Udvidet gennemgang. - Nyt alternativ for klasse B virksomheder. Institut for økonomi Cand. merc. aud. Forfattere: Kenneth Taulbjerg (411313)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet gennemgang. - Nyt alternativ for klasse B virksomheder. Institut for økonomi Cand. merc. aud. Forfattere: Kenneth Taulbjerg (411313)"

Transkript

1 Institut for økonomi Cand. merc. aud. Forfattere: Kenneth Taulbjerg (411313) Kandidatafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Udvidet gennemgang - Nyt alternativ for klasse B virksomheder Kenneth Taulbjerg 03 / Afleveret 03/ Antal anslag:

2 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemformulering Underspørgsmål Definitioner Metode Dataindsamling Kildekritik Opbygning af afhandlingen Afgrænsning Lovgivningen og erklæringer Lovændringen De forskellige erklæringer med sikkerhed Udvidet gennemgang Handlinger Erklæringen Graden af sikkerhed Revision Handlinger Påtegning Graden af sikkerhed Analysedelen Forskellene mellem de forskellige erklæringstyper Review vs. Udvidet gennemgang Forskelle i erklæringerne Udvidet gennemgang vs. Revision Forskelle i erklæringerne Del konklusion Revisors holdning Risikofyldte poster Vurderinger af sikkerheden Adskillelse fra de andre erklæringer Revisorernes holdning til udvidet gennemgang Fordele og ulemper Holdningen til de supplerende handlinger Revisorernes villighed Beslutningsprocessen Revisor villighed til at anbefale udvidet gennemgang Konkurrence- og priselementet Interessenternes påvirkning på valget Interessenterne Forventningskløft Del konklusion Side 2 af 65

3 4.4.3 Påvirkning fra interessenterne Revisorernes holdning Bankernes holdning Vurderingsdelen Eksistensgrundlaget Målgruppen for udvidet gennemgang Ejerforhold Kompleksitet Virksomheden økonomiske situation og eksterne interessenter Adskillelsen mellem erklæringerne Revisorens holdning til udvidet gennemgang Delkonklusion Anvendelse Interessenternes påvirkning Revisorernes villighed Pris elementet Anvendelsen blandt virksomhederne Del konklusion Konklusion Litteraturliste Bøger: Artikler: Lovgivninger og standarder Standarder Hjemmesider Bilag 1 - Bevisstyrken Bilag 2 - Graden af sikkerhed Bilag 3 - Erklæringerne Bilag 4 - Virksomheders interessenter Bilag 5 - Besparelsen Bilag 6 - Relevante spørgsmål til interviews af revisor Bilag 7 - Relevante spørgsmål til interviews af banker Bilag 8 - Interview med Jens Skovby Bilag 9 - Interview med H.C. Krogh Bilag 10 - Interview med Klaus Kristensen Bilag 11 - Interview med Karsten Mehlsen Bilag 12 - Interviews med Erik Nejrup Kjærside Bilag 13 - Interviews med Viggo Sørensen Side 3 af 65

4 1 Executive summary In April 2013 the Danish Business Authority and the FSR - Danish Auditors organization published a new standard called extended review. The goal is to make administrative burdens smaller for all small and medium sizes companies by giving them an alternative to an audit, which fit into the framework of extended review. Extended review are passed on the ISRE 2400 standard for review and there has been added some additional mandatory actions the auditor need carry out before giving the conclusion. The assurance is limited and places extended reviews between a review and an audit, because of the mandatory actions. The aim of this thesis is to investigate whether the ground framework that the extended review is based on, is present and confirm an assumption about a limited use rate by small and medium sized companies. The thesis will be based on interviews with auditors which have the direct contact and guidance with the companies. The thesis is also based on interviews with stakeholders who have external influence on the choice of declaration. First the thesis analyzes the differences and similarities between review, extended review and audit. The audit process of extended review is very similar to a review, it is also based on the ISRE 2400 standard. The different between these are the mandatory actions that the auditor needs to perform. The audits and extended reviews conclusion is positively formulated, where review is negative. Between audit and extended review the audit planning process differs in the way that and audit includes tests of internal controls, and that the general planning process is larger and more comprehensive in an audit. In the execution phase an audit contains stronger evidence which includes inspection and reperformance. An extended review focuses on inquiry and analytical procedures plus the mandatory actions. Furthermore the audit has a high degree of assurance, where the other two has a limited degree of assurance. Then the thesis analyzes auditors and stakeholders attitude towards extended review. Through analyzes it is concluded that the financial institutions are the most important stakeholders. The decision making process has to be analyze in order to determine the impact of external stakeholders influence. The conclusion is at the auditor is positive towards the extended review because it is more adapted to smaller companies, but they also states that the prize reduction of 25 % is overrated. They were willing to recommend, companies within the target group, extended review. The bank s influence was present for the companies outside the target group. It is also stated that there is an expectation gap in the market. Side 4 af 65

5 The thesis concludes that the ground framework for companies in that target group is present. Both internal and external factors play a role when a company has to decide whether or not it should choose extended review. Factors as companies with normal audit, a small board of directors, self financing, speaks in favor of extended review. The use rate will be limited in the start because of the reduction in the cost of switching to extended review is less than the expected. This is caused by the fact that the part of the auditors fee which is reduces is only what relates to the actual audit, the fees also include assistance of other kinds. Another reason is that most companies want to see the external reaction towards extended review as the expectation gap closes. Side 5 af 65

6 2 Indledning Folketinget har med et meget bredt flertal den 6. december 2012 vedtaget en ændring i revisorloven, som gør det muligt at udstede regler om den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang. 1 Denne nye erklærings standard har ikrafttrædelsesdato 1. januar Denne kan benyttes for virksomheder, der fra denne dato og frem på deres ordinære generalforsamling beslutter at benytte den nye erklæring. Dette medfører, at der for små og mellemstore virksomheder nu er mulighed for en ny erklærings type. Tidligere var valget af erklæring på regnskabet begrænset til henholdsvis review og revision. Med denne vedtagelse åbner folketinget op for muligheden for, at revisorerne foretager en udvidet gennemgang af klienternes regnskab. Den udvidede gennemgang er dog forbeholdt virksomheder i regnskabsklasse B. Formålet med den nye erklæring udvidet gennemgang er at gøre det lettere for de små og mellemstore virksomheder. Ideen med den nye erklæringsstandard er, at mindske de administrative byrder og gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Udvidet gennemgang er derfor tiltænkt de virksomheder, der ikke har behovet for den store revision og derfor hellere vil eller kan benytte den mindre udgave review. Som reglerne er i dag, kan virksomheder, der ikke overskrider 2 af følgende grænser i 2 på hinanden følgende år fravælge revisionen 2 : en balancesum på 4 mio. kr. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret Det forventes, at virksomhederne vil tage i mod dette tilbud, og at op til omkring mindre virksomheder fremover vil fravælge revisionen og i stedet vælge den nye erklæringsmulighed. 3 Dette vil kunne spare virksomhederne for mange penge. Da den nye erklæring hovedsagelig vil fokusere på de processer og arbejdshandlinger, der er relevante i forhold til små virksomheder. Derved fjerner man de processer og arbejdshandlinger, der ikke er så relevante ved små virksomheder, for derved at kunne opnå en besparelse i honoraret. Ved en revision er revisor nødsaget til at tjekke regnskabet mere detaljeret og bruge meget tid på planlægningen. For at finde de risikofyldte områder i regnskabet, for bedre at kunne opnå den overbevisning, der skal til for at lave en revisionspåtegning. For revisorerne er den udvidede gennemgang derfor en lovgivningsmæssig åbning på markedet for erklæringer af regnskabet. Hvorfor det må forventes, at revisor muligvis har en vis modvillighed mod 1 bekendtgoerelser/erklaeringsstandard%20lovgivning%20paa%20plads 2 ÅRL Side 6 af 65

7 at benytte denne nye standard. For revisorerne mindsker det honoraret, ved at virksomheder vælger at benytte udvidet gennemgang frem for revision. Gennem de tidsmæssige besparelser og de arbejdsgange revisorerne fjerner ved den nye erklæring. Derfor vil det være relevant at se på, hvad holdningerne hos revisorerne er til denne nye erklæring, og hvor villige de er til at benytte den hos deres klienter. Samt hvilke virksomheder der ses som de mest relevante virksomheder til at benytte udvidet gennemgang ved frem for revision og review. Den nye erklæring medfører derfor et mindre revisionsmæssigt arbejde for revisorerne, hvorfor den sikkerhed, revisorerne giver regnskabet gennem erklæringen, også vil være mindre, end hvis det havde været en revision. Erklæringen er revisors mulighed for at gøre regnskabslæser opmærksom på uenigheder mellem regnskabet og det, revisor mener, der burde være i regnskabet. Derfor medfører valget af udvidet gennemgang frem for revisionen også, at revisoren heller ikke gennemgår virksomhedens regnskabsposter nært så grundigt, og risikoen for fejl og mangler derfor er større. Da erklæringen er offentlighedens mulighed for at se, om der er overensstemmelse mellem regnskabet, og det revisoren mener, vil det derfor også kunne tænkes, at de interessenter der er omkring virksomhedens regnskaber, samtidig ikke ser udvidet gennemgang som den bedste løsning. 2.1 Problemformulering Som nævnt, er den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang helt ny i Danmark, hvorfor der ikke er lavet nogle statistikker omkring anvendelsen af standarden endnu. Hvorfor der heller ikke er nogen praksis eller regnskaber, der endnu har benyttet den nye erklæring. Man må dog forvente, at udvidet gennemgang vil bliver brugt af virksomhederne i de kommende år. Men hvor stor anvendelsen bliver, vides ikke. Tidligere har virksomhederne ikke haft de samme muligheder for at vælge mellem erklæringerne. Hvis de havde overskredet grænsen for fravalg af revision, men som beskrevet tidligere, har virksomhederne i regnskabsklasse B nu 4 mulige erklæringer at vælge mellem. Det er revision, udvidet gennemgang og review samt assistance. På baggrund af overnævnte problemstillinger vil afhandlingens formål være at besvare følgende hovedspørgsmål: Efter indførelsen af udvidede gennemgang har virksomheder i klasse B fået en ny erklærings type. Det formodes, at eksistensgrundlaget vil være på plads, og anvendelsen blandt de små og mellemstore virksomheder i DK formodes begrænset. For at belyse den nye erklæringsstandard er det derfor vigtigt, at eksistensgrundlaget for denne er på plads, før anvendelsen blandt virksomhederne vil finde sted. Valget af erklæring afhænger både af de regler og muligheder, der foreligger, samt presset fra omverdenen i form af interessenternes Side 7 af 65

8 forventninger til valget af erklæring. Interessenterne er typisk interesserede i den sikkerhed, revisor tilskriver regnskabet sammen med sin erklæring. Revisors vejledning af klienten er derfor et vigtigt element, sammen med interessenternes påvirkning, på hvilken erklæring virksomhederne vælger. Afhandlingen er bygget op omkring nogle underspørgsmål for at kunne opnå en fyldestgørende og kvalificeret behandling af hovedspørgsmålet Underspørgsmål Hvad er forskellene mellem de forskellige erklæringsopgaver; Revision, Udvidet gennemgang og Review? For at kunne besvare om eksistensgrundlaget er på plads for denne nye erklæring, er det vigtigt at have den grundlæggende viden omkring de forskellige erklæringstyper. Dette spørgsmål ønskes derfor besvaret for at opnå den grundlæggende teori bagved de enkelte erklæringstyper. For på baggrund af dette, at kunne analysere forskellene imellem erklæringstyperne. Herunder vil de gældende love, standarder og revisionsteorier blive behandlet. Revisorernes holdning og villighed til at benytte den nye erklæringsstandard. Revisorernes holdning og villighed til at benytte denne nye standard, er vigtig i forhold til valget af erklæring, da revisors vejledning samt lovbestemmelse kan have indflydelse på klientens valg af erklæring, samtidig med at få belyst den typiske beslutningsproces. Virksomhederne i regnskabsklasse B, er mindre virksomheder og kendskabet til erklæringerne, må alt andet lige, forventes at være relativt lavt. Hvorfor sparring med revisor omkring regnskabet forventes at være vigtig del, i udvælgelsen af en erklæring. Interessenternes påvirkning på klientens valg af erklæring. Det er ikke kun klienten og revisoren, der vælger, hvilken erklæring der skal på regnskabet. Denne erklæring er i høj grad påvirket af, hvad interessenterne forventer. Disse interessenter kan være banker, kreditorer, medarbejdere og aktionærer mv.. Erklæringen påføres i høj grad regnskabet for, at interessenterne kan være sikre på troværdigheden af virksomhedens regnskaber. Derfor er det relevant at gå ind og se på, hvem der er de typiske interessenter i de virksomheder, der har mulighed for at vælge udvidet gennemgang, samt hvad deres holdning til udvidet gennemgang er. 2.2 Definitioner ÅRL = LBKG nr. 323 Årsregnskabsloven RL = L nr. 468 Revisorloven Side 8 af 65

9 2.3 Metode Afhandlingen tager udgangspunkt i problemformuleringen og underspørgsmålene. Afhandlingen er bygget op således, at starten er den teoretiske/beskrivende del. Afsnittet indeholder en beskrivelse af de vigtigste elementer i revision og udvidet gennemgang. En gennemgang af review vil ikke forekomme, da det forventes, at læser har den grundlæggende forståelse for denne standard. Denne skal danne grundlag for det næste afsnit, den analyserende del. Som til sidst danner baggrund for den vurderende del af opgaven. Valget af denne opbygning er for at skabe en sammenhæng mellem delelementerne i afhandlingen og sikre en videns fremstilling gennem opgave, der sikrer en fyldestgørende besvarelse af hovedspørgsmålet Dataindsamling Da udvidet gennemgang er en forholdsvis ny erklæringsstandard, eksisterer der derfor ikke store mængder data på området endnu. Der er ikke opbygget nogen praksis omkring udvidet gennemgang endnu, hvorfor informationer og data til besvarelse af opgaven er begrænset. En tilgang til opgaven med benyttelse af sekundære data vil derfor være utilstrækkelig. Derfor vil der, til besvarelse af opgaven blive benyttet flere former for data. Der vil i afhandlingen både blive benyttet primære og sekundære data til belysning af problemstillingerne. Disse data vil hovedsagligt være kvalitative, da der som nævnt er begrænset praksis og sekundære data på området. Til første underspørgsmål vil der primært blive benyttet kvalitative sekundære data i form af de gældende love, standarder og vejledninger. Disse data anses for valid, da de stammer fra lovgiverne på området, og standarderne er dem, erklæringerne bliver foretaget ud fra. Samtidig med at disse overholder de internationale standarder. Derudover vil relevante artikler også blive inddraget. Til besvarelse af underspørgsmål 2 vil de data, der bliver anvendt, være primære data gennem kvalitative personlige interviews. Disse interviews er foretaget som ekspertinterviews med 4 statsautoriserede revisorer fra forskellige revisionsvirksomheder. Der er udvalgt 4 revisorer, da disse revisorer afspejler branchen godt. Den merværdi i repræsentativitet opgaven vil få ved at hæve antallet af respondenter, vil være minimal, da man vil skulle op på en noget større respondent antal for at kunne kalde interviewene repræsentative for alle revisorer. Det er samtidig vurderet, at udvidelsen af antallet af få respondenter ikke vil give et bedre datagrundlag. De respondenter, der er udvalgt, vurderes at have en høj faglig viden, kompetence og afspejler samtidig branchen godt. For at sikre en så repræsentativ dataindsamling som muligt, således at de interviewedes holdning og viden afspejler alle revisorer i branchen bedst muligt, er der i opgaven valgt at spørge henholdsvis Side 9 af 65

10 PwC, BDO, Krøyer Pedersen og direktøren hos RevisorGruppen Danmark. Den interviewede fra PwC hedder H.C. Krogh og repræsenterer de større revisionsfirmaer. Karsten Mehlsen fra BDO repræsenterer de mellemstore revisionsfirmaer. Klaus Kristensen fra Krøyer Pedersen repræsenterer de mindre revisionsvirksomheder, og til sidst repræsenterer Jens Skovby som er direktør ved RevisorGruppen Danmark den teoretiske vinkel. Derudover har Jens Skovby været med til at udforme standarden for Udvidet gennemgang, deltager i kvalitetskontrol hos revisionsvirksomheder og er formand for det revisionsteknisk udvalg ved FSR. Jens Skovby sidder ikke med almindelige erhvervs virksomheder, men er rådgiver for revisorerne om blandt andet udvidet gennemgang. Han anses derfor for faglig kompetent især omkring de teoretiske aspekter i standarden. Interviewene skal ses som professionelle samtaler, hvor viden forekommer på baggrund af interaktionen mellem eksperten og spørgeren. Fokus vil være på ekspertens faglige viden og vurderinger. Da der ikke er lavet nogle undersøgelser indenfor udvidet gennemgang, samt at det er en relativ ny erklæringsstandard, anses revisorens holdning som retvisende på baggrund af deres uddannelse samt den erfaring, de har opbygget gennem praksis. Interviewene vil være semistrukturerede med nogle i forvejen udarbejdede spørgsmål. Formålet er at komme igennem og opnå den videns indsamling, der er behov for, for at kunne svare på underspørgsmålene og i sidste ende hovedspørgsmålet. Interviewene vil dog ikke være mere låst, end at der er mulighed for at fravige og stille yderligere og mere uddybende spørgsmål undervejs, for at sikre et uddybende svar på de stillede spørgsmål. Disse spørgsmål skal både komme ind på revisorernes generelle holdning til udvidet gennemgang og deres villighed til at foreslå virksomhederne at skifte over til udvidet gennemgang. Til besvarelsen af underspørgsmål 3 vil der igen primært blive benyttet primære data gennem kvalitative personlige interviews. Både gennem interviewene med revisorerne, samt interview med 2 interessenter. Udvælgelsen sker ud fra revisorernes besvarelser og analysen af, hvilke interessenter der er de vigtigste. Der vil hovedsageligt blive lagt vægt på, hvor presset for en erklæring kommer fra og interessenternes påvirkning på valget. Både fra revisorens synspunkt, samt holdningen til fra interessenterne. For at opnå den optimale analyse af omverdenens påvirkning på klienterne ville det selvfølgelig være relevant at spørge virksomhederne/klienterne direkte til deres holdning. På grund af en forventning om et meget lavt kendskab hos klienterne til udvidet gennemgang, vil undersøgelsen derfor ikke tage udgangspunkt i klienterne, men derimod interessenternes holdning. Derfor vil der også blive foretaget ekspertinterviews med 2 af de vigtigste interessenter til deres holdning. Disse interessenter vil blive udvalgt ud fra analysen af, hvilke interessenter der er mest relevante og mest påvirkende. Grunden til at denne metode er benyttet til at indsamle data på er, at de vigtigste Side 10 af 65

11 interessenter herved er blevet identificeret, og derved sikrer en mere målrettet dataindsamling. Hvorfor et større antal af respondenter igen ikke vurderes som medvirkende til en mere repræsentativ data indsamling. Fra Jyske Bank er Viggo Sørensen blevet interviewet. Viggo sidder som erhvervsleder i Jyske Bank Holstebro. Fra Vestjysk Bank er det Erik Nejrup Kjærside som er erhvervsrådgiver. Grunden til at ekspertinterviews er valgt som metode til indsamling af de primære data er, at det er mere dybdegående end alternativerne. Dette valg er foretaget på baggrund af, at emnet er relativt nyt. Hvorfor anvendelsen af et spørgeskema sandsynligvis ikke ville give den ønskede dybde i besvarelserne. Spørgsmålene er faste, og man har derfor ikke som ved personlige interviews mulighed for, at stille mere uddybende spørgsmål. Samtidig bevirker det, at emnet er forholdsvis nyt, at det formodede kendskabet og viden til udvidet gennemgang, vil være relativ lav. Hvorfor de personer, der er udvalgt til de personlige interviews, på forhånd vurderes at have en faglig viden og kompetence omkring emnet. De spørgsmål der vil blive brugt til interviewene af revisorerne 4 er opbygget sådan, at der er et hoved emne med underspørgsmål, der relaterer sig til et punkt i opgaven. Selve inspirationen til spørgsmålene tager udgangspunkt i problemformuleringen og de underspørgsmål. Spørgsmålene forsøger at dække underspørgsmålene og aspekterne i problemformuleringen. Interviewene til bankerne 5 er opbygget på samme måde som ved revisorerne, men udformningen er foretaget efter udførelsen af interviewene med revisorerne. De erfaringer, der er kommet ud af de tidligere udførte interviews, er selvfølgelig indarbejdet for at opnå så godt et datagrundlag som muligt. Dataindsamlingen er afsluttet d Kildekritik Generelt er det vigtigt at forholde sig kritisk til alle kilder. Derfor vil der ved alle benyttede kilder i afhandlingen, blive set på disse ud fra en kritisk synsvinkel for at sikre valide kilder. En del af de indsamlede sekundære kvalitative data stammer fra lovgivningen og revisionsstandarder. Lovgivningen og standarderne der bliver benyttet stammer fra revisorbiblioteket 6. Denne kilde er vurderet til at være valid og have et højt fagligt indhold. Dog er det vigtigt, at det er de nyeste standarder, der bliver benyttet. Ekspertinterview er præget af subjektivitet. På trods af at de interviewede må forventes at have høj faglig kompetence og viden, vil besvarelserne være præget af deres personlige holdning til området, 4 Bilag 6 5 Bilag Side 11 af 65

12 samtidig med at interviewene er foretaget af en uerfaren interviewer. Samlet set kan disse forhold have indvirkning på validiteten af undersøgelsen. Det anses dog for den bedst mulige metode, da kendskabet til udvidet gennemgang ved en bred population anses for minimal, hvorfor det er vurderet som den bedst mulige metode at indsamle data. Samtidig skal man ved læsningen af afhandlingen være opmærksom på, at metodevalget kan påvirke konklusionen i afhandlingen. Da udførelsen af 4 interviews af revisorer og 2 af interessenterne med 95 % sandsynlighed ikke kan siges, at være repræsentativ for samtlige revisorer og interessenter omkring virksomhederne. Det data grundlag, der bliver skabt af interviewene, skal derfor ses som indikationer, på de holdninger der er ved revisorerne og interessenterne. Det kan dog heller ikke afvises, at holdningerne kan være repræsentative. Derfor er det vigtigt, at den faglige viden og kompetence ved respondenterne er på plads for at kunne skabe lidt sikkerhed omkring emnet. Derudover er det også vigtigt at bemærke, at der omkring interessenterne kun er den vigtigste interessent, der er valgt at blive behandlet i afhandlingen. Dette vil også kunne påvirke konklusionen, da ikke alle interessenternes synspunkter er taget i betragtning. 2.4 Opbygning af afhandlingen Side 12 af 65

13 2.5 Afgrænsning Da opgaven omhandler udvidet gennemgang, som er for virksomheder i regnskabsklasse B, vil der ikke blive lagt fokus på virksomheder i regnskabsklasser A, C og D. Grunden til dette er, at udvidet gennemgang kun er en mulighed for virksomhederne i regnskabsklasse B jf. ÅRL 135. Afhandlingen vil kun omhandle erklæringer med sikkerhed, hvorfor der afgrænses for erklæringer uden sikkerhed. Det forventes desuden, at regnskabslæser har en grundlæggende forståelse for review standarden og revisions standarderne. En slavisk gennemgang af disse sker ikke i opgaven, men der vil blive udvalgt de vigtigste elementer, hvor erklæringerne adskiller sig fra hinanden. Der vil i opgaven ikke blive beskrevet de grundlæggende elementer i review efter ISRE Der vil dog i analysen blive set på forskellene mellem review og udvidet gennemgang. Derudover vil mange af de grundlæggende bestemmelser ved udførelsen af en erklæring heller ikke blive nævnt. Dette kan være områder som uafhængighed, kundeaccept og hvem der kan underskrive en erklæring med sikkerhed, da det forventes, at læseren har en forståelse for dette. I afhandlingen vil der derfor kun blive fokuseret på review efter ISRE 2400, udvidet gennemgang efter VEJL UG, samt revision efter ISA erne. Da afhandlingen samtidig har til formål at vurdere eksistensgrundlaget i forhold til udvidet gennemgang, vil en analyse af forskellene mellem henholdsvis review og revision ikke blive foretaget. Det forudsættes, at læseren er bekendt med disse forskelle. Denne afhandling afholder sig fra, at omhandle virksomheder der har specielle regler vedrørende revisionspligten. Her kan nævnes finansielle virksomheder, fonde og faglige foreninger, samt en række selvstyrende forvaltningsvirksomheder. Opgaven har til formål, at behandle udvidet gennemgang som anvendes i almindelige virksomheder indenfor rammerne i regnskabsklasse B. Derudover afgrænses der for særregler omkring holdingselskaber, hvor udvidet gennemgang også kan benyttes som erklæring. Opgaven vil, omkring analysen og vurderingen af de interessenter der påvirker virksomheden, kun tage udgangspunkt i den vigtigste interessent, som typisk har den største indflydelse på virksomhederne. Opgaven vil derfor nødvendigvis ikke stemme overens med virkeligheden i alle virksomheder. Hvor andre end den i opgaven fundne interessent kan have indflydelse på beslutningsprocessen af valget af erklæringen. Side 13 af 65

14 3 Lovgivningen og erklæringer 3.1 Lovændringen Lov nr blev, vedtaget den 6. december 2012 og består af ændringer i både revisorloven og ÅRL. Ændringerne af disse love har gjort det muligt at indføre den ny erklæringsstandard. Udvidet gennemgang bygger på en erklæring omkring review ISRE Derfor er der heller ikke kommet nogen selvstændig standard for udvidet gennemgang endnu. I denne opgave vil vejledningen VEJL UG 7 blive benyttet som standarden for udvidet gennemgang. Som sagt bygger udvidet gennemgang på review, som udføres med henblik på at opnå begrænset sikkerhed. Nogle supplerende handlinger er tilføjet for at opnå mere sikkerhed for revisors konklusion i forhold til et review. 8 Dette afsnit har til formål at specificere de vigtigste ændringer i lovene, som gør det muligt at benytte udvidet gennemgang som en erklæring. I ÅRL ændres 10 a. Denne ændring betyder, at virksomheder nu ikke længere hvert år skal oplyse i ledelsespåtegningen, om virksomhedens regnskaber det kommende år ikke revideres. Nu skal virksomhederne kun oplyse dette, det år man bliver revideret og næste år vælger, at fjerne revisionen. Ændringen vil gøre de administrative byrder mindre for virksomhederne. Den vigtigste ændring af ÅRL er ændringen af 135, som giver virksomhederne der før, kun havde mulighed for, at lave sig revidere eller ikke lade sig revidere. På grund af denne ændring kan: En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Dette åbner for, at virksomhederne i regnskabsklasse B også kan vælge udvidet gennemgang. Det vil altså sige, at hvis en virksomhed er i regnskabsklasse B, og man overskrider grænserne i ÅRL 135 stk. 1, ville virksomheden tidligere være omfattet af revisionspligten. Nu kan virksomhederne som sagt vælge at få foretaget en udvidet gennemgang. Regnskabsklasse B omfatter virksomheder, der ikke overskrider 2 af følgende grænser på 2, på hinanden følgende år, en balancesum på 36 mio. kr., en nettoomsætning på 72 mio. kr., et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. De virksomheder der er over denne grænse og derved i regnskabsklasse C, kan kun vælge at lade sig revidere. Man kan derfor sige, at revisionspligten er flyttet fra Regnskabsklasse B til C, hvis man ikke ser udvidet gennemgang som revision af regnskabet. Dog skal det bemærkes, at udvidet gennemgang stadig er revision bare efter en særlig standard. Man kan dog ikke fravælge en erklæring, når man overskrider grænsen i ÅRL 135 stk. 1. Andre vigtige ændringer af ÅRL er, at virksomheder jf. 135 stk. 6 nu ved lovovertrædelser ikke 7 Vejledningen er hentet fra karnovgroup.dk. 8 Gennemgang/Standard%20om%20udvidet%20gennemgang%20-%2022_04_2013 Side 14 af 65

15 kan undlade revision i de efterfølgende tre år. Ændringen af 135 stk. 7 medfører, at Erhvervsstyrelsen kan pålægge virksomheder at skulle revidere, hvis der er ulovlige aktionærlån, samt at Erhvervsstyrelsen har mulighed for at fjerne muligheden for virksomheder til at benytte udvidet gennemgang og derfor skal revideres. 9 Ændring af revisorloven var også en del af den lovændring, der banede vejen for udvidet gennemgang. Første ændring i revisorloven er 16 stk. 4, som nu sikrer lovhjemlen for udarbejdelse af nye erklæringsstandarder og derved udarbejdelsen af udvidet gennemgang. Ændringen i pkt. finder ikke anvendelse, hvis revisionen er udført efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard, jf. årsregnskabslovens 135, stk. 1, 2. pkt. Det betyder, at revisor ikke skal udarbejde en revisionsprotokol ved udvidet gennemgang som ved revision. Dette medfører en besparelse for virksomhederne, som nu ikke skal betale for den tid, revisor bruger på udarbejdelsen samt skrivningen af revisionsprotokollen. Derudover ændres revisorlovens 21 stk. 3 nr. 4, 35, stk. 4, 3. pkt., 35 stk. 5 og 50, stk. 1 vedrørende kvalitetskontrol. 3.2 De forskellige erklæringer med sikkerhed Virksomheder i Danmark har som nævnt 3 muligheder for at vælge en erklæring med sikkerhed til deres regnskab, hvis virksomheden ikke er omfattet af revisionspligten 10. Hvis virksomhederne er omfattet, har indførelsen af udvidet gennemgang givet 2 muligheder. Dette afsnit har til formål at beskrive, de erklæringsmuligheder der er mulige jf. erklæringsbekendtgørelsen nemlig Review, Udvidet gennemgang og Revision. Dette skal danne baggrunden for den analyse, der efterfølgende vil belyse forskellene imellem erklæringstyperne. Review vil jf. afgrænsningerne ikke blive beskrevet, men indgår i analysen af forskellene. Helt grundlæggende er der nogle bestemmelser, der er ens for alle erklæringerne. Disse bestemmelser er omfattet af Revisorloven og Erklæringsbekendtgørelsen. Derfor vil der ikke være forskel på disse rammebetingelser, uanset om man laver den ene eller den anden erklæring med sikkerhed. Revisorloven fastsætter nogle af disse rammebetingelser for, hvordan revisoren skal gebærde sig, når man laver en erklæring med sikkerhed. Af de meget vigtige bestemmelser i revisorloven kan nævnes uafhængighed 11 fra den virksomhed, man laver en erklæring med sikkerhed på. Sammen med tavshedspligt, faglig kompetence, samt at det kun er en godkendt revisor, der kan afgive erklæringer ÅRL 135 stk RL 24 Side 15 af 65

16 med sikkerhed. Fra erklæringsbekendtgørelsen kan nævnes, at revisoren ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed skal være offentlighedens tillidsrepræsentant 12. nedenstående afsnit har til formål at beskrive de forskellige erklæringstypers vigtigste elementer, som senere skal danne rammen for analysen af forskellene mellem de forskellige erklæringstyper. Formålet er ikke at gennemgå alle elementer i erklæringstyperne, men de vigtigste Udvidet gennemgang Den nye erklærings mulighed til regnskaber for virksomhederne i klasse B er udvidet gennemgang. Denne erklæring er med begrænset sikkerhed ligesom ved et review. Udvidet gennemgang bygger på ISRE , som er standarden for review. Dette bør derfor også betyde, at når der kommer ændringer til review standarden, vil disse ændringer alt andet lige også påvirke den udvidede gennemgang. Helt grundlæggende er en udvidet gennemgang et review med supplerende handlinger for at hæve sikkerheden på erklæringen. Sikkerheden er dog stadig begrænset. Titlen udvidet gennemgang stammer fra de elementer, der indgår i erklæringsstandard. Udvidet betyder, at der skal udføres de supplerende handlinger, som medvirker til, at sikkerheden bliver bedre end ved review. Gennemgangen betyder, at erklæringen bygger på review, og derfor er det en gennemgang af regnskabet frem for en decideret revision. Formålet med udvidet gennemgang er at sætte revisor i stand til på basis af de udførte handlinger at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og afgive erklæring på årsregnskabet som helhed i henhold til afsnit og kommunikere i overensstemmelse med kravene i denne standard. 14 Hvis man kigger på formålet, er det ved denne erklæring at give en konklusion, der bekræfter, at regnskabet giver et retvisende billede at virksomheden. Revisor bekræfter derfor positivt, at regnskabet giver et retvisende billede på baggrund af de udførte handlinger Handlinger 15 Jf. punkt 29 30, fastsættes væsentligheden for en udvidet gennemgang af revisor for regnskabet som helhed. Denne anvendes til vurderingen af de handlinger, der skal foretages for at dække de risikofyldte poster i regnskabet. Revisor skal derfor også genoverveje væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed. Hvis der er forhold, der kunne have påvirket fastsættelsen fra starten. 12 Erklæringsbekendtgørelsen VEJL UG punkt 6 15 VEJL UG vedrørende udvidet gennemgang Side 16 af 65

17 Hvis man kigger på de arbejdshandlinger, der udføres af revisor jf. punkt 33, skal revisor opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. For at kunne erklære sig om regnskabet som helhed gennem udførelse af forespørgsler og analytiske handlinger. Forespørgsler er information, revisor opnår, ved at udspørge virksomhedens daglige ledelse eller andre i virksomheden afhængende, af hvor informationer er i virksomheden. De informationer, man opnår gennem forespørgsler, kan blandt andet være til anvendt regnskabspraksis, usædvanlige eller komplekse transaktioner og forretningsgangene 16. Den anden primære handling er analytiske handlinger, for at tjekke om virksomhedens informationer omkring regnskabet er sandsynlige. 17 Analytiske handlinger omhandler en vurdering af posterne i regnskabet for at se, om udviklingen af disse er sandsynlige. Dette kan foregå gennem sammenligning af regnskabsposterne fra år til år til den forventede værdi, for at konstatere udsving der kan være indikatorer for fejl ved posterne. For at revisor kan hæve sikkerheden for en erklæring med udvidet gennemgang, skal der udføres supplerende handlinger for at revisor kan retfærdiggøre, at sikkerheden er hævet, sådan at man kan afgive en positiv konklusion. Formålet er at supplere de allerede opnåede revisionsbeviser gennem udførsel af forespørgsler og analyser med stærkere revisionsbeviser. Jf. punkt 43 skal revisor altid som del af udarbejdelse af en udvidet gennemgang udføre følgende supplerende handlinger: Indhentelse af tingbog, personbog og bilbog. Indhentelse af engagementsbekræftelser fra pengeinstitutter. Indhentelse af advokatbreve. Tjekke korrekte indberetning og afregning af moms, SKAT og afgifter. Disse 4 handlinger skal foretages af revisor ved en erklæring om udvidet gennemgang, når det forhold den supplerende handling vedrører, foreligger. 18 Derfor kan revisor heller ikke se igennem fingre med en af disse handlinger, selv om det forhold som handlingen bekræfter er uvæsentlig. Indhentelse af tingbog, personbog og bilbog. Dette gøres grundlæggende for at opnå supplerende bevis for virksomhedens aktiver og forpligtelser. Der tjekkes gennem denne handling, om ejerforholdet er korrekt, samt om der er sikkerhedsstillelser på aktiverne, der burde være oplyst. Disse bekræftelser vil typisk bekræfte de forespørgsler, der allerede er foretaget til ledelsen vedrørende aktiverne i virksomheden. 16 VEJL UG VEJL UG nemgang/standard%20om%20udvidet%20gennemgang%20-%2022_04_2013 Side 17 af 65

18 Indhentelse af engagementsbekræftelser fra pengeinstitutter, indhentes som supplerende bevis for de likvide beholdninger, virksomheden har i regnskabet. Derved dækker denne handling tilstedeværelsen af likvider, værdipapirer, finansielle instrumenter, samt de sikkerhedsstillelser, pengeinstitutterne har vedrørende virksomheden. Samtidig med at fuldstændigheden dækkes vedrørende forpligtelser over for pengeinstitutter. Indhentelse af advokatbreve, indhentes når revisor bliver gjort opmærksom på eventuelle forhold omkring søgsmål og retssager, der kan have påvirkning på virksomhedens regnskab. Dette sikrer korrekt indregning af disse forhold, da dette kan påvirke fuldstændigheden af aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Tjekke korrekte indberetning og afregning af moms, SKAT og afgifter. Denne handling foretages, for at revisor kan kontrollere, at indberetningen og afregningen af skatter og afgifter bliver behandlet korrekt. Ellers kan ledelsen ifalde ledelsesansvar, og revisor skal tage stilling til dette i erklæringen. Hvis man kigger på de handlinger, der skal foretages ved den udvidede gennemgang, var det hovedsagligt jf. pkt. 33 gennem forespørgsler, analytiske handlinger samt de supplerende handlinger jf. pkt. 43. Kigger man på det opnåede bevisstyrke 19 ved at udføre disse handlinger, er forespørgsler svag og analytiske handlinger middel. De supplerende handlinger er hovedparten af de beviser, man fremskaffer, ekstra eksterne bekræftelser, som har en middel styrke. Grunden til, at disse eksterne bekræftelser er stærkere end interne er, at virksomheden ikke har haft mulighed for at ændre på resultatet af bekræftelserne. Disse går udenom virksomheden og derfor aldrig falder i ledelsens hænder. Derfor har de supplerende handlinger ved udvidet gennemgang en påvirkning på den sikkerhed, revisor har vedrørende erklæringen på regnskabet. Handlingerne der udføres under de supplerende handlinger, dækker også flere af de revisionsmål 20, der skal dækkes under revision. Det er især omkring balanceposterne, de supplerende handlinger giver ekstra egnet revisionsbevis. Dem der direkte dækkes er rettigheder og forpligtelser, tilstedeværelsen og fuldstændighed. Revisor skal jf. pkt. 44 udføre og indhente yderligere review handlinger for at sikre et tilstrækkelig og egnet bevis. Hvis revisor bliver opmærksom på forhold, der kan indikere, at der er væsentlig fejlinformation i regnskabet. Disse yderligere handlinger skal sikre, at revisor kan udtale sig om regnskaber, og at det ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Påvirker forholdet regnskabet væsentligt, skal revisor ændre sin erklæring på regnskabet. Disse kan f. eks være forhold omkring varelageret eller tilgodehavender, som der ikke direkte er, en revisionshandling der omdækker. 19 Bilag 1 20 ISA 315 A124, Revisionsmålene Side 18 af 65

19 Erklæringen En erklæring om udvidet gennemgang er en erklæring med sikkerhed, derfor er denne omfattet af erklæringsbekendtgørelsens Denne erklæring er gældende for virksomhederne i regnskabsklasse B. Det fremgår positivt af bekendtgørelsen 9 sammen med vejledningen pkt. 73, hvad en erklæring om udvidet gennemgang som minimum skal indeholde. En del af punkterne i 9 er identiske med de punkterne under review jf Revisor skal ved en udvidet gennemgang oplyse i erklæringen jf. 9 stk. 1 pkt. 4 og stk. 3, at den udvidede gennemgang ikke har givet anledning til forbehold. Revisor skal derudover også jf. 9 stk. 1 pkt. 8 udtale sig om en eventuel udarbejdet ledelsesberetning, og om denne har givet anledning til bemærkninger. Revisor skal nævne, at de handlinger der er udført ved den udvidede gennemgang, har et mindre omfang end revisionen jf. vejledningen pkt. 73 pkt Forbehold og supplerende oplysninger kan tages, hvis revisor er blevet bekendt med nogle forhold, der har påvirket konklusionen. Supplerende oplysninger gives i 2 grupper vedrørende forhold i regnskabet og vedrørende andre forhold. Jf. 9 stk. 1 pkt. 6 og 7. Forskellen ved disse er, at under forhold i regnskabet oplyses forhold der vedrører regnskabet, men som ikke medfører et forbehold jf. 7 stk. 1. Hvor revisor under andre forhold skal oplyse om overtrædelser af lovgivningsmæssige bestemmelser, eller hvis ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger foretaget i virksomheden jf. 7 stk. 2. En supplerende oplysning må dog aldrig stå i stedet for et forbehold jf. 7 stk. 3. Konklusionen på en umodificeret review erklæring har en positiv betegnelse af det opnåede resultat ved den udvidede gennemgang. Baseret på den udførte udvidede gennemgang, skal revisors konklusion udtrykke, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav. 23 man kigger på denne konklusion, nævnes det positivt, at regnskabet giver et retvisende billede af regnskabet Graden af sikkerhed 24 Hvis man kigger på graden af sikkerhed, revisor tilskriver regnskabet ved udvidet gennemgang, er denne begrænset. Som det fremgår af bilag 2 29, er det udmeldte fra FSR, at den udvidede gennemgangs sikkerhed ligger mellem begrænset sikkerhed og høj sikkerhed. Som det også fremgår direkte af erklæringen, er udvidet gennemgang kun behæftet med begrænset sikkerhed. Samtidig fremgår det således også af erklæringen, at man udfører supplerende handlinger for at hæve Hvis 21 Bekendtgørelse nr. 385 om godkendte revisorers erklæringer 22 VEJL UG vedrørende udvidet gennemgang 23 Bekendtgørelse nr stk Bilag 2 Side 19 af 65

20 sikkerheden. Hvis man kigger på de supplerende handlinger, er bevisstyrken for disse handlinger, som nævnt tidligere middel. Derfor vil disse også være med til at hæve sikkerheden, for at der ikke sker væsentlig fejlinformation. Da erklæringen er med begrænset sikkerhed, vil revisors være svær at gøre erstatningsansvarlig, hvis der er væsentlig fejlinformation i regnskabet. De supplerende handling vil selvfølgelig have en indvirkning på dette, men da der ikke er noget praksis på området, vil det være svært at udtale sig om Revision Den sidste erklæringsform er revision. Dette er den erklæring, revisor kan afgive med den højeste grad af sikkerhed. Tidligere skulle virksomheder, der var omfattet af revisionspligten lade sig revidere. Der er nu kommet et alternativ for virksomhederne i regnskabsklasse B. Revision bygger heller ikke på en enkelt standard men bygger på mange forskellige standarder, der sætter rammerne for hver sit område. Disse standarder hedder ISA er og indeholder krav, vejledninger, mål og andre punkter der vedrørende revisionen jf. ISA Dette er også den erklæring, der kræver mest arbejde fra revisor, da revisor for at afgive en høj grad af sikkerhed for regnskabet skal afdække alle de risikogrupper der er i det enkelte regnskab. Formålet med revision, er at revisor skal: opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, således at revisor er i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme, og at forsyne regnskabet med en erklæring og kommunikere som krævet af ISA'erne i overensstemmelse med revisors observationer 25. Hvis man kigger på formålet med revision, er dette at opnå en høj grad af sikkerhed, for at regnskabet som helhed ikke indeholder væsentlig fejl information. Denne konklusion giver virksomhedens regnskab en blåstempling fra revisor om, at der er høj sikkerhed for, at regnskabet ikke er behæftet med væsentlig fejlinformation Handlinger Når revisor foretager en revision, varierer denne i forhold til den virksomhed, der revideres. De virksomheder der befinder sig i regnskabsklasse B, er små virksomheder, hvorfor revisor vil optimerer sin revision til netop denne virksomhed. I praksis vil dette betyde, at revisor ved de virksomheder der er i regnskabsklasse B, vil have en mindre revisionsplan. Hvis man kigger på væsentligheden ved revision 26, skal revisor jf. pkt. 10 fastsætte et samlet væsentlighedsniveau for hele revisionen som helhed. Dog skal revisor fastsætte et selvstændigt niveau for poster, der direkte kan påvirke regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger. 25 ISA ISA 320 Side 20 af 65

21 Jf. ISA 500 pkt. 4 er målet med at udføre revisionshandlinger, at revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for det område, man laver handlingen ud fra. Dette bevis kan jf. pkt. 10 komme fra enten test af kontroller eller substanshandlinger 27. Sådan at revisor til slut står med et bevis, der dækker risikoen ved posterne i regnskabet og kan udforme en konklusion til erklæringen på regnskabet. Foruden at revisor skal have kendskab til virksomheden og dens omverden for at kunne identificere poster med risiko for væsentlig fejlinformation i regnskabet 28, skal revisor også jf. pkt opnå en forståelse af de interne kontroller i virksomheden. I mindre virksomheder kan det umiddelbart være vanskeligt for revisor at identificere de interne kontroller og derfor vanskeligt at udføre test af kontroller. Da de f. eks. er ikke-eksisterende eller ikke er dokumenteret. Hvorfor det for revisor er bedre og mere effektivt at udføre substanshandlinger. 29 De interne kontroller i virksomheden kan også have stor indflydelse på udførelsen af revisionen. Hvis man kigger på revisionsrisikomodellen 30, er den iboende risiko, risikoen for at væsentlige fejl opstår. Kontrolrisikoen er risikoen for, at de interne kontroller ikke forhindrer eller retter fejlene. Opdagelsesrisikoen er risikoen for, at revisor ikke opdager væsentlig fejlinformation. Revisor skal derfor udføre mindre revisionsarbejde, hvis de interne kontroller er gode for at opnå en lav revisionsrisiko. Grunden til, at der udføres revisionshandlinger, er at man ved revision ønsker at afdække nogle revisionsmål jf. ISA 315. Revisionsmålene benyttes af revisor til at vurdere, hvor i regnskabet der er behov for at udføre revisionshandlinger. Da der kan være forskel på, hvor risikoen ligger på de forskellige poster i regnskabet. Revisionsmålene er derfor et udtryk for en risiko, der er ved regnskabet. Hvis man f. eks. kigger på varebeholdninger, er fuldstændighed, tilstedeværelse og præsentation af oplysning, risikofyldte områder, revisor skal afdække ved revisionen jf. 501 pkt. 3. De forskellige revisionsmål er beskrevet i ISA 315. stk. A124. Der er forskel på, hvilke revisionsmål revisor skal afdække ved revisionen, om det er transaktioner, balanceposter eller præsentationen. Revisionshandlingerne er derfor afhængigt af, hvilket revisionsmål revisor ønsker at afdække. Derfor er der heller ikke nogen revisioner, der er ens. Da virksomhederne har forskellige risikofyldte poster i regnskabet, som har deres eget revisionsmål. Revisor skal derfor udføre de handlinger, som dækker netop disse posters revisionsmål. Hvis revisor skal foretage revision af varelaget, skal revisor jf. ISA 315 pkt. 4 foretage fysisk kontrol af varelageret. Når revisor skal foretage en revision, er der ikke nogle faste rammer for hvilke handlinger, revisor som udgangspunkt skal benytte på de enkelte poster. Der er dog nogle standarder som ISA 315, der beskriver enkelte elementer og måden at opnå et egnet 27 ISA 330 pkt. 4 definition 28 ISA ISA 330 pkt. A Revisionsrisiko = iboende risiko * kontrolrisiko * opdagelsesrisiko Side 21 af 65

22 revisionsbevis. Humlen i revisionen er som beskrevet tidligere, at revisor skal opnå et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. De revisionshandlinger der kan benyttes ved en revision, er beskrevet i ISA 500 pkt. A14-A Revisor kan derfor benytte f. eks. forespørgsler i revisionen. Det vigtige for revisor er at opnå et egnet og tilstrækkeligt bevis. Forespørgsler giver normalt ikke revisor et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Hvorfor flere revisionshandlinger typisk kombineres for at opnå sikkerheden for, at der ikke er væsentlig fejlinformation jf. ISA 500 pkt. A2. Revisor skal derfor vurdere på de opnåede beviser om deres pålidelighed og relevansen i forhold til regnskabet. Hvis det vurderes at beviset ikke kan stå alene, skal revisor udføre flere revisionshandlinger for, at opnå et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. Hvis man kigger på styrken på de revisionsbeviser, man benytter sig af ved revision 32, er der som sådan ikke nogle specificerede revisionshandlinger, der skal foretages, men at revisor i stedet skulle opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. De handlinger der er tilgængeligt ved en revision, er der både svage, middel og stærke beviser. Formålet var at opnå høj sikkerhed, for at der ikke var væsentlig fejlinformations i regnskabet. Derfor vil de revisionshandlinger, der benyttes, også typisk være stærke og middel, for at revision kan opnå den høje grad af sikkerhed. Derfor kan forespørgsler, som tidligere beskrevet, helle ikke typisk stå alene, men skal bakkes op af et stærkere revisionsbevis Påtegning En påtegning om revision af et regnskab er omfattet af erklæringsbekendtgørelsen 3-8, da det er en erklæring med høj sikkerhed. Det fremgår af 3, at revisionspåtegningen er revisors erklæring om udført revision. Det fremgår positivt af 5 sammen med ISA 700, hvad en revisionspåtegning skal indeholde. ISA 700 er standarden for revisors udformning af en konklusion på regnskabet. Opbygningen af erklæringen om revision minder meget om den opbygning, der findes ved udvidet gennemgang. De grupper af supplerende oplysninger var jf. 5 stk. 1 pkt. 5-6, supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og vedrørende andre forhold jf. 7. jf. Forbehold skal ved en revision tages, hvis revisor mener, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler, eller ikke opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis jf. 6 stk. 1. Hvis der er forbehold, skal revisor modificere påtegningen jf. ISA 705 pkt. 6. Revisor har 3 muligheder for at lave en konklusion på regnskabet med forbehold. Enten en konklusion med forbehold, afkræftende konklusion eller manglende konklusion 33. En umodificeret påtegning har en positiv betegnelse af det opnåede resultat ved revisionen. Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af ABC Selskabs 31 Omfatter: inspektion, observation, ekstern bekræftelse, efterregning, genudførelse, analytiske handlinger og forespørgsler. 32 Bilag 1 33 ISA 705 pkt Side 22 af 65

23 finansielle stilling pr. 31. december 20XI samt af selskabets finansielle resultat og pengestrømme for regnskabsåret 20XI i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards. 34 Hvis man kigger på denne konklusion, benævnes det positiv, at regnskabet giver et retvisende billede af regnskabet. Samtidig at revisionen er udført i overensstemmelse med de internationale standarder Graden af sikkerhed 35 Kigger man på graden af sikkerhed, der tilskrives regnskabet ved en revision, er denne høj 36. At graden af sikkerhed er høj betyder ikke, at regnskabslæser ikke skal forvente fejl i regnskabet. Det betyder, at revisor for at kunne udforme erklæringen skal have en meget høj overbevisning om, at der ikke er væsentlige fejlinformation i regnskabet. Man vil aldrig kunne fjerne alt usikkerheden ved et regnskab. Revision er derfor den erklæring med den bedste sikkerhed. Den højere sikkerhed kommer blandt andet gennem de arbejdshandlinger, der udfører ved revision. Som beskrevet tidligere, skal styrken af det revisionsbevis, revisor opnår være stærkere end ved andre erklæringer. Der var blandt andet også derfor, at forespørgsler næsten aldrig kan stå alene som bevis ved revision. Samtidig benyttes der observation og inspektion ved revision som er stærke bevistyper. Samtidig er meget af revisors arbejde ved en revision også direkte reguleret gennem ISA erne. Dette giver et mere standardiseret billede af virksomhederne. Samtidig stiller mange flere krav til revisor ved udførelsen, og råderummet for, at revisor selv kan lave tilpasninger, bliver mindre. Revisorens ansvar er selvfølgelig større ved revision, da man giver høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er retvisende. Dette betyder også, at revisor nemmere vil kunne idømmes ansvar, hvis der ikke er blevet taget forbehold for forhold i regnskabet. 34 ISA Bilag 2 36 Bilag 2 Side 23 af 65

24 4 Analysedelen 4.1 Forskellene mellem de forskellige erklæringstyper. Dette afsnit har til formål, at belyse de forskelle der er mellem de 3 erklæringsstandarder. Dette afsnit vil hovedsagligt benytte standarderne og bekendtgørelserne, samt beskrivelser af de ovenstående erklæringstyper. Formålet er at analysere forskellene mellem disse, sådan at det i sidste ende kan medvirke til at besvare opgavens hovedspørgsmål. Der vil i dette afsnit ikke blive set på forskellene mellem review og revision jf. afgrænsningerne Review vs. Udvidet gennemgang Formålet med review og udvidet gennemgang er forskellig på trods af, at den udvidede gennemgang bygger på standarden for review. Der er stadig nogle vigtige forskelle mellem disse 2 erklæringer, der er vigtige at have styr på. Der vil selvfølgelig være mange ligheder, da de grundlæggende bygger på den samme standard. Grundlæggende er sikkerheden ens ved de 2 erklæringer, da begge er med begrænset sikkerhed. Dog er det FSRs mål, at udvidet gennemgang skal have en højere sikkerhed, for at der ikke er væsentlig fejlinformation i regnskabet end ved review 37. Review behandles jf. ÅRL 135, stk. 1, 3. pkt., som fravalg af revisionen, mens udvidet gennemgang jf. ÅRL 135, stk. 1, 2. pkt. behandles som revision. Kigger man på forskellen mellem formålet på de 2 erklæringer, er det her nemt at se, at der er forskel på det, revisor skal opnå ved de 2 erklæringer. Ved review skulle revisor se på, om der var forhold, der gjorde, at regnskabet ikke er retvisende. Hvor revisor ved udvidet gennemgang udtaler sig på baggrund af hele regnskabet, og om dette giver et retvisende billede på baggrund af de udførte handlinger. Det har stor betydning for den sikkerhed, der vil blive påført regnskabet, om det er det ene eller andet. Dette vil derfor på baggrund af sikkerheden og formålet give revisor mindre arbejde ved udførelsen af et review contra udvidet gennemgang. Da revisor skal være sikker på hele regnskabet, og ikke bare om der er forhold, der gør, at det ikke er retvisende. Man taler også om at en erklæring om review har en negativ formuleret konklusion, hvor udvidet gennemgang har en positiv formuleret konklusion. Ser man på væsentlighedsniveauet, skal dette fastsættes for både review og udvidet gennemgang på den samme måde. Der er dermed ikke nogen forskelle på, hvordan revisor skal behandle spørgsmålet omkring væsentlighed. Her går man ind og kigger på væsentlighedsniveauet for virksomheden som helhed. Revisor skal samtidig også ved begge erklæringstyper genoverveje, hvis der sker ændringer. 37 Bilag 2 Side 24 af 65

25 Forskelle kan dog ligge i at de virksomheder der benytter udvidet gennemgang, muligvis er en del større end den, der kan benytte review, og dette påvirker selvfølgelig væsentligheden. En af forskellene mellem review og udvidet gennemgang er omkring de handlinger, der skal foretages, for at opnå den overbevisning der gør revisor i stand til at udarbejde en erklæring. Da sikkerheden som sagt var højere ved udvidet gennemgang, skal der derfor også en bedre overbevisning til, for at kunne påføre regnskabet med en positiv erklæring. Denne øgede overbevisning kommer gennem de supplerende handlinger, man som revisor altid skal foretage. Som udgangspunkt er de handlinger, man skal foretage sig de samme. Da man ved begge alternativer ud fra standarderne skal benytte sig hovedsagligt af forespørgsler og analytiske handlinger. For at man ved udvidet gennemgang kan opnå den bedre sikkerhed, udfører man de supplerende handlinger. Disse handlinger består som tidligere nævnt hovedsagligt af eksterne bekræftelser på balanceposterne. Ideen var at supplere de allerede opnåede beviser med stærkere beviser, da de eksterne bekræftelser har en middel bevisstyrke 38. Man kan derfor retfærdiggøre, at sikkerheden ved den udvidede gennemgang i forhold til review er bedre, på baggrund af bevisstyrken på de revisionsbeviser revisor opnår gennem sit arbejde. Hvorfor risikoen for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskabet ved et review er større end ved en udvidet gennemgang. Samtidig er det med vedtagelsen af den nye ISRE 2400 standard også en del af revisors arbejde ved review og udvidet gennemgang, at man skal lave yderligere handlinger hvis der er mistanke om forhold, der kan have indvirkning på regnskabet. Dette kan godt få review og udvidet gennemgang til at minde om hinanden, da revisor altid skal være opmærksom på særligt risikofyldte poster i regnskabet Forskelle i erklæringerne Ud fra beskrivelserne af erklæringerne er selve erklæringen om review og udvidet gennemgang meget identisk opbygget. Der er dog nogle klare forskelle i standard erklæringen, som vil blive analyseret nærmere i dette afsnit. Hvis man kigger på omtalen af revisors ansvar ud fra erklæringsbekendtgørelsen, skal revisor ved review oplyse om den standard der er benyttet ved review 40. Jf. bilag 3 bliver der her nævnt at ISRE 2400 er blevet benyttet. Ved udvidet gennemgang skal revisor udtale sig om formålet, karakter samt om den erklæringsstandard, der er anvendt. Kigger man på bilag 3 kan det ses at formålet med den udvidede gennemgang er at udtrykke en konklusion og at det er i overensstemmelse med bestemmelserne. Den udvidede gennemgang er derfor mere omfattende end review, dette kan 38 Bilag 1 39 ISRE 2400 pkt. 45 og Bekendtgørelse nr. 385 om godkendte revisorers erklæringer 12 stk. 2 og 9 stk. 2 Side 25 af 65

26 skyldes at erklæringen er ny og at man ønsker at give mere forklaring til regnskabslæseren om hvad denne omfatter. Samtidig med at det også er i konklusionen den største forskel på disse erklæringer ligger. Da formålet som nævnt ved review var at konkludere, der ikke var forhold der ændrer konklusionen om retvisende billede. Hvor der ved udvidet gennemgang konkluderes, at hele regnskabet er retvisende. Hvis man kigger nærmere på forskellene i revisors ansvar jf. bilag 3., nævner begge erklæringer sikkerheden vedrørende den pågældende erklæring. Her nævnes der, at begge er begrænset sikkerhed, men at der ved udvidet gennemgang er udført supplerende handlinger. Det medfører en øget sikkerhed ved den pågældende erklæring i forhold til review. Som beskrevet tidligere er handling stærkere beviser, end dem der foretages med review. Samtidig med at man også dækker flere af revisionsmålene ved udførelse. Hvorfor sikkerheden ud fra et teoretisk synspunkt må være højere ved udvidet gennemgang end ved review. Det er også tydeligt for regnskabslæseren, at handlingerne medfører mere sikkerhed. Derved nedsættes risikoen for, at der er væsentlig fejlinformation i regnskabet. Grunden til, at man decideret har valgt at nævne dette, må være, fordi at erklæringerne og arbejdshandlingerne ligger meget tæt på hinanden. Hvorfor man fra standard sætternes synspunkt ønsker at udpensle forskellen i sikkerheden. Begge erklæringer nævner derudover også, at de har et mindre omfang end en revision. Her er det hovedsagligt de handlinger, der bakker op om revisors erklæring, der er mindre. Dette må være for, at regnskabslæser ikke skal være i tvivl omkring, at det udførte arbejde ikke er så gennemgående som ved en revision. Hvorfor det også giver mindre sikkerhed for væsentlig fejlinformation i regnskabet. Der er også den forskel, at man positivt nævner, at der ikke er forbehold i erklæringen for udvidet gennemgang. Denne forskel er dog klar da formålet med netop review er, at konkludere om der er forhold i regnskabet, der ændrer ved det retvisende billede. Forskellen mellem review og udvidet gennemgang er dog tydelig, hvis man kigger på konklusionen. Jf. erklæringsbekendtgørelsen 9, stk. 4 og 12, stk. 3 skal konklusionen på en umodificeret review erklæring nå frem til, at der ikke er nogle forhold, der påvirker det retvisende billede. Hvor den umodificeret udvidede gennemgang erklæring siger, at regnskabet giver et retvisende billede. Erklæringen ved review siger negativt, at regnskabet er retvisende, hvor det er en positiv erklæring om, at regnskabet er retvisende ved udvidet gennemgang. Selve den positive erklæring skaber i sig selv ikke mere sikkerhed, men for regnskabslæseren vil forskellen være klar. Hvorfor sikkerheden klart vil være højere ved en positiv erklæring end en negativ erklæring om ingen forhold. Samtidig med at det alt andet lige vil være nemmere for regnskabslæseren af forstå konklusionen. Side 26 af 65

27 Måden hvorpå man giver supplerende oplysninger i henholdsvis review og udvidet gennemgang, er også forskellig, da revisor har 2 muligheder ved den udvidede gennemgang frem for 1 ved review. Ved review er de supplerende oplysninger omfattet af en gruppe. Hvor man ved udvidet gennemgang har mulighed for supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og vedrørende andre forhold. Jf. 9 stk. 1 pkt. 6 og 7. Derudover skal revisor, hvor ledelsesberetningen er udarbejdet, omtale eventuelle bemærkninger til denne, hvilket ikke er en mulighed ved review Udvidet gennemgang vs. Revision Når man kigger på henholdsvis udvidet gennemgang og revision, er det tydeligt, at der er stor forskel på disse. Både på det revisor ønsker at opnå ved disse, samt de handlinger der foretages af revisor. Bare på reguleringssiden er udvidet gennemgang omfattet af en standard, hvor revision er omfattet af rigtig mange standarder. Ved revisionen er det derfor klart at, reguleringen af revisors arbejde indenfor de enkelte områder er mere specificeret. De virksomheder som kan anvende disse 2 erklæringstyper er overlappende og omfattede regnskabsklasse B. Indførelsen af den nye erklæring har, som tidligere beskrevet, ændret grænsen for hvornår virksomheder skal have en revision. Udvidet gennemgang er dog stadig en form for revision bare revision efter en særlig standard. Forskellene mellem disse 2 typer af erklæringer på regnskabet er derfor interessante. Kigger man på forskellen mellem formålene for henholdsvis udvidet gennemgang og revision, udtaler revisor sig i begge erklæringer på baggrund af regnskabet som helhed. Hvor revisor ved udvidet gennemgang udtaler sig om, regnskabet er retvisende, skal revisor ved revision opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Der er stor forskel på formålet, da revisor ved revision skal opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er retvisende. Det at revisor skal opnå en høj grad af sikkerhed har stor betydning. Det medfører, at revisor skal være meget mere sikker på alle poster i regnskabet. Revisor skal selvfølgelig også være sikker på posterne i udvidet gennemgang for at kunne lave en konklusion med begrænset sikkerhed. Kigger man på væsentlighedsniveauet mellem revision og udvidet gennemgang, skal revisor i begge erklæringstyper fastsætte et overordnet væsentlighedsniveau for regnskabet som helhed. Dette skal genovervejes, hvis revisor finder forhold, der kunne have påvirket dette i løbet af arbejdet. Forskellen ligger i, at revisor ved revision skal identificere specifikke poster, der kan have indflydelse på regnskabslæserens beslutninger og fastsætte et selvstændigt væsentlighedsniveau for disse. Sådan at revisor sikrer høj sikkerhed for netop disse poster. Dette stiller krav til revisors kendskab til virksomheden ved en revision, som derfor skal være bedre end ved udvidet gennemgang. For at revisor kan identificere hvilke poster der kan have indflydelse på regnskabslæseren. Revisor skal også Side 27 af 65

28 have kendskab til virksomheden ved udvidet gennemgang. Dog skal kendskabet være større ved revision for både at kunne identificere væsentlige poster i regnskabet, men også for at opnå høj sikkerhed. En væsentlig forskel mellem disse er, at man ved revision skal opnå en større forståelse for de interne kontroller i virksomheden for på den baggrund at kunne teste de interne kontroller. Da dette kan have indflydelse på revisionen. Der er intet krav om forståelse af de interne kontroller ved udvidet gennemgang. Dette kan hænge sammen med, at der i virksomheder i klasse B, ingen interne kontroller er, eller disse er meget simple. Hvorfor substanshandlinger typisk er bedre og mere effektive. Mange af de kontroller, der vil være i disse virksomheder, vil typisk være ledelseskontroller. Dette sikrer, at ledelsen har kontrol over processerne i virksomheden. Hvorfor forespørgsler til ledelsen vil sikrer gode bevise for mange af virksomhedens processer og poster. Derfor er forespørgsler et vigtigt element ved gennemgangsopgaver, da ledelsen sidder med den viden man som revisor ønsker at opnå og som samtidig er et billigt bevis. Kigger man på de revisionshandlinger, der udføres ved de 2 erklæringstyper, skal revisor ved revision foretage handlinger der sikrer høj grad af sikkerhed. Handlingerne der benyttes ved udvidet gennemgang var som tidligere beskrevet forespørgsler og analytiske handlinger samt de supplerende handlinger. Bevisstyrken var middel og lav, men da formålet er at opnå begrænset sikkerhed for regnskabet, vil revisor heller ikke skulle bruge bedre revisionsbeviser. Revisor er for at sikre den høje grad af sikkerhed ved revision nødt til, at have stærkere beviser for de enkelte poster. Forespørgsler kan som nævnt sjældent stå alene som revisionsbevis ved en revision. Derudover skal revisor også sikre, at man opnår dækning af revisionsmålene. Det er ikke et krav ved udvidet gennemgang, at man skal opfylde revisionsmål. Revisionsmålene sætter nogle specificerede mål, som revisor skal opfylde ved revisionen. Derfor udfører revisor handlinger som fysisk kontrol af varelageret for at sikre fuldstændigheden og opnå et stærkt revisionsbevis. Handlingerne, som sikrer de stærke revisionsbeviser, er ikke en del af de handlinger, der skal udføres ved udvidet gennemgang. Jf. pkt. A3 41 er forskellen mellem revision og udvidet gennemgang netop, at der ikke udføres detailtest af transaktioner, balanceposter og oplysninger foruden de supplerende handlinger, medmindre revisor udfører yderligere handlinger, fordi revisor er blevet bekendt med forhold, der kan have indflydelse på om det retvisende billede. Generelt er der ikke nogle handlinger i vejledningen om udvidet gennemgang, der retter sig mod ellers normalt risiko fyldte poster som varelageret og debitorer. Grunden til at disse er risikofyldte er, at der typisk indgår regnskabsmæssigt skøn i opgørelsen af disse poster. Samtidig er det her, mange 41 VEJL UG vedrørende udvidet gennemgang Side 28 af 65

29 virksomheder i regnskabsklasse B har hovedparten af deres aktivmasse, som ikke er anlægsaktiver, som bygninger og maskiner der afskrives over levetiden. Ved revisionen er der specifikke handlinger, der sikrer egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. Det er derfor et centralt punkt i revisionen, at revisor sikrer sig, at varelagre og debitorer står til retvisende værdi i regnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke nogle direkte handlinger til de risikofyldte poster. Dog skal revisor, hvis det opnåede bevis ikke er tilstrækkeligt jf. pkt udfører yderligere handlinger for at sikre et tilstrækkeligt bevis. Revisor kan derfor i tilfælde, hvor beviset på varelageret og debitorerne er utilstrækkeligt, blive nødsaget til at indhente yderligere beviser. Dette medfører, at revisor alligevel ved udvidet gennemgang kan blive nødsaget til at foretage tunge arbejdshandlinger. Dette vil mindske den besparelse, der er ved at udføre udvidet gennemgang i forhold til revision, hvorfor forskellen mellem disse 2 erklæringer vil mindskes. En anden forskel mellem udvidet gennemgang og revision er, at revisor ikke skal udarbejde en revisionsprotokol. Jf. pkt , skal revisor kommunikere relevante forhold omkring gennemgangen af regnskabet til ledelsen, som revisor ud fra sin faglige vurdering finder vigtige. Jf. RL 20, skal revisor ved revisionen udarbejde en revisionsprotokol. Dette betyder, at revisor ikke har direkte krav til at kommunikere med ledelsen ved udvidet gennemgang, når der ikke er relevante forhold at berette omkring. Undladelsen af den skriftlige protokol medfører, at virksomheden sparer nogle af de administrative byrder, der er ved revisionen Forskelle i erklæringerne Kigger man på opbygningen af henholdsvis en erklæring om revision og udvidet gennemgang 44, er opbygningen af erklæringerne meget identiske. Forskellene vil blive analyseret nærmere i dette afsnit. Kigger man på erklæringerne 45, kan det ses, at ledelsens ansvar for regnskabet minder meget om hinanden. Der er dog forskel på de standarder, der benyttes til udformning af erklæringerne. Ved revision benytter, man de internationale standarder, mens udvidet gennemgang benytter ÅRL. Derudover har ledelsen ansvaret for de interne kontroller ved udvidet gennemgang. Det samme gælder ved revision, hvor ledelsens for sådan har ansvaret for de interne kontroller. Forskellen skyldes, at revisor ved revision skal opnå forståelse for de interne kontroller. Derfor kan revisor ikke fraskrive sig hele ansvaret omkring de interne kontroller, som det er tilfældet ved udvidet gennemgang, hvor en gennemgang af kontrollerne ikke er en del af arbejdshandlingerne. 42 VEJL UG vedrørende udvidet gennemgang 43 VEJL UG vedrørende udvidet gennemgang 44 Bekendtgørelse nr. 385 om godkendte revisorers erklæringer 5 stk. 1 og 9 stk Bilag 3 Side 29 af 65

30 Revisors ansvar er en central del af erklæringerne. Der er forskel på den sikkerhed, der bliver påført regnskabet. Det står direkte i revisors ansvar, hvad graden af sikkerhed er. Derudover skal der også fremgå hvilke handlinger der er foretaget for at opnå denne sikkerhed. Her er der som tidligere beskrevet stor forskel i hvilke handlinger, der benyttes. De supplerende handlinger der benyttes ved udvidet gennemgang er direkte beskrevet. Ved en revision er mere frit for revisor, da de handlinger der udføres danner baggrund for revisors vurdering af, om der er opnået et egnet og tilstrækkeligt revisionsbevis. Der står også, at revisor skal foretage overvejelser omkring de interne kontroller, men ikke at revisor skal udtrykke en konklusion omkring effektiviteten. De interne kontroller bliver ikke behandlet ved udvidet gennemgang. Handlingerne omkring de interne kontroller medfører også, at revisor ikke kan fraskrive sig hele ansvaret som nævnt tidligere. Ved udvidet gennemgang skal revisor nævne, at den udvidet gennemgangs omfang er mindre end ved revision. 46 Dette er fordi, at erklæringen ikke skal misfortolkes. Især når man tænker på den sikkerhed, der er påført erklæringen, da denne stadig er mindre end ved revision. Revisor skal også fortage en vurdering af den anvendte regnskabspraksis ved revision. 47 gennemgang. Dette er heller ikke noget, der skal foretages ved udvidet Kigger man på konklusionen ved erklæringerne, skal man revisor ved begge udtale sig om, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede. Dog er det ved udvidet gennemgang på baggrund af det udførte arbejde, hvor revisor ved revisionen udtaler sig om hele regnskabet. Når man udtaler sig om det udførte arbejde, vil det derved også implicit betyde, at der ikke kan gives høj sikkerhed ved regnskabet. Begge erklæringer er positive formulerede, da man udtaler sig om regnskabet som helhed. Om revisor tager forbehold, supplerende oplysninger samt den måde modificeringen af konklusionen sker på er identisk mellem disse erklæringer. Derudover skal revisor ved begge erklæringer udarbejde en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen har givet anledning til bemærkninger Del konklusion Dette afsnit har til formål kort at opsummerer de 3 erklæringers vigtigste forskelle. Først og fremmest er graden af sikkerhed forskellige ved erklæringerne. Denne sikkerhed er afspejlet af de arbejdshandlinger, revisor foretager. Det revisionsbevis revisor udarbejder, skal derfor være bedre ved høj grad af sikkerhed end ved begrænset. Generelt kan man sige, at forskellene på de 3 erklæringstyper mindsker revisor arbejde. Dette medfører således, at det honorar virksomhederne betaler for revisors arbejde alt andet lige vil falde afhængigt af graden af sikkerhed, virksomhederne ønsker at have på regnskabet. Dog kan denne besparelse afhænge af, om revisor opnår utilstrækkeligt 46 VEJL UG pkt ISA 700 pkt. 31 pkt. 3 Side 30 af 65

31 revisionsbevis og derfor er nødsaget til at udfører yderligere handlinger. Mindre kendskab til virksomhederne og ingen krav om forståelsen af de interne kontroller ved udvidet gennemgang, fjerner også nogle arbejdsgange og sikrer en tidsmæssig besparelse ved revisor i planlægningsfasen. Nedenstående tabel viser en opsummering af forskellene på de 3 erklæringer revision, review og udvidet gennemgang Revisors holdning Risikofyldte poster For at kende eksistensgrundlaget for udvidet gennemgang er det vigtigt at have på plads hvilke poster i regnskabet, der generelt set er de mest risikofyldte. For at se om disse poster også dækkes af standarden om udvidet gennemgang. Derfor vil dette afsnit kort analysere hvilke poster, der er de mest risikofyldte. Når man kigger på klasse B virksomheders regnskaber, er der selvfølgelig stor forskel på, hvilke poster de enkelte har i regnskabet. Hvorfor denne analyse vil tage et overordnet synspunkt for at finde de poster, der generelt er største risiko ved. Hvorfor der i specifikke tilfælde kan være andre poster, der har en største risiko ved det enkelte regnskab. Det essentielle ved udvidet gennemgang er, at de arbejdshandlinger der udføres jf. beskrivelsen, er analyser og forespørgsler samt de supplerende handlinger. Det er derfor essentielt, om de handlinger der udføres efter standarden også rammer de poster, som de interviewede revisorer anser som mest risikofyldte. Som Karsten Mehlsen udtaler: Varelagre og debitorer 49. Generelt er der stor enighed blandt de adspurgte revisorer, at de mest risikofyldte poster generelt set er varelagre og debitorer. Jens Skovby nævner 48 Egen tilvirkning 49 Bilag 11 s. 27 Side 31 af 65

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang Ny SMV-standard Udvidet gennemgang ÅRL 135, stk. 1 En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Udvidet gennemgang. Institut for økonomi. Cand. merc. aud. Kandidatafhandling. August Forfatter: Thomas Bjerremand Hansen TH90998

Udvidet gennemgang. Institut for økonomi. Cand. merc. aud. Kandidatafhandling. August Forfatter: Thomas Bjerremand Hansen TH90998 Institut for økonomi Cand. merc. aud. Kandidatafhandling August 2013 Udvidet gennemgang Forfatter: Thomas Bjerremand Hansen TH90998 Vejleder: Torben Rasmussen Business & Social Sciences, Aarhus Universitet

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

En udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang Kandidatafhandling Januar 2013 Anders Balmer AB80902 En udvidet gennemgang En lempelse af de administrative byrder? Vejleder: Kasper Thordahl Institute of Business and Social Sciences Aarhus Universitet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr

Martin Villekjær Krogh Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 29 80 16 73 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.05.14 Martin Villekjær Krogh Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016

IT Fyn Munkebjergvej Odense M CVR-nr. Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk IT Fyn Munkebjergvej 130 5230 Odense M CVR-nr.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Komplementarselskabet M. Wagner ApS CVR-nr Ll. Sct. Hans Gade Viborg. Årsrapport Dirigent

Komplementarselskabet M. Wagner ApS CVR-nr Ll. Sct. Hans Gade Viborg. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Komplementarselskabet M. Wagner ApS CVR-nr. 34889007

Læs mere

Fyns Døveforening Årsrapport for 2016

Fyns Døveforening Årsrapport for 2016 Fyns Døveforening Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Fyns Døveforenings bestyrelse og revisorer i Bestyrelsens påtegning 2 Kritiske revisorer udtalelse 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

IBDO EVISOR. AlB "SØNDERHUS" AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35

IBDO EVISOR. AlB SØNDERHUS AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35 Ttf: 3915 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Havnehotmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 2022 26 70 EVISOR AlB "SØNDERHUS" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 32-35

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere