Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec."

Transkript

1 Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009

2 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf fra Fax: Mail: Website: login: kreds1 Ansvarshavende: Niels-Henrik Heller. KTF-INFO distribueres til KTF s medlemmer. Oplag: 1600 ekspl. Tryk: Litotryk København A/S Københavns Tandlægeforenings formand: Niels-Henrik Heller, træffes torsdag Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Dorte Jeppe-Jensen, næstformand Frank Dalsten Henrik Ehlers-Hansen Charlotte Groule Nina Kümmel Sidsel Fogh Pedersen Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. kun åbent: Oslo Plads 14, 2100 Kbh. Ø. Mail: Formidling af hjælp til medlemmer: Har du brug for en fortrolig samtale kollega til kollega, kan du kontakte en af nedenstående krisehjælpere: Niels-Henrik Heller, formand for Københavns Tandlægeforening: Dan Altmann, klinikejer, Charlotte Groule, kommunalt ansat, Dorte Jeppe-Jensen, Tandlægeskolen, Sidsel Fogh Pedersen, privat ansat, eller rette direkte henvendelse til: Lena Hedegaard, Tryghedsordningerne, Elisabeth Møller, TF

3 Indholdsfortegnelse Side Leder... 4 Ændring i KTF s sekretariat Til medlemmerne af kreds KTF s Idékatalog... 7 Opgørelse over tilbagemelding fra aktive medlemmer i kreds Nyt fra SKT-Skolen samt fra Tandlægeskolen i København: Jobcaféen på SKT: Få din egen skattekiste ansæt en elev: Patienter søges til implantatundervisning på Tandlægeskolen i Kbh Vagtordning børn/unge i sommerferien i Kbh Afhentning af risikoaffald i Københavns kommune: Hvad kan du bruge tiden på, hvis du bliver syg? Region Hovedstaden: Nævnstandlæge søges: KTF s generalforsamling

4 Leder Medlemsindflydelse lyder umiddelbart positivt og demokratisk. Ved eftertanke kommer overvejelser om tid til debat, tid til engagement og stillingtagen, og endelig problemet med at være delagtig i beslutningsansvaret. Ud fra tesen, at et frivilligt medlem af en forening ønsker at have indflydelse på ledelse og politik, har KTF længe arbejdet for at skabe vilkår for større medlemsindflydelse. Målet er en stærk forening i udmeldinger til presse, befolkning og de politikere TF skal forhandle vore vilkår med, og det mener KTF bedst opnås gennem beslutninger bredt baseret blandt organisationens medlemmer. Internt har KTF s bestyrelse foretaget en medlemsundersøgelse pr. mail. Resultatet af denne undersøgelse har dels vist, at medlemmerne gerne giver deres meninger til kende, dels at de forslag, som 1. kreds har på bedding til kommende HGF, har opbakning blandt medlemmerne. En afgørende forudsætning for at kunne deltage i debat- og beslutningsprocesserne er naturligvis, at der findes gode kommunikationsmuligheder til information og meningsudveksling. KTF har gennem længere tid efterlyst i TF at få mail-kartoteker og teknik til at fungere sikkert og brugervenligt for kredse og medlemmer, og vi ved, der arbejdes på dette. KTF vil stadig presse på for, at medlemsindflydelse skal gælde i hele TF, og der er derfor indsendt 2 ændringsforslag til TF s vedtægter til den kommende HGF, hvor der dels lægges op til direkte valg af formand for TF, dels kræves urafstemning om overenskomstresultatet på sygesikringsområdet. Et andet tiltag for at få flere medlemmer indlemmet i foreningsarbejdet har været etablering af arbejdsgrupper hovedsagelig bestående af personer uden hverv i foreningen. Her har bl.a. været arbejdet med fordeling af de offentlige tilskud til tandpleje og hvilke elementer, der bør overvejes ved indgåelse af samarbejdskontrakter. Meget glædeligt har mange sluttet op om disse projekter, og udbyttet har været stort. Vi ser gerne nye kandidater til pladser i repræsentantskabet, men der er også mulighed for at ønske et emne taget op som arbejdsprojekt, og således alene 4

5 være engageret heri, eller meddele sig interesseret i at blive koblet på allerede igangværende sager. KTF har endvidere indsendt yderligere 2 vedtægtsændringsforslag, der skal sikre fornyelse i vore udvalg uden at oparbejdet viden tabes. Allerede forud for sidste TF-formandsvalg var KTF med til at bakke op om idéen, at der skulle udsendes CV for kandidaterne. Dette initiativ skal selvfølgelig stadig udbygges og bruges, når der forhåbentlig bliver mulighed for direkte valg. Nu skal man ikke lade sig kyse af denne opfordring til medindflydelse og forvente, at der vil komme daglige mails til besvarelse. Der vil løbende blive lagt fornødent baggrundsstof for beslutninger på KTF s hjemmeside og, forestiller vi os, tre til fire gange årligt blive udsendt mails med relevante spørgsmål. Der er naturligvis altid mulighed for at give sin mening tilkende enten på : Debatforum eller ved henvendelse pr. mail: eller kontakt sekretariatet på: mellem kl. 11 og 14. I KTF tror og håber vi på, at vi med de tiltag, der er sat i gang, kan få opbakning blandt vore medlemmer ikke alene i 1. Kreds men også i de øvrige kredse, således at vi får styrket TF s image og handlekraft. Niels-Henrik Heller, formand. Ændring i KTF s sekretariat. På bestyrelsesmødet d. 14.maj har Københavns Tandlægeforenings sekretær Jytte Skaanild meddelt, at hun ønsker at fratræde sin stilling pr. 31. juli 2009 for at gå på pension. Medlemmer, bestyrelse, repræsentantskab og samarbejdspartnere har gennem mange år nydt godt af den kompetente service, Jytte altid glad og gerne har ydet på baggrund af stor indsigt og viden oparbejdet gennem et langt virke i foreningen. Engagement, omhu og ansvarsbevidsthed har altid været kendetegnende for hendes arbejde. Vi er hende stor tak skyldig og savnet vil blive stort og mærkbart for alle, der har kontakt med Københavns Tandlægeforening. 5

6 Bestyrelsen vil naturligvis arbejde intenst på snarest at finde løsninger på de problemer, der opstår som følge af Jyttes fratrædelse. Med tak for et langt, varmt og konstruktivt samarbejde. På bestyrelsens vegne Niels-Henrik Heller formand Til medlemmerne af kreds 1. Kunne du tænke dig at være med til at præge fremtidens tandpleje og struktur? Ønsker du en dybere indsigt i, hvordan de foreningsfaglige områder arbejder? I øjeblikket er de store opgaver for kredsen fusion med TNL, etablering af klinikejerudvalg, diskussion om foreningen skal omlægges i regioner, den kommende sygesikringsoverenskomst og digitalisering af foreningen. Så meld dig og deltag i repræsentantskabet i kreds 1. Vi mangler personer, der brænder og er engageret i sager store som små, som kan rykke standen ind i næste årti. Du skal være beredt på at deltage i 4 repræsentantskabsmøder samt i hovedgeneralforsamlingen i november måned. Send en mail til sekretariatet: og kom den 6. oktober kl. 16:30 på kredsgeneralforsamlingen og bliv valgt ind. Nina Kümmel 6

7 KTF s Idékatalog til brug ved etablering, vedligeholdelse samt ophævelse af samarbejdskontrakter: B 40/09 KTF s Idékatalog Københavns Tandlægeforening har, på basis af erfaringer i mæglingssager, nedsat en arbejdsgruppe med det formål at opstille en liste af relevante emner, der bør overvejes ved indgåelse af en samarbejdskontrakt. Idékataloget vil også kunne benyttes til en genforhandling ved allerede etablerede samarbejdskontrakter. Skilsmissen : Det aller vigtigste ved køb af klinik / indgåelse af samarbejdskontrakt er at planlægge skilsmissen først! Advokat / mægler: Det er vigtigt, at køber og sælger har hver sin advokat og rådgiver mægler er sælgers mand. Resultatet af gruppens arbejde er følgende Idékatalog, der er tænkt dels som inspiration for parterne og deres rådgivere ved udfærdigelsen af samarbejdskontrakten dels som værktøj i allerede etablerede samarbejdspraksis. Ved et møde med advokat / rådgivere er det vigtigt at have overvejet de i KTF s Idékatalog foreslåede muligheder og få spurgt om det, man finder relevant. Man får kun svar på det, der spørges om, og andet kommer der ikke med i en samarbejdskontrakt! Tandlægeforeningen gennemgår gerne udkast til samarbejdsdokumenter for både køber og sælger. Københavns Tandlægeforening bringer hermed det udarbejdede Idékatalog, som tillige kan findes på KTF s website Idékataloget vil løbende blive opdateret på websitet med de erfaringer / forslag, som vore kolleger i praksis orienterer os om mangler i Idékataloget. 7

8 Idékataloget er delt i 3 hovedafsnit: 1. Den fysiske ramme - lokaler, inventar, instrumentarium m.m. 2. Økonomi patienterne, pengepolitik, finansiering. 3. Parterne kontraktparterne, personale, rådgivere. 1. Den fysiske ramme: Kliniklokaler - hvilke forhold er gældende: Ejer - Lejer - Andel - Anpart - Andet - fx. forpagtning, partnerskabsmodel Beliggenhed: Egn, land- / byzone, parkerings- og tilkørselsforhold, offentlige befordringsmidler, tilgængelig for handikappede, o.l. Er lokalerne egnede til at rumme det samarbejde der ønskes? Er der mulighed for ekspansion eller minimering af lokaler? Vurderinger og jura: Skøde, lejekontrakt, anpartsbevis, forpagtningsaftale, partskontrakt o.l. anbefales udfærdiget af fagfolk (advokat). I kontrakten skal følgende forhold være behandlet: Alle parter påført kontrakten eventuelt med fordelingsnøgle. Passus om: Overdragelse til anden part Udvidelse med ny partner Forkøbsrettigheder Tilbagekøbsret / betingelser Afståelsesret - relateret til hver part. Hvem har retten til lokalerne ved deling / ved en skilsmisse Lejemålets opsigelsesbetingelser og varsler fra udlejer Forpligtelser mht. renovering og fælles udgifter på ejendom. Er der anmærkningsfrit skøde? Er der krav eller gæld i ejendom / lokaler / maskiner? 8

9 Foreligger der sagkyndig vurdering på lokalers stand og lovlig indretning samt tilladelse til erhvervsformål? Forpagtnings- / udlejningsret på lokalerne? Skriv aftaler om: Vurderinger og forholdsdeling ved aftaleophør Hvorledes kan ny part komme med i klinikfællesskabet? Hvorledes kan en eller alle parter udtræde af ejer - / lejekontrakt? Ulykke, invaliditet, død. Lige rettigheder / tilgængelighed til behandlingsfaciliteter. Hvordan og af hvem prissættes klinikkens beliggenhed? Aftale om indretnings- og vedligeholdelsesstandard? Aftale om hvorledes beslutninger mht. lokaleforhold træffes, evt. statusfrekvens, evt. med faglig bistand? Inventar: Almindeligt møblement, personalelokale, fællesarealer? Inventar, alm. husholdningsinventar? Specialmøbler: Klinikskabe, sterilisation, skranke, kontor, m.m. Faginstrumentarium herunder bl.a. units, maskiner, kompressor, ventilation, teknikapparatur m.m. Kunstgenstande. Skriv komplet inventarliste svarende til ovenstående. Hvem foretager vurderingen hvem tolker den? Skriv aftale og aftal politik mht. kvalitet, profil, vedligeholdelse, nyanskaffelser, leasing, reparation, køb og salg af udstyr. Aftal regelmæssige drøftelser mht. inventaropdatering. Skriv aftale om hvordan man kommer ud af samarbejdskontrakten mht. inventaret? Skriv aftale om vurderinger og forholdsdeling ved aftaleophør, påfør evt. rådgivere. Hvorledes skal en eventuel yderligere partner stilles? Skriv aftale om skæve investeringer i fx apparatur, der ønskes / ejes af én part eventuelt udlejes til anden part. 9

10 2. Økonomi: Klinikkens økonomiske struktur og fundament: Hvad er klinikkens økonomiske mål for: Indtjening? Omsætning? Udgifter? Handlingsplan udfærdiges, og der aftales evalueringsmøde. Hvad er ejernes personlige økonomiske mål for: Indtjening - hvor skal niveauet ligge? Omsætning? Udgifter? Handlingsplan udfærdiges og der aftales evalueringsmøde. Læg budget inden kontrakten indgås. Udarbejd budget hvert år indeholdende totalomsætning incl. faglighed benyt fx revisorhjælp. Egenkapital placering, størrelse, politik? Udviklingshastighed / -plan? Afviklingspolitik - hvornår skal man senest forlade praksis? Udbyttefordeling / fordelingsnøgle? Underskudsfordeling / fordelingsnøgle? Hensættelser / fordelingsnøgle? Likviditet / fordelingsnøgle? Bankforbindelse vilkår - ansvarlig forhandler? Lånepolitik køb / salg, etablering, drift og nyanskaffelser? Leasingaftaler? Lønniveau - ansat personale / ejere - ansvarlig forhandler? Hvordan kommer man ud af en samarbejdskontrakt mht. det økonomiske engagement? Aftale om regelmæssig gennemgang af økonomien, fx. om denne samarbejdsaftale skal genforhandles om 2 år? Kontrakten bør udarbejdes, så det er attraktivt at blive i den. 10

11 Aftale om skæve investeringer fx ved snarlig pension eller i udstyr, der ikke anvendes ligeligt af alle? Ansvarsfordeling udlicitering og hjælpepersonaler validitet af købte rapporter? Pensions- og forsikringsforhold - ansvarlig forhandler? Aftale om kunstinvesteringer fordelingsnøgle ved udtræden? Patienterne: Aftal målsætning for behandling, omsætning, kvalitet, service, indtjening, signal/klinikprofil. Hent professionel hjælp til flg. punkter - fx i TF: Mæglerbeskrivelse validitet fortolkning. Ydelsesstatistikker validitet fortolkning. Patientunderlag i forhold til fx beliggenhed. Behandlingspotentiale vurderet af? Patientsammensætning fx. m.h.t. alder, socialgruppe og behandlings-niveau, aktive. Antal patienter opgjort hvornår, efter hvad og af hvem? Hvordan kommer man ud af en samarbejdskontrakt mht. patienterne? Er der patientklausuler ved samarbejdsafbrud? Er der aftaler om omlavninger, erstatninger, ansvar efter ophørt virksomhed i samarbejdsklinikken? Er der aftaler om inddrivelse af tilgodehavender efter ophørt virksomhed i samarbejdsklinikken? Aftale om vurderinger og forholdsdeling ved aftaleophør? Aftale om: Deling af kartotek efter hvilke kriterier sanktioner på mislighold, forlang personnummer på købte patienter. Tilkaldeprocedure, frekvens, metode? Fordeling af nye patienter efter hvilke kriterier efterkomme patientønske på behandler? Tilhører patienterne klinikken eller den enkelte behandler? Journalprocedure? Afregningspolitik rykkerpolitik inkassopolitik? 11

12 Ved køb af patientkartoteker: Hvornår har patienterne været på klinikken sidst? Se på ydelsesstatistikkerne få professionel hjælp her til, der kan rettes henvendelse til TF. Se i statistikkerne om der er et potentiale i klinikken. Få oplyst hvad statistikkerne fortæller. Klinikregnskabet kan sendes med ind til udtalelse i TF. På TF s findes statistikmoduler, hvor man selv kan taste tallene ind og måle sig med andre. Godt hvis klinikejere selv taster tallene ind. Samarbejdsform: Der kan være mange former for samarbejdskontrakter. Er der tale om udgiftsfællesskab eller arbejdsfællesskab? Meget afhænger af den samarbejdsform, der vælges. Man skal være enige om at trække på samme hammel indsatsen skal være sammenlignelig. En løsning er totalfællesskab, hvor overskuddet bliver delt ligeligt. Her er den ene god til ordrerne / forhandlingerne / samtalerne, den anden part er måske god til at lede. Derfor kan omsætningen hos de to være skæv, men den enkeltes arbejde respekteres og honoreres gennem overskuds-deling. En anden løsning er et udgiftsfællesskab med mindst mulig samarbejde eller faglig udveksling. Totalt fællesskab: Her er man fælles om klinikkens patienter. Der kan være en bestyrelse, der kan tage sig af de beslutninger, der skal træffes. Obs! Parterne kan her være inhabile. Aftal samarbejdsstruktur og funktion. Alle ydelser (ledelse, økonomistyring, personalepleje, administration m.m.) skal prissættes. Der skal udarbejdes en organisationsplan for direktør, personalechef, teknisk direktør, og disse skal aflønnes rimeligt, så kan man komme ud over mange problemer. Afgivelse af suverænitet. Fagkompetencer. Der kan være mange former for samarbejdskontrakter. En klinik er en forretning, og man skal tage stilling til hvilke personalekompetencer, der er behov for. 12

13 Partnerskab: Princippet: Nøgen ind nøgen ud : Ved partnerskab kan man ikke tage noget med, når man går! Man bidrager med sin arbejdsindsats. Anpartsselskab med lige deling til alle fx X % af egen omsætning: Man skal have en forventning til personlig indtjening. Hvad er tidshorisonten? Og gør op, hvordan man arbejder sig hen til den personlige indtjening. Udbytte og budget i forhold til plan og udvikling er meget nødvendigt at se på. Investering: Parternes holdning hertil skal afklares inden køb. Der skal udarbejdes et fuldt investeringsbudget, inden man køber noget som helst! Hvordan stopper man og kommer ud af disse? Aftale om vurderinger og forholdsdeling ved aftaleophør. Der bør aftales en minimumsgrænse ved investering. Skæve investeringer i hardware aftal fordelingsnøgle. Løbende opsparing til inventar / vedligeholdelseskonto. Holder man et højt fagligt niveau på klinikken, bør der være råd til investeringer. Leasing kan overvejes. Efteruddannelse videreuddannelse: Skal ind i samarbejdskontrakten for begge parter. Tids- og omkostningsniveau fastlægges. 3. Parterne: Ejere - målbeskrivelse: Hvad er formålet med samarbejdet? Hvad vil man med hinanden, vil man noget? Forventninger forskelle beskrevet og accepteret? Hvornår forventes aftrædelse at ske senest? Eventuelt med mulighed for åremålsforlængelse? 13

14 Bør ind i samarbejdskontrakten! Personlighed: Tag bestik af hinanden, kan man samarbejde med vedkommende lyt til din intuition! Få lavet en personlighedstest tag eventuelt på et kursus. Se på de stærke sider / svage sider. Man kan eventuelt bruge dialogkort, som parterne kan afprøve på hinanden. Er man under afvikling eller til udvikling? Afstem hvor man socialt er på vej hen? Den går begge veje. Personlighed - menneskesyn, politisk observans, social indstilling, går man i store eller i små sko er der gehør/ accept. Personlige problemer / uvaner. Personlige egenskaber, ledertype, konfliktsky/-søgende, dominerende, rethaverisk, ødsel, konstruktiv, idérig, samarbejdsorienteret, o.s.v. Tærskelniveau. Konflikthåndtering: Brug af rådgivere finder selv løsning undgår at løse. Udviklingspolitik / profil. Efteruddannelsespolitik / kursuspolitik. Ledelsesstruktur: Hvilke kompetencer hvem bestemmer over hvad, og hvor længe? Hvem leder administrationen / skranken Administrative opgaver tager tid det bør der kompenseres for i den fælles økonomi - fx mere ferie / flere kurser - aftal hvordan. Arbejdstidsfordeling incl. ferier. Tag stilling til ind- og udslusningssystemer. 14

15 Ansat personale: Mål med de ansatte personer Krav til ansatte Attitude til ansatte Antal ansatte, evt. opdelt på faggrupper Lønniveau Efteruddannelsesforventninger, politik Stabilitet og udviklingsforventninger Kompetencefordeling Ansvarsområder Konfliktbehandling Udviklingsprofil Konkurrenceklausul på de øvrige tandlæger på klinikken: Køber man en del af en praksis og ønsker den afgrænset, bør der være en konkurrenceklausul på de øvrige tandlæger på klinikken. Sørg for at få personnummer på hver patient der købes! Behandlingsniveau: Har man samme opfattelse? Forventning afstemmes mellem parterne. Faglighed: Aftal faglige drøftelser med faste intervaller. Medlem af TF og andre faglige organisationer fx ISO. Fx hvilke materialer ønsker man at bruge, standarder, fx ISO? Ny tandlæge kan fx investere i nyt udstyr, og så kan den ældre fx betale en afgift ved brug. Man kan overveje fx leasing af digital rtg., hvis der er 3 ejere. Tag stilling til indslusnings og udslusningssystemer. Afklarethed, holdning til uenighed herom. Krav til efteruddannelse: Normer for fagligt engagement. Tiden hertil og niveauet skal aftales. Efteruddannelse mindste krav / maks. tid. 15

16 Ledelsesindstilling og ansvar: Klinikejer er leder og bør gå på lederkursus. Der skal være en tydelig ansvarsfordeling. God ledelse er vigtig og skal drøftes og beskrives. Spidskompetence bør aflønnes. Visioner: Hvor vil vi hen? Læg plan indgåelse, løbende, afslutning af samarbejdet. Lav målsætning, fagligt, personligt hvordan vurderes det? Aftal møder, drøft det igennem. Hvordan vedligeholdes samarbejdet? Skal vi eventuelt ændre noget? Hav en formulering for udgang af fællesskabet! Plan for faglighed, hvad er indstilling til niveau for behandlinger, kan vi acceptere to forskellige niveauer på klinikken og overfor offentligheden? Man kan overveje at arbejde ud fra nogle standarder. Hvordan træffer vi beslutning på klinikken, hvis vi ikke er enige fx det faglige? Revurder kontrakten hvert 1-2 år. Krav til fagligt engagement: Medlemskab af TF er i dag ikke nødvendigt men bør drøftes, idet der her bl.a. sættes minimumskrav for efteruddannelse. Medlemskaber af andre faglige foreninger aftales. Københavns Tandlægeforening, juni

17 Opgørelse over tilbagemelding fra aktive medlemmer i kreds 1 - på KTF s forespørgsel - foretaget den 13. maj 2009 via mailen: Kære kolleger. Tak for jeres tilbagemelding på vores forespørgsel omkring en evt. urafstemning om den næste formand for Tandlægeforeningen og om den næste sygesikringsoverenskomst. Vi skal hermed give jer resultatet af forespørgslen: 1. Ønsker du mulighed for direkte pr. mail at stemme om, hvem der skal være formand for Tandlægeforeningen? Ja: 221 stemmer = 84 % af afgivne stemmer; nej: 37 stemmer = 14 %; ved ikke/blank: 5 stemmer = 2 %. 2. Ønsker du mulighed for altid at kunne stemme direkte pr. mail om sygesikringsoverenskomsten? (Her er kun medtaget svar fra de medlemmer, der arbejder under overenskomsten). Ja: 185 stemmer = 89 % af afgivne stemmer; nej: 19 stemmer = 9 %; ved ikke/blank: 3 stemmer = 2 %. 3. Vil du, hvis muligheden (1-2) eksisterer, benytte valgretten? Ja: 224 stemmer = 86 % af afgivne stemmer; nej: 21 stemmer = 8 %; måske/blank: 14 stemmer = 6 %. Ovenstående resultat vil selvfølgelig være ledetråden for Københavns Tandlægeforeningens bestræbelser på at påvirke Tandlægeforeningen på disse områder. Du kan selv hjælpe til ved at tage debatten op med kolleger og evt. komme med indlæg på Åbent forum på Tandlægeforeningens hjemmeside eller med indlæg i Tandlægebladet. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Københavns Tandlægeforening. 17

18 Nyt fra SKT-Skolen samt fra Tandlægeskolen i København: Jobcaféen på SKT: Elever har brug for en praktikplads for at gøre deres uddannelse færdig SKT tilbyder tandlæger, der ønsker at ansætte elever, hjælp til at finde deres nye elev Jobcafé på SKT hver tirsdag kl : På SKT s Jobcafé kan du møde din kommende elev. Jobcaféen er en hurtig og effektiv måde til at finde den nye elev til klinikken. Her mødes alle de elever, som mangler praktikplads. Tandlæge og / eller klinikassistent møder op i Jobcaféen. I præsenterer klinikken og har mulighed for at holde en uformel samtale med de elever, som kunne tænke sig at søge stillingen. Kunne du tænke dig at gøre brug af dette tilbud, kan du bestille tid ved at ringe eller sende en mail, så vi kan lave en aftale. Kontakt praktikpladskonsulent Doris Lukowski-Nielsen, tlf: eller mail 18

19 Få din egen skattekiste ansæt en elev: Alt for mange tandklinikker uddanner ikke elever, og det er synd for begge parter Af Michael Fahlgren På Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København starter hundredvis af nye elever årligt. De får en god 3-årig uddannelse, der udstyrer hver enkelt med sin egen skattekiste en hjernekiste fyldt med erfaring om de seneste landvindinger inden for forebyggelse, behandling og materialer, samt viden om de nyeste instrumenter. I uddannelsen indgår både teoretisk, praktisk og klinisk undervisning ved Danmarks største fagskole for klinikassistenter. Praktisk erfaring vægtes højt: Uddannelsen omfatter som nævnt også en praktisk del, der involverer at eleverne tilbringer perioder i praktik på tandklinikker, som er godkendt til at have elever. På trods af at der alene i Storkøbenhavn findes omkring tandklinikker, står man på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i den lidt paradoksale situation, at man næsten konstant mangler praktikpladser til eleverne. Det skyldes blandt andet at hvor omkring halvdelen af de storkøbenhavnske tandklinikker er godkendt til at uddanne elever, er det kun hver fjerde tandklinik, som udnytter denne mulighed. Vores elever er afhængige af at kunne få en praktikplads for at gennemføre uddannelsen, og det er rigtigt synd for dem, der må droppe klinikassistentuddannelsen, og dermed gå tabt for hele branchen, udtaler Doris Lukowski- Nielsen, praktikpladskonsulent fra Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere. Mød eleverne på Jobcaféen: Gennem længere tid har man på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere været i dialog med tandlægebranchen med henblik på at fremskaffe flere praktikpladser til skolens elever. I den mest positive forstand er dialog og synlighed de væsentligste faktorer for os. Vi hjælper tandlægerne på enhver måde, og gør det så nemt som muligt for dem at tage vores elever ind, forklarer Doris Lukowski-Nielsen, der, som et af flere tiltag, har åbnet en ugentlig Jobcafé hver tirsdag, hvor klinikkernes tandlæger og øvrige personale får mulighed for dels at præcisere, hvad de søger, dels møde de næsten færdiguddannede elever. 19

20 Stor risiko for hjerneflugt: At matche den helt rigtige elev til den helt rigtige klinik er ikke alene et spørgsmål om faglighed, men som oftest desuden et spørgsmål om personlighed og passende kemi. Men de manglende praktikpladser indebærer, på grund af ændret lovgivning, at rigtigt mange dygtige klinikassistenter aldrig får muligheden for at vise hvad de virkeligt har at tilbyde. Mange potentielle tandklinikassistenter risikerer at forsvinde fra branchen og faget, fordi reglerne fra efteråret 2008 er lavet om. Derfor skal elever, der mangler en praktikplads som tandklinikassistent, også søge praktikplads i social- og sundhedsbranchen - til de eventuelt finder en praktikplads på en tandklinik, konstaterer Doris Lukowski-Nielsen, og fastslår at denne eventualitet er stort set ikke-eksisterende, og at danske tandklinikker dermed risikerer at stå i en situation, hvor det bliver meget vanskeligt at finde klinikassistenter. Ikke mindst fordi mange tandklinikassistenter, især på de offentlige tandklinikker, snart går på pension. Nogle tandlæger tror måske, at der er flere udgifter og mere arbejde ved at have en elev, end der er i virkeligheden. Eksempelvis tror jeg ikke, at alle tandlæger er klar over, at de får tilskud til elevens løn, når eleven er i skole. Lad os derfor få udbygget den gode dialog, til glæde for alle parter. Patienter søges til implantatundervisning på Tandlægeskolen i Kbh. Der er nu indført klinisk implantologiundervisning på Københavns Tandlægeskole. Det har været et af målene for Kirurgisk afdeling såvel som for afdelingen for Oral Rehabilitering og følger også ønske fra de studerende - sidstnævnte erfaret gennem evaluering ved præklinisk implantatkursus på grise, som Kirurgisk afdeling gennemførte som en nyskabelse lige før Jul For at skabe det bedste grundlag for de studerendes indlæring ønsker vi, at de eksponeres for patienter, som f.eks. mangler retention til underkæbeprotese med 2 implantater og kugleabutments. Jeg håber, at vi i et samarbejde med Kredsens tandlæger ad denne vej kan hjælpe patienter, som ellers ikke ville have økonomisk mulighed for en sådan behandling. 20

21 Der bliver ikke tale om gratis behandling, men behandling til reduceret pris, fordi patienten indgår i undervisningen. Vi vil endvidere være interesseret i at undervise de studerende i fast protetisk løsning på implantat og vil derfor hermed lægge op til et samarbejde med Kredsen om sådanne patientbehandlinger. Vi vil være meget taknemlige, hvis I har lyst til at sende patienter til os, da vi pr. år har brug for ca patienter. Patientantallet skal nok blive stort nok med tiden, men her i starten er ventelisten nødvendigvis næsten tom, Så har I patienter, der kunne indgå i vores undervisning vil vi være glade for en henvisning. Til orientering kan oplyses flg. priser alt inkl.: Implantatunderstøttet enkelttandskrone (ét stk.): kr To sammenloddede eller enkeltstående enkelttandskroner: kr Underkæbe dækprotese med to kugleattachment og rebasering af HU: kr Med venlig hilsen Else M. Pinholt, DDS, MSci(USA), dr.odont., Professor & Head, Department of Oral & Maxillofacial Surgery School of Dentistry/ Institute of Odontology Faculty of Health Sciences University of Copenhagen Denmark ph: mail: 21

22 Vagtordning børn/unge i sommerferien i Kbh. Børne- og Ungdomstandplejen i København har som sædvanligt vagtordning i sommerferien 2009: Adresse: Tandklinikken Brønshøjvej 17, Telefon: Åbningstid: Mandag fredag kl Klinikken er åben for tidsbestilling i ovennævnte tidsrum i tilfælde af behov for akut tandbehandling, i perioden til (begge dage incl.) Ved tandpine eller tandskader uden for åbningstiderne henvises til: Privatpraktiserende tandlæge eller: Tandlægevagten Oslo Plads 14, 2100 København Ø. tlf eller Skadestuerne på Amager, Bispebjerg, Frederiksberg og Hvidovre Hospitaler. God ferie! Børne- og Ungdomstandplejen i København Afhentning af risikoaffald i Københavns kommune: Der har gennem længere tid været problemer med at få afhentet risikoaffald i Københavns kommune. Tandlægeforeningen har igennem længere tid forsøgt at finde en brugbar løsning på dette problem og haft kontakt til kommunen mange gange. Der skulle nu være fundet en afklaring af sagen. Der vil blive afhentet affald på samme måde som tidligere, det vil sige, at den affaldstype som klinikken sædvanligvis får hentet - såsom kanyler og andre skarpe ting, amalgam, fremkalder/fikser - afhentes som de hidtidig har gjort. Hvis klinikken har specielle ting, og det af sikkerhedsdatabladet på de pågældende produkter ikke fremgår, at der er specielle regler i punkt 14 (transportoplysninger), skal I blot vise det til chaufføren. 22

23 Hvis der er specielle regler, skal du ringe til Bjarne Løwe på telefon og anmelder det senest 2 dage før afhentning. Skulle du være i tvivl om nogle ting, du har lagt til risikoaffald, kan du ligeledes ringe til Bjarne Løwe på eller skrive på mail Skulle der stadig være problemer kan du kontakte Tandlægeforeningen på Marianne Uhre i TF s Tryghedsordninger: Hvad kan du bruge tiden på, hvis du bliver syg? Forskellige muligheder ved sygdom Læse bøger og pleje dig selv, mens du bliver rask eller bekymre dig om, hvordan du skal betale den næste regning? Det er sjældent, man overvejer, hvordan tilværelsen kan forme sig, hvis man skulle gå hen og blive syg i længere tid. Men det kan være en rigtig god og økonomisk betryggende idé at bruge lidt tid på at få overblik over mulighederne for at få udbetalinger fra forsikringer eller for at få den behandling du ønsker, når du har behov for den. Der skal derfor her gives et kort overblik på nogle af de muligheder, du som medlem af Tandlægeforeningen har via Tandlægernes Tryghedsordninger. Dagpenge Hvis du arbejder under den offentlige sygesikring og er medlem af Tandlægeforeningen, er du automatisk omfattet af dagpengeordningen i Tandlægernes Tryghedsordninger. Her er der mulighed for at få udbetalt dagpenge ved sygdom, barsel og dødsfald. Desuden er der også mulighed for tilskud til vikar og økonomisk hjælp i særlige trangstilfælde. Hvis du bliver syg og som følge heraf ikke kan passe dit job, kan der efter 20 hverdage blive udbetalt dagpenge fra Tryghedsordningerne. Varer sygdomsperioden mere end 40 hverdage udbetales også dagpenge for de første 20 sygedage. Dagpengeydelsen udgør p.t. 130% af din omsætning med 23

Idékatalog Hvis du skal etablere, vedligeholde eller ophæve en samarbejdskontrakt

Idékatalog Hvis du skal etablere, vedligeholde eller ophæve en samarbejdskontrakt Februar 2014 Idékatalog Hvis du skal etablere, vedligeholde eller ophæve en samarbejdskontrakt På www.tdlnet.dk finder du altid de nyeste oplysninger i forhold til køb og salg af klinik. Man tag dig også

Læs mere

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger

Medlemsmøder 2013. Obligatoriske Forsikringer. Via Tandlægernes Tryghedsordninger Medlemsmøder 2013 Obligatoriske Forsikringer Via Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Stiftet i 1974 på TF s Hovedgeneralforsamling Administrationsfonden (1974) Dansk Tandlægeforenings

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen.

Tandlægernes Tryghedsordninger. FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. Tandlægernes Tryghedsordninger FAQ vedrørende den økonomiske vurdering af erhvervsevnen. PFA Pension, 21. november 2011 Indhold 1. Spørgsmål med relevans for både ansatte og selvstændige tandlæger:...

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune.

Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Samarbejdsaftale med praktiserende tandlæger i den del af Silkeborg Kommune, der udgjorde Kjellerup kommune. Denne aftale indgås alene med tandlæger, der opfylder nærhedsprincippet, som besluttet af sammenlægningsudvalget

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger. Særlige emner 2014

Tandlægernes Tryghedsordninger. Særlige emner 2014 Tandlægernes Tryghedsordninger Særlige emner 2014 Særlige emner til Tryghedsordningernes generalforsamling 2014 1. Investeringsstrategi Tryghedsordningerne har en investeringsstrategi, der med en relativ

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed

DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed 2014 DOFT er foreningen for dig, der tror på fællesskab og åbenhed I DOFT rummer vi alle ansatte tandlæger. Uanset hvilken af de fire sektorer, du arbejder i, hvad enten det er i staten, regionerne, kommunerne

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. maj 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Camilla Tardini

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Vi indledte bestyrelsesåret med et internatmøde, hvor vi havde særlig fokus på dagpengesystemet.

Vi indledte bestyrelsesåret med et internatmøde, hvor vi havde særlig fokus på dagpengesystemet. Årsberetning 2011 Bestyrelsen havde til GF 2010 stillet et vedtægtsændringsforslag, som satte en tidsbegrænsning på otte år for en bestyrelsespost i TDLT. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 23. maj 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring

TANDLÆGEERKLÆRING / Ulykkesforsikring Police-/skadenummer Personnummer/skadelidte Gruppe nr. 882-20.412 DIP 0412 Skadelidte Stilling Telefon privat Navn Telefon privat Adresse Postnr. By E-mail Ulykkestilfælde Hvor skete ulykken sted? Hvornår

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere