Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning"

Transkript

1 Politikommissionen Betænkning om politilovgivning

2 - 2 -

3 - 3 -

4 - 4 -

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Politikommissionens nedsættelse og kommissorium Kapitel 2. Politikommissionens arbejde Politikommissionens arbejde Politilovsudvalgets sammensætning og arbejde Kapitel 3. Sammenfatning Kapitel 4. Politiets virksomhed og den gældende retlige regulering Politiets formål og virke Den historiske udvikling Politiets formål og virke i dag Politilovene af 1863 og Indledning Midlertidige foranstaltninger Opløb og offentlige forsamlinger Politivedtægter Politiets opgaver Indledning Politiets opgaver inden for strafferetsplejen Politiets opgaver uden for strafferetsplejen Indledning Opretholdelse af sikkerhed, fred og orden Bistand til borgerne i øvrigt Særlige tilsyns- og kontrolopgaver Særligt om bistand til andre myndigheder Andre opgaver Statistiske oplysninger Politiets indgreb Indledning Generelt om orden og sikkerhed Forsamlinger Opløb Særligt om børn, berusede samt syge og hjælpeløse Frihedsberøvelse i relation til Den europæiske Menneskerettighedskonvention

6 4.5. Politiets anvendelse af magt Indledning Politiets magtmidler Gældende regulering Det retlige grundlag Administrative forskrifter Kapitel 5. Udviklingen i Norge, Sverige og Finland Norge Indledning Politiets formål og opgaver Politiets indgreb Politiets anvendelse af magt Sverige Indledning Politiets formål og opgaver Politiets indgreb Politiets anvendelse af magt Finland Indledning Politiets formål og opgaver Politiets indgreb Politiets anvendelse af magt Kapitel 6. Politikommissionens overvejelser og forslag Hovedsynspunkter bag Politikommissionens forslag Bestemmelse om formålet med politiets virksomhed Bestemmelse om politiets opgaver Bestemmelser om politiets indgreb Generelt om orden og sikkerhed Forsamlinger Opløb Særligt om børn, berusede samt syge og hjælpeløse Bestemmelser om politiets anvendelse af magt Andre spørgsmål Sanktioner Erstatning i anledning af politiets indgreb

7 Kapitel 7. Udkast til lov om politiets virksomhed (politiloven) Kapitel 8. Bemærkninger til lovudkastet Bilag 1. Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 55, af 27. juni 2001 om detentionsanbringelse af berusede personer. 2. Responsum udarbejdet af professor, dr.jur. Henning Koch om forholdet mellem Den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 5 og udvalgte landes politilovgivninger særligt med henblik på frihedsberøvelse for krænkelse af den offentlige orden. 3. Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 38, af 18. februar 1998 om politiets brug af skydevåben. 4. Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 37, af 30. september 1998 om politiets brug af stav. 5. Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 40, af 6. maj 1998 om politiets brug af politihund til magtanvendelse. 6. Norsk politilov. 7. Svensk politilov. 8. Finsk politilov

8 - 8 -

9 KAPITEL 1. POLITIKOMMISSIONENS NEDSÆTTELSE OG KOM- MISSORIUM Justitsministeren nedsatte den 8. juli 1998 en kommission vedrørende politiets forhold. Kommissionen skulle som sin ene hovedopgave overveje og fremsætte forslag om politiets fremtidige organisation, herunder inddelingen af landet i politikredse og politiets ledelsesstruktur (strukturdelen). Som sin anden hovedopgave skulle kommissionen overveje behovet for og i givet fald udarbejde forslag til et nyt samlet lovgrundlag for politiets virksomhed, herunder for politiets magtbeføjelser (politilovsdelen). Denne betænkning angår politilovsdelen. I det følgende gengives de dele af Politikommissionens kommissorium, der vedrører dette område. I. Baggrund ( ) 8. Lovgrundlaget for politiets virksomhed. Det lovmæssige grundlag for politiets virksomhed findes i dag i en lang række love, der i øvrigt dækker vidt forskellige områder af samfundslivet. De mere generelle lovbestemmelser om politiet er af meget gammel dato. De to gamle politilove - henholdsvis 1863-loven om Københavns politi og 1871-loven om politiet udenfor København - er således på flere punkter stadig grundlaget for politiets arbejde. Det gælder ikke alene på politivedtægtsområdet, men bl.a. også i forhold til dele af den ordenspolitimæssige indsats over for demonstrationer. Bestemmelser i navnlig retsplejeloven (oprindelig fra 1916) og straffeloven (oprindelig fra 1930) har dog i vidt omfang både suppleret og fortrængt de gamle politilove. I de seneste årtier er der gennemført en trinvis revision og modernisering af retsplejelovens regler om de straffeprocessuelle tvangsindgreb. Inden for strafferetsplejen er politiets adfærd over for borgerne således undergivet en detaljeret lovmæssig regulering af nyere dato

10 I modsætning hertil er der kun få og meget generelle lovregler om politiets magtanvendelse som led i den almindelige ordenshåndhævelse. De centrale bestemmelser er de almindelige regler om nødværge og nødret i straffelovens 13 og 14, herunder 13, stk. 3, om lovlig retshåndhævelse samt bestemmelsen om politiets såkaldte generalfuldmagt i retsplejelovens 108, stk. 1, der fastslår, at Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelsen af love og vedtægter samt at foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgning af sådanne. Fra en praktisk synsvinkel har disse bestemmelser formentlig i det væsentlige dannet en velfungerende og accepteret ramme for politiets magtanvendelse, der på en række områder er nærmere reguleret ved mere detaljerede administrativt fastsatte forskrifter, bl.a. om magtmidler som skydevåben, politistav og politihunde. Samtidig må det konstateres, at en så sparsom og generelt holdt lovregulering af et så centralt område som politiets magtanvendelse, herunder f.eks. i form af detentionsanbringelser, næppe i dag kan forekomme tilfredsstillende. Der kan i den forbindelse også henvises til den lovgivningstradition, der har udviklet sig her i landet inden for andre områder, og til at der i flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, inden for de senere år er gennemført ny lovgivning om politiets virksomhed. På denne baggrund finder Justitsministeriet, at det nu bør tages op til overvejelse at tilvejebringe en mere samlet og tidssvarende lovregulering af politiets virksomhed, herunder navnlig en lovmæssig fastlæggelse af de grundlæggende principper for politiets magtanvendelse som led i den almindelige ordenshåndhævelse. II. Kommissionens opgaver. ( ) 2. Lovgrundlaget for politiets virksomhed. Ved siden af de ovennævnte strukturspørgsmål skal kommissionen som sin anden hovedopgave gennemgå og vurdere regelgrundlaget for politiets virksomhed. I den forbindelse skal kommissionen overveje, om der - også i lyset af erfaringer fra beslægtede nabolande - bør udformes en mere samlet politilovgivning, navnlig med henblik på en lovmæssig fastlæggelse af de grundlæggende principper for politiets magtanvendelse som led i den almindelige ordenshåndhævelse. III. Arbejdets tilrettelæggelse. Kommissionen skal udarbejde udkast til nye regler på de områder, hvor den måtte foreslå ændringer. ( )

11 Kommissionen har ( ) adgang til at nedsætte underudvalg eller arbejdsgrupper til forberedende behandling af delopgaver, inden de behandles i den samlede kommission. I det omfang, det findes hensigtsmæssigt, kan kommissionen inddrage særligt sagkyndige i sådanne underudvalg eller arbejdsgrupper, selv om den pågældende ikke er medlem af kommissionen. Der kan i den forbindelse peges på, at det formentlig vil være hensigtsmæssigt, at spørgsmålet om en lovregulering af politiets virksomhed og magtanvendelse undergives en forberedende behandling i et mindre, sagkyndigt underudvalg. Kommissionen bør i fornødent omfang indhente oplysninger om lovgivningen og om politiets organisering i andre lande, herunder navnlig i Norge og Sverige. Politikommissionen har ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Højesteretspræsident Jacques Hermann (formand) Kontorchef Hans Otto Jørgensen (efter indstilling fra Kommunernes Landsforening) Fuldmægtig Vivian G. Petersen (efter fælles indstilling fra Københavns og Frederiksberg kommuner) Juridisk konsulent Birgitte Sørensen (efter indstilling fra Amtsrådsforeningen) Advokat Michael Rekling (efter indstilling fra Advokatrådet) Advokat Karen Marie Dyekjær (efter indstilling fra Landsforeningen af Beskikkede Advokater) Professor, dr.jur. Eva Smith (udpeget af Justitsministeriet) Professor, dr.jur. Henning Koch (udpeget af Justitsministeriet) Dommer Hans Ulrik Bruhn (efter indstilling fra Den Danske Dommerforening) Rigsadvokat Henning Fode (efter indstilling fra Rigsadvokaten) Statsadvokat Birgitte Vestberg (efter indstilling fra Statsadvokatforeningen) Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg (efter indstilling fra Rigspolitichefen) Politidirektør Hanne Bech Hansen (efter indstilling fra Politidirektøren i København) Vicepolitikommissær Peter Ibsen (efter indstilling fra Politiforbundet i Danmark) Kontorfuldmægtig Dorthe Suldrup (efter indstilling fra Politiforbundet i Danmark) Kriminalassistent Peer Falkegaard Withagen (efter indstilling fra Dansk Kriminalpolitiforening) Kontorfuldmægtig Marina Gunst (efter indstilling fra HK Landsklubben Politiet) Politimester Tage Bækgaard (efter indstilling fra Foreningen af Politimestre i Danmark) Politimester Jørgen Ilum (efter indstilling fra Foreningen af Politimestre i Danmark) Politimester Poul Løhde (efter indstilling fra Foreningen af Politimestre i Danmark) Vicepolitimester Henrik Andersen (efter indstilling fra Politifuldmægtigforeningen) Afdelingschef Lise-Lotte Nilas (Justitsministeriet) En repræsentant for Finansministeriet har deltaget i kommissionens møder som observatør

12 Kriminalkommissær Henning Glintborg deltog som medlem af kommissionen indtil den 5. maj 1999, hvor han blev afløst af kriminalassistent Peer Falkegaard Withagen. Forhenværende politimester Arne Baun deltog som medlem af kommissionen indtil den 5. august 1999, hvor han blev afløst af politimester Poul Løhde. Overassistent Pia Nielsen deltog som medlem af kommissionen indtil den 26. november 1999, hvor hun blev afløst af overassistent Marina Gunst. Forhenværende rigspolitichef Ivar Boye deltog som medlem af kommissionen indtil den 1. januar 2000, hvor han blev afløst af rigspolitichef Torsten Hesselbjerg. Afdelingschef i Justitsministeriet Lars Bay Larsen deltog som medlem af kommissionen indtil den 1. januar 2000, hvor han blev afløst af afdelingschef i Justitsministeriet Lise-Lotte Nilas. Professor, lic.jur., Gorm Toftegård Nielsen, deltog som medlem af kommissionen indtil den 27. juni 2000, hvor han efter eget ønske udtrådte. Politikommissionens sekretariat har bestået af kontorchef Mogens Hendriksen, Justitsministeriet, vicepolitimester Ib Henricson, Politimesteren i Odder, fuldmægtig Mette Lyster Knudsen, Justitsministeriet, fuldmægtig Michael Gasbjerg Thuesen, Justitsministeriet (indtil 1. juni 1999) og konsulent Oluf Engberg, Justitsministeriet (fra 1. august 1999)

13 KAPITEL 2. POLITIKOMMISSIONENS ARBEJDE 2.1. Politikommissionens arbejde Politikommissionen nedsatte i februar 1999 et underudvalg vedrørende politilovgivning, der fik til opgave at udarbejde oplæg til brug for kommissionens overvejelser af behovet for en mere samlet og tidssvarende lovregulering af politiets virksomhed (Politilovsudvalget). Politilovsudvalget skulle i den forbindelse tilvejebringe grundlaget for en vurdering af behovet for en lovmæssig fastsættelse af de grundlæggende principper for politiets magtanvendelse samt udarbejde beslutnings- og diskussionsoplæg til brug for kommissionens drøftelser. Det var endvidere forudsat, at Politilovsudvalget undervejs forelagde principielle eller afgørende spørgsmål for den samlede kommission til afgørelse. Om udvalgets sammensætning og arbejde kan henvises til det anførte nedenfor i afsnit 2.2. Politikommissionen har på 5 møder drøftet spørgsmålet om fastsættelse af en ny lov om politiets virksomhed. På et møde den 2. maj 2000 blev kommissionen præsenteret for Politilovsudvalgets overvejelser om behovet for kommende regulering i en politilov samt præsenteret for en skitse til en eventuelt kommende regulering og eksempler på affattelse af enkelte bestemmelser med bemærkninger hertil. På et møde den 5. april 2001 principgodkendte kommissionen på baggrund af oplæg fra Politilovsudvalget et lovudkast og begrundelsen for de enkelte elementer i udkastet. På kommissionen møde den 16. august 2001 drøftede kommissionen Politilovsudvalgets udkast til affattelse af denne betænknings kapitel 4-8 og på møder den 23. oktober og 21. november 2001 et udkast til betænkningens kapitel 1-8. På et møde den 13. december 2001 godkendte kommissionen den endelige affattelse af denne betænkning

14 2.2. Politilovsudvalgets sammensætning og arbejde Som nævnt ovenfor nedsatte Politikommissionen i februar 1999 et underudvalg, Politilovsudvalget, der fik til opgave at udarbejde oplæg til brug for kommissionens overvejelser af behovet for en mere samlet og tidssvarende lovregulering af politiets virksomhed. Politilovsudvalget fik følgende sammensætning: Højesteretspræsident Jacques Hermann (formand) Professor, dr.jur. Henning Koch Professor, lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen Advokat Karen Marie Dyekjær Politimester Tage Bækgaard Vicepolitikommissær Peter Ibsen Kriminalinspektør Kristian Skovhus Vicerigspolitichef Erik Justesen Statsadvokat Hanne Schmidt Politiadvokat Carsten Egeberg Christensen Som sekretærer for underudvalget har fungeret kontorchef Mogens Hendriksen, vicepolitimester Ib Henricson, fuldmægtig Michael Gasbjerg Thuesen (indtil 1. juni 1999) og konsulent Oluf Engberg (fra 1. august 1999). Underudvalget har afholdt 25 møder. Underudvalget har til brug for dets overvejelser indhentet oplysninger fra Norge, Sverige og Finland om retstilstanden i disse lande og fra Rigspolitichefens døgnrapportsystem statistiske oplysninger om politiets virksomhed. Endvidere har sekretariatet afholdt møde med repræsentanter for Politiskolen om retningslinjerne for politiets magtanvendelse m.v. og møde med repræsentanter for Beredskabsstyrelsen om politiets opgaver efter beredskabsloven

15 KAPITEL 3. SAMMENFATNING Politikommissionen har haft til opgave at overveje, om der bør udformes en mere samlet og tidssvarende lovgivning om politiets virksomhed. Betænkningens kapitel 4 indeholder en redegørelse for politiets virksomhed og den gældende regulering af området. Som det bl.a. fremgår heraf, bygger den gældende regulering af politiets virksomhed - bortset fra politiets straffeprocessuelle indgreb, der er detaljeret reguleret i retsplejeloven - i vidt omfang på de generelt udformede lovregler i retsplejelovens 108 og straffelovens nødretsbestemmelser (der stammer fra henholdsvis 1916 og 1930) samt sædvane. Betænkningens kapitel 5 indeholder en redegørelse for udviklingen i Norge, Sverige og Finland. Der er i disse lande inden for de senere år gennemført ny lovgivning om politiets virksomhed Betænkningens kapitel 6 indeholder en redegørelse for Politikommissionens overvejelser og forslag. Som det fremgår heraf, er Politikommissionen efter en gennemgang af den gældende regulering af politiets virksomhed af den opfattelse, at der bør gennemføres en særlig lovgivning på området. Området er i dag i lovmæssig henseende reguleret af få generelt udformede bestemmelser, og det er vanskeligt ud fra disse lovregler umiddelbart at udlede sikre og præcise retningslinjer for politiets indgreb uden for strafferetsplejen og for politiets magtanvendelse. Politikommissionen anser det for at være i bedre overensstemmelse med nutidens krav til legalitetsgrundlaget for myndighedsudøvelse, at politiets virksomhed reguleres direkte af lovgivningsmagten. Udtrykkelige og klare lovregler på området vil endvidere bl.a. styrke borgernes retssikkerhed samtidig med, at politiet får et klarere lovgrundlag at arbejde på. Der kan i øvrigt nærmere henvises til kapitel 6.1 om hovedsynspunkter bag Politikommissionens forslag. Politikommissionens lovudkast består af følgende delelementer: - Kommissionen finder, at en lov om politiets virksomhed indledningsvist bør indeholde en særlig bestemmelse om politiets formål og virke. En formålsbestemmelse vil bl.a. give lov

16 givningsmagten mulighed for overordnet at tage stilling til, i hvilken retning politiets udvikling skal styres, ligesom en formålsbestemmelse indebærer, at den overordnede planlægning og tilrettelæggelse af politiets virksomhed - inden for de bevillingsmæssige rammer skal foretages under hensyntagen til de i bestemmelsen nævnte formål og under anvendelse af de nævnte midler. Der kan i øvrigt nærmere henvises til det anførte i kapitel Kommissionen foreslår, at der fastsættes en dækkende og ajourført bestemmelse om politiets opgaver. Den gældende opgavebeskrivelse i retsplejelovens 108 er ikke fuldt ud dækkende for politiets virksomhed. F.eks. omfatter beskrivelsen ikke en lang række serviceopgaver samt en række tilfælde, hvor politiet yder bistand til borgere eller andre myndigheder. Der kan i øvrigt nærmere henvises til kapitel Kommissionen finder, at en kommende politilov bør indeholde udtrykkelige bestemmelser om politiets indgreb uden for strafferetsplejen. Det er i dag almindelig antaget, at en hjemmel til sådanne indgreb skal søges i retsplejelovens 108, stk. 1, hvorefter politiet bl.a. har til opgave at opretholde sikkerhed, fred og orden. Det må anses for at være i bedst overensstemmelse med legalitetsprincippet, at politiets indgreb over for borgerne uden for strafferetsplejen som det er tilfældet for indgreb inden for strafferetsplejen er reguleret af udtrykkelige lovregler herom. Nye lovregler på området giver samtidig mulighed for at fastsætte uddybende og mere præcise regler om politiets indgreb uden for strafferetsplejen. Kommissionen foreslår i den forbindelse, at der fastsættes generelle bestemmelser om politiets forebyggende og fareafværgende indgreb samt en række specialbestemmelser møntet på politiets indsats i relation til forsamlinger og opløb samt børn, berusede, syge og hjælpeløse. Der kan i øvrigt henvises til kapitel 6.4. Med kommissionens forslag til bestemmelser på området er det tilsigtet at videreføre og præcisere gældende ret på de områder, hvor retsplejelovens 108 allerede i dag danner grundlag for indgreb over for borgerne. Det er således ikke hensigten hverken at begrænse eller udvide de eksisterende indgrebsmuligheder

17 - Politikommissionen finder endelig, at der er behov for at fastsætte særlige regler om politiets magtanvendelse. Området er i dag i retlig henseende først og fremmest reguleret af straffelovens 13 og bestemmelser i retsplejeloven om straffeprocessuelle indgreb. Der findes således ikke i dag lovregler, der særligt tager sigte på at regulere politiets magtanvendelse, og det kan give anledning til tvivl, på hvilket retligt grundlag politiets magtanvendelse i konkrete situationer skal vurderes. Kommissionen finder i den forbindelse bl.a., at allerede det forhold, at magtanvendelse efter omstændigheder kan indebære vidtgående indgreb i borgernes integritet, med betydelig vægt taler for, at de væsentlige og grundlæggende principper for politiets magtanvendelse reguleres direkte af lovgivningsmagten. Kommissionens foreslår, at der for det første fastsættes generelle principper, der omfatter enhver magtanvendelse, og for det andet fastsættes supplerende mere detaljerede regler for anvendelse af de mest indgribende magtmidler - dvs. skydevåben, stav, hund og tåregas. De foreslåede bestemmelser er i vidt omfang en videreførelse af den gældende retlige og administrative regulering på området. I forhold til den gældende administrative regulering af anvendelse af skydevåben, stav og hund foreslås dog gennemført visse indholdsmæssige ændringer. Det skal her fremhæves, at kommissionen har fundet, at betingelserne for, hvornår politiet kan benytte stav og hund i situationer, hvor politiet mødes med passiv modstand, bør skærpes og præciseres. Der kan i øvrigt henvises til kapitel 6.5. Kapitel 7 og kapitel 8 indeholder Politikommissionens udkast til en lov om politiets virksomhed og bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Der er i Politikommissionen enighed om behovet for den foreslåede regulering samt enighed om indholdet af de foreslåede bestemmelser. Medlem af kommissionen professor, dr. jur. Eva Smith, og medlem af politilovsudvalget professor, lic. Jur. Gorm Toftegaard Nielsen, finder, at der herudover bør fastsættes særlige regler om adgangen til domstolsprøvelse af krav om erstatning rejst af borgerne i anledning af politiets indgreb uden for strafferetsplejen. Der kan nærmere herom henvises til kapitel

18 København, den 13. december 2001 Jacques Hermann (formand) Hans Otto Jørgensen Vivian G. Petersen Birgitte Sørensen Michael Rekling Karen Marie Dyekjær Eva Smith Henning Koch Hans Ulrik Bruhn Henning Fode Birgitte Vestberg Torsten Hesselbjerg Hanne Bech Hansen Peter Ibsen Dorthe Suldrup Peer Falkegaard Withagen Marina Gunst Tage Bækgaard Jørgen Ilum Poul Løhde Henrik Andersen Lise-Lotte Nilas Mogens Hendriksen Ib Henricson Oluf Engberg

19 KAPITEL 4. POLITIETS VIRKSOMHED OG DEN GÆLDENDE REGULERING KAPITEL 4.1. POLITIETS FORMÅL OG VIRKE Den historiske udvikling Fra enevældens begyndelse og til i dag har målet for politiets virke været knyttet til de tre politiretlige beskyttelsesinteresser sikkerhed, fred og orden, se nærmere under og Med visse terminologiske variationer har disse begreber været fælles for den kontinentalretlige udvikling. Det nærmere indhold af begreberne og den konkrete varetagelse af de bagvedliggende samfundsmæssige interesser har selvsagt skiftet med overgangen fra autokrati til demokrati. Siden slutningen af det 15. århundrede betød ordet politie en tilstand frembragt som følge af den statslige myndigheds forskellige funktioner. Det var synonymt med en tilstand af god Skik og Orden. På et tidspunkt udskiltes finans-, militær- og udenrigsvæsenet af begrebet, hvorefter datidens politibegreb over hele Vest- og Centraleuropa fra begyndelsen af 1600-tallet omfattede alle øvrige myndighedsfunktioner udøvet af forvaltningen og i et vist omfang tillige af den dømmende myndighed. Opretholdelsen af god Politie var med andre ord ikke forbeholdt et bestemt myndighedsorgan, men var hele den indre forvaltnings formål. Ifølge historikeren Edvard Holm, Danmark-Norges indre Historie under Enevælden fra 1660 til 1720 I (1885), havde den enevældige stat to målsætninger: at fremme borgernes og statsmagtens velfærd og at beskytte borgernes og statsmagtens sikkerhed mod krænkelser ved hjælp af en styreform, hvorunder kongerne... ved idelig at lade Tvangen følge Beskyttelsen i Hælene og ved sine Regulativer om stort og smaat indtil Yderlighed ordnede al Virksomhed fra Undersaatternes Side. Denne reguleringsånd tjente naturligvis Selvherskerinteressen. Men efter Holms opfattelse er det ubestrideligt, at kongen og hans mænd... ved sin Omsorg for Ro, Orden og gode Sæder har troet at løse en ethisk Opgave og at fremme Humanitet. J.L.A. Kolderup Rosenvinge, der var juridisk professor ved Københavns Universitet, udgav den første danske lærebog i politiret i 1825 (Grundrids af den danske Politiret, 2. udgave 1828). Han

20 beskriver bl.a. perioden omkring slutningen af det 17. århundrede, som er det tidspunkt, hvor specielle myndighedspersoner bliver beskikket til at overvåge politiforordningernes efterlevelse, d.v.s. at begrebet politi bevæger sig fra at være betegnelse for en samfundsmæssig tilstand til at være navnet på et håndhævelsesorgan. Dette politi definerer han således: Politiet er den Deel af Statsmagten, som ikke alene i Almindelighed ved umiddelbare Foranstaltninger, Opsyn og physisk Tvang sørger for at afvende almenskadelige Onder i Statens Indre, men ogsaa søger at befordre Almeenvellet i alle de Tilfælde, hvor de øvrige Grene af Statsmagten ikke, ifølge deres ejendommelige Bestemmelse, ere virksomme (s. 7-8). Den af Kolderup Rosenvinge fremhævede tvangsmæssige håndhævelse af almenvellet, der fandt sted på grundlag af en abstrakt fare (med Kolderup Rosenvinges ord: af hensyn til Statens sandselige Formaal ), stod på det politiretlige område i centrum for de franske og tyske revolutioner mod absolutismen fra 1789 at regne. Selvom det konstitutionelle monarki blev indført i Danmark med grundloven af 5. juni 1849, blev den demokratiske stats politiideologi, som begrænsede politimyndighedens funktion til at afværge konkrete farer mod sikkerheden, freden og ordenen, først kodificeret med politilovene af 1863 om politiet i København og af 1871 om politiet uden for København. En opfattelse af politiets arbejde som fareafværgende var et opgør med opfattelsen af politiet som en instans, der skulle befordre almenvellet, dvs. at velfærdsfremmende formål kunne legitimere politiets indgreb i individets frihed. Fra at fremme sikkerhed, fred og orden blev politiets opgave reduceret til at afværge farer, der truede sikkerheden, freden og ordenen. I motiverne til politiloven af 1863 anvendes i den forbindelse bl.a. udtrykkene håndhævelse, opretholdelse og betryggelse af den offentlig orden m.v. Politilovene af 1863 og 1871 udgjorde det primære retlige grundlag for politiets virksomhed frem til vedtagelsen af den første danske retsplejelov i

21 Politiets formål og virke i dag Retsplejeloven af 1916 indeholdt i 108 en beskrivelse af politiets virksomhed, der i det væsentligste siden er uforandret og i dag lyder således: 108. Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelsen af love og vedtægter samt at foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgning af sådanne. Stk. 2. Med justitsministerens samtykke kan der pålægges politiet andre opgaver. Bestemmelsen i stk. 1 beskriver kerneområderne i politiets virksomhed og giver derfor et billede af politiets formål og virke i dag. Man skal imidlertid samtidig være opmærksom på, at kompleksiteten i politiets opgavevaretagelse - ikke mindst de senere år - er øget. I takt hermed er kravene til politiet tiltaget, og et moderne og tidssvarende politi kan således bl.a. ikke begrænse sig til at reagere på lovbrud m.v. i det omfang, det kommer til politiets kendskab, men må i højere grad prioritere det forebyggende og problemorienterede arbejde. Et fremtrædende element i denne udvikling er, at der i stigende grad opstilles målsætninger for politiets ressourcestyring og dermed for varetagelse af konkrete opgaver. Det gælder navnlig i forbindelse med fastlæggelse af politiets bevillingsmæssige forhold, hvor der gennem de senere år er stillet en række konkrete resultatmål til politiets virksomhed. For årene blev der bl.a. stillet krav om en øget synlighed og tryghedsskabende indsats samt en styrkelse af indsatsen over for økonomisk kriminalitet. For årene er der bl.a. afsat særlige beløb til styrkelse af politiindsatsen i nærområdet og styrkelse af indsatsen mod volds- og bandekriminalitet samt IT-kriminalitet. Endvidere kan lovgivningsinitiativer på særlige områder have betydning for politiets prioritering af dets opgaver. Som eksempel herpå kan nævnes regeringens voldspakke fra 1994, der bl.a. indebar, at sager om vold skal tilstræbes indbragt for retten inden 30 dage efter anmeldelse

22 Også mere generelle strømninger i samfundet har betydning for politiets virksomhed. Bl.a. indebærer stigende fokus på borgernes krav til service fra offentlige myndigheder, at politiet i stigende grad må se det som dets opgave at være i stand til at informere og indgå i dialog med borgerne om dets virksomhed. En beskrivelse af de overordnede mål for politiets arbejde findes i dag i publikationen Idégrundlag og overordnede mål for dansk politi, Rigspolitichefen, januar Politiet idégrundlag beskrives heri s. 13 således: Politiet skal være et ansvarligt, professionelt og serviceorienteret politi i overensstemmelse med et moderne demokratisk samfunds krav og forventninger. Om de overordnede mål for politiets arbejde anføres s. 17 følgende: Politiet skal være trygheds- og sikkerhedsskabende og synligt. Politiet skal ved en aktiv forebyggende indsats i samarbejde med lokalsamfundet forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet. Politiet skal ved tilsyns- og kontrolvirksomhed sikre overholdelse af gældende regler og forhindre, at ulykker sker. Politiets administrations- og forvaltningsvirksomhed skal være effektiv og af høj kvalitet. Grundlaget for politiets arbejde er respekten for borgernes retssikkerhed. Som det fremgår heraf, er beskrivelsen af politiets virksomhed i retsplejelovens 108 uddybet bl.a. ved at fremhæve politiets forebyggende indsats og moderne fokusområder som f.eks. tryghed og synlighed. Samlet kan det anføres, at politiet efter retsplejelovens 108 er tillagt en række opgaver, men at den nærmere prioritering af disse opgaver i dag i et vist omfang styres af - til dels politisk fastlagte - målsætninger. Endvidere har udviklingen medført, at andre opgaver end de i 108 nævnte traditionelle politiopgaver spiller en stadigt mere fremtrædende rolle i politiets virksomhed

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg BETÆNKNING NR. 1439 2004 - 2 - - 3 - - 4 - Indholdsfortegnelse Kapitel 1:

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Politidirektøren i København har truffet en række beslutninger om at indføre visitationszone i hele kommuner, samt Københavns politikreds

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere