Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --"

Transkript

1 Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar. Lvgivningen skal sikre øget fkus på mrådet g mtivere danske virksmheder til at frhlde sig aktivt til, hvrdan deres kernekmpetencer matcher de samfundsmæssige udfrdringer, de står ver fr. På tidspunktet fr lvens vedtagelse, var JP/Plitikens Hus allerede langt fremme i arbejdet med virksmhedens samfundsansvar. Naturligvis, fr JP/Plitikens Hus er en væsentlig del af den demkratiske prces, g samfundsansvaret er derfr en fast integreret bestanddel af virksmhedens frretningsstrategi g aktiviteter. Samfundsrllen g samfundsansvaret går med andre rd hånd i hånd. Da JP/Plitikens Hus er et resultat af en fusin mellem stærke, individuelle medievaremærker, har det været en grundlæggende frudsætning fr vres arbejde at bevare g frsvare den frskellighed. Dette udmønter sig blandt andet i en decentral rganisatinsstruktur, færrest mulige plitikker på tværs af frretningsenhederne g størst mulig respekt fr de enkelte frretningers redaktinelle g kmmercielle ståsted. Denne grundhldning afspejles gså i vr tilgang til kncernens arbejde med ansvarlighed. Når vi ikke har udarbejdet en fælles plitik på tværs af alle vre mange frretningsaktiviteter, er det således ikke udtryk fr, at ansvarlighedsarbejdet har manglende relevans eller betydning tværtimd. Det er alene et udtryk fr, at en hierarkisk tilgang til arbejdet er mindre velegnet i en virksmhed sm vr selve ansvarlighedsarbejdet bliver imidlertid ikke mindre væsentligt. Internatinale principper fr samfundsansvar Mange virksmheders frretningsdrevne samfundsansvar tager udgangspunkt i FNs Glbal Cmpact verdens største netværk fr virksmheder med fkus på samfundsansvar. Kernen i Glbal Cmpact er ti principper baseret på FN g ILOs internatinale knventiner fr menneske- g arbejdstagerrettigheder, Ri-deklaratinen vedrørende miljøbeskyttelse g udvikling samt FN s knventin m antikrruptin. Ved at tilslutte sig Glbal Cmpact frpligter virksmheden sig til kntinuerligt at arbejde fr pfyldelsen af de ti principper, sm er: Menneskerettigheder Virksmheder bør støtte g respektere beskyttelsen af internatinalt erklærede menneskerettigheder, g Sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettigheder. Arbejdstagerrettigheder Virksmheder bør prethlde rganisatinsfrihed g effektivt anerkende retten til kllektiv frhandling, Støtte udryddelse af alle frmer fr tvangsarbejde, side 1 af 9

2 Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, g Eliminere diskriminatin i arbejds- g ansættelsesfrhld. Miljø Virksmheder bør støtte en frsigtighedstilgang til miljømæssige udfrdringer, Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, g Tilskynde til udvikling g spredning af miljøvenlig teknlgi. Antikrruptin Virksmheder bør mdarbejde alle frmer fr krruptin, herunder afpresning g bestikkelse. Principperne m menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø g antikrruptin er allerede en del af gældende dansk ret, g danske virksmheder er derfr juridisk frpligtede til at verhlde Glbal Cmpacts ti principper i frhld til deres virksmhed i Danmark uagtet, m de har tiltrådt principperne eller ej. Dette gælder naturligvis gså JP/Plitikens Hus. JP/Plitikens Hus har ikke tilsluttet sig principperne frmelt. Vrt bidrag er at se virksmheder, myndigheder g magthavere efter i sømmene fr at sikre, at de fasthldes på venstående. Arbejdsplads med mtanke JP/Plitikens Hus både støtter g respekterer beskyttelsen af internatinalt erklærede menneskerettigheder. Mediebranchen er tæt reguleret af verenskmster g husaftaler, sm hviler på frudsætningerne i menneskerettighederne g i arbejdstagerrettigheder i øvrigt, g sm i sagens natur frhandles kllektivt. Respekten fr rganisatinsfrihed g retten til kllektiv frhandling er derfr fuldt ud respekteret g anerkendt i vres virksmhed. Vi har siden 2006, da det blev indført sm et lvkrav, haft en nedfældet sikkerheds- g sundhedsplitik. Den danner grundlag g udstikker de verrdnede retningslinjer fr, hvrledes arbejdsmiljøarbejdet skal fregå i kncernen. På den måde skabes klarhed ver de hldninger g visiner, der skal styre vre handlinger. Med løbende mellemrum tages arbejdsmiljøplitikken p til revisin i vre sikkerhedsudvalg, så virksmhedens sikkerheds- g sundhedsplitik hlder sig relevant. JP/Plitikens Hus sikkerheds- g sundhedsplitik er tilgængelig fr alle vre medarbejdere på vres intranet. Alle arbejdspladser g arbejdsfunktiner er mfattet af sikkerheds- g sundhedsplitikken gså leverandører g eksterne håndværkere, hvis arbejde har indflydelse på arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøplitikken freskriver, at vi udvikler g frbedrer arbejdsmiljøet, så det er i verensstemmelse med den tekniske g sciale udvikling i samfundet, at vi pririterer sikkerhed, sundhed g trivsel højt, at arbejdsmiljøet indgår sm en integreret del af virksmhedernes øvrige frretningsgange, at vi arbejder systematisk g effektivt med frbedringer på baggrund af et samlet verblik ver eksisterende arbejdsmiljøpåvirkninger g - frhld, at vi viser behørig respekt fr den enkelte medarbejders behv, g at vi sikrer, at arbejdsmiljøarbejdet fregår i samarbejde mellem ledelse g medarbejdere samt andre relevante udvalg g afdelinger, herunder samarbejdsudvalget g vres afdeling fr Løn g Persnale. Endelig frpligter vr sikkerheds- g sundhedsplitik s til til stadighed at frøge side 2 af 9

3 arbejdsmiljøviden g -erfaring i sikkerhedsgrupperne/sikkerhedsudvalget samt at arbejde med tekniske løsninger, udbredelse af sikker adfærd g større arbejdsmiljøfrståelse. I lyset heraf udarbejder vi hvert år arbejdspladsvurderinger (APV), vi arbejder systematisk med at frebygge arbejdsulykker, g vi udfærdiger årlige ulykkesstatistikker. Vi tilpasser arbejdspladserne til den enkelte medarbejders behv g tilbyder caching m stress, flekstidsrdninger g gratis persnlig rådgivning mfattende psyklger, speciallæger i psykiatri, scialrådgivere, speciallæger i almen medicin g misbrugsknsulenter gennem vr Falck Healthcare rdning. Denne service har åbent døgnet rundt med tilbud m at afhlde første persnlige samtale inden fr 24 timer efter henvendelsen. Pr. 1. januar 2010 har vi, sm de første i landet, tilbudt alle vre medarbejdere PFA Trivselslinje, hvr alle ansatte kan ringe fr at få råd m g vejleding til at håndtere fysiske, psykiske g sciale prblemer stre sm små. Ordningen er et supplement til den eksisterende Falck Healthcare rdning. Vi uddanner løbende trivselsklleger, sm hjælper ansatte til at frebygge stress. Sm supplement hertil har vi søgt Frebyggelsesfnden m midler til et krdineret stresshåndteringsprjekt. Prjektet vil arbejde med tre dimensiner: Ledelsen, individet g trivselsgrupper. Lederne skal blive dygtigere persnaleledere, den enkelte medarbejder g leder får hjælp til at strukturere, planlægge g priritere sin tid, g der uddannes trivselsgruppe/stressvejledere, sm i hverdagen kan rådgive ledelsen g medarbejderne mkring stress, hjælpe fremadrettet med stressreducerende tiltag g hjælpe sygemeldte vedvarende tilbage i arbejde. Prjektet består af fire enkeltprjekter fr at ramme g appellere så bredt sm muligt. JP/Plitikens Hus ønsker med prjektet at kmbinere g skabe sammenhæng mellem virksmhedens indsats fr arbejdsmiljøet g den enkelte medarbejders eget ansvar fr sund livsstil. I sit hele vil prjektet således danne metde fr, hvrledes individ g virksmhed i samspil kan frebygge sygefravær g lidelser betinget af stress med udgangspunkt i knkrete sundhedsfremmende initiativer g prjekter, der frbedrer arbejdsmiljøet. Alle ansatte tilbydes PFA Helbredssikring med udvidet dækningsmråde md en symblsk egenbetaling, således at børn g frebyggende lægeundersøgelse gså er mfattet. Med udgangspunkt i lven m røgfri miljøer vedtg JP/Plitikens Hus i maj 2007 en rygeplitik, således at medarbejdere i JP/Plitikens Hus beskyttes md passiv rygning. Rygeplitikken indebærer, at der ikke må ryges indendørs, hvilket gså mfatter kantiner, trapper, tiletter, elevatrer, gangarealer, mødelkaler g fredragssale. Overtrædelse af rygefrbuddet kan medføre advarsler g i sidste instans psigelse efter de regler, der gælder fr den pågældende medarbejders ansættelsesfrhld i øvrigt. Rygeplitikken er gjrt tilgængelig fr alle medarbejdere på kncernens intranet. Vi tilbyder sunde kantinefrhld med vægten lagt på øklgiske råvarer i vidt mfang, maksimalt fedtindhld i kød på 10 pct. i gennemsnit, g vre kantiner på Rådhuspladsen g i Viby pririterer at lave mad med str smag g et minimum af fedt g sukker. Vi tilbyder endvidere vre medarbejdere et årligt sundhedstjek, afspændingsmassage, influenzavaccinatin, rygestpkurser, alkhlafvænning, førstehjælps- g repetitinskurser en gang m året, kurser fr den 3. alder med rientering m bl.a. kst g mtin g fælles mtin i side 3 af 9

4 frm af løb, tennis, badmintn, fdbld samt medlemskab på favrable vilkår i fitnesscentre med videre. Vi har gennem flere år haft pmærksmhed md at få flere kvinder i ledelsen. Allerede i 2005 udmøntede dette fkus sig i nedsættelsen af en egentlig arbejdsgruppe, hvis drøftelser resulterede i en række knkrete målsætninger fr hver enkelt frretningsenhed på mrådet. Der følges løbende p på, m disse målsætninger pfyldes, g arbejdet med at højne antallet af kvinder i alle vre ledelsesrganer frtsættes med ufrtrøden styrke. Vi har allkeret flere stillinger i kncernen, sm løbende besættes af persner, der ønsker at kmme i jbtræning, ligesm vi har allkeret stillinger til handicappede medarbejdere g medarbejdere i fleksjb. Udgivelse med mtanke Vr primære indtægtskilde er den trykte avis. Traditinelt er avistryk en miljøbelastende prduktinsfrm, g bevidstheden herm har skærpet vrt miljømæssige fkus. Vi arbejder således målrettet md at højne virksmhedens miljøprfil på alle niveauer. I JP/Plitikens Hus vil vi gerne bidrage til et bedre klima fruden at skrive m det. Vi køber papir ind i fællesskab med branchen, sm har sikret en grøn prduktin af papiret genplantning af træer sikres, i stigende mfang anvendes miljøcertificeret papir, g vi bidrager aktivt i branchefællesskaber til at udvikle mindre miljøbelastende trykmetder, trykfarver g rensevæsker. Og ikke-slgte aviser genanvendes. Internt i virksmheden udskifter vi vgnparken med dieselbiler, reducerer serverparken med superservere, der bruger langt mindre strøm, bruger sparepærer g afhlder vide- g telefnmøder fr at reducere virksmhedens samlede miljøbelastning. Vi deltager i Earth Hur kampagner g har udstyret alle medarbejdere med en række huskeråd m, hvrdan de kan nedbringe deres persnlige energifrbrug på arbejdspladsen, ligesm vi har iværksat interne el-sparekampagner fr at mtivere medarbejderne til at skænke miljøet en ekstra tanke. Vi har gså nedsat et miljøudvalg blandt medarbejderne, sm løbende pdaterer katalget ver mråder, hvr vi kan mindske kncernens unødige energifrbrug. Dette har blandt meget andet resulteret i, at vi ikke længere indkøber vand på plastikflaske mødevand serveres i karafler med hanevand. Vi deltg i Elsparefndens Knæk kurven -kampagne, hvr vi havde sm målsætning at reducere vrt el-frbrug med fem pct. ver fem år. Kampagnen er nu afsluttet, g vi mere end pfyldte vr målsætning blandt andet ved at psætte tusmørkesensrer der slukker g tænder lyset på tiletter g i redaktinerne, ligesm vi iværksatte interne Sluk lyset - kampagner. I relatin til vre kantineindkøb køber vi så vidt muligt øklgisk kød g primært fisk fra bæredygtigt fiskeri. Kaffe g te er fr længst udskiftet med Fair Trade prdukter, g kantinerne arbejder målrettet på at undgå madspild. PVC-hldig emballage undgås g erstattes med alternativer, g vi stiller skrappe krav til el-frbruget. side 4 af 9

5 Overskud med mtanke JP/Plitikens Hus er en fndsejet virksmhed. Det skal naturligvis sikre udgivelsen af vre dagblade, men det har i højeste grad gså et samfundsmæssigt sigte: Hvert år uddeler Plitiken-Fnden g Jyllands-Pstens Fnd større beløb til sciale, kulturelle, presse- g uddannelsesmæssige frmål eller til andre samfundspgaver særligt på de mråder, hvr det ffentlige ikke har mulighed fr at yde støtte i tilstrækkeligt mfang. Plitiken-Fnden har f.eks. støttet Grønnegadeteatret, udgivelsen af bgen m fem stre bladtegnere, en særudstilling på J. F. Willumsens museum g Wrld Press Freedm Cmittee. Fnden har gså støttet uddannelsesmæssige frmål i bred frstand, særligt i relatin til kunst, litteratur g presse. Endelig har Børnecancer Fnden, Himmelekspressen, Red Barnet, Læger uden Grænser g mange, mange flere nydt gdt af fndens støtte. Jyllands-Pstens Fnd har alene sidste år ydet støtte til bl.a. en sansehave til et plejehjem, musicalen Peter Pan, festskrifter, hvedstadens Røde Krs arbejde fr vldsramte kvinder g deres børn, Natteravnenes Landssekretariats arbejde med at yde hjælp til børn g unge i afteng nattelivet, Kirkens Krshærs arbejde med børne- g familiearbejdet i Børnehjørnet, Dansk- Russisk Humanitærhjælps feriephld til danske eller russiske børn, ligesm fnden har givet støtte til kmmunikatinshjælpemidler til handicappede børn, en festival fr psykisk udviklingshæmmede g meget mere. Herudver er kncernens dagblade på helt afgørende vis med til at sikre g støtte et rigt idrætsg kulturliv, undervisning med videre. Samfundsansvarsinitiativer på Ekstra Bladet Ekstra Bladet støtter på frskellig vis idrætslivet i Danmark. Blandt andet står Ekstra Bladet bag Sklefdbld verdens største sklefdbldturnering. Prjektet udtrykker Ekstra Bladets engagement i at drive fdblden gså i sklerne. En af knsekvenserne har blandt andet været, at antallet af pigespillere er steget betydeligt, efter pigefdbld blev en del af turneringen. I samarbejde med Parken, DIF g Team Danmark støtter Ekstra Bladet Hall f Fame det tætteste vi kmmer på et idrætsmuseum i Danmark. Endvidere støtter Ekstra Bladet mtinsløb i København i samarbejde med Sparta. Ekstra Bladet lancerede Særavisen i fråret 2006 et undervisningsmateriale rettet md flkesklerne. Materialet indehlder skriveøvelser, temaer m.v. g bidrager til elevernes frståelse af, hvrledes en avis bliver til. Interessen er str hvert år sælger Ekstra Bladet klassesæt. I år har temaerne været m nark g m EU. Ekstra Bladet har udviklet g lanceret det præmierede interaktive undervisningsmateriale Redaktinen i samarbejde med Danmarks Pædaggiske Universitet. Eleverne får materialet via ekstrabladet.dk/skle g pririterer g prducerer selv indhldet i deres avis. Ekstra Bladet påtager sig at trykke avisen i eksemplarer g levere den på elevernes skle. Siden starten i nvember 2007 har Ekstra Bladet gennem Redaktinen trykt mere end aviser. Frmålet med undervisningsmaterialet er at give eleverne en plevelse af, hvad det vil sige at prducere en avis samt en frståelse fr hele den prces, der ligger bag nyheds- g avisprduktin. Undervisningsmaterialet har vundet flere side 5 af 9

6 priser, herunder markedsføringsprisen INMA Awards (Internatinal Newsmedia Marketing Assciatin), hvr det blev nr. 2, g Wrld Yung Reader Jury Cmmendatin. Ekstra Bladet tilbyder gratis førstehjælpskurser til danskerne i samarbejde mellem natinen!, ASF g DK4. Ekstra Bladet står bag Taking the Lead, sm er et integratinsprjekt fr unge indvandrere. Ekstra Bladet fretager hvert år en juleindsamling til danske børn g iværksatte i frbindelse med katastrfen på Haiti en tilsvarende indsamling til frdel fr haitianske børn. Hvert år giver Ekstra Bladet gratis reklameplads til Reklame fr Alvr, hvr frskellige velgørende frmål får en gratis reklamekampagne lige fra udfrmning på reklamebureauet til visning på tv, aviser, ugeblade, magasiner, utdr, bigrafer m.m. Endvidere har Ekstra Bladet de seneste 3-4 år slgt reklameplads til favrable priser til den stre Danmarks Indsamling, sm løber af stablen med et strt tv-shw på DR en gang årligt. Ekstra Bladet er mediepartner fr JDRF fnden fr diabetesfrskning g bidrager på den vis aktivt i kampen md sukkersyge. Ekstra Bladet uddeler hvert år Victrprisen, pkaldt efter Ekstra Bladets frhenværende chefredaktør Victr Andreasen. Prisen gives til en eller flere persner i medieverdenen fr en helt ekstrardinær indsats. Victrprisen har blandt andet været givet til Mrgenavisen Jyllands-Psten i anerkendelse af avisens frsvar fr ytringsfriheden i frbindelse med Muhammed-tegningerne, g til iranskfødte Mehdi Saharkhiz g iransk-amerikanske Kelly Glnush Niknejad på vegne af Teherans annyme twittere fr det md de udviste ved at sende tweets ud, så verden kunne høre de mange desperate iranske stemmer. Samfundsansvarsinitiativer på Jyllands-Psten Jyllands-Psten er i vidt mfang invlveret i undervisnings- g plysningsaktiviteter. Avisen har sm målsætning at være kendt sm landets førende udbyder af viden målrettet undervisningssektren primært grundsklen g de gymnasiale uddannelser. Jyllands- Psten er en af de største prducenter af digitaliseret undervisningsmateriale i Danmark. Jyllands-Psten har blandt andet prettet viden.jp.dk, sm er et gratis interaktivt undervisnings univers. Ekspeditinen Galathea 3 udsprang af et idéplæg fra Mrgenavisen Jyllands-Psten g blev den største danske frskningsekspeditin i mere end 50 år. Ekspeditinen skulle ifølge videnskabsminister Helge Sander være en mderne gentagelse af de t fregående, men med et dbbelt frmål: Et videnskabeligt frmål, hvr vre dages videnskabs syn g højteknlgiske hjælpemidler anvendtes på både tidligere besøgte g nye steder. Et frmidlingsmæssigt frmål, hvr ekspeditinen skulle udgøre en enestående platfrm fr frskningsfrmidling, navnlig inden fr naturvidenskaberne. Samtidig skulle ekspeditinen bidrage til at styrke interessen fr naturfagene i undervisningssektren. Kun relevante frskningsprjekter kunne kmme i betragtning. Derfr blev de udvalgt efter side 6 af 9

7 en frskningsfaglig vurdering fra det frskningsrådgivende system. Frskningen blev kblet med en massiv frmidlingsindsats i de danske medier g via internettet. Sm del af frmidlingen fik sklerne g frskerne på skibet via satellit mulighed fr at kmmunikere med hinanden. Jyllands-Psten havde det største mediehld med på turen g skrev mere end hundreder af artikler fra de 257 døgn, ekspeditinen varede, hvrved det blev sikret, at viden g erfaringer blev frmidlet til g frankret i ffentligheden. Jyllands-Psten har lanceret skleprjektet Rejsen til rummet, der skal sætte rummet g rumfrskning på sklernes dagsrden. Sm et led i prjektet bliver skleeleverne i 8. g 9. klasse efter smmerferien udfrdret til at kmme med designidéer til en fremtidig frskningsbase på månen. Prjektet ligger i frlængelse af Galathea 3-ekspeditinen. Danske virksmheder inden fr rumfrskning spiller en central rlle i frløbet, sm mfatter lærerkurser, undervisningsmateriale, en landsdækkende emneuge g en skleknkurrence. Jyllands-Psten samarbejder m prjektet med bl.a. DI Organisatin fr erhvervslivet, videnskab.dk g WimmerSpace. Jyllands-Psten har iværksat en Afrika-ekspeditin med afsæt i Fdbld-VM i Sydafrika til smmer. Når fdbldlandshldet i juni rejser til VM i Sydafrika, er Jyllands-Psten således taget i frvejen. Fra slutningen af april sætter avisens reprterhld kurs sydver på en JP Explrer-ekspeditin ned gennem Afrika fra Markk til Sydafrika. Med under armen har reprter Thmas Møller Kristensen en fdbld, fr netp spillet g sprtens betydning scialt, plitisk g kulturelt er rejsens gennemgående tema. Ekspeditinen fregår både i avisen g på viden.jp.dk, hvr skleelever g andre kan rejse med i et helt nyt nline-spil. Førstepræmien i spillet er en rejse fr t til Sydafrika. I prjektfrløbet indsamles der penge til fdbldaktiviteter i Ghana (i samarbejde med IBIS). Prjektet er udviklet med støtte fra Danida. Jyllands-Pstens mediarium i Århus, hvr skleelever fr en dag får mulighed fr at fungere sm jurnalister, åbnede i 1996 g var en gave fra Jyllands-Pstens Fnd i anledning af avisens 125 års jubilæum. Avisen har åbnet et tilsvarende mediarium i København i tilknytning til avisens redaktin. Frmålet er at lade eleverne gennemgå ngle af de dilemmaer g udfrdringer, sm er en uundgåelig del af jurnalistens hverdag med henblik på at højne frståelsen fr den samfundsmæssige betydning af en fri g uafhængig presse. Mediarierne i Århus g København besøges årligt af mere end skleelever. Jyllands-Psten støtter en række kulturinstitutiner, herunder Århus Teater, Svalegangen, ARS, Musikhuset, Den Jyske Opera, Symfnirkestret i Århus, ligesm Jyllands-Psten støtter Team Danmark g Dansk Glf Unin. De senere år har Jyllands-Psten slgt reklameplads til favrable priser til den stre Danmarks Indsamling. Via Danske Dagblades Frening ydes humanitær rabat til gdkendte institutiner. Mrgenavisen Jyllands-Psten uddeler tillige hvert år en række priser: side 7 af 9

8 > Laust Jensen Prisen en jurnalistisk hæderspris stiftet i 1994, sm tildeles danske jurnalister, der ved idéudvikling g ihærdighed har ydet en særlig indsats fr pressen g det medie, de tjener. > Jyllands-Pstens ytringsfrihedspris stiftet i 2006 g sm uddeles på Jyllands-Pstens fødselsdag 2. ktber, når emnet er plagt. Prisen tildeles persner, sm har brugt deres ytringsfrihed til at udfrdre meninger g hldninger, g sm har måttet betale en persnlig pris fr det frie rd. > Årets Sprtsnavn, stiftet i 1991, sm uddeles én gang årligt sammen med Danmarks Idræts-Frbund. Både hld g enkeltpersner kan nmineres. > Aurraprisen Danmarks ældste reklamepris fr dagblade, sm samtidig støtter nye unge reklametalenter. > Årets Helt, stiftet i 2009 i samarbejde med Trygfnden. Prisens frmål er at afspejle, at man kan være en helt, frdi man i en dramatisk situatin frer sig fr andre mennesker, men at en heltedåd gså kan være et livslangt virke fr at hjælpe andre. På baggrund af 150 frskellige frslag fra læserne nminerer en jury ti kandidater til titlen. Disse præsenteres i en artikelserie i avisen g på hjemmesiden, hvrefter danskerne kan stemme på deres egen favrit valgte at stemme i Med hæderstitlen følger en kntant skattefri belønning. Samfundsansvarsinitiativer på Plitiken Plitiken er særligt kendt fr sin kulturelle prfil g deltager aktivt i understøttelsen af kulturelle g sprtslige arrangementer sm f.eks. det årlige marathn i Københavns gader, Sjælland Rundt på cykel, Tøse-Runden, 5x5 Stafetten, Sjælland på Tværs, Wrld Out Games, Christiansbrg Rundt Svømmestævne samt den årlige Wrld Press Pht udstilling. Plitiken spnsrerer en række kulturelle arrangementer sm f.eks. Plitikens Publikumspris i frbindelse med CPH:PIX, CPH:DOX, Buster Filmfestival g andre kulturevents gennem uddeling af priser, mediepartnerskaber, annnceplads g aviser, debatmøder med videre. Plitiken deltager aktivt i indsamlinger, herunder ved katastrfer f.eks. sammen med Dansk Røde Krs ved indsamling af kgesæt til jrdskælvsfrene i Myanmar eller til Afghanistan til etablering af brønde. Plitiken har taget initiativ til kampagnen Jeg er gså dansker fr at støtte integratinen i Danmark. Plitiken bidrager til bæredygtigt frbrug ved f.eks. at udbyde Fair Trade prdukter, sælge grøn energi, øklgiske varer prduceret i ulande til støtte fr kvinder g uddannelse, genbrugsprdukter etc. gennem PLUS. side 8 af 9

9 Plitiken uddeler tillige en række priser hvert år: Pundiks Frihedspris, sm blev stiftet i 2007 på Herbert Pundiks 80 års fødselsdag. Prisen uddeles en gang årligt til et menneske, sm med persnligt md g umtvistelig habitus har taget et fremtrædende ansvar i kampen fr friheds- g fundamentale menneskerettigheder. Prisen spnseres af Plitiken-Fnden. Første år gik prisen til den russiske demkratifrkæmper Garry Kasparv, i 2008 til den egyptiske frsker Saad Eddin Ibrahim, g i 2009 til den kvindelige frmand fr the Afghan Human Rights Cmmissin Dr. Sima Samar. Årets Fund, sm er Danmarks ældste idrætspris. Prisen er blevet uddelt siden 1929 en gang årligt i december. Alle specialfrbund under Danmarks Idræts-Frbund (DIF) inviteres til at indstille kandidater til kåringen af Årets Fund. Dmmerkmitéen består af repræsentanter fra Danmarks Idræts-Frbund, Team Danmark, Plitikens chefredaktin g Plitikens sprtsredaktin samt Plitikens sprtsredaktør. Alle indstillede kandidater præsenteres udførligt i Plitiken, g de ti bedst placerede inviteres til en hyldest g festlighldelse i Plitikens Hus på Rådhuspladsen i København. ibyen-prisen, stiftet i 2008, g sm uddeltes fr første gang 19. februar Prisen gives til steder eller persner, der ikke nødvendigvis gør meget fr mange, men sm tænder riginale lys i en verden, hvr netp riginalerne kan have trange kår. En jury bestående af ibyen s redaktin g kendte navne fra byens restauratinsverden g natteliv nminerer fem i hver kategri. Herefter vælger Plitikens læsere, hvem der skal løbe med priserne i de ti kategrier. Der tages naturligvis gså en andre tiltag i kncernens frskellige frretningsenheder af samfundsansvarlig karakter, sm det imidlertid bliver fr mfattende at pregne her. Plitikker med mtanke Sm nævnt har vi en decentral rganisatinsstruktur. I frlængelse heraf har vi derfr valgt ikke at samle vre mange aktiviteter i én fælles plitik fr samfundsansvar. Vrt mangeårige arbejde, sm er belyst mere indgående venfr, frtsættes med samme energi g styrke sm hidtil i de fra, sm allerede er etableret g i vre respektive frretningsenheder. Direktinen side 9 af 9

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere