Ejendomsanparter videresalg til investor Højesterets dom af 29/4 2014, sag 42/2012, jf. tidligere TfS 2012, 208 ØL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsanparter videresalg til investor Højesterets dom af 29/4 2014, sag 42/2012, jf. tidligere TfS 2012, 208 ØL"

Transkript

1 1 Ejendomsanparter videresalg til investor Højesterets dom af 29/4 2014, sag 42/2012, jf. tidligere TfS 2012, 208 ØL Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 29/4 2014, at ingen del af differencen mellem på den ene side udbyders anskaffelsessum for en fast ejendom og på den anden side udbyders videresalgssum for ejendommen ved salg af kommanditanparter kunne henregnes til investorernes skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen. Fra omkring 2000 og fremefter har SKAT rejst en lang række sager om de skattemæssige forhold for investorer i de såkaldte 10-mandsprojekter, herunder særligt ejendomsprojekter. Spørgsmålet i disse sager har som oftest drejet sig om opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen, herunder hvorvidt en del af betalingerne fra kommanditisterne til udbyderen skal henføres til overordnet strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt og som sådan betragtes som en ikkefradragsberettiget etableringsudgift omfattet af statsskattelovens 5. Mens retsstillingen vedrørende de såkaldte formidlingssager samt mellemformsager, jf. nærmere nedenfor, har fundet sin afklaring hos domstolene, stod tilbage spørgsmålet om den skattemæssige behandling af et videresalg. Højesteret har den 29/ afsagt dom i en sådan videresalgssituation. Der er i sagskomplekset om den skattemæssige behandling af ejendomsanparter udviklet en række begreber:

2 2 Begrebet udbyder anvendes om et selskab eller en person, der finder egnede investeringsejendomme og hvor udbyderen herefter formidler et salg af denne ejendom eller køber ejendommen af den oprindelige ejer og videresælger denne til kommanditister. SKAT sondrer mellem tre former for salg af ejendomme fra udbyder til kommanditisterne, jf. SKATs styresignal af 14/4 2009, refereret i SKM SKAT (TfS SM), der meget summarisk kan beskrives således: Formidlingssalg omhandler det tilfælde, hvor udbyderen opnår en køberet til en given ejendom, og lader kommanditisterne indtræde i denne ret. Kommanditisterne køber herefter ejendommen fra den oprindelige ejer, og udbyderen fremsender efterfølgende en nota til kommanditselskabet for udbyderhonoraret, herunder for prioritering af ejendommen, tilrettelæggelse af projektet m.v. Videresalg omhandler tilfælde, hvor udbyderen køber ejendommen for egen regning og risiko og efter en kortere eller længere periode videresælger ejendommen til kommanditisterne. Udgifter i forbindelse med erhvervelsen, herunder due diligence, prioritering m.v., er afholdt, før investorerne køber ejendommen i form af anparter. Mellemformer er tilfælde, hvor udbyderen på den ene side har købt ejendommen med henblik på videresalg, men hvor videresalget sker med tilbagevirkende kraft til tidspunktet for kommanditselskabets etablering, og hvor driftsresultatet i perioden fra kommanditselskabets etablering og frem til kommanditisterne køb af anparter medtages hos kommanditisterne og ikke hos udbyderen som ejer af kommanditselskabet, jf. eksempelvis TfS 2009, 902 H (Uffe Baller), omtalt i JUS 2008/5, samt efterfølgende TfS 2011, 276 BR, der blev stadfæstet ved Østre Landsrets dom ref. i TfS 2012, 152 ØL og siden af Højesteret ved dommen ref. i TfS 2014, 284 H. I TfS 2009, 902 H (Uffe Baller) havde kommanditisterne tegnet anparter i kommanditselskabet og efter rettens opfattelse dermed ikke købt anparter på erhvervelsestidspunktet, ligesom kommanditisterne i deres skatteopgørelse havde medtaget kommanditselskabets drift ikke kun fra tidspunktet for erhvervelse af andele i selskabet, men helt tilbage til selskabets stiftelse og dermed i realiteten med tilbagevirkende kraft.

3 3 Begrebet brugte anparter, således som dette er defineret af SKAT, omhandler alene den situation, hvor en investor, der har erhvervet en anpart i et kommanditselskab fra en udbyder, videresælger denne anpart til en ny investor. Før SKATs fastlæggelse af begrebet, er dette begreb i litteraturen ofte anvendt som omfattende ethvert videresalg, herunder også selv om der er tale om en udbyder, der videresælger en anpart til en kommanditist. Forud for Styresignalet fra 2009, ref. i TfS 2009, 542 SM, skulle ingen del af købesummen henføres til værdien af deltagelse i den igangværende virksomhed for så vidt der var tale om videresalg af brugte anparter fra kommanditist 1 til kommanditist 2, jf. SKM LSR (TfS 2009, 145 LSR). Dette er nu ændret med Styresignalet fra 2009, således at der efter omstændighederne skal fastsættes en værdi af deltagelse i den igangværende virksomhed, jf. nærmere den meget omfattende besvarelse fra Skatterådet ref. i TfS SR. Skatterådets afgørelse blev dog efterfølgende delvis tilsidesat af Landsskatteretten, jf. SKM LSR. I domspraksis er anvendt begrebet overordnet strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt som betegnelse for den del kommanditisternes betaling til udbyderen, der ikke skal henføres til købesummen for ejendommen, men anses at være en etableringsudgift omfattet af statsskattelovens 5. Dette begreb findes ikke i skattelovgivningen, og det nærmere materielle indhold er ikke klart defineret, men kan med støtte i Landsskatterettens kendelse ref. i SKM LSR (TfS LSR) forstås som omkostningerne ved etablering af et kommanditselskab. Det er således etablering af kommanditselskabet, der udgør forskellen mellem det traditionelle salg til en enkelt investor på den ene side og salg af anparter i et kommanditselskab på den anden side. Heroverfor står, at domstolene ikke klart har anlagt denne sondring, og blot henfører hele honoraret til udbyder, dvs. hele betalingen ud over købesummen til den oprindelige ejer, til dette begreb. Det må antages, at begrebet overordnet strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt dækker det samme som begrebet værdien af deltagelse i den igangværende virksomhed. Sidstnævnte begreb er introduceret i styresignalet fra 2009 vedrørende salg af brugte anparter og synes at have samme materielle indhold som begrebet overordnet strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt, men som kan være nedskrevet og alene knytter sig til videresalg fra kommanditist 1 til en senere

4 4 kommanditist 2. Det må således antages, at nævnte to begreber i videresalgssituationen anvendes refererer til det samme skattemæssige aktiv, nemlig etableringsomkostninger omfattet af statsskattelovens 5 og ikke eksempelvis en goodwillværdi. SKAT indtog, vistnok omkring 2000, det synspunkt, at i hvert fald hvor der var tale om formidlingssalg, skulle en del af betalingen fra kommanditisterne til udbyderen henføres til overordnet strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt. Denne del af betalingen kunne derfor ikke indgå i den skattemæssige købesum henholdsvis afskrivningsgrundlaget for ejendommen, jf. TfS 2000, 199 LR. Problemstillingen kan med et stærkt forenklet eksempel illustreres således, at hvis en investor i en formidlingssag havde indbetalt 10 mio. kr. til udbyder, hvoraf 8 mio. kr. skulle dække salgssummen til den oprindelige ejer (sælger) af ejendommen, medens 2 mio. kr. udgjorde honorar til udbyder, kunne alene de 8 mio. kr. henregnes til anskaffelsessummen for ejendommen. Frem til 2008 blev dog accepteret, at en del af nævnte honorar på 2 mio. kr. til udbyderen blev sidestillet med mæglersalær m.v. samt omkostninger knyttet til selve erhvervelsen af ejendommen. Denne praksis fandt dog efter SKAT s opfattelse sin afslutning med 2 Højesteretsdomme fra 2008, ref. i henholdsvis TfS 2008, 721 H og TfS 2009, 16 H. Der er i de følgende år afsagt en lang række domme og kendelser på området, ligesom SKAT som allerede nævnt har udsendt to styresignaler, ref. i henholdsvis TfS 2008, 744 SM og TfS 2009, 542 SM. I det første styresignal, ref. i TfS 2008, 744 SM, beskrives SKAT s opfattelse af gældende ret i henseende til, hvorledes investorer, herunder såvel de oprindelige investorer som senere erhververe af andele i anpartsprojekter, skal opgøre deres anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag for ejendommen. I det næste styresignal, ref. i TfS 2009, 542 SM, omtales efterfølgende domme og kendelser og de deraf afledte konsekvenser samt tillige en praksisændring vedrørende salg af brugte anparter. Mens alle typer sager havde været prøvet for administrative myndigheder, har de hidtil afsagte domme har frem til Østre Landsrets dom ref. i TfS 2012, 208 ØL i den forelig-

5 5 gende sag drejet sig om formidlingssalg, hvor spørgsmålet har været, hvorvidt og i bekræftende fald i hvilket omfang den af udbyderselskabet fremsendte faktura til kommanditselskabet skulle indgå i investorernes (kommanditisternes) anskaffelsessum for ejendommen, eller den såkaldte mellemform. At der i henseende til de skattemæssige konsekvenser for kommanditisterne må sondres mellem videresalg til forskel fra formidlingssalg, henholdsvis de såkaldte mellemformer, fremgår af SKATs styresignal ref. i SKM (TfS ). Den ovennævnte sondring understøttes endvidere af præmisserne i Højesterets dom ref. TfS H (Uffe Baller). I denne sag var der tale om en såkaldt mellemform. Højesteret nåede her frem til, at investor skulle stilles, som var der tale om formidlingssalg, idet der var købt med tilbagevirkende kraft. For så vidt Højesteret var af den opfattelse, at det var uden betydning, hvorvidt der var tale om formidlingssalg eller videresalg, var det unødvendigt som begrundelse for resultatet at pege på, at der i denne sag var handlet med tilbagevirkende kraft. Den første rene videresalgssituation, som forelå i sagen om K/S Savontie, og som nu er afsluttet med Højesterets dom af 29/4 2014, begyndte med en anmodning om bindende forhåndsbesked, ref. i TfS 2008, 387 SR, hvor Skatterådet nåede frem til den konklusion, at det for bedømmelse af sagen var uden betydning, hvorvidt der var tale om et formidlingssalg eller videresalg. Skatterådet begrundede sin afgørelse med bl.a. følgende.. I denne forbindelse bemærkes, at det efter Skatterådets opfattelse er uden betydning for den skattemæssige behandling af de nævnte udgifter, om der er tale om en situation, hvor udbyder som formidler har erhvervet en køberet til ejendommen, som først udnyttes af kommanditselskabet, når et tilstrækkeligt antal investorer har tegnet andele, eller om der er tale om en situation, hvor udbyder som her har købt ejendommen, der først på et senere tidspunkt udbydes til salg.... Skatterådets afgørelse hvilede på den betragtning, at udgifter afholdt af udbyder forud for udbyders salg af ejendommen skulle betragtes som afholdt af de efterfølgende kommanditister. Dette betød blandt andet, at det i afgørelsen blev betonet, at udgifter til pri-

6 6 oritering ikke kunne fratrækkes eller tillægges anskaffelsessummen en betragtning der er korrekt for den aktuelle ejer, men som er en senere ejer uvedkommende. Mens problemstillingen ved et formidlingssalg, hvor købesummen for ejendommen objektivt kan fastslås som den pris, som kommanditisterne betaler til den oprindelige sælger, og hvor spørgsmålet knytter sig til den retlige kvalifikation af det honorar, der af kommanditselskabet betales til udbyderen, er problemstillingen ved et videresalg et andet: Her drejer sagens sig om, hvorvidt det beløb, som kommanditisterne har betalt til udbyderen for ejendommen skal omkvalificeres og en del af købesummen henføres til overordnet strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt. Da K/S Savontie-sagen således i bund og grund handlede om, hvorvidt den pris, som kommanditisterne havde betalt for ejendommen nu også svarede til markedsprisen for ejendommen, eller om der tillige var tale om betaling for overordnet strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt var det naturligt at indhente en vurdering af ejendommen ved et syn og skøn. En tilsidesættelse af købesummen på ejendommen kræver således, at den anvendte købesum var åbenbart urimelig. I den pågældende sag havde kommanditisterne betalt udbyderen 288 mio. kr. som købesum. Udbyders avance udgjorde salgssummen på 288 mio. kr. med fradrag af købesummen på 246 mio. kr. samt omkostninger i form af salgsmodning, i alt omkring 23,4 mio. kr., og dermed samlet set 7-8 %. Ét af hovedproblemerne var følgelig, om disse salgsmodningsomkostninger knyttede sig til etablering af et kommanditselskab eller om der var tale om omkostninger, som enhver næringsdrivende ville afholde med henblik på videresalg. Dermed var det følgelig helt centralt, hvad ejendommen ville koste i handel og vandel, hvis der ikke var tale om salg til et kommanditselskab, men salg til eksempelvis en bank eller en pensionskasse. Det blev under sagen ikke gjort gældende af skatteyderen, at der i udbyders ejertid var sket en generel prisstigning, men derimod at salgsmodningsomkostningerne kunne begrunde den i sagen fastlagte prisstigning på ejendommen. Skat fastholdte, at markedsprisen for den nøgne ejendom i handel og vandel udgjorde 246 mio. kr.

7 7 K/S Savontie ønskede følgelig handelsværdien belyst ved et syn og skøn. Skatteministeriet ønskede imidlertid ikke et sådant syn og skøn, hvilket ministeriet fik medhold i ved Østre Landsrets kendelse af 2/7 2010, ref. i TfS 2010, 601 ØLK. Procesbevillingsnævnet afviste kære til Højesteret med henvisning til, at kæren ikke vedrørte spørgsmål af principiel karakter. Afgørelsen blev indbragt for Højesteret, der stadfæstede Østre Landsrets kendelse. I hovedsagen, der blev afgjort af Østre Landsret ved dommen ref. i TfS 2012, 208 ØL, var der nedlagt påstand om, at købesummen skulle fastsættes til 288 mio. kr. Subsidiært at købesummen skulle fastsættes til nævnte 288 mio. kr., men med fradrag for de omkostninger, der knyttede sig til etablering af et kommanditselskab. Den subsidiære påstand skal ses i lyset af, at der næppe var grundlag for at reducere købesummen, hvis der var tale om salg til en enkelt investor, eksempelvis en bank eller en pensionskasse, idet avancen for udbyder reelt kun var 7-8 pct. Der var derfor kun grundlag for en reduktion af købesummen for så vidt udbyder havde etableret et aktiv i form af et kommanditselskab, som en del af købesummen herefter skulle henføres til. Østre Landsret fandt, at ingen del af differencen mellem på den ene side investorernes købesum på 288 mio. kr. og på den anden side udbyders købesum på 246 mio. kr., dvs. de ca. 42 mio. kr., kunne henregnes til investorernes skattemæssige anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag for ejendommen. Landsretten fastslog i præmisserne indledningsvist, at der ikke var nogen interessemodsætning mellem udbyderen og kommanditisterne, og at der var en fælles interesse i at sætte købesummen højst muligt. Landsretten bemærkede dernæst, at som projektet var tilrettelagt, havde kommanditisterne ved køb af anparter i K/S Savontie købt sig ind i en igangværende udlejningsvirksomhed og i den forbindelse erhvervet ejendommen til den pris på 246 mio. kr., som K/S Savontie nogle måneder forinden havde anskaffet den til, idet landsretten efter bevisførelsen ikke finder det godtgjort, at ejendommens værdi var steget i dette forholdsvis korte tidsrum.

8 8 Dernæst anførte Landsretten, at Det lægges som ubestridt til grund, at udgifterne til due diligence, mæglerhonorar og øvrige købsomkostninger på kr. er afholdt af K/S Savontie, inden investorerne købte anparterne i K/S Savontie for i alt kr. Da disse udgifter således i realiteten må anses for afholdt af projektudbyderen, kan investorerne i K/S Savontie ikke medregne disse udgifter helt eller delvist ved opgørelsen af afskrivningsgrundlaget og anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven, jf. herved princippet i Højesterets dom af 8. september 2009 som gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2009, side Videre anførte Landsretten, at forskellen mellem investorernes samlede anskaffelsessum for anparterne på 288 mio. kr. og købesummen for ejendommen på 246 mio. kr. med tillæg af de ovennævnte omkostninger på 23,4 mio. kr., dvs. ca. 19 mio. kr. måtte anses som et vederlag til Griffin Ejendomme A/S i selskabets egenskab af projektudvikler og projektudbyder for arbejdet med den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af investeringsprojektet. Et sådant vederlag kunne ikke medregnes ved opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for investorerne, idet det angik etableringen af erhvervsvirksomheden K/S Savontie. Landsretten henviste her til statsskattelovens 6 samt Højesterets dom af 25/ , ref. i UfR H. Beløbet kunne følgelig heller ikke medregnes ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven. Det forhold, at Griffin Ejendomme A/S ikke havde udstedt en egentlig faktura til K/S Savontie for dette vederlag, fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat. Sagen har nu været forelagt for Højesteret, der ved en dom af 29/ stadfæstede Østre Landsrets dom, men med delvist ændrede præmisser: For Højesteret frafaldte investorerne den principale påstand og begrundede dette med, at Højesteret ved dommen ref. i TfS 2014, 284 H havde fastslået, at der ved erhvervelse af anparter i et ejendomsinvesteringsprojekt uanset om det sker ved tegning eller køb skal henføres beløb til den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af investeringsprojektet, der ikke kan indgå i anskaffelsessummen, hverken efter afskrivningsloven eller ejendomsavancebeskatningsloven. Endvidere havde investorerne frafaldet en mere subsidiær påstand om hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved Skatterådet.

9 9 For Højesteret gjorde investorerne herefter gældende, at udgifterne på 23 mio. kr. vedrørende bl.a. due diligence, mæglerhonorar m.v. indgik i afskrivningsgrundlaget og anskaffelsessummen for ejendommen, da investorerne - således som Højesteret antog var tilfældet for investorerne i TfS 2014, ved deres indtræden som kommanditister i ejendomsanpartsselskabet havde påtaget sig at tage del i disse udgifter.. Efter kommanditisternes opfattelse stod herefter tilbage spørgsmålet om, hvilken andel af restbeløbet på de ca. 19 mio. kr., der skulle henføres til overordnet strukturering og tilrettelæggelse af investeringsprojektet, idet restbeløbet, efter investorernes opfattelse, måtte anses som Griffin Ejendomme A/S s videresalgsavance. Efter investorernes opfattelse måtte hovedparten af beløbet på de 19 mio. kr. anses som en videresalgsavance. Som allerede nævnt stadfæstede Højesteret ved dommen af 29/ Østre Landsrets dom i sagen ref. i TfS 2012, 208 ØL, hvorefter ingen del af beløbet på ca. 42 mio. kr. kunne henregnes til investorernes skattemæssige anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag for ejendommen. Højesteret tog ved sagens afgørelse afsæt i, at Højesteret ved dommen ref. i TfS 2014, 284 H tidligere havde fastslået, at der ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter afskrivningsloven og efter ejendomsavancebeskatningsloven ud over købesummen alene kan medregnes udgifter, som kan henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet, og at udgifter til f.eks. den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt, ikke kan medregnes. Med henvisning til Højesterets dom ref. i TfS 2014, 135 H anførte Højesteret dernæst, at det er skatteyderen, der har bevisbyrden for, at de udgifter, som ønskes medregnet i anskaffelsessummen, kan henføres til berigtigelsen og gennemførelsen af selve ejendomskøbet, og videre, at det samme gælder opdeling af omkostninger på bistand, der kan medregnes, og bistand der ikke kan, i tilfælde, hvor omkostningen omfatter begge elementer.

10 10 Vedrørende den nu foreliggende sag lagde Højesteret til grund, at K/S Savontie, der var ejet af Griffin Ejendomme A/S, havde erhvervet ejendommen den 6. juni 2007 for et beløb svarende til kr., og at overdragelsen af ejendommen ved salg af andele i kommanditselskabet i oktober-december 2007 skete til et samlet beløb på kr. Højesteret fandt herefter, at udgifter til due diligence, miljøundersøgelser, vurdering af ejendommen, tilvejebringelse af finansiering og udgifter til formidling af ejendomskøb ikke kunne henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve ejendomskøbet, og at ingen af de fremlagte bilag vedrørende advokat- og mæglerudgifter indeholder oplysninger, der gav grundlag for at fastslå, at der var tale om udgifter til berigtigelse og gennemførelse af selve ejendomskøbet. Da kommanditselskabet heller ikke i øvrigt havde dokumenteret, at der havde været afholdt sådanne udgifter og i givet fald med hvilke beløb, tiltrådte Højesteret, at ingen del af beløbet på kr. kunne indgå i den skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen. Om restbeløbet på de ca. 19 mio. kr. lagde Højesteret til grund, at der var enighed mellem parterne om, at der heri indgik vederlag til Griffin Ejendomme A/S, der forestod struktureringen og tilrettelæggelsen af investeringsprojektet, herunder udarbejdelse af prospekt, uden at fakturere kommanditselskabet for disse ydelser. Højesteret henviste videre til, at det var enighed om, at værdien af selve ejendommen på tidspunktet for overdragelsen til investorerne var kr., idet der herved sås bort fra værdien af det arbejde, Griffin Ejendomme A/S havde udført. Uenigheden angik, om der som anført af K/S Savontie for så vidt angår langt størstedelen af beløbet på de kr. var tale om en handelsavance, der knytter sig til selve ejendommen, eller om hele dette beløb som anført af Skatteministeriet var vederlag for den overordnede strukturering og planlægning af investeringsprojektet. Af de grunde, der var anført af landsretten, tiltrådte Højesteret, at heller ikke nogen del af de kr. kunne indgå i anskaffelsessummen for den faste ejendom. Højesteret bemærkede herved, at værdien af selve ejendommen på tidspunktet for overdragelsen til investorerne var kr., og at der ikke var grundlag for at antage, at de udgifter, der blev afholdt af Griffin Ejendomme A/S, havde medført en højere værdi af den

11 11 faste ejendom. Beløbet på de kr. måtte således i sin helhed anses for at vedrøre den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af investeringsprojektet. Højesteret nåede således frem til, at også i tilfælde, hvor der er tale om en videresalgssituation, skal investorerne ved opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag behandles, som var investorerne den oprindelige køber af ejendommen. Opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen skal således foretages med udgangspunkt i kommanditselskabets anskaffelsessum for ejendommen. Ved vurderingen af, om yderlige afholdte udgifter kan henregnes til anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag, skal udgiften skattemæssigt håndteres, som var den afholdt af investorerne med de heraf flydende skattemæssige konsekvenser. Den ejendomsnæringsdrivende virksomhed Griffin Ejendomme A/S havde ved erhvervelsen af den sagen omhandlede ejendom i Finland i juni 2007 og videresalget af ejendommen nogle måneder senere næppe forestillet sig, at etableringen af en kommanditselskabskonstruktionen - der var baseret på paradigmaer - og videresalget til enkeltinvestorer kunne værdiansættes til ca. 18 mio. kr., at avancen ved videresalg måtte værdiansættes til blot 0 kr., og at de foretagne undersøgelser vedrørende ejendommen, herunder due diligence, ikke tilførte ejendommen en mérværdi for en køber. Som SKAT selv konkluderede i styresignalet ref. i TfS 2008, 744, afsn forekommer det i videresalgstilfælde ikke umiddelbart indlysende, hvorfor forskellen mellem udbyders købspris og investorernes købspris ikke med lige så stor ret kan anses for at være hel eller delvis videresalgsavance eller som det under sagen blev gjort gældende en prisstigning, der var begrundet i de generelle prisstigninger på ejendomsmarkedet. Det er herunder givet i hvert fald uden for Højesterets vægge at afdækning af faktiske og juridiske forhold og risici for en virksomhed gennem en omfattende due diligence m.v. ikke blot bidrager til en forøgelse af virksomhedens salgsværdi, men kan være en nødvendig forudsætning for overhovedet at opnå et salg. I og med det afvises, at der hos en næringsdrivende udbyder kan opnås en normal avance ved køb og salg af fast ejendom til ejendomskommanditister, uanset udbyderen har afholdt omkostninger til salgsmodning med deraf følgende værdistigning på ejendom-

12 12 men, jf. herved også TfS 2008, 744, synes dommen at give grundlag for en antagelse om, at der her er tale om en negativ særbehandling affødt af, at der er tale om et skattearrangement. Fremtiden må vise, i hvilket omfang disse skattemæssige principper vil blive søgt udstrakt til andre aktivtyper. o

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 - parcelhusreglen - landbrugsejendom på 11,8 ha. - konsekvenser af urigtig succession - SKM2016.110.LSR, jf. tidligere SKM2014.414.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR

Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM SR og SKM SR - 1 Køberet om fast ejendom mellem søskende - SKM2011.197.SR og SKM2011.201.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet konkluderede ved to bindende svar af 22/3 2011, at køberetsaftaler

Læs mere

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B

Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/ , B - 1 Udokumenterede lønudgifter - fradrag i selskab og udbyttebeskatning af hovedaktionær - Østre Landsrets dom af 14/11 2014, B-228-14. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I en sag om udlodningsbeskatning

Læs mere

Den skatteretlige behandling af udbyderhonorar

Den skatteretlige behandling af udbyderhonorar 2015 Den skatteretlige behandling af udbyderhonorar Kia Pedersen Krudt Studienummer: 201208198 Vejleder: Liselotte Madsen, Bi vejleder: Claus Holm 04-05-2015 Antal anslag: 115.137 The tax treatment of

Læs mere

Ejendomsanparter udbyderhonorarer - Højesterets dom af 8/9 2009, jf. tidligere TfS 2008, 398 VL

Ejendomsanparter udbyderhonorarer - Højesterets dom af 8/9 2009, jf. tidligere TfS 2008, 398 VL 1 Ejendomsanparter udbyderhonorarer - Højesterets dom af 8/9 2009, jf. tidligere TfS 2008, 398 VL Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fastslog ved en dom af 8/9 2009, at en investors

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM 1 Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM2008.274 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 25/3, at der som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012

Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 - 1 Skatteforvaltningslovens 30 selvangivelsesomvalg - Højesterets dom af 18/4 2013, jr. nr. 172/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et selskab var - efter at have foretaget betydelige

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM LSR

Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM LSR - 1 Fradrag for tab på fordring i anledning af misligholdt entreprise - SKM2016.459.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 15/9 2016 at anerkende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

SKAT skal knytte følgende bemærkninger til sagens første spørgsmål.

SKAT skal knytte følgende bemærkninger til sagens første spørgsmål. Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Skattecenter København Sluseholmen 8 B 2450 København Telefon 7222 1818 skat@skat.dk www.skat.dk Den 5. november 2009 J.nr. 0205430001 Indkomstår

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR

Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR - 1 06.11.2014-07 (20140211) Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter Hobbylandbrug Opdeling af aktiviteter SKM2014.112.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tilkendegav ved

Læs mere

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR 1 Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM2010.730. LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-23 Værdiansættelse firmabil 20140603 TC/BD Værdiansættelse - urigtigt vurderingsgrundlag - åbenbart urimeligt skøn - overførsel af nyere bil fra selskab til hovedanpartshaver - Østre Landsrets

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193.

Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr. 13-0024193. - 1 06.11.2014-23 (20140603) Rådighed sommerbolig 20140603 TC/BD Ligningslovens 16 og 16 A - rådighed over fri sommerbolig - ansatte hovedaktionærer m.v. Landsskatterettens kendelse af 24/4 2014, jr. nr.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR - 1 Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar ref. i SKM2013.785.SR om opgørelsen

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR - 1 Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til staten

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR

Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR 1 Hobbylandbrug forventelige indtægter - flere indkomsttyper SKM2011.30.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 15/12 2010 ikke grundlag for at anse et landbrug

Læs mere

Skatteproces nye påstande og anbringender Vestre Landsrets kendelse af 31/3 2014, V.L. B

Skatteproces nye påstande og anbringender Vestre Landsrets kendelse af 31/3 2014, V.L. B - 1 06.11.2014-17 (20140422) Nye påstande og anbringender Skatteproces nye påstande og anbringender Vestre Landsrets kendelse af 31/3 2014, V.L. B-0510-13. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Maskeret udbytte - bortfald af hovedaktionærs kaution i forbindelse med aktieoverdragelse - Landsskatterettens kendelse af 16/8 2016, jr. nr. 14-0049386 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Offentliggjort d. 12. august 2008 Forældrekøb - selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn Fastsættelse af leje beskatning hovedaktionæren - tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren - 1 06.11.2014-27 Selvangivelsesomvalg gæld i VSO 20140701 TC/BD Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren SKM2014.470.LSR

Læs mere

Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM BR

Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM BR - 1 Forældrekøb - parcelhusreglen - beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre - SKM2017.91.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En byret fandt ved en dom af 24/10

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og aktionær Landsskatterettens kendelse af den 19. november 2012, Landsskatterettens jr. nr. 11-0297504 Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Exitbeskatning - værdiansættelse af unoterede aktier SKM ØLR

Exitbeskatning - værdiansættelse af unoterede aktier SKM ØLR - 1 Exitbeskatning - værdiansættelse af unoterede aktier SKM2017.200.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 18/1 2017 ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes

Læs mere

Rentefiksering Hovedanpartshavers henstand med renter - SKM2008.9H

Rentefiksering Hovedanpartshavers henstand med renter - SKM2008.9H 1 Rentefiksering Hovedanpartshavers henstand med renter - SKM2008.9H Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 18/12 2007, jf. tidligere TfS 2006, 565 ØL, taget stilling

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD

Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD - 1 18/11/2014-06.11.2014-47 (20141118) Skatteproces - udformning af påstande - SKM2014.708.ØLD Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sagen afgjort ved Østre Landsrets dom ref. i SKM2014.708.ØLD

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR

Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR - 1 Næring med fast ejendom næring baseret på aktivitetens omfang SKM2011.688.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 4/10 2011, at en skatteyder, der ikke

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Omstødelse af gavedispositioner i uskiftet bo genoptagelse TfS 43096

Omstødelse af gavedispositioner i uskiftet bo genoptagelse TfS 43096 1 Omstødelse af gavedispositioner i uskiftet bo genoptagelse TfS 43096 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 16/11 2010, at omstødelse af gaver ydet af

Læs mere