Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikommissionen. Betænkning om politilovgivning"

Transkript

1 Politikommissionen Betænkning om politilovgivning

2 - 2 -

3 - 3 -

4 - 4 -

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Politikommissionens nedsættelse og kommissorium Kapitel 2. Politikommissionens arbejde Politikommissionens arbejde Politilovsudvalgets sammensætning og arbejde Kapitel 3. Sammenfatning Kapitel 4. Politiets virksomhed og den gældende retlige regulering Politiets formål og virke Den historiske udvikling Politiets formål og virke i dag Politilovene af 1863 og Indledning Midlertidige foranstaltninger Opløb og offentlige forsamlinger Politivedtægter Politiets opgaver Indledning Politiets opgaver inden for strafferetsplejen Politiets opgaver uden for strafferetsplejen Indledning Opretholdelse af sikkerhed, fred og orden Bistand til borgerne i øvrigt Særlige tilsyns- og kontrolopgaver Særligt om bistand til andre myndigheder Andre opgaver Statistiske oplysninger Politiets indgreb Indledning Generelt om orden og sikkerhed Forsamlinger Opløb Særligt om børn, berusede samt syge og hjælpeløse Frihedsberøvelse i relation til Den europæiske Menneskerettighedskonvention

6 4.5. Politiets anvendelse af magt Indledning Politiets magtmidler Gældende regulering Det retlige grundlag Administrative forskrifter Kapitel 5. Udviklingen i Norge, Sverige og Finland Norge Indledning Politiets formål og opgaver Politiets indgreb Politiets anvendelse af magt Sverige Indledning Politiets formål og opgaver Politiets indgreb Politiets anvendelse af magt Finland Indledning Politiets formål og opgaver Politiets indgreb Politiets anvendelse af magt Kapitel 6. Politikommissionens overvejelser og forslag Hovedsynspunkter bag Politikommissionens forslag Bestemmelse om formålet med politiets virksomhed Bestemmelse om politiets opgaver Bestemmelser om politiets indgreb Generelt om orden og sikkerhed Forsamlinger Opløb Særligt om børn, berusede samt syge og hjælpeløse Bestemmelser om politiets anvendelse af magt Andre spørgsmål Sanktioner Erstatning i anledning af politiets indgreb

7 Kapitel 7. Udkast til lov om politiets virksomhed (politiloven) Kapitel 8. Bemærkninger til lovudkastet Bilag 1. Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 55, af 27. juni 2001 om detentionsanbringelse af berusede personer. 2. Responsum udarbejdet af professor, dr.jur. Henning Koch om forholdet mellem Den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 5 og udvalgte landes politilovgivninger særligt med henblik på frihedsberøvelse for krænkelse af den offentlige orden. 3. Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 38, af 18. februar 1998 om politiets brug af skydevåben. 4. Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 37, af 30. september 1998 om politiets brug af stav. 5. Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 40, af 6. maj 1998 om politiets brug af politihund til magtanvendelse. 6. Norsk politilov. 7. Svensk politilov. 8. Finsk politilov

8 - 8 -

9 KAPITEL 1. POLITIKOMMISSIONENS NEDSÆTTELSE OG KOM- MISSORIUM Justitsministeren nedsatte den 8. juli 1998 en kommission vedrørende politiets forhold. Kommissionen skulle som sin ene hovedopgave overveje og fremsætte forslag om politiets fremtidige organisation, herunder inddelingen af landet i politikredse og politiets ledelsesstruktur (strukturdelen). Som sin anden hovedopgave skulle kommissionen overveje behovet for og i givet fald udarbejde forslag til et nyt samlet lovgrundlag for politiets virksomhed, herunder for politiets magtbeføjelser (politilovsdelen). Denne betænkning angår politilovsdelen. I det følgende gengives de dele af Politikommissionens kommissorium, der vedrører dette område. I. Baggrund ( ) 8. Lovgrundlaget for politiets virksomhed. Det lovmæssige grundlag for politiets virksomhed findes i dag i en lang række love, der i øvrigt dækker vidt forskellige områder af samfundslivet. De mere generelle lovbestemmelser om politiet er af meget gammel dato. De to gamle politilove - henholdsvis 1863-loven om Københavns politi og 1871-loven om politiet udenfor København - er således på flere punkter stadig grundlaget for politiets arbejde. Det gælder ikke alene på politivedtægtsområdet, men bl.a. også i forhold til dele af den ordenspolitimæssige indsats over for demonstrationer. Bestemmelser i navnlig retsplejeloven (oprindelig fra 1916) og straffeloven (oprindelig fra 1930) har dog i vidt omfang både suppleret og fortrængt de gamle politilove. I de seneste årtier er der gennemført en trinvis revision og modernisering af retsplejelovens regler om de straffeprocessuelle tvangsindgreb. Inden for strafferetsplejen er politiets adfærd over for borgerne således undergivet en detaljeret lovmæssig regulering af nyere dato

10 I modsætning hertil er der kun få og meget generelle lovregler om politiets magtanvendelse som led i den almindelige ordenshåndhævelse. De centrale bestemmelser er de almindelige regler om nødværge og nødret i straffelovens 13 og 14, herunder 13, stk. 3, om lovlig retshåndhævelse samt bestemmelsen om politiets såkaldte generalfuldmagt i retsplejelovens 108, stk. 1, der fastslår, at Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelsen af love og vedtægter samt at foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgning af sådanne. Fra en praktisk synsvinkel har disse bestemmelser formentlig i det væsentlige dannet en velfungerende og accepteret ramme for politiets magtanvendelse, der på en række områder er nærmere reguleret ved mere detaljerede administrativt fastsatte forskrifter, bl.a. om magtmidler som skydevåben, politistav og politihunde. Samtidig må det konstateres, at en så sparsom og generelt holdt lovregulering af et så centralt område som politiets magtanvendelse, herunder f.eks. i form af detentionsanbringelser, næppe i dag kan forekomme tilfredsstillende. Der kan i den forbindelse også henvises til den lovgivningstradition, der har udviklet sig her i landet inden for andre områder, og til at der i flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, inden for de senere år er gennemført ny lovgivning om politiets virksomhed. På denne baggrund finder Justitsministeriet, at det nu bør tages op til overvejelse at tilvejebringe en mere samlet og tidssvarende lovregulering af politiets virksomhed, herunder navnlig en lovmæssig fastlæggelse af de grundlæggende principper for politiets magtanvendelse som led i den almindelige ordenshåndhævelse. II. Kommissionens opgaver. ( ) 2. Lovgrundlaget for politiets virksomhed. Ved siden af de ovennævnte strukturspørgsmål skal kommissionen som sin anden hovedopgave gennemgå og vurdere regelgrundlaget for politiets virksomhed. I den forbindelse skal kommissionen overveje, om der - også i lyset af erfaringer fra beslægtede nabolande - bør udformes en mere samlet politilovgivning, navnlig med henblik på en lovmæssig fastlæggelse af de grundlæggende principper for politiets magtanvendelse som led i den almindelige ordenshåndhævelse. III. Arbejdets tilrettelæggelse. Kommissionen skal udarbejde udkast til nye regler på de områder, hvor den måtte foreslå ændringer. ( )

11 Kommissionen har ( ) adgang til at nedsætte underudvalg eller arbejdsgrupper til forberedende behandling af delopgaver, inden de behandles i den samlede kommission. I det omfang, det findes hensigtsmæssigt, kan kommissionen inddrage særligt sagkyndige i sådanne underudvalg eller arbejdsgrupper, selv om den pågældende ikke er medlem af kommissionen. Der kan i den forbindelse peges på, at det formentlig vil være hensigtsmæssigt, at spørgsmålet om en lovregulering af politiets virksomhed og magtanvendelse undergives en forberedende behandling i et mindre, sagkyndigt underudvalg. Kommissionen bør i fornødent omfang indhente oplysninger om lovgivningen og om politiets organisering i andre lande, herunder navnlig i Norge og Sverige. Politikommissionen har ved afgivelsen af denne betænkning følgende sammensætning: Højesteretspræsident Jacques Hermann (formand) Kontorchef Hans Otto Jørgensen (efter indstilling fra Kommunernes Landsforening) Fuldmægtig Vivian G. Petersen (efter fælles indstilling fra Københavns og Frederiksberg kommuner) Juridisk konsulent Birgitte Sørensen (efter indstilling fra Amtsrådsforeningen) Advokat Michael Rekling (efter indstilling fra Advokatrådet) Advokat Karen Marie Dyekjær (efter indstilling fra Landsforeningen af Beskikkede Advokater) Professor, dr.jur. Eva Smith (udpeget af Justitsministeriet) Professor, dr.jur. Henning Koch (udpeget af Justitsministeriet) Dommer Hans Ulrik Bruhn (efter indstilling fra Den Danske Dommerforening) Rigsadvokat Henning Fode (efter indstilling fra Rigsadvokaten) Statsadvokat Birgitte Vestberg (efter indstilling fra Statsadvokatforeningen) Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg (efter indstilling fra Rigspolitichefen) Politidirektør Hanne Bech Hansen (efter indstilling fra Politidirektøren i København) Vicepolitikommissær Peter Ibsen (efter indstilling fra Politiforbundet i Danmark) Kontorfuldmægtig Dorthe Suldrup (efter indstilling fra Politiforbundet i Danmark) Kriminalassistent Peer Falkegaard Withagen (efter indstilling fra Dansk Kriminalpolitiforening) Kontorfuldmægtig Marina Gunst (efter indstilling fra HK Landsklubben Politiet) Politimester Tage Bækgaard (efter indstilling fra Foreningen af Politimestre i Danmark) Politimester Jørgen Ilum (efter indstilling fra Foreningen af Politimestre i Danmark) Politimester Poul Løhde (efter indstilling fra Foreningen af Politimestre i Danmark) Vicepolitimester Henrik Andersen (efter indstilling fra Politifuldmægtigforeningen) Afdelingschef Lise-Lotte Nilas (Justitsministeriet) En repræsentant for Finansministeriet har deltaget i kommissionens møder som observatør

12 Kriminalkommissær Henning Glintborg deltog som medlem af kommissionen indtil den 5. maj 1999, hvor han blev afløst af kriminalassistent Peer Falkegaard Withagen. Forhenværende politimester Arne Baun deltog som medlem af kommissionen indtil den 5. august 1999, hvor han blev afløst af politimester Poul Løhde. Overassistent Pia Nielsen deltog som medlem af kommissionen indtil den 26. november 1999, hvor hun blev afløst af overassistent Marina Gunst. Forhenværende rigspolitichef Ivar Boye deltog som medlem af kommissionen indtil den 1. januar 2000, hvor han blev afløst af rigspolitichef Torsten Hesselbjerg. Afdelingschef i Justitsministeriet Lars Bay Larsen deltog som medlem af kommissionen indtil den 1. januar 2000, hvor han blev afløst af afdelingschef i Justitsministeriet Lise-Lotte Nilas. Professor, lic.jur., Gorm Toftegård Nielsen, deltog som medlem af kommissionen indtil den 27. juni 2000, hvor han efter eget ønske udtrådte. Politikommissionens sekretariat har bestået af kontorchef Mogens Hendriksen, Justitsministeriet, vicepolitimester Ib Henricson, Politimesteren i Odder, fuldmægtig Mette Lyster Knudsen, Justitsministeriet, fuldmægtig Michael Gasbjerg Thuesen, Justitsministeriet (indtil 1. juni 1999) og konsulent Oluf Engberg, Justitsministeriet (fra 1. august 1999)

13 KAPITEL 2. POLITIKOMMISSIONENS ARBEJDE 2.1. Politikommissionens arbejde Politikommissionen nedsatte i februar 1999 et underudvalg vedrørende politilovgivning, der fik til opgave at udarbejde oplæg til brug for kommissionens overvejelser af behovet for en mere samlet og tidssvarende lovregulering af politiets virksomhed (Politilovsudvalget). Politilovsudvalget skulle i den forbindelse tilvejebringe grundlaget for en vurdering af behovet for en lovmæssig fastsættelse af de grundlæggende principper for politiets magtanvendelse samt udarbejde beslutnings- og diskussionsoplæg til brug for kommissionens drøftelser. Det var endvidere forudsat, at Politilovsudvalget undervejs forelagde principielle eller afgørende spørgsmål for den samlede kommission til afgørelse. Om udvalgets sammensætning og arbejde kan henvises til det anførte nedenfor i afsnit 2.2. Politikommissionen har på 5 møder drøftet spørgsmålet om fastsættelse af en ny lov om politiets virksomhed. På et møde den 2. maj 2000 blev kommissionen præsenteret for Politilovsudvalgets overvejelser om behovet for kommende regulering i en politilov samt præsenteret for en skitse til en eventuelt kommende regulering og eksempler på affattelse af enkelte bestemmelser med bemærkninger hertil. På et møde den 5. april 2001 principgodkendte kommissionen på baggrund af oplæg fra Politilovsudvalget et lovudkast og begrundelsen for de enkelte elementer i udkastet. På kommissionen møde den 16. august 2001 drøftede kommissionen Politilovsudvalgets udkast til affattelse af denne betænknings kapitel 4-8 og på møder den 23. oktober og 21. november 2001 et udkast til betænkningens kapitel 1-8. På et møde den 13. december 2001 godkendte kommissionen den endelige affattelse af denne betænkning

14 2.2. Politilovsudvalgets sammensætning og arbejde Som nævnt ovenfor nedsatte Politikommissionen i februar 1999 et underudvalg, Politilovsudvalget, der fik til opgave at udarbejde oplæg til brug for kommissionens overvejelser af behovet for en mere samlet og tidssvarende lovregulering af politiets virksomhed. Politilovsudvalget fik følgende sammensætning: Højesteretspræsident Jacques Hermann (formand) Professor, dr.jur. Henning Koch Professor, lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen Advokat Karen Marie Dyekjær Politimester Tage Bækgaard Vicepolitikommissær Peter Ibsen Kriminalinspektør Kristian Skovhus Vicerigspolitichef Erik Justesen Statsadvokat Hanne Schmidt Politiadvokat Carsten Egeberg Christensen Som sekretærer for underudvalget har fungeret kontorchef Mogens Hendriksen, vicepolitimester Ib Henricson, fuldmægtig Michael Gasbjerg Thuesen (indtil 1. juni 1999) og konsulent Oluf Engberg (fra 1. august 1999). Underudvalget har afholdt 25 møder. Underudvalget har til brug for dets overvejelser indhentet oplysninger fra Norge, Sverige og Finland om retstilstanden i disse lande og fra Rigspolitichefens døgnrapportsystem statistiske oplysninger om politiets virksomhed. Endvidere har sekretariatet afholdt møde med repræsentanter for Politiskolen om retningslinjerne for politiets magtanvendelse m.v. og møde med repræsentanter for Beredskabsstyrelsen om politiets opgaver efter beredskabsloven

15 KAPITEL 3. SAMMENFATNING Politikommissionen har haft til opgave at overveje, om der bør udformes en mere samlet og tidssvarende lovgivning om politiets virksomhed. Betænkningens kapitel 4 indeholder en redegørelse for politiets virksomhed og den gældende regulering af området. Som det bl.a. fremgår heraf, bygger den gældende regulering af politiets virksomhed - bortset fra politiets straffeprocessuelle indgreb, der er detaljeret reguleret i retsplejeloven - i vidt omfang på de generelt udformede lovregler i retsplejelovens 108 og straffelovens nødretsbestemmelser (der stammer fra henholdsvis 1916 og 1930) samt sædvane. Betænkningens kapitel 5 indeholder en redegørelse for udviklingen i Norge, Sverige og Finland. Der er i disse lande inden for de senere år gennemført ny lovgivning om politiets virksomhed Betænkningens kapitel 6 indeholder en redegørelse for Politikommissionens overvejelser og forslag. Som det fremgår heraf, er Politikommissionen efter en gennemgang af den gældende regulering af politiets virksomhed af den opfattelse, at der bør gennemføres en særlig lovgivning på området. Området er i dag i lovmæssig henseende reguleret af få generelt udformede bestemmelser, og det er vanskeligt ud fra disse lovregler umiddelbart at udlede sikre og præcise retningslinjer for politiets indgreb uden for strafferetsplejen og for politiets magtanvendelse. Politikommissionen anser det for at være i bedre overensstemmelse med nutidens krav til legalitetsgrundlaget for myndighedsudøvelse, at politiets virksomhed reguleres direkte af lovgivningsmagten. Udtrykkelige og klare lovregler på området vil endvidere bl.a. styrke borgernes retssikkerhed samtidig med, at politiet får et klarere lovgrundlag at arbejde på. Der kan i øvrigt nærmere henvises til kapitel 6.1 om hovedsynspunkter bag Politikommissionens forslag. Politikommissionens lovudkast består af følgende delelementer: - Kommissionen finder, at en lov om politiets virksomhed indledningsvist bør indeholde en særlig bestemmelse om politiets formål og virke. En formålsbestemmelse vil bl.a. give lov

16 givningsmagten mulighed for overordnet at tage stilling til, i hvilken retning politiets udvikling skal styres, ligesom en formålsbestemmelse indebærer, at den overordnede planlægning og tilrettelæggelse af politiets virksomhed - inden for de bevillingsmæssige rammer skal foretages under hensyntagen til de i bestemmelsen nævnte formål og under anvendelse af de nævnte midler. Der kan i øvrigt nærmere henvises til det anførte i kapitel Kommissionen foreslår, at der fastsættes en dækkende og ajourført bestemmelse om politiets opgaver. Den gældende opgavebeskrivelse i retsplejelovens 108 er ikke fuldt ud dækkende for politiets virksomhed. F.eks. omfatter beskrivelsen ikke en lang række serviceopgaver samt en række tilfælde, hvor politiet yder bistand til borgere eller andre myndigheder. Der kan i øvrigt nærmere henvises til kapitel Kommissionen finder, at en kommende politilov bør indeholde udtrykkelige bestemmelser om politiets indgreb uden for strafferetsplejen. Det er i dag almindelig antaget, at en hjemmel til sådanne indgreb skal søges i retsplejelovens 108, stk. 1, hvorefter politiet bl.a. har til opgave at opretholde sikkerhed, fred og orden. Det må anses for at være i bedst overensstemmelse med legalitetsprincippet, at politiets indgreb over for borgerne uden for strafferetsplejen som det er tilfældet for indgreb inden for strafferetsplejen er reguleret af udtrykkelige lovregler herom. Nye lovregler på området giver samtidig mulighed for at fastsætte uddybende og mere præcise regler om politiets indgreb uden for strafferetsplejen. Kommissionen foreslår i den forbindelse, at der fastsættes generelle bestemmelser om politiets forebyggende og fareafværgende indgreb samt en række specialbestemmelser møntet på politiets indsats i relation til forsamlinger og opløb samt børn, berusede, syge og hjælpeløse. Der kan i øvrigt henvises til kapitel 6.4. Med kommissionens forslag til bestemmelser på området er det tilsigtet at videreføre og præcisere gældende ret på de områder, hvor retsplejelovens 108 allerede i dag danner grundlag for indgreb over for borgerne. Det er således ikke hensigten hverken at begrænse eller udvide de eksisterende indgrebsmuligheder

17 - Politikommissionen finder endelig, at der er behov for at fastsætte særlige regler om politiets magtanvendelse. Området er i dag i retlig henseende først og fremmest reguleret af straffelovens 13 og bestemmelser i retsplejeloven om straffeprocessuelle indgreb. Der findes således ikke i dag lovregler, der særligt tager sigte på at regulere politiets magtanvendelse, og det kan give anledning til tvivl, på hvilket retligt grundlag politiets magtanvendelse i konkrete situationer skal vurderes. Kommissionen finder i den forbindelse bl.a., at allerede det forhold, at magtanvendelse efter omstændigheder kan indebære vidtgående indgreb i borgernes integritet, med betydelig vægt taler for, at de væsentlige og grundlæggende principper for politiets magtanvendelse reguleres direkte af lovgivningsmagten. Kommissionens foreslår, at der for det første fastsættes generelle principper, der omfatter enhver magtanvendelse, og for det andet fastsættes supplerende mere detaljerede regler for anvendelse af de mest indgribende magtmidler - dvs. skydevåben, stav, hund og tåregas. De foreslåede bestemmelser er i vidt omfang en videreførelse af den gældende retlige og administrative regulering på området. I forhold til den gældende administrative regulering af anvendelse af skydevåben, stav og hund foreslås dog gennemført visse indholdsmæssige ændringer. Det skal her fremhæves, at kommissionen har fundet, at betingelserne for, hvornår politiet kan benytte stav og hund i situationer, hvor politiet mødes med passiv modstand, bør skærpes og præciseres. Der kan i øvrigt henvises til kapitel 6.5. Kapitel 7 og kapitel 8 indeholder Politikommissionens udkast til en lov om politiets virksomhed og bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Der er i Politikommissionen enighed om behovet for den foreslåede regulering samt enighed om indholdet af de foreslåede bestemmelser. Medlem af kommissionen professor, dr. jur. Eva Smith, og medlem af politilovsudvalget professor, lic. Jur. Gorm Toftegaard Nielsen, finder, at der herudover bør fastsættes særlige regler om adgangen til domstolsprøvelse af krav om erstatning rejst af borgerne i anledning af politiets indgreb uden for strafferetsplejen. Der kan nærmere herom henvises til kapitel

18 København, den 13. december 2001 Jacques Hermann (formand) Hans Otto Jørgensen Vivian G. Petersen Birgitte Sørensen Michael Rekling Karen Marie Dyekjær Eva Smith Henning Koch Hans Ulrik Bruhn Henning Fode Birgitte Vestberg Torsten Hesselbjerg Hanne Bech Hansen Peter Ibsen Dorthe Suldrup Peer Falkegaard Withagen Marina Gunst Tage Bækgaard Jørgen Ilum Poul Løhde Henrik Andersen Lise-Lotte Nilas Mogens Hendriksen Ib Henricson Oluf Engberg

19 KAPITEL 4. POLITIETS VIRKSOMHED OG DEN GÆLDENDE REGULERING KAPITEL 4.1. POLITIETS FORMÅL OG VIRKE Den historiske udvikling Fra enevældens begyndelse og til i dag har målet for politiets virke været knyttet til de tre politiretlige beskyttelsesinteresser sikkerhed, fred og orden, se nærmere under og Med visse terminologiske variationer har disse begreber været fælles for den kontinentalretlige udvikling. Det nærmere indhold af begreberne og den konkrete varetagelse af de bagvedliggende samfundsmæssige interesser har selvsagt skiftet med overgangen fra autokrati til demokrati. Siden slutningen af det 15. århundrede betød ordet politie en tilstand frembragt som følge af den statslige myndigheds forskellige funktioner. Det var synonymt med en tilstand af god Skik og Orden. På et tidspunkt udskiltes finans-, militær- og udenrigsvæsenet af begrebet, hvorefter datidens politibegreb over hele Vest- og Centraleuropa fra begyndelsen af 1600-tallet omfattede alle øvrige myndighedsfunktioner udøvet af forvaltningen og i et vist omfang tillige af den dømmende myndighed. Opretholdelsen af god Politie var med andre ord ikke forbeholdt et bestemt myndighedsorgan, men var hele den indre forvaltnings formål. Ifølge historikeren Edvard Holm, Danmark-Norges indre Historie under Enevælden fra 1660 til 1720 I (1885), havde den enevældige stat to målsætninger: at fremme borgernes og statsmagtens velfærd og at beskytte borgernes og statsmagtens sikkerhed mod krænkelser ved hjælp af en styreform, hvorunder kongerne... ved idelig at lade Tvangen følge Beskyttelsen i Hælene og ved sine Regulativer om stort og smaat indtil Yderlighed ordnede al Virksomhed fra Undersaatternes Side. Denne reguleringsånd tjente naturligvis Selvherskerinteressen. Men efter Holms opfattelse er det ubestrideligt, at kongen og hans mænd... ved sin Omsorg for Ro, Orden og gode Sæder har troet at løse en ethisk Opgave og at fremme Humanitet. J.L.A. Kolderup Rosenvinge, der var juridisk professor ved Københavns Universitet, udgav den første danske lærebog i politiret i 1825 (Grundrids af den danske Politiret, 2. udgave 1828). Han

20 beskriver bl.a. perioden omkring slutningen af det 17. århundrede, som er det tidspunkt, hvor specielle myndighedspersoner bliver beskikket til at overvåge politiforordningernes efterlevelse, d.v.s. at begrebet politi bevæger sig fra at være betegnelse for en samfundsmæssig tilstand til at være navnet på et håndhævelsesorgan. Dette politi definerer han således: Politiet er den Deel af Statsmagten, som ikke alene i Almindelighed ved umiddelbare Foranstaltninger, Opsyn og physisk Tvang sørger for at afvende almenskadelige Onder i Statens Indre, men ogsaa søger at befordre Almeenvellet i alle de Tilfælde, hvor de øvrige Grene af Statsmagten ikke, ifølge deres ejendommelige Bestemmelse, ere virksomme (s. 7-8). Den af Kolderup Rosenvinge fremhævede tvangsmæssige håndhævelse af almenvellet, der fandt sted på grundlag af en abstrakt fare (med Kolderup Rosenvinges ord: af hensyn til Statens sandselige Formaal ), stod på det politiretlige område i centrum for de franske og tyske revolutioner mod absolutismen fra 1789 at regne. Selvom det konstitutionelle monarki blev indført i Danmark med grundloven af 5. juni 1849, blev den demokratiske stats politiideologi, som begrænsede politimyndighedens funktion til at afværge konkrete farer mod sikkerheden, freden og ordenen, først kodificeret med politilovene af 1863 om politiet i København og af 1871 om politiet uden for København. En opfattelse af politiets arbejde som fareafværgende var et opgør med opfattelsen af politiet som en instans, der skulle befordre almenvellet, dvs. at velfærdsfremmende formål kunne legitimere politiets indgreb i individets frihed. Fra at fremme sikkerhed, fred og orden blev politiets opgave reduceret til at afværge farer, der truede sikkerheden, freden og ordenen. I motiverne til politiloven af 1863 anvendes i den forbindelse bl.a. udtrykkene håndhævelse, opretholdelse og betryggelse af den offentlig orden m.v. Politilovene af 1863 og 1871 udgjorde det primære retlige grundlag for politiets virksomhed frem til vedtagelsen af den første danske retsplejelov i

21 Politiets formål og virke i dag Retsplejeloven af 1916 indeholdt i 108 en beskrivelse af politiets virksomhed, der i det væsentligste siden er uforandret og i dag lyder således: 108. Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelsen af love og vedtægter samt at foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgning af sådanne. Stk. 2. Med justitsministerens samtykke kan der pålægges politiet andre opgaver. Bestemmelsen i stk. 1 beskriver kerneområderne i politiets virksomhed og giver derfor et billede af politiets formål og virke i dag. Man skal imidlertid samtidig være opmærksom på, at kompleksiteten i politiets opgavevaretagelse - ikke mindst de senere år - er øget. I takt hermed er kravene til politiet tiltaget, og et moderne og tidssvarende politi kan således bl.a. ikke begrænse sig til at reagere på lovbrud m.v. i det omfang, det kommer til politiets kendskab, men må i højere grad prioritere det forebyggende og problemorienterede arbejde. Et fremtrædende element i denne udvikling er, at der i stigende grad opstilles målsætninger for politiets ressourcestyring og dermed for varetagelse af konkrete opgaver. Det gælder navnlig i forbindelse med fastlæggelse af politiets bevillingsmæssige forhold, hvor der gennem de senere år er stillet en række konkrete resultatmål til politiets virksomhed. For årene blev der bl.a. stillet krav om en øget synlighed og tryghedsskabende indsats samt en styrkelse af indsatsen over for økonomisk kriminalitet. For årene er der bl.a. afsat særlige beløb til styrkelse af politiindsatsen i nærområdet og styrkelse af indsatsen mod volds- og bandekriminalitet samt IT-kriminalitet. Endvidere kan lovgivningsinitiativer på særlige områder have betydning for politiets prioritering af dets opgaver. Som eksempel herpå kan nævnes regeringens voldspakke fra 1994, der bl.a. indebar, at sager om vold skal tilstræbes indbragt for retten inden 30 dage efter anmeldelse

22 Også mere generelle strømninger i samfundet har betydning for politiets virksomhed. Bl.a. indebærer stigende fokus på borgernes krav til service fra offentlige myndigheder, at politiet i stigende grad må se det som dets opgave at være i stand til at informere og indgå i dialog med borgerne om dets virksomhed. En beskrivelse af de overordnede mål for politiets arbejde findes i dag i publikationen Idégrundlag og overordnede mål for dansk politi, Rigspolitichefen, januar Politiet idégrundlag beskrives heri s. 13 således: Politiet skal være et ansvarligt, professionelt og serviceorienteret politi i overensstemmelse med et moderne demokratisk samfunds krav og forventninger. Om de overordnede mål for politiets arbejde anføres s. 17 følgende: Politiet skal være trygheds- og sikkerhedsskabende og synligt. Politiet skal ved en aktiv forebyggende indsats i samarbejde med lokalsamfundet forhindre, at konflikter, uro og kriminalitet opstår. Politiet skal effektivt efterforske og forfølge begået kriminalitet. Politiet skal ved tilsyns- og kontrolvirksomhed sikre overholdelse af gældende regler og forhindre, at ulykker sker. Politiets administrations- og forvaltningsvirksomhed skal være effektiv og af høj kvalitet. Grundlaget for politiets arbejde er respekten for borgernes retssikkerhed. Som det fremgår heraf, er beskrivelsen af politiets virksomhed i retsplejelovens 108 uddybet bl.a. ved at fremhæve politiets forebyggende indsats og moderne fokusområder som f.eks. tryghed og synlighed. Samlet kan det anføres, at politiet efter retsplejelovens 108 er tillagt en række opgaver, men at den nærmere prioritering af disse opgaver i dag i et vist omfang styres af - til dels politisk fastlagte - målsætninger. Endvidere har udviklingen medført, at andre opgaver end de i 108 nævnte traditionelle politiopgaver spiller en stadigt mere fremtrædende rolle i politiets virksomhed

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed LBK nr 956 af 20/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1112-0004 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1722 af 27/12/2016

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale

Justitsministeriet. Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale 19-11-04 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Udkast til tale Dato: 4. november 2004 Dok.: CMA20741 Politikontoret Til brug ved Sikkerhedsdagen 2004 den 9. november 2004 arrangeret af SikkerhedsBranchen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 Sag 122/2016 Anklagemyndigheden vedrørende Foranstaltning under efterforskning (advokat Stefan Reinel) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 10/2005 Rettet december 2009 J.nr. RA-2009-801-0019 Sanktionspåstande i sager om overtrædelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden mv. (ordensbekendtgørelsen)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt.

Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. - 69 - Kapitel 4. Ransagning mod en ikke-mistænkt. 4.1. Betingelser for at iværksætte ransagning. Det fremgår af de af udvalget indsamlede statistiske oplysninger, jf. bilag 2 til betænkningen, at det

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

afholdt d. 26. august 2009

afholdt d. 26. august 2009 Juridiske forhold vedr. isolation Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen E: ehe@sst.dk T: 72 22 77 96 Relevante regelsæt Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Epidemiloven)(alment farlige

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere