SOMALISKE INDSATTE I DANSKE FÆNGSLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOMALISKE INDSATTE I DANSKE FÆNGSLER"

Transkript

1 Als Research APS november 2011 SOMALISKE INDSATTE I DANSKE FÆNGSLER Uddannelsesbaggrund, -behov og -ønsker

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Introduktion til undersøgelsen og baggrunden herfor Hvad bygger undersøgelsen på? Baggrund Somaliere i Danmark Uddannelsessystemet i Somalia Indsatte i danske fængsler med somalisk statsborgerskab Metode Udfordringer i forbindelse med dataindsamlingen Metodiske overvejelser i forbindelse med interview Fund Informanternes baggrund opvækst, uddannelse og arbejde Tale- og skriftsprog Forståelse og anvendelse af det danske sprog i konkrete situationer IT-kompetencer Behov og ønsker i forhold til uddannelse Arbejdsliv Uddannelse under opholdet i fængslet Fremtidige ønsker i relation til uddannelse og arbejde Diskussion med en kort konklusion Litteratur

3 1. Indledning 1.1 Introduktion til undersøgelsen og baggrunden herfor Undersøgelsens overordnede formål er at undersøge uddannelsesbaggrund, -ønsker og -behov blandt indsatte med somalisk baggrund i danske fængsler. Undersøgelsen har fokus på indsatte med ikke-nordisk statsborgerskab og har udgangspunkt i et ønske om at kortlægge forudsætningerne for, at de nordiske lande lever op til de rettigheder, indsatte i nordiske fængsler har til uddannelse som følge af internationale konventioner på området. Rapporten er en del af et nordisk samarbejde, der har til formål at styrke fængselsundervisningen. For at have et oplyst grundlag at arbejde ud fra, blev der i 2008 gennemført en undersøgelse af undervisningen i nordiske fængsler: Innsatte i nordiske fengsler. Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon (Eikeland et al. 2008). Kortlægningen byggede på kvantitative data, og herværende undersøgelse har til formål at bidrage med viden af en mere kvalitativ karakter og med fokus på indsatte med udenlandsk statsborgerskab, bl.a. fordi antallet af disse i de nordiske fængsler er steget betydeligt over en årrække. Undersøgelsen har særligt fokus på at kortlægge, hvordan tale- og skriftsprog hindrer eller fremmer skole og uddannelse under opholdet i fængslet. Den danske del af undersøgelsen undersøger uddannelsesbaggrund, ønsker og motiver for uddannelse blandt indsatte med somalisk oprindelse. I de andre nordiske lande vil andre grupper af udenlandske statsborgeres behov og ønsker blive undersøgt. I Finland fokuserer undersøgelsen på russiske indsatte, i Island på polske indsatte, i Norge på irakiske indsatte og i Sverige på serbiske indsatte. 1.2 Hvad bygger undersøgelsen på? Undersøgelsen bygger på 16 interview med indsatte i henholdsvis Søbysøgård Statsfængsel i Årslev, Statsfængslet i Nyborg og Vestre Fængsel i København. Interviewene er gennemført i perioden maj-september Direktoratet for Kriminalforsorgen har forestået rekrutteringen af informanter til undersøgelsen og Als Research har gennemført interviewene. Interviewene er udført med udgangspunkt i den interviewguide, der er udarbejdet i forbindelse med det fælles nordiske forskningsprojekt. Første del af spørgeguiden indeholder 2

4 19 åbne spørgsmål om informantens skolegang, uddannelsesønsker i fængslet og på længere sigt, erfaringer og ønsker i forhold til arbejde samt spørgsmål til informantens ønsker for fremtiden. Dernæst følger 10 åbne spørgsmål om den indsattes tale- og skriftsprog. Anden del af interviewguiden indeholder i alt 53 strukturerede spørgsmål, omhandlende brugen af det danske sprog i forskellige situationer, IT-færdigheder og afslutningsvis igen om baggrund, behov og muligheder for fremadrettet at tage en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Alle spørgsmål er stillet mundtligt til den indsatte, og svarene registreret af intervieweren fra Als Research. Svarene gennemgås i rapportens afsnit 3 Fund, som indledningsvis gennemgår svarene på de strukturerede spørgsmål, og derefter går mere i dybden med svarene på de åbne spørgsmål. 1.3 Baggrund Somaliere i Danmark Formålet med dette afsnit er at beskrive en række væsentlige karakteristika og vilkår for somaliere i Danmark, og dermed begrunde valget af indsatte med netop somalisk statsborgerskab som målgruppe for nærværende undersøgelse. Til formålet anvendes primært statistisk data til at skabe overblik over forhold som migrationshistorie, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning, familieforhold, kriminalitet, religion, hjemløshed og misbrug i relation til gruppen af personer med somalisk baggrund i Danmark. Dansk-somaliere udgør den tiende største etniske minoritetsgruppe i Danmark og der lever somaliere i Danmark, hvoraf knap to tredjedele er flygtninge eller familiesammenførte og lidt mere end en tredjedel er efterkommere. Langt størstedelen af efterkommere er under 15 år. Dansk-somalierne er en af de senest ankomne minoritetsgrupper i Danmark. I 1989 udbrød der borgerkrig i Somalia, og antallet af somaliere der flygtede til Danmark begyndte at stige og kulminerede i 1996, hvorefter indvandringen fra Somalia til Danmark faldt drastisk. Somaliere i Danmark stammer hovedsageligt fra Mogadishu eller andre storbyer (Bjørn et al. 2003). 1 Tallet er opgjort pr. 1. januar (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2010) 3

5 Dansk-somaliere bor i København og de større provinsbyer Dansk-somaliere bor i dag fortrinsvis i de større byer, og København, Århus, Odense, Aalborg og Kolding huser således over 70 pct. af alle herboende somaliere. Blandt indvandrere fra Somalia boede flere end fire ud af fem i 2010 i etagebolig, mens det kun gælder hver fjerde med etnisk dansk oprindelse. 2 Somalierne er den gruppe blandt de største flygtninge- og indvandrergrupper i Danmark, der har den svageste arbejdsmarkedstilknytning I 2009 er beskæftigelsesfrekvensen 3 for dansk-somaliske mænd 43 pct. sammenlignet med den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens i øvrige flygtninge- og indvandrergrupper på 60 pct. for mænd. For somaliske kvinder er beskæftigelsesfrekvensen 33 pct. sammenlignet med den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens i øvrige minoritetsgrupper, der er 49 pct. (Danmarks statistik 2010) Arbejdsløshedsprocenten for dansk-somaliske mænd og kvinder er i 2006 samlet set 28 pct. og er omkring dobbelt så høj som i de øvrige minoritetsgrupper, hvor arbejdsløshedsprocenten ligger mellem 9 pct.-18 pct. (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2007) Arbejdsløsheden blandt dansk-somaliske mænd var i 2004 syv gange så høj som blandt etnisk danske mænd, mens den for kvindernes vedkommende var seks gange så høj som blandt etniske danske kvinder (Jagd 2007) Generelt er beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere fra ikke-vestlige lande steget betydeligt fra 2001 til 2008, hvor de største stigninger er sket blandt mænd fra Somalia og Afghanistan (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2007). Beskæftigede somaliere er primært lønmodtagere og mange har arbejde inden for rengøringsbranchen og inden for forretningsservice, industrivirksomhed, slagterier mm. Somaliske kvinder er typisk beskæftiget inden for sociale institutioner og omsorgsarbejde (Jagd 2007). 2 Etageboliger er typisk billigere lejeboliger, som er centreret i boligområder med høj koncentration af etniske minoriteter (Danmarks statistik 2010) 3 Beskæftigelsesfrekvensen defineres som antallet af beskæftigede i pct. af hele populationen. Beskæftigelsesfrekvensen er således den andel af en given befolkningsgruppe, som er i beskæftigelse. 4

6 Uddannelse Mange dansk-somaliere har taget en uddannelse før de ankom til Danmark. Ifølge nøgletal fra Danmarks Statistik fra 2004 har 4073 ud af 8732 (47 pct.) af dansk-somaliere i alderen år en medbragt uddannelse (Jagd 2007). Af disse har 43 pct. medbragt en grundskoleuddannelse. Tallet for medbragt uddannelse er usikkert, eftersom mange somaliske flygtninge kom til Danmark uden uddannelsespapirer. Forskere vurderer, at det er de bedst uddannede somaliere, der har haft mulighed for at flygte til Vesteuropa herunder Danmark, og at der er flere i gruppen af dansk-somaliere, der har medbragt uddannelse, end flygtninge og indvandrere fra Tyrkiet og Libanon (Larsen 2000) dansk-somaliere har gennemført en dansk uddannelse, og af disse har 83 pct. gennemført grundskolen og 8 pct. har gennemført erhvervsfaglig praktik og hovedforløb. 4,5 pct. har gennemført en gymnasial uddannelse, og i alt 4 pct. har gennemført en kort, mellemlang, bachelor eller lang videregående uddannelse. Det skal nævnes, at tallene kun kan give en indikation af uddannelsesniveauet, idet uddannelsesbaggrunden for 26 pct. af den dansk-somaliske gruppe er ukendt. I forhold til igangværende uddannelser viser nøgletal, at dansk-somaliske kvinder er bedre repræsenteret i grundskolen og på de forberedende uddannelser og almengymnasiale uddannelser end dansksomaliske mænd, mens mændene i højere grad er repræsenteret på de erhvervsgymnasiale uddannelser og på alle videregående uddannelser (Jagd 2007). Højere kriminalitetsindeks blandt mænd med oprindelse i Somalia Blandt minoritetsgrupper i Danmark har mænd med oprindelse i Somalia det næsthøjeste kriminalitetsindeks, som er på 240. Det højeste kriminalitetsindeks findes blandt mænd med oprindelse i Libanon (278) og lignende høje indeks findes blandt mænd med oprindelse i Pakistan (201), Tyrkiet (219) og Jugoslavien (225), Marokko (227). Mænd med etnisk dansk baggrund har et indeks på 93 (Danmarks Statistik 2010). Både når det gælder voldsforbrydelser og andre straffelovsovertrædelser har mænd med oprindelse i Somalia, Marokko og Libanon de højeste kriminalitetsindeks for straffelovsovertrædelser. Deres indeks for voldskriminalitet ligger 3,5-4 gange så højt som gennemsnittet for alle mænd. 5

7 Højere skilsmissehyppighed blandt dansk-somaliere end blandt alle viede par fra ikke-vestlige lande Over halvdelen af de dansk-somaliske par, viet i perioden 1988 og 1990, var blevet skilt efter 18 år og skilsmissehyppigheden blandt dansk-somaliere er betydeligt højere end i øvrige minoritetsgrupper (Danmarks Statistik 2010). Baggrunden for skilsmisser kan være flere, men en forklaring er, at det typisk er somaliske kvinder, der søger skilsmisse fra deres mand, fordi han ikke deltager i praktiske opgaver med hjem og børn, men færdes uden for hjemmet og i mange tilfælde har khat-misbrug (Danmarks Statistik 2010). Religion og kultur I etnografiske studier beskrives den somaliske befolkning officielt som sunni-muslimer. Blandt dansk-somaliere er der imidlertid store forskelle i, hvorvidt og hvordan religionen praktiseres og om begivenheder tolkes ud fra religiøse eller mere verdsligt funderede overbevisninger. Blandt somaliske kvinder er der en tendens til en større pragmatik i forhold til at fortolke islam i hverdags- og arbejdslivet og f.eks. er der en større accept af skilsmisse end i øvrige muslimske minoritetsgrupper (Jagd 2007). Hjemløshed blandt somaliske mænd I starten af 2004 blev det anslået, at 25 pct. af alle hjemløse på Københavns herberger var dansk-somaliske mænd. Øvrige undersøgelser vurderer, at dansk-somaliere udgør den største etniske minoritetsgruppe på Københavns herberger (Pedersen et al. 2006). Hjemløshed vurderes at lægge hindringer i vejen for både den enkeltes jobsøgning og sprogundervisning og kan danne grobund for yderligere sociale problemer. Misbrug dansk-somaliere er overrepræsenteret i misbrug af khat Somaliere har en lang tradition for at tygge euforiserende khat-blade og det er den mest udbredte misbrugsform. En større kortlægning af forbruget af khat blandt dansk-somaliere viser, at blandt undersøgelsens respondenter angiver 16 pct. af kvinderne og 48 pct. af mændene at have tygget khat inden for den seneste måned. Heraf er nogle storbrugere, hvilket vil sige at de tygger khat 2-3 eller 4 gange eller flere om ugen. Blandt alle de dansk-somaliske kvinder udgør storbrugere 6 pct. og blandt dansk-somaliske mænd udgør de 29 pct. Det er altså en større gruppe mænd og en mindre gruppe kvinder, der er aktive brugere af khat. Khat 6

8 er langt mere udbredt blandt dansk-somaliere, der ikke er under uddannelse. Generelt blandt dansk-somalierne er det kun få procent, der har prøvet andre rusmidler som alkohol, hash og andre euforiserende stoffer (Als Research 2009). Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af somaliere ikke tygger khat og aldrig har prøvet det. Diskrimination mediehetz mod dansk-somaliere i 1990 erne I midten af 1990 erne fik dansk-somalierne en dårlig omtale i de danske medier, der medførte et image af somalierne som en særlig besværlig og vanskelig gruppe at integrere. Denne stigmatisering er delvist under forandring, særligt i form af et øget fokus på succeshistorier blandt dansk-somaliske kvinder, der i nyere undersøgelser beskrives som selvstændige og handlekraftige, under uddannelse og på vej ind på arbejdsmarkedet mm. (Jagd 2007). En undersøgelse fra 1999 om oplevet diskrimination viser, at somaliere i 1990 erne oplevede forholdsvis meget diskrimination sammenlignet med andre etniske minoriteter (Møller Og Togeby 1999). 1.4 Uddannelsessystemet i Somalia Inden borgerkrigens udbrud i Somalia, blev der i 1970 erne satset massivt på uddannelse og alfabetisering, og der blev indført en gratis og obligatorisk grundskole. Med borgerkrigens udbrud i slutningen af 1980 erne også skolesystemet dog alvorligt svækket. I 1990 blev det vurderet, at under 10 pct. af befolkningen kom i skole, og tre fjerdedele af befolkningen var analfabeter et tal, der vurderes efterfølgende at være steget. Landet mangler et egentligt uddannelsessystem. 4 4 Kilde: Den store danske. Gyldendals åbne encyklopædi: Opslagsord: Somalia og Uddannelse i Somalia. November

9 1.5 Indsatte i danske fængsler med somalisk statsborgerskab I danske fængsler sidder pr. 9. november 2011 i alt 70 mænd og 2 kvinder med somalisk statsborgerskab. Af disse er 37 personer i alderen år, og 35 personer over 25 år. 28 er varetægtsfængslet, mens hovedkriminaliteten for de øvrige fremgår af tabel 1. De hyppigst forekommende kriminalitetstyper er røveri, vold og narkotikakriminalitet. Tabel 1: Indsatte i danske fængsler med somalisk statsborgerskab fordelt på hovedkriminalitet Antal HOVEDKRIMINALITET personer Varetægtsfængslede 28 Drab (forsætligt) 1 Vold i øvrigt (forsætlig) 9 Voldtægt, voldtægtsforsøg 2 Anden sædelighedskriminalitet samt incest 1 Grov narkotikakriminalitet 3 Lov om euforiserende stoffer 4 Røveri 16 Tyveri og hittegods, hæleri samt brugstyveri 4 Færdselslovovertrædelser 1 Straffeloven i øvrigt 2 Særlovgivningen i øvrigt 1 I alt 72 For 25 pct. af de 44 personer med somalisk statsborgerskab, der afsoner en dom i danske fængsler, medfører dommen udvisning af Danmark. Således er der pr. november 2011 i alt 11 udvisningsdømte med somalisk statsborgerskab i danske fængsler og arresthuse ud af de i alt 201 udvisningsdømte i danske fængsler 5. Undersøgelsens informanter kan ikke siges at være repræsentative i forhold til den samlede gruppe af indsatte med somalisk statsborgerskab i danske fængsler. Blandt undersøgelsens informanter er 15 mænd og 1 kvinde i alderen år. Aldersmæssigt er der 5 De statistiske oplysninger i foregående afsnit er baseret på et særudtræk foretaget af Direktoratet for Kriminalforsorgen pr. 9. november

10 blandt informanterne en overvægt af unge personer, idet blot 5 informanter er ældre end 23 år. Informanternes alder fordeler sig således: Tabel 2: Informanternes alder Alder (år) Antal personer Derudover er der en overvægt af varetægtsfængslede blandt informanterne. Således er 9 ud af 16 informanter varetægtsfængslet, mens det kun gælder for godt 1/3 af hele gruppen af indsatte med somalisk baggrund. Den store andel af varetægtsfængslede blandt informanterne har betydning for undersøgelsen af uddannelsesbaggrund, ønsker og -behov. I danske fængsler er der beskæftigelsespligt, hvilket betyder, at indsatte under afsoning enten skal arbejde, deltage i undervisning/uddannelse eller deltage i programvirksomhed (f.eks. adfærdsregulerende programmer, stof- eller alkoholafvænning) (Eikeland 2008). Beskæftigelsespligten gælder ikke varetægtsfængslede, og for dem er uddannelse derfor et tilbud baseret på frivillighed. Samtidig er undervisningstilbuddene til henholdsvis dømte og varetægtsfængslede forskellige. Undervisningstilbuddet til varetægtsfængslede består primært i dansk og matematik på et basalt niveau, mens der for dømte med beskæftigelsespligt findes en bredere vifte af undervisningstilbud efter samme retningslinjer som ordinære voksenuddannelsescentre (VUC), ligesom der nogle steder tilbydes undervisning på HF-niveau. For indsatte i åbne fængsler kan der endvidere bevilges frigang, det vil sige deltagelse i undervisning udenfor fængslet (Eikeland 2008). Dette betyder altså, at mulighederne for uddannelse under varetægtsfængsling er mere begrænsede end under afsoning efter domsafsigelsen. 2. Metode 2.1 Udfordringer i forbindelse med dataindsamlingen Stort set alle informanter i undersøgelsen har været i Danmark siden de var børn. Spørgsmålene angående deres erfaringer fra uddannelse og arbejdsmarked i Somalia har derfor ikke været relevante for de allerfleste informanter. 9

11 Det har ikke været muligt for kriminalforsorgen at foretage en decideret selektion af informanter ud fra videnskabelige kriterier, og dermed eksempelvis sikre en fordeling på alder, som kunne have været hensigtsmæssig i forhold til undersøgelsen. Således vurderes det, at en større aldersspredning, f.eks. med flere repræsentanter fra ældre grupper, ville have resulteret i et anderledes udkomme af undersøgelsen. Sandsynligheden taler for, at indsatte over 25 år i højere grad har erfaring med uddannelse og arbejde i Somalia inden borgerkrigens udbrud i 1989, og deres sociokulturelle situation og behov kunne derfor tænkes at være forskellig fra situationen blandt indsatte, som er opvokset og har gået i skole i Danmark. En decideret selektion af informanter er bl.a. besværliggjort af, at indsatte i fængslerne ofte flyttes rundt. Samtidig har en del af informanterne i utilstrækkelig grad været oplyst om undersøgelsens formål inden interviewet, og i et enkelt tilfælde har interviewet måttet opgives, fordi den pågældende informant alligevel ikke ønskede eller følte sig i stand til at deltage, da han blev informeret om undersøgelsens formål og indhold. 2.2 Metodiske overvejelser i forbindelse med interview Interviewene er generelt forløbet uden problemer, og i langt de fleste tilfælde uden brug af tolk. Præsentationen af undersøgelsen er blevet rettet til, således at den blev kortere og mere enkel på baggrund af en vurdering af, at den oprindelige indledning var unødigt lang og akademisk. Desuden er der undervejs tilføjet spørgsmål om informanternes ankomsttidspunkt til Danmark, hvorvidt de var varetægtsfængslede eller havde modtaget en dom, samt om længden på deres dom og hvorvidt de er dømt til udvisning. Endvidere har det været en metodisk overvejelse, at informanter ofte svarer mere positivt på spørgsmål om deres kompetencer f.eks. indenfor IT eller sprog end hvad der egentlig er tilfældet. En sådan problemstilling er forsøgt undgået ved at stille spørgsmålene åbent og uden værdiladning. 10

12 3. Fund 3.1 Informanternes baggrund opvækst, uddannelse og arbejde I dette afsnit gennemgås informanternes baggrund, idet denne er afgørende for at forstå gruppen af somaliske indsattes behov og ønsker i forhold til uddannelse og arbejde. Ingen af informanterne er født i Danmark. 15 er født i Somalia, mens 1 er født i Egypten, og næsten alle har forældre med somalisk oprindelse (dog har 3 informanter en mor eller far, som er fra henholdsvis Libyen, Etiopien og Kenya). Stort set alle informanter kom til Danmark som børn. Ved ankomsten til Danmark var tre informanter yngre end 5 år, og de kom altså i førskolealderen. Syv informanter var 5-8 år og fire var mellem 10 og 14 år. To informanter oplyser ikke deres alder på ankomsttidspunktet. Således har 15 informanter enten gennemført hele deres skolegang i Danmark, eller de har gået i skole i kort tid i hjemlandet, og er så flyttet til Danmark og begyndt i dansk skole herefter. Ti informanter har gået år i skole, to har gået 9 år i skole, mens tre har 6-8 års skolegang bag sig. Der er dog enkelte informanter, der på grund af borgerkrigen i Somalia ikke har påbegyndt deres skolegang som børn. Det er altså snarere borgerkrigstilstanden, og de migrationsrelaterede problematikker der præger indsatte med flygtningebaggrund, der har betydning for indsatte med somalisk baggrund, end det nødvendigvis er specifikke karakteristika ved det somaliske uddannelsessystem. Det skal dog nævnes, at flere informanter har gået i koranskole i Somalia inden ankomsten til Danmark. Én fortæller om korporlig afstraffelse i koranskolen, og at dette blev afgørende for, at han var fraværende under en stor del af sin skolegang. Uddannelse og beskæftigelse Ca. 2/3 af informanterne har grundskolen som deres højst fuldførte uddannelse, og har altså gennemført den danske grundskoles 9. eller 10. klasse. En enkelt har gennemført en uddannelse på Teknisk Skole, og én har gennemført en etårig HG og læser nu HF. For de øvrige har skoleforløbene været præget af migrationshistorien på den måde, at de har påbegyndt uddannelse i Somalia, og derefter har fortsat skolegangen i Danmark. Flere af 11

13 Procent informanterne har påbegyndt uddannelser i Danmark, men uden at fuldføre dem. Det gælder for nogles vedkommende grundskoleforløbet, mens tre informanter eksempelvis har påbegyndt en uddannelse på Teknisk Skole, men uden at fuldføre, hvilket to begrunder med at de ikke fik en praktikplads. 11 informanter har haft lønnet arbejde før de kom i fængsel. De fleste i ufaglærte jobs i supermarkeder, som avisbude, eller indenfor fag som murer/tømrer, mekaniker, flyttemand el.lign. For de flestes vedkommende har der været tale om kortere ansættelser på ½-1 år, mens en enkelt har arbejdet som pædagogmedhjælper i ti år. 3.2 Tale- og skriftsprog I dette afsnit analyseres informanternes sproglige kompetencer, både i forhold til hvad de definerer som deres modersmål, og i hvilke situationer, de primært benytter forskellige sprog. Som det fremgår af figur 1 betragter otte informanter dansk som deres modersmål, og yderligere to betragter sig selv som tosprogede i den forstand, at dansk og somali for dem rangerer som hovedsprog på lige fod. 5 informanter betragter somali som deres modersmål. Fire ud af de fem informanter, der betragter somali som deres modersmål, taler også dansk, og fortæller, at det er dansk, de bruger i deres hverdag, jf. Figur 1. Figur 1: Hvilke sprog regner du for at være dit modersmål? Hvilket sprog regner du for at være dit modersmål? Somali Dansk Dansk og somali Andet 12

14 Procent Fire ud af de fem informanter, der betragter somali som deres modersmål, taler også dansk, og fortæller at det er dansk, de bruger i deres hverdag. Således viser figur 2, at 15 ud af 16 informanter taler dansk til hverdag. Tre svarer derudover, at de bruger somali i deres hverdag, og én bruger engelsk i sin hverdag. Figur 2. Hvilket eller hvilke sprog bruger du i din hverdag? Hvilket eller hvilke sprog bruger du i din hverdag? Dansk Somali Engelsk Af de syv informanter, der betegner somali som deres modersmål (herunder de to, der betegner både dansk og somali som modersmål) kan fire læse og skrive på somali, mens tre ikke kan. 12 informanter brugte dansk under deres skolegang eller uddannelse (figur 3) og blot én informant ville foretrække at bruge somali, hvis vedkommende skulle gå i gang med en uddannelse nu. Snarere ville 8 foretrække at påbegynde en uddannelse på dansk mens 4 svarer, at de ville foretrække at påbegynde en uddannelse på dansk eller engelsk, hvis de skulle gå i gang med en uddannelse nu. 11 foretrækker at læse og skrive på dansk frem for på andre sprog. 13

15 Procent Procent Figur 3: Hvilket sprog brugte du, da du gik i skole/tog en uddannelse? Hvilket sprog brugte du, da du gik i skole/tog en uddannelse? Dansk Somali Mgl svar Udover modersmålet taler 14 informanter engelsk, 5 taler arabisk og en enkelt taler tysk. 6 af de informanter, der betegner dansk som deres modersmål, kan også somalisk (figur 4). Figur 4: Hvilke andre sprog kan du? Hvilke andre sprog kan du? Engelsk Dansk Somali Arabisk Tysk Således viser undersøgelsen, at langt de fleste af informanterne betragter dansk som deres primære sprog. Det vil sige, at de betragter dansk som deres modersmål, men selv af dem, der betragter somali som deres modersmål, bruger flertallet dansk i deres hverdag, ligesom dansk er det foretrukne sprog i forbindelse med uddannelse. 14

16 3.3 Forståelse og anvendelse af det danske sprog i konkrete situationer Informanterne er blevet stillet en række spørgsmål angående deres forståelse af det danske sprog i forskellige situationer. Langt de fleste informanter har ingen problemer (antallet varierer mellem 11 og 13) med at bruge det danske sprog i de forskellige situationer. I samtalesituationer oplever 13 informanter ingen problemer med at bruge det danske sprog og dette hvad enten det angår venner, butikspersonale, buschauffører, lærere eller personer på offentlige kontorer. I det omfang der er problemer, handler det snarere om skriftsprog. I forhold til at skrive breve eller postkort eller udfylde skemaer til det offentlige, angiver to informanter at have store problemer, ligesom to angiver at have nogle få problemer med at læse breve fra offentlige kontorer. Det punkt hvor flest men stadig få informanter har problemer, er avislæsning. Tre informanter svarer her, at de har nogle få problemer med at forstå eller bruge det danske sprog. En enkelt informant svarer, at han har store problemer med at forstå eller bruge det danske sprog i stort set samtlige de nævnte situationer. Denne informant har været i Danmark siden han var omkring 10 år og betegner dansk som sit modersmål. Tabel 3: Jeg forstår eller bruger det danske sprog når jeg Spørgsmål: Ingen problemer Nogle få problemer Store problemer Ved ikke Mangler svar snakker med venner snakker med butikspersonale, buschauffører og lignende snakker med lærere eller personer på offentlige kontorer ser TV og film hører radio læser breve fra offentlige kontorer læser beskeder på mobiltelefonen læser på Facebook, MSN og lignende læser skilte, opslag og lignende læser aviser læser bøger

17 skriver breve eller postkort skriver beskeder på mobiltelefonen skriver på Facebook, MSN og lignende skriver udfylder skemaer til offentlige kontorer skriver noget, som har med skole eller arbejde at gøre Langt de fleste informanter oplever altså ikke at have problemer med at forstå eller bruge dansk i de forskellige situationer, og det sproglige niveau i gruppen må siges at være relativt højt. I forhold til somaliske indsattes uddannelsesbehov i danske fængsler, kan man således konkludere, at der ikke umiddelbart kan siges at være en markant sproglig barriere, og at taleog skriftsprog ikke burde hindre skole og uddannelse under opholdet i fængslet. Igen skal der her tages forbehold for, at informantgruppen er relativt homogen i den forstand, at de fleste er relativt unge (2/3 er undr 23 år) og at mange har gennemført hele eller dele af det danske grundskoleforløb. 3.4 IT-kompetencer Det er en del af formålet med undersøgelsen at blive klogere på somaliske indsattes ITkompetencer, fordi sådanne kompetencer ses som forudsætninger for at gennemføre et uddannelsesforløb. Undersøgelsen viser, at stort set alle informanter (14 ud af 16) kan alt hvad angår basale IT-kompetencer som at bruge tastaturet på en computer, bruge musemarkøren, bruge internettet til at søge information eller oplysninger og bruge internetbaserede søgemaskiner som f.eks. Google eller Kvasir. De fleste kan alt eller næsten alt i forhold til at skrive, sende og læse s, bruge computeren til at skrive breve, downloade og installere programmer på computeren samt sende billeder eller andre vedhæftede dokumenter med s. Således er informanterne kompetente i forhold til basal kommunikation via . Hvad angår andre former for internetbaseret kommunikation er der lidt større variation i informanternes kompetencer. Ca. to tredjedele kan alt i forhold til at bruge internetbaserede chat-programmer som MSN, og at lægge informationer ud på internettet. 16

18 Flest vanskeligheder har informanterne i forhold til at oprette en personlig hjemmeside. Her svarer syv ud af 16 at de kan ikke noget mens 5 kan lidt. Kun en enkelt informant mener at kunne alt, hvad angår oprettelsen af en egen, personlig hjemmeside. Også anvendelsen af regneark som f.eks. Excel er ubekendt for mange her svarer seks at de kan ikke noget eller lidt. Tabel 4: Hvor meget kan du indenfor følgende områder? Kan ikke noget Kan lidt Kan ret meget Kan næsten alt Ved ikke Kan alt Bruge tastaturet på en computer Bruge musemarkøren Bruge internettet til at søge efter informationer eller oplysninger Lægge informationer ud på internettet Skrive, sende og læse s Sende billeder eller andre dokumenter med (som vedhæftninger) Lave en egen, personlig hjemmeside Bruge chat -programmer (fx MSN) Sende billeder, dokumenter eller musik på MSN Bruge computeren til at skrive brev Bruge grafik- eller tegneprogrammer Bruge hukommelsesnøgle eller cd i computeren Bruge regneark (fx Excel) Bruge søgemaskine (fx Kvasir eller Google) Downloade og installere programmer på en computer Bruge elektronisk ordbog / retteprogram Mgl svar 17

19 3.5 Behov og ønsker i forhold til uddannelse Undersøgelsens primære formål er at undersøge uddannelsesbaggrund, -ønsker og behov blandt indsatte med somalisk baggrund i danske fængsler. Denne del af rapporten omhandler informanternes behov og ønsker i forhold til uddannelse og arbejde. Som tidligere nævnt er de fleste af informanterne kommet til Danmark som børn, og det påvirker også deres svar i denne del af undersøgelsen. En del af spørgsmålene omhandler informantens oplevelser og erfaring fra skolegang og uddannelse i hjemlandet. Svarene i denne del af undersøgelsen viser, at informanternes erfaring med og også viden om uddannelsessystemet i Somalia er begrænset. Eksempelvis svarer to tredjedele af informanterne ikke på spørgsmålet om, hvorvidt uddannelse er anderledes i hjemlandet end i Danmark. Ligeledes svarer halvdelen af informanterne ikke på spørgsmålet om, hvorvidt de havde vanskeligheder ved at få job i hjemlandet, og om de havde mange tilfældige og korte jobs i hjemlandet. At alle informanter er født i Somalia og har tilbragt en del af deres barndom der, viser sig dog ved, at ni informanter svarer, at de var ven med deres skolekammerater i hjemlandet. To tredjedele af informanterne svarer, at det passer i meget høj grad, at de har brug for mere uddannelse for at klare sig, hvilket altså peger i retning af et markant behov for uddannelsesindsatser i fængslerne. Informanternes arbejdsmarkedserfaring har primært været præget af ufaglærte jobs, hvilket viser sig ved, at knap halvdelen svarer, at det passer i meget stor grad, at det ikke har været nødvendigt at have uddannelse i de jobs de hidtil har haft. Samtidig har kun en enkelt informant megen arbejdserfaring, mens 6 informanter svarer, at det slet ikke passer at de har megen arbejdserfaring, og 4, at det passer en lille smule. Informanternes erfaring fra arbejdsmarkedet er altså begrænset, og i det omfang, de har erfaring, er det med ufaglærte jobs. Informanterne er endvidere blevet spurgt til, hvorvidt de har fundet skolefag vanskelige. Svarene på dette spørgsmål er meget spredte. På spørgsmålet om hvorvidt skolefag har været vanskelige, svarer 5 at det passer i stor grad eller meget stor grad, mens syv svarer at det passer en lille smule eller slet ikke. Et spørgsmål handler om informanternes behov for støtteundervisning for at klare deres skolefag. Her svarer blot tre informanter, at de slet ikke har behov for støtteundervisning, mens 11 i større eller mindre grad mener at have et behov. 18

20 Tabel 5: Lidt om min baggrund og mine behov Lidt om min baggrund og mine behov: Passer slet ikke Passer en lille smule Passer i rimelig grad Passer i stor grad Passer i meget stor grad Ved ikke Har ikke svaret Jeg har brug for mere uddannelse for at klare mig Uddannelse her er anderledes end i mit hjemland Jeg har brug for støtteundervisning for at klare mig i skolefag Skolefag har aldrig været vanskelige for mig Jeg var ven med mine skolekammerater i landet, jeg kommer fra Jeg havde vanskeligheder med at få arbejde i mit hjemland Jeg havde mange tilfældige og korte jobs i mit hjemland Jeg har megen arbejdserfaring Det har ikke vært nødvendig å ha uddannelse i de jobbene jeg har haft til nå Arbejdsliv På trods af at mange informanter ikke har stor erfaring med arbejdslivet, mener to tredjedele, at de i meget stor grad kender til arbejdslivet og de krav, der hører til på det danske arbejdsmarked. Informanterne er dog ikke så optimistiske i forhold til at få arbejde efter løsladelse ti mener i større eller mindre grad, at det er umuligt for dem at få arbejde, når de bliver løsladt. Heroverfor mener tre, at det slet ikke passer, at det skulle være umuligt for dem at få arbejde efter endt afsoning, og de er altså positive i forhold til at få arbejde, når de kommer ud af fængslet. På spørgsmålet om, hvorvidt de har skaffet sig de kundskaber, der skal til for at få arbejde, mener syv slet ikke at være i besiddelse af disse, mens seks mener at de i større eller mindre grad besidder sådanne kundskaber. Der må altså siges at være et behov for uddannelse og opkvalificering blandt en stor del af informanterne. 19

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003 2. Indledning Temaet på Aalborg Universitets P1 2003 er Det danske samfund i historisk og europæisk/internationalt perspektiv. Det specifikke tema er arbejdsløshed. Inden for dette problemfelt er der en

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere