1.3.1 Symptomer Internationale guidelines (NHBLI, BTS, GINA) for astmadiagnostik og -behandling anfører, at astma skal mistænkes ved følgende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.3.1 Symptomer Internationale guidelines (NHBLI, BTS, GINA) for astmadiagnostik og -behandling anfører, at astma skal mistænkes ved følgende"

Transkript

1 Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Astma: diagnostik Dato: Revision: Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Udarbejdet af: Celeste Porsbjerg, Hans Christian Siersted, Kirsten Sidenius, Ole Hilberg og Vibeke Backer Sider: DEFINITION OG FOREKOMST Astma karakteriseres af hyperreagerende luftveje med anfaldsvis bronkospasme, trykken i brystet, åndenød, pibende/ hvæsende vejrtrækning, hoste og hvidlig ekspektoration, der svinder enten spontant eller efter specifik behandling. Symptomerne kan komme spontant, ved anstrengelse eller ved udsættelse for luftvejsirriterende stoffer (f.eks. røg) og luftbårne allergener. I modsætning til KOL- patienten vil astmapatienten typisk være mere eller mindre symptomfri imellem anfaldene. Astma er en hyppigt forekommende sygdom hos børn og unge voksne, hvor prævalensen i Danmark ligger på ca. 7-11%. Astma kan være vanskelig at diagnosticere, og ofte er gentagne undersøgelser nødvendige. Astma er karakteriseret ved en reversibel, obstruktiv lungefunktionsnedsættelse, der er variabel, idet lungefunktionen ofte vil være normal når patienten ikke har symptomer. 1.2 ÆTIOLOGI Astma er kendetegnet ved inflammation i de små luftveje, hvor der ses en øget følsomhed af de glatte muskelceller, der lettere end hos lungeraske kontraheres. Denne såkaldte bronkiale hyperreaktivitet menes, sammen med inflammationen, at være årsag til bronkospasme, øget slimdannelse og hoste. 1.3 UDREDNING Astma er en lidelse med variabel luftvejs obstruktion. I praksis stilles diagnosen ofte på baggrund af symptomer, men i speciallægeregi bør diagnosen verificeres ved objektive mål. Det anbefales generelt at verificere diagnosen objektivt for at undgå fejldiagnoser og forkert behandling. Objektive undersøgelser giver også mulighed for at vurdere sværhedsgraden af astma og dermed behovet for behandling. Mange astmapatienter underkender sværhedsgraden af deres sygdom, og underrapporterer deres symptomer. Valget af udredningsstrategi må delvis ba seres på de lokalt tilgængelige metoder. Differential diagnoser til astma er KOL, inkompenseret hjertesygdom, lungeemboli, malign sygdom i lungerne, hoste som bivirkning til medicin (f.eks. ACE inhibitorer) og vocal cord dysfunction (VCD) Symptomer Internationale guidelines (NHBLI, BTS, GINA) for astmadiagnostik og -behandling anfører, at astma skal mistænkes ved følgende symptomer: Anfaldsvis åndenød med pibende eller hvæsende vejrtrækning? Hoste specielt om natten? efter anstrengelse? ved udsættelses for allergener eller irritanter (røg, parfume, etc.)? i forbindelse med luftvejsinfektioner, og forkølelser, der sætter sig på lungerne og er langvarige (> 10 dage)? Symptomatisk effekt af astmamedicin? Spirometri og reversibilitet Ved spirometri måles FEV1 og FVC, og % af de forventede værdier og FEV1/FVC ratio beregnes. Den nedre normalgrænse for FEV1 og FVC er 80% af den forventede værdi. Man skal dog være opmærksom på, at den forventede normalværdi er et gennemsnit, der ikke nødvendigvis reflekterer den værdi, den enkelt patient optimalt kan opnå. Flertallet af astmapatienter (>70%) har en normal FEV1 ved fremmødet hos lægen, og hos disse patienter kan diagnosen være vanskelig at stille. FEV1 og FVC bør endvidere procentuelt ligge nogenlunde ens i forhold til normal værdien. En lav FEV1 i % af forventet i forhold til en høj FVC i % af forventet taler for luftvejsobstruktion. Ofte angives den nedre normalgrænse for FEV1/FVC til 70% hos voksne. Dette er dog et gennemsnit, der rummer

2 væsentligt højere grænseværdier hos børn og unge voksne (ca. 80%) og relativt lave grænseværdier hos ældre, Reversibilitetstest Typisk anvendes en korttidsvirkende beta-2- agonist, såsom salbutamol (Ventoline) eller terbutalin (Bricanyl): Patienten inhalerer en standarddosis beta-2-agonist, og FEV1 gentages efter ca. 30 minutter. En stigning i FEV1 på > 12%, dog mindst 200 ml, anses for at være signifikant. Signifikant reversibilitet ses imidlertid kun hos ca % af astmapatienter henvist til udredning for astma i speciallæge regi. Reversibilitet overfor steroid, kan også vurderes ved at give en kortvarig kur med peroralt steroid, f.eks. tablet Prednisolon 37,5 mg x 1 i 10 dage, hvorefter lungefunktionen måles igen. Reversibilitet kan også eventuelt vurderes ved 6-8 ugers behandling med et inhalationssteroid. Hos de fleste astmapatienter med nedsat lungefunktion vil denne behandling give en signifikant stigning i lungefunktionen. Man bør dog være opmærksom på, at der ved svær astma af og til kræves mere langvarig behandling med et inhalationssteroid, før FEV1 normaliseres. Endelig vil lungefunktionen hos nogle patienter med svær, mangeårig astma blive permanent nedsat. Det er dog et fåtal af patienter, og man bør som hovedregel ikke acceptere en vedvarende nedsat lungefunktion/nedsat FEV1/FVC ratio hos yngre mennesker! (se også afsnit om astma behandling og behandlingsmål) Peak-flow Måling af variationen i peak-flow (PF) over tid kan bruges til at diagnosticere astma. Derimod kan en enkeltstående måling af peak-flow ikke bruges til at vurdere lungefunktionen, da peak-flow korrelerer dårligt til FEV1 og FVC. Ved diagnostisk peak-flow-monitorering vil man, typisk over en 14 dages periode, lade patienten måle sit peak-flow morgen og aften, samt (vigtigt!) ved symptomer. For hver måling registreres den bedste værdi ud af tre forsøg. Grundig instruktion er essentiel. Den simpleste og mest anvendelige beregning af peak-flow-variation er: PF-variation: (Højeste værdi laveste værdi) Højeste værdi x 100 En PF-variation over 20% (eller > 100 L/min) anses for signifikant. Anvendeligheden af PF-monitorering begrænses dels af en relativt lav sensitivitet for (ca. 30 %af astma patienter har PF- variation), dels af kompliance problemer, hvor patienten kan have svært ved at lave korrekte målinger i starten, eller måske glemmer at måle PF; derudover af de praktiske forhold, idet udredning med PF-monitorering kræver en ny konsultation før diagnosen kan stilles. PF-monitorering er imidlertid en simpel undersøgelse, der også giver et billede af sværhedsgraden af astma i hverdagen, specielt hvis patienten samtidig fører en symptomdagbog. PF-monitorering er således fortsat en meget anvendt undersøgelse Bronkial provokations tests Ved bronkial provokation udsættes patienten under kontrollerede forhold for stimuli, der hos patienter med astma kan medføre fald i lungefunktionen. Der findes flere typer af provokationstests, der vil være egnede i forskellige situationer. Provokationstest opdeles i direkte og indirekte test, og derudover findes de specifikke provokationstests med allergener. Ved de direkte provokationstests anvendes stoffer, der virker direkte på den glatte muskulatur i luftevejene, og ved de indirekte anvendes stoffer/stimuli, der virker via inflammatoriske celler i luftvejene. Responset overfor de direkte tests er således ikke afhængigt af pågående inflammation, hvorfor disse tests er sensitive, men mindre specifikke. De indirekte test er derimod meget specifikke for bronkokonstriktion betinget af inflammation, men til gengæld generelt mindre sensitive. Metakolinprovokation Er en af de hyppigst anvendte provokationstests i Danmark. Metakolin indåndes i trinvist stigende doser, under jævnlig kontrol af lungefunktionen, indtil der ses et fald i FEV1 på minimum 20% (PD20), eller til den maksimale dosis nås. Metakolin virker direkte på den glatte muskulatur, hvor stoffet fremprovokerer bronkospasme. Det er en forholdsvis sensitiv test, og ved en negativ test hos en patient med pågående symptomer er det mindre sandsynligt, at patienten har astma, idet sensitiviteten er over 90%. Metakolin testens anvendelighed begrænses dog af en relativt lav specificitet, idet en positiv test kan ses hos patienter uden astma, f.eks. hos individer uden symptomer, ved KOL og høfeber samt hos rygere. Metakolin testen er således egnet hos patienter, hvor man ønsker at udelukke diagnosen med stor sikkerhed.

3 Tidligere anvendtes også histamin til denne test, dog har stoffet flere bivirkninger (bl.a. hovedpine). Mannitolprovokation Der findes en del indirekte provokationstest, hvoraf mannitoltesten er den mest enkle at udføre. Bronkial provokation med mannitol er en ny type bronkial provokationstest, der er blevet tilgængelig i Danmark i Testen foretages i lighed med metakolintesten ved indånding af stigende doser mannitol under jævnlig kontrol af lungefunktionen, hvor et fald i FEV1 på >15% anses for signifikant (PD15). Mannitol, som er et ikke-absorberbart sukkerstof, virker indirekte på de glatte muskelceller i luftvejene ved at udløse frigørelse af bronkokontraherende stoffer såsom histamin fra inflammatoriske celler i luftvejene. Mannitol testen er således mindre sensitiv end metakolin testen, specielt hos patienter i behandling med inhalations-steroid, men til gengæld er testen mere specifik. Mannitol testen er således velegnet hos patienter, hvor man ønsker en sikker astmadiagnose f.eks. før opstart af inhalationssteroid. Anstrengelsestest Ved en anstrengelsestest belastes patienten fysisk under kontrollerede forhold, f.eks. ved cykling på ergometer eller løb på løbebånd. Efter ophør med anstrengelsen måles FEV1, hvor et fald på > 20% betragtes som signifikant. Anstrengelsestesten er velegnet til at diagnosticere anstrengelsesudløst astma, men sensitiviteten overfor astma er generelt lav. Sensitiviteten falder desuden kraftigt, hvis testen ikke udføres under standardiserede forhold. EVH Eukapnisk voluntær hyperventilationstest (EVH) udføres som 6 minutters hyperventilationstest med indånding af en gas-mix indeholdende 5% CO2 fra en Douglas ballon, for at forhindre svimmelhed ved testen. Der kræves volumenbestemmelse af den ventilerede luft. Den maximale voluntære ventilation (MVV) estimeres som 30 x FEV1, og der skal opnås minimum 75% af MVV for at testen er tilfredsstillende udført. EVH er den mest følsomme test (høj specificitet), men der kræves en del apparatur. Testen er en typisk all-or-none test, som kan ledsages af et særdeles markant fald i FEV1 efter hyperventilation. Positiv test er når der opnås minimum 10% fald i FEV1, der holdes over 5 minutter. Allergenprovokation Bronkial provokation kan også foretages med inhalation af specifikke allergener. Metoden anvendes dog sjældent i klinisk praksis, og her primært i forbindelse med arbejdsmedicinsk udredning NO i udåndingsluften Nitrogen oxid (NO) kan måles i udåndingsluften (Eng: Exhaled NO = eno), og synes her at afspejle graden af luftvejsinflammation, specielt ved allergisk astma. NO-måling er en ret ny metode. Der er indenfor de senere år udviklet apparatur, der er kommercielt tilgængeligt, og som ved hjælp af kemiluminescens måler NO i udåndingsluften, når patienten puster i apparatet. Det er i dag det eneste non-invasive mål for inflammation i luftvejene, der er anvendeligt til rutinemæssig klinisk brug, og metoden findes i dag i et antal specialafdelinger og hos speciallæger. En værdi på > 20 ppb anses for at være forhøjet, og taler for astma hos en patient med aktuelle astmasymptomer, mens et niveau > 47 ppb er vist at prædiktere effekt af behandling med inhalationssteroid. En forhøjet NO værdi kan også af og til ses hos patienter med øvre luftvejsallergi (allergisk rhinoconjuctivit), der ikke har astmasymptomer. Det er endnu uklart hvorvidt et forhøjet NO niveau hos disse patienter reelt afspejler nedre luftvejsinflammation, og dermed måske en uerkendt astma. Omvendt udelukker en normal NO værdi ikke astma, specielt hos ikke-allergikere. NO måling kan således ikke anvendes som enkeltmetode til at diagnosticere astma Allergiudredning Hos børn og unge har ca. 80% af astmatikere en eller flere luftvejsallergier, hvor tallet hos voksne er lavere, ca. 50%. Allergiudredning bør således foretages hos alle patienter der udredes på mistanke om astma, som minimum med en priktest med standard panel af de ti mest betydende inhalationsallergener (brik, græs, bynke, hest, hund, kat, to husstøvmider og to skimmelsvampe). Eventuel eksponering overfor husstøvmider kan vurderes ved indsamling af støvprøve fra patients madras. Allergisk såvel som non-allergisk rhinitis er en hyppig comorbiditet ved astma, og samtidig behandling af rhinitis hos astmapatienter er væsentlig for at opnå god astmakontrol (se afsnit om astma behandling). Fortolkning Diagnosen astma vil ofte baseres på et samlet skøn af det kliniske billede, og udfaldet af forskellige tests.

4 Med hensyn til trinvis udrednings-strategi: Se flowchart. 1.4 DIFFERENTIALDIAGNOSER OG ASTMALIGNENDE TILSTANDE Hoste-variant astma (Cough-variant asthma, CVA) Hoste-variant astma er astma med hoste som eneste symptom, idet disse patienter ikke har symptomer på åndenød. Diagnosen kan være vanskelig at stille. Om end der hos nogle patienter kan påvises bronkial hyperreaktivet, f.eks. overfor metakolin, bekræftes diagnosen kun endeligt ved respons på behandling med astmamedicin. Der er ofte tale om atopikere. Behandlingen svarer i store træk til almindelig astma behandling. De fleste patienter responderer overfor inhalationssteroid, men hos en undergruppe kan det være nødvendigt at give montelukast, eller en kortvarig behandling med systemisk steroid. Der kan også være effekt af inhaleret beta 2 -agonist Eosinofil bronkitis Eosinofil bronkitis er en tilstand karakteriseret ved hoste, evt. ledsaget af øvre luftvejs symptomer, hvor der findes eosinofili i luftvejene ved sputum undersøgelse eller i mucosabiopsi. I modsætning til CVA er der ikke bronkial hyperreaktivitet, og der ses ikke effekt af beta 2 -agonist. Forekomsten af allergi er ydermere ikke hyppigere end i baggrundsbefolkningen. Som ved CVA er den primære behandling et inhalationssteroid VCD Exercise-induced laryngomalasi (EIL) og vocal cord dysfunktion (VCD) er begge tilstande, der er vanskelige at adskille fra anstrengelsesudløst astma, men både EIL og VCD har inspiratorisk åndenød og ikke som ved astma eksspiratorisk åndenød. Diagnostik kræver laryngoskopi under maksimalt løb.

5 Litteratur Ulrik CS, Frølund L, Hermann C, Laursen LC, Plaschke P, Sørensen HJ, Dahl R, Hansen NCG. Diagnostik og behandling af asthma bronchiale hos voksne. UfL 2002 Klaringsrapport nr 3. in Exhaled Breath Condensate: Executive Summary. Am J Respir Crit Care Med Apr 1;173(7): Gina Guidelines, 2006 update Expert Panel Report 3 (EPR-3): Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma - Summary Report 2007 George Strube, C Ward, D Reid, and E H Walters Revision of BTS guidelines for treatment of asthma. Thorax, Mar 2003; 58: 280. Porsbjerg C, von Linstow ML, Ulrik CS, Nepper-Christensen S, Backer V. Risk factors for onset of asthma: a 12-year prospective follow-up study. Chest Feb;129(2): Skadhauge LR, Baelum J, Siersted HC, Sherson DL, Dahl S, Thomsen GF, Omland O, Taudorf E, Sigsgaard TI. Forekomst af astma hos yngre voksne]ugeskr Laeger Feb 7;167(6):648-51) Ulrik CS, Postma DS, Backer V. Recognition of asthma in adolescents and young adults: which objective measure is best? J Asthma Sep;42(7): Reddel HK, Salome CM, Peat JK, Woolcock AJ. Which index of peak expiratory flow is most useful in the management of stable asthma? Am J Respir Crit Care Med May;151(5): Crapo RO, Casaburi R, Coates AL, Enright PL, Hankinson JL, Irvin CG, MacIntyre NR, McKay RT, Wanger JS, Anderson SD, Cockcroft DW, Fish JE, Sterk PJ. Guidelines for methacholine and exercise challenge testing Am J Respir Crit Care Med Jan; 161(1): Anderson SD, Brannan J, Spring J, Spalding N, Rodwell LT, Chan K, Gonda I,Walsh A, Clark AR. A new method for bronchialprovocation testing in asthmatic subjects using a dry powder of mannitol. Am J Respir Crit Care Med Sep;156(3 Pt 1): Anderson SD, Brannan JD. Methods for "indirect" challenge tests including exercise, eucapnic voluntary hyperpnea, and hypertonic aerosols. Clin Rev Allergy Immunol Feb;24(1): Review. ATS Workshop Proceedings: Exhaled Nitric Oxide and Nitric Oxide Oxidative Metabolism

Dansk Lungemedicinsk Selskab. Emne: Astma: Diagnostik hos voksne. Dato: 11.9.2008. Retningslinje nummer:

Dansk Lungemedicinsk Selskab. Emne: Astma: Diagnostik hos voksne. Dato: 11.9.2008. Retningslinje nummer: Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Astma: Diagnostik hos voksne Dato: 11.9.2008 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Celeste Porsbjerg, Peter Plaschke, Tina Skjold, Lars Bjerre-Kristensen, Hans Christian

Læs mere

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?!

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?! Nårdetersværtats,lle diagnosenastma 3Hvadkansygeplejerskensrollevære? CelestePorsbjerg Overlæge,ph.d.,kliniskforskningslektor LungemedicinskafdelingL,BispebjergHospital 6% 4% 2% 0% Astma enhyppigsygdomidanmark

Læs mere

Bronkial provokations tests hos børn

Bronkial provokations tests hos børn Bronkial provokations tests hos børn Lone Agertoft, overlæge, lektor H.C. Andersen Børnehospital, OUH Odense University Hospital 29-03-2016 Bronkial provokations tests Anstrengelsesprovokation Kuldeprovokation

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 2017 Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv om natten Så få astma-anfald

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 26.01.17 Case Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer

Læs mere

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H

Astma og Allergi. Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Astma og Allergi Arne Høst Ledende overlæge, dr. med. Børneafdeling H Approximate prevalence of various atopic diseases in relation to age allergic rhinitis Prevalence atopic dermatitis asthma food allergy

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning Både astma og kronisk bronchitis er meget almindelige

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Astmapjece. Til unge og forældre

Astmapjece. Til unge og forældre Astmapjece Til unge og forældre Kvalitet døgnet rundt Børne- og ungeklinikken Hvad er astma? Astma er det græske ord for åndedrætsbesvær. Astma er en kronisk betændelsestilstand (uden bakterier eller virus)

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 14.12.16 Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab - Emne: Astma: behandling

Dansk Lungemedicinsk Selskab - Emne: Astma: behandling Dansk Lungemedicinsk Selskab - Emne: Astma: behandling REVISION 2013 Udarbejdet af: Celeste Porsbjerg, Vibeke Backer, Hans Christian Siersted, Kirsten Sidenius, Ole Hilberg, Charlotte Suppli Ulrik, Uffe

Læs mere

Astma - arbejdsbetingen

Astma - arbejdsbetingen Astma - arbejdsbetingen Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Astma kan forårsages af påvirkninger på arbejdet (erhvervsastma) eller eksisterende astma kan forværres af påvirkninger

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling Resume Indholdsfortegnelse:

Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling Resume Indholdsfortegnelse: Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling - vejledning udarbejdet til fælles brug for almen praksis, speciallægepraksis og hospitalsambulatorier Rapporten er godkendt

Læs mere

Center for kompliceret anstrengelsesudløst åndenød

Center for kompliceret anstrengelsesudløst åndenød Center for kompliceret anstrengelsesudløst åndenød Ledende overlæge, ph.d. Hanne Madsen, Lungemedicinsk afd. J, Odense Universitetshospital Afdelingslæge Camilla Slot Mehlum; Øre-næse-halsafdeling F, Odense

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

1 Poul Henning Madsen

1 Poul Henning Madsen Poul Henning Madsen 1 2 Hvad håndterer vi i Lungemedicin SLB? Uafklarede lungeinfiltrater og stadieinddeling af malign sygdom i thorax Uafklarede radiologiske fund (eksempelvis mediastinal adenopati) Uafklarede

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Astma. Diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis. Lungesygdomme

Astma. Diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis. Lungesygdomme Astma Diagnostik, behandling og opfølgning i almen praksis Af Charlotte Suppli Ulrik Biografi Forfatter er speciallæge i intern medicin og medicinske lungesygdomme. Hun har publiceret ca. 100 videnskabelige

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

Databasen for Astma i Danmark. Dokumentalistrapport

Databasen for Astma i Danmark. Dokumentalistrapport Databasen for Astma i Danmark Dokumentalistrapport Version 1: januar 2016 Databasen for Astma i Danmark Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (KCKS) Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Vejledning i måling af peakflow og udfyldelse af skema.

Vejledning i måling af peakflow og udfyldelse af skema. Vejledning i måling af peakflow og udfyldelse af skema Version: 29-12-2016 Vejledning i måling af peakflow og udfyldelse af skema. Et peakflow-skema er en dagbog over hvordan din lungefunktion, bedømt

Læs mere

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Mannitol test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Mannitol test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynlig gøre, om du har astma. Ved undersøgelsen inhalerer du Mannitol, der frembringer en reaktion,

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt

Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få optimal effekt Center for Indeklima og Sundhed i Boliger CISBO Realdania forskning Netværksmøde 12.5.2014 Hvad ved vi om sundhedseffekter af at anvende en luftrenser i boligen, og hvordan skal man bruge den for at få

Læs mere

Anstrengelsesastma ved sport/idræt

Anstrengelsesastma ved sport/idræt Anstrengelsesastma ved sport/idræt Lars Pedersen, 1. reservelæge, ph.d. Medicinsk afdeling, Roskilde Sygehus Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital NLC 2010 Dias 1 Emner Anstrengelsesudløste

Læs mere

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende

< 2 gange/uge < 2 gange/måned FEV1 > 80 % af forventet. PEF var* < 20 % Grad 2 Mild persisterende Temanummer Juli 2011 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg L ungerne er opbygget af et fint forgrenet rørsystem, der leder den indåndede luft ud i alle dele af lungerne. Luften føres gennem hovedbronkier

Læs mere

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet KOL og Pulmonal hypertension -en update Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet DSKF 8.4. 2011 Klassifikation af pulmonal hypertension 2009 1. Pulmonal arterial hypertension (PAH)

Læs mere

Regeringen kan støtte forslaget.

Regeringen kan støtte forslaget. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 15 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 2 400.C.2-0 EUK 10. oktober 2005 KOMITÉSAG Til underretning

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet 19. januar 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03 aggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Astma og allergi blandt voksne i Danmark

Astma og allergi blandt voksne i Danmark Astma og allergi blandt voksne i Danmark AMA Esbjergs 25-års jubilæum 4. oktober 2010 Lars Skadhauge Jyllands-Posten 15. marts 1998 Indhold Definitioner Forekomst af astma og allergi RAV studiet Årsager

Læs mere

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004

Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Luftvejssymptomer og inflammatoriske reaktioner i relation til arbejde med fisk og jomfruhummer Thorshavn 30.4.2004 Øyvind Omland, Sven Viskum, Jakob Bønløkke, Torben Sigsgaard Institut for Miljø-& Arbejdsmedicin,

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet

SARKOIDOSE. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Lungeambulatoriet SARKOIDOSE Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Lungeambulatoriet HVAD ER SARKOIDOSE? Sarkoidose hedder også Boecks sygdom, opkaldt efter en norsk lungelæge. Der findes ikke noget dansk navn

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Patientvejledning. Metakolin test. Lungeundersøgelse for astma

Patientvejledning. Metakolin test. Lungeundersøgelse for astma Patientvejledning Metakolin test Lungeundersøgelse for astma Undersøgelsen er en provokationstest, der kan sandsynliggøre, om du har astma. Formål Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om du har astma.

Læs mere

Arbejdsbetinget lungesygdom. Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande)

Arbejdsbetinget lungesygdom. Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande) Arbejdsbetinget lungesygdom Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande) Us.: anamnese incl. erhvervsanamnese obj. us. rtg., CT LFU blodprøver

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL.

Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL. Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL. Arbejdsmedicinsk årsmøde april 2007 Nyborg Øyvind Omland Hvorfor måle lungefunktion? Afspejler funktionelle ændringer som følge af sygdom Kan afspejle miljømæssig påvirkning

Læs mere

Svær asthma bronchiale

Svær asthma bronchiale 52 VIDENSKAB Ugeskr Læger 177/1 5. januar 2015 Svær asthma bronchiale Anna von Bülow, Vibeke Backer & Celeste Porsbjerg KLINISK PRAKSIS Statusartikel Lungemedicinsk Forskningsenhed, Lungemedicinsk Afdeling,

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

Svampeskader i boliger og symptomer hos børn Speciallægens perspektiv. Kirsten Skamstrup Hansen ovl.phd. Pædiatrisk Klinik Gentofte

Svampeskader i boliger og symptomer hos børn Speciallægens perspektiv. Kirsten Skamstrup Hansen ovl.phd. Pædiatrisk Klinik Gentofte Svampeskader i boliger og symptomer hos børn Speciallægens perspektiv Kirsten Skamstrup Hansen ovl.phd. Pædiatrisk Klinik Gentofte Speciallægens viden Det ved jeg ikke noget om... Det ved jeg ikke ret

Læs mere

Forældrevejledning æggeprovokation

Forældrevejledning æggeprovokation Forældrevejledning æggeprovokation Fødevareprovokation med æg Fødevareprovokation med æg anvendes som den afgørende undersøgelse i situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt barnet tåler æg eller ej.

Læs mere

Helbredsskader ved svejsning

Helbredsskader ved svejsning Overlæge David Sherson Arbejds- og miljømedicinsk afd. Sygehus Lillebælt, Vejle david.sherson@slb.regionsyddanmark.dk 1 Nye teknologi har altid forårsaget nye arbejdsmiljø problemer! 2 Sundhedsrisici Bronkitis,

Læs mere

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse

Baggrundsnotat for Astma hos børn. Indholdsfortegnelse Baggrundsnotat for Astma hos børn Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

Læs mere

Leukotrien receptor antagonist (Montelukast) til behandling af mild til moderat astma hos voksne

Leukotrien receptor antagonist (Montelukast) til behandling af mild til moderat astma hos voksne Leukotrien receptor antagonist (Montelukast) til behandling af mild til moderat astma hos voksne Udarbejdet af Flora Riazi, Elmira Christensen, Vesna Djordjevic og Vitalii Tcacenco Vejleder: Mogens Vestergaard

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Hvem bruger astmamedicin?

Hvem bruger astmamedicin? Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK

Læs mere

Introduktion til arbejdsrelaterede luftvejssygdomme. Arbejdsrelateret astma og rhinitis

Introduktion til arbejdsrelaterede luftvejssygdomme. Arbejdsrelateret astma og rhinitis Introduktion til arbejdsrelaterede luftvejssygdomme Arbejdsrelateret astma og rhinitis Vivi Schlünssen Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed, Dansk Ramazzini Center, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet/

Læs mere

Databasen for Astma. Datadefinitioner

Databasen for Astma. Datadefinitioner Databasen for Astma Datadefinitioner Version 2.0 Oktober 2016 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. OMFATTEDE ENHEDER... 4 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 4 3.1 Patient population 1: Ambulante

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Status på medicinsk behandling af børneastma

Status på medicinsk behandling af børneastma Status på medicinsk behandling af børneastma 2014 Af Ulla Holten Nielsen og Ghousia Javid Kontakt: Ghousia Javid GHJA@SSI.dk Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Behandlingsvejledning for Astma hos børn

Behandlingsvejledning for Astma hos børn Behandlingsvejledning for Astma hos børn Målgruppe Alle læger der behandler børn med astma Lægemiddelkomitéer & sygehusapoteker Udarbejdet af Fagudvalget for Astma hos Børn under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden: SRP forløb Ingeniørhøjskolen 3D print dit eget spirometer, og vær med til at redde mennesker fra et liv med uopdaget lungesygdomme. (Se også om dine egne lunger er så sunde som du går og tror) Intro: Kom

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Osmohale, inhalationspulver i kapsler Mannitol Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette medicinen. Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Astma og allergi blandt børn og unge i Danmark

Astma og allergi blandt børn og unge i Danmark Astma og allergi blandt børn og unge i Danmark SAMMENFATNING: Vi fandt, at astma og høfeber havde været stigende henover en 15 årig periode, specielt viste denne danske undersøgelse at stigningerne var

Læs mere

3.2 Patient population 2: Receptpopulation

3.2 Patient population 2: Receptpopulation 1 Beregningsregler for indikatorer i Database for Astma i Danmark Opgørelsesåret: 1. juli til 30. juni OBS: Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. januar til 31. december. Opgørelsesåret

Læs mere

Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr

Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr Institut for Klinisk Medicin: Forebyggelse af allergi overfor forsøgsdyr Udarbejdet af Adjungeret lektor, ph.d. Aage Kristian Olsen Alstrup Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital Formål

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationspulver i Diskos 50, 100, 250 og 500 mikrogram/dosis Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM PIA HOLLAND GJØRUP 03-11-14

KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM PIA HOLLAND GJØRUP 03-11-14 KOL KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM PIA HOLLAND GJØRUP 03-11-14 DISPOSITION BAGGRUND ANATOMI Svælget (pharynx) Struben (larynx) Trachea Bronkiesystemet Alveolerne Lunge-kredsløbet ANATOMI Trachea 2 hovedbronchier

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

Børneastma Der var engang. Børneastma. Baggrund. Baggrund 12-11-2015. Disposition Astma hos børn og Unge Astma hos børn og unge

Børneastma Der var engang. Børneastma. Baggrund. Baggrund 12-11-2015. Disposition Astma hos børn og Unge Astma hos børn og unge Disposition Astma hos børn og Unge Astma hos børn og unge Lægedage 12. november 2015 Bella Center København Sune Rubak, Overlæge, Lektor, PhD Leder af Børne Center for lunge- og Allergi sygdomme Børneafdeling

Læs mere

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet.

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet. KOL-VEJLEDNING TIL DE PRAKTISERENDE LÆGER DIAGNOSTISERING, BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED KOL KOL - PROGRAMLEDELSEN VEJLE AMT, NOVEMBER 2006 1. Indledning Vejle Amt nedsatte i 2005 en Programledelse,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL Jørgen Vestbo KOL kronisk obstruktiv lungesygdom Kan forebygges og behandles Har væsentlige ekstrapulmonale manifestationer. Karakteriseret ved luftvejsobstruktion,

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Udredning og behandling af patienter med mulig svær astma Udarbejdet af: Celeste Porsbjerg, Anna von Bülow, Carl Nielsen, Anne Sophie Bjerrum, Niels Bjerring, Uffe Bødtger,

Læs mere

SPØRGESKEMA ALLERGI og LUNGEKLINIKKEN HELSINGØR

SPØRGESKEMA ALLERGI og LUNGEKLINIKKEN HELSINGØR SPØRGESKEMA ALLERGI og LUNGEKLINIKKEN HELSINGØR Hvorfor udfylde et spørgeskema? De bedste resultater af undersøgelse og behandling i Allergi og Lungeklinikken opnås ved, at helbredsoplysningerne er så

Læs mere

Patientinformation. Hvad er nældefeber? Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken

Patientinformation. Hvad er nældefeber? Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken Patientinformation Hvad er nældefeber? Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Børne- og ungeklinikken Nældefeber Hvad er nældefeber? Nældefeber er en almindelig, anfaldsvis optrædende, kløende

Læs mere