Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening"

Transkript

1 1 af :24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2: /psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens vedtægter, etiske regler, normer samt kvalitetsnormer. Med anmeldelsen er ansøgt om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 eller - hvis en sådan ikke kan gives - fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Der er ligeledes anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 11, stk Afgørelse Konkurrencerådet vedtog at meddele Dansk Ejendomsmæglerforening følgende: at der kan udstedes en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9 for så vidt angår foreningens vedtægter med undtagelse af 20, da 20 indeholder bestemmelser, der vurderes at begrænse konkurrencen som nævnt i lovens 6, stk. 1. for så vidt angår vedtægternes 20 kan der ikke meddeles fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, idet betingelserne herfor ikke er opfyldt. at der kan meddeles en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk. 4, for så vidt angår foreningens vedtægter med undtagelse af 20. at der kan meddeles en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9 og 11, stk. 4, for så vidt angår foreningens etiske regler, normer og kvalitetsnormer. 3. Sagsfremstilling Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens vedtægter, etiske regler, normer, kvalitetsnormer, vedtægter for foreningens Erstatningsfond, vedtægter for foreningens 8 kredse samt autoriserede købsaftaler med bilag, formidlingsaftaler og standardbestemmelser for erhvervsejendomsmæglerydelser. Styrelsen har foretaget en vurdering af det indsendte materiale. Styrelsen har ikke - på det foreliggende grundlag - fundet umiddelbare konkurrenceretlige problemstillinger omkring vedtægter for foreningens Erstatningsfond samt i vedtægter for foreningens 8 kredse. Styrelsen har efter den foretagne umiddelbare vurdering anmodet DE om nærmere at begrunde de ansøgte erklæringer/fritagelse for så vidt angår vedtægter, etiske regler, normer og kvalitetsnormer. 3.1 Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) DE er en interesseorganisation for ejendomsmæglere i Danmark, og har til formål at varetage medlemmernes erhvervsmæssige og branchemæssige interesser.

2 2 af :24 Pr. 3. juli 1998 havde DE i alt medlemmer aktive og 123 passive. Medlemmerne repræsenterer i alt forretningssteder. DE repræsenterer ca. 90 pct. af samtlige registrerede 1 ejendomsmæglere i Danmark. Der findes en alternativ interesseorganisation - Ejendomsmæglernes Landsorganisation (EL) - der repræsenterer 260 medlemmer aktive og 110 passive. EL repræsenterer ca. 145 forretningssteder. Kun et forholdsmæssigt begrænset antal ejendomsmæglere er ikke organiserede, hvilket kan forklares med de lovbestemte 2 forsikrings- og garantiordninger. Såvel DE som EL har tegnet kollektive forsikrings- og garantiordninger. Under den tidligere konkurrencelov havde DE anmeldt vejledende landsdækkende salærtakster frem til udgangen af Salærtaksterne blev ophævet på Konkurrencerådets foranledning, jf. Dokumentation, , siderne På baggrund af en forespørgsel fra DE fandt Konkurrencerådets sekretariat i efteråret 1992, at foreningens normsæt og etiske regler var omfattet af anmeldelsespligten i den dagældende konkurrencelovs 5, stk. 1. Ved afgørelsen blev lagt til grund, "at Dansk Ejendomsmæglerforening repræsenterer mere end 90 % af samtlige ejendomsformidlingsvirksomheder i Danmark, og at medlemmerne har pligt til at følge reglerne i normsættet, ligesom de er underkastet de etiske regler, der udgør et tillæg til foreningens vedtægter". 3.2 Det relevante marked Det anmeldte vedrører formidling af fast ejendom og ydelser i forbindelse hermed. Det anmeldte berører primært markedet for ejendomsmæglerydelser på ejerboligmarkedet, men berører ligeledes markedet for ejendomsmæglerydelser på erhvervs-, landbrugs- og fritidsboligmarkedet. Det relevante geografiske marked er Danmark. 3.3 Det anmeldte fra DE Det anmeldte regelsæt omhandlet i dette notat er foreningens vedtægter, etiske regler, normer samt kvalitetsnormer. DE s vedtægter Vedtægterne fastsætter bl.a. foreningens formål, opgaver henlagt til delegeretforsamlingen, styrelsen, styrelsesrådet og kredsene samt arbejdsfordelingen mellem disse. Delegeretforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, fastlægger de overordnede retningslinier for DE. Styrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Styrelsesrådet er kontaktorgan mellem kredsene og styrelsen. Styrelsen skal i spørgsmål, der er af afgørende betydning for foreningen, forelægge disse til høring i styrelsesrådet, forinden styrelsen træffer endelig beslutning. Kredsene, der er inddelt i 8 regioner, har bl.a. til formål og opgave inden for kredsens geografiske område at varetage medlemmernes faglige interesser i overensstemmelse med foreningens formål og medvirke til højnelse af standen såvel indadtil som udadtil. Vedtægterne er senest blevet ændret af delegeretforsamlingen den 15. maj Med den seneste revision i maj 1998 af vedtægternes 20, har DE "valgt at være en forening alene for selvstændige ejendomsmæglere og de hos selvstændige ejendomsmæglere ansatte mæglere. De ejendomsmæglere, der således er ansat hos pengeinstitutter eller hos advokater, som driver ejendomsformidlingsvirksomhed, kan således efter ændringerne i foreningens vedtægter i maj 1998 ikke optages som medlemmer af foreningen".

3 3 af :24 Vedtægternes 20 indebærer endvidere, at foreningens medlemmer ikke må indgå i kompagniskab med andre ejendomsmæglere, der ikke er medlem af foreningen, eller indgå kompagniskab med ikke-ejendomsmæglere, fx advokater, medmindre medlemmet har såvel ejer- som stemmemajoritet i selskabet, ikke må ansætte ejendomsmæglere som filialbestyrere, der ikke er medlem af foreningen, ikke må ansætte ejendomsmæglere, som er tilsluttet en anden organisation eller sammenslutning af ejendomsmæglere, der virker i konkurrence med foreningen, dvs. p.t. EL, og ikke må være tilsluttet en anden organisation eller sammenslutning af ejendomsmæglere, der virker i konkurrence med foreningen, dvs. p.t. EL. er uberettiget til at lade sig ansætte som ejendomsmæglere hos ikke-medlemmer. DE s etiske regler De etiske regler, som er et tillæg til foreningens vedtægter, regulerer medlemmernes optræden over for såvel foreningen som over for kolleger og klienter. Efter reglerne kan foreningens Etiske Råd tildele medlemmerne advarsler, irettesættelser, ikende bøder eller ekskludere medlemmer for overtrædelse af foreningens regler i bred forstand (vedtægter, normer og etiske regler mv.). Bøder tilfalder DE. DE s etiske regler er senest blevet ændret af delegeretforsamlingen den 14. maj De etiske regler indeholder en bestemmelse om, at det ikke er tilladt at rette direkte henvendelse til en kollegas klient, hvor klientforholdet er eller burde være den pågældende bekendt, jf. pkt. II.2. Forbuddet gælder dog ikke almindelige konkurrencemæssige tiltag såsom generel markedsføring, generel direct mail eller lignende. DE s normer Normsættet indeholder minimumskrav for udførelse af ejendomsformidling i overensstemmelse med god ejendomsmæglerskik. Det er opdelt i 5 kapitler, der vedrører henholdsvis kravsspecifikation i forbindelse med formidling af handel med fast ejendom, generelle forhold for klientbehandling, markedsføring/annoncering, honoreringsprincipper samt omkostningsdækning. DE s normsæt er senest blevet ændret i januar Med normerne fastsættes minimumskrav, der på nogle punkter er mere vidtgående end hvad lovgivningen og de dertil knyttede bekendtgørelser kræver. Dette gælder eksempelvis kravet om, at påbud fra forbrugerombudsmanden skal efterleves (punkt III.1.). Dette krav er stillet for at sikre, at forbrugeren ikke skal til en efterfølgende retssag, hvis først forbrugerombudsmanden har afgjort sagen. Som et andet eksempel kan nævnes de stillede krav til en vurderingsforretning (syn og skøn) omtalt under punkt I.5. Der findes ifølge det oplyste ingen lovregler på området, og der er med de stillede krav tale om ordensregler til sikring af, at parterne, der rekvirerer en vurdering eller en syn- og skønserklæring, får et brugeligt produkt. DE s kvalitetsnormer Kvalitetsnormerne indeholder retningslinier, som ligeledes er gældende og bindende for foreningens medlemmer. Opdelingen af kvalitetsnormerne følger den normale sagsgang i forbindelse med en ejendomshandel. Kvalitetsnormerne er i overensstemmelse hermed inddelt i 3 faser. Fase 1 omhandler værdiansættelse og formidlingsaftale, fase 2 omhandler ejendom til salg, og fase 3 omhandler ejendom solgt. Kvalitetsnormerne indeholder ligeledes krav, der på nogle punkter er mere vidtgående end hvad lovgivningen og de dertil knyttede bekendtgørelser kræver. Som eksempel kan her nævnes

4 4 af :24 sælgers godkendelse af salgsopstillingen og information til sælger om retsvirkningerne af salgsopstillingen (pkt. E2 vedrørende salgsopstilling generelt). Om denne bestemmelse er det oplyst, at det ikke direkte fremgår af lovgrundlaget, at sælger skal godkende salgsopstillingen og informeres om, at denne ifølge domspraksis betragtes som en garanti fra sælger til køber, men det hører ifølge DE med til god ejendomsmæglerskik at give denne information. 3.4 DE s argumentation for de ansøgte erklæringer/fritagelse DE er af den opfattelse, at vedtægterne ikke indeholder konkurrencebegrænsende bestemmelser. Anmeldelsen af vedtægterne er derfor sket ex tuto for det tilfælde, at Konkurrencerådet måtte mene, at vedtægterne og de i henhold til vedtægterne udarbejdede yderligere retningslinier for medlemmerne, måtte indeholde konkurrenceretlige problemer. DE er opmærksom på, at vedtægternes 20 indebærer, at ikke alle, der har den relevante uddannelse som ejendomsmægler, og som er registreret i det offentligt tilgængelige register i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, kan blive medlem af foreningen. DE henviser i den forbindelse til, at der findes en alternativ forening for ejendomsmæglere (p.t. EL), ligesom der ikke i lovgivningen eller på andre måder stilles krav om medlemskab af nogen forening for at kunne drive virksomhed som ejendomsmægler. Ifølge DE kan en række ydelser, som medlemmerne opnår gennem deres medlemskab, erhverves uden medlemskab af foreningen. For ejendomsmæglere ansat hos ikke-medlemmer, fx advokatvirksomheder og pengeinstitutter, anføres, at sådanne arbejdsgivere har mulighed for at understøtte deres ansatte ejendomsmæglere med hensyn til uddannelsestilbud, juridisk support, markedsføringstiltag mv. DE har gjort gældende, at hvor et medlem måtte være ansat hos et ikke-medlem, fx advokatvirksomhed eller pengeinstitut, vil mulighederne for at gennemføre sanktioner over for et uefterretteligt medlem være stærkt begrænset som følge af manglende reaktionsmidler over for dennes arbejdsgiver. Tilsvarende manglende reaktionsmidler gør sig ifølge DE gældende for så vidt angår samarbejder mellem et medlem og et ikke-medlem. DE fremhæver, at advokatvirksomheder, pengeinstitutter m.fl. der driver ejendomsformidlingsvirksomhed, må betragtes som konkurrenter til de selvstændige ejendomsmæglere, hvorfor sådanne ikke med rimelighed kan forlange at nyde medlemsrettigheder i foreningens regi. I relation til spørgsmålet om dominerende stilling på det relevante marked, anfører DE, at udover ejendomsmæglere bliver formidling af fast ejendom i et stigende omfang foretaget af advokater samt mindre regionale pengeinstitutter. Endvidere henvises til, at landets største bank har tilkendegivet at ville gå aktivt ind i dette marked med selvstændige forretninger, drevet for bankens regning og risiko med ansatte ejendomsmæglere. Såfremt det måtte blive fastslået, at DE indtager en dominerende stilling på markedet, er det DE s opfattelse, at vedtægternes 20 og de øvrige fastsatte regelsæt ikke indebærer misbrug af en dominerende stilling. Hovedformålet med foreningens regelsæt er via et højt krav til faglig og etisk standard at sikre forbrugerne en betryggende og professionel ejendomsomsætning. Vedrørende bestemmelsen i de etiske regler om, at det ikke er tilladt at rette direkte henvendelse til en kollegas klient, hvor klientforholdet er eller burde være den pågældende bekendt, jf. pkt. II.2, har DE anført, at "forbuddet mod at rette direkte henvendelse til en kollegas klient er en sædvanlig og rimelig bestemmelse blandt liberale erhvervsudøvere til sikkerhed mod "pirateri" og lignende og kendes også fra andre brancher, herunder for advokater". Vedrørende normerne og kvalitetsnormerne har DE anført, at der er tale om minimumskrav, som medlemmerne er forpligtet til at følge. Regelsættene indskrænker ifølge DE ikke den enkelte mæglers handlefrihed, men er med til at sikre et minimum af faglig og etisk standard til gavn for forbrugerne.

5 5 af :24 4. Vurdering Det anmeldte er ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrencelovens 7, da DE repræsenterer ca. 90 pct. af samtlige registrerede ejendomsmæglere i Danmark, og deltagernes samlede årlige omsætning overstiger 1 mia. kr. 4.1 Konkurrencebegrænsende elementer i regelsættene - 6, stk.1 Spørgsmålet er, om de anmeldte regelsæt indeholder konkurrencebegrænsende bestemmelser, jf. 6, stk. 1. En brancheforenings vedtagelser er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. For vedtægternes vedkommende, må bestemmelserne i 20 anses for konkurrencebegrænsende. 20 indeholder væsentlige begrænsninger med hensyn til hvem der kan blive medlem af foreningen, og indeholder tillige bestemmelser, der afskærmer foreningens medlemmer mod nuværende og fremtidige foreninger for ejendomsmæglere. DE har i forbindelse med vedtægternes 20 oplyst, at der findes en alternativ forening for ejendomsmæglere (p.t. EL), ligesom der ikke i lovgivningen eller på andre måder stilles krav om medlemskab af nogen forening for at kunne drive virksomhed som ejendomsmægler. Hertil bemærkes, at der blandt ejendomsmæglere er en meget høj organisationsprocent med hensyn til medlemskab af enten DE eller EL. Dette kan forklares med de mangeartede ydelser, som de 2 foreninger stiller til rådighed for sine medlemmer. Dette gælder bl.a. uddannelsesmæssige tilbud, men formentlig i endnu højere grad de af foreningerne tegnede kollektive forsikrings- og garantiordninger. Når der således er tale om et forholdsvist begrænset antal mæglere, som ikke er organiseret i enten DE eller EL, må dette tages som udtryk for, at en ejendomsmægler har en væsentlig erhvervsmæssig interesse i at være tilknyttet en af de 2 brancheforeninger, hvoraf DE som nævnt er langt den største. Om specielt forbuddet imod at medlemmerne lader sig ansætte som ejendomsmæglere hos ikke-medlemmer bemærkes, at konkurrencebegrænsningen ligger i, at advokatvirksomheder mv. herved vanskeligere kan trænge ind på markedet. Hvis de ansætter ejendomsmæglere, vil disse skulle stå uden for DE og derved ikke blive tilbudt kurser og modtage diverse informationsmateriale. Det kan endda blive vanskeligt at få ejendomsmæglere til at søge ansættelse, når det vil tvinge dem til at forlade DE. Flere af de omhandlede begrænsninger i 20 ligner bestemmelser, som rådet tidligere er blevet præsenteret for inden for andre liberale erhverv. Under den tidligere konkurrencelovgivning gav dette anledning til flere såkaldte 15-udtalelser, hvori rådet anbefalede en ophævelse eller i det mindste en liberalisering af bestemmelser, som begrænsede konkurrencen og/eller den frie erhvervsudøvelse. Der kan således henvises til rådets henvendelse vedrørende begrænsninger i revisorers etablerings- og erhvervsfrihed 3, hvor offentligt fastsatte bestemmelser medfører, at statsautoriserede og registrerede revisorer ikke må drive virksomhed i fællesskab eller sammen med andre rådgivere, at statsautoriserede revisorer ikke må arbejde i en virksomhed, som ledes af en registreret revisor eller anden rådgiver, og at muligheden for at etablere filialer begrænses. Med hensyn til de etiske regler kan der stilles spørgsmålstegn ved, om forbuddet mod at rette direkte henvendelse til en kollegas klient, hvor klientforholdet er eller burde være den pågældende bekendt, er konkurrencebegrænsende. Forbuddet gælder dog som nævnt ikke almindelige konkurrencemæssige tiltag såsom generel markedsføring, generel direct mail eller lignende. Det må videre tages i betragtning, at en tilsvarende bestemmelse også findes i andre brancher, og at forbuddet næppe kan anses for konkurrencebegrænsende. Vedrørende DE s normer og kvalitetsnormer bemærkes, at selv om der er tale om krav, som

6 6 af :24 medlemmerne er forpligtet til at følge, og at der på nogle områder stilles større krav end hvad der følger af lovgivning mv., ses de ikke at have noget konkurrencebegrænsende indhold. Sammenfattende er det anmeldte således alene omfattet af forbuddet mod konkurrencebegænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1, for så vidt angår foreningens vedtægters 20, hvorimod foreningens øvrige regelsæt, dvs. etiske regler, normer og kvalitetsnormer, ikke ses at være konkurrencebegrænsende. 4.2 Vurdering om ikke-indgreb efter 9 Det følger af ovenstående, at der ikke vil være grundlag for at kunne meddele en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 for så vidt angår foreningens vedtægters 20, da 20 indeholder bestemmelser, der vurderes at begrænse konkurrencen som nævnt i lovens 6, stk. 1. Derimod vil der være grundlag for at kunne meddele en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 for så vidt angår vedtægternes øvrige bestemmelser samt foreningens etiske regler, normer og kvalitetsnormer. 4.3 Vurdering om fritagelse efter 8, stk. 1 Der må herefter tages stilling til, om samtlige betingelser for fritagelse i konkurrencelovens 8, stk. 1, er opfyldt for så vidt angår foreningens vedtægters 20. Med 20 menes også her de stramninger i 20, der blev vedtaget i maj 1998, og som medførte stramninger med hensyn til hvem der kan blive medlem af foreningen, og som ligeledes indebærer en afskærmning af foreningens medlemmer mod nuværende og fremtidige foreninger for ejendomsmæglere. Foreningens øvrige regelsæt skal ikke undergives en tilsvarende vurdering, jf. konklusionen nævnt i afsnit 4.2. Ad 8, stk. 1, nr. 1 DE har ikke begrundet, at de ændrede vedtægters 20 bidrager til at styrke og forbedre effektiviteten for de omhandlede tjenesteydelser (formidling af fast ejendom og ydelser i forbindelse hermed) eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling. Ad 8, stk. 1, nr. 2 DE har ligeledes heller ikke begrundet, at de ændrede vedtægters 20 har været medvirkende til at gavne forbrugerne. Ad 8, stk. 1, nr. 3 Vedtægternes 20 indeholder flere unødvendige begrænsninger for at opnå de omhandlede mål. Det må i denne sammenhæng anses for at være en unødvendig begrænsning, at man ikke må ansætte en ejendomsmægler som filialbestyrer, som ikke er medlem af foreningen. Ligeledes kan der fx peges på den unødvendige begrænsning med hensyn til, at foreningens medlemmer er uberettiget til at lade sig ansætte som ejendomsmæglere hos ikke-medlemmer. Betingelsen om unødvendige begrænsninger er således ikke opfyldt. Ad 8, stk. 1, nr. 4 Vedtægternes 20 indeholder som tidligere nævnt væsentlige begrænsninger med hensyn til hvem der kan blive medlem af foreningen, og indeholder ligeledes bestemmelser, der afskærmer foreningens medlemmer mod såvel den nuværende alternative forening for ejendomsmæglere (EL) som mulige fremtidige brancheforeninger. Med de nævnte begrænsninger udelukkes den nævnte konkurrence, hvorfor betingelsen ikke kan anses for opfyldt. På baggrund af en samlet bedømmelse findes betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, ikke at være opfyldt for foreningens vedtægters Vurdering om ikke-indgreb efter 11, stk. 4 DE har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk. 4, for de fire

7 7 af :24 regelsæt. Det må antages, at en forening ved sine vedtægtsbestemmelser og regelsæt kan misbruge en markedsposition efter konkurrencelovens 11, hvis foreningen antages at være dominerende på det relevante marked. I den aktuelle situation, hvor DE repræsenterer ca. 90 pct. af samtlige registrerede ejendomsmæglere i Danmark, må dominanskriteriet anses for opfyldt. Der findes som nævnt konkurrencebegrænsende bestemmelser i de anmeldte vedtægter ( 20), som må ophæves. Når de omhandlede stramninger vedtaget i maj 1998 af 20 er ophævet, vil der ud fra de foreliggende oplysninger kunne meddeles en erklæring om ikke-indgreb efter 11, stk. 4, for de øvrige dele af de anmeldte vedtægter. Som følge heraf vil der ikke være grundlag for at meddele DE en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk. 4, for så vidt angår vedtægternes 20. Med hensyn til foreningens etiske regler, normer og kvalitetsnormer, findes disse regelsæt ikke at indeholde bestemmelser, der udgør misbrug af en dominerende markedsposition, hvorfor der kan meddeles DE den ønskede erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 11, stk. 4, for så vidt angår de 3 regelsæt. <SMALL>1 Registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Lov om omsætning af fast ejendom samt den i medfør af lovens 8 udstedte bekendtgørelse nr af 12. december 1994 om ejendomsformidleres sikkerhedsstillelse, der pr. 1. januar 1999 erstattes af bekendtgørelse nr. 617 af 19. august 1998 om ejendomsformidleres sikkerhedsstillelse og behandling af betroede midler.</small> <SMALL>3 Dokumentation, , siderne </SMALL>

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2014 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 INTERESSEKONFLIKT Problemstilling Dette notat omhandler to problemstillinger. Den ene problemstilling

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

Danske Selvstændige Ejendomsmæglere

Danske Selvstændige Ejendomsmæglere Vedtægter Med henblik på at styrke de selvstændige mægleres markedsposition er det besluttet at stifte foreningen DANSKE SELVSTÆNDIGE EJENDOMSMÆGLERE. Foreningens navn er DANSKE SELVSTÆNDIGE EJENDOMSMÆGLERE.

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere