Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nulpunktsmåling - i elektronik. Miljøprojekt nr. 1703, 2015"

Transkript

1 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Miljøprojekt nr. 1703, 2015

2 Titel: Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik Redaktion: Mette Stensbek Christensen (EPINION) Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade København K År: 2015 ISBN nr Ansvarsfraskrivelse: Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik. Må citeres med kildeangivelse. 2 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik

3 Indhold Forord... 4 Konklusion og sammenfatning Introduktion Baggrund Metode og målgruppe Lovmæssige regler for kemi i elektroniske produkter Opmærksomhed på og opdateringer om skadelig kemi Kilder til information om lovregler ROHS-direktivet Kendskab til RoHS-direktiv og indhold REACH-forordningen Kendskab til REACH-forordningen Lavspændingsdirektivet Kendskab til Lavspændingsdirektivet Kendskab til CE-mærkning Interne retningslinjer Firmapolicies omkring anvendelse af lovregler Information til forbrugerne Erfaring med kendskab til og overholdelse af direktiver Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik 3

4 Forord Regeringen og Enhedslisten ønsker at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi. Derfor er der afsat 20 mio. kr. i perioden til kampagnen Kemikontrollen Ren barndom, hvor fokus er at begrænse det kemikalietryk, som børn og unge under 14 år samt gravide udsættes for. Inden kontrollen igangsættes, skal producenter, disributører og forhandlere af elektronik rettet mod/anvendt af børn, unge og gravide informeres om reglerne. Derfor gennemføres en informationskampagne om kemi i elektronik. Projektet gennemføres i tre faser: Fase 1: Kvantitativ kendskabsmåling med nulpunktsmåling Fase 2: Kvalitative dybdeinterview med udvalgte virksomheder Fase 3: Informationsmateriale Det nærværende dokument rapporterer resultateterne af den indledende nulpunktsmåling. Her måles kendskabet til lovgivningen blandt relevante virksomheder, herunder både de specifikke kemikalieregler for elektronik (RoHS-direktivet) samt de generelle regler for kemi, der vedrører elektronik (REACH-forordningen). Endvidere undersøges kendskaber til andre relevante krav, f.eks. sikkerhedsmæssige krav (Lavspændingsdirektivet). Nulpunktsmålingen er gennemført i december Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik

5 Konklusion og sammenfatning Den kvantitative kendskabsmåling af virksomheders kendskab til lovgivning og miljøregler er gennemført som første fase i en informationskampagne om kemi i elektronik. Nulpunktsmålingens hovedformål er at give indsigt i kendskabet til områdets lovgivning og regler forud for informantionskampagnen, herunder kendskab til relevante direktiver, kilder anvendt til information omkring lovregler samt adfærd for håndtering af sådanne krav. 57 kernepersoner fra relevante virksomheder har deltaget i undersøgelsen, heriblandt både forhandlere, importører, leverandører og producenter fra forskellige brancher beskæftiger med elektronik. Kendskabsmålingen har følgende hovedkonklusioner: Knap halvdelen af de adspurgte virksomheder er i meget høj eller høj grad opmærksomme på, at der kan være skadelig kemi i elektroniske produkter. Lige over halvdelen af virksomhederne holder sig opdateret med de lovmæssige regler, dog er frekvensen for opdateringer blandt virksomhederne meget forskellig. Internettet og producenterne er de oftest nævnte, når der spørges åbent til virksomhedernes anvendte kilder til sådanne opdateringer. Af de relevante direktiver er kendskabet til RoHS-direktivet højest, nemlig 51 %. 37 % kender til Lavspændingsdirektivet, mens kun 18 % kender til REACH-forordningen. Generelt er det kun ganske få virksomheder, som har formulerede policies for, hvordan de skal forholde sig til lovreglerne i disse direktiver. En tredjedel af virksomhederne finder det meget nemt eller nemt at få kendskab til reglerne om elektroniske produkter, og lige over en tredjedel synes, det er meget nemt eller nemt at overholde reglerne. Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik 5

6 1. Introduktion 1.1 Baggrund Denne kvantitative kendskabsmåling med nulpunktsmåling er første fase i en informationskampagne om kemi i elektronik, som består af yderligere to faser. Nulpunktsmåling har til formål at give indsigt i hjulpet og uhjulpet kendskabet til lovgivningen og miljøregler på området hos relevante virksomheder. Derudover at undersøge kendskab til kilder til information om gældende lovregler, såvel som virksomhedernes adfærd for håndtering af lovgivningskrav. Målingen skal således fungere som input til det videre arbejde med informationskampagnen. 1.2 Metode og målgruppe Den kvantitative nulpunktsmåling er gennemført af Epinion. Data er indsamlet gennem telefoninterview (Computer-assisted telephone interviewing (CATI)) udført i perioden 04/12 08/ Interview er foretaget med kernepersoner i relevante virksomheder, som blandt andet er identificeret i Miljøstyrelsens forundersøgelse, Kortlægning af børn og gravides forbrug af elektronik og kosmetik. I alt 57 virksomheder, som beskæftiger sig med elektronik har, deltaget i undersøgelsen. Langt størstedelen af de adspurgte virksomheder er forhandlere af elektronik (91 %). 16 % af virksomhederne importerer elektronik, mens 14 % er leverandører. Blot 5 % er producenter af elektronik (se Figur 1). Forhandler 91% Importør 16% Leverandør 14% Producent 5% FIGUR 1 ER DIN VIRKSOMHED PRODUCENT, LEVERANDØR ELLER FORHANDLER AF ELEKTRONIK? Knap halvdelen, 46 %, af de adspurgte virksomheder beskæftiger sig med produkter, der benyttes af børn under 14 år. Yderligere 2 % er i tvivl om, hvorvidt dette er tilfældet, mens 53 % arbejder med elektronik, der ikke benyttes af børn under 14 år (se Figur 2). 6 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik

7 % 46% 2% FIGUR 2 PRODUCERER, LEVERER ELLER FORHANDLER DIN VIRKSOMHED ELEKTRONISKE PRODUKTER, SOM BRUGES AF BØRN UNDER 14 ÅR? Som Figur 3 viser, er virksomhederne fordelt på 12 forskellige brancher inden for både engros- og detailhandel. Den største andel, 23 %, er beskæftiget med engroshandel med hårde hvidevarer. Engroshandel med hårde hvidevarer 23% Detailhandel med elektriske husholdningsapparater Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr Radio- og tv-forretninger Engroshandel med radio og tv mv. 9% 11% 12% 16% Engroshandel med elektriske husholdningsartikler Detailhandel med computere, ydre enheder og software Engroshandel med computere, ydre enheder og software Trådløs telekommunikation Engroshandel med telekommunikationsudstyr Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr Detailhandel med telekommunikationsudstyr 2% 2% 2% 2% 5% 9% 9% FIGUR 3 FORDELINGEN AF VIRKSOMHEDER PÅ BRANCHE Figur 4 viser fordelingen af antallet af ansatte hos de deltagende virksomheder. Virksomhederne er næsten alle små eller mellemstore virksomheder, blot en enkelt virksomhed har mere end 200 ansatte % 26% 2-4 ansatte 5-9 ansatte ansatte 9% 7% 5% 4% 2% ansatte ansatte ansatte ansatte FIGUR 4 FORDELRING AF ANTAL ANSATTE I DE 57 VIRKSOMHEDER Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik 7

8 2. Lovmæssige regler for kemi i elektroniske produkter Knap halvdelen af de adspurgte virksomheder er i meget høj eller høj grad opmærksomme på, at der kan være skadelig kemi i elektroniske produkter. 54 % af virksomhederne holder sig opdateret med de lovmæssige regler, dog er der stor variation ift hvor ofte de gør det. I en åben besvarelse angives internettet og producenterne som de oftest anvendte kilder til opdateringer om lovregler (begge udgør 11 % af besvarelserne), mens 4 % af virksomhederne uhjulpet angiver Miljøstyrelsens hjemmeside som kilde. Den største andel, 61 %, angiver dog, at de aldrig besøger Miljøstyrelsens hjemmeside med henblik på at finde information om lovreglerne. 2.1 Opmærksomhed på og opdateringer om skadelig kemi Knap halvdelen af de adspurgte virksomheder er i høj grad eller meget høj grad opmærksomme på, at der kan være skadelig kemi i elektroniske produkter (henholdsvis 26 % og 21 %). 30 % er i nogen grad eller lav grad opmærksomme på dette (henholdsvis 14 % og 16 %). 19 % er slet ikke opmærksomme på risikoen for farlig kemi (se Figur 5). 3 25% 2 15% 1 5% 21% I meget høj grad 26% 19% 14% 16% 4% I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke FIGUR 5 I HVOR HØJ GRAD ER DIN VIRKSOMHED OPMÆRKSOM PÅ, AT DER KAN VÆRE SKADELIG KEMI I ELEKTRONISKE PRODUKTER? Som det fremgår af Figur 6 holder 32 % af virksomhederne sig ikke opdateret med lovmæssige regler. 28 % af de adspurgte holder sig opdateret halvårligt eller oftere, og 14 % opdateres årligt. 12 % opdaterer sig sjældnere end en gang om året. 8 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik

9 35% 3 25% 2 15% 1 5% 28% En gang hvert halve år eller oftere 14% Cirka en gang om året 12% Sjældnere end en gang om året 32% Aldrig 14% Ved ikke FIGUR 6 HVOR OFTE HOLDER DIN VIRKSOMHED SIG OPDATERET MED DE LOVMÆSSIGE REGLER FOR SIKKERHED OG KEMI I ELEKTRONISKE PRODUKTER? 2.2 Kilder til information om lovregler I en åben besvarelse angiver knap en fjerdedel af de adspurgte virksomheder, at de holder sig opdateret omkring lovmæssige regler gennem deres eksterne samarbejdspartnere (producenter 11 %, leverandører 9 % og distributører 4 %). Yderligere 4 % får deres opdateringer internt fra andre dele af organisationen (fx moderselskabet). Næsten en femtedel, 18 %, opdateres digitalt ved hjælp af s eller internettet (4 % benytter Miljøstyrelsens hjemmeside specifikt). 9 % angiver brancheblade og faglitteratur, mens 7 % får deres opdateringer fra forskellige brancheorganisationer og 7 % holder sig opdateret via medierne. DPA-Systems er kilde til opdaterringer for 5 % af virksomhederne, og 4 % benytter sig af EUdirektiverne til disse opdateringer. Endelig er der 9 % som ikke ved, hvordan deres virksomhed holder sig opdateret omkring lovmæssige regler (se Figur 7). Internettet 11% Producenter 11% Leverandører 9% Brancheblade og faglitteratur 9% Medierne 7% s 7% Brancheorganisationer 7% DPA-Systems 5% EU-direktiver 4% Distributører 4% Internt i organisationen 4% Ved ikke 9% FIGUR 7 IGENNEM HVILKE MEDIER OG KILDER HOLDER DIN VIRKSOMHED SIG OPDATERET MED DE LOVMÆSSIGE REGLER FOR SIKKERHED OG KEMI I ELEKTRONISKE PRODUKTER Som det fremgår af Figur 8 angiver 61 %, at de aldrig benytter Miljøstyrelsens hjemmeside til at holde sig informeret. 9 % anvender hjemmesiden halvårligt eller oftere, mens 9 % anvender den årligt, 11 % anvender Miljøstyrelsens hjemmeside sjældnere end en gang om året. Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik 9

10 7 6 61% % 9% 11% 11% En gang hvert halve år eller oftere Cirka en gang om året Sjældnere end en gang om året Aldrig Ved ikke FIGUR 8 HVOR OFTE ANVENDER DIN VIRKSOMHED MILJØSTYRELSENS HJEMMESIDE TIL AT HOLDE SIG INFORMERET? 10 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik

11 3. ROHS-direktivet Blandt de deltagende virksomheder er det cirka halvdelen, 51 %, som kender til RoHS-direktivet, men kun en fjerdedel ved, hvad direktivet omhandler. 84 % af respondenterne ved ikke, hvilke stoffer RoHS-direktivet forbyder. 62 % af de virksomheder, som angiver, at deres produkter benyttes af børn under 14 år er ikke bevidste om, at elektronisk legetøj skal overholde både RoHS-regler og reglerne i Legetøjsdirektivet. 3.1 Kendskab til RoHS-direktiv og indhold 51 % af respondenterne kender til RoHS-direktiver. Heraf har de 26% blot hørt om direktivet, mens 25 % mener, de ved, hvad det handler om (se Figur 9). 5 47% % 26% 2 1 2% Ja, og jeg ved, hvad det handler om Ja, men jeg har kun hørt om det Nej Ved ikke FIGUR 9 KENDER DU, ELLER HAR DU HØRT OM ROHS-DIREKTIVET, DER BEGRÆNSER VISSE FARLIGE STOFFER I ELEKTRONIK? Figur 10 viser, at 84 % af de adspurgte ikke uhjulpet kan nævne, hvilke stoffer RoHS-direktivet forbyder. 14 % mener, det er bly, der forbydes, mens 4 % mener, der er tale om kviksølv og 2 % mener, det er krom, der forbydes. Ved ikke Bly Kviksølv Krom BBP VI PBDE Nikkel HBCDD DINP DEHP Cadmium Arsen 4% 2% 2% 14% 84% FIGUR 10 VED DU, HVILKE STOFFER ROHS-DIREKTIVET FORBYDER? Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik 11

12 Blandt de virksomheder, som beskæftiger sig med elektroniske produkter, som bruges af børn under 14 år, ved 19 % at elektronisk legetøj skal overholde reglerne i både RoHS- og legetøjsdirektivet. 62 % svarede vidste ikke dette (se Figur 11) % 19% 19% FIGUR 11 VIDSTE DU, AT ELEKTRONISK LEGETØJ SKAL OVERHOLDE BÅDE ROHS-REGLERNE OG REGLERNE I LEGETØJSDIREKTIVET? ANTAL BESVARELSER (N)=26 12 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik

13 4. REACH-forordningen Kendskabet til REACH-forordningen og dens indhold er meget lavt. 82 % angiver, at de ikke kender til forordningen. 89 % kender ikke deres forpligtelser i forhold til SVHC-stoffer på kandidatlisten. Blandt de deltagende virksomheder er 84 % ikke opmærksomme på REACHgodkendelsesordningen for stoffer i elektronik. Endelig svarer 86 % af virksomhederne, at de ikke ved, om der er stoffer på bilag 17 i forordningen, som ikke må være i elektronik. 4.1 Kendskab til REACH-forordningen 18 % af respondenterne kender til REACH-forordningen. Halvdelen af disse, 9 %, har blot hørt om direktivet, mens den anden halvdel mener, de ved, hvad det handler om. Hele 82 % svarer, de ikke har hørt om direktivet (se Figur 12) % 9% Ja, og jeg ved, hvad det handler om Ja, men jeg har kun hørt om det 82% Nej Ved ikke FIGUR 12 KENDER DU, ELLER HAR DU HØRT OM REACH-FORORDNINGEN I FORHOLD TIL KEMISKE STOFFER I ELEKTRONIK? Hele 89 % angiver, at de ikke kender deres forpligtelser i forhold til SVHC-stoffer. 7 % kender deres forpligtelser, mens 4 % svarer ved ikke (se Figur 13) % % 4% FIGUR 13 KENDER DU DINE FORPLIGTIGELSER I FORHOLD TIL SVHC-STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN? DER ER I 2014 TALE OM CA. 150 STOFFER. Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik 13

14 Det ses af Figur 14, at 84 % af virksomhederne ikke er opmærksomme på REACHgodkendelsesordningen for stoffer i elektronik. 12 % angiver, at de er opmærksomme på ordningen, mens 4 % svarer ved ikke % 12% 4% FIGUR 14 ER DU OPMÆRKSOM PÅ REACH GODKENDELSESORDNINGEN FOR STOFFER I ELEKTRONIK F.EKS. FTALATER I PVC I LEDNINGER ELLER FLAMMEHÆMMEREN, HBCDD? 89 % af virksomhederne ved ikke, om der er stoffer på bilag 17 i REACH-forordningen, som ikke må være i elektronik. Kun 2 % er bevidste om dette (se Figur 15) % 12% 2% FIGUR 15 VED DU, OM DER ER STOFFER PÅ BILAG 17 I REACH-FORORDNINGEN, SOM MAN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, IKKE MÅ VÆRE I ELEKTRONIK? 14 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik

15 5. Lavspændingsdirektivet Lige over en tredjedel af virksomhederne, 37 %, kender til Lavspændingsdirektivet, og 25 % kender endvidere til indholdet af direktivet. Langt størstedelen af respondenterne, 88%, ved, at elektronisk udstyr skal CE-mærkes i forhold til RoHS- og lavspændingsdirektivet, men kun 36 % ved, hvilke krav de skal opfylde i forbindelse med CE-mærkningen. 74% ved ikke, hvad en overensstemmelseserklæring er. 38 % af virksomheder, hvis produkter bruges af børn under 14 år er opmærksomme på reglerne omkring tilgængelighed til batterier i produkter, der anvendes til børn. 39 % af de adspurgte virksomheder angiver, at deres produkter er vedlagt advarsler om anvendelse af små batterier. 28 % er i tvivl om, hvorvidt det er tilfældet. Halvdelen af virksomhederne er ikke bevidste om faren for kemiske reaktioner, hvis knapcellebatterier puttes i munden. 5.1 Kendskab til Lavspændingsdirektivet Som det ses af Figur 16 kender 37 % af respondenterne til Lavspændingsdirektivet, mens 63 % ikke kender til det. En fjerdeldel af de adspurgte mener endvidere, de ved, hvad direktivet handler om % % 2 12% 1 Ja, og jeg ved, hvad det handler om Ja, men jeg har kun hørt om det Nej Ved ikke FIGUR 16 KENDER DU, ELLER HAR DU HØRT OM LAVSPÆNDINGSDIREKTIVET FOR ELEKTRONISKE PRODUKTER? Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik 15

16 5.2 Kendskab til CE-mærkning 88 % af respondenterne enten ved eller har hørt, at elektronisk udstyr skal CE-mærkes i forhold til RoHS- og Lavspændingsdirektiverne. Kun 12 % vidste ikke, at det forholder sig sådan (se Figur 17) % % FIGUR 17 VED DU, ELLER HAR DU HØRT, AT ELEKTRONISK UDSTYR SKAL CE-MÆRKES I FORHOLD TIL ROHS- OG LAVSPÆNDINGSDIREKTIVET? Blandt de 88 % som ved, at elektronisk udstyr skal CE-mærkes, ved 36 % yderligere også, hvilke krav, de skal opfylde i forbindelse med mærkningen. 64 % kender ikke kravene (se Figur 18) % 36% FIGUR 18 VED DU, HVILKE KRAV DU SKAL OPFYLDE IFM. CE-MÆRKNING AF ELEKTRONIK? ANTAL BESVARELSER (N)=50 Som det fremgår af Figur 19, ved 74 % af respondenterne ikke, hvad en overensstemmelseserklæring er. 7 % ved, hvad erklæringen er, mens 19 % både ved, hvad den er, og hvordan den skal udfyldes % Ja, jeg ved både, hvad det er, og hvordan den udfyldes 7% Ja, jeg ved, hvad det er, men IKKE hvordan den udfyldes 74% Nej Ved ikke FIGUR 19 VED DU, HVAD EN OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ER, OG HVORDAN DEN UDFYLDES? 16 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik

17 Blandt de virksomheder, hvis produkter bruges af børn under 14 år, er 38 % opmærksomme på reglerne omkring tilgængelighed til batterier i produkter, der anvendes til børn. 62 % er ikke opmærksomme på dette (se Figur 20) % 38% FIGUR 20 ER DU OPMÆRKSOM PÅ REGLERNE OMKRING ADGANGSKRAV/TILGÆNGELIGHED TIL BATTERIER I PRODUKTER, DER ANVENDES TIL BØRN? ANTAL BESVARELSER (N)=26 39 % af de adspurgte virksomheder angiver, at deres produkter er vedlagt advarsler om anvendelse af små batterier. 39 % angiver, at dette ikke er tilfældet, mens 28 % er i tvivl (se Figur 21) % 33% 28% 2 1 FIGUR 21 ER DIN VIRKSOMHEDS PRODUKTER VEDLAGT ADVARSLER OM ANVENDELSE AF SMÅ BATTERIER KNAPCELLER O.L., NÅR PRODUKTERNE ANVENDER DENNE TYPE BATTERIER? Det fremgår af Figur 22, at halvdelen af virksomhederne ikke er bevidste om faren ved den kemiske reaktion, som kan opstå, hvis knapcellebatterier puttes i munden eller sluges. 44 % svarer, at de er bevidste om dette, mens 5 % er i tvivl % 44% 5% FIGUR 22 ER DIN VIRKSOMHEDEN OPMÆRKSOM PÅ FAREN VED DEN KEMISKE REAKTION, DER KAN OPSTÅ, HVIS KNAPCELLEBATTERIER PUTTES I MUNDEN ELLER SLUGES? Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik 17

18 6. Interne retningslinjer De færreste virksomheder har formulerede policies eller regler for, hvordan de skal forholde sig til lovreglerne. Det gælder både i forbindelse med RoHS-, REACH- og Lavspændingsdirektiver. Knap halvdelen, 47 %, af virksomhederne informerer ikke sine forbrugere om farerne ved de produkter, de beskæftiger sig med. En tredjedel af virksomhederne finder det meget nemt eller nemt at få kendskab til reglerne om elektroniske produkter, og lige over en tredjedel synes, det er meget nemt eller nemt at overholde reglerne. 6.1 Firmapolicies omkring anvendelse af lovregler Langt størstedelen af de adspurgte virksomheder har ingen formulerede policies eller regler omkring anvendelsen af lovreglerne i det omtalte direktiver. 88 % af virksomhederne har ingen policies omkring anvendelsen af RoHS-direktivet. For REACH-direktivet er dette tal 89 %, mens det for Lavspændingsdirektivet er 88 % (se Figur 23) % 89% 88% % 7% 9% 4% 4% 4% RoHS-direktivet REACH-direktivet Lavspændingsdirektivet FIGUR 23 HAR DIN VIRKSOMHED NOGEN FORMULEREDE POLICIES ELLER REGLER FOR, HVORDAN MAN ANVENDER LOVREGLERNE I DE DIREKTIVER, VI HAR SPURGT IND TIL? 6.2 Information til forbrugerne Knap halvdelen, 47 %, af virksomhederne informerer ikke sine forbrugere om farerne ved de produkter, de beskæftiger sig med. Kun 16 % informerer i meget høj eller høj grad forbrugerne, mens 30 % i nogen eller lav grad giver denne information (se Figur 24). 18 Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik

19 5 47% % I meget høj grad 16% 14% 5% 7% I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke FIGUR 24 I HVOR HØJ GRAD INFORMERER DIN VIRKSOMHED FORBRUGERNE AF JERES PRODUKTER OM FARERNE VED DE PRODUKTER, I HÅNDTERER ELLER SÆLGER? 6.3 Erfaring med kendskab til og overholdelse af direktiver Det fremgår af Figur 25, at en tredjedel af virksomhederne finder det meget nemt eller nemt at få kendskab til reglerne om elektroniske produkter. 19 % synes hverken, det er nemt eller svært, mens 11 % synes, det er svært at få kendskab. Cirka en tredjedel, 32 %, af de adspurgte virksomheder kan ikke vurdere, om det er nemt eller svært det er at få kendskab til reglerne om elektroniske produkter % 21% 19% 11% 5% 32% Meget nemt Nemt Hverken nemt eller svært Svært Meget svært Ved ikke FIGUR 25 HVOR NEMT ELLER SVÆRT, OPLEVER DIN VIRKSOMHED, DET ER AT FÅ KENDSKAB TIL REGLERNE OM ELEKTRONISKE PRODUKTER? Lige over en tredjedel, 35 %, af virksomhederne synes, det er meget nemt eller nemt at overholde reglerne om elektroniske produkter, mens 7 % synes, det er svært. 23 % synes hverken, det er nemt eller svært. 35 % svarer ved ikke til dette spørgsmål (se Figur 26). 4 35% % 21% 23% 1 7% Meget nemt Nemt Hverken nemt eller svært Svært Ved ikke FIGUR 26 HVOR NEMT ELLER SVÆRT, OPLEVER DIN VIRKSOMHED, AT DET ER AT OVERHOLDE REGLERNE OM ELEKTRONISKE PRODUKTER? Nulpunktsmåling - Informationskampagne om kemi i elektronik 19

20 Nulpunktsmåling Informationskampagne om kemi i elektronik Rapporten beskriver danske virksomheders kendskab til regler for kemi for elektronik. Der er fokus på mindre danske elektronikforhandlere. Under halvdelen af de adspurgte virksomheder havde ikke kendskab til de vigtigste regelsæt. Strandgade København K Tlf.: (+45) www. mst.dk

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Birte Børglum, Kemikalieinspektionen

Læs mere

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef Uønsket kemi i gør-det-selv butikker Claus Jørgensen Projektchef Forbrugerrådet Tænk Kemi Oprettet i november 2014: 15,3 mio. kr. bevilling (2014-16) Forlænget 2017-2019 (9 mio. kr.) Formål for Forbrugerrådet

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Kontorchef Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Kemikalier REACH Affaldslovgivning Anden lovgivning De gode eksempler og de dårlige Hindringer?

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse National workshop om hormonforstyrrende stoffer Regulering Muligheder for regulering og forebyggelse Elisabeth Paludan, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN

EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN NOTAT den 5. oktober 2015 PLANMILJØ APS ELLEVEJ 5 ØSTRUP 3670 VEKSØ T: 46 76 24 00 WWW.PLANMILJOE.DK 1 INDLEDNING OG METODE... 3 2 FORMÅL OG METODE... 4 3

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber

Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2004 Muligheder for digitalisering af de grønne regnskaber Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus Miljøstyrelsen vil

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner

Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Kortlægning af migration af nikkel fra mobiltelefoner Jane Pors, Mette Damgaard og Inge Bondgaard Eurofins Danmark Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Nr. 101 2009 Miljøstyrelsen vil, når

Læs mere

Rapport. for undersøgelse af brugernes opfattelse af Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkters Besvarelse af henvendelser

Rapport. for undersøgelse af brugernes opfattelse af Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkters Besvarelse af henvendelser Rapport for undersøgelse af brugernes opfattelse af Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkters Besvarelse af henvendelser samt brugernes anvendelse af Energistyrelsens vejledninger Januar

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Notat om undersøgelse & Tabelrapport

KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Notat om undersøgelse & Tabelrapport Udført for Sundhedsstyrelsen af Epinion A/S 2007 KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Notat om undersøgelse & Tabelrapport KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Del 1: Notat om undersøgelsen Del 2: Tabelrapport Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015.

1033 medlemsvirksomheder har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne er indsamlet i uge 3 og 4 2015. Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder. Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne

Læs mere

G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage

G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage G-dages påvirkning af arbejdsgivere Evaluering af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage Reglen om tre arbejdsgiverbetalte ledighedsdage de såkaldte G-dage er en upopulær størrelse blandt selvstændige. Det

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014 t Lydbøger og teknologianvendelse 17922 NOTA 31. mar 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100 DI Handels konjunkturanalyse September 8 Handel i tal Omsætning Engroshandlens omsætning er steget med 1/3 i løbet af de seneste 3 år. Alene inden for sidste år, er omsætningen i engroshandel steget med

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Disposition. Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark. Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel

Disposition. Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark. Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel Nye WEEEregler og -krav Miljøstyrelsen v/søren Freil og Lis Vedel Dakofa-konference den 12. marts 2012 Disposition Hvilke krav stiller det nye WEEE- direktiv? Implementering i Danmark Ny y elektronikaffaldsbekendtgørelse

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning

Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Erhvervs- & Selskabsstyrelsen Direktoratet for FødevareErhverv Landmænds viden om den ny enkeltbetalingsordning Spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte landmænd og konsulenter September 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007

Post Danmark. Danskernes brevvaner. Januar 2007 Post Danmark Danskernes brevvaner Januar 2007 Undersøgelsens hovedresultater Det fysiske brev vurderes som vigtigste kommunikationskanal. Mere end halvdelen af befolkningen foretrækker generelt at blive

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1

Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget. Project Report 1 t Borgmesterrundspørge om omprioriteringsbidraget Project 20284 - Report 1 FOA & BUPL 8. mar 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten

Medlemsundersøgelse. Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Medlemsundersøgelse Virksomhedernes syn på en lempelse af revisionspligten Regeringen planlægger som en del af afbureaukratiseringsplanen at lave yderligere lempelser i revisionspligten for knap 70.000

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune

Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune [dato] Klimaundersøgelse blandt virksomheder i Roskilde kommune ErhvervsFORUM Roskilde & Roskilde kommune August 2014 Indhold Baggrund og metode Resultater Vurdering af Roskilde som erhvervskommune Sagsbehandlingen

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn

Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Undersøgelse: de danske fødevarevirksomheder sover tornerosesøvn Februar 2008 2 1. Baggrund Operate A/S har via en webbaseret spørgeskemaundersøgelse samt telefoniske opfølgning undersøgt, hvordan de små

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

Velkommen. REACH og CLP dialogmøde. Status ved Bent Horn Andersen

Velkommen. REACH og CLP dialogmøde. Status ved Bent Horn Andersen Velkommen REACH og CLP dialogmøde Status ved Bent Horn Andersen 1. juni 2007 Vedtagelse af REACH 0 år I kraft undt. * 1 år 1½ år Registrering af nye stoffer Præregistrering alle stoffer Phase-in stoffer

Læs mere

Virksomheders tilgang til overholdelse af kemikalielovgivningen ved import

Virksomheders tilgang til overholdelse af kemikalielovgivningen ved import Virksomheders tilgang til overholdelse af kemikalielovgivningen ved import Miljøstyrelsen Seminar om kemikalielovgivning og import fra ikke EU lande 3. oktober 2012 Herget.dk Mette Herget Cand pharm, Kemikonsulent

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Haveaffaldsanalyse Fensmark Næstved Kommune 2016

Haveaffaldsanalyse Fensmark Næstved Kommune 2016 Haveaffaldsanalyse Fensmark Næstved Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Adfærd og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Information Side 19

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer?

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Bent Horn Andersen, Funktionsleder. Miljøstyrelsen Kemikalier Oversigt Risikovurdering af kemiske stoffer Forsigtighedsprincippet

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020. Kemikaliedag. 11. november Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020. Kemikaliedag. 11. november Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet Kemikaliedag 11. november Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet Den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet Medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på virksomhederne ved

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere