Personalegoder. Skat 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder. Skat 2015"

Transkript

1 Personalegoder Skat 2015

2 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde i øvrigt. Bestyrelsesmedlemmer, konsulenter m.fl. kan således også være omfattet af reglerne. Der er de seneste år sket væsentlige ændringer i reglerne for både beskatning og indberetning af personalegoder. I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar Vi henviser i øvrigt til vores øvrige publikationer om: It-beskatning Firmabil/Egen bil Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Fleksible lønpakker Personaleforeninger Hvad er omfattet Alt hvad en medarbejder modtager fra en arbejdsgiver, uanset om der er tale om ydelser i kontanter, eller goder hvor der ikke betales fuld pris, er som udgangspunkt skattepligtigt. Udgifter, som arbejdsgiver afholder i rent erhvervsmæssigt øjemed, er som hovedregel ikke skattepligtige for medarbejderen. Dette kunne typisk være rådighed over arbejdsredskaber eller afholdelse af udgifter i anledning af f. eks jubilæum, afskedsreception m.m. Det samme gælder arbejdsgivers udgifter til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader. 2

3 Beskatning Ethvert vederlag i penge, som modtages for udført personligt arbejde i et tjenesteforhold, defineres som A-indkomst og beskattes som løn. Refusion af medarbejderens private udgifter anses ligeledes for vederlag i penge, og det samme er tilfældet, hvis arbejdsgiver betaler medarbejderens skat af et skattepligtigt personalegode. Værdien af personalegoder/naturalier er som hovedregel skattepligtig som B-indkomst. Visse goder er dog særskilt fritaget for beskatning, og andre goder skal kun beskattes, hvis den samlede værdi overstiger en af bagatelgrænserne. Bagatelgrænser Der er følgende to bagatelgrænser at holde styr på: Den generelle bagatelgrænse; kr. Øvrige skattepligtige personalegoder beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger kr. pr. år pr. medarbejder. For begge grænsebeløb er der tale om en bagatelgrænse og ikke en bundgrænse. Det betyder, at der sker beskatning af hele beløbet (dvs. den fulde værdi af alle goder), hvis grænserne overskrides og ikke kun beskatning af det overskydende beløb. Det er medarbejderen, som i disse tilfælde har pligt til at selvangive den samlede værdi af goderne under henholdsvis den særlige bagatelgrænse på kr. og den generelle bagatelgrænse på kr. Den særlige bagatelgrænse; kr. Goder, som arbejdsgiver i overve j- ende grad har ydet og stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde, er omfattet af den gamle bagatelgrænse og beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger kr. 3

4 Den almindelige julegave skal medregnes i den samlede værdi, når det skal vurderes, om den nye skattefrie bagatelgrænse er overholdt. Dog skal den almindelige julegave i naturalier aldrig beskattes, hvis værdien ikke overstiger 800 kr. pr. år uanset at den generelle bagatelgrænse på kr. i øvrigt overskrides. Dette gælder også, selvom der modtages julegaver fra flere arbejdsgivere, hvis blot værdien af den enkelte julegave ikke overstiger 800 kr. Det er afgørende, at medarbejderne har overblik over de forskellige regelsæt, og hvilken kategori de enkelte goder skal henføres til, for at de fremover kan foretage en vurdering og få selvangivet den samlede værdi af mindre personalegoder korrekt. Det er ligeledes medarbejderne selv, som skal fastsætte og selvangive markedsværdien af goderne. Eksempler på skattefrie og skattepligtige goder, samt hvilke goder der kan henføres til den generelle og den særlige bagatelgrænse er vist i oversigten. Skattefrie goder og generel personalepleje Lovgivningsmæssigt er der en række personalegoder, som direkte er fritaget for beskatning. Det drejer sig f.eks. om uddannelse, brug af sponsorbilletter, som modtages i et ansættelsesforhold, samt privat benyttelse af en computer med tilbehør, stillet til rådighed til brug for arbejdet. 4

5 Personaleudgifter, som arbejdsgiveren afholder direkte til fordel for medarbejdernes trivsel i virksomheden som led i den generelle personalepleje, er heller ikke skattepligtige for medarbejderne. Der vil typisk være tale om udgifter til forbedring af arbejdsmiljøet eller arbejdsklimaet, og dette kunne f.eks. være udgifter til kaffe, te og frugtordning samt udgifter i forbindelse med sociale firmaarrangementer. Værdiansættelse Som hovedregel fastsættes den skattepligtige værdi af et personalegode til markedsværdien, dvs. den værdi, som medarbejderen kunne have købt eller lejet ydelsen/godet til i almindelig fri handel og dermed lig den sparede private udgift. Dette svarer ofte - men ikke altid - til arbejdsgiverens udgift. Markedsværdien for skattepligtige goder fraviges kun, hvor der er fastsat en særlig skematisk værdi for godet. Dette gælder f.eks. for fri bil, fri telefon samt fri kost og logi. Egenbetaling Den skattepligtige værdi af et personalegode kan reduceres, ved at medarbejderen yder en egenbetaling med beskattede midler. Der skal således kun ske beskatning af den værdi/fordel, som medarbejderen opnår ud over en eventuel egenbetaling. Ved beskatning af fri telefon er der dog ikke mulighed for at modregne en egenbetaling i den skematiske værdi. Aftaler om lønomlægning, hvor der aftales en generel og reel reduktion af bruttolønnen før skat, kan ikke betragtes som en egenbetaling, og aftaler om lønomlægning påvirker derfor hverken værdiansættelsen eller beskatningen. Dog vil en aftale om lønomlægning i forbindelse med rådighed over computer med tilbehør medføre beskatning jf. særlig værnsregel (se vores publikationer om fleksible lønpakker og it-beskatning). 5

6 Indberetningspligt Arbejdsgiver har som udgangspunkt indberetningspligt for de fleste A- og B- indkomster. Opdelingen mellem A- og B-indkomst har kun betydning i forhold til, om arbejdsgiver har pligt til løbende at indeholde AM-bidrag og A-skat. Værdien af personalegoder er som hovedregel skattepligtig som B-indkomst, medmindre det særskilt er gjort til A-indkomst. A-indkomst altid indberetning Vederlag i penge og refusion af private udgifter defineres som A-indkomst. Herudover er f.eks. værdien af fri bil, fri telefon og arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling A-indkomst. Arbejdsgiver har altid indberetningspligt uanset værdien når der er tale om A-indkomst. B-indkomst med og uden indberetning Visse B-indkomster (som f.eks. værdi af fri helårs- og sommer-/fritidsbolig) skal altid indberettes. For øvrige skattepligtige personalegoder, der er B-indkomst, har arbejdsgiver som udgangspunkt kun pligt til at foretage indberetning, hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr. Arbejdsgiver skal ikke holde styr på, hvor meget den enkelte medarbejder modtager af bagatelagtige personalegoder. Kun i de tilfælde hvor værdien af det enkelte gode overstiger kr., skal der ske indberetning med værdi i felt 55 til eindkomst jf. nedenfor. Der kan i princippet gives flere forskellige personalegoder samtidig, uden at det medfører indberetningspligt, når blot værdien af det enkelte gode ikke overstiger kr. Hvis der løbende (evt. som abonnement) ydes flere af samme type gode, f.eks. levering af en frugt- eller købmandskurv hver måned, eller hvis flere goder er delkomponenter til en samlet genstand, skal det dog anses for ét gode og indberettes, hvis værdien samlet overstiger kr./år. Arbejdsgiver skal heller ikke holde styr på, hvor meget den enkelte medarbejder modtager af personalegoder omfattet af den særlige bagatelgrænse. Når blot hvert enkelt gode ligger inden for beløbsgrænsen på kr., skal der ikke ske indberetning. 6

7 Arbejdsgiver skal ikke indberette værdien af følgende goder: Goder omfattet af den generelle bagatel grænse, dvs. med værdi på op til kr. pr. gode. Goder omfattet af den særlige bagatelgrænse, dvs. med værdi på op til kr. pr. gode. Bonuspoint optjent i forbindelse med tjenesterejser. Firmabørnehave og firmavuggestue. Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber (f.eks. håndværkers lån og brug af værktøj, trailer, lift m.m.). Privat benyttelse af goder stillet til rådighed af hensyn til arbejdet uden at være omfattet af den gamle bagatelgrænse (f.eks. anden privat anvendelse af brobizz end mellem hjem og arbejde). Privat benyttelse af parkeringsplads (ved arbejdsstedet). Medarbejderne har, som ovenfor anført, selvangivelsespligt for eventuel skattepligtig værdi af sådanne goder. Herudover har arbejdsgiver i visse situationer pligt til at indberette et gode med en afkrydsning til eindkomst, f.eks. hvis der stilles offentlig befordring mellem hjem og arbejde til rådighed. 7

8 Oversigt Nedenstående er en oversigt over typiske personalegoder. De er opdelt efter, hvordan de beskattes, og om arbejdsgiver har indberetningspligt via eindkomst. A-indkomst Følgende goder er skattepligtige og skal altid indberettes af arbejdsgiver med angivelse af værdi i de anførte felter til eindkomst: Firmabil, særskilt værdi i felt 19 (skal også indgå i felt 13) Fri telefon, særskilt værdi i felt 20 (skal også indgå i felt 13) Fri kost og logi, særskilt efter Skatterådets standardsatser/normalværdi i felt 21 (skal også indgå i felt 13) Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse, felt 69 (skal ikke indgå i felt 13) Kontante tilskud/godtgørelser og gavekort, felt 13 Refusion af private udgifter (bøder, personlige medlemskaber og kontingenter), felt 13 Arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling, herunder præmie for en sundhedsforsikring, særskilt værdi i felt 26 (skal også indgå i felt 13) 8

9 B-indkomst (med AM-bidrag) Følgende goder, der er stillet til rådighed for en ansat hovedaktionær eller anden ledende person med væsentlig indflydelse på egen aflønning, er skattepligtige og skal altid indberettes af arbejdsgiver med angivelse af værdi i de anførte felter til eindkomst: Helårsbolig, felt 50 + supplerende oplysning *) Sommer-/fritidsbolig, felt 51 + supplerende oplysning *) Lystbåd, felt 52 + supplerende oplysning *) *) Hvis et af ovenstående goder ydes til en hovedaktionær, skal der foretages en supplerende indberetning ved at angive kode 61 i felt 68. Ydes godet til en direktør eller en anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, skal supplerende indberetning ske med angivelse af kode 60 i felt 68. I disse tilfælde bliver godet AM-bidragspligtigt - men AM-bidrag af værdien skal ikke indeholdes eller indberettes. B-indkomst (uden AM-bidrag) Følgende goder er skattepligtige og skal altid indberettes af arbejdsgiver med angivelse af værdi i de anførte felter til eindkomst: Helårsbolig, felt 50 Sommer-/fritidsbolig, felt 51 Lystbåd, felt 52 TV-/radiolicens (medielicens), felt 53 9

10 B-indkomst (uden AM-bidrag) Følgende goder er eksempler på skattepligtige personalegoder, som skal indberettes af arbejdsgiver med angivelse af værdi i felt 56 til eindkomst uanset værdien. Beskatning af pc er omfattet af værnsreglen (50% af udstyrelts nypris, hvis lønomlægning) Personalelån (hvis rentefordel) B-indkomst (uden AM-bidrag) Følgende goder er eksempler på skattepligtige personalegoder, som skal indberettes af arbejdsgiver med angivelse af værdi i felt 55 til eindkomst, hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr. Adgang/årskort til svømmehal, forlystelsespark, zoo, museum, teater og sportsbegivenheder m.m. Alarm (i privat bolig) Beklædning (almindelig uden logo) Blomster, vin og chokolade (som ikke anses for generel personalepleje) Fitness (adgang til faciliteter uden for arbejdsstedet) Gaver, præmier, påskønnelser og belønning i øvrigt Helbredsundersøgelser (som omfatter mere end et sundhedstjek, uanset generel ordning) Jagt Motionsløb (som ikke anses for generel personalepleje) Motorcykel Receptioner (af privat karakter) Rejser (rejser, ferie og ophold med turistmæssigt islæt) Rejser (ledsagers deltagelse i forretningsrejser m.m.) 10

11 B-indkomst (uden AM-bidrag) / Særlig bagatelgrænse, kr. Følgende er eksempler på skattepligtige goder, der i overvejende grad kan være ydet af hensyn til medarbejderens arbejde, og hvor værdien vil være omfattet af den særlige bagatelgrænse. Arbejdsgiver skal indberette godet med angivelse af værdi i felt 55 til eindkomst; dog kun hvis værdien af det enkelte gode overstiger kr. Avis, tidsskrifter og magasiner - til brug ved arbejdet Bespisning - ved overarbejde Firmabeklædning - påbudt/ønsket af arbejdsgiver og med synligt logo eller navn GPS - til brug ved arbejdet Vareprøver - test af nye produkter Vaccination - i særlige tilfælde 11

12 Skattefrie goder Følgende goder er eksempler på skattefrie personalegoder, som ikke skal indberettes, og som heller ikke tælles med i den generelle bagatelgrænse på kr. Alkoholafvænning (generel ordning tilbudt alle på ens vilkår) Arbejdsmobiltelefon (som kun anvendes erhvervsmæssigt) Arbejdsredskaber, uniformer og sikkerhedsbeklædning m.m. Computer med tilbehør til brug for arbejdet Parkering ved arbejdsstedet Receptioner (forretningsrelateret) Rygeafvænning (generel ordning tilbudt alle på ens vilkår) Skærmbriller Sponsorbilletter til sports- og kulturarrangementer Sundhedstjek (af mindre omfang og værdi) Sundhedsydelser til forebyggelse og/eller behandling af arbejdsrelaterede skader Uddannelse (ikke udelukkende af privat karakter) 12

13 Skattefri generel personalepleje på arbejdspladsen Følgende goder er eksempler på skattefri personalepleje, som ikke skal indberettes, og som heller ikke tælles med i den generelle bagatelgrænse på kr. Kaffe, te, frugt og vand m.m. (samt i ny og næ slik, kage og morgenbrød m.m.) Blomster i anledning af ansættelse, udnævnelse eller lign. Firmafester og arrangementer (julefrokost, sommerudflugt, firmaidrætsdag, DHL-stafet og lign.) Jule- og nytårsgaver i naturalier (op til 800 kr. årligt) *) Kantineordning (hvis medarbejdernes egenbetaling opfylder mindstekravet på 15 kr. / 20 kr. pr. måltid). Lejlighedsgaver (af begrænset / passende værdi i anledning af private mærkedage) Motionsfaciliteter på arbejdspladsen Personaleforeninger (hvis arbejdsgivers tilskud/indflydelse ikke er væsentligt) Personalerabatter (hvis prisen mindst svarer til arbejdsgivers kostpris) *) Værdien skal dog medregnes af medarbejderen ved opgørelse af den generelle bagatelgrænse på kr. Afkrydsningsfelter For visse personalegoder har arbejdsgiver pligt til at indberette via krydsmarkering til eindkomst uden angivelse af værdi, f.eks.: Frikort til offentlig befordring, kryds (x) i felt 63 + supplerende oplysning *) *) Herudover skal der ske afkrydsning i felt 11, hvilket svarer til at sige Nej til automatisk beregning af befordringsfradrag. 13

14 Overblik over reglerne for beskatning af personalegoder, herunder bagatelgrænser er afgørende for en korrekt indberetning 14

15 Kontaktinformation Vil du vide mere om personalegoder, eller ønsker du et uforpligtende møde, er du velkommen til at kontakte os: København Niels Sonne Tlf Anders Zitawi Tlf Esbjerg/Kolding/Odense Lars Gerlach Christensen Tlf Aalborg/Viborg Lars Bennedsgaard Andersen Tlf Aarhus/Silkeborg Richardt Tabori Kraft Tlf Slagelse/Nykøbing F Kenny Isaksen Tlf

16 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere