Møllevænget & Storgaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllevænget & Storgaarden"

Transkript

1 Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. januar 2014 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Thorkild Westergaard Andersen (TWA) Kaj Herholdt Madsen (KHM) Elsebeth Andersen (EA) Vibeke Leensbak (VL) Kristina Poser (KPO) Heine Bertelsen (HBE) Peter Rosborg (PR) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Karin Jensen - referent (KAJ) Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 2

3 Dagsorden Side 281. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Forslag til ændring af forretningsgang i forbindelse med godkendelse og udsendelse af referater Budgetopfølgning Indkøb af advokathjælp Styringsdialog Tilbud på ændring af dækningssum for bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring for almene boligorganisationer Forvaltningsrevision Driftscentrene a - Besøg i DAB b LUKKET PUNKT c - Status organisering i driftscentrene d - Fordelingsnøgler i afdelingerne e - Driftscenter Midtbyen Separat forvaltning Status for låneoptag Kurser for bestyrelsesmedlemmer Udlejningssituationen a - Status for tomgangslejemål b - Afdeling 69 tomgangslejemål Repræsentantskabsmøde den 18. marts a. Nyt punkt: Informationer ved møder skal være juridisk gyldige Orienteringer a - Formandens orientering b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer c - Nyt fra administrationen Aktionsplan Fremtidig mødeoversigt Eventuelt Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 3

4 281. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. At bestyrelsen godkender dagsorden Dagsorden med bilag fremsendt pr. den 21. januar 2014 til bestyrelsen TWA bød velkommen og appellerede til at man gjorde punkterne så korte som muligt, da der var mange punkter på dagsordenen. Der var ros fra VL i forhold til referatet som var af god kvalitet. HBE ønskede at få et punkt på dagsordenen Når administrationen deltager i møder skal informationerne være juridisk gyldige. Punktet blev sat på som punkt 294a. Herefter blev dagsordenen godkendt Godkendelse af referat Referat af møde i bestyrelsen tirsdag den 5. november 2013 udsendt til bestyrelsen pr. den 25. november Der er indkommet nedenstående kommentarer til referatet. Efter aftale med TWA rettes punkt 274a til: Nyt punkt: Godkendelse af udkast til MS-brevpapir. TWA Orienterede om at der var nedsat en arbejdsgruppe fra s bestyrelse. Denne gruppe havde lavet udkast til brevpapir for samtlige boligorganisationer. Udkast omdelt med forslag til brevpapir for Møllevænget & Storgaarden. At bestyrelsen godkender forslag til brevpapir Bestyrelsen havde en kort drøftelse af det foreslåede brevpapir, hvor et bestyrelsesmedlem mente, at det var en udradering af. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 4

5 Da der ikke var enighed i bestyrelsen var der afstemning om det foreslåede brevpapir. Forslaget blev godkendt af bestyrelsen med 6 for 1 imod EA stemte imod forslaget, da hun mente det ville udradere. at bestyrelsen godkender referatet at bestyrelsen underskriver det godkendte referat TWA konstaterede at udsendelse af redegørelsen der afklarede, hvor ansvaret lå og hvem der afholdt udgifterne, hvis medarbejdere i eller Møllevænget & Storgaarden lavede fejl, som aftalt i november 2013, endnu ikke var udsendt. Han ønskede punktet sat i aktionsplanen. Herefter godkendte og underskrev bestyrelsen referatet Revisionsprotokol Revisionsprotokollen medbringes på mødet og fremlægges til orientering. KAJ orienterede om at der intet nyt var i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Forslag til ændring af forretningsgang i forbindelse med godkendelse og udsendelse af referater Formanden for bestyrelsen foreslår en ændring af forretningsgangen i forbindelse med godkendelse og udsendelse af referater. Ændringen foreslås som følger: 1. Der udfærdiges et udkast til et referat af administrationen 2. Formanden gennemgår og godkender referatet 3. Referatet udsendes til mødedeltagerne og offentliggøres Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 5

6 4. Dersom én eller flere mødedeltagere har indsigelse til det udsendte referat skal dette meddeles til administrationen senest 5 dage efter at referatet er udsendt 5. Indsigelsen vil indgå som et punkt på næste mødes dagsorden og vil blive behandlet på mødet. At bestyrelsen drøfter og beslutter om der skal ske ændring af forretningsgang i forbindelse med godkendelse og udsendelse af referater TWA begrundede hvorfor han ønskede ovenstående med, at bestyrelsen havde ansvaret for boligorganisationen, og at han som formand var øverst ansvarlig. EA brød sig ikke om ovenstående forretningsgang. TWA: Forklarede at det var samme forretningsgang som havde været gældende ved den tidligere formand. Forretningsgangen blev herefter enstemmigt vedtaget Budgetopfølgning På sidste møde blev det besluttet at det ikke længere var nødvendigt med likviditetsoversigt. I stedet blev det besluttet at følge budgettet. Budgetopfølgning pr. 15. januar 2014 TWA gennemgik budgetopfølgningen. Der var lagt et meget stramt budget for 2013/14. Administrationsbidraget vil efterfølgende blive opkrævet kostægte hos lejerne. Merforbrug opkræves hos lejerne og besparelser overføres til arbejdskapitalen. På konto 514 mente han, at der var en underbudgettering på kr. TWA oplyste at der var konteret kr. til gårdmandsudgifter for Reberbanevej 8, disse skulle fjernes. Administrationen undersøger og følger op på om der stadig fejlkonteres på konto 514. Bestyrelsen ønskede fremover note på konto 514. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 6

7 286. Indkøb af advokathjælp Formanden foreslår at formand og næstformand bemyndiges til at indkøbe advokathjælp efter behov. At bestyrelsen bemyndiger formand og næstformand til at indkøbe advokathjælp efter behov TWA orienterede om at bestyrelsen havde modtaget et brev fra Randers Kommune vedrørende en eventuel budgetoverskridelse grundet køb af advokathjælp. Kommunen ønskede en redegørelse for, hvorledes dette forhold forventes at blive bragt i orden samt tidsrammen for dette. Advokaten indsender redegørelsen til kommunen inden 3. februar TWA redegjorde for formålet med at søge advokathjælp, hjælpen skulle bruges til at tilsikre at der ikke blev begået ulovligheder. Han ønskede at bestyrelsen løbende kunne få rådgivning fra advokat. TWA mente at lånet til på 5 mio. kr. var ulovligt. TWA rundsendte gældsbrevet for de 5 mio. kr. Møllevænget & Storgaarden havde udlånt til og mente at pengene var placeret i et tomt hul. Der var kun 5,3 mio. kr. i arbejdskapital da man udlånte 5 mio. kr., dette efterlod kun tilbage, hvilket var ulovligt. Afdeling 57s behov for 3,6 mio. kr. + 1,5 mio. kr. var også ved advokaten angående om Møllevænget & Storgaarden skulle udlåne beløbene over 50 år. Randers Kommunes advokat fastholdt at lån ikke kunne ydes til færdigfinansiering. Randers Kommune var af den opfattelse at det var ulovligt at lade afdeling 57 låne de 5,1 mio. kr. Møllevænget & Storgaardens dispositionsfond skulle afholde udgiften. Administrationen havde tidligere indstillet, at der kunne ydes lån fra dispositionsfonden til finansiering. Der er en tvist med Randers Kommune om hvem der skulle udlåne og hvordan lånene skulle udlånes. Tvisten ligger hos Randers Kommune til afgørelse. TWA ønskede ikke at underskrive dokumenter inden han kendte lovligheden af disse. Efter styringsdialogmødet den 3. december, vurderede formandskabet at der var behov for advokathjælp vedr. finansieringen i driftscenter Øst, da der var hævet 3,4 mio. kr. fra berørte afdelingers hensættelseskonti uden at beslutningsgrundlaget var lovligt, samt i forbindelse med overførslen af gælden på ca. 3,4 mio. kr. til hovedforeningen. HBE forudser store problemer for bestyrelsen. DAB er sat til at rydde op, det gør DAB og finder fejl. Han synes derfor at ekstern advokathjælp er rigtigt godt. DAB er indsat af Randers Kommune. Det er bestyrelsen der vil blive gjort ansvarlig. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 7

8 TWA orienterede om at det nu var klarlagt at bestyrelsesmedlemmerne frit kan deltage i de møder de ønsker. Han mente at forsikringspræmien ved bestyrelses- og forretningsføreransvar var for lille. Han læste op af notat med forslag til repræsentantskabet med ændring af budget for 2013/14 på 50 kr. pr lejemålsenhed til indkøb af advokathjælp, som han ønskede bestyrelsen skulle tilslutte sig. EA tilkendegav at hun mente at det var spild af penge. Bestyrelsen kunne få hjælp fra Tilsynet, hvis man ønskede dette. TWA gjorde opmærksom på, at han ikke havde tillid til Tilsynet. Han mente at Randers Kommune havde svigtet tilsynet med Møllevænget & Storgaarden og var medansvarlig for at Møllevænget & Storgaarden var i svære økonomiske vanskeligheder. Derfor var kommunen modpart i disse sager. KHM og PR kunne tilslutte sig mistilliden til kommunen. KHM og TWA kunne ikke sidde overfor jurister uden advokathjælp. EA fandt det betænkeligt at Randers Kommune blev opfattet som modpart og fjende. Hun understregede at boligforeningen kunne have tillid til kommunen og fandt at ekstern advokathjælp var Galimatias. Forslaget om at medtage budgetændring på 50 kr. pr lejemålsenhed for 2013/14 på repræsentantskabsmødet blev vedtaget Styringsdialog Den 3. december 2013 var der styringsdialogmøde mellem bestyrelsen og Randers Kommune. Til mødet var hele bestyrelsen inviteret. Der var afbud fra Kristina Poser. Formanden orienterer om mødet. Referat fra styringsdialog med Randers Kommune DLA orienterede om mødet med Tilsynet. Det ville højst sandsynligt blive nødvendigt at lave en ansøgning om dispensation for dispositionsfondens betalinger til afdelingerne for tab ved lejelejlighed og fraflytninger. Når regnskabet foreligger, vil der være gået et halvt år af indeværende år og på det tidspunkt vil der tegne sig et billede af dispositionsfondens udgifter til ovenstående. På det tidspunkt kan der så laves en ansøgning om dispensationen. Afdelingernes indbetalinger 554 kr. pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden. Dispositionsfonden skal herefter betale tabene ved lejeledighed og fraflytninger der ligger ud over 313 kr. pr. lejemålsenhed. Dette er uholdbart, derfor bør der søges om fritagelse for dispositionsfonden. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 8

9 Problemstillingen medtages på regnskabsmødet den 17. februar. Redegørelse vedr. den økonomiske genopretningsplan laves når regnskabet foreligger. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Tilbud på ændring af dækningssum for bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring for almene boligorganisationer Formanden er fra 2 uafhængige advokater orienteret om at den nuværende dækningssum i den kombinerede bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring på kr. pr. forsikringsår, dog højst kr. pr. forsikringsbegivenhed er sat for lavt. Han ønsker derfor at bestyrelsen skal hjemtage tilbud på ændring af dækningssummen til kr. pr. forsikringsår og højst kr. pr. forsikringsbegivenhed. At bestyrelsen drøfter forslaget og træffer beslutning om der skal indhentes tilbud på ændring af dækningssummen TWA orienterede om at han havde hørt fra 2 uafhængige advokater at dækningssummen er for lille. Han omdelte herefter gældende police. Da policen dækkede alle selskaberne i havde dækningssummen været med på bestyrelsesmøde i dagen før. Problemet var at hvis dækningssummen blev højere kunne præmien risikere at blive meget høj, da det var vanskeligt at forhøje eller tegne nye forsikringer, når der verserede sager som kunne udløse skadesdækning. Økonomichef Jan Petersen fra DAB vil tage kontakt til TopDanmark om de vil hæve dækningssummerne. En anden mulighed var at Møllevænget & Storgaarden selv tegnede en tillægsforsikring evt. ved et andet selskab. Bestyrelsen besluttede at Jan Petersen fra DAB skal kontakte TopDanmark for at høre, hvad det vil koste at hæve dækningssummen. Hvis ikke det er tilfredsstillende kan man høre fra andre selskaber Forvaltningsrevision I henhold til lovgivningen skal boligorganisationer og almene administrationsorganisationer gennemføre forvaltningsrevision hvert år efter en nærmere angivet plan. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 9

10 Forvaltningsrevisionen gennemføres normalt således at der kan afrapporteres om resultaterne i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet. De udvalgte områder, metode og resultater beskrives i revisionsprotokollatet, og det er dermed revisionens ansvar at efterse at der er gennemført forvaltningsrevision og påtegne denne med eventuelle bemærkninger. For boligforeninger som er administreret af en almen administrationsorganisation, er det tilstrækkeligt at administrationsorganisationen gennemfører forvaltningsrevision på de administrerede boligorganisationers vegne. Det vil i praksis sige, at s forvaltningsrevision vil komme til, at gå igen i revisionsprotokollen for Møllevænget & Storgaarden. Forvaltningsrevisionen er nu endelig gennemført, og der er udarbejdet notat, der er udleveret til revisor i forbindelse med dennes gennemgang af regnskabet. Notat forvaltningsrevision DLA orienterede om at der i regnskabsåret 2012/13 var igangsat forvaltningsrevision. I notatet vedr. forvaltningsrevision kunne man se hvilke områder der var udpeget samt resultaterne af revisionen. Revisionsprotokollatet har tidligere haft bemærkning om den manglende forvaltningsrevision. VL bemærkede at det var rart at der var strammet op og at det nu var i orden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Driftscentrene a - Besøg i DAB Som det blev besluttet på bestyrelsesmødet den 5. november 2013, har formandskabet og DLA været på besøg i et selskab der administreres af DAB for at se hvorledes et velfungerende driftscenter fungerer økonomisk og ledelsesmæssigt. Formanden orienterer om besøget. KHM orienterede om at det havde været en god tur til et driftscenter i Hørsholm og at det havde været en positiv oplevelse at se dette driftscenter. Der var en god styring i driftscentret og medarbejderne var faguddannede. Der var Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 10

11 misundelsesværdig orden i maskinparken og chefen i centret var rigtig god. Rigtig god tur. TWA supplerede med at der var gode forhold. Det var et dyrt center at drive. Lejere og afdelingsbestyrelse var enige om at centret måtte koste. Han mente det er for dyrt i Randers. I Randers var der ikke sammenhæng mellem hvad man vil betale og hvad man ønsker. KHM mente at der havde været ført en rigtig dårlig politik i afdelingerne, da man ikke havde villet stige i husleje. DLA orienterede om at driftscentret i Hørsholm rundt regnet kostede kr. pr. bolig i renholdelse. Bestyrelsen havde herefter en drøftelse af hvad husleje og drift må koste i Randers. Desuden var det et problem at nogle afdelinger oplevede at driftscentrene var dikteret oppefra, og derfor ikke bakkede op om centrene. Nogle i bestyrelsen mente at driftscentrene godt måtte koste mere, hvis kvaliteten fulgte med. TWA rundede af med at konstatere at det havde været en positiv oplevelse at være der ovre, han bakkede op om den måde at etablere driftscentre på, men havde forbehold for at andre problemstillinger spillede ind i Møllevænget & Storgaarden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b LUKKET PUNKT c - Status organisering i driftscentrene Inspektørerne i Møllevænget & Storgaarden har udarbejdet en status for driftsområdet pr. medio januar 2014, med en opdatering af den mundtlige orientering der blev givet på bestyrelsesmødet den 11. juni Status driftsområdet medio januar 2014 TWA roste statusoversigten. Det var godt, at der var forbedringer i driftscentrene. EA mente at markvandringerne var en af grundene til at det gik bedre, hun gav stor ros for markvandringerne. VL supplerede med at det havde været meget positivt at viceværterne havde været med på markvandring. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 11

12 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. d - Fordelingsnøgler i afdelingerne Kontorchefen orienterer om fordelingsnøgler samt brugen af disse i afdelingerne og driftscentrene. DLA gav en kort orientering om fordelingsnøglerne samt brugen af disse. TWA mente at der var for mange fejl i fordelingsnøglerne samt i brugen af disse. Dette forhold skulle bringes i orden og alle fordelingsnøgler skulle være synlige for afdelingerne. Bestyrelsen drøftede brugen af fordelingsnøgler samt hvor detaljeret driftsudgifter skulle fremgå i regnskaberne. Nogle ønskede det meget detaljeret mens andre ønskede oplysningerne mere overordnet. DLA forklarede at der var igangsat en oprydning af fordelingsnøglerne og at der ikke var ret mange tilbage. Der kunne ryddes yderligere op efter behov. Inspektørerne var instruerede i at de skulle være forsigtige med at lave nye fordelingsnøgler i driftscentrene. Bestyrelsen besluttede at fordelingsnøglerne skulle udsendes til alle afdelingsbestyrelser efter budgetmøderne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. e - Driftscenter Midtbyen Driftscenter Midtbyen er i dag beliggende på adressen Mariagervej 36, kld. Lokalerne er meget små 34 m2 og noget utidssvarende. Mariagervej 36 indeholder kun et kontor med plads til 2 arbejdspladser, samt et mindre baglokale som er kombineret frokoststue/lager m.v.. Herudover et toilet. Der er ikke plads til nogen form for udvidelse. Lejemålet beliggende Mariagervej 32, kld. (tidl. køreskole) er nu blevet opsagt. Dette lejemål er på 82 m2. Lejemålet vil kunne indeholde et kontor med rigtig god plads, en frokoststue hvor alle kan sidde ned samtidig samt henholdsvis særskilt lager og arkivrum. Der er desuden plads til, at der enten nu eller på sigt kan indrettes omklædning og badefaciliteter til medarbejderne. At bestyrelsen drøfter økonomien i projektet samt træffer beslutning om driftscenter Midtbyen skal flytte til Mariagervej 32 kld. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 12

13 Økonomisk oversigt for flytning af driftscenter Midtbyen fra Mariagervej 36 kld. til 32 kld. Bestyrelsen besluttede enstemmigt at Driftscenter Midt ikke skulle flyttes til Mariagervej 36 kld Separat forvaltning Status for låneoptag Ansøgningerne til kommunen om godkendelse af låneoptaget i afdelingerne er sendt til Randers Kommune i slutningen af november Lånetilbuddene fra Realkredit Danmark og Nykredit er endnu ikke modtaget i administrationen. Disse vil snarest efter modtagelse blive videresendt til Randers Kommune, som herefter kan påbegynde sagsbehandlingerne. Når godkendelserne af låneoptagene foreligger fra kommunen, hjemtages lånene fra realkreditinstitutterne. Administrationen har modtaget mail fra Randers Kommune den 8. november 2013 om at tvisten med afdeling 8 er afgjort således at Randers Kommune pålægger afdeling 8 en lejestigning som følge af optagelse af ekstern lånefinansiering, som fremlagt på afdelingsmødet den 25. september KAJ orienterede om status for låneoptag. Der var intet nyt siden sidst, men man forventede at lånetilbuddene ville komme fra realkreditinstitutterne i løbet af uge 5. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Kurser for bestyrelsesmedlemmer Der har været afholdt kurser i Regnskab og budget samt Grundkursus for afdelingsbestyrelser i november og december. Der har været 90 deltagere på kurset Regnskab og budget og 80 deltagere på Grundkursus for afdelingsbestyrelser. Der er stadig ca. 70 på venteliste til Regnskab og budget og ca. 23 på venteliste til Grundkursus for afdelingsbestyrelser. Kontorchefen orienterer om afviklingen af kurserne. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 13

14 DLA orienterede om, at der i november og december havde været 3 kurser i Regnskab og budget og 2 kurser i Grundkursus for afdelingsbestyrelser. Det var sekretariatschef Ulla Gregor og økonomimedarbejder Henrik Bjerre begge fra DAB, der havde afholdt kurserne. Kursisternes evalueringer havde overvejende ligget i meget tilfreds eller godt tilfreds. Administrationen vil forsøge at afvikle ventelisten i foråret. Kurserne vil højst sandsynligt blive afholdt af medarbejdere fra administrationen, da vi er tættere på vores egne afdelingsbestyrelser. Ud over ventelisterne kommer der nye til afdelingerne i foråret, for disse afholdes kurserne senere. Hos BL koster kurserne kr. vores kurser koster p.t. 500 kr. pr. deltager. TWA havde stor ros til kurserne, han havde talt med flere som var meget glade for at have været med. EA syntes det var fantastisk, at nu kunne afholde disse kurser, der har været efterlyst i mange år. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Udlejningssituationen a - Status for tomgangslejemål Status for tomgangslejemål. Lejetabet der dækkes af dispositionsfonden udgør pr. 9. januar kr. Tomgangslejelisten udviser permanent tomgang i afdeling 69. Fra år til dato viser oversigten et forventet årligt huslejetab på kr. Oversigt over tomgangslejemål pr. 9. januar 2014 KAJ orienterede om tomgangene i Møllevænget & Storgaarden. Januar måned viste et lejetab på ca kr. og år til dato var forventeligt på ca. 1.2 mio. kr.. Det rullende år til dato udtræk fra konto 129 kan endnu ikke bruges pga. konteringen af a conto forbrug på denne konto. Dette bliver rettet i den næste konvertering af kontoplanen. Denne forventes at finde sted i løbet af foråret. Herefter kan man lave direkte udtræk fra konto 129 og dermed få et mere retvisende år til dato udtræk. Der blev spurgt til tomgangen i afdeling 28. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 14

15 KAJ undersøger om det bliver brugt af indvandre kvinder eller om det er en reel tomgang. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b - Afdeling 69 tomgangslejemål Administrationen blev på bestyrelsesmødet den 5. november bemyndiget til at træffe beslutning om hvilke tiltag der fremover skal tages for at fremme udlejningssituationen i afdeling 69. Der er efterfølgende nedsat en intern arbejdsgruppe der arbejder på forskellige tiltag til fremme af udlejningen, endvidere ses der på hvad der kan være af konsekvenser for ungdomsboligbidraget ved udlejning uden for målgruppen samt konsekvenserne ved en eventuel nedsættelse af huslejen. Herudover pågår der et udvalgsarbejde der arbejder med muligheden for at stille boliger til rådighed for Randers Kommune. Der vil på et senere bestyrelsesmøde blive fremlagt en oversigt over relevante tiltag til minimering af tomgangslejemålene i afdelingen. DLA orienterede om at der efter bemyndigelsen til om at iværksætte initiativer til nedbringelse af tomgangene i afdeling 69, var nedsat en arbejdsgruppe til at komme med ideer. Desuden var der kontakt til Randers Kommune vedr. kontanthjælpsmodtagere. Kommunen skulle sikre et vist antal lejemål, det var endnu uvist om de ville benytte anvisningsretten. Der vil være mulighed for at udleje ungdomsboligerne til unge med særlige behov, hvis kommunen bevilliger dette. Boligerne koster mellem og kr. I dialogen med kommunen har man været inde på at give tilskud fra dispositionsfonden på kr. for at mindske lejetabene. Hvis lejen i ungdomsboligerne sænkes med 1000 kr. kan der blive problemer med de øvrige lejere som f.eks. kan opsige deres nuværende lejemål for at flytte til et lejemål med nedsat leje. EA: Hvis kontanthjælpsmodtagerne er over 25 år har de mulighed for at søge efter 34, hvilket nedbringer huslejen med støtte fra kommunen. DLA redegjorde for at kommunens medarbejdere havde drøftet muligheden for noget sådant på mødet. Han foreslog at der på afdelingsmødet foreslås overgang til A-ordning og at man herefter istandsætter de lejemål der er ledige. Det er afdelingen der skal betale for renoveringen. Ved overgang til A-ordning er der en øget risiko for tab på kort sigt, idet et antal lejligheder skal renoveres ved fraflytning. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 15

16 Afdelingen modtager hvert år støtte til afvikling til underskud. Økonomiafdelingen har i det kommende budgetforslag foreslået afvikling af underskuddet over 10 år. Han mente, hvis samarbejdet med kommunen kom i stand kunne det være en god løsning. Især hvis man kunne få kommunen til at hæfte for anvisningsretten, det kunne dog blive svært, men måske kunne det blive muligt om et stykke tid. Bestyrelsen bemyndigede administrationen til at gennemføre de foreslåede initiativer, idet alt der kunne spare penge ville være velkomment. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Repræsentantskabsmøde den 18. marts 2014 Repræsentantskabsmødet er fastsat til tirsdag den 18. marts 2014 kl på Restaurant Skovbakken. I den forbindelse skal bestyrelsen lave en beretning om året siden sidste repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen bedes drøfte indhold og udfærdigelse af denne. Søren Madsen fra BL er forhåndsbooket som dirigent. Bestyrelsen bedes derfor træffe beslutning, om de ønsker Søren Madsen som dirigent på mødet. Formand Thorkild Westergaard Andersen og bestyrelsesmedlemmerne Elsebeth Andersen, Kaj Madsen og Vibeke Leensbak er på valg på repræsentantskabsmødet. De medlemmer der ønsker genvalg bedes informere om dette. Bestyrelsen bedes desuden drøfte eventuelle forslag til dagsordenen. Forplejningen på det seneste ordinære repræsentantskabsmøde var buffet, der blev serveret kl På de seneste ekstraordinære repræsentantskabsmøder blev der serveret en kop kaffe med en ostemad efter mødet. Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvilken form for forplejning der ønskes til mødet samt om forplejningen skal indtages før eller efter mødet. At bestyrelsen beslutter hvem der skal være dirigent på mødet At bestyrelsen drøfter bestyrelsens beretning til repræsentantskabsmødet At bestyrelsen drøfter status på kandidater At bestyrelsen drøfter eventuelle forslag til dagsordenen At bestyrelsen beslutter forplejningen ved repræsentantskabsmødet samt tidspunkt for servering af denne At bestyrelsen drøfter andre emner Udkast til indkaldelse til repræsentantskabsmødet Menuforslag fra Restaurant Skovbakken Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 16

17 TWA anmodede administrationen om at udarbejde et udkast til den skriftlige beretning. Udkastet bedes udsendt til alle bestyrelsens medlemmer for kommentar og godkendelse. Efter endt udarbejdelse udsendes den skriftlige beretning til repræsentantskabsmedlemmerne inden repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen besluttede at anmode Søren Madsen om at være dirigent. HBE udtræder af bestyrelsen, da han fraflytter boligforeningen. TWA havde 2 kandidater som han ønskede at bestyrelsen skulle anbefale: Rasmus Molbo, afdeling 50 og Tino Richard Nielsen, afdeling 50, samt 1 kandidat som afdeling 57 foreslår: Thorkild Nielsen, afdeling 57, der ikke er i afdelingsbestyrelsen eller repræsentant. TWA omdelte mail korrespondance med Ulla Gregor fra DAB vedr. lovgivning om opstilling af kandidater. Bestyrelsen besluttede at TWA og KHM kan anbefale de 2 kandidater, men ikke på bestyrelsens vegne. Opstillingen på valglisten skal være alfabetisk på efternavn. Forslag fra bestyrelsen: Ændring af budget 2013/14, således der opkræves et særligt bidrag i afdelingerne til advokathjælp og at det opkrævede beløb i afdelingerne svarer til 50 kr. pr. lejemålsenhed. (se notat) Punkt 4. ønskes delt i 2 punkter. Forplejning på mødet skal være 2/2 stk. smørrebrød og kaffe + drikkevarer under mødet. Spisning inden mødet kl a. Nyt punkt: Informationer ved møder skal være juridisk gyldige HBE gav et notat til referenten med nedenstående ordlyd. Såfremt administrationen deltager i Møllevængets/Storgård bestyrelsesmøder anser bestyrelsen at de informationer/beslutninger der skal tages er juridisk og økonomisk lovlige lovmæssigt korrekte. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 17

18 Taget til efterretning af bestyrelsen Orienteringer a - Formandens orientering Formanden orienterer om sidste nyt. Den 17. januar var der planlagt møde med Domea, turen blev aflyst pga. vejret. Der er nu planlagt en ny tur fredag den 7. marts, TWA, KHM, VL og PR deltager i turen til Frederikssund for at besigtige et driftscenter i Domea. Domea kommer til Randers den 3. februar for at se på driftscentre i Møllevænget & Storgaarden. Der er indbydelse til kredsmøde den 25. marts. EA og VL deltager i mødet og informerer på næste bestyrelsesmøde om kredsmødet. TWA orienterede om, at advokaterne Poul Resen Stenstrup og Rasmus Nielsen har tilbudt at komme til møde med bestyrelsen vedr. de problemstillinger der er. Der betales kun for 1 mand og han var glad for det arbejde der var lavet indtil nu. Arbejdsgruppen i havde udviklet sig fra rent kaos til at ligne noget der kunne arbejdes med. Her var der stor ros til Ulla Gregor fra DAB. Arbejdsgruppen var i færd med at udarbejde nye vedtægter mm. Der var snart møde i arbejdsgruppen igen. b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om sidste nyt af fælles interesse. At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning HBE som har været projektleder i forbindelse med undersøgelsen af og mulighederne for at anvende en infokanal på TV til info og markedsføring af Møllevænget & Storgaarden, fremlagde resultatet af det samarbejde han havde Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 18

19 haft med Bysekretariatet. Der foreligger en skriftlig rapport som Bysekretariatet har udarbejdet. Her blev man enige om at infokanalen ikke kan lade sig gøre, da det vil blive for dyrt. Man vil i stedet arbejde videre med muligheden for at lave en hjemmeside til Møllevænget & Storgaarden. TWA takkede HBE for resultatet og hans indsats. KPO spurgte til om det fremover kunne blive muligt at linke til Møllevænget & Storgaarden direkte fra s hjemmesides forside. DLA: Linkning til boligforeningernes hjemmesider ligger i regi af arbejdsgruppen i. TWA: Hjemmesiden er med i s arbejdsgruppe. Fra gruppen vil der komme forslag til ændringer af hjemmesiden. Han mente at Domeas hjemmeside var bedre. Den havde god adgang til boligorganisationen, lejligheder mm. Der var herefter en drøftelse af benyttelse af elektroniske muligheder herunder ny hjemmeside, app. til smartphone mm. til markedsføring, hvor der er afsat kr. på budget 2014/15. VL: I Bysekretariatet er der oprettet en arbejdsgruppe i forbindelse med at området er kommet på G-listen. Der har været tryghedsvandring og andre tiltag vil blive igangsat. Håber det kan nedbringe tomgangene i området. VL ønskede udsendelse af nye foldere i Nordbyen efter der var blevet 2 centre: Glarbjergvej og Jennumparken. VL: Deltager ikke i budgetcaféen den 5. februar. c - Nyt fra administrationen Kontorchefen orienterer om sidste nyt fra administrationen. DLA orienterede om personale omorganisering i Team Drift. En projektleder stilling nedlægges og projektlederen fratræder i løbet af foråret. Der skal findes en anden profil i Team Drift i forhold til ledelse, management og produktudvikling, personen skal desuden kunne gå på tværs i teamet. I afdeling 56 og 57 skal der samles op på sagerne efter projektlederes afgang. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 19

20 296. Aktionsplan Forslag fra bestyrelsen om konkrete sager til beslutning samt spørgsmål der kræver udredninger foreslås fastsat og prioriteret ved hjælp af dette redskab. Aktionsplan medbringes og omdeles på mødet. Det indstilles at bestyrelsen kommer med forslag til aktionsplanen Bestyrelsen tog aktionsplanen til efterretning Fremtidig mødeoversigt Fremtidige bestyrelsesmøder: Tirsdag den 4. februar 2014 kl Ordinært bestyrelsesmøde med revisor Forslag til fremtidige bestyrelsesmøder: Tirsdag den 1. april 2014 kl Tirsdag den 6. maj 2014 kl Tirsdag den 9. september 2014 kl Tirsdag den 11. november 2014 kl Konstituerende bestyrelsesmøde Ordinært bestyrelsesmøde Ordinært bestyrelsesmøde Ordinært bestyrelsesmøde Fremtidige repræsentantskabsmøder: Tirsdag den 18. marts 2014 kl Ordinært repræsentantskabsmøde Forslag til fremtidig repræsentantskabsmøde: XXXX den XX. november 2014 kl. XXXX Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Planlagte budgetcaféer 2014: Onsdag den 5. februar 2014 kl Onsdag den 12. marts 2014 kl Torsdag den 13. marts 2014 kl Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 20

21 Afdelingsmøder 2014: Regnskabs- og budgetmøder afholdes i uge 8, 9 og 10 fra mandag den 17. februar torsdag den 6. marts 2014 Afdeling: afdelinger i alt Budgetmøder afholdes i uge 15, 17 og 18 fra mandag den 7. april 2014 torsdag den 1. maj 2014 Afdeling: afdelinger i alt Det indstilles at bestyrelsen beslutter, hvem der deltager i afdelingsmøderne Oversigt over afdelingsmøder 2014 Bestyrelsen fordelte afdelingsmøderne frem til den 22. april. Resten tages efter repræsentantskabsmødet. Mødet den 4. februar ændres til den 17. februar kl Mødet den 1. april ændres til mandag den 7. april kl Eventuelt KAJ orienterede om, at der var kommet invitation fra Verdo om opstilling til Verdo s repræsentantskab. Ingen ønskede at opstille som kandidat til Verdo s repræsentantskab. Referat bestyrelsesmøde MSBolig side 21

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 17.03.2014 side

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 05.11.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.09.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 10.10..2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 11.06.2014 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 60 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl i fælleshuset, Sundtoften 418 Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. december 2012 kl. 18.00 i fælleshuset, Sundtoften 418 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab

Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Boligselskabet Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 20. juni 2011 kl. 14.30 i fælleslokalet Tømmergaarden 36, 1., 5600 Faaborg Dagsorden Side 1 Godkendelse

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 24. maj 2016 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Inge-Lise Rasmussen Troels Bech-Petersson Povl Povlsen Ole Stolberg Kirsten Madsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Ulla Torp, formand Inge-Lise Rasmussen Troels Bech-Petersson Povl Povlsen Ole Stolberg Kirsten Madsen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 17. februar 2014 kl. 18.00 i Fælleshuset Elmegården beliggende Melby Stationsvej 12 B, 3370 Melby. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Peder Andersen, formand Lis Højsager, næstformand Kim Karmar Jensen. Kjeld Vellier Heidi Schöwing-Hansen BSB Lunderskov Referat fra repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. september 2013 kl. 18.30 Mødet holdes i Lunderskov Hallen, Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Udsendt den 13. november Side 1 af 7

Udsendt den 13. november Side 1 af 7 Halsnæs Ny Boligselskab Endelig indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Mandag den 23. november 2015 kl. 18.00 I fælleslokalet beliggende Vognmandsgade 16, kld., 3300 Frederiksværk Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder.

Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. september 2015 kl. 19.00 på Hostrups Hotel, Søndergade 30, Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere