De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer."

Transkript

1 De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat Firmabiler på gule plader det bemærkes... 8 Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. Regeringens erhvervspakke er blandt andet udmøntet i nye regler på generationsskifteområdet. Her kan for alvor vejres morgenluft. De nye regler gør det lettere at gennemføre et generationsskifte i mange danske virksomheder. Vi tror, at mange virksomhedsejere og -købere bliver glade for de nye regler. Lempelserne gælder mulighederne for udskydelse af skatten - og de gælder den personkreds, der har mulighed for at foretage skatteudskydelsen. Der er vedtaget flere love med henblik på at fremme konkurrenceevnen. Disse regler vedrører flere forskellige områder indenfor skatte- og afgiftslovgivningen. Vi giver i FACIT en oversigt over de nye regler. Blandt andet hæves grænsen for at skulle afregne moms månedligt, og derved styrkes mange virksomheders likviditet. Underskud er selvfølgelig en trist ting. Det er klart, at en virksomhed over en given periode skal tjene penge for at overleve - og derfor også skal betale skat. Det ulykkelige i skattemæssig henseende har været, at underskud blev forældet efter 5 år. Fra 2002 vil skattemæssigt underskud i al fremtid kunne modregnes i kommende overskud. Den nye regel virker fornuftig - det kunne med det hidtidige system med en vis ret hævdes, at det ville være logisk at udbetale skatteværdien af underskuddet i stedet. En forudsætning for det retfærdige i den valgte løsning er, at skatteyderen fremover får positiv indkomst at modregne i. Opfyldes denne forudsætning ikke umiddelbart, er problemstillingen ganske uinteressant. FACIT har en lille afstikker til det juridiske hjørne. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på de nye regler for ansættelsesbeviser. For mange virksomheder vil det være nødvendigt at gøre noget ved de eksisterende ansættelsesaftaler inden 1. august. Ud over de lyse nætter er der grund til at glæde sig over fuld omkostningsdækning i skattesager og over nye regler for dokumentation af anvendelsen af biler på gule plader. Alt i alt er der lyse toner i dette nummer af FACIT - og de lyse tider smitter også af på harerne uden for de redaktionelle vinduer. De hygger sig, gør de!

2 Generationsskifte Lempelser af vilkårene for såkaldt skattemæssig succession Ændret lovgivning Hovedaktionærer Ved generationsskifte af en virksomhed er det væsentligt, at virksomhedens likviditet ikke belastes som følge af sælgers avance ved salget. Det kan opnås ved, at køber indtræder i sælgers skattemæssige forpligtelser. Der er vedtaget forskellige ændringer af skattelovgivningen, der skal gøre det mere smidigt at gennemføre et generationsskifte i en erhvervsvirksomhed. De nye regler sætter ind på to fronter. For det første udvides den kreds af personer, der kan succedere. For det andet udvides den kreds af virksomheder, der kan succederes i. Succession Skattemæssig succession kan efter nærmere regler ske dels i aktier, dels i aktiverne i en personligt ejet virksomhed. Succession betyder, at køber af hovedaktionæraktier eller af en personligt ejet virksomhed indtræder i sælgers stilling for så vidt angår anskaffelsestidspunkter og anskaffelsessummer for de overdragne aktier eller aktiver. Det indebærer, at sælger ikke beskattes, idet avancen på aktierne eller aktiverne, som sælger ville blive beskattet af ved et sædvanligt salg, overtages af køber som udskudt skattebyrde. Den overtagne skatteforpligtelse kommer således først til betaling, når sælgeren til sin tid afstår de pågældende aktier/aktiver, og beregnes efter de regler, der gælder på dette tidspunkt. Aktier Skattemæssig succession gælder kun for hovedaktionæraktier. Ved hovedaktionæraktier forstås som udgangspunkt aktier, hvor ejeren inden for de seneste 5 år har ejet mindst 25% af aktierne i selskabet eller rådet over mere end 50% af stemmeværdien i selskabet. Ved aktier erhvervet ved skattefri virksomhedsomdannelse af en personligt ejet virksomhed ses dog på andelen i aktiekapital/stemmeværdi indenfor de seneste 10 år. Visse nærtbeslægtedes besiddelser medregnes ved opgørelsen af andelen af aktiekapitalen/stemmeværdien. Det er endvidere et krav for skattemæssig succession, at den enkelte overdragelse udgør mindst 15% af stemmeværdien i selskabet. Overdragelse af anparter i anpartsselskaber sidestilles i enhver henseende med overdragelse af aktier. Der kan ikke succederes i tab på aktier, og erhververens underskud fra indkomstår før erhvervelsen kan ikke modregnes i fortjeneste ved overdragelse af aktierne. Der findes en række yderligere begrænsninger for succession. Det gælder med hensyn til de personer, der kan succedere, og de selskaber, der kan succederes i. Disse regler beskrives nærmere nedenfor. Personligt ejet virksomhed Ved succession i en personligt ejet virksomhed skal køberen foretage afskrivninger på grundlag af sælgerens afskrivningsgrundlag, og de afskrivningsberettigede aktiver anses for anskaffet af køberen på samme tidspunkt og til samme beløb som af sælgeren. De aktiver, der kan overdrages med succession, er de aktiver i virksomheden, hvor en sædvanlig virksomhedsafståelse ville udløse en skattepligtig fortjeneste. Det gælder eksempelvis afskrivningsberettigede bygninger, maskiner og inventar. Adgangen til at succedere forudsætter, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Dette kan ske enten ved, at hele virksomheden overdrages, eller ved, at en ideel andel af hele virksomheden overdrages. Der kan ikke succederes, hvis det kun er enkelte af virksomhedens aktiver, der overdrages, medmindre disse aktiver i sig selv udgør en selvstændig erhvervsvirksomhed. Der kan kun ske indtræden i genvundne afskrivninger på fast ejendom, såfremt der samtidig sker indtræden med hensyn til fortjenester efter ejendomsavancebeskatningsloven. Dette kan alene ske, såfremt mere end halvdelen af ejendommen anvendes i overdragerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed. 2

3 Personkredsen Efter hidtidige regler har overdragelsen af aktier og en personligt ejet virksomhed alene kunnet foretages med succession, når overdragelsen skete til personer indenfor en forholdsvis nær familiekreds. Ved nær familiekreds forstås børn og børnebørn samt søskende og deres børn og børnebørn. Overdragelsen kunne derimod ikke ske til personer udenfor den nære familiekreds uden beskatning af de skattemæssige avancer, som blev realiseret ved salget. Ved at udvide muligheden for at overdrage virksomheden med succession til at omfatte andre end den nære familiekreds - som det er sket med de vedtagne ændringer - er der større chance for, at det er den bedst egnede, der kommer til at videreføre virksomheden. De nye regler giver mulighed for, at nære medarbejdere kan succedere i sælgerens skattemæssige stilling på lige fod med familiemedlemmer. Ved nære medarbejdere forstås personer, der gennem en periode på 4 indkomstår forud for overdragelsen har været fuldtidsbeskæftiget i sammenlagt 3 år, og som på tidspunktet for overdragelsen er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden. Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed kan der ske overdragelse til en tidligere medarbejder - der nu er medejer - såfremt overdragelsen sker senest 5 år efter, at der første gang er overdraget en andel af virksomheden til den tidligere medarbejder. Denne regel giver mulighed for gennemførelse af glidende generationsskifte. Såfremt en virksomhed overdrages til flere købere, kan den enkelte køber sammen med sælgeren uafhængigt af de øvrige beslutte, om overdragelsen skal ske med succession. Finansielle selskaber I selskaber, hvis væsentligste aktivitet er passiv pengeanbringelse og/eller udlejning af fast ejendom, kan der ikke ske succession. Denne bedømmelse er objektiv. Selskabet har hidtil været omfattet af successionsbegrænsningen, såfremt mindst 25% af selskabets indtægter eller aktiver vedrører passiv pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom. Grænsen på 25% betød, at der i en række tilfælde ikke kunne succederes i velkonsoliderede selskaber, hvilket har vanskeliggjort videreførelsen af ellers veldrevne virksomheder. I de nye regler er den hidtidige grænse hævet fra 25% til 50%. Ved at hæve grænsen opnås, at der i flere selskaber vil kunne ske succession i aktier. Dette skyldes, at adgangen til succession kun afskæres i selskaber, hvis indtægter eller aktiver for mindst halvdelens vedkommende vedrører sådanne finansielle aktiver som pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom. Objektiv bedømmelse De i alt 3 år kan fordeles over en periode på 4 indkomstår, således at medarbejdere, der i en kortere periode har været væk fra virksomheden på grund af orlov, barsel, uddannelse, skoleophold, aftjening af værnepligt eller andet, ikke afskæres fra at benytte reglerne. Konsekvenser De gennemførte ændringer giver en væsentligt lettere adgang til at gennemføre generationsskifte i mange af de virksomheder, hvor der i de nærmeste år vil opstå et generationsskiftebehov. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at cirka 200 generationsskifter årligt gennemføres med personer, som har deltaget i virksomhedens daglige drift i mindst 3 år. Disse virksomhedskøbere vil fremover få likviditetsmæssige fordele af ændringerne. Mere interessant er imidlertid antallet af ikke gennemførte generationsskifter som følge af de hidtidige regler. Der kan kun gisnes om dette antal, men de nye regler vil utvivlsomt betyde, at kredsen af unge kræfter, der vil kunne løfte den byrde, det er at overtage en igangværende virksomhed, vil øges. Likviditetsmæssige fordele 3

4 Konkurrenceevnepakken Bedre og enklere regler på skatte- og afgiftsområdet Registreringsgrænsen er hævet 5-årsreglen ophævet 4 I martsnummeret af FACIT blev hovedpunkterne i den såkaldte konkurrenceevnepakke omtalt. Udover de udvidede muligheder for succession, som er omtalt i artiklen om generationsskifte, har vi nedenfor kort beskrevet et udpluk af de nu vedtagne lovforslag. Moms Momsregistreringsgrænsen er blevet hævet fra kr. til kr., og grænsen for, hvornår en virksomhed karakteriseres som stor, og som følge deraf skal angive og betale moms på månedsbasis, er blevet hævet fra 10 mio. kr. til 15 mio. kr. Fra og med juni måned 2002 får virksomheder på månedsmoms udsættelse med afregningen for juni måned til den 10. august. Alle andre måneder skal afregnes den 25. i den efterfølgende måned. Den nye omsætningsgrænse på 15 mio. kr. gælder først fra 1. juli Hvis man efter de nye regler ikke længere er en stor virksomhed, får man automatisk et nyt registreringsbevis og nye momsangivelser. Er man efter de nye regler ikke længere registreringspligtig, skal man selv sørge for afmeldelse. Afmeldelse kan medføre tilbagebetaling af tidligere refunderet moms. Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger kan fra og med 1. juli 2002 afmelde sig fra registrering og overgå til momsfri virksomhed. Det er en forudsætning for momsfriheden ved salg af varer og tjenesteydelser, at fritagelsen ikke fremkalder konkurrencefordrejning, og at en række andre betingelser er opfyldt, herunder prisfastsættelse, anvendelse af overskud, samt at aktiviteterne ikke er erhvervsmæssige. Momsregistrerede foreninger kan fortsat søge om fritagelse fra gang til gang. Underskudsfremførsel Den hidtil gældende 5-årsregel for fremførsel af skattemæssige underskud og skattemæssige tab er ophævet. Fremover vil underskud og tab derfor kunne fremføres uendeligt. For at få den ønskede virkning skal underskud og tab i modsætning til hidtil selvangives løben- de. Den skatteansættende myndighed skal ligne underskud og tab allerede for det indkomstår, hvori tabet eller underskuddet opstår. En eventuel ligningsmæssig ændring af disse underskud og tab skal kunne påklages i det ligningsmæssige klagesystem. De nye regler gælder underskud og tab, der opstår i indkomståret 2002 eller senere indkomstår. Underskud og tab opstået før 2002 vil derfor stadig være omfattet af 5-årsreglen. Skattefrit udbytte Et selskab, der ejer mindst 20% af kapitalen i et andet selskab, kan fra og med 1. januar 2002 modtage skattefrit udbytte. Den tidligere grænse var 25%. Grænsen gælder - med visse modifikationer - også for udenlandske selskaber. Omstrukturering Reglerne for skattefrie omstruktureringer er blevet forenklet. Det er blevet nemmere at opdele virksomheder i forskellige grene - spaltning - og at fordele grenene mellem forskellige ejere på en sådan måde, at der kun skal betales skat af de penge, ejerne får udbetalt. Fremover vil selskaberne i højere grad end hidtil selv kunne styre, i hvilket omfang en transaktion skal udløse beskatning. Den del af vederlæggelsen, der sker kontant, anses for en skattepligtig transaktion, hvorimod den del, der vederlægges i form af aktier, bliver skattefri, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Den såkaldte pro rata-regel er ophævet, således at aktionærerne ikke længere skal modtage aktier i de modtagende selskaber i samme forhold som deres aktiebesiddelser i de indskydende selskaber. Tre aktionærer, som i ligeligt forhold ejer aktiekapitalen i et selskab med eksempelvis investering i ejendomme, aktier og obligationer, kan spalte selskabet i tre individuelle selskaber, hvor den ene aktionær modtager aktier i ejendomsselskabet, den anden aktionær modtager aktier i aktieinvesteringsselskabet, og den tredje aktionær modtager aktier i obligationsinvesteringsselskabet. Forskelle imellem de tre nye selskabers værdier kan udbetaltes kontant med deraf følgende beskatning.

5 Parcelhusreglen er til debat igen Vestre Landsrets dom understreger, at den faktiske anvendelse er afgørende for skattepligten Den fortjeneste, der opnås ved afståelse af enog tofamiliehuse og sommerhuse, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, såfremt ejendommen har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand. Ovenstående hovedregel - der populært omtales som parcelhusreglen - er endvidere betinget af: at ejendommens samlede grundareal er mindre end m 2, eller at der ifølge offentlig myndighed ikke kan foretages udstykning fra ejendommen til selvstændig bebyggelse, eller at udstykning ifølge erklæring fra skatteministeren vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. Det er yderligere en betingelse, at ejendommen har været vurderet som en- eller tofamiliehus eller som sommerhus på afståelsestidspunktet. Landsretsdom En Vestre Landsretsdom fastslår nu, at det endvidere er en betingelse, at ejendommen ikke har skiftet karakter i ejerperioden. En ejendom, som var vurderet som et enfamiliehus, havde tidligere været beboet af ejeren, men blev ved afhændelsen anvendt 100% erhvervsmæssigt. Ejendommen fandtes derfor ikke på afhændelsestidspunktet at have karakter af en beboelsesejendom, hvorfor salget ikke kunne omfattes af parcelhusreglen. Det er vigtigt for opretholdelsen af skattefritagelsen i parcelhusreglen, at ejendommen også på afståelsestidspunktet har karakter af en- eller tofamiliehus. Ejendommens vurderingsmæssige status er altså ikke alene afgørende, idet man også vil lægge vægt på den faktiske anvendelse. En ejendom, som har været anvendt til beboelse af ejeren, må ikke på afståelsestidspunktet være benyttet erhvervsmæssigt i væsentligt omfang, hvis man ønsker at bevare skattefritagelsen. Ved væsentlig anvendelse forstås i denne forbindelse mere end 50% af ejendommen. Det er endvidere en betingelse, at ejendommen har bevaret sin karakter som en- eller tofamiliehus. I den forbindelse er udlejning til beboelse ikke erhvervsmæssig virksomhed. Vurderingsmæssig status ikke afgørende Ansættelsesbeviser Nyt lovkrav træder i kraft 1. juli 2002 Ændrede regler vedrørende ansættelsesbeviser betyder, at virksomhederne bør overveje, om der er behov for at justere de gældende og fremtidige ansættelseskontrakter. Af den nye lov om ansættelsesbeviser fremgår, at virksomhederne skal give medarbejderne skriftlig oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Det fremgår ikke af loven, hvad der er indeholdt i væsentlige vilkår, men Beskæftigelsesministeriet udsender i juni måned en vejledning, der skal bidrage til en konkretisering heraf. Det må bero på en konkret vurdering af det enkelte ansættelsesforhold, hvad et væsentligt vilkår omfatter, men eksempelvis aftaler om overarbejde, forskudte arbejdstider, weekendarbejde, pligtmæssig rejseaktivitet, insiderregler og sikkerhedsregler kan være omfattet. Fra den 1. juli 2002 skal ændringerne være med i alle nyansattes kontrakter, og senest 1. august 2002 skal arbejdsgiveren sørge for, at alle eksisterende kontrakter bliver bragt i overensstemmelse med de nye regler. En eventuel overtrædelse af oplysningspligten indebærer en forøget risiko for sanktionering i form af en økonomisk godtgørelse til medarbejderen. Væsentlige vilkår 5

6 Omkostningsdækning i skattesager Fuld godtgørelse til skatteyder i vundne sager Vurdering for hver instans Folketinget har vedtaget regler, der medfører fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager, som skatteyder vinder helt eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne. Betingelser Betingelsen for at opnå fuld godtgørelse er opfyldt, når en skatteyder får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Denne vurdering af sagen skal foretages for hver instans, men med mulighed for at efterregulere tidligere bedømmelser. Den instans, der skal afgøre sagen - eksempelvis Landsskatteretten - skal sammen med afgørelsen afgive en udtalelse om, i hvilket omfang skatteyderen har fået medhold. Ved told- og skatteregionens afgørelse af godtgørelsens omfang vil denne udtalelse skulle indgå, men regionen er ikke bundet heraf. Vurderingen af, om skatteyder har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, vil være en skønsmæssig vurdering af såvel målelige som ikke målelige forhold i sagen. Antallet af klagepunkter er ikke i sig selv afgørende. Taber skatteyderen sagen, udgør godtgørelsen 50% svarende til de hidtil gældende regler. De nye regler indebærer endvidere, at godtgørelsen til skatteyderen hæves fra 85% til 100% i sager, der som principielle sager videreføres af skattemyndighederne. Omkostningerne Det er dyrt at føre skattesager. Selvom man kan få refunderet 50% eller 100% af sine udgifter til revisor eller advokat, bør man grundigt vurdere, om man har tid, penge og kræfter til at føre sådanne sager. Det er selvfølgelig en betydelig forbedring af reglerne, at man nu kan få dækket samtlige egne omkostninger til rådgivere med videre, hvis man vinder en skattesag, men man får ikke dækket egne udgifter og eget tidsforbrug. De godtgørelsesberettigede udgifter omfatter: Udgifter til sagkyndig bistand Udgifter til syn og skøn Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale Pålagte sagsomkostninger Udgifter til en sagkyndigs udtalelse om, hvorvidt en afgørelse i en klage- eller retssag bør påklages eller prøves ved domstol De nye regler gælder for sager, hvor vurderingen af godtgørelsen bliver afgjort efter den 17. januar Man kan således få 100% refusion af udgifter afholdt før den 17. januar 2002, såfremt man ikke har fået refusion for udgifterne efter de gamle regler. Ansøgningen om omkostningsgodtgørelse kan foretages efter hver instansbehandling, men man kan også vente med at ansøge, til sagen er endeligt afgjort. Nye regler for ejendomsværdiskat Der er indført et loft over ejendomsværdiskatten Beskatningsgrundlaget Ejendomsværdiskatten afløste sidste år lejeværdien af fast ejendom. Efter en ændring af ejendomsværdiskatteloven skal skatten fremover beregnes af den laveste værdi af: 1. Ejendomsværdien 1. januar i indkomståret 2. Ejendomsværdien 1. januar % 3. Ejendomsværdien 1. januar 2002 For udenlandske ejendomme anvendes anskaffelsessummen. Det gælder dog ikke ejendomme anskaffet før 1. januar Her anvendes handelsværdien pr. 1. januar Ejendomsværdiskatten udgør 1% af værdien op til kr. og 3% af resten. Det loft, der er indført over ejendomsværdiskatten, betyder, at grundlaget for ejendomsværdibeskatningen for den samme ejendom i den samme stand med den samme ejer ikke vil kunne stige udover det beløb, der fremgår af den automatiske forskudsregistrering for

7 Er der foretaget om- og tilbygninger, der medfører en omvurdering af ejendommen, skal denne højere værdi anvendes. Dette gælder dog ikke, hvis man vælger ovennævnte alternativ 1. For udenlandske ejendomme lægges de faktiske omkostninger til beregningsgrundlaget. Ejendomsværdiskat betalt i udlandet kan modregnes i den danske skat. Der kan i nogle tilfælde opnås fuldt nedslag i ejendomsværdiskatten vedrørende udenlandske ejendomme. Det gælder eksempelvis ejendomme beliggende i Frankrig. Pensionister får et nedslag i ejendomsværdiskatten på 0,4%, dog højest kr. pr. år. Tjener en pensionist over kr. (ægtepar kr.), reducerer man nedslaget med 5% af det overskydende beløb. Personer, der har købt ejendommen senest 1. juli 1998, får et nedslag på 0,2%. Herudover får disse personer et nedslag på 0,4%, hvis de anvendte standardfradraget, før loven trådte i kraft. Reglerne er blevet lempet vedrørende helårshuse, så man ikke længere skal betale skatten af et fraflyttet hus, der endnu ikke er solgt. Man skal ligeledes først betale skat af et nyt hus, når man flytter ind. Pensionister Firmabiler på gule plader Nye regler om firmabilbeskatning på gulpladebiler Folketinget har besluttet at afskaffe det dokumentationskrav, som ejere af firmabiler på gule plader har skullet efterleve. Reglerne er trådt i kraft med virkning fra 1. januar Når man anskaffer en firmabil på gule plader, kan momsen herpå fratrækkes i momsregistrerede virksomheders regnskab, ligesom man slipper for at betale tillægsafgift for privat anvendelse - et beløb på godt kr. årligt. Selv om en sådan firmabil alene anvendes til kørsel for virksomheden, og selv om man ved registreringen og ved at fratrække momsen i regnskabet tilkendegiver denne anvendelse, kunne man indtil 1. januar 2002 komme i den groteske situation, at skattemyndighederne ville beskatte den private råderet over firmabilen på trods af, at den ifølge momsloven udelukkende måtte anvendes erhvervsmæssigt. Det kunne altså være nødvendigt at føre kørebog for at dokumentere, at firmabilen på gule plader udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt. beskatning af fri bil. Konsekvensen af privat kørsel i en sådan bil vil jo være en overtrædelse af reglerne i såvel momsloven som vægtafgiftsloven. Efter ændringen af de hidtil gældende regler vil firmabiler på gule nummerplader, hvoraf der ikke er betalt tillæg for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven, blive fritaget fra ligningslovens bestemmelser om beskatning af rådighed over fri bil. Bevisbyrde- og dokumentationskrav, der er udviklet i relation til den almindelige firmabilbeskatning, finder således ikke anvendelse på de omhandlede gulpladebiler. Gulpladebiler fritaget Nye regler Når arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende ved at undlade at betale tillægsafgift for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven og ved at fradrage momsen af anskaffelsessummen efter momsloven tilkendegiver, at bilen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt, er det selvfølgelig urimeligt at stille krav om kørebog med videre for at undgå Hvis det viser sig, at der alligevel køres privat i firmabilen, vil det som nævnt være en overtrædelse af momsreglerne og vægtafgiftsloven. Ministeren er blevet kritiseret for, at reglerne ikke gælder med tilbagevirkende kraft. Det er uvist, om denne kritik medfører en ændring af praksis på området. Ikke tilbagevirkende kraft 7

8 - d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar juni 2002 udgør 4% p.a. Diskonto: ,50% ,75% ,50% ,25% ,75% ,25% Aktuelle datoer 25. juni 2002 Betaling af moms - store virksomheder. 1. juli 2002 Indsendelse af selvangivelse for bogføringseller regnskabspligtige personer - herunder personer, der anvender virksomhedsordningen, deltager i anpartsprojekter eller har udenlandsk indkomst. Selvangivelsen anses dog for indsendt til tiden, hvis skatteforvaltningen har modtaget den senest den 2. juli 2002 med ordinær post eller ved normal kontortids begyndelse. Henlæggelse til konjunkturudligning for selvstændige, der anvender kapitalafkastordningen. Indsendelse af selvangivelse for selskaber og fonde med videre, hvis regnskabsår udløber i perioden fra 31. december 2001 til 31. marts Fristen for indbetaling af restskat på op til kr. uden procenttillæg. Den del af en eventuel restskat, der ligger over kr., opkræves i september, oktober og november måneder 2002 med et tillæg på 7%. 10. august 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 10. mio. kr. om året). Betaling af moms - mellemstore virksomheder (omsætning 1-10 mio. kr. om året). 26. august 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15. mio. kr. om året). 2. september 2002 Betaling af moms - små virksomheder (omsætning under 1 mio. kr. om året). Registreringsafgift retur Ved indregistrering af nye og brugte biler og motorcykler betales registreringsafgift. Som reglerne er i dag, godtgøres ingen del af registreringsafgiften, når et køretøj på et senere tidspunkt skal udføres fra Danmark. Folketinget har nu vedtaget en godtgørelsesordning for registreringsafgift af brugte person- og varebiler samt motorcykler, når køretøjerne udføres fra Danmark. Godtgørelsen tager udgangspunkt i værdien for en brugt bil solgt af en forhandler. Der vil ikke blive udbetalt beløb under kr. for biler og kr. for motorcykler. Reglerne har virkning fra 1. juli Det bemærkes, at staten beholder 15% af den godtgjorte registreringsafgift som betaling for ulejligheden - og derved er de nye regler i de fleste tilfælde uden interesse. Skattefrie sundhedsudgifter Hvis en virksomhed har en generel personalepolitik om det, kan den afholde lægefagligt begrundede udgifter til behandlingen af en række sygdomme og lidelser, uden at medarbejderen bliver beskattet heraf. Det samme gælder, hvis arbejdsgiveren tegner eller refunderer udgiften til forsikringsmæssig dækning af disse udgifter, eller hvis arbejdsgiveren yder medarbejderen et helt eller delvist rentefrit lån til behandlingen. Kravet om henvisning fra en læge gælder ikke for behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, hvor der blot skal foreligge en skriftlig erklæring fra en læge om, at medarbejderen har behov for behandling. Skattefriheden for kiropraktorbehandling er alene betinget af en skriftlig erklæring fra en kiropraktor. Kosmetiske behandlinger er ikke omfattet af ordningen. Der gælder en række betingelser for, at man kan anvende reglerne, blandt andet at ordningen skal være ens for alle personalegrupper med samme anciennitet og arbejdstid. De nye regler er indført med virkning fra 1. januar De ændrede regler for arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning har dog først virkning fra 1. juni RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Statsautoriserede revisorer Århus / Skanderborg Haugbyrd & Gunni Pedersen Frederiksberg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer AS Randers / Hadsten / Hadsund / Mørke Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriserede revisorer København H. Martinsen Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg Revisorsamvirket af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S Statsautoriserede Revisorer Horsens Sønderjyllands Revision Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer Viborg FACIT-redaktion: Jens Skovby (ansv.) Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS Juni 2002 Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 4. juni 2002.

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET

REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET 28. november 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 REGERINGENS SKATTELEMPELSER UDOVER SKATTESTOPPET I regeringsgrundlaget "Vækst, velfærd - fornyelse" er der udover det proklamerede skattestop

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten.

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten. Nyt fra fronten INDHOLD: Forårspakken 2004... 2 Klar besked om skat... 3 Holdingselskaber får momsfradrag... 4 På efterløn med pengetank... 4 Kapitalpensioner kan nu hæves successivt... 5 Skattemappen...

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Stå ej til søs... Det hører til sjældenhederne, at vi her i FACIT kan skrive om en ny lovgivning for revisorer.

Stå ej til søs... Det hører til sjældenhederne, at vi her i FACIT kan skrive om en ny lovgivning for revisorer. Stå ej til søs... INDHOLD: Ny revisorlov... 2-4 Statsskatteloven fylder 100 år... 4 Nye fristregler... 5 Frie goder... 6-7 Klar besked om skat... 7 - det bemærkes... 8 Det hører til sjældenhederne, at

Læs mere