Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Februar 2006

2 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Undersøgelsen er iværksat af Amtsrådsforeningen. Udover de lokale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt. Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Projektleder Ane Feldskov tlf.nr ) Konsulent Bernhard Hansen Konsulent Hans Jacob Rud Christensen Administrativ sagsbehandler Gitte Abild Jensen Rapporterne kan læses på og på Kvalitetsafdelingens hjemmeside på adressen: Rapporterne kan rekvireres hos: Amtsrådsforeningen på Pris: 28 kr. (ekskl. moms og forsendelse) ISBN-nr Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Amtsrådsforeningen Kvalitetsafdelingen Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Februar 2006

3 Indhold 1. Indledning side 3 2. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark side 7 3. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Københavns Amt side Organisering side Oversigt over de deltagende sengeafsnit side Undersøgelsesmetode side Patientundersøgelsens datagrundlag side Resultater fra patientundersøgelsen side 27 Læsevejledning side Indlæggelsen på sengeafsnittet Modtagelsen side Kontakten med personalet side Informationer om sygdommen og behandlingen side Aktiviteterne side Atmosfæren på afsnittet side Medpatienterne side De fysiske rammer side Brugerindflydelse side Pårørende side Fremtidsplaner side Bedring, håb og livsmod side Samlet indtryk og størst betydning side Psykiatrien som helhed Samarbejde i psykiatrien side Psykoedukation side Yderligere behandlingstilbud side 56 Bilag 1. Udelukkede patienter opdelt på de enkelte sengeafsnit 2. Signalement af svarpersonerne opdelt på de enkelte sengeafsnit 3. Svarene opdelt på sengeafsnit og undergrupper af patienter 4. Variation i besvarelserne på afsnitsniveau i Danmark 5. Patienternes skriftlige kommentarer 6. Spørgeskema til patienter på sengeafsnittene

4

5 1. Indledning Baggrund Amtsrådsforeningen nedsatte i november 2003 en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af et koncept for landsdækkende psykiatriundersøgelser med afsæt i de erfaringer, der hidtil var gjort i Århus, Ribe og Nordjyllands amter. Opgaven var initieret af flere forhold. Dels indgik spørgeskemaundersøgelser i psykiatrien som ét af punkterne i Sundhedsstyrelsens forslag til handleplan (2002). Dels blev dette fulgt op politisk som en del af den seneste psykiatriaftale for Dels var der som nævnt amter, der allerede var i gang med undersøgelser af nævnte karakter. De første bruger- og pårørendeundersøgelser blev igangsat i sensommeren 2004 i alle amter, H:S og Bornholms Regionskommune. Psykiatriske sengeafsnit Forskellige rapporter Formål Der spørges til de vigtigste områder Politikker De mellemmenneskelige relationer De fleste amter vest for Storebælt samt Bornholms Regionskommune benytter betegnelsen sygehuspsykiatri, mens hovedparten af amterne øst for Storebælt, herunder H:S, bruger betegnelsen hospitalspsykiatri. I de landsdækkende patient- og pårørendeundersøgelser benyttes begrebet psykiatriske sengeafsnit. Denne rapport omhandler patientundersøgelsen i Københavns Amt. Der er udarbejdet en tilsvarende lokal rapport med pårørendeundersøgelsens resultater. Udover de lokale rapporter er der udarbejdet en landsrapport, hvor hovedresultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelsen fremstilles således, at det er muligt at sammenligne de enkelte amter, H:S og Bornholms Regionskommune. Øvrige væsentlige sammenhænge er også analyseret og testet i landsrapporten. Resumé fra landsrapporten er indsat som kapitel 2 i denne rapport. Formålet med patientundersøgelsen er, at give viden om patienters oplevelser og vurdering af psykiatrien, give mulighed for at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer, give mulighed for sammenligninger inden for det enkelte amt, H:S, Bornholms Regionskommune og på tværs af disse, og at give mulighed for systematisk at kunne følge patienttilfredshedens udvikling over tid gennem tilbagevendende undersøgelser med faste intervaller. For at undersøgelsen kan være overkommelig både for patienter og personale, stilles der et begrænset antal spørgsmål, hvilket vil sige 23 vurderingsspørgsmål og fem baggrundsspørgsmål. Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patientoplevelse. Hovedparten af temaerne i de brugerpolitikker, som en del amter, H:S og Bornholms Regionskommune har udarbejdet, er indeholdt i undersøgelserne. Ved udarbejdelsen af spørgeskemaerne er der taget højde for anbefalingerne i pjecen De mellemmenneskelige relationer, der i 2003 er udarbejdet i et samarbejde mellem Amtsrådsforeningen, H:S og en række centrale aktører i det danske sundhedsvæsen. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 3

6 Fælles værdigrundlag i psykiatrien Temaer i spørgeskemaet Sammenligning med forsigtighed og med muligheder Under udarbejdelsen af konceptet har Kvalitetsafdelingen samarbejdet med klinikchef Anne Lindhardt og familiechef Leif Gjørtz Christensen, der er faglige tovholdere i udarbejdelsen af et Fælles værdigrundlag for den samlede offentlige indsats for voksne med sindslidelse. Arbejdet er initieret af Folketinget i maj 2001, og udført af Socialministeriet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Folketinget blev orienteret om værdigrundlaget i Spørgsmålene kan ikke omfatte alle aspekter af patienternes indlæggelse, men afdækker hvordan patienterne opfatter temaerne: Den faglige indsats i behandlingen m.v. Kommunikation mellem personale og patienter/pårørende. Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patientindflydelse og -inddragelse. Koordination og kontinuitet i behandlingen og i de forskellige tilbud. De fysiske rammer på sengeafsnittene. Da der benyttes samme spørgeskema i hele landet, er det muligt for amterne, H:S og Bornholms Regionskommune at sammenligne egne resultater med andres. Det kan f.eks. være relevant at sammenligne resultaterne i forbindelse med planlægning af forbedringer og kvalitetsudvikling. Sammenligning giver bl.a. mulighed for at sætte fokus på sengeafsnit med særlig høj patienttilfredshed og undersøge, om disse afsnits praksis, kultur, organisering af arbejdet, kontakt med patienter og pårørende m.v. kan overføres til andre afsnit med samme målgrupper, som ikke har opnået tilsvarende høj patienttilfredshed. Man bør dog være varsom med sammenligninger både lokalt og på landsplan. Forskelle i tilfredsheden kan skyldes sygdommenes karakter, patientgruppernes sammensætning, patienternes sygdomserkendelse og accept, sengeafsnittenes fysiske rammer og muligheder, personale- og patientnormering o.lign. Også forhold uden for det psykiatriske system, f.eks. den sociale boligtildeling, familieog misbrugsindsatsen kan være medvirkende til forskelle i patienttilfredsheden. Når det drejer sig om opfølgning og kvalitetsudvikling vil sammenligning inden for samme amt/h:s/bornholms Regionskommune ofte være mere relevant end sammenligning på tværs af landet. Lokalt har man kendskab til, hvem man meningsfyldt kan sammenligne sig med. Et øjebliksbillede Flere slags kvalitet Undersøgelsen tager temperaturen på patienternes her-og-nu-oplevelse. Svarene er således ikke evigt gyldige, men afhængige af den aktuelle situation og periode, hvori de er afgivet. Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes oplevelser - den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i sengeafsnittenes arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med den faglige og organisatoriske kvalitet. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 4 Februar 2006

7 Intern anvendelse af undersøgelsesresultaterne Når der stilles relativt få spørgsmål til patienterne, og når undersøgelsen skal kunne dække hele landet, må der benyttes ret brede spørgsmålsformuleringer. Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der bør kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte amter, H:S og Bornholms Regionskommune efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at der sker en opfølgning lokalt således, at der sikres kvalitetsudvikling på baggrund af undersøgelsen. Det kan være i form af kvalitativ audit, dialog, fokusgrupper m.v. Undersøgelsen giver nogle bud på, hvor sengeafsnittene kan finde områder, som med stor effekt for patienterne kan kvalitetsudvikles. Det anbefales, at det enkelte afsnit og dets ledelse selv arbejder videre med rapporten og ser undersøgelsesresultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for psykiatrien. Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra landsrapporten Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark I kapitel 3 fremstilles de lokale hovedresultater for Københavns Amt som helhed. I kapitel 4 oplistes navne på medlemmer af styregruppen, arbejdsgruppen samt lokale koordinatorer. I kapitel 5 gives et overblik over alle de sengeafsnit i landet, der indgår i undersøgelsen. Kapitel 6 omhandler undersøgelsesmetoden. Af kapitel 7 fremgår undersøgelsens datagrundlag, herunder svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, repræsentativitet m.m. Det er erfaringen, at hvis undersøgelserne skal kunne bruges til fremtidig kvalitetsudvikling, skal resultaterne fremstilles helt ned på afsnitsniveau. I rapportens kapitel 8 fremstilles undersøgelsesresultaterne i søjlediagrammer, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater både på afsnitsniveau og med landsresultaterne. Af bilag 1 fremgår udelukkede patienter opdelt på de enkelte sengeafsnit. Bilag 2 indeholder et signalement af svarpersonerne fordelt på de enkelte afsnit. I bilag 3 kan man se, om der er tendenser til, at bestemte grupper af patienter besvarer undersøgelsens spørgsmål anderledes end andre grupper. Det er f.eks. muligt at se, om der er forskel på kvindelige og mandlige patienters tilfredshed. Af bilag 4 fremgår variationen i patienternes besvarelser set i forhold til de tre sengeafsnit i landet, der har henholdsvis flest og færrest tilfredse patienter. Opsamlende bedes svarpersonerne om deres samlede indtryk, de spørges om, hvad der har haft størst betydning for dem under indlæggelsen, og om de savner behandlingstilbud i psykiatrien. Svarpersonerne har mulighed for at knytte skriftlige kommentarer til de opsamlende spørgsmål. De lokale kommentarer fremstilles opdelt på sengeafsnit i bilag 5. Til sidst, som bilag 6, er indsat spørgeskemaet til patienter på sengeafsnittene. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 5

8 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 6 Februar 2006

9 2. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark 145 almenpsykiatriske afsnit og 30 specialafsnit 145 af de 175 psykiatriske sengeafsnit, der deltager i patientundersøgelsen, har overvejende almenpsykiatriske patienter, jf. kapitel 5. Svarene fra patienter fra disse afsnit fremstilles i dette kapitel. Hovedresultaterne fra de 30 specialafsnit bliver ganske kortfattet beskrevet i forlængelse af resultaterne fra almenpsykiatrien. Da specialafsnittene adskiller sig på væsentlige områder fra de almenpsykiatriske afsnit, særligt hvad angår patientgrupperne, fremstilles resultaterne separat. Endvidere er der amter, der har valgt ikke at have specialafsnit med i undersøgelsen. Undersøgelsens datagrundlag Fra den 15. februar til den 14. juni 2005 fik patienter fra 175 psykiatriske sengeafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 65. Det er tilfredsstillende for en undersøgelse af denne karakter. Svarprocenten fordeler sig således på de almenpsykiatriske afsnit og specialafsnittene: Område (antal afsnit) Antal udleverede spørgeskemaer Antal besvarede skemaer Svarprocent Almenpsykiatriske afsnit (145) % Specialafsnit (30) % Alle (175) *) 65 % *) Derudover er der indkommet 62 spørgeskemaer, der ikke indgår i beregningen af svarprocenten, da sengeafsnittene, hvorfra skemaerne kommer, ikke har registreret antallet af udleverede skemaer korrekt. Repræsentativitet Patienternes samlede vurdering En bortfaldsanalyse blandt patienter fra de almenpsykiatriske sengeafsnit viser, at svarpersonerne er repræsentative for alle almenpsykiatriske patienter, der fik et spørgeskema, hvad angår modersmål og indlæggelsesvarighed. Mænd er svagt underrepræsenterede blandt svarpersonerne. Personalet har ikke påført diagnosekode på næsten en femtedel af de besvarede spørgeskemaer. Derfor kan repræsentativiteten med hensyn til diagnose ikke fastslås. Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. Patienternes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser, at 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed. Afgives der 3 stjerner, er der typisk tale om klar utilfredshed med dele af indlæggelsen, mens 2 eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed. Af figur 1 fremgår resultaterne fra de almenpsykiatriske sengeafsnit. 5 og 4 stjerner er slået sammen til én kategori, 3 stjerner udgør en anden kategori, og 2 og 1 stjerne udgør en tredje kategori. I øverste søjle vises svarene fra patienter i almenpsykiatrien i hele landet. 65 % af patienterne har givet 5 eller 4 stjerner. Herefter følger resultaterne fra de enkelte amter, H:S og Bornholms Regionskommune. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 7

10 Figur 1. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? Almenpsykiatrien: Landsresultat og lokale resultater, 2005 Hele landet (3.988) 65% 29% 6% Vejle (282) 75% 23% 2% Ringkjøbing (170) 74% 22% 5% Sønderjylland (193) 72% 22% 6% Roskilde (128) 70% 27% 3% Viborg (278) 68% 26% 6% Ribe (205) 67% 26% 7% Storstrøm (138) 67% 28% 5% Århus (389) 67% 26% 7% Frederiksborg (298) 66% 30% 4% Fyn (444) 65% 30% 5% Bornholm (22) 64% 32% 5% H:S (506) 60% 32% 7% København (344) 60% 31% 8% Vestsjælland (274) 60% 34% 6% Nordjylland (317) 59% 34% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Der er forholdsvis store variationer i patienttilfredsheden på de enkelte sengeafsnit, jf. bilag 4. På de tre almenpsykiatriske afsnit i landet, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 90 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. På de tre afsnit i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 36 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Fra de 30 specialafsnit giver 72 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Nogle almenpsykiatriske patientgrupper giver flere stjerner end andre Patienternes begrundelser for stjernetildelingen Blandt besvarelserne fra almenpsykiatrien er det analyseret, hvordan patienternes alder, køn, modersmål, diagnose, indlæggelsesvarighed og oplevelse af tvang påvirker svarpersonernes samlede vurdering af indlæggelsen. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Det, der blandt disse forhold i særlig grad påvirker besvarelserne, er patienternes alder, hvor grupperne af 18-29, og årige alle er signifikant mindre tilfredse end patienter over 49 år. Ligeledes er patienter, der har oplevet tvang i forbindelse med indlæggelsen, signifikant mindre tilfredse end patienter, der ikke har været tvangsindlagt/-tilbageholdt. Patienter, der ikke har dansk som modersmål, er signifikant mere tilfredse end patienter, der har dansk som modersmål. Endelig er kvinder signifikant mindre tilfredse end mænd. Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner. Det har 51 % af svarpersonerne fra de almenpsykiatriske sengeafsnit gjort og 53 % af patienterne fra de specialpsykiatriske afsnit. Kommentarerne kan læses i bilag 5. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 8 Februar 2006

11 Størst betydning De øvrige spørgsmål om patientens indlæggelse Patienterne bliver også bedt om at beskrive, hvad der har haft størst betydning for dem under indlæggelsen. Det har 67 % af svarpersonerne fra de almenpsykiatriske sengeafsnit gjort og 72 % af patienterne fra specialafsnittene. Kommentarerne kan læses i bilag 5. I figur 2 vises landsresultatet for 15 af de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens indlæggelse. Forkortelserne er nødvendige af hensyn til den grafiske fremstilling. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i spørgeskemaet i bilag 6, hvor nummereringen af spørgsmål svarer til nummereringen i figur 2. I figuren er henholdsvis de to ja-kategorier og de to nej-kategorier slået sammen. Spørgsmål med størst tilfredshed står øverst. Jo længere nede spørgsmålet befinder sig, des mindre er andelen af tilfredse patienter. Figur tilfredshedsspørgsmål vedrørende patientens indlæggelse Almenpsykiatrien: Landsresultat, Uforstyrrede samtaler 1. M odtagelsen i afsnittet 3. Kontakt med kontaktpers. 2. Pl. personalets tilgængelighed 6. Hensyn og respekt 12. Kontakt med medpatienter 11. Atmosfæren i afsnittet 10. Relevant behandling 14. Fået det bedre af indlæg. 13. De fysiske rammer 4. Kontakt med lægerne 9. Egen indflydelse 15. Øget håb og livsmod 8. Aktiviteter 7. Info. o m sygdo m o g behandl. 93% 91% 91% 91% 89% 87% 85% 83% 83% 82% 82% 78% 78% 74% 71% 7% 9% 9% 9% 11% 13 % 15% 17% 17% 18 % 18 % 22% 22% 26% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Fra de specialpsykiatriske afsnit svarer flest patienter positivt på spørgsmålene om: modtagelsen på afsnittet, personalets hensyn og respekt og plejepersonalets tilgængelighed. Andelen af positive svar er mindst på spørgsmålene om: Informationer om sygdommen og behandlingen, egen indflydelse på behandlingen og om de fysiske rammer. Sengeafsnittets kontakt med patientens pårørende 57 % af patienterne på de almenpsykiatriske afsnit oplyser, at personalet havde kontakt med deres pårørende. 82 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med den kontakt, der var. 32 % af patienterne oplyser, at personalet ikke havde kontakt med de pårørende, 49 % af disse patienter ville gerne have haft, at der havde været kontakt. 11 % af patienterne ved ikke, om personalet havde pårørendekontakt. 61 % af patienterne fra de specialpsykiatriske afsnit oplyser, at der var kontakt mellem deres pårørende og persona- Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 9

12 let. 89 % af disse patienter var i høj grad eller i nogen grad tilfredse med kontakten. 28 % af patienterne oplyser, at personalet ikke havde pårørendekontakt, og 42 % af disse patienter ville gerne have haft, at der var kontakt. Fremtidsplaner Samarbejde i psykiatrien Psykoedukation Andre eller flere behandlingstilbud i psykiatrien 76 % af patienterne på de almenpsykiatriske afsnit oplyser, at der er truffet aftaler om tiden efter udskrivningen, og 91 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med de aftaler, der er truffet. 13 % af patienterne oplyser, at der ikke er truffet nogen aftaler, og 71 % af disse patienter ville gerne have haft, at der var truffet aftaler. 11 % af patienterne svarer Ved ikke/ej relevant (patienter, der skulle overflyttes til andet afsnit, blev opfordret til at afkrydse i denne kategori). 66 % af patienterne fra de specialpsykiatriske afsnit oplyser, at der er truffet aftaler om tiden efter udskrivningen. 88 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med aftalerne. 15 % af patienterne fra specialafsnittene oplyser, at der ikke er truffet nogen aftaler, hvilket 76 % af disse patienter gerne ville have haft. 76 % af patienterne på de almenpsykiatriske afsnit oplyser, at de har kontakt med andre instanser om deres sygdom. Det kan bl.a. være praktiserende læge, distriktspsykiatri, bostøtte, bosted, dagtilbud, privatpraktiserende psykiater/psykolog og kommunens sagsbehandler. 72 % af disse patienter svarer bekræftende på, at der er samarbejde mellem de forskellige instanser/behandlere, og af disse patienter er 88 % i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. 19 % af de patienter, der har kontakt med flere instanser, oplyser, at der ikke er noget samarbejde, og 81 % vil gerne have, at der skal være et samarbejde. 5 % af patienterne ved ikke, om der er et samarbejde. Af de patienter fra de specialpsykiatriske afsnit, der oplyser, at der er samarbejde mellem forskellige instanser/behandlere om deres sygdom, er 93 % i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. Af de patienter, der oplyser, at der ikke er noget samarbejde, vil lidt over fire femtedele gerne have, at der skal være det. Patienterne bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om deres sygdom og behandling. 23 % af patienterne på de almenpsykiatriske sengeafsnit svarer bekræftende. Der skal gøres opmærksom på, at psykoedukation/- undervisning nogle steder gives som en del af behandlingen, og at nogle patienter derfor kan have svært ved at svare på, om de er blevet tilbudt undervisning. De 66 % af patienterne, der ikke mener, at de har modtaget undervisning, bliver spurgt, om de har haft brug for det. Det svarer lidt over halvdelen bekræftende på. Fra de specialpsykiatriske afsnit udtrykker to tredjedele af de patienter, der ikke er blevet tilbudt undervisning, behov for dette. Patienterne bliver spurgt, om de savner behandlingstilbud i psykiatrien, f.eks. samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud eller noget andet. 39 % af patienterne fra både de almenpsykiatriske og de specialpsykiatriske sengeafsnit svarer bekræftende. 88 % af samtlige patienter, der savner behandlingstilbud, har uddybet deres svar kvalitativt. Kommentarerne kan læses i bilag 5. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 10 Februar 2006

13 3. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Københavns Amt Undersøgelsens datagrundlag Nogle baggrundsoplysninger om patienterne I undersøgelsesperioden fra den 15. februar til den 14. juni 2005 fik i alt 628 patienter fra de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt udleveret et spørgeskema. 423 antal besvarede skemaet. Undersøgelsens svarprocent er dermed på 67. Det er tilfredsstillende for en undersøgelse af denne karakter. Der er en spredning på de enkelte sengeafsnit fra 91 % på Gentofte A8320 til 40 % på Gentofte A3202. De patienter, der var indlagt på de almenpsykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt i undersøgelsesperioden, udgjordes for 47 % vedkommende af mænd. 80 % af patienterne havde dansk som modersmål. 25 % var i aldersgruppen årige, og 17 % af patienterne havde været indlagt på afsnittet i 1-2 uger. I forhold til diagnose fordeler patienterne sig således, at 37 % diagnosticeredes i gruppe F2 (skizofreni m.v.), 26 % i gruppe F3, (affektive sindslidelser), mens resten hørte ind under andre diagnosegrupper. Diagnoserne er beskrevet i kapitel 6, side 21. En sammenligning af patienter i undersøgelsens målgruppe med de patienter, der har besvaret et spørgeskema, viser, at gruppen af svarpersoner er lidt underrepræsenteret, hvad angår patienter mellem år. Patienternes samlede vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen på sengeafsnittet gennem tildeling af 1-5 stjerner. Patienternes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser, at 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed med sengeafsnittet. Afgives der 3 stjerner, er der typisk tale om klar utilfredshed med dele af sengeafsnittet, mens 2 eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed. I figur 3 på næste side viser øverste søjle svarfordelingen fra almenpsykiatrien i hele landet. Søjle nr. 2 viser svarfordelingen fra hele Københavns Amt. De følgende søjler viser de lokale resultater fordelt på afdelings- og afsnitsniveau. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålene. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 11

14 Figur 3. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? Almenpsykiatrien i Københavns Amt, 2005 Hele landet (3988) 65% 29% 6% Københavns Amt (344) 60% 31% 8% Center Glostrup (135) 59 % 31% 10 % Center Ballerup (105) 61% 31% 8% Center Gentofte (72) 56 % 33% 11% Amager Hosp. (32) 75% 25% 0% Glostrup P6869 (26) 50 % 46% 4% Glostrup P7273 (22) 68% 27% 5% Glostrup P7475 (19) 53 % 21% 26% Glostrup P7677 (48) 58 % 35% 6% Glostrup P7879 (20) 70 % 15% 15% Ballerup 1 (44) 55% 39% 7% Ballerup 7 (32) 69% 28% 3% Ballerup 8 (17) 59 % 29% 12 % Ballerup 9 (12) 67% 17% 17% Gentofte A1510 (12) 42% 25% 33% Gentofte A3212 (15) 53 % 33% 13 % Gentofte A3222 (30) 60% 37% 3% Gentofte A3232 (15) 60% 33% 7% Amager D1 (9) 67% 33% 0% Amager D2 (23) 78 % 22% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) På landsplan er der en spredning på sengeafsnittenes resultater således, at 90 % af patienterne fra de tre afsnit, der har flest tilfredse patienter, giver 4 eller 5 stjerner, mens det drejer sig om 36 % af patienterne fra de tre afsnit, der har færrest tilfredse patienter, jf. bilag 4. Patienternes begrundelse for stjernetildelingen Størst betydning De øvrige spørgsmål om patientens indlæggelse Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner. Det har 47 % af svarpersonerne fra almenpsykiatrien i Københavns Amt gjort. Svarene kan læses i bilag 5. Patienterne bliver også bedt om at beskrive, hvad der har haft størst betydning for dem under indlæggelsen. Det har 69 % af svarpersonerne fra almenpsykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt gjort. Svarene kan læses i bilag 5. I figur 4 vises resultaterne for 15 af de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens indlæggelse. Ved hvert spørgsmål kan man se det lokale resultat i øverste søjle og landsresultatet lige nedenunder. Forkortelserne er nødvendige af hensyn til den grafiske fremstilling. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i bilag 6, hvor nummereringen af spørgsmål svarer til nummereringen i figuren. De Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 12 Februar 2006

15 to ja-kategorier og de to nej-kategorier er slået sammen i figur 4. Spørgsmålene er sorteret efter, hvor stor procentdel af patienterne, der udtrykker tilfredshed. Spørgsmål med højst patienttilfredshed i Københavns Amt står øverst. Jo længere nede spørgsmålet befinder sig i figuren, jo mindre er andelen af tilfredse patienter. I kapitel 8 er resultaterne fra hvert spørgsmål fremstillet for hvert sengeafsnit med angivelse af alle fire svarkategorier. Figur spørgsmål vedr. patientens indlæggelse Almenpsykiatrien: Københavns Amt og landsresultaterne, M odtagelsen i afsnittet Hele landet 90% 91% 10 % 9% 12. Kontakt med medpatienter Hele landet 90% 87% 10 % 13 % 2. Plejepers. tilgængelighed Hele landet 89% 91% 11% 9% 5. Uforstyrrede samtaler Hele landet 88% 93% 12 % 7% 3. Kontakt med kontaktpers. Hele landet 87% 91% 13 % 9% 6. Hensyn og respekt Hele landet 85% 89% 15 % 11% 14. Fået det bedre af indlæg. Hele landet 83% 83% 17 % 17 % 11. Atmosfæren i afsnittet Hele landet 82% 85% 18 % 15 % 4. Kontakt med lægerne Hele landet 80% 82% 20% 18 % 10. Relevant behandling Hele landet 79% 83% 21% 17 % 15. Øget håb og livsmod Hele landet 78% 78% 22% 22% 13. De fysiske rammer Hele landet 76% 82% 24% 18 % 9. Egen indflydelse Hele landet 74% 78% 26% 22% 8. Aktiviteter Hele landet 71% 74% 29% 26% 7. Info. o m sygdo m o g beha. Hele landet 71% 71% 29% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 13

16 Sengeafsnittets kontakt med patientens pårørende 52 % af patienterne oplyser, at personalet fra sengeafsnittene i Københavns Amt har kontakt med de pårørende. 81 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med den kontakt, der er. 34 % af patienterne i de almenpsykiatriske afsnit oplyser, at afsnittene ikke har kontakt med de pårørende. Af disse patienter ville 53 % gerne have, at der skulle være kontakt, mens 47 % ikke ønsker en sådan kontakt. 14 % af patienterne på de almenpsykiatriske sengeafsnit oplyser, at de ikke ved/undlader at besvare, om afsnittet har kontakt med deres pårørende. Aftaler efter udskrivningen 72 % af patienterne fra de almenpsykiatriske afsnit oplyser, at der var truffet aftaler om fremtiden. 90 % af disse er i høj grad eller nogen grad tilfredse med de aftaler, der er truffet. 15 % af patienterne fra de almenpsykiatriske afsnit svarer, at der ikke var truffet aftaler om fremtiden. Af disse patienter ville 76 % gerne have, at der var truffet nogle aftaler, mens 24 % ikke ønskede at der skulle indgås aftaler. 13 % af patienterne undlader at besvare spørgsmålet eller svarer Ved ikke/ej relevant. Patienter, der står foran overflytning til andet sengeafsnit, bliver opfordret til at krydse af i Ved ikke/ej relevant på dette spørgsmål. Samarbejde i psykiatrien 68 % af de almenpsykiatriske patienter i Københavns Amt svarer bekræftende på, at de har kontakt med andre instanser end de psykiatriske sengeafsnit om deres sygdom. Det kan bl.a. være praktiserende læge, distriktspsykiatri, bostøtte, bosted, dagtilbud, privatpraktiserende psykiater/psykolog samt kommunens sagsbehandler. 72 % af disse patienter svarer bekræftende på, at der er samarbejde mellem de forskellige instanser/behandlere, og 86 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. 15 % af de almenpsykiatriske patienter, der har kontakt med flere instanser, oplyser, at der ikke er noget samarbejde mellem disse. Af disse patienter ville 83 % gerne have, at der skulle være et samarbejde, mens 17 % ikke ønsker et sådant samarbejde. 13 % af patienterne oplyser, at de ikke ved/eller de undlader at besvare spørgsmålet, om der er et samarbejde mellem de forskellige instanser/behandlere. Psykoedukation Andre eller flere behandlingstilbud i psykiatrien Patienterne bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om deres sygdom og behandling. 14 % af patienterne fra de almenpsykiatriske afsnit i Københavns Amt svarer bekræftende og 11 % svarer Ved ikke. Der skal gøres opmærksom på, at psykoedukation/undervisning nogle steder gives som en del af behandlingen, og at nogle patienter derfor kan have svært ved at svare på, om de er blevet tilbudt undervisning. Resultaterne på dette spørgsmål skal derfor tages med nogle forbehold. Imidlertid bliver de 75 % af patienterne i Københavns Amt, der ikke mener, at de har modtaget undervisning, spurgt, om de har haft brug for det. Det svarer 56 % af patienterne fra de almenpsykiatriske sengeafsnit bekræftende på. Patienterne bliver til sidst i undersøgelsen spurgt, om de savner behandlingstilbud i psykiatrien, f.eks. samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud eller noget helt andet. 47 % af patienterne på de almenpsykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt svarer bekræftende. Disse patienter bliver opfordret til at uddybe deres svar. Det har 89 % gjort. Deres svar kan læses i bilag 5. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 14 Februar 2006

17 4. Organisering Styregruppe Frem til december 2004 udgjorde Amtspsykiatrichefkredsen styregruppen for undersøgelserne. Siden da har kredsen været rådgivende i forhold til undersøgelserne. I forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel har de landsdækkende psykiatriundersøgelser siden december 2004 været organiseret sammen med de øvrige nationale kvalitetsprojekter i sundhedssektoren. Styregruppen for de Nationale Kvalitetsprojekter havde pr. 1. juni 2005 følgende sammensætning: Amtssundhedsdirektør Martin Gregersen, Frederiksborg Amt (formand) Amtssundhedsdirektør Karsten Hundborg, Sønderjyllands Amt Amtssundhedsdirektør Jesper Christensen, Nordjyllands Amt Sundhedsfaglig direktør Lone de Neergaard, H:S Direktør Lone Christiansen, Amtsrådsfore. s Sundheds- og Socialafdeling Amtspsykiatridirektør Kirsten Nielsen, Vejle Amt Afdelingschef Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Overlæge Michael von Magnus, Sundhedsstyrelsen Formand for Den Almindelige Danske Lægeforening Jesper Poulsen Formand for Sundhedskartellet Connie Kruckow Arbejdsgruppe Psykiatrichefkredsen nedsatte ultimo 2003 en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at drøfte den praktiske gennemførelse af undersøgelserne, spørgeskemaer, målgruppeafgrænsning, organiseringen af dataindsamling, databearbejdning, rapportering samt offentliggørelse. Amtsrådsforeningen er sekretariat for arbejdsgruppen, som pr. 1. juni 2005 bestod af: Psykiatrichef Gert Pilgaard Christensen, Ringkjøbing Amt (formand) Sundhedsfaglig vicedirektør Annette Gjerris, Københavns Amt Ledende oversygeplejerske Vibeke Juhl, H:S (Hvidovre Hospital) Fuldmægtig Anne Marie Lysgaard, Københavns Kommune Social- og psykiatrikonsulent Lena Kongsrud, Frederiksberg Kommune Souschef Ole Ryttov, Storstrøms Amt Oversygeplejerske Lisbeth Harder, Fyns Amt Leder Inger Marie Andersen, Kærvang, Viborg Amt Ledende overlæge Jens Buchhave, Århus Amt Lægelig direktør Søren Bredkær, Dansk Psykiatrisk Selskab Chefsygepl. Helle Jørgensen, Faglige sammenslutn. af psykiatriske sygepl. Fuldmægtig Lene Christensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Fuldmægtig Jakob Tjalve, Styrelsen for Social Service Erik Olsen, Landsforeningen af tidligere psykiatribrugere Formand Frede Budolfsen, Landsforeningen SIND Psykolog Annie Winther, Landsforeningen Bedre Psykiatri Fuldmægtig Sandy Brinck, Amtsrådsforeningen Kontorchef Tommy Kjelsgaard, Amtsrådsforeningen Afdelingschef Peter Rhode, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt Projektleder Ane Feldskov, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 15

18 Lokale koordinatorer Alle amter, H:S og Bornholms Regionskommune har udpeget én eller flere koordinatorer, der har det overordnede ansvar for den lokale afvikling af undersøgelserne, herunder afholdelse af informationsmøder for personalet, støtte til de lokale tovholdere på de enkelte sengeafsnit, udtræk af elektroniske oplysninger og tilbagemeldinger om svarprocenter m.v. til afsnittene. Koordinatorerne samarbejder tæt med Kvalitetsafdelingens konsulenter. Af skemaet nedenfor fremgår navnene på koordinatorer i amterne, H:S og Bornholms Regionskommune pr. 1. juni Koordinatorer pr. 1. juni 2005 Bornholms Regionskommune Frederiksborg Amt Kvalitets- og datakonsulent Jeppe Ottosen Udviklingssygeplejerske Jim Bille Fyns Amt Svendborg: Oversygeplejerske Lisbeth Harder Middelfart: Oversygeplejerske Isabel Gindeberg Odense: Oversygeplejerske Erik Jensen Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkjøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Frederiksberg Hosp.: Afd. sygeplejerske Kirsten Lindegaard Amager Hospital: Oversygeplejerske Elisabeth Juhl Bispebjerg Hospital: Klinisk oversygeplejerske Kristina Schwartz Hvidovre Hospital: Klinisk oversygepl. Mia Juel Jensen Rigshospitalet: Ledende centersygeplejerske Stine Kamp Nielsen og overlæge Peter W. Jepsen Sct. Hans Hospital: Risikomanager Kirsten Haahr Konsulent Ida Marianne Sørensen Chefsygeplejerske Helle Jørgensen og kvalitetskoordinator Birte Kloch Frederiksen Ekspeditionssekretær Mona Hansen Fuldmægtig Bjørn Christensen Udviklingskonsulent Lone Pedersen og udviklingskonsulent Werna Bang Jessen Udviklingskonsulent Anette Terkildsen og fuldmægtig Nils Hagstrøm Planlægger Thomas Thorsen og afdelingssygeplejerske Jytte Johannsen Planlægger Finn Sørensen Vicecenterchef Tove Kjærbo og udviklingssygeplejerske Tove Niljendahl Fagkonsulent Elisabeth Westergaard Konsulent Mette Bo Christensen Kvalitetsafdelingen Kvalitetsafdelingen i Århus Amt er sekretariat for undersøgelserne og har ansvar for planlægning og koordinering, udvikling af koncepter og spørgeskemaer, databearbejdning og rapportering. Følgende medarbejdere i Kvalitetsafdelingen har været involveret i undersøgelserne: Afdelingschef Peter Rhode Projektleder Ane Feldskov Konsulent Bernhard Hansen Konsulent Hans Jacob Rud Christensen Administrativ sagsbehandler Gitte Abild Jensen Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 16 Februar 2006

19 5. Oversigt over de deltagende sengeafsnit Kortlægning af lokal organisering Hvilke typer sengeafsnit deltager i undersøgelserne I foråret 2004 holdt Kvalitetsafdelingen møder med de lokale koordinatorer i amterne, H:S og Bornholms Regionskommune for at få skabt overblik over de lokale organiseringer af de psykiatriske sengeafsnit. Stort set alle almenpsykiatriske sengeafsnit i Danmark deltager i undersøgelsen. Fra de store psykiatriske sygehuse/hospitaler deltager også nogle specialafsnit. Specialafsnit med særlige målgrupper har mulighed for at undlade at deltage i undersøgelsen, hvis den lokale ledelse vurderer, at spørgsmålene i spørgeskemaet ikke er relevante for patienterne. På nogle gerontopsykiatriske afsnit er ingen eller kun ganske få patienter i stand til at forholde sig til undersøgelserne. Disse afsnit kan vælge kun at deltage i pårørendeundersøgelsen. Da antallet af udskrevne/overflyttede patienter er forholdsvis lille på de retspsykiatriske sengeafsnit, har psykiatrichefkredsen besluttet, at undersøgelsesperioden på disse afsnit skal strække sig over et år, fra den 15. februar 2005 til den 14. februar Resultaterne vil blive rapporteret medio Psykiatriske skadestuer deltager ikke i undersøgelsen, da det primære formål med patienternes ophold på disse er observation og udredning før stillingtagen til indlæggelse eller videre visitation. Spørgsmålene i spørgeskemaet er ikke målrettet denne type ophold/kontakt, og patienterne vil derfor kunne opfatte flere af spørgsmålene som irrelevante. Oversigtsskema Af skemaet på næste side fremgår, hvilke afsnit, der deltager i patientundersøgelsen i perioden fra 15. februar til 14. juni Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 17

20 Oversigt over de 175 psykiatriske sengeafsnit, der deltager i patientundersøgelsen Sted i landet Bornholms Regionskommune Almenpsykiatriske afsnit Rønne: Åbent afsnit, lukket afsnit Frederiksborg Amt Frederikssund: 5441, 5541 Hillerød: Afsnit: 2121, 2221, 2222, 2321, 2322, 2421, 2621 *) Fyns Amt Middelfart: P1, P2 *) Odense: P1, P2 *), P3 *), P4, P5, P6, P8 *) Svendborg: P1, P2, P4 Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns Amt Amager: A1, A2, B1, B2, C2 Bispebjerg: E4, E5, E7, E8, E9, E15 *), E16 *), E17, E18 Frederiksberg: D2 Vest, D2 Øst, D3 Vest, D3 Øst Hvidovre: 801, tidligere 802 (nuværende 805), 803, tidligere 805, 808, 809 *), 811 deltager fra *), 812 (tidligere 810) *) Rigshospitalet: 6112, 6201 *), 6221, 6402 Amager: D1, D2 Ballerup: 1, 7, 8, 9 Glostrup: P6869, P7273, P7475, P7677, P7879 *) Gentofte: A1510, A3212, A3222, A3232 Nordjyllands Amt Brønderslev: N16 *), N15 (tidligere N22 ) Frederikshavn: N26 Hjørring: N22 (tidligere N23/Y) Aalborg: S1, S3, S4 (indtil ), S5, S6, S7, S8 Ribe Amt Esbjerg: E1, E2, E3 Ribe: R1, R2 Ringkjøbing Amt Herning: E1, E2, E3, E4 *) Holstebro: P1 Roskilde Amt Køge: 1, 3 Roskilde: 43, 31 *), 50, 21/22, 23/24 Storstrøms Amt Oringe: Modtagelsen, M1 *), M2, N1, N2, S1 Sakskøbing: Lokalpsyk. døgnpladser Saxenhøj Sønderjyllands Amt Augustenborg: 41 *), 42 (indtil ), 43 Haderslev: P1, P2 Vejle Amt Vejle: E31, E32 Horsens: O1, O2 *), O3 Kolding: H12, H3, H4 *) Vestsjællands Amt Dianalund: A, B, E *) Holbæk: O Nykøbing Sj.: Birkehus Slagelse: Almenpsykiatrisk afd. Viborg Amt Århus Amt I alt Kjellerup: Døgnhus syd Skive: Døgnhus midt Thisted: Døgnhus nord Viborg: Døgnhus Viborg, Psykiatrisk Sygehus: 2. etage, 3. etage *), 4. etage Randers: E1, E2 Risskov: N1, N2, N3 *), N6, N7, N8, S1, S2, S3, S4, S5 Silkeborg: SID1, SID2 (indtil ) 144 almenpsykiatriske sengeafsnit Gerontopsykiatriske afsnit Middelfart: P3 Odense: P7 Amager: E1 Hvidovre: 804 Ballerup: 5 Gentofte: A8320 Brønderslev: G18 Herning: E6 Oringe: G Viborg: Gerontopsykiatrisk afdeling Risskov: D1 *), D2 *) 12 gerontopsykiatriske sengeafsnit Andre specialafsnit Bispebjerg: E14 Rigshosp.: 6211 Sct. Hans: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L12, M2, M6, M20, M21, M22 Stolpegård Ballerup: 10 Gentofte: A andre specialafsnit *) Disse afsnit deltog også i Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kontinuerligt fra 1. november 2004 til 30. juni 2005 udleverede spørgeskemaet til patienter, der blev udskrevet eller overflyttet. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 18 Februar 2006

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Nordjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 MAJ 2006 Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2005 September 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Syddanmark 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden,

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne har ordet Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark,

Patienterne har ordet Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, Patienterne har ordet Anden undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark, 2006-2007 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006

Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns Kommune

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015

Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 Landsdækkende psykiatriundersøgelser LUP-psykiatri 2015 MENU KONCEPT ni delundersøgelser Årlige patientundersøgelser og B&U forældreundersøgelser Treårlige pårørendeundersøgelser pårørende bliver spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns og Frederiksberg kommuner

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien

Evalueringsrapport. Pårørende i Psykiatrien Evalueringsrapport Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Maj 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

Koncept for LUP-psykiatri

Koncept for LUP-psykiatri Koncept for LUP-psykiatri 1 Indholdsfortegnelse Tidsplan (fra 2012 fast cyklus)...3 Fastsættelse af deltagende enheder...3 Formulering og validering af regionale spørgsmål...4 Trykning og udsendelse af

Læs mere

KVALITET I PSYKIATRIEN. Patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit 2013

KVALITET I PSYKIATRIEN. Patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit 2013 KVALITET I PSYKIATRIEN Patienters og personales oplevelser af behandlingen på retspsykiatriske sengeafsnit 2013 Dansk titel Kvalitet i psykiatrien. Patienters og personales oplevelser af behandlingen på

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden, 2007

Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden, 2007 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region Hovedstaden, 2007 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere