal indgå i det kommunale regi. Man sikrer en kvalificeret rehabiliteringsindsats ved at udarbejde forløbsbeskrivelser og ved at lave en organisationsplan 9 for centrets opbygning og drift Målgruppen Elementerne i rehabiliteringsforløbene vil være forskellige afhængigt af patientgruppen. Oplagte store målgrupper er borgere med kræft, type 2-diabetes, hjerte-karsygdom og KOL. I den indledende fase vurderes målgruppens størrelse, og der kan evt. tages udgangspunkt i kommunale sundhedsprofiler. Som eksempel vil der i en kommune med indbyggere hvert år være brug for at vurdere behovet for rehabilitering hos 310 nydiagnosticerede borgere med kræft 10, 230 med type 2- diabetes 11, 230 med hjerte-karsygdom 12 og et større antal med KOL Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, MarselisborgCentret Kommunalreformen og Sundhedsloven pr. 1. januar Sundhedsstyrelsen. Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed Sundhedsloven. Lov nr. 546 af Læs mere om organisation i afsnit

5 3.2. De fysiske rammer Et rehabiliteringscenter for borgere med kræft kan med fordel placeres i gå-afstand fra det behandlende hospital. Det vil gøre det lettere for borgeren, når han/hun f.eks. skal til gentagne behandlinger og samtidigt deltager i et rehabiliteringsforløb. Man er fuldstændig blæst og i chok i de timer, hvor operationen skal foregå. Men bagefter var det virkelig rart at vide, at der fandtes et sted tæt på, hvor de står klar til at hjælpe, når man træder ind ad døren - Kvinde, 40 år. En optimal placering af et center er tæt på grønne områder, som indbyder til optimisme, ro og håb. Centret må ikke ligne en institution og må gerne give oplevelsen af glæde, tænksomhed, tværfaglighed, aktivitet og fleksibilitet. Lad centret have et naturligt samlingssted f.eks. et cafémiljø, hvor borgere kan mødes uforpligtende før og efter træning, undervisning eller samtaler. Det skal være et lyst, levende og inspirerende center, som henvender sig til alle borgere, uanset alder, køn, etnisk - og social baggrund. Jeg føler, at når man går ind ad døren og ind i cafeen, er man det rigtige sted, hvor man kan komme ud med sine spørgsmål og får beroligende svar og forklaringer. Man møder også altid ligestillede, som man kan få en sludder med over en kop kaffe. Kvinde, 71 år 3.3. Kommunal setting For at opnå et tilstrækkeligt borgervolumen kan mindre kommuner slå sig sammen om at udvikle og tilbyde rehabiliteringsforløb. Hvis man vælger en samlet løsning for borgere med kronisk sygdom (f.eks. type 2-diabetes, hjerte-karsygdom, KOL og kræft), vil et underlag på borgere sikre et flow, der muliggør en struktureret sammenhængende indsats målrettet alle fire patientkategorier. Vil man alene tilbyde rehabilitering til borgere med kræft, bør populationen udgøres af min borgere. De mindre kommuner kan med fordel tilbyde fysisk træning, kostvejledning, rygestop og alkoholafvænning som en samlet indsats til borgere med kronisk sygdom. For kræftpatienter bør dette suppleres med diagnosespecifik undervisning og psykosocial rehabilitering, hvor der gives mulighed for erfaringsudveksling og netværksdannelse samt systematisk inddragelse af pårørende Forløbsbeskrivelser For at sikre evidensbaseret kvalitet i indsatsen er det nødvendigt at udarbejde patientforløbsbeskrivelser. Disse er retningsgivende for det daglige arbejde og fungerer som 11 Det Nationale Diabetesregister Sundhedsstyrelsen Hjerte-karrehabilitering efter strukturreformen København: Sekretariat for netværk af forebyggende sygehuse i Danmark og Hjerteforeningen. 13 Der findes ikke eksakte tal for incidens af KOL. 5

6 dokumentation og standarder for kommunens tilbud. Forløbsbeskrivelserne kan deles op i en generel og en diagnosespecifik del. Den generelle del kan beskrive sundhedscentrets formål, værdigrundlag og de tilbud, som er gennemgående uanset diagnose. Den specifikke del kan indeholde information om sygdom, behandling og relevante problemstillinger af fysisk og psykosocial karakter. Det er en god idé at udpege fagpersoner, som gøres ansvarlige for udarbejdelsen af de enkelte diagnosespecifikke forløbsbeskrivelser. Fagpersonerne skal løbende holde sig opdateret med området og være i dialog med de behandlende afdelinger om det faglige indhold. Forløbsbeskrivelserne justeres i takt med ny viden og erfaringer. Forløbsbeskrivelser skal relateres til nationale kliniske retningslinjer og kan for kræftpatienters vedkommende ligge i forlængelse af Sundhedsstyrelsens Kræftpakker. 4. Rehabiliteringsforløbet Rehabilitering er en helhedsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation. Borgeren deltager ligeværdigt i planlægningen af forløbet og får dermed ejerskab til processen. Udover borgeren er pårørende og fagfolk vigtige aktører i rehabiliteringsprocessen. Pårørende kan inddrages i samtaler og deltage i arrangementer, evt. specifikt målrettet pårørende. Opbygning af et rehabiliteringsforløb Henvisning Visitation Aktiviteter og opfølgning Afslutning Aktører i processen er borgeren, pårørende og fagfolk Gennem forløbet er borgeren tilknyttet en kontaktperson 4.1. Henvisning Tilbud om rehabilitering starter, når diagnosen stilles, og borgeren skal kunne henvises af både den behandlende afdeling og den praktiserende læge. Det er vigtigt, at der lokalt skabes tydelighed omkring henvisningsproceduren, og der skal afsættes ressourcer til en indsats for at gøre arbejdsgangen kendt i begge sektorer Kontaktperson For at sikre det bedst mulige sammenhængende forløb i et sundheds- eller rehabiliteringscenter tilknyttes borgeren en fast kontaktperson. Kontaktpersonen kan være en fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver, klinisk diætist eller sygeplejerske. Kontaktpersonen står for visitationssamtalen og sørger for at følge op på rehabiliteringsforløbet ved enten telefonkontakt eller opfølgningssamtaler og afslutter forløbet sammen med borgeren Visitation og handleplan 6

7 Formålet med en visitationssamtale er at identificere og afklare borgerens behov for rehabilitering. Visitationssamtalen tager afsæt i borgerens følger til sygdom og behandling og i psykosociale forhold. Desuden afdækkes livsstilsfaktorerne (KRAM). I løbet af samtalen udarbejder borger og kontaktperson sammen en handleplan med mål og tidsplan for rehabiliteringsforløbet. Et mål kan f.eks. være at styrke egenomsorg, fastholde fysisk træning, lægge kostvaner om eller forsætte med at arbejde. Handleplanen bliver vurderet og justeret af borgeren og kontaktpersonen til opfølgningssamtalerne, og ved afslutningen af forløbet udarbejdes en langsigtet plan Aktivitetstilbud Et rehabiliteringsforløb for borgere med kræft kan indeholde: Fysisk træning holdtræning med individuel tilpasning Specifikke tilbud som arvævsbehandling og lymfødemundervisning Anden fysisk træning som Tai Chi, Pilates, Salsa Kostvejledning, på hold eller individuelt Socialrådgiverbistand Patientundervisning Samtalegrupper Sociale aktiviteter, f.eks. friluftsaktiviteter, madlavningsgrupper, wellness mv. Tilbud målrettet den mandlige borger Individuelle samtaler med fagpersoner Rygestopvejledning Tilbud oprettet sammen med private patientforeninger eller organisationer Sundhedsfaglige foredrag 4.5. Afslutning af forløb Længde og indhold af et rehabiliteringsforløb vil være forskelligt fra borger til borger afhængigt af sygdomsforløb, behov og problemstillinger. Ved den afsluttende samtale evalueres forløbet, og det er vigtigt at støtte og vejlede borgeren i valg af alternative aktiviteter som opfølgning på det gennemførte rehabiliteringsforløb. Som kommune må man forholde sig til udslusning af borgeren fra rehabilitering til andre lettilgængelige aktiviteter. Nogle borgere skaber selv netværk, hvor de sammen fastholder eller forbedrer det opnåede aktivitetsniveau. Andre har brug for støtte til at finde en aktivitet Case Kvinde, 35 år Katrine er 35 år, gift og har 3 små børn. Hun er henvist til rehabiliteringscentret efter at have fået konstateret brystkræft. Hun er blevet opereret og har fået fjernet et bryst og en del lymfeknuder i venstre armhule. Hun er i gang med den forebyggende efterbehandling med kemoterapi og skal have strålebehandling og antihormonel tabletbehandling i 5 år. Da Katrine kommer til visitationssamtale, er hun stadig chokeret over sin diagnose og har problemer i form af smerter i sin venstre arm og stramning omkring arvæv. Hun har mange bivirkninger til kemoterapien, føler sig træt, og får ikke rørt sig så meget, hvilket er medvirkende til en stor vægtøgning. Hun ryger og har problemer i ægteskabet. I øjeblikket er hun sygemeldt. 7

8 Katrine og kontaktpersonen udarbejder en handleplan, og Katrine tilbydes følgende aktiviteter: Samtaler med socialrådgiver for at få afklaret spørgsmål om arbejdet Samtaler med diætist for at få hjælp til at tabe sig Parsamtale med psykolog for at bedre kommunikationen i parforholdet Samtalegruppe med yngre kvinder med kræft for at møde andre i samme situation Holdtræning i centrets træningslokale for at komme i gang med motion Lymfødemundervisning for at lære at takle problemstillinger i den forbindelse Patientundervisning for at lære mere om det at være kræftpatient og danne netværk med ligestillede Rygestopkursus 4.7. Case Mand, 63 år Bo er 63 år og har prostatacancer, er nyligt separeret. Han skal opereres og efterfølgende have stråle- og hormonbehandling. Han arbejder på et kontor, hvor han har et godt netværk. Bo er henvist til rehabiliteringscentret og kommer med en forventning om at blive endnu klogere på sin sygdom, samt at komme stærk ud på den anden side af behandlingsforløbet. Desuden ønsker han at arbejde gennem hele forløbet og vil som minimum vedligeholde sin kondition. Kontaktpersonen og Bo udarbejder en handleplan, som løbende justeres. Bo tilbydes følgende aktiviteter: Samtale med sygeplejerske for at få mere viden om det kommende behandlingsforløb og forventede bivirkninger Samtale med socialrådgiver for at høre hvad der er af muligheder for at fastholde en arbejdsstatus evt. på nedsat tid Holdtræning i centrets træningslokale Individuel instruktion i bækkenbundstræning for at styrke bækkenbunden efter behandlingen Desuden tilbydes Bo tilbagevendende aktiviteter for mænd, f.eks. klatring, cykelture og fisketure for at være fysisk aktiv og møde andre i samme situation. 5. Den daglige drift 5.1. Organisation Der udarbejdes en organisationsplan for centrets struktur og drift, og denne justeres løbende. Et rehabiliteringscenter af en vis størrelse kan typisk have en daglig ledelse bestående af en centerleder og en souschef. For at sikre integration med kommunens øvrige forvaltninger, afdelinger eller sekretariater (afhængigt af kommunens opbygning) kan lederen være ansat direkte under direktøren eller lederen af sundhedsområdet. Afhængig af målgruppens behov ansættes det relevante fagpersonale samt en administrativ medarbejder til varetagelse af telefonbetjening, opdatering af hjemmeside, økonomi mv. Personalegruppen kan organiseres i teams, der varetager forløbene med de forskellige patientgrupper. Hvert team ledes af en teamkoordinator, der er ansvarlig for kontakten til de kliniske afdelinger og for koordinering af opgaverne på tværs i centret. Faglige møder og patientkonferencer kan planlægges på tværs af teamene, så man sikrer en bred videnformidling og en tværfaglig opgaveløsning. 8

9 5.2. Personalets faglige kompetencer I rehabiliteringsarbejdet med kronisk og alvorligt syge mennesker er det vigtigt, at personalet har en almen sundhedspædagogisk viden om motivationsskabende - og sundhedsfremmende adfærd. Derudover bør der være kliniske, administrative og udviklings og forskningskompetencer til rådighed. Den sundhedspædagogiske tilgang sikrer, at borgeren lærer at håndtere sin kroniske sygdom ansvarligt og handlingsorienteret ud fra den grundtanke, at borgeren er ekspert på sit eget liv. Tværfaglighed i kræftrehabilitering dækkes af diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, rygestopinstruktører, ergoterapeuter og psykologer. Det er en kontinuerlig opgave at vurdere de eksisterende fagkompetencer i relation til udvikling af tilbud. Ved rekruttering af medarbejdere er det vigtigt at forholde sig til det tværsektorielle aspekt. Det kan f.eks. anbefales at målrette sin rekrutteringsstrategi mod sygeplejersker med speciale i kræftbehandling og flere års tilknytning til en samarbejdende afdeling. Dette sikrer samme sprog og samme forståelsesramme. Samtidigt er den personlige relation et ikke uvæsentligt bidrag til et godt samarbejde de to sektorer imellem. Der kan udarbejdes specifikke og generelle kompetencebeskrivelser for centrets personale, som styrende for den daglige kompetenceudvikling og retningsgivende ved nyansættelser og personalenormering. Samarbejde og netværksdannelse med de behandlende afdelinger og andre samarbejdspartnere er væsentlig for den løbende ajourføring af viden og for at sikre de faglige kompetencer. Regelmæssig faglig supervision kan anbefales Tværsektorielt samarbejde Da tilbud om rehabilitering starter den dag, borgeren får sin kræftdiagnose, vil behandling og rehabilitering gå hånd i hånd. Det er derfor vigtigt for borgeren, at der er koordination mellem de kommunale sundhedsfaglige tilbud, almen praksis og hospitalerne. Det sammenhængende forløb bygger på et struktureret samarbejde med tydelighed i opgavefordeling og respekt parterne imellem. Kommuner Almen praksis Hospitaler Rehabilitering foregår i treenighed med borgeren i centrum Overgangen fra det kommunale tilbud til almen praksis og hospitalerne kan f.eks. lettes ved, at medarbejdere fra rehabiliteringscentret jævnligt har sin gang i de henvisende afdelinger. Der kan medbringes nyhedsbreve, diverse opslag om aktiviteter i centret etc.. Kontaktfladen med de praktiserende læger aftales lokalt. 9

10 Erfaringsudveksling og videndeling over sektorgrænsen kan sikres ved at etablere mono- eller tværfaglige netværk, hvor den praktiserende læge indtænkes. Der kan desuden arrangeres temadage eller seminarer med fokus på den faglige debat. Et ideelt rehabiliteringsforløb for den erhvervsaktive borger fordrer ligeledes et tæt samarbejde mellem det kommunale rehabiliteringscenter og jobcentret. Man kan arbejde på, at jobcentret opfordrer borgeren til at blive henvist til rehabilitering, hvis der ikke allerede er etableret en kontakt. Jobcentret kan regelmæssigt have en medarbejder placeret i centret for at skabe sammenhæng i indsatsen. Patientforeningerne er vigtige aktører, som på grund af et stort kendskab til målgruppen kan være med til at sikre et praktisk gennemførligt og implementerbart rehabiliteringsforløb. Dette kan sikres ved brugerdeltagelse i planlægningsfasen. I forhold til kræftpatienter kan man etablere et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som har årelang erfaring med psykosocial støtte (rådgivning, grupper for patienter, pårørende og efterladte, selvhjælpsgrupper etc.). Nytænkning i forhold til samarbejdspartnere kan føre til spændende udviklingsprojekter. Man kan f.eks. etablere fælles aktiviteter med den lokale afdeling af Skov- og Naturstyrelsen og på den måde tilbyde aktiviteter som fysisk aktivitet, naturoplevelser og netværksdannelse i nærmiljøet Synlighed Det er vigtigt, at et rehabiliteringscenter er kendt lokalt af borgere, primærsektor og de behandlende hospitalsafdelinger. Det kan f.eks. gøres ved at: Afholde seminarer i samarbejde med henvisende afdelinger Etablere videndelingsmøder med de samarbejdende afdelinger Deltage i faglige selskaber, sammenslutninger og netværk Modtage besøgende (studiebesøg) og afholde kurser Lave PR-arbejde målrettet et bredt udvalg af medier (aviser, blade, fjernsyn etc.) Have kontakt til uddannelsesinstitutioner (undervisning) 5.5. Økonomi Kræftens Bekæmpelse har beregnet, at rehabilitering af borgere med kræft i kommunalt regi vil kunne gennemføres for ca kr. for 12 patienter 14. I beløbet er der ikke taget højde for behovet for individuelle behandlinger eller instruktion samt hele den psykosociale indsats. Et rehabiliteringsforløb vil derfor koste ca kr. i gennemsnit IT Til at understøtte og dokumentere rehabiliteringsindsatsen er det helt afgørende at have et velfungerende og brugervenligt IT-system. Systemet skal kunne indeholde data om borgerne, handleplaner, noter fra samtaler og mulighed for at booke aktiviteter, undervisning og samtaler. Desuden skal der kunne udtrækkes data til brug ved evaluering

11 5.7. Evaluering Jævnlige evalueringer og effektmålinger er vigtige for at sikre, at borgeren tilbydes et kvalificeret rehabiliteringsforløb. Evaluering og effektmåling omfatter dokumentation af borgerens deltagelse i samtaler og aktiviteter, og ved kvantitative parametre måles muskelstyrke, kondition, vægt etc. Endvidere er det meget anvendt at monitorere en indsats ved borgerens oplevelse af egen livskvalitet, suppleret med kvalitative interviews Forskning og udviklingsområder Der er et markant behov for mere viden om og større udbredelse af rehabilitering over for kronisk syge borgere i Danmark. Derfor bør rehabiliteringsenheder deltage i forskningsprojekter, hvor og når det er muligt. Forskningstemaerne bør tage udgangspunkt i et nuanceret rehabiliteringsbegreb, som omfatter både fysiske, psykiske og sociale aspekter af borgerens funktionsevne. På nationalt plan bør forskning omfatte patientperspektivet, det sundhedsfaglige - og det organisatoriske perspektiv. 11

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere