Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer"

Transkript

1 Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Casesamling

2 Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2009 New Insight A/S Læderstræde 34, 4. sal 1201 København K. Tlf Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg Tlf Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej Roskilde Tlf

3 1. Indledning og baggrund New Insight har for Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Sjælland & Hovedstaden udarbejdet en rapport om indsatsen for unge med psykiske barrierer. Denne casesamling er et mindre uddrag af hovedrapporten og præsenterer i korte træk kendetegnene for unge med psykiske barrierer i forhold til job og uddannelse samt ni cases på, hvordan indsatser overfor disse unge kan se ud. Casesamlingen kan give inspiration til, hvilke elementer der er virksomme i indsatsen, hvordan indsatser kan tilrettelægges, og hvordan de udviklede tilbudsvifter, som præsenteres i hovedrapporten, konkret kan sammensættes. I hovedrapporten kan der hentes flere eksempler på konkrete initiativer og derudover er det her, de udviklede tilbudsvifter er præsenteret. I rapporten sondres der mellem tre grupper af unge med psykiske barrierer: Unge med psykiske barrierer der er klar til uddannelse eller job Unge med psykiske barrierer der er på vej til at blive klar til uddannelse eller job Unge med psykiske barrierer der ikke er klar til uddannelse eller job. Casesamlingen er struktureret ud fra disse tre grupper. Casene er konstrueret ud fra dels desk research dels konkrete historier, som er blevet præsenteret på workshops eller i interview. Beskrivelserne af de unge er blevet verificeret via workshops for at sikre, at de beskrevne profiler er genkendelige. Derudover har deltagerne arbejdet med indsatserne i de afholdte workshops. Casene er således en konstruktion på baggrund af de afholdte workshops, desk research og en efterfølgende bearbejdning af New Insight. Kildehenvisningerne i casene viser, hvor inputtet til casen er hentet. 1.1 Psykiske barrierer for job og uddannelse Der knytter sig særlige udfordringer til unge med psykiske barrierer ud over de udfordringer, der generelt kan eksistere hos ledige unge. Herunder præsenteres nogle af de typiske barrierer, som målgruppen kan have. Fokus er på barrierer for job eller uddannelse, hvilket betyder, at der kan være andre aspekter relateret til barriererne, som ikke nævnes her. Det er vigtigt at understrege, at samtlige barrierer ikke kan identificeres hos alle unge med psykiske barrierer, samt at barriererne kan være både midlertidige og permanente. De unges tilstand kan være foranderlig over tid, hvorfor barriererne kan ændre sig. 3

4 Unge med psykiske barrierer har naturligvis en række individuelle ressourcer, som indsatsen også skal fokusere på. For at kunne arbejde ressourceorienteret med de unge kan det være nyttigt med viden om de typer af begrænsninger og barrierer, som psykiske barrierer kan medføre. 1 Med denne viden er det nemlig muligt at tilrettelægge indsatsen under hensyn til barriererne. Nogle typiske barrierer, som målgruppen kan opleve i forhold til beskæftigelse og uddannelse, omfatter: Barrierer knyttet til social interaktion, som: Problemer med at håndtere eller kontrollere en uhensigtsmæssig adfærd En meget udadreagerende eller indadreagerende adfærd Manglende eller meget begrænset socialt netværk. Da der i arbejdslivet og på uddannelsesinstitutioner sker sociale interaktioner konstant, kan disse barrierer have konsekvenser for den unges arbejds- eller uddannelsespræstation, fastholdelse og tilfredshed. Problemer med social interaktion kan give udfordringer i kontakten med jobcentret og senere i relation til en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. De unge kan have svært ved at acceptere autoriteter eller kan være svære at nå ind til. Barrierer knyttet til den unges selvforståelse, såsom: En urealistisk selvforståelse i forhold til egne evner og kompetencer Manglende eller lav grad af sygdomsforståelse og -erkendelse. Typisk kan unge med en urealistisk tro på egne evner have flere afbrudte uddannelses- og ansættelsesforhold bag sig. Det kan være vanskeligt for medarbejdere i jobcentret at vejlede unge med barrierer knyttet til selvforståelsen, da de unges ønsker og vurderinger af fremtiden og egen situation ofte ikke stemmer overens med deres faktiske kompetencer og kvalifikationer. Praktiske udfordringer i hverdagen, som: Problemer med at styre deres økonomi og organisere hjemlige pligter Problemer med kontakter til øvrige relevante instanser (f.eks. behandlingsinstitutioner og socialforvaltning) Problemer i forhold til personlig hygiejne Problemer med at overholde aftaler. Det kan betyde, at den unge er ustabil i sit fremmøde og kan have svært ved at holde fokus på beskæftigelse eller uddannelse. Faglige barrierer: Indlæringsvanskeligheder (f.eks. sent udviklede) Problemer med at fastholde fokus eller koncentration 1 Et eksempel på hvordan der kan arbejdes ressourceorienteret med unge med psykiske barrierer, er Specialisterne. Det er en virksomhed, der udelukkende ansætter medarbejdere med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Se for uddybning. 4

5 Faglige barrierer vanskeliggør de unges mulighed for at gennemføre en uddannelse. De faglige barrierer kan ofte betyde, at den unge kan have svært ved at fastholde motivationen og kan være ustabil i fremmødet. Misbrugsproblemer og kriminalitet Nogle unge med psykiske barrierer har en forøget risiko for misbrugsproblemer og eventuel kriminalitet. Misbrugsproblemer kan skyldes den unges eget forsøg på selvmedicinering men kan omvendt også være en del af årsagen til de psykiske problemer. Misbruget bliver en barriere, når det påvirker den unges parathed i forhold til job og uddannelse, og hvis jobcentermedarbejdere oplever, at fokus i meget høj grad flyttes fra beskæftigelse og uddannelse til hverdagen og et mere kortsigtet perspektiv. 1.2 Gruppen af unge der er klar til job Unge med psykiske barrierer, der er klar til uddannelse eller job, er kendetegnet ved, at de ikke har væsentlige barrierer, der forhindrer, at de kan starte i ordinær uddannelse, uddannelsesrevalidering eller ordinært job, fleksjob eller støttet beskæftigelse. De barrierer, som kan findes blandt disse unge, kan være: Problemer med at skabe og fastholde sociale relationer Problemer med praktiske gøremål i hverdagen Koncentrationsproblemer Flere afbrudte uddannelsesforløb Problemer med at fastholde et job Uafklaret boligsituation Kendetegnende er dog, at denne gruppe af unge med den rette indsats og støtte kan deltage i uddannelse eller job på lige fod med unge, der ikke har psykiske barrierer. En ung i denne målgruppe kan have diagnosticerede psykiske lidelser eller lettere symptomer på sådanne. Det afgørende er, at lidelsen enten er lægeligt udredt, og at det derfor står klart, hvilken behandling den unge evt. skal have sideløbende med uddannelse eller job, eller at den unge allerede er i behandling. Eller at symptomerne er af en sådan karakter, at de ikke giver mistanke om, at den unge ikke vil kunne magte uddannelse/job. Indsatsen for denne målgruppe omfatter tiltag, der retter sig mod at få den unge i gang med eller fastholdt i uddannelse eller job. Herunder er tre cases, der beskriver forløb for unge i denne målgruppe. 5

6 6 Tabel 1.1: Mand i 20 erne med flakkende adfærd Profil 8 ugers modul 6 ugers modul 6 måneders modul 12 ugers modul Det videre forløb - korte ansættelser Uddannelseserfaring - to afbrudte uddannelser men har gennemført datamatikeruddannelse Personlige / sociale barrierer - indelukket, lavt selvværd, rastløs - ved krav reageres med voldsomme temperamentsudbrud - vanskelig ved at modtage kritik Helbred - Mener selv at lide af depressive tendenser - jobcenter har mistanke om let grad af ADHD og/eller angst Forudgående ledighed - 6 måneder hvor han gennemgik et 4 ugers jobsøgningskursus Indgangsmodul Tilrettelagt som individuelle samtaler kombineret med små hold - Fokus på kompetencer og selvværd - Fokus på forståelse for egne reaktionsmønstre, hvorfor de opstår og hvordan han kan handle på dem. - Indsigt i hvordan krav fra omverden kan håndteres - Fokus på netværksskabelse Praktikforløb - Jobcenter finder i samarbejde med manden en egnet praktikplads via det lokale virksomhedsnetværk 2. Match sker med afsæt i såvel faglige og sociale kvalifikationer. - træningspraktik der går over i rekrutteringspraktik - træning af sociale kompetencer og kravsætning - træning i at indgå i en gruppe og give sparring - Der indgås aftale mellem praktikplads, jobcenter og den unge om arbejdsopgaver, arbejdsmængde, samarbejde med kolleger mv. - Sikre tryghed og stabilitet Løntilskudsforløb med tilknyttet mentor fra arbejdspladsen - Træning af faglige kvalifikationer - Optræning af sociale kompetencer - Mentor fra arbejdsplads introducerer arbejdsopgaver, vurderer arbejdsmængde i samarbejde med manden, sikrer at han får teamworkopgaver med særlig støtte Efterværn med klippekortsordning i forbindelse med ordinært job 3 Den unge har mulighed for løbende samtaler med social mentor i forbindelse med evt. problemer Afklaring af behandlingsindsats. Dialog med praktiserende læge og Psykologisk terapiforløb, hvor psyko-edukation indgår afklaring af evt. behandling. Social mentor 4 tilknyttes i forløbet - hjælper med at etablere selvindsigt i forhold til det nødvendige i at konsultere egen læge eller psykiater for at få udredt den helbredsmæssige situation - har individuelle samtaler om de problemer, der opleves i forløbet, f.eks. i forhold til sociale relationer og samspil med andre - skaber tillid og tryghed i forløbet og sikrer, at den rette indsats gives. Vurderer behov for justering af indsats undervejs, tager hånd om praktiske forhold, der influerer på forløbet og sikrer kontinuitet og sammenhæng i indsatsen overfor den unge - sikrer gode overgange mellem de forskellige forløb og indsatser Kilde: Workshops og desk research. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver. - arbejder på 3. år i den pågældende virksomhed - har egen bolig og klarer selv alt det praktiske - har lært at modtage positiv og negativ kritik fra kolleger og arbejdsgiver - dyrker motion og karate i fritiden 2 Se Virksomhedsnetværk i Viborg, som har gode erfaringer med etablering af fast samarbejde med virksomhederne. 3 Bl.a. Odense Kommune har gennemført klippekortsordning for efterværn. Se Discus (2009): Inspirationskatalog. Organiseringen af helhedsindsatsen for kontanthjælpsmodtagere med psykosociale handicap 4 Se bl.a. Discus (2008): Midtvejsevaluering. Forsøgsprojekt om sociale mentorer for inspiration til forskellige anvendelsesformer

7 7 Tabel 1.2: Sent udviklet, jobklar kvinde på 18 år Profil ½ års modul 2 års modul ½ års modul Det videre forløb Uddannelseserfaring - gennemgået grundskoleforløb i specialklasse - 2-årigt ophold på specialefterskole - ikke egnet til kompetencegivende ungdomsuddannelse - ingen, ikke klar forestilling om job på arbejdsmarkedet, men ønsker umiddelbart job på fabrik Personlige, sociale barrierer - problemer med koncentration, - meget begrænset socialt netværk - kan ikke klare sig i egen bolig, bor hos forældre, der har svært ved at overskue situationen. - ønsker egen bolig Erhvervsafklaringsforløb, som kombineres med botilbud - praktikaftale på plastvarefabrik - aftale om at starte med simple pakkeopgaver, som over tid udvides med flere jobfunktioner - aftale om fleksible forhold, så kvinden kan holde små pauser, når koncentration svækkes Botilbud for unge sent udviklede - træning i hverdagsmestring - etablering af sociale netværk Fleksjob, hvor der startes med 2/3 kommunalt tilskud på grund af nedsatte funktionsevner, uselvstændighed og mangel på fleksibilitet i arbejdsfunktioner. Botilbud fortsætter - træning i hverdagsmestring - videre udbygning af sociale netværk - sikring af stabilitet og tryghed - langsom tilvænning til selv at skulle varetage flere og flere praktiske opgaver Udslusning fra botilbud - kvinden flytter til egen bolig, men får stadig hjælp og støtte til husholdning og praktiske opgaver - behov for fremtidig hjælp og støtte i egen bolig afklares Fast kontaktperson i forbindelse med job- og boprojektet - sikring af tryghed og stabilitet gennem hele forløbet - opgaver og træning justeres undervejs i tæt dialog mellem kontaktperson, den unge kvinde og arbejdspladsen, hvis der er tale om jobrelaterede opgaver -sikre sammenhæng mellem beskæftigelsesindsats, boligmæssig indsats, social indsats herunder hverdagsmestring. - efter 8 år stadig ansat på samme fabrik i fleksjob med kommunalt tilskud på 50 pct. - er blevet meget mere selvkørende på arbejdet - passer sit arbejde til punkt og prikke - har købt hus sammen med kæreste - er stadig med i en pigeklub, der blev startet i botilbuddet. De mødes og spiser hos hinanden på skift. Helbred - ingen problemer ud over den sene udvikling Forudgående ledighed - 6 måneder Kilde: Casen er baseret på særlig inspiration fra Elmelund i Thisted: Et job- og boprojekt for unge sent udviklede. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

8 8 Tabel 1.3: Ubeslutsom kvinde på 19 år Profil Uddannelseserfaring - gennemført gymnasial uddannelse med højt karaktergennemsnit - vil gerne i gang med universitetsuddannelse, ved ikke hvilken, er meget opsat på at vælge den rigtige - ingen særlige Personlige, sociale barrierer - stiller høje krav til sig selv - svært ved at knytte sig til andre og har få venner - svært ved at håndtere krav, bliver forvirret, føler ikke kontrol, svært ved at træffe valg - indesluttet, modløshed ift. at ændre sin situation - Føler sig presset af sine forældre, der er akademisk uddannede, og som presser på for at hun skal tage uddannelse Helbred - været indlagt i længere periode for anoreksi Forudgående ledighed - 1 års ledighed samtidig med periode med indlæggelse Modul på mellem uger Fleksibelt individuelt tilrettelagt forløb. Uddannelsespakke med uddannelsesbesøg; snusepraktikker Uddannelsespålæg til kvinden Uddannelsessøgning og rådgivning om forskellige uddannelsesvalg - hvordan søger man ind på en uddannelse - rådgivning om krav til forskellige uddannelser og muligheder for støtteordninger Selvtillid, selvværd og evne til beslutningstagen. Fokus på kompetencer og synliggørelse af disse - arbejde med selvtillid, selvværd og evnen til beslutningstagen - synliggørelse af kompetencer Fysisk aktivitet krop og sundhed - arbejde med sundhed, kost og helbred - arbejde med udholdenhed Undersøge behov for psykologhjælp og indhente oplysninger fra praktiserende læge - samarbejde med socialforvaltning og praktiserende læge Uddannelse Optagelse og start på uddannelse - efterværn og overgang til almindelig rådgivning på uddannelsesinstitution Ungerådgivning i forlængelse af studievejledning. Mulighed for psykologstøtte 5 Kvinden flytter i forbindelse med uddannelsesstart ind på et kollegium, hvor der er ansat en social vicevært. Den sociale vicevært hjælper med personlige og sociale problemstillinger samt med netværksskabende aktiviteter 6 Kilde: Workshops, desk research. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver. Det videre forløb - læser samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse på 3. år - bor stadig på kollegium, hvor hun har fået tætte relationer til de andre beboere - arbejder stadig med at styrke sit selvværd og evne til at træffe egne beslutninger - er blevet mere fri af forældrene og deres forventninger - benytter sig med jævne mellemrum af psykologisk vejledning, som er tilknyttet universitetet 5 På en af de afholdte workshops blev det diskuteret, at der er behov for at tænke i tværfaglige vejledningsteam på de lange videregående uddannelser. Disse teams kunne inspireres af tværfaglige vejledningsteams, der allerede eksisterer på erhvervsskoler mv. 6 Et forslag der blev udviklet på workshops, idet mange unge med psykiske barrierer har brug for en særlig støtte, som kan opsøges uden for uddannelsesinstitutioner og/eller arbejdsplads. Mulighed for at den unge hele døgnet kan komme i kontakt med en person, som har erfaringer med at hjælpe med personlige og sociale problemstillinger.

9 1.3 Gruppen af unge der er på vej til at blive klar Unge i denne målgruppe er kendetegnet ved, at der er behov for en indsats for at gøre den unge klar til uddannelse eller job. De unge har en række barrierer, der skal afhjælpes eller arbejdes med, før ordinær uddannelse eller beskæftigelse kan komme på tale. De unge er kendetegnet ved at have psykiske barrierer, som især kan omhandle: Problemer med hverdagsmestring Koncentrationsproblemer Adfærdsrelaterede problemstillinger Svagt socialt netværk Manglende evne til at fastholde arbejde eller uddannelse Uafklaret fremtidsperspektiv Manglende udredning af psykiske barrierer og evt. diagnose Misbrug, dårlig økonomi og udsat boligsituation. De unge i denne målgruppe kan have diagnosticerede psykiske lidelser eller have symptomer på sådanne. Symptomerne kan være af en sådan karakter, at de giver mistanke om, at den unge på kort sigt ikke vil kunne magte job eller uddannelse, før tilstanden er stabiliseret eller helbredt. Kendetegnende for unge i denne gruppe er desuden også, at de oftest er uafklarede i forhold til deres fremtidsperspektiv, hvilket betyder, at det ikke er entydigt fra starten, om den unge er motiveret for job eller uddannelse. Derudover kan de unge have en række supplerende barrierer ud over helbredsproblemer, der skal afhjælpes, før de er klar til job eller uddannelse. Denne gruppe af unge har brug for en helhedsorienteret indsats, der kan favne bredt - dvs. en indsats, der både kan være beskæftigelses- eller uddannelsesrettet, men derudover også omfatte træning i hverdagsmestring og erkendelse af egne begrænsninger og hjælpe- eller støttebehov. Herunder er tre cases med eksempler på forløb for unge i denne målgruppe. 9

10 10 Tabel 1.4: 21-årig mand med mistanke om ADHD og OCD Profil 3 mdr. modul 3 mdr. modul 1 års modul Start på uddannelse - kortvarige ansættelser inden for servicebranchen Uddannelseserfaring - afsluttet folkeskole - hans drøm er at blive uddannet kok men han ved ikke helt, hvordan uddannelse og arbejdsindhold er. Helbred - jobcenter har mistanke om OCD og ADHD - lider af tvangstanker og tvangshandlinger - har haft flere panikangstanfald. Panisk bange for bakterier - har begrænset viden og erkendelse af, hvad hans tvangstanker og -handlinger betyder for ham - ingen medicinering da han ikke har kontakt til læge Personlige og sociale barrierer - svært ved at være sammen med andre mennesker, - magter ikke at handle ind mv. da der er mange mennesker i et supermarked, hvilket gør ham angst for mange bakterier Forudgående ledighed 2 år Relationsopbygning - individuelt samtaleforløb, hvor der opbygges kontakt og tillid Tværfagligt udredningsteam bestående af læge, psykiater, psykolog, jobcentermedarbejder og socialpædagog Kompetenceafklaring og opbygning - Snusepraktik i en kantine - Træningsbane. Træningsforløb med screeningssamtaler og afklaringspraktik på virksomhed, der er klædt på til at guide unge med psykiske problemer. Afprøve andre områder end køkken og kantine - Afklaringspraktik på virksomhed, hvor fokus er på at støtte motivation for uddannelse Start på erhvervsuddannelse med mentorstøtte Det videre forløb - har gennemført uddannelse og søger job - anfald med panikangst er ophørt, men er stadig i behandling for tvangstanker og handlinger - kommer jævnligt på værested for unge med psykiske barrierer. Giver selvindsigt og hjælp til at anerkende sig selv - Korte opkvalificerende kurser Hverdagsmestring og social træning - hjælp til praktiske forhold såsom indkøb, organisering af hjemmet - træning i relationsdannelse, arbejde med selvindsigt og selvværd Fast støttekontaktperson eller social mentor - fast tilknyttet person der følger ham gennem forløbet og fungerer som sparringspartner Fast tilknyttet sagsbehandler i jobcentret - følger ham fra start til slut - fungerer som tovholder i forhold til koordinering af indsatsen - følger hans udvikling og fremhæver konstant de positive fremskridt, der langsomt opbygges gennem forløbet Behandling: terapi for tvangshandlinger og angst hos psykolog, behandling hos psykiater med evt. medicinering og stabilisering heraf Kilde: New Insight. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

11 11 Tabel 1.5: 25-årig mand med mistanke om Autismespektrumforstyrrelse Profil - 7 ufaglærte jobs bag sig - dårlig erfaring med rutinearbejde Uddannelse - Gennemført 1-årig HG-uddannelse - fem afbrudte uddannelsesforløb (både ungdoms- og erhvervsuddannelser) Helbredsproblemer - mistanke om Autisme Spektrums Forstyrrelse - ofte sygefravær grundet stresspåvirkning - lyde irriterer og distraherer Personlige og sociale problemer - behov for at sidde med front mod døren i rum - perfektionist, bliver ofte stresset af egne høje krav - mister koncentration v. ydre påvirkninger - svært ved at lære andre at kende og føler sig ikke som del af et fællesskab - føler sjældent sympati - virker irritabel - svært ved praktiske opgaver i hjemmet - bor rundt omkring hos familie eller på gaden 7 måneders modul Hjælp til boligsituation - Finde passende bolig - Bostøtte i hjemmet Hverdagsmestring - hjælp til dagligdags gøremål: indkøb, bank, madlavning, tøjvask, rengøring, transport - afdække behov for personlig hjælper eller støtte- /kontaktperson efter Serviceloven 1 måneds modul 5 måneders modul Ansættelsesforløb og fremtid Forberedelse til arbejdsevneafklaring - formøde, hvor det afklares om arbejdsevneafklaringssted er det rigtige valg - deltagelse af jobcenter, familiemedlemmer og arbejdsevneafklaringssted Arbejdsevneafklaring - alle arbejdsopgaver i virksomheden afprøves - arbejdspladsen er indrettet med hensyntagen til den enkeltes behov for struktur, forudsigelighed og arbejdsrytme - afdækning af styrker og svagheder indenfor tre opgaveområder - træning af mødestabilitet - afklaring af sociale kompetencer - samtaler, undervisning og vejledning om handicappets betydning, symptommønster mv., så den enkelte opnår egen indsigt i dette - læring om strategier i hverdagen med henblik på hjælp-til-selvhjælp - ekstern virksomhedspraktik, hvor der vurderes på evnen til at begå sig under nye rammer og blandt ukendte medarbejdere - udarbejdelse af ressourceprofil Fleksjob på 24 timer ugentligt hvor hans særlige faglige evner udnyttes (evnen til at skabe struktur og overblik i indviklede systemer, god til at organisere, planlægge og strukturere arbejdsopgaver.) I beskæftigelse på 2. år Pædagogisk konsulent - i starten af ansættelsesforholdet holdes møder hver 14. dag. Her tales om håndtering af overgang til arbejdet. Behov for hjælp til at få arbejde og fritid til at hænge bedre sammen, behov for hjælp til konkrete problemer, f.eks. møder med kommunen el. lign. - denne hjælp fortsætter i månedlige samtaler - pædagogisk konsulent er ansat på virksomheden, og det er virksomheden selv, der afholder udgifterne. Sociale relationer Har til tider behov for pauser alene. Har stabilt forhold til forældre Behov for permanent hjælp til at strukturere fritid, varetage praktiske gøremål, overkomme offentlig transport mv. Tilknytning af støtte- /kontaktperson og personlig hjælper efter Serviceloven Afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmål - afklaring af mulighed uddannelse - afklaring af jobområder der sigtes efter Kilde: Casen er inspireret af Specialisterne samt desk research. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

12 12 Tabel 1.6: Kvinde på 20 år med angst og depression Profil 1 års modul 1 års modul Genoptag på uddannelse og fremtiden - ingen Uddannelseserfaring - matematisk studentereksamen - påbegyndt universitetsstudium, været i gang i 2 år, dumpet flere kurser Helbred - depression og panikangst - føler sig forfulgt - dagligt alkoholmisbrug (brugt som virkelighedsfortrængning) Personlige og sociale barrierer - meget lavt selvværd - mobbet systematisk gennem folkeskolen - isoleret tilværelse - trives ikke i gruppearbejde Forløb med fokus på personlig udvikling kombineret med støttebolig - opbygning af selvtillid og selvværd - motivationsarbejde, opbygge positive forventninger - arbejde med selvindsigt - fast kontaktperson gennem hele forløbet - netværksskabelse - deltage i praktiske forløb på værksteder, musikrum, -motion Behandling for depression - praktiserende læge - medicinsk behandling Alkoholafvænning - udelukkende med støtte fra venner kombineret med viljestyrke Dag- og aftenhøjskole - stabilisering af personlig udvikling - 1 års frirum, hvor interesse for musik dyrkes Genoptog studier på universitet - gennemførte bachelor samt kandidatgrad - i gang med 3-årigt forskerforløb Ude af misbrug - har ingen problemer med alkohol Sociale relationer Har kæreste og har opbygget tætte venskaber med veninder. Har sociale relationer med kolleger. Forudgående ledighed - ingen, men ½ års sygdomsperiode Kilde: Casen er inspireret fra Træningshøjskolen I Aalborg, workshops og desk research. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

13 1.4 Gruppen af unge der ikke er klar Den tredje målgruppe er unge med psykiske barrierer, som er længst væk fra job og uddannelse. Målgruppen er kendetegnet ved, at de har markante barrierer, der nu og måske også på længere sigt hindrer dem i at komme i uddannelse eller job. Beskæftigelses- eller uddannelsesperspektivet vil typisk have et flerårigt sigte, og for nogle af de unge i denne gruppe kan førtidspensionering være en løsning. Beskæftigelse på særlige vilkår kan også være et muligt udfald for dem. De unge er kendetegnet ved at have flere af følgende barrierer: Markante psykiske barrierer (diagnosticerede som ikke-diagnosticerede) Behov for længerevarende behandlingsforløb eller behandling med jævne mellemrum. Kan omfatte indlæggelser. Indsatsen kan typisk ikke målrettes beskæftigelse eller uddannelse i første omgang Behov for behandlingsmæssig og social stabilisering Forskellige helbredsmæssige problemer Markante sociale og personlige barrierer Faglige barrierer Økonomiske og boligmæssige problemer Misbrug og kriminalitet Herunder er tre cases, der beskriver eksempler på forløb for unge i denne målgruppe. 13

14 14 Tabel 1.7: Mand midt i 20 erne med diagnosen paranoid skizofreni Profil 6 måneders modul 6 måneders modul 1 års forløb Det videre forløb - Ingen erhvervserfaring - Er udeblevet fra samtaler i jobcentret og senest fra en arbejdsprøvning. Uddannelseserfaring Droppede gymnasiet i 2.g Helbred - Har været indlagt i længere perioder med skizofrene symptomer og har fortsat behov for behandling. Følger ikke behandlingsplanen - Har et markant hashmisbrug, der har varet i flere år. Personlige og sociale barrierer - Lever en isoleret tilværelse og har intet netværk. - Er i sporadisk konflikt med sin familie. - Ustabil økonomisk situation - er blevet trukket i kontanthjælp uden effekt på fremmøde i jobcenter - har egen bolig Forudgående ledighed - Flere år på kontanthjælp. - Visiteret til leverandør med speciale i unge med psykiske barrierer Behandling - psykologsamtaler og medicinering - misbrugsafvænning Opsøgende indsats og relationsdannelse - opsøgning på forskellige væresteder samt bopæl - kontakt til behandlingssted - der etableres stabil kontakt og tillid i relationen Social færdighedstræning - Psykoedukation - Håndtering af symptomer - Opdage tegn på psykose - Tage ansvar for egen situation, herunder behandlingsbehov - Konfliktløsningsredskaber - Start på netværksarbejde - hverdagsmestring med særligt fokus på stabilisering af økonomi - motion og gåture Arbejde i café efter evner og muligheder - Forløbet er tilrettelagt med individuel vejledning og rådgivning suppleret med samtaler i mindre grupper, hvor unge i samme situation deler oplevelser og erfaringer. Afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder: - støtte til afklaring af uddannelses- eller jobsituation. - støtte til udarbejdelse af uddannelses- eller jobplan - arbejdspladsbesøg sammen med medarbejdere fra den eksterne leverandør Motivation og stabilitet - Bl.a. med inddragelse af støtte-kontaktperson Udredning af arbejdsevne med henblik på indstilling til førtidspension Er på førtidspension med mulighed for genoptagelse af sagen Varetager et skånejob på en cafe for unge med psykiske lidelser fem timer ugentligt Er inde i stabilt behandlingsforløb Har et netværk blandt andre unge i samme situation Kilde: New Insight baseret på eksempel fra Opus og workshops. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

15 15 Tabel 1.8: Forhutlet, sent udviklet, 24-årig mand Profil 2 måneders modul 8 måneders modul 4 års modul Det videre forløb - ingen Uddannelseserfaring - gennemførte specialfolkeskole for udviklingshæmmede Helbred - forhutlet, udmagret, skrutrygget - har det dårligt - sent udviklet Personlige og sociale barrierer - ikke styr på økonomi, småkriminel - har meget få ejendele som kan være i to sorte sække - laset tøj, kronraget og har en hård attitude - har kun social omgang i kriminelt miljø - ingen kontakt til familie - indstillet på at få hjælp Forudgående ledighed - 7 år - prøvet adskillige kommunale beskæftigelsesprojekter, trukket i kontanthjælp flere gange Afklaring af rette tilbud - blev via kommune sendt til et job- og botræningsforløb - afprøvede forskellige institutioner målrettet forskellige målgrupper og forskellige geografiske beliggenheder Indskrevet på job- og botræningstilbud - nærende kost - hånd om økonomi - indkøb af nyt tøj - håndtering af personlig hygiejne - hverdag med fast rytme og struktur i et fællesskab med ligestillede unge Praktik - hos lokalt, større tømrerfirma - gå til hånde med forefaldende arbejde - træne mødestabilitet - træning af arbejdsfunktioner - træning af sociale relationer Fortsættelse af botilbud - arbejde med netværksrelationer; herunder deltagelse i ferie og fritidsaktiviteter med andre unge i botilbuddet - stabile vennerelationer - sund og nærende kost, fysisk aktivitet - fortsættelse af arbejdet med personlig hygiejne mv. Fleksjob - fik fleksjob under forudsætning af erhvervelse af kørekort, hvilket lykkedes. - kører byggemateriale ud på forskellige byggepladser, rydder op og kører væk med affald - har fået flere opgaver og arbejdsfunktioner over tid - arbejdsgiver og arbejdskolleger viser tillid og rummelighed i forhold til, at ressourcer og kompetencer skal opbygges over tid - erhverver truckførerbevis, som udvider arbejdsfunktioner - gennemfører stilladskursus, som udvider arbejdsfunktioner Udslusningsforløb fra botilbud - flytter i egen lejlighed, men er indskrevet på botilbud, som betyder, at al hjælp i forhold til hverdagsmestring mv. fastholdes - tilbydes stadig deltagelse i alle sociale arrangementer - deltager i fritidsaktiviteter, fodbold og bowling med venner fra botilbud. Skaber livsglæde og samhørighedsfølelse. - forløb varer to år, hvorefter der tages stilling til, hvorvidt der skal ændres på forholdene Fortsættelse af fleksjob - fuldt ud integreret, stabil medarbejder, fortsat jobudvikling Kilde: Casen bygger på inspiration fra Elmelund i Thisted, et job- og boprojekt for unge udviklingshæmmede. Herudover inspireret af workshops. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver.

16 16 Tabel 1.9: Yngre mand med misbrugsproblemer, sociale og økonomiske problemer Profil ½ års modul ½ - 1 års modul Ca. 1½ års modul Det videre forløb - ufaglærte jobs i korte perioder - i konflikt med alle arbejdsgivere, føler sig forfulgt og uretfærdigt behandlet Uddannelse - begrænset intellektuel formåen - gået ud af folkeskole uden afsluttende eksamen Helbred - alkoholmisbrug - paranoide tendenser Personlige og sociale problemer - kommer fra opløst familie, hvor konfliktniveau var højt - boede med far efter forældres skilsmisse - Far var misbruger, den yngre mand har ageret som den voksne i hjemmet og taget sig af alle praktiske opgaver - intet netværk ud over småkriminelt miljø Bolig og økonomi - ingen bolig, store økonomiske problemer Opsøgende beskæftigelsesarbejde og relationsopbygning - der indledes kontakt ved opsøgning på væresteder samt andre områder, hvor han holder til - individuelt samtaleforløb - der opbygges kontakt og tillid og introduceres til hjælpeforanstaltninger ift. økonomi, sociale forhold samt misbrug Alkoholafvænning - Afvænningsforløb bestående af samtaleforløb og antabusbehandling. Tilknyttet en kontaktperson fra frivillig organisation inden for alkoholafvænning Afklaring af psykisk lidelse - Afklaring af behandlingsbehov mistanke om psykisk lidelse (føler sig forfulgt) - samarbejde med praktiserende læge - arbejde med selvindsigt - psykologisk rådgivning Etablering af egen bolig - 1 værelses lejlighed Hånd-i-hånd medarbejder - hjælper med rettidigt fremmøde ift. økonomisk hjælp, dokumentation og fremmøde hos offentlige myndigheder Håndtering af sociale relationer - anger management / kontrol af voldsomme følelsesudbrud og voldelig adfærd - psykoedukation - intensivt samtaleforløb med opfølgende samtaler Motivationsarbejde - arbejde med at etablere et jobperspektiv - afklaring af arbejdsidentitet Afklaring til brancher, job og arbejdsområder. Afklaring viste, at det er relevant at gå efter praktisk anlagt arbejde, hvor der ikke er for mange sociale relationer Snusepraktik, hvor konkrete job og arbejdsområder afprøves med henblik på at arbejde i et bestemt jobperspektiv. Konkret afprøves arbejde indenfor Vej og Park området Ressourceprofil og rekrutteringspraktik - Arbejdsprøvning indenfor Vej og Park - Afdækning af skånebehov ift. psykiske problemer, der typisk opstår ved oplevelse af stort arbejdspres/-krav og mange sociale relationer Forudgående ledighed Fast tilknyttet sagsbehandler i jobcentret - sikrer sammenhæng i forløbet Ca. 7 år Kilde: New Insight baseret på workshops. Den mørke skravering/skygge angiver, at jobcentrene ikke nødvendigvis er inddraget eller har ansvar for disse opgaver Fleksjob Start på fleksjob indenfor Vej og Park området med ½ kommunalt tilskud Har været i fleksjobbet de seneste 2 år uden forhøjelse af kommunalt tilskud. Et job hvor der arbejdes sammen med to faste kolleger Øvrige sociale forhold Bor nu sammen med kæreste og har gjort det i et halvt år Stort set ude af misbrugsproblem med mindre tilbagefald, når han føler sig presset.

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson

SUF BETA. Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Målrettede og individuelle arbejdsprøvnings- og mentorforløb med fast kontaktperson Mentorpakke Personlige og tætte kontaktforløb med støtte til arbejdsmarkeds- og uddannelsesforløb Arbejdsprøvningspakke

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland

Slutevaluering Ungeindsats Himmerland DECEMBER 2012 Slutevaluering Ungeindsats Himmerland Vesthimmerland Rebild Mariagerfjord Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 2 Slutevaluering Ungeprojekt Himmeland 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen

Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Mentor Bilag: Overblik over ungeindsatsen og beskrivelse af ungegruppen Målgruppe Tilbud Indsatser 1 Faglærte/med uddannelse: LVU MVU (løntilskud/praktik) Jobværksted Coach til egen jobsøgning KVU Videnpiloter

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med.

Figur 1: Sammensætningen af unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Middelfart ultimo 2011. Udd. egnet under 25 år 38 13% Unge med. Målgruppebeskrivelse I Beskæftigelsesregion Syddanmarks ungeanalyse nævnes fem målgrupper (figur 1) som kort beskrives nedenfor. Med udgangspunkt i disse, har vi udvalgt de målgrupper, som vi synes det

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere