Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2."

Transkript

1 Notat Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. kvartal af juli 2015 Projekt nr Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JDJ Godkendt af JDJ 1 INDLEDNING Som følge af aktiviteterne på den tidligere Flyvestation Værløse er der sket forurening af jorden og grundvandet i området. I umiddelbar nærhed af flyvestationen indvindes der grundvand til drikkevand, og for at sikre grundvandet foretages der syv steder på flyvestationen afværgeforanstaltninger til rensning af det forurenede grundvand. Der henvises til kort 1 og kort 2 for placeringen af flyvestationen inklusiv delområder med afværgeanlæg samt de nærliggende kildepladser. Den tidligere flyvestations arealer er på nuværende tidspunkt opdelt således, at områderne, hvor der pågår afværge af grundvandsforurening, ejes af henholdsvis Freja Ejendomme, som ejer den sydlige del i det følgende omtalt som Sydlejren ) med bl.a. værkstedsbygningerne og brandøvelsespladsen, mens Naturstyrelsen ejer de centrale og nordlige dele inkl. brændstofdepot SV, jf. kort 1 og 2. I forhold til afværgeanlæggene fordeler de sig på følgende måde: Afværgeområde Brændstofdepot N Brændstofdepot SV Varmecentral Bringe Helikopterbrændstofdepot Skrotplads Brandøvelsesplads Værkstedsområde S Ejer Naturstyrelsen Naturstyrelsen Freja Ejendomme Freja Ejendomme Freja Ejendomme Freja Ejendomme Freja Ejendomme Nærværende notat indeholder resultater og kommentarer til moniteringen for første halvår af 2015 på Naturstyrelsens arealer. Moniteringen på Sydlejren dvs. Frejas arealer) er afrapporteret særskilt. Moniteringen er foretaget på bag- NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: M: Allerød E: E:

2 grund af notatet Moniteringsprogram for 2010/11 og prioritering af den fortsatte undersøgelsesindsats af 28. maj GRUNDVANDSMONITERING 2.1 Omfang Der er i forbindelse med denne moniteringsrunde på Naturstyrelsens arealer udtaget vandprøver fra følgende sladreboringer alle filtersat i det primære magasin): V1, V21, V22, V23, V24, V27 og U365A Sladreboringer er boringer, der er placeret klart udenfor de påviste kildeområder. Der er ikke tidligere påvist noget sikkert tegn på forurening i disse sladreboringer, og moniteringen af disse har til formål at vurdere, om der sker en forureningsspredning fra de områder, hvor der er konstateret grundvandsforurening. Derudover er der udtaget vandprøver fra det primære magasin fra afværgeboringen: V5ny Vandprøverne er udtaget fra denne afværgeboring med henblik på beregning af udledningsregnskab, jf. afsnit 3. Alle vandprøverne er analyseret for indhold af aromatiske kulbrinter BTEXN er), totalkulbrinter samt klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf. 2.2 Resultater Analyseresultaterne er angivet i bilag 1. På vedlagte kort 1 klorerede stoffer) og kort 2 BTEXN og kulbrinter) er det markeret fra hvilke boringer, der er udtaget vandprøver angivet med en farve svarende til det målte forureningsindhold). For de boringer, hvor der er målt forurening over analysens detektionsgrænse, er de målte indhold desuden angivet. For afværgeboringen V5ny på Brændstofdepot SV)) er der i første halvår af 2015 udtaget prøver af to omgange. På kortene er angivet det højeste indhold af de to målinger. 2 Flyvestation Værløse - halvårlig monitering

3 I det følgende beskrives resultaterne fra henholdsvis sladreboringerne afsnit 2.2.1) og afværgeboringerne afsnit 2.2.2) Resultater - Sladreboringer Som det fremgår af henholdsvis kortbilag 1 og kortbilag 2, er der ikke påvist indhold af klorerede opløsningsmidler, BTEXN er eller oliekomponenter/totalkulbrinter i sladreboringerne med undtagelse af U356A. I denne boring er der påvist lave indhold af toluen på 0,046 µg/l og tetraklorethylen/pce på 0,088 µg/l. Toluen er tidligere målt i boringen i samme niveauer senest i 2006 og 2007), men da der ikke ses større sammenhængende perioder, hvor toluen eller andre BTEXN er måles, vurderes der at være tale om en form for krydskontaminering. Med hensyn til PCE, så blev der også målt dette klorerede opløsningsmiddel i boring U356A ved sidste prøvetagning i september ,43 µg PCE/l). Det vurderes som dog meget lidt sandsynligt, at der tale om en reel PCE-forurening i U356A. Boringen har indtag i stor dybde m u.t.), og der er kun i meget begrænset omfang konstateret PCE-forureninger på den tidligere flyvestation op til omkring 300 µg/l i det sekundære magasin), mens der i det primære magasin maksimalt har været påvist 0,67 µg PCE/l sladreboringen V21 i 1999) og 0,50 µg PCE/l V7 på Værkstedsområde S i 1998). Begge steder var der tale om enkeltstående målinger. På den tidligere flyvestation består forureningerne med klorerede opløsningsmidler derimod primært af triklorethylen TCE) og 1,1,1- triklorethan TCA), hvor der tidligere er påvist koncentrationer på mere end hhv og µg/l i det sekundære magasin. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at der reelt er en PCE-forurening i det primære grundvand under U356A, men udviklingen vil blive fulgt nøje ved de kommende moniteringsrunder Resultater - afværgeboringer Klorerede opløsningsmidler På kortbilag 1 er analyseresultaterne for klorerede opløsningsmidler i de udtagne vandprøver fra afværgeboringerne angivet. I afværgeboringerne V5ny Brændstofdepot SV) er der påvist indhold af klorerede stoffer stort set udelukkende i form af nedbrydningsprodukter) i koncentrationer på 0,79-1,3 µg/l i 1. kvartal af De påviste koncentrationer adskiller sig ikke fra, hvad der er målt de senere år, jf. figur 1. 3 Flyvestation Værløse - halvårlig monitering

4 Figur 1: Udvikling i V5/V5ny Oliekomponenter På kortbilag 2 er analyseresultaterne for oliekomponenter i de udtagne vandprøver fra afværgeboring V5ny angivet. I V5ny er der i de første to kvartaler af 2014 målt op 230 µg/l af totalkulbrinter og BTEXN er på op til 71,2 µg/l. I figur 2 er udviklingen i indholdet af BTEXN og totalkulbrinter i V5/V5ny afbildet. Koncentrationen steg efter etablering af en ny boring i Den nye boring blev etableret, da ydelsen af den gamle boring var for nedadgående. Siden udgangen af 2011 synes der at være sket et fald i koncentrationen i det oppumpede vand fra V5ny. Efter rensning af boringen i sommeren 2014 steg koncentrationen igen og svinger nu lige som tidligere set. Oppumpningen svarer stort set det vejledende krav. 4 Flyvestation Værløse - halvårlig monitering

5 Figur 3: Udvikling i afværgeboring V5/N5ny Det oppumpede vand fra V5 er tidligere ledt direkte til recipienten, men efter etablering af den nye boring i 2008 blev der målt forhøjede indhold af BTEX er og totalkulbrinter, og det oppumpede vand fra V5ny ledes derfor nu gennem belutningsanlægget, før det ledes til recipienten. 3 MONITERING PÅ AFVÆRGEANLÆG - UDLEDNINGSREGNSKAB 3.1 Omfang Kvartalsvis foretages der monitering på ind- og udløb fra afværgeanlæggene med henblik på bl.a. at kunne udarbejde udledningsregnskaber. Til dette benyttes ligeledes oplysninger om oppumpede vandmængder, som registreres månedsvis. Af bilag 1 fremgår hvilke prøvetagningssteder, der er medtaget i nærværende moniteringsrunde, samt hvilke parametre, de er analyseret for. Af bilag fremgår ligeledes, hvilke vandmængder der er oppumpet i de 2 første kvartaler af kvartal: bilag ; 2. kvartal: bilag ). 5 Flyvestation Værløse - halvårlig monitering

6 3.2 Forureningskoncentrationer i udledt afværgevand I tabel 1 er de beregnede udledte koncentrationer angivet for udledningspunkterne U2 og U16, hvis placeringer fremgår af kortbilag 1. Udledningen af det rensede afværgevand sker til recipienterne med undtagelse af U6, hvor afværgevandet ledes via kloaksystemet til Måløv renseanlæg. I tabellen sammenholdes udledningskoncentrationerne med de nuværende kravværdier, der er fremsat i Københavns Amts udkast til miljøgodkendelsen af den tidligere flyvestation. Furesø Kommune har tidligere meldt ud, at der vil ske justeringer af kravværdierne. Eksempelvis forventes det, at kravet til benzen forhøjes til 10 µg/l, og at der vil blive stillet krav til vinylklorid 0,05 µg/l). Som det fremgår af tabel 1, overholdes udledningskravene i de to første kvartaler i 2015 med undtagelse af benzen i udledningspunkt U16 udledning fra afværgeanlæg på Brændstofdepot SV). Den beregnede udledningskoncentration for benzen var i 1. kvartal 2015 på 2,2 µg/l, hvor kravet til udledningen er på 2 µg/l. Furesø Kommune har tidligere varslet at udledningskriteriet for benzen skulle ændres til 10 µg/l, men kommunen har ikke bekræftet denne ændring. Det målte benzenindhold ligger noget over, hvad der er målte de senere år, og skyldes formentlig, at beluftertårnet er tilklogget. Dette vil blive renset snarest. 6 Flyvestation Værløse - halvårlig monitering

7 Tabel 1. Beregnede udledte stofkoncentrationer µg/l) og tilhørende kravværdier samt udledte vandmængder Udledningspunkt Krav til udledning U2 Brændstofdepot N Naturstyrelsen) og Varmecentral Bringe Sydlejren)) Moniteringsrunde nr. 39 nr. 38 nr. 37 Periode kvartaler) 2.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Benzen 20 0,33 0,11 0, ,25 0 0,25 0 0,062 Ethylbenzen 100 0,084 0, , ,13 0,002 0,0014 Toluen , Xylener 100 1,3 0, ,0 0,009 4,0 0,0004 0,54 Totalkulbrinter ,2 1,7 0,79 1, , ,1,1-Trichlorethan , Trichlorethylen Tetrachlorethylen ,1dichlorethylen ,1-Dichlorethan 100 0,0004 0, ,0005 0,0005 0,002 0,0009 0,0006 0,001 0,005 Trichlormethan , Tetrachlormethan Vinylchlorid - 0,043 0,020 0, ,066 0,056 0 Total chlorerede - 0,15 0,064 0,043 0,078 0,09 0,12 0,09 0,18 0,22 0,10 Udledte vandmængder m3/d) Udledningspunkt Krav til udledning U16 Brændstofdepot SV) Moniteringsrunde nr. 39 nr. 38 nr. 37 Periode kvartaler) 2.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Benzen Ethylbenzen Toluen Xylener Totalkulbrinter 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethylen Tetrachlorethylen 1,1dichlorethylen 1,1-Dichlorethan Trichlormethan Tetrachlormethan Vinylchlorid - Total chlorerede ,29 2, , , , , , ,12 0,22 0, ,43 0,734 0,21 0,12 0 0,4 0 0,28 0 1,3 0 0,2 0 0, , , , , ,068 0,063 0,022 0,111 0,39 0,10 0,3 0,24 0,16 Udledte vandmængder m 3 /d) : ingen fastsat grænseværdi; fed tekst: overskridelse af udledningskrav 7 Flyvestation Værløse - halvårlig monitering

8 3.3 Udledte stofmængder Den samlede stofudledning pr. døgn for de enkelte afværgeanlæg på den tidligere flyvestation er vist i tabel 2. I 1. og 2. kvartal af 2015 var stofudledning i gennemsnit på 10,40 g/døgn, hvilket svarer til, hvad der er målt de seneste 10 år 5-52 g/døgn). Tabel 2. Samlet stofmængde udledt g/døgn) Monitering Dato Udledningspunkter Samlet udledning U2 U6 U11 U16 U17 Brændstofdepot N og Varmecentral Bringe Helikopterbrændstofdepot og Skrotpladsen Værkstedsområde S Brændstofdepot SV Primært magasin V9, V12, V15ny) og Brandøvelsesplads 11 dec ,54 2,69 0,98 571,85 0,77 597,83 13 feb ,32 4,15 1,71 49,66 4,24 101,08 14 aug ,51 2,79 0,93 81,31 4,30 96,84 15 feb ,86 0,42 5,37 19,96 1,54 35,15 17 apr ,94 1,28 0,41 69,71 2,01 78,35 18 sep ,98 0,68 1,76 10,00 1,29 21,71 19 maj ,35 6,35 1,13 27,06 5,90 48,79 20 sep ,52 0,13 6,58 21,00 1,33 30,56 21 apr ,73 1,06 5,27 12,97 13,68 41,71 22 okt ,35 0,36 5,08 28,27 3,34 37,40 23 mar ,09 0,77 1,38 48,73 1,78 53,75 24 okt ,43 0,06 7,24 16,04 5,15 37,92 25 mar ,46 0,60 1,81 1,21 1,70 14,78 26 sep ,93 0,23 2,63 1,82 1,78 10,39 27 apr ,26 0,56 1,66 11,79 1,19 19,46 28 sep ,82 0,36 14,44 6,49 0,86 22,97 29 apr ,74 4,47 1,57 18,93 1,43 27,14 30 okt ,43 0,76 0,17 47,53 1,61 51,50 31 apr ,51 0,27 1,10 1,26 1,02 7,16 32 apr ,44 1,37 2,31 33,18 3,48 45,78 33 nov ,72 0,09 16,04 12,30 1,66 33,81 34 jan-dec ,11 1,04 2,25 17,19 1,67 32,26 35 jan-dec ,48 1,22 0,73 19,07 1,59 34,10 36 jan-dec ,57 0,02 0,16 7,74 1,17 16,66 37 jan-dec ,67 0,0003 0,20 6,49 1,18 11,53 38 jan-dec ,98 0,0211 0,16 2,82 1,18 5,17 39) jan-juni ,69 0,0826 0,44 6,48 1,71 10,40 8 Flyvestation Værløse - halvårlig monitering

9 4 KONKLUSION Der er generelt ikke påvist indhold af forureningskomponenter i sladreboringerne. I sladreboringen U356A blev der dog for anden gang i træk målt et mindre indhold af PCE. Det vurderes ikke sandsynligt, at der er tale om en reel forurening fra Flyvestationen, men udviklingen vil blive fulgt nøje i de kommende moniteringsrunder. I forhold til afværgeboringerne/-drænbrøndene ligger de målte indhold indenfor det, der normalt måles. Der sås i 1. kvartal 2015 en mindre overskridelse af udledningskriteriet for benzen ved afværgeanlægget ved Brændstofdepot SV udledningspunkt U16). Det reducerede rensning vurderes at skyldes, at beluftertårnet skal renses. Dette vil blive gjort snarest. Bilags- og kortfortegnelse Bilag 1 Analyseresultater Bilag 2 Udledningsregnskab bilag ) Kort 1 Oversigtskort primært magasin)- Klorerede opløsningsmidler Kort 2 Oversigtskort primært magasin) - Totalkulbrinter og BTEXN er 9 Flyvestation Værløse - halvårlig monitering

10 Bilag 1 Analyseresultater

11 Bilag 1 - Resultater af vandprøver µg/l) Flyvestation Værløse 1. og 2. kvartal af 2015 del af moniteringrunde nr. 39) Primært magasin Prøvemærke V1 V5ny V21 V22 V23 V24 V27 U356A Udtagningssted Sladre Afværge Sladre Sladre Sladre Sladre Sladre Sladre Dato 12/ /4-15 4/ / / / / / /6-15 Aromatiske kulbrinter Benzen <0, <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Toluen <0,020 0,12 0,13 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,046 Ethylbenzen <0,020 6,9 1,9 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Xylener <0, <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Naphthalen <0,020 4,2 4,6 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 sum af BTEXN # # # # # # 0,05 Kulbrinte fraktioner Totalkulbrinter <5, <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 Chlorerede opløsningsmidler Trichlormethan Chloroform) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 1,1,1-trichlorethan <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Tetrachlormethan <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Trichlorethylen <0,020 <0,020 0,022 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Tetrachlorethylen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,088 Nedbrydningsprod. af chlor.opl. 1,1-dichlorethylen <0,020 <0,020 0,032 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 trans-1,2-dichlorethylen <0,020 <0,020 0,065 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 cis-1,2-dichlorethylen <0,020 0,39 0,65 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 1,1-dichlorethan <0,020 <0,020 0,024 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 1,2-dichlorethan <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Vinylchlorid <0,020 0,4 0,48 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Chlorethan <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Sum chlorerede inkl. nedbrydning # 0,8 1,27 # # # # # 0,088 Udledningspunkt U16 Bemærkninger Overskr. af udledn.krav i 1. kvartal for benzen) # = enkeltstofferne er under detektionsgrænsen; * = analysen indgår i udledningsregnskabet

12 Bilag 1 - Resultater af vandprøver µg/l) Flyvestation Værløse 1. og 2. kvartal af 2015 del af moniteringrunde nr. 39) Afværgeforanstaltninger Lokalitet Prøvemærke Udtagningssted Dato 16/ / / / / / /4-15 4/ /4-15 4/ /4-15 4/ /4-15 4/6-15 Aromatiske kulbrinter Benzen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 <0,10 0,28 0,18 0,11 0,34 4,3 1 2,2 0,29 Toluen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,020 <0,020 <0,10 <0,10 0,029 <0,020 Ethylbenzen 0,21 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 0,14 0,4 <0,10 0,048 0,086 7,7 <0,10 0,78 <0,020 Xylener 0,33 <0,020 <0,020 <0,020 <0,10 0,3 6,9 0,69 0,21 1,3 13 <0,10 2 <0,020 Naphthalen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,57 0,27 0,36 0,16 0,11 0,13 4,6 <0,10 2,8 <0,020 sum af BTEXN 0,5 # # # 0,6 0,7 7,9 1,03 0,5 1, Kulbrinte fraktioner Totalkulbrinter <5,0 <5, <5, Chlorerede opløsningsmidler Trichlormethan Chloroform) <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,033 <0,020 1,1,1-trichlorethan <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Tetrachlormethan <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Trichlorethylen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,021 <0,020 Tetrachlorethylen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Nedbrydningsprod. af chlor.opl. 1,1-dichlorethylen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 trans-1,2-dichlorethylen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,11 0,066 cis-1,2-dichlorethylen <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,045 0,11 0,35 0,24 1,1-dichlorethan <0,020 <0,020 0,05 0,033 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 1,2-dichlorethan <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 Vinylchlorid <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,021 0,044 0,22 0,12 Chlorethan <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 Sum chlorerede inkl. nedbrydning # # 0,05 0,033 0,07 0,154 0,73 0,43 Udledningspunkt Bemærkninger Varmecentral Bringe Sydlejren) Brændstofdepot N I1 * DP8 * A39 VB1-BDN P2 * Afværgepumpning Drænpumpebrønd Afværgeboring Ventilbrønd Udløb efter olieudskiller U2 Ingen overskridelser af udledningskravene Brændstofdepot SV OU-BD BR10U-BD * Udløb efter Samlebrønd efter belufter olieudskiller U16 Overskr. af udledn.krav i 1. kvartal for benzen) # = enkeltstofferne er under detektionsgrænsen; * = analysen indgår i udledningsregnskabet

13 Bilag 2 Udledningsregnskab

14 Bilag kvartal 2015 Koncentrationer µg/l) Oppumpet vand m3/døgn)* Benzen µg/l) Ethylbenzen µg/l) Toluen µg/l) Xylener µg/l) C5-C10 µg/l) C10-C25 µg/l) C25-C35 µg/l) Totalkulbrinter µg/l) Afværgeprojekt Boring Primære Magasin V9 98 0,376 0, , , , , ,0031 V V15ny 154 0, , , ,045 0, ,1 Brandøvelsesplads AV17 0,43 P5 5,9 U1-BØP udløb 6, ,13 0 0, , ,37 UDLEDNIGNSPUNKT U , ,41 0, , , , ,37 1,1-Dichlorethylen µg/l) cis -1,2-Dichlorethylen µg/l) trans-1,2-dichlorethylen µg/l) Trichlorethylen µg/l) Tetrachlorethylen µg/l) 1,1,1-Trichlorethan µg/l) 1,1-Dichlorethan µg/l) Trichlormethan chloroform) µg/ Tetrachlormethan µg/l) Vinylchlorid µg/l) 1,2-dichlorethan µg/l) Chlorethan µg/l) Sum chlorerede µg/) Varmecentral Bringe DP8 2, , ,05 I1 1,44 0 0,21 0 0, Brændstofdepot Nord AV1 0,16 AV2 0,17 DP7 0,3 P1 15 AV3 6,9 DP1 24,0 DP2 9,7 DP3 19,5 P2 udløb 76 0,110 0, , , , ,066 UDLEDNINGSPUNKT U2 79 0,105 0, ,21 1,16 0 0, , ,06 Brændstofdepot SV V5ny 59 AV4 2,6 AV5 0,9 AV6 0,8 AV7 1,0 P4 20 BR10U-BD udløb 84,5 2,2 0,78 0, ,35 0,11 0, , , ,73 UDLEDNINGSPUNKT U16 84,5 2,2 0,78 0, ,35 0,11 0, , , ,73 Skrotplads DP9 1,78 P6 0,00 U1-SP udløb 1, , ,43 Helikopterbrændstofdepot AV9 0,93 AV10 0,13 AV11 0,12 AV12 0,80 AV13 0,24 AV14 0,22 U1-HBD udløb 2, , ,12 Udledningspunkt U6 4, ,18 0 0, ,25 Værkstedsområde S - Malerværksted Værkstedsområde S - Galvanoværksted og renseri DP4 17,0 DP5 7,5 DP6 4,72 BU-MR udløb 29,2 0,19 0 0, ,048 3,3 0,036 8,5 0,025 1,40 0, ,2 AV15 0,2 AV16 11,2 AV8 25,4 GU-GV udløb 36, ,49 0,083 1,3 0 0,057 0, ,03 UDLEDNINGSPUNKT U , ,73 0,062 4,5 0,011 0,65 0, ,43 = indgår i udledningsregnskabet Afværgeboringen var slukket i en periode omkring prøvetagningstidspunktet, hvorfor der ikke kunne udtages prøver fra boringen - de anvendte koncentrationer er i stedet gennemsnittet fra de sidste 5 år ) * gennemsnit af aflæsningerne i januar, februar og marts 2015 tilsynsnr )

15 Bilag kvartal 2015 Udledte stofmængder g/døgn) Afværgeprojekt Boring Oppumpet vand m3/døgn)* Benzen g/døgn) Ethylbenzen g/døgn) Toluen g/døgn) Xylener g/døgn) C5-C10 g/døgn) C10-C25 g/døgn) C25-C35 g/døgn) Totalkulbrinter g/døgn) 1,1-Dichlorethylen g/døgn) cis -1,2-Dichlorethylen g/døgn) trans-1,2-dichlorethylen g/døgn) Trichlorethylen g/døgn) Primære Magasin V9 98 0,04 0, , , , , ,0003 0,04 0, V V15ny 154 0, , , ,007 0, ,02 2, ,01 0,00 2,01 Brandøvelsesplads AV17 0 P5 5,9 U1-BØP udløb 6, , , , ,0024 0, ,0024 0,0008 0,0016 UDLEDNIGNSPUNKT U ,05 0, , ,15 0, , , ,007 0, ,02 2,06 0,05 0,00 2,01 0,0008 2,01 Tetrachlorethylen g/døgn) 1,1,1-Trichlorethan g/døgn) 1,1-Dichlorethan g/døgn) Trichlormethan chloroform) g/døgn) Tetrachlormethan g/døgn) Vinylchlorid g/døgn) 1,2-dichlorethan µg/l) Chlorethan µg/l) Sum chlorerede µg/) Samlet stofudledn. g/døgn) Aromatiske kulbrinter - Samlet udledning g/døgn) Total kulbrinter - Samlet udledning g/døgn) Total chlorerede opløsningsmidler- Samlet udledning g/døgn) "Moderstoffer" chlorerede opløsningsmidler- Samlet udledning g/døgn) Nedbrydningsprodukter chlorerede opløsningsmidler- Samlet udledning g/døgn) Varmecentral Bringe DP8 2, , , I1 1,4 0 0, ,0005 0, ,09 0 0, Brændstofdepot Nord AV1 0,2 AV2 0,2 DP7 0,3 P1 15,0 AV3 6,9 DP1 24,0 DP2 9,7 DP3 19,5 P2 udløb 76 0,008 0, , , , ,005 0,03 0,03 0 0, UDLEDNINGSPUNKT U2 79 0,01 0, ,02 0,09 0 0, , , ,005 0,13 0,03 0,09 0, Brændstofdepot SV V5ny 59,2 AV4 2,6 AV5 0,9 AV6 0,8 AV7 1,0 P4 20,1 BR10U-BD udløb 85 0,19 0,07 0,002 0, ,030 0,0093 0, , , ,06 11, ,06 0 0,06 UDLEDNINGSPUNKT U ,030 0,0093 0, , , ,06 11, ,06 0 0,06 Skrotplads DP9 1,8 P6 0,0 U1-SP udløb 1, , ,0008 0, , , ,00000 HelikopterbrændstofdepoAV9 0,9 AV10 0,1 AV11 0,1 AV12 0,8 AV13 0,2 AV14 0,2 U1-HBD udløb 2, , , Udledningspunkt U6 4, , , , ,0011 0, , , ,00000 Værkstedsområde S - DP4 17,0 Malerværksted DP5 7,5 DP6 4,7 BU-MR udløb 29 0, , ,0014 0,10 0,001 0,248 0,001 0,04 0, ,42 0,42 0,006 0,00 0,42 0,29 0,13 Værkstedsområde S - AV15 0,2 Galvanoværksted og AV16 11,2 renseri AV8 25,4 GU-GV udløb ,02 0,003 0, ,002 0, ,075 0, ,075 0,05 0,02 UDLEDNINGSPUNKT U , , ,0014 0,11 0,004 0,296 0,001 0,043 0, ,49 0, ,49 0,34 0,15 14,33 0,51 11,24 2,57 0,35 2,22 = vandanalyser indgår i udledningsregnskabet Afværgeboringen var slukket i en periode omkring prøvetagningstidspunktet, hvorfor der ikke kunne udtages prøver fra boringen - de anvendte koncentrationer er i stedet gennemsnittet fra de sidste 5 år )

16 Bilag kvartal 2015 Koncentrationer µg/l) Oppumpet vand m3/døgn)* Benzen µg/l) Ethylbenzen µg/l) Toluen µg/l) Xylener µg/l) C5-C10 µg/l) C10-C25 µg/l) C25-C35 µg/l) Totalkulbrinter µg/l) Afværgeprojekt Boring Primære Magasin V9 25 0,28 0,04 0 0, V V15ny 133 0, , , ,03 0, ,1 Brandøvelsesplads AV17 0,14 P5 3,0 U1-BØP udløb 3, ,13 0 0, , , ,43 UDLEDNIGNSPUNKT U , ,31 0, , , , ,96 1,1-Dichlorethylen µg/l) cis -1,2-Dichlorethylen µg/l) trans-1,2-dichlorethylen µg/l) Trichlorethylen µg/l) Tetrachlorethylen µg/l) 1,1,1-Trichlorethan µg/l) 1,1-Dichlorethan µg/l) Trichlormethan chloroform) µg/l) Tetrachlormethan µg/l) Vinylchlorid µg/l) 1,2-dichlorethan µg/l) Chlorethan µg/l) Sum chlorerede µg/) Varmecentral Bringe DP8 1, , ,033 I1 0, Brændstofdepot Nord AV1 0,23 AV2 0,16 DP7 0,1 P1 65 AV3 5,0 DP1 18,0 DP2 26,3 DP3 18,9 P2 udløb 134 0,340 0, , , , ,154 UDLEDNINGSPUNKT U ,334 0, ,28 22,06 0 0, , ,15 Brændstofdepot SV V5ny 53 AV4 1,6 AV5 5,8 AV6 0,8 AV7 1,0 P4 32 BR10U-BD udløb 94,5 0, ,24 0, , ,43 UDLEDNINGSPUNKT U16 94,5 0,3 0,00 0, ,24 0,07 0, , , ,43 Skrotplads DP9 0,81 P6 U1-SP udløb 0, , ,40 HelikopterbrændstofdepotAV9 0,61 AV10 0,08 AV11 0,13 AV12 0,81 AV13 0,11 AV14 0,13 U1-HBD udløb 1, Udledningspunkt U6 2, , ,12 Værkstedsområde S - Malerværksted Værkstedsområde S - Galvanoværksted og renseri DP4 20,1 DP5 9,7 DP6 6,81 BU-MR udløb 36,6 0, ,6 0 5,6 0 0,45 0, ,0 AV15 5,4 AV16 9,7 AV8 21,4 GU-GV udløb 36, ,42 0,067 0,91 0 0,037 0, ,52 UDLEDNINGSPUNKT U , ,51 0,033 3,3 0,000 0,24 0, ,24 = indgår i udledningsregnskabet * gennemsnit af aflæsningerne i april, maj og juni 2015 tilsynsnr )

17 Bilag kvartal 2015 Udledte stofmængder g/døgn) Afværgeprojekt Boring Oppumpet vand m3/døgn)* Benzen g/døgn) Ethylbenzen g/døgn) Toluen g/døgn) Xylener g/døgn) C5-C10 g/døgn) C10-C25 g/døgn) C25-C35 g/døgn) Totalkulbrinter g/døgn) 1,1-Dichlorethylen g/døgn) cis -1,2-Dichlorethylen g/døgn) trans-1,2-dichlorethylen g/døgn) Trichlorethylen g/døgn) Primære Magasin V9 25 0,01 0, , ,01 0, V V15ny 133 0, , , ,004 0, ,34 1, ,33 0,00 1,33 Brandøvelsesplads AV17 0 P5 3,0 U1-BØP udløb 3, , , , , ,0013 0, ,0013 0,0004 0,0008 UDLEDNIGNSPUNKT U ,01 0, , ,11 0, , , ,004 0, ,34 1,35 0,01 0,00 1,33 0,0004 1,33 Tetrachlorethylen g/døgn) 1,1,1-Trichlorethan g/døgn) 1,1-Dichlorethan g/døgn) Trichlormethan chloroform) g/døgn) Tetrachlormethan g/døgn) Vinylchlorid g/døgn) 1,2-dichlorethan µg/l) Chlorethan µg/l) Sum chlorerede µg/) Samlet stofudledn. g/døgn) Aromatiske kulbrinter - Samlet udledning g/døgn) Total kulbrinter - Samlet udledning g/døgn) Total chlorerede opløsningsmidler- Samlet udledning g/døgn) "Moderstoffer" chlorerede opløsningsmidler- Samlet udledning g/døgn) Nedbrydningsprodukter chlorerede opløsningsmidler- Samlet udledning g/døgn) Varmecentral Bringe DP8 1, , , I1 0, , ,06 0 0, Brændstofdepot Nord AV1 0,2 AV2 0,2 DP7 0,1 P1 65,2 AV3 5,0 DP1 18,0 DP2 26,3 DP3 18,9 P2 udløb 134 0,046 0, , , , ,021 3,20 0,23 3 0, UDLEDNINGSPUNKT U ,05 0, ,17 3,01 0 0, , ,021 3,26 0,23 3,01 0, Brændstofdepot SV V5ny 53,2 AV4 1,6 AV5 5,8 AV6 0,8 AV7 1,0 P4 32,0 BR10U-BD udløb 94 0, ,4 0 0,023 0, , ,04 1, ,04 0 0,04 UDLEDNINGSPUNKT U , ,4 0 0,023 0, , ,04 1, ,04 0 0,04 Skrotplads DP9 0,8 P6 0,0 U1-SP udløb 0, , ,0003 0, , , ,00000 HelikopterbrændstofdepoAV9 0,6 AV10 0,1 AV11 0,1 AV12 0,8 AV13 0,1 AV14 0,1 U1-HBD udløb 1, Udledningspunkt U6 2, , ,0003 0, , , ,00000 Værkstedsområde S - DP4 20,1 Malerværksted DP5 9,7 DP6 6,8 BU-MR udløb 37 0, ,10 0 0, ,02 0, ,33 0,33 0,006 0,00 0,33 0,22 0,11 Værkstedsområde S - AV15 5,4 Galvanoværksted og AV16 9,7 renseri AV8 21,4 GU-GV udløb ,02 0,002 0, ,001 0, ,056 0, ,056 0,03 0,02 UDLEDNINGSPUNKT U , ,11 0,002 0, ,018 0, ,38 0, ,38 0,26 0,13 6,48 0,28 4,43 1,78 0,26 1,52 = vandanalyser indgår i udledningsregnskabet * gennemsnit af aflæsningerne i april, maj og juni 2015 tilsynsnr )

18 Kort 1 Oversigtskort klorerede opløsningsmidler

19 ± ± <Double-click here to enter title> Bogø Kildeplads Søndersø Øst Kildepla Copyright: Kort og Matrikelstyrelsen B2 B1 RR V27 V22 V1 Brændstofdepot N i.p V V24 i.p. V21 i.p. 0 3 V B 3 > V13 V5ny Helikopter brændstofdepot V4 0,98 1,3 V18 V16 V17 V6 Boringsnavn Vandindvinding 3 Udledningspunkt V24 Værebro Å Områder med afværgetiltag > i.p. > Skrotplads > Kulturministeriet i.p. V12 Naturstyrelsen 0 Forsvaret H2N V8 V7 V23 Indvindingsboring " ) Varmecentral Bringe Boring med filtersætning Under kvalitetskriteriet 1 µg/) 1-10 µg/l µg/l > 100 µg/l 0,09 V26 Afværgeboring 0 U16 V25Ø V2 Brændstofdepot SV Søndersø Vest Kildeplads U356A U2 > R Hane Sum af klorerede stoffer 0 i.p. i.p. Signaturforklaring Boringer V14 6,6 V15ny 13 V19 U11 3 Værkstedsområde S U6 3 Freja V20-1 U17 i.p. 3V11N Afgrænsning af Flyvestation Værløse V10N Brandøvelsesplads Kort 1 V9 761 Flyvestation Værløse Koncentrationskort, primært magasin Sum af chlorerede stoffer incl. nedbrydningsprodukter, juni Meters Rev.: b Dato: Juni 2015 Udarb.: LHO Kontrol: TBJ Sag nr..: project\gis\arcgis\gis\2015\bilag_1.mxd Sortemosevej Allerød

20 Kort 2 Oversigtskort totalkulbrinter og BTEXN er

21 ± ± <Double-click here to enter title> Bogø Kildeplads Søndersø Øst KIldep B2 B1 RR Signaturforklaring Sum af aromatiske kulbrinter BTEXN) V22 V1 i.p. i.p. i.p. i.p. Brændstofdepot N i.p. i.p. V24 i.p. i.p. i.p. i.p. V B Brændstofdepot SV V4 U V25Ø > 71 V18 Helikopter brændstofdepot V23 >i.p. i.p. > i.p. 0,07 Skrotpladsi.p. U11 0,4 Brandøvelsesplads > 3Værkstedsområde S U17 V6 V12 V17 H2N V8 V7 V14 V15ny V10N V19 3 V20 U Varmecentral Bringe V13 V16 V25 i.p. 0,05 V26 V5ny Søndersø Vest KIldeplads U356A U2 3V11N V µg/l µg/l > 100 µg/l < 92 µg/l i.p. 3 Sum af total kulbrinter V3 V µg/l V Copyright: Kort og Matrikelstyrelsen i.p. i.p. Ikke påvist 0-9 µg/l 9-90 µg/l µg/l > 900 µg/l <290 µg/l Boringer Afværgeboring > R Boring med filtersætning Indvindingsboring Hane 3 Udledningspunkt Vandindvinding " ) Værebro Å V24 Boringsnavn Område med afværgetiltag Kulturministeriet Naturstyrelsen Forsvaret Freja Afgrænsning af Flyvestation Værløse Kort Flyvestation Værløse Koncentrationskort, primært magasin Sum af BTEXN og kulbrinter, juni Meters Dato: Udarb.: LHO Kontrol: TBJ Mål: 1: Sag nr /925 Fil,.: project\gis\arcgis\gis\2015\bilag_2.mxd

TIDLIGERE FLYVESTATION VÆRLØSE

TIDLIGERE FLYVESTATION VÆRLØSE A/S TIDLIGERE FLYVESTATION VÆRLØSE Monitering af forurenet grundvand - 2014 Moniteringsrapport nr. 38 December 2014 PROJEKT Tidligere Flyvestation Værløse Monitering af forurenet grundvand A/S Projekt

Læs mere

Kortbilag TIDLIGERE FLYVESTATION VÆRLØSE. Naturstyrelsen & Freja Ejendomme A/S. Monitering af forurenet grundvand Moniteringsrapport nr.

Kortbilag TIDLIGERE FLYVESTATION VÆRLØSE. Naturstyrelsen & Freja Ejendomme A/S. Monitering af forurenet grundvand Moniteringsrapport nr. Nturstyrelsen & Frej Ejendomme A/S TIDLIGEE FLYVESTATION VÆLØSE Monitering f forurenet grundvnd - 214 Moniteringsrpport nr. 38 Kortbilg Kortfortegnelse Kort 1 Oversigtskort Flyvesttion Værløse) Kort 2

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel.

Tilladelsen er tidsbegrænset til 1. juli Herefter ophører den uden yderligere varsel. Nørregaard ApS Tevringevej 49 5462 Morud Att: Anders Nielsen Teknik, Erhverv og Kultur 10. juni 2016 Sagsnummer 480-2016-21856 Dokument nr. 480-2016-183063 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 14048 Tilladelse til udledning

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. Frederiksberg Forsyning Att.: Herman Juhl Sendt pr. mail til: hju@frb-forsyning.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens

Læs mere

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse Tilladelse til midlertidig udledning af renset grundvand til Stenløse Å. Region Hovedstaden har ansøgt Egedal Kommune om tilladelse

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Lok.nr. 56578002: Storegade 86, Holsted Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Journalnr. 08/19121 Juli 2012 PROJEKT Supplerende undersøgelser

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

ERFARINGER FRA REVURDERING AF AFVÆRGEANLÆG -PROBLEMER, TIPS OG TRICKS

ERFARINGER FRA REVURDERING AF AFVÆRGEANLÆG -PROBLEMER, TIPS OG TRICKS ERFARINGER FRA REVURDERING AF AFVÆRGEANLÆG -PROBLEMER, TIPS OG TRICKS DISPOSITION 1. Revurderingsrapport forslag til indhold 2. Hvilke data genereres i driften 3. Teknisk gennemgang af installationer 4.

Læs mere

MetNord JV Relevante underentreprenører. Sagsnr Dokumentnr

MetNord JV Relevante underentreprenører. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse MetNord JV Relevante underentreprenører Tilladelse til midlertidig udledning af overskudsvand til Københavns Havn, Nordbassinet i forbindelse

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015

Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 151-00015 Region Hovedstaden Skovlunde Byvej 96A Lokalitets nr. 5-0005 Fastlæggelse af indsatsområde til afværgeforanstaltninger November 0 COWI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 Telefax 45 97 www.cowi.dk

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej 9 2860 Søborg Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave 31-08-2015 Sagsnr. 2015-0193289

Læs mere

Sagsnr K

Sagsnr K Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Katarina Hantzi Dato 26. oktober 2017 Sagsnr. 06.01.05-K08-15-17 BY OG LANDSKAB Tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand fra Vestergade,

Læs mere

GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET

GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET GRINDSTEDVÆRKETS PÅVIRKNING AF GRINDSTED Å VIA GRUNDVANDET Civilingeniør, ph.d. Mette Christophersen Rambøll Vandkvalitet i grundvand/overfladevand - hvordan griber vi det an? Møde 29. november 2011 1

Læs mere

VÆLTET MARKSPRØJTE TÆT PÅ KILDEPLADSEN

VÆLTET MARKSPRØJTE TÆT PÅ KILDEPLADSEN VÆLTET MARKSPRØJTE TÆT PÅ KILDEPLADSEN Christian Thirup, Ekspertisechef NIRAS Anne Scherfig Kruse, Afdelingschef HOFOR Dansk Vand Konference 2015 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus BUDSKABER Uheld

Læs mere

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den 18-10-2016 Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grund- og lænsevand fra Enghave Brygge felt E og F til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grund- og lænsevand fra Enghave Brygge felt E og F til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 18-01-2017 NVP A/S Att.: Michael Mottlau Sendes kun pr. e-mail: mm@nvp.as Sagsnr. 2017-0000640. Dokumentnr. 2017-0000640-12 Tidsbegrænset

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Organiske mikroforureninger

Organiske mikroforureninger Organiske mikroforureninger I dette kapitel behandles de organiske mikroforureninger, der er omfattet af programmet for grundvandsovervågning i NOVA 2003 (Miljøstyrelsen 2000b). De enkelte stoffer er placeret

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Miljø Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon:

Miljø Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: Miljø Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 33 E-mail: miljo@gladsaxe.dk Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 20. december 2016 Tilladelse til vandbehandling med aktivt kul,

Læs mere

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016

Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata. Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Ideer til optimal udnyttelse af moniteringsdata Elisabeth Hartelius ATV møde den 13. april 2016 Disposition Formål Kort om Nordvand Hvordan moniterer vi i Nordvand Eksempel på monitering ved Sandholm kildeplads

Læs mere

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013

Region Syddanmark. Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse. 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december 2013 Region Syddanmark Banegravsdepotet, Grindsted Notat over supplerende miljøundersøgelse 29. december

Læs mere

ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG

ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG Civilingeniør, ph.d. Jacob Birk Jensen Afdelingsleder, civilingeniør, Lars Boye Mortensen NIRAS A/S Civilingeniør

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NCC Construction Danmark A/S Att. Tobias Berner Hansen tbh@ncc.dk 14-07-2015 Sagsnr. 2015-0155310 Dokumentnr. 2015-0155310-2 Midlertidig

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Truelsbjerg

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Truelsbjerg Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Truelsbjerg S!A!A R D!A! A! A!A 713-157-V1!A! A 713-0222 713-0107 P-Vest 713-0097 P-Nord 713-2 P-Syd 713-1 751-7244 751-5971-V1

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde. Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage. Notat

Indholdsfortegnelse. Undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde. Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage. Notat Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde Notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Tillæg til Tilslutningstilladelse til afledning af afværgevand fra oprensning af lud hos Kemetyl A/S, Søndre Molevej 14, 4600 Køge

Tillæg til Tilslutningstilladelse til afledning af afværgevand fra oprensning af lud hos Kemetyl A/S, Søndre Molevej 14, 4600 Køge Tillæg til Tilslutningstilladelse til afledning af afværgevand fra oprensning af lud hos Kemetyl A/S, Søndre Molevej 14, 4600 Køge Natur og Miljø Juli 2014 1 Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Sendt pr. mail til: Anne Krag, Ole Mikkelsen,

Sendt pr. mail til: Anne Krag, Ole Mikkelsen, Teknik- og Miljøafdelingen COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sendt pr. mail til: Anne Krag, akra@cowi.com

Læs mere

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016

Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Grundvandsressourcen i Køge Kommune 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Vurdering af grundvandsressourcen i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelser i Køge

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra byggefelt 1.12 til Frihavnen, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra byggefelt 1.12 til Frihavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Pensam Erhvervsejendomme ApS Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Sendes kun pr. e-mail: spd@pensam.dk 22-06-2015 Sagsnr. 2015-0119663 Dokumentnr.

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Amager Strandvej 112 til Øresund

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Amager Strandvej 112 til Øresund KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Casa A/S Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens Att. Claus Back Christensen Sendes kun pr. e-mail: info@casa-as.dk 12-08-2015 Sagsnr. 2015-0031124

Læs mere

Himmark Strand, Nordals. Miljøundersøgelse på Himmark Strand

Himmark Strand, Nordals. Miljøundersøgelse på Himmark Strand 523-05725 Himmark Strand, Nordals Miljøundersøgelse på Himmark Strand April 2009 Himmark Strand MILJØUNDERSØGELSE PÅ HIMMARK STRAND April 2009 Himmark Strand MILJØUNDERSØGELSE PÅ HIMMARK STRAND April 2009

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

Organiske mikroforureninger

Organiske mikroforureninger Organiske mikroforureninger I dette kapitel behandles de organiske mikroforureninger, der er omfattet af programmet for grundvandsovervågning i NOVA 2003 (Miljøstyrelsen, 2000b). De enkelte stoffer er

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra kanaludgravninger på Sluseholmen til Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra kanaludgravninger på Sluseholmen til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-12-2016 Lars Bock/MOE for grundejer Danica Sendes kun pr. e-mail: lbo@moe.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Teglholmsgade 39, Karré K, til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Teglholmsgade 39, Karré K, til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse SJÆLSØ MANAGEMENT ApS Masnedøgade 20 2100 København Ø Att.: Anders Beier, ab@v8c.dk Midlertidig tilladelse til udledning af

Læs mere

Samlet pumpeydelse vandmængde

Samlet pumpeydelse vandmængde Kirkbi A/S Koldingvej 2 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med bortledning af indtil 380.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed Kirkbi A/S tilladelse til bortledning af

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse. Afgørelse - Tilladelse til udledning

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse. Afgørelse - Tilladelse til udledning Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Grundvandsbeskyttelse Afgørelse - Tilladelse til udledning Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand/lænsevand fra Nokken til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand/lænsevand fra Nokken til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 23-09-2016 Energinet.dk Att.: Sabina Raiani Hansen Sendes kun pr. e-mail: sah@energinet.dk Sagsnr. 2016-0279123 Dokumentnr. 2016-0279123-6

Læs mere

Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen

Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen > Naverland 26 Hvad er problemet for vandforsyningerne? Og hvordan har forsyningerne håndteret forureningen Af Liselotte Clausen, Henrik Nicolaisen (Glostrup Forsyning) og Karoline M. Jensen (HOFOR) Glostrup

Læs mere

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING

INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING INDVINDING PÅ KØBENHAVN ENERGI S BYNÆRE KILDEPLADSER EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING NÅR KILDEPLADSER RAMMES AF FORURENING KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. NNIRAS A/S, Åboulevarden Aarhus C Rikke Krogshave Laursen.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. NNIRAS A/S, Åboulevarden Aarhus C Rikke Krogshave Laursen. Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NNIRAS A/S, Åboulevarden 80 8000 Aarhus C Rikke Krogshave Laursen E-mail: rkl@niras.dk Side 1 af 11 Midlertidig tilladelse til tilslutning

Læs mere

Novafos Knud Bro Allé Stenløse Att.: Lars Berggren Winther. Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø.

Novafos Knud Bro Allé Stenløse Att.: Lars Berggren Winther. Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø. Novafos Knud Bro Allé 1 3660 Stenløse Att.: Lars Berggren Winther Afgørelse tilladelse til midlertidig udledning til Skenkelsø Sø. Den 18-08-2017 Egedal Kommune giver hermed Novafos tilladelse til udledning

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , -METRONORD- MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED NORDHAVN STATION JUNI 2015 Center for Miljøbeskyttelse, MSBA Njalsgade 13, Postboks 380, 1502

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder

Bynær vandindvinding. Et praktisk eksempel. Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Bynær vandindvinding Et praktisk eksempel Annika Lindholm, vandkvalitetsspecialist og projektleder Disposition Forureningsudvikling, planlægning og tilladelser Ny Bagsværd kildeplads og vandværk Driftserfaringer

Læs mere

1. Baggrund. Danica Ejendomsselskab ApS/Danica Pension A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Att.: Bjarne E. Sørensen

1. Baggrund. Danica Ejendomsselskab ApS/Danica Pension A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Att.: Bjarne E. Sørensen Danica Ejendomsselskab ApS/Danica Pension A/S Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Att.: Bjarne E. Sørensen e-mail: bjsr@danica.dk Dato: 17-12-2013 20-12-2013 Ref: LENTJ J.nr.: 20131230076 Midlertidig tilslutningstilladelse

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom på Sandkaj, 2150 Nordhavn, matr. nr. 2g, Frihavnskvarteret

Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom på Sandkaj, 2150 Nordhavn, matr. nr. 2g, Frihavnskvarteret HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Anja Collin Højen 25-05-2016 Sagsnr. 2013-0189288 Dokumentnr. 2013-0189288-59 Tilladelse til indvinding af grundvand til toiletskylning i en beboelsesejendom

Læs mere

OPRENSNING AF PCE-FORURENING VED TERMISK OPRENSNING AF KILDEN OG FJERNELSE AF FORURENINGSFANEN VED RENSNING AF GRUNDVAND FRA DEN BERØRTE KILDEPLADS

OPRENSNING AF PCE-FORURENING VED TERMISK OPRENSNING AF KILDEN OG FJERNELSE AF FORURENINGSFANEN VED RENSNING AF GRUNDVAND FRA DEN BERØRTE KILDEPLADS OPRENSNING AF PCE-FORURENING VED TERMISK OPRENSNING AF KILDEN OG FJERNELSE AF FORURENINGSFANEN VED RENSNING AF GRUNDVAND FRA DEN BERØRTE KILDEPLADS Projektleder Jens Rasmussen, HOFOR jera@hofor.dk Enhedschef

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , REVIDERET MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD (STAMPESGADE) DECEMBER 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13,

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg.

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg. Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630 Vand og Natur Telefon 72565945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/29005 16. december 2015 Midlertidig tilslutningstilladelse, overfladevand fra

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , - METROSELSKABET - MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA UDFØRELSE AF 10 MONITERINGSBORINGER PÅ TUNNELSTRÆKNINGEN NORDHAVN STATION TIL ØSTER SØGADE JULI 2015 Center for

Læs mere

Risikosammenstilling i forbindelse med indeklimasager

Risikosammenstilling i forbindelse med indeklimasager Risikosammenstilling i forbindelse med indeklimasager Teknik og Administration Nr. 4 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 5 2. Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Formål... 8 2.3 Metodik... 8 2.4

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand OK a.m.b.a. CVR nr.: 12761732 Solrød

Læs mere

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Region Hovedstaden Koncern Miljø Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Koncern Miljø, maj 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING... 5 2 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , NORDHAVNSVEJ - TILKOBLINGSANLÆG MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF OVERSKUDSVAND FRA GRUNDVANDSSÆNKNING OG SIMPEL TØRHOLDELSE AF BYGGEGRUBE TIL KLOAK JUNI 2016 Center for Miljøbeskyttelse

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Ny daginstitution Tranehavevej 15 2450 Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1,5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 31 31 Fax

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse

Grundvandsbeskyttelse Formål Fokusområdet Grundvand samler data og nøgletal om grundvandsområdet og gør det muligt, for vandselskaberne, at sammenligne vandselskabernes drift, økonomi mv. vedrørende grundvand og grundvandsbeskyttelse.

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Tre spørgsm rgsmål Påvirker forureningen fra punktkilder overfladevand? Har vi styr på processerne og metoderne? Er det et problem? Punktkilder

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere