Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005"

Transkript

1 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Februar 2006

2 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Undersøgelsen er iværksat af Amtsrådsforeningen. Udover de lokale rapporter, er der udarbejdet en landsdækkende rapport med titlen Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Undersøgelseskonceptet og rapporten er udarbejdet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt. Henvendelse vedrørende undersøgelsen: Projektleder Ane Feldskov tlf.nr ) Konsulent Bernhard Hansen Konsulent Hans Jacob Rud Christensen Administrativ sagsbehandler Gitte Abild Jensen Rapporterne kan læses på og på Kvalitetsafdelingens hjemmeside på adressen: Rapporterne kan rekvireres hos: Amtsrådsforeningen på Pris: 28 kr. (ekskl. moms og forsendelse) ISBN-nr Omslagsillustration: Annette Windfeld, Gigraf Tryk: Amtsrådsforeningen Kvalitetsafdelingen Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Februar 2006

3 Indhold 1. Indledning side 3 2. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark side 7 3. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Københavns Amt side Organisering side Oversigt over de deltagende sengeafsnit side Undersøgelsesmetode side Patientundersøgelsens datagrundlag side Resultater fra patientundersøgelsen side 27 Læsevejledning side Indlæggelsen på sengeafsnittet Modtagelsen side Kontakten med personalet side Informationer om sygdommen og behandlingen side Aktiviteterne side Atmosfæren på afsnittet side Medpatienterne side De fysiske rammer side Brugerindflydelse side Pårørende side Fremtidsplaner side Bedring, håb og livsmod side Samlet indtryk og størst betydning side Psykiatrien som helhed Samarbejde i psykiatrien side Psykoedukation side Yderligere behandlingstilbud side 56 Bilag 1. Udelukkede patienter opdelt på de enkelte sengeafsnit 2. Signalement af svarpersonerne opdelt på de enkelte sengeafsnit 3. Svarene opdelt på sengeafsnit og undergrupper af patienter 4. Variation i besvarelserne på afsnitsniveau i Danmark 5. Patienternes skriftlige kommentarer 6. Spørgeskema til patienter på sengeafsnittene

4

5 1. Indledning Baggrund Amtsrådsforeningen nedsatte i november 2003 en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af et koncept for landsdækkende psykiatriundersøgelser med afsæt i de erfaringer, der hidtil var gjort i Århus, Ribe og Nordjyllands amter. Opgaven var initieret af flere forhold. Dels indgik spørgeskemaundersøgelser i psykiatrien som ét af punkterne i Sundhedsstyrelsens forslag til handleplan (2002). Dels blev dette fulgt op politisk som en del af den seneste psykiatriaftale for Dels var der som nævnt amter, der allerede var i gang med undersøgelser af nævnte karakter. De første bruger- og pårørendeundersøgelser blev igangsat i sensommeren 2004 i alle amter, H:S og Bornholms Regionskommune. Psykiatriske sengeafsnit Forskellige rapporter Formål Der spørges til de vigtigste områder Politikker De mellemmenneskelige relationer De fleste amter vest for Storebælt samt Bornholms Regionskommune benytter betegnelsen sygehuspsykiatri, mens hovedparten af amterne øst for Storebælt, herunder H:S, bruger betegnelsen hospitalspsykiatri. I de landsdækkende patient- og pårørendeundersøgelser benyttes begrebet psykiatriske sengeafsnit. Denne rapport omhandler patientundersøgelsen i Københavns Amt. Der er udarbejdet en tilsvarende lokal rapport med pårørendeundersøgelsens resultater. Udover de lokale rapporter er der udarbejdet en landsrapport, hvor hovedresultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelsen fremstilles således, at det er muligt at sammenligne de enkelte amter, H:S og Bornholms Regionskommune. Øvrige væsentlige sammenhænge er også analyseret og testet i landsrapporten. Resumé fra landsrapporten er indsat som kapitel 2 i denne rapport. Formålet med patientundersøgelsen er, at give viden om patienters oplevelser og vurdering af psykiatrien, give mulighed for at afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer, give mulighed for sammenligninger inden for det enkelte amt, H:S, Bornholms Regionskommune og på tværs af disse, og at give mulighed for systematisk at kunne følge patienttilfredshedens udvikling over tid gennem tilbagevendende undersøgelser med faste intervaller. For at undersøgelsen kan være overkommelig både for patienter og personale, stilles der et begrænset antal spørgsmål, hvilket vil sige 23 vurderingsspørgsmål og fem baggrundsspørgsmål. Spørgsmålene er rettet mod områder, som tidligere undersøgelser har vist, at både patienter, ledelse og personale finder grundlæggende for en god patientoplevelse. Hovedparten af temaerne i de brugerpolitikker, som en del amter, H:S og Bornholms Regionskommune har udarbejdet, er indeholdt i undersøgelserne. Ved udarbejdelsen af spørgeskemaerne er der taget højde for anbefalingerne i pjecen De mellemmenneskelige relationer, der i 2003 er udarbejdet i et samarbejde mellem Amtsrådsforeningen, H:S og en række centrale aktører i det danske sundhedsvæsen. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 3

6 Fælles værdigrundlag i psykiatrien Temaer i spørgeskemaet Sammenligning med forsigtighed og med muligheder Under udarbejdelsen af konceptet har Kvalitetsafdelingen samarbejdet med klinikchef Anne Lindhardt og familiechef Leif Gjørtz Christensen, der er faglige tovholdere i udarbejdelsen af et Fælles værdigrundlag for den samlede offentlige indsats for voksne med sindslidelse. Arbejdet er initieret af Folketinget i maj 2001, og udført af Socialministeriet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Folketinget blev orienteret om værdigrundlaget i Spørgsmålene kan ikke omfatte alle aspekter af patienternes indlæggelse, men afdækker hvordan patienterne opfatter temaerne: Den faglige indsats i behandlingen m.v. Kommunikation mellem personale og patienter/pårørende. Information om sygdommen, behandlingen m.v. Patientindflydelse og -inddragelse. Koordination og kontinuitet i behandlingen og i de forskellige tilbud. De fysiske rammer på sengeafsnittene. Da der benyttes samme spørgeskema i hele landet, er det muligt for amterne, H:S og Bornholms Regionskommune at sammenligne egne resultater med andres. Det kan f.eks. være relevant at sammenligne resultaterne i forbindelse med planlægning af forbedringer og kvalitetsudvikling. Sammenligning giver bl.a. mulighed for at sætte fokus på sengeafsnit med særlig høj patienttilfredshed og undersøge, om disse afsnits praksis, kultur, organisering af arbejdet, kontakt med patienter og pårørende m.v. kan overføres til andre afsnit med samme målgrupper, som ikke har opnået tilsvarende høj patienttilfredshed. Man bør dog være varsom med sammenligninger både lokalt og på landsplan. Forskelle i tilfredsheden kan skyldes sygdommenes karakter, patientgruppernes sammensætning, patienternes sygdomserkendelse og accept, sengeafsnittenes fysiske rammer og muligheder, personale- og patientnormering o.lign. Også forhold uden for det psykiatriske system, f.eks. den sociale boligtildeling, familieog misbrugsindsatsen kan være medvirkende til forskelle i patienttilfredsheden. Når det drejer sig om opfølgning og kvalitetsudvikling vil sammenligning inden for samme amt/h:s/bornholms Regionskommune ofte være mere relevant end sammenligning på tværs af landet. Lokalt har man kendskab til, hvem man meningsfyldt kan sammenligne sig med. Et øjebliksbillede Flere slags kvalitet Undersøgelsen tager temperaturen på patienternes her-og-nu-oplevelse. Svarene er således ikke evigt gyldige, men afhængige af den aktuelle situation og periode, hvori de er afgivet. Undersøgelsesresultaterne kan benyttes som dokumentation for patienternes oplevelser - den brugeroplevede kvalitet. Resultaterne kan indgå i sengeafsnittenes arbejde med at forbedre kvaliteten, men undersøgelsen kan ikke stå alene som kvalitetsmål. Den skal ses i sammenhæng med den faglige og organisatoriske kvalitet. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 4 Februar 2006

7 Intern anvendelse af undersøgelsesresultaterne Når der stilles relativt få spørgsmål til patienterne, og når undersøgelsen skal kunne dække hele landet, må der benyttes ret brede spørgsmålsformuleringer. Undersøgelser som disse kan give et generelt overblik over, hvor der bør kvalitetsudvikles. Med henblik på nøjere identifikation af problemer kan der være behov for, at de enkelte amter, H:S og Bornholms Regionskommune efterfølgende foretager supplerende undersøgelser af de områder, som landsundersøgelsen har vist er problematiske. Det er centralt, at der sker en opfølgning lokalt således, at der sikres kvalitetsudvikling på baggrund af undersøgelsen. Det kan være i form af kvalitativ audit, dialog, fokusgrupper m.v. Undersøgelsen giver nogle bud på, hvor sengeafsnittene kan finde områder, som med stor effekt for patienterne kan kvalitetsudvikles. Det anbefales, at det enkelte afsnit og dets ledelse selv arbejder videre med rapporten og ser undersøgelsesresultaterne i lyset af de målsætninger og den faglige viden, man i øvrigt har om, hvad der er god og dårlig kvalitet inden for psykiatrien. Rapportens opbygning Kapitel 2 indeholder hovedresultaterne fra landsrapporten Patienterne og de pårørende har ordet. Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark I kapitel 3 fremstilles de lokale hovedresultater for Københavns Amt som helhed. I kapitel 4 oplistes navne på medlemmer af styregruppen, arbejdsgruppen samt lokale koordinatorer. I kapitel 5 gives et overblik over alle de sengeafsnit i landet, der indgår i undersøgelsen. Kapitel 6 omhandler undersøgelsesmetoden. Af kapitel 7 fremgår undersøgelsens datagrundlag, herunder svarprocenter, resultater af bortfaldsanalyser, repræsentativitet m.m. Det er erfaringen, at hvis undersøgelserne skal kunne bruges til fremtidig kvalitetsudvikling, skal resultaterne fremstilles helt ned på afsnitsniveau. I rapportens kapitel 8 fremstilles undersøgelsesresultaterne i søjlediagrammer, der gør det muligt at sammenligne de lokale resultater både på afsnitsniveau og med landsresultaterne. Af bilag 1 fremgår udelukkede patienter opdelt på de enkelte sengeafsnit. Bilag 2 indeholder et signalement af svarpersonerne fordelt på de enkelte afsnit. I bilag 3 kan man se, om der er tendenser til, at bestemte grupper af patienter besvarer undersøgelsens spørgsmål anderledes end andre grupper. Det er f.eks. muligt at se, om der er forskel på kvindelige og mandlige patienters tilfredshed. Af bilag 4 fremgår variationen i patienternes besvarelser set i forhold til de tre sengeafsnit i landet, der har henholdsvis flest og færrest tilfredse patienter. Opsamlende bedes svarpersonerne om deres samlede indtryk, de spørges om, hvad der har haft størst betydning for dem under indlæggelsen, og om de savner behandlingstilbud i psykiatrien. Svarpersonerne har mulighed for at knytte skriftlige kommentarer til de opsamlende spørgsmål. De lokale kommentarer fremstilles opdelt på sengeafsnit i bilag 5. Til sidst, som bilag 6, er indsat spørgeskemaet til patienter på sengeafsnittene. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 5

8 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 6 Februar 2006

9 2. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Danmark 145 almenpsykiatriske afsnit og 30 specialafsnit 145 af de 175 psykiatriske sengeafsnit, der deltager i patientundersøgelsen, har overvejende almenpsykiatriske patienter, jf. kapitel 5. Svarene fra patienter fra disse afsnit fremstilles i dette kapitel. Hovedresultaterne fra de 30 specialafsnit bliver ganske kortfattet beskrevet i forlængelse af resultaterne fra almenpsykiatrien. Da specialafsnittene adskiller sig på væsentlige områder fra de almenpsykiatriske afsnit, særligt hvad angår patientgrupperne, fremstilles resultaterne separat. Endvidere er der amter, der har valgt ikke at have specialafsnit med i undersøgelsen. Undersøgelsens datagrundlag Fra den 15. februar til den 14. juni 2005 fik patienter fra 175 psykiatriske sengeafsnit i Danmark udleveret et spørgeskema patienter besvarede skemaet. På landsplan er undersøgelsens svarprocent dermed på 65. Det er tilfredsstillende for en undersøgelse af denne karakter. Svarprocenten fordeler sig således på de almenpsykiatriske afsnit og specialafsnittene: Område (antal afsnit) Antal udleverede spørgeskemaer Antal besvarede skemaer Svarprocent Almenpsykiatriske afsnit (145) % Specialafsnit (30) % Alle (175) *) 65 % *) Derudover er der indkommet 62 spørgeskemaer, der ikke indgår i beregningen af svarprocenten, da sengeafsnittene, hvorfra skemaerne kommer, ikke har registreret antallet af udleverede skemaer korrekt. Repræsentativitet Patienternes samlede vurdering En bortfaldsanalyse blandt patienter fra de almenpsykiatriske sengeafsnit viser, at svarpersonerne er repræsentative for alle almenpsykiatriske patienter, der fik et spørgeskema, hvad angår modersmål og indlæggelsesvarighed. Mænd er svagt underrepræsenterede blandt svarpersonerne. Personalet har ikke påført diagnosekode på næsten en femtedel af de besvarede spørgeskemaer. Derfor kan repræsentativiteten med hensyn til diagnose ikke fastslås. Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen gennem tildeling af 1-5 stjerner. Patienternes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser, at 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed. Afgives der 3 stjerner, er der typisk tale om klar utilfredshed med dele af indlæggelsen, mens 2 eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed. Af figur 1 fremgår resultaterne fra de almenpsykiatriske sengeafsnit. 5 og 4 stjerner er slået sammen til én kategori, 3 stjerner udgør en anden kategori, og 2 og 1 stjerne udgør en tredje kategori. I øverste søjle vises svarene fra patienter i almenpsykiatrien i hele landet. 65 % af patienterne har givet 5 eller 4 stjerner. Herefter følger resultaterne fra de enkelte amter, H:S og Bornholms Regionskommune. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålet. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 7

10 Figur 1. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? Almenpsykiatrien: Landsresultat og lokale resultater, 2005 Hele landet (3.988) 65% 29% 6% Vejle (282) 75% 23% 2% Ringkjøbing (170) 74% 22% 5% Sønderjylland (193) 72% 22% 6% Roskilde (128) 70% 27% 3% Viborg (278) 68% 26% 6% Ribe (205) 67% 26% 7% Storstrøm (138) 67% 28% 5% Århus (389) 67% 26% 7% Frederiksborg (298) 66% 30% 4% Fyn (444) 65% 30% 5% Bornholm (22) 64% 32% 5% H:S (506) 60% 32% 7% København (344) 60% 31% 8% Vestsjælland (274) 60% 34% 6% Nordjylland (317) 59% 34% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) Der er forholdsvis store variationer i patienttilfredsheden på de enkelte sengeafsnit, jf. bilag 4. På de tre almenpsykiatriske afsnit i landet, hvor der er relativt flest tilfredse patienter, giver 90 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. På de tre afsnit i landet, der har den laveste tilfredshed, giver 36 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Fra de 30 specialafsnit giver 72 % af patienterne 5 eller 4 stjerner. Nogle almenpsykiatriske patientgrupper giver flere stjerner end andre Patienternes begrundelser for stjernetildelingen Blandt besvarelserne fra almenpsykiatrien er det analyseret, hvordan patienternes alder, køn, modersmål, diagnose, indlæggelsesvarighed og oplevelse af tvang påvirker svarpersonernes samlede vurdering af indlæggelsen. Baggrundsforholdene er taget i betragtning samtidigt i én samlet analyse. Det, der blandt disse forhold i særlig grad påvirker besvarelserne, er patienternes alder, hvor grupperne af 18-29, og årige alle er signifikant mindre tilfredse end patienter over 49 år. Ligeledes er patienter, der har oplevet tvang i forbindelse med indlæggelsen, signifikant mindre tilfredse end patienter, der ikke har været tvangsindlagt/-tilbageholdt. Patienter, der ikke har dansk som modersmål, er signifikant mere tilfredse end patienter, der har dansk som modersmål. Endelig er kvinder signifikant mindre tilfredse end mænd. Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner. Det har 51 % af svarpersonerne fra de almenpsykiatriske sengeafsnit gjort og 53 % af patienterne fra de specialpsykiatriske afsnit. Kommentarerne kan læses i bilag 5. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 8 Februar 2006

11 Størst betydning De øvrige spørgsmål om patientens indlæggelse Patienterne bliver også bedt om at beskrive, hvad der har haft størst betydning for dem under indlæggelsen. Det har 67 % af svarpersonerne fra de almenpsykiatriske sengeafsnit gjort og 72 % af patienterne fra specialafsnittene. Kommentarerne kan læses i bilag 5. I figur 2 vises landsresultatet for 15 af de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens indlæggelse. Forkortelserne er nødvendige af hensyn til den grafiske fremstilling. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i spørgeskemaet i bilag 6, hvor nummereringen af spørgsmål svarer til nummereringen i figur 2. I figuren er henholdsvis de to ja-kategorier og de to nej-kategorier slået sammen. Spørgsmål med størst tilfredshed står øverst. Jo længere nede spørgsmålet befinder sig, des mindre er andelen af tilfredse patienter. Figur tilfredshedsspørgsmål vedrørende patientens indlæggelse Almenpsykiatrien: Landsresultat, Uforstyrrede samtaler 1. M odtagelsen i afsnittet 3. Kontakt med kontaktpers. 2. Pl. personalets tilgængelighed 6. Hensyn og respekt 12. Kontakt med medpatienter 11. Atmosfæren i afsnittet 10. Relevant behandling 14. Fået det bedre af indlæg. 13. De fysiske rammer 4. Kontakt med lægerne 9. Egen indflydelse 15. Øget håb og livsmod 8. Aktiviteter 7. Info. o m sygdo m o g behandl. 93% 91% 91% 91% 89% 87% 85% 83% 83% 82% 82% 78% 78% 74% 71% 7% 9% 9% 9% 11% 13 % 15% 17% 17% 18 % 18 % 22% 22% 26% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Fra de specialpsykiatriske afsnit svarer flest patienter positivt på spørgsmålene om: modtagelsen på afsnittet, personalets hensyn og respekt og plejepersonalets tilgængelighed. Andelen af positive svar er mindst på spørgsmålene om: Informationer om sygdommen og behandlingen, egen indflydelse på behandlingen og om de fysiske rammer. Sengeafsnittets kontakt med patientens pårørende 57 % af patienterne på de almenpsykiatriske afsnit oplyser, at personalet havde kontakt med deres pårørende. 82 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med den kontakt, der var. 32 % af patienterne oplyser, at personalet ikke havde kontakt med de pårørende, 49 % af disse patienter ville gerne have haft, at der havde været kontakt. 11 % af patienterne ved ikke, om personalet havde pårørendekontakt. 61 % af patienterne fra de specialpsykiatriske afsnit oplyser, at der var kontakt mellem deres pårørende og persona- Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 9

12 let. 89 % af disse patienter var i høj grad eller i nogen grad tilfredse med kontakten. 28 % af patienterne oplyser, at personalet ikke havde pårørendekontakt, og 42 % af disse patienter ville gerne have haft, at der var kontakt. Fremtidsplaner Samarbejde i psykiatrien Psykoedukation Andre eller flere behandlingstilbud i psykiatrien 76 % af patienterne på de almenpsykiatriske afsnit oplyser, at der er truffet aftaler om tiden efter udskrivningen, og 91 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med de aftaler, der er truffet. 13 % af patienterne oplyser, at der ikke er truffet nogen aftaler, og 71 % af disse patienter ville gerne have haft, at der var truffet aftaler. 11 % af patienterne svarer Ved ikke/ej relevant (patienter, der skulle overflyttes til andet afsnit, blev opfordret til at afkrydse i denne kategori). 66 % af patienterne fra de specialpsykiatriske afsnit oplyser, at der er truffet aftaler om tiden efter udskrivningen. 88 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med aftalerne. 15 % af patienterne fra specialafsnittene oplyser, at der ikke er truffet nogen aftaler, hvilket 76 % af disse patienter gerne ville have haft. 76 % af patienterne på de almenpsykiatriske afsnit oplyser, at de har kontakt med andre instanser om deres sygdom. Det kan bl.a. være praktiserende læge, distriktspsykiatri, bostøtte, bosted, dagtilbud, privatpraktiserende psykiater/psykolog og kommunens sagsbehandler. 72 % af disse patienter svarer bekræftende på, at der er samarbejde mellem de forskellige instanser/behandlere, og af disse patienter er 88 % i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. 19 % af de patienter, der har kontakt med flere instanser, oplyser, at der ikke er noget samarbejde, og 81 % vil gerne have, at der skal være et samarbejde. 5 % af patienterne ved ikke, om der er et samarbejde. Af de patienter fra de specialpsykiatriske afsnit, der oplyser, at der er samarbejde mellem forskellige instanser/behandlere om deres sygdom, er 93 % i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. Af de patienter, der oplyser, at der ikke er noget samarbejde, vil lidt over fire femtedele gerne have, at der skal være det. Patienterne bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om deres sygdom og behandling. 23 % af patienterne på de almenpsykiatriske sengeafsnit svarer bekræftende. Der skal gøres opmærksom på, at psykoedukation/- undervisning nogle steder gives som en del af behandlingen, og at nogle patienter derfor kan have svært ved at svare på, om de er blevet tilbudt undervisning. De 66 % af patienterne, der ikke mener, at de har modtaget undervisning, bliver spurgt, om de har haft brug for det. Det svarer lidt over halvdelen bekræftende på. Fra de specialpsykiatriske afsnit udtrykker to tredjedele af de patienter, der ikke er blevet tilbudt undervisning, behov for dette. Patienterne bliver spurgt, om de savner behandlingstilbud i psykiatrien, f.eks. samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud eller noget andet. 39 % af patienterne fra både de almenpsykiatriske og de specialpsykiatriske sengeafsnit svarer bekræftende. 88 % af samtlige patienter, der savner behandlingstilbud, har uddybet deres svar kvalitativt. Kommentarerne kan læses i bilag 5. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 10 Februar 2006

13 3. Hovedresultater fra patientundersøgelsen i Københavns Amt Undersøgelsens datagrundlag Nogle baggrundsoplysninger om patienterne I undersøgelsesperioden fra den 15. februar til den 14. juni 2005 fik i alt 628 patienter fra de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt udleveret et spørgeskema. 423 antal besvarede skemaet. Undersøgelsens svarprocent er dermed på 67. Det er tilfredsstillende for en undersøgelse af denne karakter. Der er en spredning på de enkelte sengeafsnit fra 91 % på Gentofte A8320 til 40 % på Gentofte A3202. De patienter, der var indlagt på de almenpsykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt i undersøgelsesperioden, udgjordes for 47 % vedkommende af mænd. 80 % af patienterne havde dansk som modersmål. 25 % var i aldersgruppen årige, og 17 % af patienterne havde været indlagt på afsnittet i 1-2 uger. I forhold til diagnose fordeler patienterne sig således, at 37 % diagnosticeredes i gruppe F2 (skizofreni m.v.), 26 % i gruppe F3, (affektive sindslidelser), mens resten hørte ind under andre diagnosegrupper. Diagnoserne er beskrevet i kapitel 6, side 21. En sammenligning af patienter i undersøgelsens målgruppe med de patienter, der har besvaret et spørgeskema, viser, at gruppen af svarpersoner er lidt underrepræsenteret, hvad angår patienter mellem år. Patienternes samlede vurdering Patienterne bliver bedt om at give deres samlede indtryk af indlæggelsen på sengeafsnittet gennem tildeling af 1-5 stjerner. Patienternes skriftlige begrundelser for deres stjernetildeling viser, at 4 og 5 stjerner udtrykker høj grad af tilfredshed med sengeafsnittet. Afgives der 3 stjerner, er der typisk tale om klar utilfredshed med dele af sengeafsnittet, mens 2 eller 1 stjerne er udtryk for en generel og markant utilfredshed. I figur 3 på næste side viser øverste søjle svarfordelingen fra almenpsykiatrien i hele landet. Søjle nr. 2 viser svarfordelingen fra hele Københavns Amt. De følgende søjler viser de lokale resultater fordelt på afdelings- og afsnitsniveau. Tal i parentes viser, hvor mange patienter, der besvarede spørgsmålene. Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 11

14 Figur 3. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på dette sengeafsnit? Almenpsykiatrien i Københavns Amt, 2005 Hele landet (3988) 65% 29% 6% Københavns Amt (344) 60% 31% 8% Center Glostrup (135) 59 % 31% 10 % Center Ballerup (105) 61% 31% 8% Center Gentofte (72) 56 % 33% 11% Amager Hosp. (32) 75% 25% 0% Glostrup P6869 (26) 50 % 46% 4% Glostrup P7273 (22) 68% 27% 5% Glostrup P7475 (19) 53 % 21% 26% Glostrup P7677 (48) 58 % 35% 6% Glostrup P7879 (20) 70 % 15% 15% Ballerup 1 (44) 55% 39% 7% Ballerup 7 (32) 69% 28% 3% Ballerup 8 (17) 59 % 29% 12 % Ballerup 9 (12) 67% 17% 17% Gentofte A1510 (12) 42% 25% 33% Gentofte A3212 (15) 53 % 33% 13 % Gentofte A3222 (30) 60% 37% 3% Gentofte A3232 (15) 60% 33% 7% Amager D1 (9) 67% 33% 0% Amager D2 (23) 78 % 22% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5 stjerner (enestående) og 4 stjerner (godt) 3 stjerner (både godt og dårligt) 2 stjerner (dårligt) og 1 stjerne (uacceptabelt) På landsplan er der en spredning på sengeafsnittenes resultater således, at 90 % af patienterne fra de tre afsnit, der har flest tilfredse patienter, giver 4 eller 5 stjerner, mens det drejer sig om 36 % af patienterne fra de tre afsnit, der har færrest tilfredse patienter, jf. bilag 4. Patienternes begrundelse for stjernetildelingen Størst betydning De øvrige spørgsmål om patientens indlæggelse Patienterne bliver bedt om med egne ord at begrunde deres tildeling af antal stjerner. Det har 47 % af svarpersonerne fra almenpsykiatrien i Københavns Amt gjort. Svarene kan læses i bilag 5. Patienterne bliver også bedt om at beskrive, hvad der har haft størst betydning for dem under indlæggelsen. Det har 69 % af svarpersonerne fra almenpsykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt gjort. Svarene kan læses i bilag 5. I figur 4 vises resultaterne for 15 af de øvrige spørgsmål, der vedrører patientens indlæggelse. Ved hvert spørgsmål kan man se det lokale resultat i øverste søjle og landsresultatet lige nedenunder. Forkortelserne er nødvendige af hensyn til den grafiske fremstilling. Spørgsmålenes fulde ordlyd kan læses i bilag 6, hvor nummereringen af spørgsmål svarer til nummereringen i figuren. De Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 12 Februar 2006

15 to ja-kategorier og de to nej-kategorier er slået sammen i figur 4. Spørgsmålene er sorteret efter, hvor stor procentdel af patienterne, der udtrykker tilfredshed. Spørgsmål med højst patienttilfredshed i Københavns Amt står øverst. Jo længere nede spørgsmålet befinder sig i figuren, jo mindre er andelen af tilfredse patienter. I kapitel 8 er resultaterne fra hvert spørgsmål fremstillet for hvert sengeafsnit med angivelse af alle fire svarkategorier. Figur spørgsmål vedr. patientens indlæggelse Almenpsykiatrien: Københavns Amt og landsresultaterne, M odtagelsen i afsnittet Hele landet 90% 91% 10 % 9% 12. Kontakt med medpatienter Hele landet 90% 87% 10 % 13 % 2. Plejepers. tilgængelighed Hele landet 89% 91% 11% 9% 5. Uforstyrrede samtaler Hele landet 88% 93% 12 % 7% 3. Kontakt med kontaktpers. Hele landet 87% 91% 13 % 9% 6. Hensyn og respekt Hele landet 85% 89% 15 % 11% 14. Fået det bedre af indlæg. Hele landet 83% 83% 17 % 17 % 11. Atmosfæren i afsnittet Hele landet 82% 85% 18 % 15 % 4. Kontakt med lægerne Hele landet 80% 82% 20% 18 % 10. Relevant behandling Hele landet 79% 83% 21% 17 % 15. Øget håb og livsmod Hele landet 78% 78% 22% 22% 13. De fysiske rammer Hele landet 76% 82% 24% 18 % 9. Egen indflydelse Hele landet 74% 78% 26% 22% 8. Aktiviteter Hele landet 71% 74% 29% 26% 7. Info. o m sygdo m o g beha. Hele landet 71% 71% 29% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% "Ja, i høj grad" og "Ja, i nogen grad" "Nej, kun i mindre grad" og "Nej, slet ikke" Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 13

16 Sengeafsnittets kontakt med patientens pårørende 52 % af patienterne oplyser, at personalet fra sengeafsnittene i Københavns Amt har kontakt med de pårørende. 81 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med den kontakt, der er. 34 % af patienterne i de almenpsykiatriske afsnit oplyser, at afsnittene ikke har kontakt med de pårørende. Af disse patienter ville 53 % gerne have, at der skulle være kontakt, mens 47 % ikke ønsker en sådan kontakt. 14 % af patienterne på de almenpsykiatriske sengeafsnit oplyser, at de ikke ved/undlader at besvare, om afsnittet har kontakt med deres pårørende. Aftaler efter udskrivningen 72 % af patienterne fra de almenpsykiatriske afsnit oplyser, at der var truffet aftaler om fremtiden. 90 % af disse er i høj grad eller nogen grad tilfredse med de aftaler, der er truffet. 15 % af patienterne fra de almenpsykiatriske afsnit svarer, at der ikke var truffet aftaler om fremtiden. Af disse patienter ville 76 % gerne have, at der var truffet nogle aftaler, mens 24 % ikke ønskede at der skulle indgås aftaler. 13 % af patienterne undlader at besvare spørgsmålet eller svarer Ved ikke/ej relevant. Patienter, der står foran overflytning til andet sengeafsnit, bliver opfordret til at krydse af i Ved ikke/ej relevant på dette spørgsmål. Samarbejde i psykiatrien 68 % af de almenpsykiatriske patienter i Københavns Amt svarer bekræftende på, at de har kontakt med andre instanser end de psykiatriske sengeafsnit om deres sygdom. Det kan bl.a. være praktiserende læge, distriktspsykiatri, bostøtte, bosted, dagtilbud, privatpraktiserende psykiater/psykolog samt kommunens sagsbehandler. 72 % af disse patienter svarer bekræftende på, at der er samarbejde mellem de forskellige instanser/behandlere, og 86 % af disse patienter er i høj grad eller i nogen grad tilfredse med samarbejdet. 15 % af de almenpsykiatriske patienter, der har kontakt med flere instanser, oplyser, at der ikke er noget samarbejde mellem disse. Af disse patienter ville 83 % gerne have, at der skulle være et samarbejde, mens 17 % ikke ønsker et sådant samarbejde. 13 % af patienterne oplyser, at de ikke ved/eller de undlader at besvare spørgsmålet, om der er et samarbejde mellem de forskellige instanser/behandlere. Psykoedukation Andre eller flere behandlingstilbud i psykiatrien Patienterne bliver spurgt, om psykiatrien har tilbudt dem undervisning om deres sygdom og behandling. 14 % af patienterne fra de almenpsykiatriske afsnit i Københavns Amt svarer bekræftende og 11 % svarer Ved ikke. Der skal gøres opmærksom på, at psykoedukation/undervisning nogle steder gives som en del af behandlingen, og at nogle patienter derfor kan have svært ved at svare på, om de er blevet tilbudt undervisning. Resultaterne på dette spørgsmål skal derfor tages med nogle forbehold. Imidlertid bliver de 75 % af patienterne i Københavns Amt, der ikke mener, at de har modtaget undervisning, spurgt, om de har haft brug for det. Det svarer 56 % af patienterne fra de almenpsykiatriske sengeafsnit bekræftende på. Patienterne bliver til sidst i undersøgelsen spurgt, om de savner behandlingstilbud i psykiatrien, f.eks. samtaleterapi, psykologhjælp, fysioterapi, ergoterapi, bevægelse, forskellige aktivitetstilbud eller noget helt andet. 47 % af patienterne på de almenpsykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt svarer bekræftende. Disse patienter bliver opfordret til at uddybe deres svar. Det har 89 % gjort. Deres svar kan læses i bilag 5. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 14 Februar 2006

17 4. Organisering Styregruppe Frem til december 2004 udgjorde Amtspsykiatrichefkredsen styregruppen for undersøgelserne. Siden da har kredsen været rådgivende i forhold til undersøgelserne. I forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel har de landsdækkende psykiatriundersøgelser siden december 2004 været organiseret sammen med de øvrige nationale kvalitetsprojekter i sundhedssektoren. Styregruppen for de Nationale Kvalitetsprojekter havde pr. 1. juni 2005 følgende sammensætning: Amtssundhedsdirektør Martin Gregersen, Frederiksborg Amt (formand) Amtssundhedsdirektør Karsten Hundborg, Sønderjyllands Amt Amtssundhedsdirektør Jesper Christensen, Nordjyllands Amt Sundhedsfaglig direktør Lone de Neergaard, H:S Direktør Lone Christiansen, Amtsrådsfore. s Sundheds- og Socialafdeling Amtspsykiatridirektør Kirsten Nielsen, Vejle Amt Afdelingschef Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Overlæge Michael von Magnus, Sundhedsstyrelsen Formand for Den Almindelige Danske Lægeforening Jesper Poulsen Formand for Sundhedskartellet Connie Kruckow Arbejdsgruppe Psykiatrichefkredsen nedsatte ultimo 2003 en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at drøfte den praktiske gennemførelse af undersøgelserne, spørgeskemaer, målgruppeafgrænsning, organiseringen af dataindsamling, databearbejdning, rapportering samt offentliggørelse. Amtsrådsforeningen er sekretariat for arbejdsgruppen, som pr. 1. juni 2005 bestod af: Psykiatrichef Gert Pilgaard Christensen, Ringkjøbing Amt (formand) Sundhedsfaglig vicedirektør Annette Gjerris, Københavns Amt Ledende oversygeplejerske Vibeke Juhl, H:S (Hvidovre Hospital) Fuldmægtig Anne Marie Lysgaard, Københavns Kommune Social- og psykiatrikonsulent Lena Kongsrud, Frederiksberg Kommune Souschef Ole Ryttov, Storstrøms Amt Oversygeplejerske Lisbeth Harder, Fyns Amt Leder Inger Marie Andersen, Kærvang, Viborg Amt Ledende overlæge Jens Buchhave, Århus Amt Lægelig direktør Søren Bredkær, Dansk Psykiatrisk Selskab Chefsygepl. Helle Jørgensen, Faglige sammenslutn. af psykiatriske sygepl. Fuldmægtig Lene Christensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Fuldmægtig Jakob Tjalve, Styrelsen for Social Service Erik Olsen, Landsforeningen af tidligere psykiatribrugere Formand Frede Budolfsen, Landsforeningen SIND Psykolog Annie Winther, Landsforeningen Bedre Psykiatri Fuldmægtig Sandy Brinck, Amtsrådsforeningen Kontorchef Tommy Kjelsgaard, Amtsrådsforeningen Afdelingschef Peter Rhode, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt Projektleder Ane Feldskov, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 15

18 Lokale koordinatorer Alle amter, H:S og Bornholms Regionskommune har udpeget én eller flere koordinatorer, der har det overordnede ansvar for den lokale afvikling af undersøgelserne, herunder afholdelse af informationsmøder for personalet, støtte til de lokale tovholdere på de enkelte sengeafsnit, udtræk af elektroniske oplysninger og tilbagemeldinger om svarprocenter m.v. til afsnittene. Koordinatorerne samarbejder tæt med Kvalitetsafdelingens konsulenter. Af skemaet nedenfor fremgår navnene på koordinatorer i amterne, H:S og Bornholms Regionskommune pr. 1. juni Koordinatorer pr. 1. juni 2005 Bornholms Regionskommune Frederiksborg Amt Kvalitets- og datakonsulent Jeppe Ottosen Udviklingssygeplejerske Jim Bille Fyns Amt Svendborg: Oversygeplejerske Lisbeth Harder Middelfart: Oversygeplejerske Isabel Gindeberg Odense: Oversygeplejerske Erik Jensen Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkjøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Frederiksberg Hosp.: Afd. sygeplejerske Kirsten Lindegaard Amager Hospital: Oversygeplejerske Elisabeth Juhl Bispebjerg Hospital: Klinisk oversygeplejerske Kristina Schwartz Hvidovre Hospital: Klinisk oversygepl. Mia Juel Jensen Rigshospitalet: Ledende centersygeplejerske Stine Kamp Nielsen og overlæge Peter W. Jepsen Sct. Hans Hospital: Risikomanager Kirsten Haahr Konsulent Ida Marianne Sørensen Chefsygeplejerske Helle Jørgensen og kvalitetskoordinator Birte Kloch Frederiksen Ekspeditionssekretær Mona Hansen Fuldmægtig Bjørn Christensen Udviklingskonsulent Lone Pedersen og udviklingskonsulent Werna Bang Jessen Udviklingskonsulent Anette Terkildsen og fuldmægtig Nils Hagstrøm Planlægger Thomas Thorsen og afdelingssygeplejerske Jytte Johannsen Planlægger Finn Sørensen Vicecenterchef Tove Kjærbo og udviklingssygeplejerske Tove Niljendahl Fagkonsulent Elisabeth Westergaard Konsulent Mette Bo Christensen Kvalitetsafdelingen Kvalitetsafdelingen i Århus Amt er sekretariat for undersøgelserne og har ansvar for planlægning og koordinering, udvikling af koncepter og spørgeskemaer, databearbejdning og rapportering. Følgende medarbejdere i Kvalitetsafdelingen har været involveret i undersøgelserne: Afdelingschef Peter Rhode Projektleder Ane Feldskov Konsulent Bernhard Hansen Konsulent Hans Jacob Rud Christensen Administrativ sagsbehandler Gitte Abild Jensen Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 16 Februar 2006

19 5. Oversigt over de deltagende sengeafsnit Kortlægning af lokal organisering Hvilke typer sengeafsnit deltager i undersøgelserne I foråret 2004 holdt Kvalitetsafdelingen møder med de lokale koordinatorer i amterne, H:S og Bornholms Regionskommune for at få skabt overblik over de lokale organiseringer af de psykiatriske sengeafsnit. Stort set alle almenpsykiatriske sengeafsnit i Danmark deltager i undersøgelsen. Fra de store psykiatriske sygehuse/hospitaler deltager også nogle specialafsnit. Specialafsnit med særlige målgrupper har mulighed for at undlade at deltage i undersøgelsen, hvis den lokale ledelse vurderer, at spørgsmålene i spørgeskemaet ikke er relevante for patienterne. På nogle gerontopsykiatriske afsnit er ingen eller kun ganske få patienter i stand til at forholde sig til undersøgelserne. Disse afsnit kan vælge kun at deltage i pårørendeundersøgelsen. Da antallet af udskrevne/overflyttede patienter er forholdsvis lille på de retspsykiatriske sengeafsnit, har psykiatrichefkredsen besluttet, at undersøgelsesperioden på disse afsnit skal strække sig over et år, fra den 15. februar 2005 til den 14. februar Resultaterne vil blive rapporteret medio Psykiatriske skadestuer deltager ikke i undersøgelsen, da det primære formål med patienternes ophold på disse er observation og udredning før stillingtagen til indlæggelse eller videre visitation. Spørgsmålene i spørgeskemaet er ikke målrettet denne type ophold/kontakt, og patienterne vil derfor kunne opfatte flere af spørgsmålene som irrelevante. Oversigtsskema Af skemaet på næste side fremgår, hvilke afsnit, der deltager i patientundersøgelsen i perioden fra 15. februar til 14. juni Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt, 2005 Side 17

20 Oversigt over de 175 psykiatriske sengeafsnit, der deltager i patientundersøgelsen Sted i landet Bornholms Regionskommune Almenpsykiatriske afsnit Rønne: Åbent afsnit, lukket afsnit Frederiksborg Amt Frederikssund: 5441, 5541 Hillerød: Afsnit: 2121, 2221, 2222, 2321, 2322, 2421, 2621 *) Fyns Amt Middelfart: P1, P2 *) Odense: P1, P2 *), P3 *), P4, P5, P6, P8 *) Svendborg: P1, P2, P4 Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns Amt Amager: A1, A2, B1, B2, C2 Bispebjerg: E4, E5, E7, E8, E9, E15 *), E16 *), E17, E18 Frederiksberg: D2 Vest, D2 Øst, D3 Vest, D3 Øst Hvidovre: 801, tidligere 802 (nuværende 805), 803, tidligere 805, 808, 809 *), 811 deltager fra *), 812 (tidligere 810) *) Rigshospitalet: 6112, 6201 *), 6221, 6402 Amager: D1, D2 Ballerup: 1, 7, 8, 9 Glostrup: P6869, P7273, P7475, P7677, P7879 *) Gentofte: A1510, A3212, A3222, A3232 Nordjyllands Amt Brønderslev: N16 *), N15 (tidligere N22 ) Frederikshavn: N26 Hjørring: N22 (tidligere N23/Y) Aalborg: S1, S3, S4 (indtil ), S5, S6, S7, S8 Ribe Amt Esbjerg: E1, E2, E3 Ribe: R1, R2 Ringkjøbing Amt Herning: E1, E2, E3, E4 *) Holstebro: P1 Roskilde Amt Køge: 1, 3 Roskilde: 43, 31 *), 50, 21/22, 23/24 Storstrøms Amt Oringe: Modtagelsen, M1 *), M2, N1, N2, S1 Sakskøbing: Lokalpsyk. døgnpladser Saxenhøj Sønderjyllands Amt Augustenborg: 41 *), 42 (indtil ), 43 Haderslev: P1, P2 Vejle Amt Vejle: E31, E32 Horsens: O1, O2 *), O3 Kolding: H12, H3, H4 *) Vestsjællands Amt Dianalund: A, B, E *) Holbæk: O Nykøbing Sj.: Birkehus Slagelse: Almenpsykiatrisk afd. Viborg Amt Århus Amt I alt Kjellerup: Døgnhus syd Skive: Døgnhus midt Thisted: Døgnhus nord Viborg: Døgnhus Viborg, Psykiatrisk Sygehus: 2. etage, 3. etage *), 4. etage Randers: E1, E2 Risskov: N1, N2, N3 *), N6, N7, N8, S1, S2, S3, S4, S5 Silkeborg: SID1, SID2 (indtil ) 144 almenpsykiatriske sengeafsnit Gerontopsykiatriske afsnit Middelfart: P3 Odense: P7 Amager: E1 Hvidovre: 804 Ballerup: 5 Gentofte: A8320 Brønderslev: G18 Herning: E6 Oringe: G Viborg: Gerontopsykiatrisk afdeling Risskov: D1 *), D2 *) 12 gerontopsykiatriske sengeafsnit Andre specialafsnit Bispebjerg: E14 Rigshosp.: 6211 Sct. Hans: L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L12, M2, M6, M20, M21, M22 Stolpegård Ballerup: 10 Gentofte: A andre specialafsnit *) Disse afsnit deltog også i Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien, som kontinuerligt fra 1. november 2004 til 30. juni 2005 udleverede spørgeskemaet til patienter, der blev udskrevet eller overflyttet. Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Side 18 Februar 2006

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 MAJ 2006 Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2005 September 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006

Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Brugerne har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns Kommune

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08

Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Danmark 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns og Frederiksberg kommuner

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

DØVEPSYKIATRISK FUNKTION

DØVEPSYKIATRISK FUNKTION P S Y K I A T R I S K C E N T E R B A L L E R U P Årsberetning 2004 Årsberetning 2004 1 Landsfunktion for behandling af døve med psykiske lidelser Videnscenter for døvepsykiatri københavns amt 2 Årsberetning

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere