University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "University of Copenhagen. Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF"

Transkript

1 university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2016 Nielsen, Rasmus Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Nielsen, R., (2016). Fiskeriets økonomi 2016: Fiskeforarbejdning, Nr / , 13 s., jun. 13, (IFRO Udredning; Nr. 2016/13). Download date: 07. Mar. 2017

2 Fiskeriets økonomi 2016: Fiskeforarbejdning Rasmus Nielsen 2016 / 13

3 IFRO Udredning 2016 / 13 Fiskeriets økonomi 2016: Fiskeforarbejdning Forfatter: Rasmus Nielsen Udarbejdet i henhold til aftale mellem Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsberedskab. Denne udredning udgør kapitel 5 i Fiskeriet økonomi Udgivet juni 2016 Se flere myndighedsaftalte udredninger på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 5. Fiskeforarbejdning Formål Data Underbrancher I dette afsnit beskrives den økonomiske situation i fiskeforarbejdningsindustrien frem til 2015, herunder analyseres sektorens struktur, produktion og økonomi. Grundlaget for analysen er en række data indsamlet af Danmarks Statistik og viderebearbejdet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. De primært anvendte datakilder er den generelle erhvervsstatistik, Regnskabsstatistik og Industriens salg af varer. Analysen foretages på underbrancher, hvor de enkelte firmaer er placeret efter deres vareproduktion fordelt på arter og produktform. Grundlag for underbrancheinddelingen er beskrevet i Fiskeriets Økonomi Fiskeforarbejdningssektorens struktur Danmarks Statistiks opdeler fiskeindustrien på 3 branchegrupper Fødevare-økonomisk Institut opdeler branchegrupperne efter art og produktform Danmarks Statistik fordeler den danske fiskeindustri på tre branchegrupper efter firmaernes vareproduktion: Fiskeherme-tik-, fiskefars- og fiskefiletfabrikker, Røgning og saltning af fisk m.v. samt Fiskemelsfabrikker. I forbindelse med analysearbejdet af den danske forarbejdningsindustri har Fødevareøkonomisk Institut opdelt branchegrupperne yderligere. Underbrancheinddelingen er baseret på industriens salg af varer fra 2011 til 2015, mens den økonomiske analyse er baseret på regnskabsstatistikken for årene 2011 til 2013 opgjort af Danmarks Statistik. Som det første kriterium for underbrancherne anvendes de fiskearter, som forarbejdes i de enkelte firmaer. Dernæst fordeles firmaerne efter produktformen af deres vareproduktion. Fødevareøkonomisk Institut har anvendt samme principper for underbrancheinddelingen som i Fiskeriets Økonomi , korrigeret for de muligheder eller begrænsninger nyere data giver: Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Fiskemel og -olie Anvendelsen af artskriteriet er relevant, da de enkelte under-brancher har en høj andel af deres vareproduktion baseret på hovedarten, jf. tabel 5.1. De enkelte underbrancher fremstår som relativt specialiserede i forhold til de arter, som de forarbejder. For flere af underbrancherne udgør hovedartens andel op mod 80 % af den samlede vareproduktion. De mest specialiserede konsumunderbrancher ses at være Rejer og muslinger, Sild og makrel og Laksefisk og, som har en andel på henholdsvis 82 %, 78 % og 78 % af de respektive arter. Fiskemelsfabrikkernes opnår en andel på 100 %, da deres produkter udelukkende er baseret på industrifisk og fiskeaffald. 1

5 Tabel 5.1. Andel (%) af vareproduktion baseret på fiskearter for underbrancher, 2015 Torskeog fladfisk Sild og Makrel Rejer og muslinger Laksefisk Industrifisk Andre arter Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Fiskemel og -olie I alt Underbrancher har en homogen produktion Sammenholdes produktformen af varerne i de enkelte underbrancher, som er det andet kriterium for placeringen i under-brancher, er der også her en høj grad af specialisering. Flere af underbrancherne har således en stor andel af deres vareproduktion placeret i en enkelt produktgruppe, jf. tabel 5.2. Tabel 5.2. Andel af vareproduktionen på produktformer for underbrancher, 2015 Fersk filet Frosset filet Røget, saltet og tørret Tilberedt og konserveret I alt Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Fiskemel og -olie Den endelige opdeling af firmaer i den danske fiskeindustri på underbrancher for 2013 ser ud som vist i tabel 5.3. Tabel 5.3. Antal firmaer og fuldtidsbeskæftigede Firmaer Beskæftigede Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik. Udviklingen i antallet af firmaer og fuldtidsbeskæftigede over perioden fra 2002 til 2013 viser, at der har været et betydeligt fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede mens 2

6 antallet af firmaer har været relativt konstant, som det fremgår af figur 5.1. Figur 5.1. Udviklingen i antallet af firmaer og fuldtidsbeskæftigede Kilde: Danmarks Statistik Regnskabs- og Erhvervsbeskæftigelsesstatistik. Antallet af firmaer og fuldtidsbeskæftigede faldt I 2013 var der 103 firmaer, hvilket var et fald på 20 virksomheder i forhold til Antallet af fuldtidsbeskæftigede i industrien faldt fra i 2002 til i Den gennemsnitlige størrelse på firmaerne målt ved antallet af fuldtidsbeskæftigede faldt fra 43 til 29 pr. firma, mens den samlede beskæftigelse udviste et fald på 43 % fra 2002 til Historisk produktion og økonomi I det følgende gennemgås fiskeforarbejdningssektorens produktion for årene 2011 til 2015 baseret på industriens salg af varer fra Danmarks Statistik, mens økonomien alene præsenteres for årene 2011 til 2013, da nyere Regnskabsstatistik ikke eksisterer Produktion Produktionen af de vigtigste anvendte fiskearter er angivet i tabel 5.4. Tabel 5.4. Produktion fordelt på anvendt fiskearter (tons)

7 Laksefisk Torskefisk Rejer Sild Fladfisk Makrel Muslinger Andre Konsum i alt Industrifisk I alt Den totale produktion baseret på konsumfisk var i 2015 på tons, hvilket er et fald på 2 % i forhold til Produktionen af fiskemel og olie var på tons, hvilket svarende til et stort set uændret produktionsniveau fra Produktion af makrel og andre konsum arter steg i 2012 Produktionen af de øvrige arter faldt Fra 2011 til 2015 faldt produktionen med 10 % Produktionen af makrel og andre arter oplevede en mindre fremgang i produktionen fra 2014 til Makrel oplevede den største relative fremgang på 5 %, mens den absolutte stigning var størst for andre arter med en fremgang på 0,6 tusind tons svarende til 3 %. De øvrige arter oplevede alle en tilbagegang, hvor den mest markante absolutte tilbagegang var for sild, hvor produktionen faldt med 1,5 tusind tons svarende til at fald på 3 %. Produktionen af industrifisk var stort set uændret, hvilket samlet set betød et mindre fald i produktionen fra 2014 til 2015 på 1 %. Set over hele perioden 2011 til 2015 er konsumproduktionen steget med 3 %, mens produktionen af industrifisk er faldet med 17 %, hvilket samlet set gav en nedgang i produktionen på 10 %. Fordelt på enkelte arter oplevede sild, rejer og laks en fremgang på henholdsvis 32, 23 og 19 %, mens de øvrige arter oplevede en uændret eller faldende produktion. Andre konsumarter oplevede det største absolutte fald med en tilbagegang på 8 tusind ton. Produktionen er angivet på produktformer i tabel 5.5. Tabel 5.5. Produktion fordelt på produktformer (tons) Fersk filet Frosset filet Røget, saltet og tørret Tilberedt og konserveret Konsum i alt Fiskemel og -olie I alt Produktformerne tilberedte og konserverede varer samt fiskemel og -olie oplevede en mindre fremgang på 5 % og 0,3 %, mens de øvrige fersk og frosset filet samt røget, 4

8 saltet og tørrede produkter oplevede en tilbagegang i produktionen fra 2014 til Øget produktion af fersk og frosset filet reducerer forarbejdningsgraden fra 2011 til 2015 Over hele perioden 2011 til 2015 steg produktionen af fersk og frosset filet med henholdsvis 35 % og 5 %, mens tilberedte- og konserverede varer samt røgede produkter oplevede en mindre tilbagegang på henholdsvis 2 og 3 %. Set over hele perioden er forarbejdningsgraden reduceret en smule, idet andelen af mere forarbejdede varer i form af røgede og konserverede produkter er faldet fra 81 % til 77 % af den samlede konsum produktion. I tabel 5.6 vises produktionen fordelt på underbrancher. Tabel 5.6. Produktion fordelt på underbrancher (tons) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Faldende produktion for Rejer og muslinger Produktionen steg svagt i branchen Blandet forarbejdning, som den eneste fra 2014 til Det største fald for de øvrige brancher var for Rejer og muslinger med et fald på 8 %. Set over hele perioden 2011 til 2015 er de eneste brancher der har oplevet produktionsfremgang været Sild og makrel og Laksefisk med henholdsvis 7 og 32 %, mens de øvrige brancher har haft en tilbagegang. De største fald er sket i brancherne Torske- og fladfisk og Blandet forarbejdning med henholdsvis 16 % og 10 %. Fiskemelsfabrikkernes produktion er faldet med 17 % Fiskemelsfabrikkernes var stort set uændret fra 2014 til 2015, mens produktionen set over hele perioden fra 2011 til 2015 er faldet med 17 %. Produktionen er normalt svingende fra år til år, blandt andet som følge af svingende tilførsler af tobis, brisling og sperling Bruttoindtægt Bruttoindtægten består af salgsværdien af egen produktion, engrossalg, videresalg af produkter, forøgelse af varelagre samt andre driftsindtægter. Gennemsnitlige afsætningspriser fordelt på arter Produktionsværdien bestemmes af produktionen, samt af udvikling i afsætningspriserne. I tabel 5.7 er udviklingen i de gennemsnitlige afsætningspriser fordelt på fiskearter vist. 5

9 Tabel 5.7. Gennemsnitlig afsætningspris fordelt på anvendt fiskeart (kr./kg.) Laksefisk 59,35 50,82 63,24 66,03 68,45 Torskefisk 33,69 32,99 33,01 34,04 37,10 Rejer 56,55 66,96 66,12 70,15 94,34 Sild 17,78 24,22 22,89 20,71 21,84 Fladfisk 87,88 94,59 70,39 102,62 109,31 Makrel 34,55 41,24 38,57 37,10 34,27 Muslinger 32,31 24,46 13,32 30,40 30,73 Andre 49,11 40,56 36,95 38,59 39,05 Gennemsnit konsum 39,99 39,34 38,52 41,72 45,05 Industrifisk 8,60 9,23 10,63 9,61 10,76 Gennemsnit 18,80 20,46 20,63 21,76 23,55 I tabel 5.8 er den gennemsnitlige afsætningspris for de forskellige produktformer vist. Tabel 5.8. Gennemsnitlig afsætningspris fordelt på produktformer (kr./kg.) Fersk filet 40,70 35,66 39,99 39,97 45,84 Frosset filet 37,09 28,03 27,65 34,33 41,53 Røget, saltet og tørret 59,02 53,70 52,97 63,63 69,85 Tilberedt og konserveret 35,08 37,55 35,91 36,63 38,66 Konsum i alt 39,99 39,34 38,52 41,72 45,05 Fiskemel og olie 8,60 9,23 10,63 9,61 10,76 I alt 18,80 20,46 20,63 21,76 23,55 Produktionsværdi på fiskeart og produktform På grundlag af produktionen og afsætningspriserne opgjort i løbende priser fremkommer produktionsværdien. Produktionsværdierne fordelt på henholdsvis fiskearter og produktformer er vist i tabel 5.9 og Tabel 5.9. Produktionsværdi fordelt på anvendt art (mio. kr.) Laksefisk Torskefisk Rejer Sild Fladfisk Makrel Muslinger Andre Konsum i alt Industrifisk I alt

10 Den totale produktionsværdi steg med 8 % fra 2014 til 2015 Den samlede produktionsværdi af konsumfisk udgjorde 7,5 mia. kr. i 2015, hvilket var en stigning på 411 mio. kr. svarende til 6 % i forhold til Produktionsværdien af industrifisk steg med 331 mio. kr. svarende til 12 %. Den totale produktionsværdi steg således med hele 742 mio. kr. eller 8 %. Tabel Produktionsværdi delt på produktformer (mio. kr.) Fersk filet Frosset filet Røget, saltet og tørret Tilberedt og konserveret Konsum i alt Fiskemel og -olie I alt Fremgang i produktionsværdi for konsum produkter Værdien for fiskemel og olie faldt Den samlede produktionsværdi var uændret for produktformerne Fersk og Frosset filet og Røget, mens produktformen tilberedte og konserverede oplevede en fremgang fra 2014 til Produktionsværdien af Fiskemel og -olie var i 2015 i alt 3 mia. kr., svarende til en øget produktionsværdi på 12 %. I tabel 5.11 vises den totale bruttoindtægt for årene 2011 til Salg af egenproduktion svarer til produktionsværdien, mens salg af engrosvarer dækker salg af handelsvarer, samt salg af ikke forarbejdet fersk og frosset fisk. Tabel Total bruttoindtægt (mio. kr.) Salg af egen produktion Engrossalg Forøgelse af varelagre Andre driftsindtægter I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik. Bruttoindtægten i 2013 var 9 % højere end 2011 Den totale bruttoindtægt var i 2013 på 14,1 mia. kr., hvilket var 6 % eller 823 mio. kr. højere end i Fra 2011 til 2013 steg bruttoindtægten med mio. kr., hvilket var en stigning på 9 %. Både salget af egenproduktion og engrossalget steg fra 2011 til Udviklingen i bruttoindtægten for de seks underbrancher er vist i tabel Bruttoindtægten faldt for konsum og steg for fiskemel Bruttoindtægten faldt i konsumindustrien med 572 mio. kr., svarende til 6 % fra 2012 til 2013, mens bruttoindtægten for fiskemelsfabrikkerne steg med mio. kr. eller 45 %. 7

11 Tabel Bruttoindtægt fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistik Regnskabsstatistik. Fremgang for Torske- og fladfisk Ser man på udviklingen mellem 2012 og 2013 oplevede kun underbranchen Torskeog fladfisk fremgang i bruttoindtægten, mens alle øvrige underbrancher oplevede en tilbagegang Driftsomkostninger Driftsomkostningerne udgøres af indkøb af råvarer, indkøb af handelsvarer til direkte videresalg (engrossalg), energi og andre ordinære omkostninger. Driftsomkostningerne inkluderer således ikke omkostninger til aflønning af arbejdskraft og kapital. De totale driftsomkostninger for forarbejdningsindustrien er angivet i tabel Tabel Totale driftsomkostninger (mio. kr.) Køb af råvarer Engrossalg Energi Andre ordinære udgifter I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistik Regnskabsstatistik. Totale driftsomkostninger steg fra 2012 til 2013 Driftsomkostninger var i 2013 på 12,4 mia. kr., hvilket svarer til en forøgelse på 9 % i forhold til De stigende udgifter skyldes især at udgifterne til køb af råvarer og engrossalg steg mellem 2012 og Stigningen var på henholdsvis 12 % og 27 %. Udviklingen i de totale driftsomkostninger er angivet i tabel 5.14 for de 6 underbrancher. 8

12 Tabel Totale driftsomkostninger fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk 1,960 1,227 1,657 Sild og makrel 1,367 1,460 1,224 Rejer og muslinger 1,773 2,330 1,717 Laksefisk 1,853 2,212 2,256 Blandet forarbejdning 815 1,219 1,178 Konsum i alt 7,768 8,447 8,033 Fiskemelsfabrikker 3,064 2,891 4,348 I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik. Faldende driftsomkostninger for konsum og stigende for fiskemel Driftsomkostningerne faldt for konsumindustrien med 414 mio. kr., svarende til 5 %, mens driftsomkostninger for fiskemelsfabrikkerne steg med mio. kr. eller 50 % fra 2012 til Fra 2011 til 2013 steg driftsomkostningerne for konsumindustrien med 265 mio. kr., mens driftsomkostningerne for fiskemelsfabrikkerne steg med mio. kr Indtjening Definition af indtjening Fiskeforarbejdningssektorens indtjening er defineret som bruttoindtægten fratrukket alle driftsomkostninger (ekskl. aflønning af arbejdskraft og kapital). Indtjeningen belyser, hvor meget der er til aflønning af produktionsfaktorerne arbejdskraft og kapital. Indtjeningen for de seks underbrancher er angivet i tabel Tabel Indtjening fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistik Regnskabsstatistik. Indtjening i konsumindustrien faldt Fiskemelsfabrikkernes indtjening faldt 62 mio. kr. Den totale indtjening i konsumindustrien var på 1,6 mia. kr., hvilket var 158 mio. kr. lavere end i I forhold til 2011 faldt indtjeningen med 86 mio. kr., svarende til 5 %. Indtjeningen i fiskemelsfabrikkerne faldt med 62 mio. kr., svarende til et 34 % i forhold til I forhold til 2011 faldt indtjeningen med hele 292 mio. kr. 9

13 Arbejdskraftaflønning Definition af arbejdskraftaflønning I industriens arbejdskraftaflønning indgår omkostninger til lønninger, gager, pensioner og social sikring. Arbejdskraftaflønningen fremgår af tabel Aflønning af arbejdskraften i konsumindustrien var 1,0 mia. kr. i 2013, hvilket var et fald på 25 mio. kr. i forhold til Arbejdskraftaflønningen var i fiskemelsfabrikkerne på 183 mio. kr. i 2013, svarende til en forøgelse på 52 mio. kr. i forhold til Tabel Omkostninger til aflønning af arbejdskraft for-delt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik. Aflønning faldt fra 2011 til 2013 Fra 2012 til 2013 steg aflønning af arbejdskraften med 28 mio. kr., mens den siden 2011 er faldet med 45 mio. kr. eller 4 % Kapitalaflønning Definition af kapitalaflønning Faldende bruttooverskud Trækkes aflønningen af arbejdskraft fra indtjeningen fås, hvad der er tilbage til aflønning af kapitalapparatet. Kapitalaflønningen kan måles med og uden afskrivninger. Bruttooverskuddet er defineret som indtjening fradraget aflønning af arbejdskraft, mens der i nettooverskuddet herudover er fradraget afskrivninger. Bruttooverskuddet angiver således, hvad der er tilbage til aflønning af kapital og dækning af afskrivninger, hvor nettooverskuddet alene angiver, hvad der er tilbage til kapitalaflønning. Bruttooverskuddet udgjorde 613 mio. kr. i konsumindustrien, svarende til et fald på 133 mio. kr. i forhold til Fiskemelsfabrikkernes bruttooverskud faldt med 114 mio. kr. Samlet set faldt bruttooverskuddet med 248 mio. kr., svarende til 31 % fra 2012 til

14 Bruttooverskuddet fordelt på brancher er vist i tabel Tabel Bruttooverskud fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik. Afskrivninger Nettooverskud De samlede afskrivningerne omfatter både afskrivninger og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver. Fradrages afskrivninger fra bruttooverskuddet opnås nettooverskuddet, det vil sige, hvad der er tilbage alene til aflønning af kapitalen. Dette fremgår af tabel 5.18 fordelt på underbrancher. Tabel Nettooverskud fordelt på brancher (mio. kr.) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik. Nettooverskuddet faldt til 335 mio. kr. Nettooverskuddet var i 2013 på 458 mio. kr. for konsumindustrien, svarende til en forøgelse på 91 mio. kr. i forhold til Fiskemelsfabrikkernes bruttooverskud faldt med 134 mio. kr. Samlet set faldt nettooverskuddet med 226 mio. kr. fra 2012 til 2013 og var således i 2013 på 335 mio. kr. Set over hele perioden 2011 til 2013 faldt nettooverskuddet med 315 mio. kr Rentabilitet Rentabiliteten vurderes ved at betragte nettooverskuddet i forhold til kapitalapparatets størrelse. Kapitalapparatet omfatter alle anlægsaktiver. Rentabiliteten fordelt på brancher er vist i tabel

15 Tabel Rentabilitet fordelt på brancher (%) Torske- og fladfisk Sild og makrel Rejer og muslinger Laksefisk Blandet forarbejdning Konsum i alt Fiskemelsfabrikker I alt Kilde: Baseret på Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik. Rentabilitet på mindst 7 % nødvendig Høj rentabilitet for de fleste konsum brancher Rentabilitet i konsumindustrien på 21 % Negativ rentabilitet i fiskemelsfabrikkerne på -22 % Den beregnede indikator for rentabiliteten inden for fiskeforarbejdning kan anvendes til vurdering af den økonomiske situation i sektoren. I vurderingen anses en alternativ forrentning på 7 % p.a. at være rimelig på lang sigt, baseret på det generelle renteniveau. Rentabiliteten i fiskeforarbejdning skal således være større end 7 %, såfremt der skal være interesse for at investere i forarbejdningsindustrien frem for andre sektorer og kun derved kan en konsolidering og fornyelse sikres. Rentabiliteten for alle konsum underbrancher er positiv og i de fleste tilfælde forholdsvis høje, når de vurderes i forhold til en alternativ forrentning på 7 %. For underbranchen Laksefisk gælder det, at den tidligere har haft en relativ høj rentabilitet, men den høje pris på laks i 2013 har reduceret rentabiliteten til 4 %. For underbrancherne Torske- og fladfisk og Sild og makrel som tidligere har været plaget af meget lav eller negativ rentabilitet har de sidste 2-3 år oplevet en meget høj rentabilitet. For underbranchen Rejer og muslinger gælder det også, at de har haft en højere rentabilitet end den alternative forrentning, hvilket har været tilfældet i en længere årrække. Dette kan muligvis forklares med at der kun er relativt få virksomheder i denne branche som dominere markedet. Rentabiliteten for konsumindustrien var på 21 % i 2013, hvilket var en stigning på 2 procentpoint i forhold til 2012, men et lille fald i forhold til 2011 med 3 procentpoint. Rentabiliteten for fiskemelsfabrikkerne var negative i 2013 med en rentabilitet på -22 %, hvilket var et fald på hele 26 procentpoint i forhold til 2012, og 47 procentpoint i forhold til Samlet set opnåede fiskeindustrien en rentabilitet på 12 %, hvilket var et fald på 6 procentpoint i forhold til 2012 og 12 procentpoint i forhold til Anvendelse af data på EU-plan Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi analyse af fiskeindustrien tager, som tidligere nævnt, udgangspunkt i de anvendte principper for underbrancheinddeling, som 12

16 er beskrevet i Fiskeriets Økonomi Den oprindelige underbrancheinddeling er korrigeret for de muligheder eller begrænsninger nyere data giver, samt de diskretionshensyn som er gældende for individdata i Danmarks Statistik. I udarbejdelsen er der lagt vægt på, at indsamlingen af data sker, i overensstemmelse med de vedtagne forordninger om indsamling af økonomiske data 1) på EU-plan. Dette gør det muligt at anvende de aggregerede data i forbindelse med udarbejdelsen af den årlige økonomiske rapport til EU vedrørende den danske fiskeindustri. Arbejdet ledes af EU Kommissionens rådgivende videnskabelige komite (STECF), og rapporter kan findes på STECF s hjemmeside 2. Den seneste EU rapport beskriver de enkelte medlemslandes fiskeindustri og de væsentligste ændringer fra EU+Fish+Processing+Industry_JRC93340.pdf 1 Rådets forordning (EF) Nr. 1543/2000 af 29. juni 2000 EØF-Tidende nr. L 176/1 og Kommissions forordning (EF) Nr. 1639/2001 af 25. juli 2001 EØF-Tidende nr. L 222/

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel

Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel university of copenhagen Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Nielsen, Max; Jensen, Carsten Lynge; Nielsen, Rasmus; Petersen, Carsten Skotte; Ravensbeck,

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013

University of Copenhagen. Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder. Publication date: 2013 university of copenhagen University of Copenhagen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen,

Læs mere

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Den økonomiske situation i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel Nielsen, Max; Jensen, Carsten Lynge; Nielsen, Rasmus; Petersen,

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus

De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Nielsen, Rasmus Publication date: 2012 Document Version

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014

Københavns Universitet. Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik. Publication date: 2014 university of copenhagen Københavns Universitet Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens

Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til natur Hansen, Jens Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2010

Fiskeriets Økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets Økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets Økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets Økonomi

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2010

Fiskeriets økonomi 2010 Fødevareøkonomisk Institut Fiskeriets økonomi 2010 Economic Situation of the Danish Fishery 2010 København 2010 ISBN 1601-5568 (tryk, Fiskeriets økonomi 2010) ISBN 1601-7846 (on-line, Fiskeriets økonomi

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Besvarelse af spørgsmål fra Folketinget (landbrugets gæld og rentabilitet) Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder

Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder university of copenhagen Københavns Universitet Fiskeriets økonomi 2011 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Nielsen, Max; Laugesen, Frederik Møller; Nielsen, Rasmus; Andersen, Peder Publication

Læs mere

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik

Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik university of copenhagen Københavns Universitet Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael

Afkobling af handyrpræmien Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Andersen, J. M., (2011)., Nr. 1/1-01, 4 s., jun.

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Værdifastsættelse af kvoter i forbindelse med implementering af kvotekoncentrationsaftalen Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2018

Læs mere

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Tvedegaard,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte

Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Hansen, Henning Otte Publication date: 2015

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets økonomi 2008 Andersen, Jesper Levring; Sørensen, Lars-Christian; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2008 Document Version Også

Læs mere

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O.,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens

Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Hansen, Jens Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet university of copenhagen Københavns Universitet Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Pedersen, Michael Friis; Schou,

Læs mere

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Kvægbrugets økonomiske situation Pedersen, Michael Friis Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver

Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen University of Copenhagen Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Pedersen, Michael Friis; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus

Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus university of copenhagen University of Copenhagen Fiskeriets Økonomi 2009 Andersen, Jesper Levring; Ravensbeck, Lars; Petersen, Carsten Skotte; Nielsen, Max; Nielsen, Rasmus Publication date: 2009 Document

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Notat om de økonomiske omkostninger for Gilleleje-fiskerne ved rejse til fangstpladser nord for det permanent lukkede område (jf. BEK nr. 391 af 16/04/2010,

Læs mere

Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder

Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder university of copenhagen Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri Andersen, Jesper Levring; Andersen, Peder Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011

University of Copenhagen. Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af pakke af tiltak til at fremme biogasudbygningen Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4

Udenrigshandel. Grønlands eksport 4. kvartal :4 Udenrigshandel 2004:4 Grønlands eksport 4. kvartal 2003 Faldende eksport i værdi Den samlede eksportværdi i 2003 faldt til 2.149 mio. kr. fra 2.389 mio. kr. i 2002. Dette svarer til et fald på 10,0 pct.

Læs mere

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser

Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser university of copenhagen University of Copenhagen Besvarelse af spørgsmål fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om breakevenpriser for biomasse Dubgaard, Alex; Jespersen, Hanne Marie Lundsbjerg

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. kvartal :3 Udenrigshandel :3 Grønlands eksport 1. kvartal Den samlede eksportværdi var 373 mio. kr. i mod 427 mio. kr. i 1. kvt., et fald på 53 mio. kr. hvilket svarer til 12,5 pct. Det fremgår af denne publikation

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens university of copenhagen Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 Hansen, Jens Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Københavns Universitet. Klimastrategien Dubgaard, Alex. Publication date: 2010. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) university of copenhagen Københavns Universitet Klimastrategien Dubgaard, Alex Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA):

Læs mere

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Brian H. Jacobsen 2016 / 2 IFRO Dokumentation 2016 / 2 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet som dokumentation

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen. GUDP fiskeri workshop 2013 1

Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen. GUDP fiskeri workshop 2013 1 Muligheder for udnyttelse af industrifisk til konsum/pharma Nils Chr. Jensen GUDP fiskeri workshop 2013 1 Introduktion Arbejdet med industrifisk siden 1978 Forskning og Ledelse Erhvervsforsker i 1986 Fraktionering

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Udenrigshandel 2005:3 Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Sammenfatning Faldende eksport i værdi Størst reduktion Nyt produkt Den samlede eksportværdi i 2004 faldt til 2.146 mio. kr. fra 2.285 mio.

Læs mere

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H.

Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document Version Også

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne

Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Kommende discard-forbud Nye muligheder for udnyttelse af fiskeressourcerne Erling P. Larsen Chefkonsulent, seniorrådgiver DTU Aqua Discard forbud og sammenhæng med den fælles fiskeripolitik dato, område,

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2

Udenrigshandel. Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) 2003:2 Udenrigshandel 2003:2 Grønlands eksport 2002 (foreløbige tal) Den samlede eksportværdi for 2002 var 2.248 mio. kr., hvilket er ca. 15 mio. kr. mere end i 2001, hvor der blev eksporteret varer til en værdi

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI

FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI 2017 FISKERI I TAL TAC OG KVOTER 2017 OG STATISTIK FRA DANSK ERHVERVSFISKERI TAC OG KVOTER 2017 I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 2016 og 2017. Mængderne kan i

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni Publication date: 2013

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources

Structure and economy of the Danish coastal fleet. Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Structure and economy of the Danish coastal fleet Erling P. Larsen Senior Adviser DTU Aqua National Institute for Aquatic Resources Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi IFRO Udredning 2013/1 Instiut

Læs mere

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006

Udenrigshandel. Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) 2006:5. Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Udenrigshandel 2006:5 Grønlands eksport 1. halvår 2006 (foreløbige tal) Fald i eksporten i 1. halvår 2006 Den samlede eksport var på 1.008 mio. kr. i 1. halvår 2006 mod 1.100 mio. kr. i 1. halvår 2005,

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i august til -10 fra -16 i juli. Således mener et flertal af virksomheder i branchen stadig, at ordrebeholdningen er utilstrækkelig, om end den negative stemning er blevet mindre

Læs mere

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Oktober 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Selvom antallet af beskæftigede

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ 1. KVARTAL 2005

Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ 1. KVARTAL 2005 Nordjysk Konjunkturbarometer RESUMÉ KVARTAL 25 Konjunkturanalysegruppen Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet Jesper Lindgaard Christensen Bent Dalum Morten Berg Jensen Carsten Stig Poulsen

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere