De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer."

Transkript

1 De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat Firmabiler på gule plader det bemærkes... 8 Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. Regeringens erhvervspakke er blandt andet udmøntet i nye regler på generationsskifteområdet. Her kan for alvor vejres morgenluft. De nye regler gør det lettere at gennemføre et generationsskifte i mange danske virksomheder. Vi tror, at mange virksomhedsejere og -købere bliver glade for de nye regler. Lempelserne gælder mulighederne for udskydelse af skatten - og de gælder den personkreds, der har mulighed for at foretage skatteudskydelsen. Der er vedtaget flere love med henblik på at fremme konkurrenceevnen. Disse regler vedrører flere forskellige områder indenfor skatte- og afgiftslovgivningen. Vi giver i FACIT en oversigt over de nye regler. Blandt andet hæves grænsen for at skulle afregne moms månedligt, og derved styrkes mange virksomheders likviditet. Underskud er selvfølgelig en trist ting. Det er klart, at en virksomhed over en given periode skal tjene penge for at overleve - og derfor også skal betale skat. Det ulykkelige i skattemæssig henseende har været, at underskud blev forældet efter 5 år. Fra 2002 vil skattemæssigt underskud i al fremtid kunne modregnes i kommende overskud. Den nye regel virker fornuftig - det kunne med det hidtidige system med en vis ret hævdes, at det ville være logisk at udbetale skatteværdien af underskuddet i stedet. En forudsætning for det retfærdige i den valgte løsning er, at skatteyderen fremover får positiv indkomst at modregne i. Opfyldes denne forudsætning ikke umiddelbart, er problemstillingen ganske uinteressant. FACIT har en lille afstikker til det juridiske hjørne. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på de nye regler for ansættelsesbeviser. For mange virksomheder vil det være nødvendigt at gøre noget ved de eksisterende ansættelsesaftaler inden 1. august. Ud over de lyse nætter er der grund til at glæde sig over fuld omkostningsdækning i skattesager og over nye regler for dokumentation af anvendelsen af biler på gule plader. Alt i alt er der lyse toner i dette nummer af FACIT - og de lyse tider smitter også af på harerne uden for de redaktionelle vinduer. De hygger sig, gør de!

2 Generationsskifte Lempelser af vilkårene for såkaldt skattemæssig succession Ændret lovgivning Hovedaktionærer Ved generationsskifte af en virksomhed er det væsentligt, at virksomhedens likviditet ikke belastes som følge af sælgers avance ved salget. Det kan opnås ved, at køber indtræder i sælgers skattemæssige forpligtelser. Der er vedtaget forskellige ændringer af skattelovgivningen, der skal gøre det mere smidigt at gennemføre et generationsskifte i en erhvervsvirksomhed. De nye regler sætter ind på to fronter. For det første udvides den kreds af personer, der kan succedere. For det andet udvides den kreds af virksomheder, der kan succederes i. Succession Skattemæssig succession kan efter nærmere regler ske dels i aktier, dels i aktiverne i en personligt ejet virksomhed. Succession betyder, at køber af hovedaktionæraktier eller af en personligt ejet virksomhed indtræder i sælgers stilling for så vidt angår anskaffelsestidspunkter og anskaffelsessummer for de overdragne aktier eller aktiver. Det indebærer, at sælger ikke beskattes, idet avancen på aktierne eller aktiverne, som sælger ville blive beskattet af ved et sædvanligt salg, overtages af køber som udskudt skattebyrde. Den overtagne skatteforpligtelse kommer således først til betaling, når sælgeren til sin tid afstår de pågældende aktier/aktiver, og beregnes efter de regler, der gælder på dette tidspunkt. Aktier Skattemæssig succession gælder kun for hovedaktionæraktier. Ved hovedaktionæraktier forstås som udgangspunkt aktier, hvor ejeren inden for de seneste 5 år har ejet mindst 25% af aktierne i selskabet eller rådet over mere end 50% af stemmeværdien i selskabet. Ved aktier erhvervet ved skattefri virksomhedsomdannelse af en personligt ejet virksomhed ses dog på andelen i aktiekapital/stemmeværdi indenfor de seneste 10 år. Visse nærtbeslægtedes besiddelser medregnes ved opgørelsen af andelen af aktiekapitalen/stemmeværdien. Det er endvidere et krav for skattemæssig succession, at den enkelte overdragelse udgør mindst 15% af stemmeværdien i selskabet. Overdragelse af anparter i anpartsselskaber sidestilles i enhver henseende med overdragelse af aktier. Der kan ikke succederes i tab på aktier, og erhververens underskud fra indkomstår før erhvervelsen kan ikke modregnes i fortjeneste ved overdragelse af aktierne. Der findes en række yderligere begrænsninger for succession. Det gælder med hensyn til de personer, der kan succedere, og de selskaber, der kan succederes i. Disse regler beskrives nærmere nedenfor. Personligt ejet virksomhed Ved succession i en personligt ejet virksomhed skal køberen foretage afskrivninger på grundlag af sælgerens afskrivningsgrundlag, og de afskrivningsberettigede aktiver anses for anskaffet af køberen på samme tidspunkt og til samme beløb som af sælgeren. De aktiver, der kan overdrages med succession, er de aktiver i virksomheden, hvor en sædvanlig virksomhedsafståelse ville udløse en skattepligtig fortjeneste. Det gælder eksempelvis afskrivningsberettigede bygninger, maskiner og inventar. Adgangen til at succedere forudsætter, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Dette kan ske enten ved, at hele virksomheden overdrages, eller ved, at en ideel andel af hele virksomheden overdrages. Der kan ikke succederes, hvis det kun er enkelte af virksomhedens aktiver, der overdrages, medmindre disse aktiver i sig selv udgør en selvstændig erhvervsvirksomhed. Der kan kun ske indtræden i genvundne afskrivninger på fast ejendom, såfremt der samtidig sker indtræden med hensyn til fortjenester efter ejendomsavancebeskatningsloven. Dette kan alene ske, såfremt mere end halvdelen af ejendommen anvendes i overdragerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed. 2

3 Personkredsen Efter hidtidige regler har overdragelsen af aktier og en personligt ejet virksomhed alene kunnet foretages med succession, når overdragelsen skete til personer indenfor en forholdsvis nær familiekreds. Ved nær familiekreds forstås børn og børnebørn samt søskende og deres børn og børnebørn. Overdragelsen kunne derimod ikke ske til personer udenfor den nære familiekreds uden beskatning af de skattemæssige avancer, som blev realiseret ved salget. Ved at udvide muligheden for at overdrage virksomheden med succession til at omfatte andre end den nære familiekreds - som det er sket med de vedtagne ændringer - er der større chance for, at det er den bedst egnede, der kommer til at videreføre virksomheden. De nye regler giver mulighed for, at nære medarbejdere kan succedere i sælgerens skattemæssige stilling på lige fod med familiemedlemmer. Ved nære medarbejdere forstås personer, der gennem en periode på 4 indkomstår forud for overdragelsen har været fuldtidsbeskæftiget i sammenlagt 3 år, og som på tidspunktet for overdragelsen er fuldtidsbeskæftiget i virksomheden. Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed kan der ske overdragelse til en tidligere medarbejder - der nu er medejer - såfremt overdragelsen sker senest 5 år efter, at der første gang er overdraget en andel af virksomheden til den tidligere medarbejder. Denne regel giver mulighed for gennemførelse af glidende generationsskifte. Såfremt en virksomhed overdrages til flere købere, kan den enkelte køber sammen med sælgeren uafhængigt af de øvrige beslutte, om overdragelsen skal ske med succession. Finansielle selskaber I selskaber, hvis væsentligste aktivitet er passiv pengeanbringelse og/eller udlejning af fast ejendom, kan der ikke ske succession. Denne bedømmelse er objektiv. Selskabet har hidtil været omfattet af successionsbegrænsningen, såfremt mindst 25% af selskabets indtægter eller aktiver vedrører passiv pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom. Grænsen på 25% betød, at der i en række tilfælde ikke kunne succederes i velkonsoliderede selskaber, hvilket har vanskeliggjort videreførelsen af ellers veldrevne virksomheder. I de nye regler er den hidtidige grænse hævet fra 25% til 50%. Ved at hæve grænsen opnås, at der i flere selskaber vil kunne ske succession i aktier. Dette skyldes, at adgangen til succession kun afskæres i selskaber, hvis indtægter eller aktiver for mindst halvdelens vedkommende vedrører sådanne finansielle aktiver som pengeanbringelse og udlejning af fast ejendom. Objektiv bedømmelse De i alt 3 år kan fordeles over en periode på 4 indkomstår, således at medarbejdere, der i en kortere periode har været væk fra virksomheden på grund af orlov, barsel, uddannelse, skoleophold, aftjening af værnepligt eller andet, ikke afskæres fra at benytte reglerne. Konsekvenser De gennemførte ændringer giver en væsentligt lettere adgang til at gennemføre generationsskifte i mange af de virksomheder, hvor der i de nærmeste år vil opstå et generationsskiftebehov. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at cirka 200 generationsskifter årligt gennemføres med personer, som har deltaget i virksomhedens daglige drift i mindst 3 år. Disse virksomhedskøbere vil fremover få likviditetsmæssige fordele af ændringerne. Mere interessant er imidlertid antallet af ikke gennemførte generationsskifter som følge af de hidtidige regler. Der kan kun gisnes om dette antal, men de nye regler vil utvivlsomt betyde, at kredsen af unge kræfter, der vil kunne løfte den byrde, det er at overtage en igangværende virksomhed, vil øges. Likviditetsmæssige fordele 3

4 Konkurrenceevnepakken Bedre og enklere regler på skatte- og afgiftsområdet Registreringsgrænsen er hævet 5-årsreglen ophævet 4 I martsnummeret af FACIT blev hovedpunkterne i den såkaldte konkurrenceevnepakke omtalt. Udover de udvidede muligheder for succession, som er omtalt i artiklen om generationsskifte, har vi nedenfor kort beskrevet et udpluk af de nu vedtagne lovforslag. Moms Momsregistreringsgrænsen er blevet hævet fra kr. til kr., og grænsen for, hvornår en virksomhed karakteriseres som stor, og som følge deraf skal angive og betale moms på månedsbasis, er blevet hævet fra 10 mio. kr. til 15 mio. kr. Fra og med juni måned 2002 får virksomheder på månedsmoms udsættelse med afregningen for juni måned til den 10. august. Alle andre måneder skal afregnes den 25. i den efterfølgende måned. Den nye omsætningsgrænse på 15 mio. kr. gælder først fra 1. juli Hvis man efter de nye regler ikke længere er en stor virksomhed, får man automatisk et nyt registreringsbevis og nye momsangivelser. Er man efter de nye regler ikke længere registreringspligtig, skal man selv sørge for afmeldelse. Afmeldelse kan medføre tilbagebetaling af tidligere refunderet moms. Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger kan fra og med 1. juli 2002 afmelde sig fra registrering og overgå til momsfri virksomhed. Det er en forudsætning for momsfriheden ved salg af varer og tjenesteydelser, at fritagelsen ikke fremkalder konkurrencefordrejning, og at en række andre betingelser er opfyldt, herunder prisfastsættelse, anvendelse af overskud, samt at aktiviteterne ikke er erhvervsmæssige. Momsregistrerede foreninger kan fortsat søge om fritagelse fra gang til gang. Underskudsfremførsel Den hidtil gældende 5-årsregel for fremførsel af skattemæssige underskud og skattemæssige tab er ophævet. Fremover vil underskud og tab derfor kunne fremføres uendeligt. For at få den ønskede virkning skal underskud og tab i modsætning til hidtil selvangives løben- de. Den skatteansættende myndighed skal ligne underskud og tab allerede for det indkomstår, hvori tabet eller underskuddet opstår. En eventuel ligningsmæssig ændring af disse underskud og tab skal kunne påklages i det ligningsmæssige klagesystem. De nye regler gælder underskud og tab, der opstår i indkomståret 2002 eller senere indkomstår. Underskud og tab opstået før 2002 vil derfor stadig være omfattet af 5-årsreglen. Skattefrit udbytte Et selskab, der ejer mindst 20% af kapitalen i et andet selskab, kan fra og med 1. januar 2002 modtage skattefrit udbytte. Den tidligere grænse var 25%. Grænsen gælder - med visse modifikationer - også for udenlandske selskaber. Omstrukturering Reglerne for skattefrie omstruktureringer er blevet forenklet. Det er blevet nemmere at opdele virksomheder i forskellige grene - spaltning - og at fordele grenene mellem forskellige ejere på en sådan måde, at der kun skal betales skat af de penge, ejerne får udbetalt. Fremover vil selskaberne i højere grad end hidtil selv kunne styre, i hvilket omfang en transaktion skal udløse beskatning. Den del af vederlæggelsen, der sker kontant, anses for en skattepligtig transaktion, hvorimod den del, der vederlægges i form af aktier, bliver skattefri, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Den såkaldte pro rata-regel er ophævet, således at aktionærerne ikke længere skal modtage aktier i de modtagende selskaber i samme forhold som deres aktiebesiddelser i de indskydende selskaber. Tre aktionærer, som i ligeligt forhold ejer aktiekapitalen i et selskab med eksempelvis investering i ejendomme, aktier og obligationer, kan spalte selskabet i tre individuelle selskaber, hvor den ene aktionær modtager aktier i ejendomsselskabet, den anden aktionær modtager aktier i aktieinvesteringsselskabet, og den tredje aktionær modtager aktier i obligationsinvesteringsselskabet. Forskelle imellem de tre nye selskabers værdier kan udbetaltes kontant med deraf følgende beskatning.

5 Parcelhusreglen er til debat igen Vestre Landsrets dom understreger, at den faktiske anvendelse er afgørende for skattepligten Den fortjeneste, der opnås ved afståelse af enog tofamiliehuse og sommerhuse, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, såfremt ejendommen har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand. Ovenstående hovedregel - der populært omtales som parcelhusreglen - er endvidere betinget af: at ejendommens samlede grundareal er mindre end m 2, eller at der ifølge offentlig myndighed ikke kan foretages udstykning fra ejendommen til selvstændig bebyggelse, eller at udstykning ifølge erklæring fra skatteministeren vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. Det er yderligere en betingelse, at ejendommen har været vurderet som en- eller tofamiliehus eller som sommerhus på afståelsestidspunktet. Landsretsdom En Vestre Landsretsdom fastslår nu, at det endvidere er en betingelse, at ejendommen ikke har skiftet karakter i ejerperioden. En ejendom, som var vurderet som et enfamiliehus, havde tidligere været beboet af ejeren, men blev ved afhændelsen anvendt 100% erhvervsmæssigt. Ejendommen fandtes derfor ikke på afhændelsestidspunktet at have karakter af en beboelsesejendom, hvorfor salget ikke kunne omfattes af parcelhusreglen. Det er vigtigt for opretholdelsen af skattefritagelsen i parcelhusreglen, at ejendommen også på afståelsestidspunktet har karakter af en- eller tofamiliehus. Ejendommens vurderingsmæssige status er altså ikke alene afgørende, idet man også vil lægge vægt på den faktiske anvendelse. En ejendom, som har været anvendt til beboelse af ejeren, må ikke på afståelsestidspunktet være benyttet erhvervsmæssigt i væsentligt omfang, hvis man ønsker at bevare skattefritagelsen. Ved væsentlig anvendelse forstås i denne forbindelse mere end 50% af ejendommen. Det er endvidere en betingelse, at ejendommen har bevaret sin karakter som en- eller tofamiliehus. I den forbindelse er udlejning til beboelse ikke erhvervsmæssig virksomhed. Vurderingsmæssig status ikke afgørende Ansættelsesbeviser Nyt lovkrav træder i kraft 1. juli 2002 Ændrede regler vedrørende ansættelsesbeviser betyder, at virksomhederne bør overveje, om der er behov for at justere de gældende og fremtidige ansættelseskontrakter. Af den nye lov om ansættelsesbeviser fremgår, at virksomhederne skal give medarbejderne skriftlig oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Det fremgår ikke af loven, hvad der er indeholdt i væsentlige vilkår, men Beskæftigelsesministeriet udsender i juni måned en vejledning, der skal bidrage til en konkretisering heraf. Det må bero på en konkret vurdering af det enkelte ansættelsesforhold, hvad et væsentligt vilkår omfatter, men eksempelvis aftaler om overarbejde, forskudte arbejdstider, weekendarbejde, pligtmæssig rejseaktivitet, insiderregler og sikkerhedsregler kan være omfattet. Fra den 1. juli 2002 skal ændringerne være med i alle nyansattes kontrakter, og senest 1. august 2002 skal arbejdsgiveren sørge for, at alle eksisterende kontrakter bliver bragt i overensstemmelse med de nye regler. En eventuel overtrædelse af oplysningspligten indebærer en forøget risiko for sanktionering i form af en økonomisk godtgørelse til medarbejderen. Væsentlige vilkår 5

6 Omkostningsdækning i skattesager Fuld godtgørelse til skatteyder i vundne sager Vurdering for hver instans Folketinget har vedtaget regler, der medfører fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager, som skatteyder vinder helt eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne. Betingelser Betingelsen for at opnå fuld godtgørelse er opfyldt, når en skatteyder får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Denne vurdering af sagen skal foretages for hver instans, men med mulighed for at efterregulere tidligere bedømmelser. Den instans, der skal afgøre sagen - eksempelvis Landsskatteretten - skal sammen med afgørelsen afgive en udtalelse om, i hvilket omfang skatteyderen har fået medhold. Ved told- og skatteregionens afgørelse af godtgørelsens omfang vil denne udtalelse skulle indgå, men regionen er ikke bundet heraf. Vurderingen af, om skatteyder har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, vil være en skønsmæssig vurdering af såvel målelige som ikke målelige forhold i sagen. Antallet af klagepunkter er ikke i sig selv afgørende. Taber skatteyderen sagen, udgør godtgørelsen 50% svarende til de hidtil gældende regler. De nye regler indebærer endvidere, at godtgørelsen til skatteyderen hæves fra 85% til 100% i sager, der som principielle sager videreføres af skattemyndighederne. Omkostningerne Det er dyrt at føre skattesager. Selvom man kan få refunderet 50% eller 100% af sine udgifter til revisor eller advokat, bør man grundigt vurdere, om man har tid, penge og kræfter til at føre sådanne sager. Det er selvfølgelig en betydelig forbedring af reglerne, at man nu kan få dækket samtlige egne omkostninger til rådgivere med videre, hvis man vinder en skattesag, men man får ikke dækket egne udgifter og eget tidsforbrug. De godtgørelsesberettigede udgifter omfatter: Udgifter til sagkyndig bistand Udgifter til syn og skøn Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale Pålagte sagsomkostninger Udgifter til en sagkyndigs udtalelse om, hvorvidt en afgørelse i en klage- eller retssag bør påklages eller prøves ved domstol De nye regler gælder for sager, hvor vurderingen af godtgørelsen bliver afgjort efter den 17. januar Man kan således få 100% refusion af udgifter afholdt før den 17. januar 2002, såfremt man ikke har fået refusion for udgifterne efter de gamle regler. Ansøgningen om omkostningsgodtgørelse kan foretages efter hver instansbehandling, men man kan også vente med at ansøge, til sagen er endeligt afgjort. Nye regler for ejendomsværdiskat Der er indført et loft over ejendomsværdiskatten Beskatningsgrundlaget Ejendomsværdiskatten afløste sidste år lejeværdien af fast ejendom. Efter en ændring af ejendomsværdiskatteloven skal skatten fremover beregnes af den laveste værdi af: 1. Ejendomsværdien 1. januar i indkomståret 2. Ejendomsværdien 1. januar % 3. Ejendomsværdien 1. januar 2002 For udenlandske ejendomme anvendes anskaffelsessummen. Det gælder dog ikke ejendomme anskaffet før 1. januar Her anvendes handelsværdien pr. 1. januar Ejendomsværdiskatten udgør 1% af værdien op til kr. og 3% af resten. Det loft, der er indført over ejendomsværdiskatten, betyder, at grundlaget for ejendomsværdibeskatningen for den samme ejendom i den samme stand med den samme ejer ikke vil kunne stige udover det beløb, der fremgår af den automatiske forskudsregistrering for

7 Er der foretaget om- og tilbygninger, der medfører en omvurdering af ejendommen, skal denne højere værdi anvendes. Dette gælder dog ikke, hvis man vælger ovennævnte alternativ 1. For udenlandske ejendomme lægges de faktiske omkostninger til beregningsgrundlaget. Ejendomsværdiskat betalt i udlandet kan modregnes i den danske skat. Der kan i nogle tilfælde opnås fuldt nedslag i ejendomsværdiskatten vedrørende udenlandske ejendomme. Det gælder eksempelvis ejendomme beliggende i Frankrig. Pensionister får et nedslag i ejendomsværdiskatten på 0,4%, dog højest kr. pr. år. Tjener en pensionist over kr. (ægtepar kr.), reducerer man nedslaget med 5% af det overskydende beløb. Personer, der har købt ejendommen senest 1. juli 1998, får et nedslag på 0,2%. Herudover får disse personer et nedslag på 0,4%, hvis de anvendte standardfradraget, før loven trådte i kraft. Reglerne er blevet lempet vedrørende helårshuse, så man ikke længere skal betale skatten af et fraflyttet hus, der endnu ikke er solgt. Man skal ligeledes først betale skat af et nyt hus, når man flytter ind. Pensionister Firmabiler på gule plader Nye regler om firmabilbeskatning på gulpladebiler Folketinget har besluttet at afskaffe det dokumentationskrav, som ejere af firmabiler på gule plader har skullet efterleve. Reglerne er trådt i kraft med virkning fra 1. januar Når man anskaffer en firmabil på gule plader, kan momsen herpå fratrækkes i momsregistrerede virksomheders regnskab, ligesom man slipper for at betale tillægsafgift for privat anvendelse - et beløb på godt kr. årligt. Selv om en sådan firmabil alene anvendes til kørsel for virksomheden, og selv om man ved registreringen og ved at fratrække momsen i regnskabet tilkendegiver denne anvendelse, kunne man indtil 1. januar 2002 komme i den groteske situation, at skattemyndighederne ville beskatte den private råderet over firmabilen på trods af, at den ifølge momsloven udelukkende måtte anvendes erhvervsmæssigt. Det kunne altså være nødvendigt at føre kørebog for at dokumentere, at firmabilen på gule plader udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt. beskatning af fri bil. Konsekvensen af privat kørsel i en sådan bil vil jo være en overtrædelse af reglerne i såvel momsloven som vægtafgiftsloven. Efter ændringen af de hidtil gældende regler vil firmabiler på gule nummerplader, hvoraf der ikke er betalt tillæg for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven, blive fritaget fra ligningslovens bestemmelser om beskatning af rådighed over fri bil. Bevisbyrde- og dokumentationskrav, der er udviklet i relation til den almindelige firmabilbeskatning, finder således ikke anvendelse på de omhandlede gulpladebiler. Gulpladebiler fritaget Nye regler Når arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende ved at undlade at betale tillægsafgift for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven og ved at fradrage momsen af anskaffelsessummen efter momsloven tilkendegiver, at bilen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt, er det selvfølgelig urimeligt at stille krav om kørebog med videre for at undgå Hvis det viser sig, at der alligevel køres privat i firmabilen, vil det som nævnt være en overtrædelse af momsreglerne og vægtafgiftsloven. Ministeren er blevet kritiseret for, at reglerne ikke gælder med tilbagevirkende kraft. Det er uvist, om denne kritik medfører en ændring af praksis på området. Ikke tilbagevirkende kraft 7

8 - d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar juni 2002 udgør 4% p.a. Diskonto: ,50% ,75% ,50% ,25% ,75% ,25% Aktuelle datoer 25. juni 2002 Betaling af moms - store virksomheder. 1. juli 2002 Indsendelse af selvangivelse for bogføringseller regnskabspligtige personer - herunder personer, der anvender virksomhedsordningen, deltager i anpartsprojekter eller har udenlandsk indkomst. Selvangivelsen anses dog for indsendt til tiden, hvis skatteforvaltningen har modtaget den senest den 2. juli 2002 med ordinær post eller ved normal kontortids begyndelse. Henlæggelse til konjunkturudligning for selvstændige, der anvender kapitalafkastordningen. Indsendelse af selvangivelse for selskaber og fonde med videre, hvis regnskabsår udløber i perioden fra 31. december 2001 til 31. marts Fristen for indbetaling af restskat på op til kr. uden procenttillæg. Den del af en eventuel restskat, der ligger over kr., opkræves i september, oktober og november måneder 2002 med et tillæg på 7%. 10. august 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 10. mio. kr. om året). Betaling af moms - mellemstore virksomheder (omsætning 1-10 mio. kr. om året). 26. august 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15. mio. kr. om året). 2. september 2002 Betaling af moms - små virksomheder (omsætning under 1 mio. kr. om året). Registreringsafgift retur Ved indregistrering af nye og brugte biler og motorcykler betales registreringsafgift. Som reglerne er i dag, godtgøres ingen del af registreringsafgiften, når et køretøj på et senere tidspunkt skal udføres fra Danmark. Folketinget har nu vedtaget en godtgørelsesordning for registreringsafgift af brugte person- og varebiler samt motorcykler, når køretøjerne udføres fra Danmark. Godtgørelsen tager udgangspunkt i værdien for en brugt bil solgt af en forhandler. Der vil ikke blive udbetalt beløb under kr. for biler og kr. for motorcykler. Reglerne har virkning fra 1. juli Det bemærkes, at staten beholder 15% af den godtgjorte registreringsafgift som betaling for ulejligheden - og derved er de nye regler i de fleste tilfælde uden interesse. Skattefrie sundhedsudgifter Hvis en virksomhed har en generel personalepolitik om det, kan den afholde lægefagligt begrundede udgifter til behandlingen af en række sygdomme og lidelser, uden at medarbejderen bliver beskattet heraf. Det samme gælder, hvis arbejdsgiveren tegner eller refunderer udgiften til forsikringsmæssig dækning af disse udgifter, eller hvis arbejdsgiveren yder medarbejderen et helt eller delvist rentefrit lån til behandlingen. Kravet om henvisning fra en læge gælder ikke for behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler, hvor der blot skal foreligge en skriftlig erklæring fra en læge om, at medarbejderen har behov for behandling. Skattefriheden for kiropraktorbehandling er alene betinget af en skriftlig erklæring fra en kiropraktor. Kosmetiske behandlinger er ikke omfattet af ordningen. Der gælder en række betingelser for, at man kan anvende reglerne, blandt andet at ordningen skal være ens for alle personalegrupper med samme anciennitet og arbejdstid. De nye regler er indført med virkning fra 1. januar De ændrede regler for arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning har dog først virkning fra 1. juni RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Statsautoriserede revisorer Århus / Skanderborg Haugbyrd & Gunni Pedersen Frederiksberg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer AS Randers / Hadsten / Hadsund / Mørke Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriserede revisorer København H. Martinsen Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg Revisorsamvirket af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S Statsautoriserede Revisorer Horsens Sønderjyllands Revision Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer Viborg FACIT-redaktion: Jens Skovby (ansv.) Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS Juni 2002 Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 4. juni 2002.

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr

Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/ , jr. nr - 1 Parcelhusreglen salg efter udstykning krav til beboelse Landsskatterettens kendelse af 14/12 2014, jr. nr. 13-0057369 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 sommerhusreglen udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom SKM2013.380.BR Af advokat (L)

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere