V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No."

Transkript

1 V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr ) (Central Business Register No ) 11. november 2016 Translation This text has been prepared in Danish and in English. In case of discrepancies, the Danish text will prevail.

2 1 Selskabets navn 1 Name of the Company Selskabets navn er Newcap Holding A/S. The name of the Company is Newcap Holding A/S. 2 Selskabets formål Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje selskaber eller andre kapitalandele, helt eller delvist, i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art, samt drive finansiel, industri-, handels-, service- og finansieringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at eje fast ejendom, samt sælge selskabets, direkte eller indirekte ejede, selskaber, kapitalandele eller fast ejendom. 3 Selskabets kapital og aktier Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , fordelt på aktier à DKK 0,50, der registreres i VP Securities A/S, svarende til stk. aktier à DKK 0,50. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2 Objects of the Company The objects of the Company are, directly or indirectly, to own companies or other equity interests, wholly or in part, in business enterprises of all kinds and to carry on financial, industrial, commercial, service and financing activities and, directly or indirectly, to own real property and to sell the Company's directly or indirectly owned companies, equity interests or real property. 3 Capital and Shares of the Company The Company s nominal share capital amounts to 62,998,551 divided into shares of a nominal value of DKK 0.50 each registered with VP Securities A/S, corresponding to 125,997,102 shares in denominations of DKK The share capital has been fully paid up. 3B Aktiebog 3B Register of Shareholders Selskabets aktiebog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. 4 Rettigheder og pligter Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer. Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Denmark, shall keep the Register of Shareholders of the Company. 4 Rights and Obligations No share carries any special rights. No shareholder is obliged to have his shares redeemed in full or in part. No restrictions apply to the transferability of the shares. The shares are negotiable instruments. 5 Udstedelse af aktier 5 Issue of Shares 2

3 Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler. 6 Udbytte Udbytte på selskabets aktier udbetales gennem VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år fra afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling, tilfalder selskabet. 7 Mortifikation af aktier Mortifikation af selskabets aktier, interimsbeviser og tegningsbeviser kan finde sted uden dom i overensstemmelse med de herom fastsatte regler. 8 Bemyndigelser Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK , jf. dog stk. 3. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 8. april Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye aktier i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med en samlet nominel værdi på DKK , jf. dog stk. 3. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 8. april Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK Forhøjelse af selskabets Shares are issued through VP Securities A/S. Rights pertaining to the shares must be notified to VP Securities A/S according to the relevant rules applicable. 6 Dividends Dividend on the shares of the Company is paid through VP Securities A/S according to the relevant rules. Dividend not claimed within five years from the date of the annual general meeting of the Company will accrue to the Company. 7 Cancellation of Shares Shares, interim certificates and warrants may be cancelled extra-judicially in accordance with the relevant rules. 8 Authorities The Board of Directors is authorised to increase the share capital by issuing new shares by means of one or several issues with preemption rights to existing shareholders up to a nominal amount of DKK 25,000,000; however, cf. sub-clause 3. The authorisation will be valid until 8 April The Board of Directors is authorised to increase the share capital by issuing new shares by means of one or several issues without preemption rights to existing shareholders up to a nominal amount of DKK 25,000,000; cf. subclause 3. The increase may be effected without pre-emption rights to the existing shareholders provided that this is made at market price or as consideration for the company s acquisition of an existing undertaking or certain assets at a value which off-sets the value of the issued shares. The authorisation will be valid until 8 April The Board of Directors authorisation under subclauses 1 and 2 may together maximum be used for issuing new shares up to a total nominal value of DKK 25,000,000. The increase of 3

4 kapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. De nye aktier, der udstedes i henhold til stk.1 og stk. 2 ovenfor, udstedes som navneaktier. Aktierne skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde nogen begrænsninger i deres omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær skal være forpligtet til at indløse sine aktier helt eller delvis. De nye aktiers rettigheder indtræder på det tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovennævnte bemyndigelser. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser. På et bestyrelsesmøde i selskabet afholdt den 11. november 2016 vedtog selskabets bestyrelse at udnytte bemyndigelsen i dette punkt 8 til at forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK , ved udstedelse af nye aktier á DKK 0,50 pr. styk. 9 Tegningsoptioner Bestyrelsen er indtil den 5. april 2021 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede op til i alt tegningsoptioner (warrants), der hver giver adgang til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 0,50 i selskabet samt foretage dertil hørende kapitalforhøjelser på op til i alt nominelt DKK uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen giver ret til at udstede warrants til selskabets medarbejdere samt medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber. Bemyndigelsen giver ikke ret til at udstede warrants til bestyrelses- og direk- the share capital may be effected for cash or other consideration. The new shares issued pursuant to sub-clause 1 and 2 above shall be issued to named holders. The shares shall be negotiable instruments. There shall be no restrictions on their transferability. No shares shall carry special rights, and no shareholders shall be under an obligation to redeem their shares in whole or in part. The new shares carry rights from a time to be determined by the Board of Directors, which shall not be later than 12 months from registration of the capital increase. The Board of Directors is authorised to determine the detailed terms and conditions of capital increases effected under the above authorisations. The Board of Directors is furthermore authorised to amend the company s articles of association as may be required in consequence of the Board of Directors exercise of the above authorisations. At a meeting of the Board of the Directors of the company held on 11 November 2016, the Board of Directors resolved to increase the share capital with nominally DKK 3,553,421 in accordance with the authorisation in this clause 8, corresponding to an issue of 7,106,842 new shares each with a value of DKK 0.50 per share. 9 Share Options The Board of Directors is until 5 April 2021 authorised, at one or more times, to issue up to 5,000,000 warrants, each conferring a right to subscribe for one (1) share of nominally DKK 0.50 in the company, and to implement the corresponding increase(s) of the share capital up to a total amount of nominally DKK 2,500,000 without pre-emptive rights for the company s existing shareholders. Warrants may be issued to employees in the company and its subsidiaries. Warrants may not be issued to any board members or executive officers of the Company. 4

5 tionsmedlemmer i selskabet. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants er bortfaldet. En warrant udstedt i medfør at denne bemyndigelse skal give ret til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 0,50 i selskabet til en af bestyrelsen fastsat tegningskurs, der dog ikke kan være lavere end børskursen på selskabets aktier på tildelingstidspunktet. Subject to the rules in force at any time, the Board of Directors may reuse or reissue lapsed and unexercised warrants if any, provided that the reuse or reissue occurs under the terms and within the time limitations set out in this authorisation. Reuse is to be construed as the Board of Directors' entitlement to let another party enter into an existing agreement on warrants. Reissue is to be construed as the Board of Directors' option to reissue new warrants, under the same authorisation, if previously issued warrants have lapsed. A warrant issued under this authorisation shall grant the holder a right to subscribe for one (1) share of a nominal value of DKK 0.50 in the company at a subscription price determined by the Board of Directors, noting that the subscription price cannot be below the stock market price for the company s shares at the grant time. Udnyttelsesperioden for warrants bestemmes af bestyrelsen, der tillige fastsætter de nærmere vilkår for de warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. For nye aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse, skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling (uden mulighed for delvis indbetaling), at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes på navn i selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier i selskabet, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. På et bestyrelsesmøde i selskabet afholdt den The exercise period and other relevant terms and conditions for warrants issued under this authorisation is determined by the Board of Directors. The following terms and conditions apply to new shares issued in connection with exercise of warrants covered by this authorization: The new shares shall be subscribed by way of cash contribution (without any option of partial payment), the new shares shall be registered in VP Securities A/S and shall carry the right to receive dividend from the time of registration with the Danish Business Authority, the new shares shall be negotiable instruments and shall be registered in the name of the holder in the company s register of shareholders, the same restrictions shall apply to the transferability and redemption of the new shares as apply to the company s existing shares, the new shares shall have the same rights as existing shares and there shall be no restrictions on the new shares pre-emption rights in the event of future increases. At a meeting of the Board of the Directors of the 5

6 24. august 2016 vedtog selskabets bestyrelse at udstede i alt tegningsoptioner (warrants), til en gruppe ledende medarbejdere i selskabets datterselskab Monyx Financial Group AB, der hver giver adgang til at tegne én (1) aktie á nominelt DKK 0,50 i selskabet. Bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje selskabets aktiekapital med op til i alt nominelt DKK ( stk. aktier á DKK 0,50 pr. styk) i overensstemmelse hermed. De fuldstændige vilkår for de hermed udstedte warrants er vedlagt som bilag 9. Bilag 9 udgør en integreret del af nærværende vedtægter. company held on 24 August 2016, the Board of Directors resolved to issue 2,030,000 of warrants to a group of senior employees in the company s subsidiary Monyx Financial Group AB, each conferring a right to subscribe for one (1) share of nominally DKK 0.50 in the company. At the same time the Board of Directors resolved to increase the share capital of the company with up to a total amount of nominally DKK 1,015,000 (2,030,000 shares of DKK 0.50 each)in accordance therewith. The complete terms of the warrants are attached as exhibit 9. Exhibit 9 constitutes an integrated part of these Articles of Association. 10 Elektronisk kommunikation Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at beslutte, at selskabet fremover benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne i henhold til nedenstående, jf. selskabslovens 92. Ved udnyttelse af bemyndigelsen vil indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårs-rapport, kvartalsrapporter, fondsbørsmeddelelser samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne fremsendes af selskabet til aktionærerne via . Ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen skal bestyrelsen tillige træffe beslutning om, hvor på selskabets hjemmeside ovennævnte dokumenter vil kunne findes. Ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen skal bestyrelsen tillige tilse, at oplysning om kravene til de anvendte systemer, om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor tillige fremgår af selskabets hjemmeside. Ved udnyttelse af bemyndigelsen er bestyrelsen bemyndiget til at foretage de nødvendige æn- 10 Electronic Communication The Board of Directors of the Company is authorised to resolve that the Company will in future use electronic document exchange and electronic mail in its communication with shareholders pursuant to the paragraph below, cf. Section 92 of the Danish Companies Act (selskabsloven). If this authority is exercised, the Company will use to send the shareholders notices convening the shareholders to annual general meetings and extraordinary general meetings and agendas, financial reports, annual reports, interim financial reports, stock exchange announcements and general information to the shareholders from the Company. If the Board of directors exercises this authority, the Board of directors must also resolve where the above documents can be found on the website of the Company. If the Board of directors exercises this authority, the Board of directors must moreover ensure that information on the requirements for the systems used, the procedure in connection with electronic communication and other technical information of importance therefore also appear from the website of the Company. If the Board of directors exercises this authority, the Board of Directors is authorised to carry out 6

7 dringer af vedtægten. the necessary amendments to the Articles of Association. 11 Generalforsamling Selskabets generalforsamling afholdes i København. Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets slutning, jf. 24. Selskabets ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker via selskabets hjemmeside. Dog skal indkaldelse også ske skriftligt til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, hvoraf fremgår hvilke anliggender, der foreligger til behandling. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, eller når to medlemmer af bestyrelsen eller selskabets revisor anmoder om dette. Forslag fra aktionærernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Modtager bestyrelsen anmodningen senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om forslaget kan optages på dagsorden. 11 General Meetings The Company will hold its general meetings in Copenhagen. The annual general meeting must be held in time for the audited and approved annual report to reach the Danish Commerce and Companies Agency (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) no later than 4 months after the end of the financial year, cf. Article 24. The Board of Directors must convene the annual and extraordinary general meetings of the Company with a notice of no more than 5 weeks and no less than 3 weeks. Notice of the meeting will be made on the Company's website. However, the Company must send a written notice to those of the shareholders recorded in the Company's register of shareholders having so requested. The notice of the meeting must state the date and place of the general meeting and be accompanied by an agenda stating the business to be transacted. If a proposal to amend these Articles of Association is to be transacted at the general meeting, the notice must set out the main contents of the proposed resolution. Extraordinary general meetings must be convened when, for the transaction of a specific issue, a written request is made by shareholders holding at least 5% of the share capital or by two members of the Board of Directors or by the Company's auditor. To be transacted at the annual general meeting, proposals from shareholders must be submitted to the Board of Directors no later than 6 weeks before the general meeting. If the Board of Directors receives such request later than 6 weeks before the general meeting, the Board of Directors will decide whether or not to include 7

8 the proposal in the agenda. Medmindre selskabsloven foreskriver en kortere frist, skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag, og (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der fremsætter begæring herom. Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne. 12 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 1) Præsentation af dirigent 2) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 3) Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab. 4) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Unless the Companies Act prescribes a shorter notice, the following documents and information Supervisory smust be made available to the shareholders on the Company's website no later than 3 weeks before the general meeting. (i) the notice convening the general meeting; (ii) the total number of shares and voting rights at the date of the notice convening the meeting; (iii) the documents to be submitted to the general meeting; (iv) the agenda and the complete proposals; and (v) the standard forms to be used if shareholders are to be represented by proxy or to vote by post unless such forms are sent directly to the shareholders. Where, for technical reasons, such forms cannot be made available on the Company's website, the Company must state on its website how paper-based forms may be obtained. In that case, the Company will send the forms to all shareholders making a request to that effect. No later than 8 weeks before the date of the proposed general meeting, the Board of Directors must publish the date of the proposed general meeting and the date on which the shareholders must submit their requests if they wish a particular issue to be included in the agenda. 12 Agenda The agenda for the annual general meeting must include: 1) Presentation of chairman of the meeting 2) Submission of the audited annual report for approval 3) Resolution on distribution of profit or cover of loss 4) Any proposals from the Board of Directors or the shareholders 8

9 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af revisor 7) Eventuelt 13 Adgang Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 3 dage før generalforsamlingen har forsynet sig med adgangskort. Selskabet udsteder adgangskort til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, jf. vedtægternes Adgangskortet påføres oplysninger om det antal stemmer, der tilkommer aktionæren. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen. 14 Stemmeret På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme. Aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jf. vedtægternes 14.4, fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. Registreringsdatoen er den dato, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. På registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Aktionærerne kan i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen vælge af afgive brevstemme. Aktionærer der vælger at 5) Election of Board of Directors 6) Election of auditor 7) Any other business 13 Attendance Shareholders who have acquired an admission card at least 3 days before the general meeting are entitled to attend the meeting. The Company will issue admission cards to shareholders holding shares in the Company at the registration date; see Article The admission card will carry information on the number of votes that the shareholder is entitled to cast. The Company's general meetings are open to the press. 14 Voting Rights Each share amount of DKK 0.50 entitles the holder to one vote at general meetings. Each shareholder is entitled to attend and vote at the Company's general meetings or to vote by post; see Article 14.4, on the basis of the shares held by the shareholder at the registration date as defined in Article The registration date is 1 week before the general meeting. No sale or acquisition of shares taking place in the period between the registration date and the date of the general meeting will affect the shareholder's voting rights at the general meeting or the shareholder's right to vote by post. The registration date is the date 1 week before the general meeting. The shares held by the individual shareholder are stated at the registration date on the basis of the shares recorded in the Company's register of shareholders and any notice of ownership accompanied by proper documentation given to the Company by a shareholder for the purpose of having his shareholding recorded in the Company's register of shareholders where such shareholding has not yet been recorded in the register. Instead of casting their votes at the general meeting, the shareholders are entitled to vote by post. Shareholders electing to vote by post, 9

10 stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, enten per alm. post eller per e- mail, således at brevstemmen er selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille eventuelle spørgsmål til dagsordenen og andet materiale til brug for generalforsamlingen, således at disse spørgsmål er selskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangen til at stille spørgsmål inden generalforsamlingens afholdelse påvirker ikke aktionærernes ret til at stille eventuelle spørgsmål på selve generalforsamlingen. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til selskabets ledelse, der ikke kan gives for en længere periode end 12 måneder og kun kan gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren. Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. must sent their postal vote to the Company, by ordinary post or by , in time for the vote to reach the Company no later than 1 day before the general meeting. A postal vote received by the Company cannot be withdrawn. Before the general meeting, the shareholders are entitled to ask questions to the agenda and the other material to be considered at the general meeting. Such questions must reach the Company no later than 8 days before the general meeting. The right to ask questions before the general meeting does not affect the shareholders' right to ask questions at the general meeting. The shareholders are entitled to be represented at general meetings by a proxy submitting a written and dated instrument of proxy. Such proxy instruments are not subject to any restrictions as regards term or otherwise. This does not apply to the term of proxy instruments issued to the Company's management, as such instruments cannot be issued for terms exceeding 12 months, and such instruments must be given for a particular general meeting having an agenda already known before the meeting. The shareholder issuing the proxy instrument is entitled at any time to revoke the instrument in writing. Any shareholder or proxy attending a general meeting is entitled to be accompanied by an advisor. 15 Afstemninger Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, med mindre selskabslovgivningen eller anden lovgivning eller selskabets vedtægter bestemmer andet. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget. 15 Votes All resolutions at general meetings are passed by simple majority unless otherwise stipulated by company legislation or other legislation or the Articles of Association of the Company. The passing of resolutions for amendment of the Articles of Association of the Company or its dissolution requires a majority in favour of the resolution of at least two thirds of the voting share capital represented at the general meet- 10

11 ing. 16 Dirigent Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. 17 Forhandlingsprotokollen Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Alle beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal forhandlingsprotokollen, eller en bekræftet udskrift af denne, gøres tilgængelig for selskabets aktionærer. Forhandlingsprotokollen skal for hver beslutning som udgangspunkt indeholde en fuldstændig redegørelse for afstemningen, herunder oplysninger om (i) hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for, (ii) den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer, (iii) det samlede antal gyldige stemmer, (iv) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag og (v) antallet af eventuelle stemmeundladelser. Ønsker ingen af aktionærerne en fuldstændig redegørelse for afstemningen, jf. 17.4, er det kun nødvendigt i forhandlingsprotokollen at fastslå afstemningsresultatet for hver beslutning. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal afstemningsresultater offentliggøres på selskabets hjemmeside. 16 Chairman of the Meeting The Board of Directors shall appoint a chairman of the general meeting who conducts proceedings and decides all issues concerning the transaction of the business. 17 Minutes of Proceedings A short record of the business transacted at general meetings must be entered into a minute-book authorised for this purpose by the Board of Directors. The minute-book must be signed by the chairman of the meeting and the members of the Board of Directors attending the meeting. All resolutions must be entered into the minutebook. No later than 2 weeks after the general meeting, the minute-book or a certified transcript of the minute-book must be made available to the Company's shareholders. In respect of each resolution, the minute-book must include detailed information on the casting of votes, including information on (i) the number of shares in respect of which valid votes have been cast; (ii) the part of the share capital represented by such votes; (iii) the total number of valid votes; (iv) the number of votes cast in favour and against each proposed resolution; and (v) the number of shares in respect of which votes have not been cast. If no shareholder wishes to receive detailed information on the casting of votes; see Article 17.4, the minute-book only needs to include the voting result of each proposed resolution. The voting results must be published on the Company's website no later than 2 weeks after the general meeting. 18 Selskabets ledelse 18 Management of the Company 11

12 Bestyrelsen består af 3 til 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer. The Board of Directors shall have from three to seven members elected by the general meeting. The Board of Directors becomes operative by electing a Chairman among its members. Members of the Board of Directors need not be shareholders. Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen og afgår samlet på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 19 Bestyrelsen Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom. 20 Vederlag til bestyrelsen Bestyrelsen fastsætter selv sit vederlag, der helt eller delvist kan være incitamentsbaseret. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt og forsvarligt, under hensyntagen til arbejdets omfang samt hvad der anses som forsvarligt i forhold til selskabets og koncernens økonomiske stilling. 21 Direktionen Bestyrelsen ansætter 1 til 3 direktører i selskabet og fastsætter vilkår for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke Members of the Board of Directors are elected for one year at a time, and the Board of Dirctors shall resign en bloc at the annual general meeting. Members of the Board of Directors are eligible for re-election. 19 Board of Directors The Board of Directors is responsible for the overall management of the Company's affairs. The Board of Directors forms a quorum when more than half of its members are present. In case of equality of votes, the Chairman has the casting vote. The Chairman shall convene a meeting of the Board of directors when he deems it necessary or when a member of the Board of Directors or the Executive Board so demands. 20 Remuneration for the Board of Directors The Board of Directors fixes its own remuneration, which may be wholly or partly incentivebased. The remuneration may not exceed what is considered usual and warranted in view of the extent of the work and what is considered warranted relative to the financial position of the Company and the Group. 21 Executive Board The Board of Directors shall engage between one and three executive officers and shall lay down conditions for his or their position(s). The executive officer or officers may also be mem- 12

13 være bestyrelsens formand. 22 Tegningsregel Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt. bers of the Board of Directors, but may not be its Chairman. 22 Power to Bind the Company The Company is bound by the joint signatures of all the members of the Board of Directors, two members of the Board of Directors or of one member of the Executive Board and one member of the Board of directors. The Board of Directors may grant an individual or collective power of procuration. 23 Regnskab og revision Revision af selskabets regnskaber foretages af en på den ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor. 24 Selskabets regnskabsår Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 25 Årsrapporten Regnskabet i årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler om udbytte til aktionærer. 26 Retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen, jf. selskabslovens 139. Retningslinjerne kan ses på 23 Financial Statements and Audits The financial statements of the Company must be audited by a state-authorised public accountant elected at the Annual General Meeting. 24 Financial Year of the Company The financial year of the Company is from 1 January to 31 December. 25 Annual Report The financial statements of the annual report are presented with due regard for existing values and obligations and with adequate provision being made. If losses not written off remain from previous years, any profit must first be applied to write off such losses. As resolved by the general meeting, any residual amount will be applied for further reserves, transferred to retained earnings or distributed within the rules of applicable legislation on dividend to shareholders. 26 Guidelines for Incentive Pay to Members of the Board of Directors and the Executive Board Guidelines for incentive pay to members of the Board of Directors and the Executive Board have been adopted, cf. Section 139 of the Dan- 13

14 selskabets hjemmeside. ish Companies Act. The guidelines can be viewed on the Company s website... Vedtaget på bestyrelsesmøde afholdt den 11. november Approved at the board meeting held on 11 November

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 22. juni 2017 Translation This text has been prepared in Danish and in

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1. Name 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDT,IEGTER ARTICLES OF ASSOCIATION PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 323 57 903 September 2015 1. Selskabets navn 1. The Company's name l.l Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of the Company

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S Side 1 af 12 Head Office Vedtaget på den ordinære generalforsamling 11. april 2012 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE HARTMANN A/S 1 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er BRØDRENE HARTMANN A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No.

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for. Newcap Holding A/S. (CVR-nr ) (Central Business Register No. V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION for Newcap Holding A/S (CVR-nr. 13 25 53 42) (Central Business Register No. 13 25 53 42) 24. august 2016 Translation This text has been prepared in Danish and

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ATP ALPHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S CVR-nr. 27455743/Company Registration Number 27455743 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er ATP

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S

5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S 5. november 2010 ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S VEDTÆGTER NORDIC TANKERS A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Tankers A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION Bilag 1 VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION FOR / OF SOLRØD BIOGAS A/S CVR NR. 35 86 29 51 /CVR NO. 35 86 29 51 28. MAJ 2014 1. Selskabets navn 1. The name of the Company 1.1 Selskabets navn er "Solrød

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S

Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S 1. Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S Indholdsfortegnelse 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 11 1 Selskabets navn og formål 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION Proposed new Articles of Association as of 4 April 2012 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Trigon Agri A/S CVR-nummer 29801843/Company reg.no. 29801843 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S VEDTÆGTER LAND & LEISURE A/S (CVR-NR.: 31 22 65 11) ARTICLES OF ASSOCIATION LAND & LEISURE A/S (CVR NO.: 31 22 65 11) 1 Navn Name

Læs mere