Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning"

Transkript

1 Notat Emne: Til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Den 11. september 2013 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning I dette notat gennemgås forslag til ændringer i forhold til Magistratens budgetforslag for Det drejer sig for det første om en række tekniske ændringer med økonomiske konsekvenser, herunder udmøntning af reservebeløb fra årets lov- og cirkulæreprogram samt nye skøn over indtægter fra skatter og generelle tilskud. For det andet drejer det sig om en række andre forhold af betydning for budgetlægningen for 2014, som ikke umiddelbart har budgetmæssige konsekvenser. Dette er der redegjort for i afsnit 3. Særlig opmærksomhed bør henledes til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2014, hvilket er beskrevet nærmere i bilag 4. De tekniske korrektioner forbedrer overskuddet på det skattefinansierede driftsområde med 47,8 mio. kr. i årligt gennemsnit. Dette modsvares delvist af ændringer under anlæg (hvor der bl.a. oprettes en reserve til implementering af folkeskolereformen), således at det samlede resultat bliver en årlig forbedring på 18,8 mio. kr. i løbende priser. Ultimo budgetperioden er den finansielle egenkapital således forbedret med 75,3 mio. kr. som følge af ændringerne til 1. Fællesmøde. MBA-Budget og Regnskab 8100 Aarhus C Sagsnr. 12/ Journalnr. Sagsbeh. Jacob Engholm Bøytler Rahbek og Marianne Pedersen Telefon Direkte telefon Fax 2. Ændringer til Magistratens budgetforslag med økonomiske konsekvenser I det følgende er gennemgået forslag til ændringer til Magistratens budgetforslag Ændringerne er opdelt efter, om de påvirker serviceudgifterne, og dermed servicevækstrammen, overførselsudgifterne, indtægterne eller anlægsudgifterne. Endvidere er beregnet den afledte pris- og renteeffekt af ændringerne. I tabel 1 ses de samlede ændringer.

2 Tabel 1: Oversigt over ændringer i forhold til Magistratens budgetforslag Nr. Tekniske ændringer B2014 BO2015 BO2016 BO kr., 2014-priser - 1 Reserveudmøntninger - service Moderniseringsaftalen Restbeløb moderniseringsaftalen (0.20) Betaling af bidrag til Kombit (1.40) Finansiering af bidrag til Kombit (0.20) Lovgivning vedr. nyt socialt tilsyn (0.20) Serviceudgifter, i alt Reserveudmøntninger - overførsler Budgetgaranterede områder Reserve vedr. beskæftigelsestilskud Overførselsudgifter, i alt Pris- og lønstigninger Renter Skattefinansierede driftsudgifter, i alt kr. løbende priser - 7 Ændring i indkomstskat og dækningsafgift Generelle tilskud Indtægter, i alt Overskud, skattefinansieret drift kr., 2014-priser - 9 Reserve til implementering af folkeskolereform Meromkostninger til støjskærm ved Bellevue Reserve til letbane og Marselistunnel Anlæg, i alt Pris og lønstigninger I alt Fortegn: +=merudgifter/mindreindtægter, -=mindreudgifter/merindtægter. Side 2 af 9

3 Skattefinansierede driftsudgifter 1. Reserveudmøntninger Der er på både service- og overførselsområderne foretaget fordeling af en række reservebeløb vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, jf. bilag 1. Der er på serviceområdet mindreudgifter på -0,2 mio. kr. i 2014, -1,7 mio. kr. i 2015, -1,0 mio. kr. i 2016 og -2,3 mio. kr. i 2017 som følge af udmøntningen af reservebeløb. På overførselsområdet er der merudgifter på 1,4 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015, og 0,6 mio. kr. i 2016 og Moderniseringsaftalen Der er på baggrund af Moderniseringsaftalen foretaget udmøntning af en række effektiviseringstiltag svarende til -8,7 mio. kr. i 2014 og - 11,4 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år, jf. bilag 2. Beløbene er inklusiv en række beløb, der henvises til beslutning i budgetdrøftelserne. Begrundelse for de henviste beløb kan ses i bilaget. Beløbene vil blive udmøntet, medmindre der træffes beslutning om andet. Årets udmøntning foreslås at blive den sidste runde, der følger den hidtidige proces omkring de statslige effektiviseringskrav. Restbeløbet det resterende effektiviseringskrav, som står på reservekontoen, udmøntes derfor fuldt ud nu. Erfaringerne viser, at incitamentsstrukturen ikke har været optimal. For mange tiltag har det været vanskeligt at effektuere eller dokumentere de forudsatte effektiviseringer. Effektiviseringer spiller fremdeles i de kommende år en stor og væsentlig rolle i Aarhus Kommune, men det foreslås, at de statslige initiativer fremover indgår som en del af de initiativer, der kan gennemføres som led i generelle effektiviseringskrav i afdelingerne. 3. Betaling af bidrag til Kombit Der foreslås tilført Beskæftigelsesforvaltningen et årligt budget (og ramme) på 1,6 mio. kr. fra 2014 til finansiering af kommunens driftsbidrag til NemRefusion vedr. sygedagpenge hos Kombit A/S. Driftsbidraget til NemRefusion vedr. barselsdagpenge sker via det særlige administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Finansiering af budgetforøgelsen foreslås at ske ved udmøntning af et reservebeløb til formålet. Side 3 af 9

4 4. Lovgivning vedr. nyt socialt tilsyn Som beskrevet i notat fra Sociale Forhold og Beskæftigelse (bilag 3), betyder tilsynsreformen på det sociale område, at en række opgave med godkendelse og tilsyn af tilbuddene flyttes fra kommunerne til Silkeborg Kommune. Kommunes merudgifter ved etableringen af tilsynet overstiger i væsentlig grad den bloktilskudskompensation som er aftalt mellem regeringen og KL. Til imødegåelse af den på nuværende tidspunkt forventede underfinansiering foreslås der foreløbigt optaget en merudgiftsreserve på 8,1 mio. kr. i Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse vil i samarbejde fortsætte vurderingen af, hvorledes der kan skabes sammenhæng i økonomien af tilsynsreformen for kommunen. Der arbejdes herunder på at skabe det bedst mulige grundlag for at bede KL om at genoptage drøftelserne med regeringen, ligesom det forsøges at påvirke Silkeborg Kommune til at begrænse dimensioneringen af tilsynet. 5. Budgetgaranterede områder På årets lov- og cirkulæreprogram er der en række punkter, som samlet medfører merudgifter på det budgetgaranterede område. De fleste af disse punkter er allerede indarbejdet i de ikke-styrbare overførselsudgifter i Magistratens budgetforslag. Enkelte punkter indgår dog ikke heri, herunder merudgifter vedr. muligheden for førtidspensionister for at skifte til førtidspension efter de nye regler, samt konsekvenserne af førtids- og fleksjobreformen for de styrbare aktiveringsbudgetter. Samlet set indarbejdes der som følge heraf merudgifter på 33,8 mio. kr. i 2014 faldende til 31,8 mio. kr. i 2017, hvilket modsvares af en tilsvarende merindtægt fra de generelle tilskud (en del af merindtægterne under pkt. 8). Ændringen har således ingen betydning for den samlede økonomi. 6. Reserve vedr. beskæftigelsestilskud Der er foreløbigt budgetteret med en årlig underkompensation vedr. forsikrede ledige på 31 mio. kr. årligt som følge af omlægningen af beskæftigelsestilskuddet i I forbindelse med halvårsregnskabet 2013 indikerede foreløbige regnskabstal fra de andre kommuner i landsdelen imidlertid, at underkompensationen vedr må forventes at blive større. Der er en del usikkerhed knyttet hertil på dette tidlige tidspunkt - bl.a. som følge af den forkortede dagpengeperiode. Side 4 af 9

5 På baggrund heraf - samt det store historiske element i beregningen af beskæftigelsestilskuddet 1 - vurderer Borgmesterens Afdeling og Beskæftigelsesforvaltningen, at der bør budgetlægges med en opjustering af reserven til imødegåelse af en større underkompensation vedr Det foreslås derfor, at reserven vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 forøges svarende til mindreindtægter på yderligere 50 mio. kr. i Indtægter 7. Ændringer i indkomstskat KL har udsendt et nyt skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget i perioden på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomiske Redegørelse fra august Væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2011 til 2012 vurderes nu at blive 1,3 pct.-point højere end i juni måned. Samtidig skønnes væksten at være henholdsvis 0,9 pct.-point lavere fra 2012 til 2013 og 0,3 pct.-point lavere fra 2013 til Samlet set skønnes skattegrundlaget i 2014 dermed at være nogenlunde uændret. I Aarhus Kommune anvendes de nye vækstprocenter dog således, at der fortsat indregnes et positivt vækstspænd på 0,6 pct.-point fra 2011 til 2012 og et positivt vækstspænd på 0,4 pct.-point fra 2013 til 2014 og frem. Samlet set medfører de nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget merindtægter fra skat i på 8,9 mio. kr. 8. Generelle tilskud Der er en række forhold, som ændrer på indtægterne fra generelle tilskud siden udarbejdelsen af Magistratens budgetforslag. Først og fremmest har KL som følge af de ændrede skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget i perioden udsendt en ny tilskudsmodel, der beregner ændrede tilskuds- og udligningsbeløb til kommunerne. Ændringerne medfører højere tilskud fra landsudligningen, men et lavere statstilskud. Herudover er der fra Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt tilskud til kommunerne vedrørende den sociale særtilskudspulje, som tildeler 1 Underkompensationen vedr var på 94,6 mio. kr., men den midlertidige suspension af strafrefusion indebærer, at der i beregningen af beskæftigelsestilskuddet videreføres en mindre underkompensation til Side 5 af 9

6 Aarhus Kommune tilskud på 54,6 mio. kr. i På forhånd var der i budgettet indlagt et forventet tilskud fra den sociale særtilskudspulje på 45 mio. kr. årligt. Fra puljen til implementering af folkeskolereformen er der udmøntet 17,5 mio. kr. i 2014, jf. pkt. 2 ovenfor. Bidraget fra disse puljer kan derfor indregnes i budgettet nu og øger samlet indtægterne med 27,2 mio. kr. i I foreslås indarbejdet det forventede bidrag fra folkeskolepuljen, svarende til 36,3 mio. kr. i 2015, 37,5 mio. kr. i 2016 og 18,8 mio. kr. i Det skal understreges, at dette bidrag foreløbig kun er udmeldt for 2014, og at der således er usikkerhed om beløbets størrelse i de efterfølgende år. Endeligt er der sket en række ændringer i overførselsudgifterne som følge af udmøntningen af punkterne på årets lov- og cirkulæreprogram samt de indlagte budgetgaranterede udgifter, hvilket også påvirker indtægterne fra generelle tilskud. Alt i alt medfører ændringerne merindtægter fra generelle tilskud på 44,4 mio. kr. i 2014, 104,8 mio. kr. i 2015, 140,7 mio. kr. i 2016 og 71,6 mio. kr. i Anlæg 9. Reserve til implementering af folkeskolereform Med økonomiaftalen for 2014 blev der afsat et samlet tilskud til kommunerne på 1,8 mia. kr. i til implementering af folkeskolereformen. På baggrund af en række kriterier har Økonomi- og Indenrigsministeriet herefter tildelt Aarhus Kommune et tilskud på 17,5 mio. kr. i Der er i KL`s tilskudsmodel et skøn for størrelsen af tilskuddet i , hvilket også er optaget på reserven. Det skal dog understreges, at bidraget kun er udmeldt for 2014, og at der således er usikkerhed om beløbets størrelse i de efterfølgende år. 10. Meromkostninger til støjskærm ved Bellevue Idrætsanlæg Aarhus Byråd besluttede den 26. juni 2013 at etablere støjskærm og nyt lys ved kunstgræsbanen på Bellevue Idrætsanlæg. I forbindelse med vedtagelse af indstillingen blev der givet en bevilling på 2,7 mio. kr. Af Kulturudvalgets erklæring, der efterfølgende er tiltrådt af Byrådet, fremgår det, at en eventuel merudgift udover den af indstillingen fastsatte ramme sendes til budgetforhandlingerne. Der er endnu ikke afholdt licitation, men da projektet dels er blevet udvidet og dels har vist sig vanskeligere end ventet, så forventer rådgiver, at projektets samlede omkostninger vil være 3,2 mio. kr. Side 6 af 9

7 Der foreslås på den baggrund optaget et reservebeløb til meromkostninger på 0,5 mio. kr. i 2014 i forhold til den i indstillingen forudsatte økonomi. 11. Reserve til letbane og Marselistunnel Reserven til letbanen og Marselistunnelen skal opdateres på baggrund af ændrede forskelsværdier i dækningsafgiften samt en opdatering af prisfremskrivning. Herved øges opsparingen til letbanen og Marselistunnelen med 1,2 mio. kr. i 2014 stigende til 1,5 mio. kr. i Andre forhold 3.1 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Byrådet skal træffe beslutning om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering senest ved 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er hvert år behæftet med betydelig usikkerhed, idet en række forhold kan tale henholdsvis for og imod. I bilag 4 er de faktorer, som taler henholdsvis for og imod selvbudgettering, beskrevet nærmere. Hvis byrådet ønsker muligheden for en økonomisk gevinst, skal der vælges selvbudgettering i Ønsker byrådet i stedet at gardere sig mod usikkerhed og en potentiel negativ efterregulering af skat og generelle tilskud, skal der vælges statsgaranti i Magistratens budgetforslag for 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i statsgarantien, men da der efter nye skatteskøn og opdatering af skatte- og tilskudsmodellen viser sig en umiddelbar fordel ved selvbudgettering, ændres forudsætningen fra budgetforslaget, så der forudsættes valg af selvbudgettering med mindre andet vedtages. Indtægterne i budgettet holdes dog på niveau med statsgarantien, så en eventuel gevinst ved selvbudgettering kan ses i sammenhæng med udviklingen i det øvrige budget. 3.2 Omplaceringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse Sociale Forhold og Beskæftigelse ændrer fordelingen af nogle budgetbeløb vedr. husleje, barsel, administrative besparelser fra budgetforliget 2013 og byggesagsbehandlingen mellem afdelingens sektorer i Flytningerne er budgetneutrale for kommunen, jf. tabel 2 nedenfor. Side 7 af 9

8 Tabel 2: Oversigt over omplaceringer i Sociale Forhold og Beskæftigelse 2014-p/l, Socialforvaltningen Beskæftigelsesfor- Servicecentre I alt kr. (1.00) valtningen (1.40) (1.70) Adm. besparelser Barsel Husleje Byggesagsbehandling I alt Bemærkninger til reserveudmøntninger Aldersreduktion for lærere: I Magistratens budgetforslag er der optaget en reserve på 5 mio. kr. i 2014 og 13 mio. kr. derefter til imødegåelse af merudgifter ved udfasningen af den såkaldte aldersreduktion i forhold til læreroverenskomsten. Børn og Unge har foretaget en konkret beregning af udgifterne forbundet med ændringen. På denne baggrund er reserven reduceret med 0,7 mio. kr. i 2014, 2,2 mio. kr. i 2015, 1,6 mio. kr. i 2016 og 2,9 mio. kr. i Ændringen indgår i den samlede opgørelse af udmøntninger fra budgetreserven, jf. bilag 1. Fra 2018 vil udgifterne til aldersreduktionen falde yderligere i takt med, at lærere, der får aldersreduktion forlader arbejdsmarkedet. I forbindelse med Teknisk Budget for 2015, vil effekterne heraf blive vurderet og søgt indarbejdet i budgettet. Reserver til fordeling mellem magistratsafdelingerne I Magistratens budgetforslag blev der oprettet en række reserver vedr. bl.a. befordring, effektivisering, ændring i satsreguleringen m.v. Disse reserver foreslås fordelt mellem magistratsafdelingerne i forbindelse med 1. fællesmøde og med den fordeling, der fremgår af bilag 1. Analyse af digital sygedagpengeindberetning og VAS I forlængelse af udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet er det mellem Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse aftalt, at der frem mod sommeren 2014 udarbejdes en analyse af digital sygedagpengeindberetning og VAS med henblik på at undersøge, om der også reelt eksisterer et besparelsespotentiale ved tiltagene, som det er fremgået af aftalerne mellem KL og regeringen. Side 8 af 9

9 3.4 Ny kulturpolitik Budgetmålene for kulturområdet i Kultur og Borgerservice er blevet tilrettet siden fremsendelsen af de samlede budgetbemærkninger i maj måned. De tilrettede budgetmål fremgår af bilag Takstoversigt vedr. Musikskolen Jf. Magistratens budgetforslag eftersendes takstoversigten vedr. musikskolen. Denne fremgår af bilag Forventet regnskab 2013 Indstilling om halvårsregnskab og forventet regnskab pr. ultimo juni 2013 behandles i byrådet den 11. september Når der ses bort fra forventningerne om en øget underkompensation vedr. beskæftigelsestilskuddet for 2013 (behandlet ovenfor), vurderes det, at der ikke i det forventede regnskab er forhold, som ændrer på de grundlæggende forudsætninger for budgetlægningen for Magistratsgodkendte tillægsbevillinger I bilag 7 er vedlagt en liste med de magistratsgodkendte tillægsbevillinger. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Reserveudmøntninger Bilag 2: Moderniseringsaftalen Bilag 3: Notat fra MSB vedr. lovgivning om nyt socialt tilsyn Bilag 4: Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Bilag 5: Tilrettede budgetmål på kulturområdet Bilag 6: Takstoversigt for Musikskolen Bilag 7: Liste med magistratsgodkendte tillægsbevillinger Side 9 af 9

Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018

Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018 Notat Side 1 af 11 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2015-2018 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018 BORGMESTERENS

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Notat Side 1 af 9 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2017-2020 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2017-2020 Indledning I dette

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.

1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget 2015-2018 1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Indstilling Magistraten i Århus

Indstilling Magistraten i Århus Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget Til Magistraten Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget 2015-2018 Side 1 af 8 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold, der er indeholdt i afdelingernes budgetforslag,

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd Den 23. august 2013 Forslag til budget for 2014 til 2017 1. Resume Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for

Notat. Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Magistraten til drøftelse. Den 23. januar Et 10-årigt anlægsprogram for Notat Emne: Proces frem mod anlægskonference 2013 Til: Magistraten til drøftelse Den 23. januar 2013 Et 10-årigt anlægsprogram for 2014-2024 I budgettet for 2013 blev det besluttet, at der i forbindelse

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3.

Notat. Ændringer fra B til B og de økonomiske konsekvenser af struktur- og udligningsreformerne BILAG 1. Den 3. Notat BILAG 1 Den 3. august 2006 Ændringer fra B2006-2009 til B2007-2010 og de økonomiske konsekvenser af struktur- og Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I det følgende beskrives de

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Indstilling Magistraten i Aarhus

Indstilling Magistraten i Aarhus Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd Den 23. august 2013 Forslag til budget for 2014 til 2017 1. Resume Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstilling. Forslag til budget Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten Dato 5. september 2016

Indstilling. Forslag til budget Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten Dato 5. september 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten Dato 5. september 2016 Forslag til budget 2017 1. Resume Byrådet i Aarhus Kommune har gennem mange år prioriteret stram økonomistyring og økonomisk

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Bilag 1. Budgetforudsætninger, resultatopgørelsens poster og serviceudgifter i magistratens budgetforslag for

Bilag 1. Budgetforudsætninger, resultatopgørelsens poster og serviceudgifter i magistratens budgetforslag for Bilag 1 Budgetforudsætninger, resultatopgørelsens poster og serviceudgifter i magistratens budgetforslag for 2014-2017 I dette bilag gennemgås forudsætningerne for budgettet samt de enkelte poster i resultatopgørelsen

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti.

Budgetreserver. Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Budgetreserver Reserven omfatter beløb, som ikke er praktiske eller hensigtsmæssige at placere på sektorernes konti. Principielt bør alle udgifter og indtægter budgetteres på de konti, som vedrører det

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere