TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅ- STOFFER GÆLDENDE TIL DEN 1. AUGUST 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅ- STOFFER GÆLDENDE TIL DEN 1. AUGUST 2020"

Transkript

1 Norup Entreprenør og Vognmand Aps Per Rasmussen Møllevej Otterup CVR-NR Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Gitte Gro Direkte tlf.: Dato: den 1. september 2015 Sagsnr.: 15/1190 TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF RÅ- STOFFER GÆLDENDE TIL DEN 1. AUGUST 2020 På matr.nr 7æ Norup By, Norup. Nordfyns Kommune Udlagt graveområde rødt skraveret, ansøgt areal markeret med rødt.

2 Indholdsfortegnelse Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer... 2 Sagens baggrund... 2 Ejerforhold... 2 Før tilladelsen tages i brug... 2 Vilkår for tilladelse til råstofindvinding... 4 Efterbehandlingsvilkår Generelle bestemmelser Sikkerhedsstillelse Tinglysning Tilsyn Afgørelse om VVM-pligt Ansøgningsprocessen Ansøgning udtalelser og tilladelser (stjernehøring) Partshøring i perioden 6. juli til 10. august Klagevejledning Bilag 1 Oversigtskort og graveplan Bilag 2 Efterbehandlingsplan Bilag 3 - Tilladelser og kommentarer fra Nordfyns Kommune Bilag 4 Odense Bys Museers udtalelse

3 Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Region Syddanmark meddeler tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding 1 af 3000 m³ sand, sten og grus årligt på 1 ha af matr. nr. 1æ Norup By, Norup i Nordfyns Kommune. Tilladelsen gælder indtil den 1. august 2020 og er betinget af vilkårene på de følgende sider. Sagens baggrund Norup Entreprenør og Vognmand ApS Per Rasmussen har søgt om tilladelse til indvinding af 3000 m 3 sand, grus og sten årligt frem til den 1. august Det ansøgte areal er mindre end 1 ha. Det ansøgte areal er beliggende op til en færdiggravet grusgrav som ligger på del af matr. nr. 12a og 7q Norup By, Norup. Der har tidligere været gravet grus på den sydligste del af det ansøgte areal, men Norup Entreprenør og Vognmand ApS skønner at der en restforekomst af råstoffer under grundvandsspejl på især den nordlige del af arealet. Arealet ligger i område med drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Der er ca. 3 km til nærmeste vandforsyningsboring til alment vandværk. Der er ingen private drikkevandsboringer indenfor en radius på 300 m. Da området ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2012 forudsætter en tilladelse i henhold til råstofplanen samtykke fra Regionsrådet. I overensstemmelse med råstofplanens retningslinje om udnyttelse af restforekomster har Region Syddanmark den 21. maj 2015 meddelt samtykke til udnyttelse af restressourcen af sand, grus og sten på arealet. Ejerforhold Bent Rasmussen, Møllevej 66, 5450 Otterup er ejer af matriklen ifølge tingbogen. Før tilladelsen tages i brug Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at rømme overjord og indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt: Klagefristen skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt. 1 i henhold til råstoflovens 7 stk. 1. 2

4 Sikkerhedsstillelse. Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveområdet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark. Afgrænsning for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning må ikke fjernes i indvindingsperioden, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget, fx med betonringe. Tinglysning af vilkår for efterbehandling på ejendommen skal være udført. Tinglysning udføres af Region Syddanmark og betales af ansøger. Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat. 3

5 Vilkår for tilladelse til råstofindvinding Drift 1. Tilladelsen er gældende indtil den 1. august 2020, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse. 2. Der må årligt indvindes 3000 m 3 råstoffer over og under grundvandsspejl. 3. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner; 1 gravemaskine og 1 gummiged, 1 vaskeanlæg og et tørsorteringsanlæg jf. bilag 1. Væsentlige afvigelser herfra aftales med Region Syddanmark. 4. Etableringen af støjvolde mv. sker i en med Region Syddanmark nærmere aftalt periode på maks. 14 dage. Naboerne informeres om denne etablering mindst en uge forinden. 5. Efter etableringsfasen må det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet i driftssituationen ikke overstige værdier i nedenstående tabel målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse. 6. Råstofgravens driftstider og maximale støjniveau er Dage Tidsrum Støjniveau Mandag fredag db (A) Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg Lørdag Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg db (A) Mandag fredag Kun udlevering og læsning med gummiged Andre tidspunkter db (A) Lukket Hvis Region Syddanmark finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere at ovenstående støjgrænser overholdes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. 4

6 Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 db (A) og for mobile kilder højst 5 db (A). Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden foretage afhjælpende foranstaltninger. Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, på virksomhedens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læsning gør det påkrævet. 7. Der må ikke opstå støvgener uden for indvindingsområdet. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne. 8. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer. 9. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn er, indvinder forpligtet til at udbedre skaderne. 10. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag 1. Alle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark. 11. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen. 12. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til dato gældende grave- og efterbehandlingsplan. Afstandskrav og jordvolde 13. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe. 14. Der skal etableres jordvolde for at mindske støjgener fra råstofgraven, jf. bilag 1. a. Jordvoldens fod må ikke placeres nærmere end 3 meter fra vej- eller naboskel b. Jordvoldens hældning må ikke udgøre en risiko for nedskridning. c. Jordvolden skal have en højde på 2-5 meter. d. Jordvoldene skal blive liggende i hele indvindingsperioden, og må ikke fjernes uden accept fra Region Syddanmark. 5

7 15. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn, og ikke under et skråningsanlæg på 1:1.5, jf. figur 1. 3 m skel gravedybde 1,5 x gravedybde Figur 1 - Principskitse for gravning nær skel, hvor der ikke er placeret en jordvold. 16. Der må ikke graves nærmere end 3 meter fra offentligt vejskel, og ikke under et skråningsanlæg på 1:2. 3 m vej gravedybde 2 x gravedybde Figur 2 - Principskitse for gravning nær vej, hvor der ikke er placeret en jordvold. 17. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger, og ikke under et skråningsanlæg på 1:1, Graves der stejlere end vilkår skal afstanden til skel tillægges 1 x gravedybden. 6

8 gravedybde 3 m skel gravedybde Figur 3 - Principskitse for gravning nær skel/ vej, hvis der graves stejlere end hhv. 1:1,5 og 1: Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætningen af at skråningsanlæg overholdes. 20. Der skal friholdes et 8 m bredt bælte op til det offentlige vandløb Brorenden nord for indvindingsarealet, målt fra vandløbets kronekant. Vej og trafik 21. Indkørsel skal ske fra Egensevej af samme vej som har været benyttet tidligere, der må ikke etableres andre veje til graveområdet. 22. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra adgangsvejen ud på offentlig vej. 23. Adgangsvejen skal renholdes efter behov. 24. Adgangsvejen skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde. Forureningsforebyggelse 25. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området. 7

9 26. Brændstoftanke i grusgraven skal være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsen eller være ADR godkendt. Typegodkendte tanke skal være placeret (så vidt muligt udenfor selve graveområdet) i en container med tilhørende opsamlingskar der skal kunne rumme mindst 100 % af tankens volumen med tillæg for den del af tanken der eventuelt befinder sig i selve karret. Der må ikke være nogen form for afløb fra containeren. Koblinger til rørsystemet skal være placeret inden for opsamlingskarrets areal. Containeren med tank og opsamlingskar skal være placeret på et plant og fast underlag og opsamlingskarret skal være tomt og tørt. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen. 27. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn. 28. Tankning, olieskift og lignende af kørende materiel skal foregå på befæstet areal. Det kørende materiel skal så vidt muligt parkeres uden for gravet område, når råstofgraven ikke er i drift. Såfremt dette ikke er muligt skal maskinerne parkeres på befæstet areal. 29. Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. 30. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske under iagttagelse af den krævede sikkerhed og i lukkede containere eller over spildbakker med videre. 31. Evt. fremkommet olie- og kemikalieaffald bortskaffes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området 32. Støder indvinder på kemikaliedepoter, gamle lossepladser eller lignende skal det omgående meddeles til Region Syddanmark med henblik på at aftale forholdsregler der forhindrer spredning af forureningskilden. 33. Der må ikke deponeres byggeaffald eller lignende som ikke indgår eller skal indgå i råstofgravens drift. Der skal træffes foranstaltning til forhindring af aflæsning af affald og jordfyld. 34. Afskaffelse af affald skal ske i henhold til Nordfyn Kommunes Regulativ for affald. 35. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven. Grundvandsænkning 36. Der må maksimalt indvindes m 3 råstoffer pr. år under grundvandsspejlet. Der må ikke indvindes eller afledes vand til grusgravssøen udover det der anvendes til grusvask. 8

10 37. Skyllevandet der ledes tilbage til grusgravsøen, må kun indeholde stoffer, der er naturligt forekommende i de opgravede materialer. 38. Tilladelsen til indvinding under grundvandsspejl kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt. 9

11 Efterbehandlingsvilkår Indvindingsområdet efterbehandles til naturområde hvor størstedelen bliver sø, jf. grave og efterbehandlingsplan bilag Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen. 40. Der er stillet en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark. 41. Arealet skal løbende efterbehandles til natur med søer og ekstensivt landbrug uden brug af gødning og pesticider, i overensstemmelse med efterbehandlingsplanen. 42. Ved efterbehandling af søer skal der etableres en mindst 3 m bred lavtvandszone og en mindst 3 m bred banket/søbredzone. Der må ikke pålægges muld i en radius af 10 m fra søen. 43. Der må ikke udsættes ænder, fisk eller lignende og der må ikke fodres i eller omkring søerne 44. Til fremme for biodiversiteten kan der på arealet der efterbehandles til sø/natur: udlægges sten/blokke på en eller flere nordvendte søbrinker til gavn for padder efterlades en eller flere bunker/varder af sten på sandede soleksponerede steder til gavn for markfirben efterlades store sten spredt på arealet. 45. Skråninger efterbehandles med varierende hældningsanlæg max 1: Forinden større efterbehandlingsarbejder - herunder muldpålægning - påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 47. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet. 10

12 48. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens 24, indtræder efterbehandlingsforpligtigelsen omgående. 49. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. 50. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af regionen, vil de tinglyste bestemmelser med undtagelse af vilkår 41, 43 og 49 blive aflyst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet. 11

13 Generelle bestemmelser Følgende gælder i øvrigt efter loven: Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt. Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt. Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Odense Bys Museer. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet. Odense Bys Museer beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles. I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at underrette Region Syddanmark. Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse inden 3 måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens 28, stk. 1. Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr af 21. december 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige naboretlige regler. Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen, påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler. Sikkerhedsstillelse Norup Entreprenør og Vognmand Aps har stillet en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr.nr 7æ Norup By, Norup. Nordfyns Kommune på kr indeks 172,39 (første kvartal 2015). 12

14 Beløbets størrelse er fastlagt ud fra et estimat på en reetableringspris på kr. pr (åben) hektar, samt flytning af muld og overjord jord på kr. Der skal fremsendes en garanti til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug. Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af at det aktuelle gravefelt ikke overstiger 1 ha og kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende. Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter årets indeks for 1. kvartal. Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives. Tinglysning Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning. Vilkårene efter råstofloven er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Det gælder uanset, om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens 10, stk. 5 med Region Syddanmark som påtaleberettiget. Indvinder skal efter loven betale tinglysningen. Når tinglysningen er sket, vil Regionen dog sende en regning for udlagt tinglysningsgebyr. Tilsyn Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes indenfor den fastsatte frist, lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning. 13

15 Afgørelse om VVM-pligt Region Syddanmark har gennemført en VVM-screening af det ansøgte. Det vurderes samlet, at en tilladelse til det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), da den ansøgte råstofindvinding ikke vurderes at give anledning til væsentlige ændringer af miljøpåvirkningen. Der er i råstofindvindingstilladelsen stillet vilkår, der tager hensyn til de konkrete miljøpåvirkninger, som råstofindvindingen medfører. Screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Lovgrundlaget Afgørelsen om VVM-pligt er meddelt i henhold til VVM-bekendtgørelsen 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, bl.a. projektets dimensioner, den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt, påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres), påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet. Kumulative effekter Projektets dimensioner Der er ansøgt om at grave på ca. 1 ha og der forventes en årlig indvinding på 3000 m 3. Den miljømæssige sårbarhed Indvindingsområdet ligger umiddelbart syd for det åbne offentlige vandløb Brorenden. Der er stillet vilkår om graveafstand til vandløbet. Nærmeste habitatområde er EF-fuglebeskyttelsesområde omkring Odense fjord mere end 3 km vest for arealet. Indvindingen er meget lille og det vurderes ikke sandsynligt at den vil påvirke den nærmeste sårbare natur. Påvirkningens omfang Nærmeste to naboer til det ansøgte areal bor ca. 150 og 200 m væk. Formålet med driftsvilkårene er at sænke eller fjerne gener ved råstofgravningen. Støvgener afhjælpes ved at vande i tørre perioder. Støjkrav overholdes ved at etablere jordvolde langs med Broenden vandløb samt ved specifikke driftstider. 14

16 Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet Tilladelsen vil have en varighed af 5 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen. I perioden, hvor der graves råstoffer, vil det ikke være muligt at drive landbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til natur med sø efter endt indvinding af råstoffer. Kumulative effekter Arealet er beliggende i umiddelbar forlængelse af areal der har været gravet råstoffer på i de sidste 10 år. Denne indvinding er færdig. Den ansøgte tilladelse vil derfor være en reduktion i indvinding af råstoffer i området. Den nærmeste aktive grusgrav ligger mere end 2 km væk. Der forventes ikke øget trafikbelastning på Egensevej som følge af tilladelsen. Regionen har på baggrund af det ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde. 15

17 Ansøgningsprocessen Ansøgning udtalelser og tilladelser (stjernehøring) Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: Nordfyns Kommune Odense Bys Museer Region Syddanmark er vidende om at der løber en nedgravet højspændingsledning langs med Brorenden vandløbet. Det påhviler, indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og kontakte Energi Fyn for præcisering af ledningens placering før indvindingen startes op. Nordfyns Kommune har vurderet ansøgningen vedr. følgende forhold: Planlægning, planlovens landzonebestemmelser samt bygge- og beskyttelseslinjer i det åbne land Grundvands- og drikkevandsinteresser Veje og trafik Støj og lignende miljøforhold Vandløb og natur Denne tilladelse er givet under forudsætning af at Nordfyns Kommune, som myndighed på grundvandsområdet giver og annoncerer tilladelse efter vandforsyningslovens 26. Der er indskrevet vilkår der vedrører beskyttelse af grundvandet i råstoftilladelsen vilkår Kommunens udtalelse er vedhæftet som bilag 3. Kulturarvsenheden ved Odense Bys Museer oplyser: Der er registreret fortidsminder inden for nærområdet til det ansøgte areal, men ikke på selve råstofindvindingsområdet. Odense Bys Museers udtalelse ses som bilag 4. BESIGTIGELSE AF AREALET Region Syddanmark har besigtiget arealet den 14. januar Arealet ligger umiddelbart nord for og op til matr. nr. 12a og 7q hvor der tidligere har været gravet råstoffer, tilladelsen hertil udløb 1. januar På det gamle areal er der opstaldet en del containere samt et power screen og vaskeanlæg som indvinder ønsker skal blive stående og anvendes til behandling af råstofferne fra det nye område. Indvinder, har ingen miljøgodkendelse til opmagasinering af containere eller vognmands- 16

18 drift i øvrigt. Arealet afgrænses mod nord af vandløbet Brorenden, indvinder, er bekendt med gældende afstandskrav på 8 m. Indvinder er også bekendt med at Energi Fyn har en nedgravet højspændingsledning løbende langs vandløbet. Partshøring i perioden 6. juli til 10. august 2015 Region Syddanmark har foretaget partshøring 2 hos ejere af ejendommene omkring råstofgraven: Jens Monrad Andersen Egensevej 15b 5450 Otterup Janne Skovsgaard og Michael Jørgensen Egenseven Otterup samt af ledningsejer Energi Fyn Desuden har Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Nordfyns Kommune omkring fastsættelse af vilkår for efterbehandling 3. Formålet med høringen er at regionen træffer den endelig afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen forløb i perioden 6. juli til 10. august Der er indkommet følgende høringssvar Hvem Bemærkninger Region Syddanmarks bemærkninger Nordfyns Mener det bør specificeres i vilkår 3 at : For at forebygge misforståelser er støjvilkår Kommune a) må foregå fra mandag fredag og drifttider skrevet sammen i tabel i vilkår b) må foregå mandag - lørdag Ønsker præciseret at etableringen af støjvolde også skal overholde støjvilkår Ønsker at afstandskravet til vandløbet Brorenden på 8 m skal tillægges 3 m. Ønsker præciseret at afstandskravet gøres gældende målt fra Brorendens kronekant. Ønsker det skal fremgå af tilladelsen at kom- 6. Støjvolde etableres for at støjkrav kan overholdes, derfor må der nødvendigvis gives en kort periode til at bygge disse. Vilkår 4 er stillet for at mindske generne ved etableringen mest muligt. Det er regionens vurdering at 8 m målt fra vandløbets kronekant er tilstrækkeligt til at kommunens tunge køretøjer kan foretage grødeskæring uhindret. Indskrevet i vilkår 20 På side 16 er nu skrevet: Denne tilladelse er 2 i medfør af Forvaltningslovens 19, stk. 1 3 i medfør af Råstoflovens 10a. 17

19 Nabo Michael Jørgensen telefonisk munen er myndighed for grundvand. Ønsker at klagevejledning efter vandforsyningsloven tilføjes råstoftilladelsen. Spørger til om der ikke bør indskrives vilkår om belysning om aftenen Spørger til om driftsvilkårene også vil omfatte entreprenørens vognmandsvirksomhed som har opmagasinering op til det ansøgte. givet under forudsætning af at Nordfyns Kommune som myndighed på grundvandsområdet giver og annoncerer tilladelse efter vandforsyningslovens 26. Som myndighed på området skal Nordfyns Kommune annoncere klagevejledningen sammen med tilladelsen. Da grusgraven ikke må være i drift om aftenen anser Regionen ikke et sådant vilkår berettiget. Regionen er kun myndighed på Råstofindvinding og kan derfor kun stille vilkår for forhold der angår denne Det er regionens vurdering at de justeringer der er tilføjet, jf ovenstående tabel er af en så underordnet karakter at tilladelsen ikke sendes i fornyet høring 18

20 Klagevejledning Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på eller Der logges på eller som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. En evt. klage skal være tilgængelig for Region Syddanmark i klageportalen senest den 30. september kl Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen. Med Venlig hilsen Gitte Gro Geolog 19

21 Kopi af afgørelsen er sendt til: Indvinder og lodsejer: Norup Entreprenør og Vognmand Aps, Nordfyns Kommune: Naboer: Jens Monrad Andersen Egensevej 15b 5450 Otterup Janne Skovsgaard og Michael Jørgensen Egenseven Otterup Odense Bys Museer, SKAT, Statsforvaltningen Syddanmark, Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen, Naturstyrelsen Fyn, Dansk Botanisk Forening, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Fyn, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening Fyn, Danmarks Sportsfiskerforbund. Friluftsrådet, Skandiagade 13, 2450 Kbh SV, Friluftsrådet Lokalafdeling Sydfyn Bilag 1. Oversigtskort og graveplan 2. Efterbehandlingsplan 3. Tilladelse og udtalelse fra Nordfyns Kommune 4. Udtalelse fra Odense Bys Museer 20

22 Bilag 1 Oversigtskort og graveplan Oversigtskort med graveområdet markeret med sort, blå streg angiver mulddepot/støjvold sort pil angiver adgangsvejen, rød stjerne angiver placering af tørsorterer, grøn stjerne angiver placering af færdige materialer og lilla sekskant angiver vaskeanlæg. Lilla stiplet linje angiver graveretning. 21

23

24 Bilag 3 - Tilladelser og kommentarer fra Nordfyns Kommune Til Region Syddanmark, Jordforurening og råstoffer Att.: Gitte Gro Region Syddanmark har sendt ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 7æ Norup By, Norup i høring hos Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune har vurderet ansøgningen vedr. følgende forhold: Planlægning, planlovens landzonebestemmelser samt bygge- og beskyttelseslinjer i det åbne land Grundvands- og drikkevandsinteresser Veje og trafik Støj og lignende miljøforhold Vandløb og natur På vedlagte kortbilag er der markeret to vandløbsstrækninger, Brorenden (blå markering), som er et åbent, offentligt vandløb og Tilløb fra Egense Mark (grøn markering), som er et rørlagt, offentligt vandløb. Langs det åbne offentlige vandløb er der randzone og 2m bræmme = 9 meter i alt. Hvis lodsejeren skulle have opnået dispensation fra randzoneloven og dermed fritaget fra etablering af randzone, skal der ifølge vandløbsregulativet være et 8m bredt arbejdsbælte langs det åbne vandløb og 2m bredt langs det rørlagte vandløb. Dette arbejdsbælte skal der tages højde for i forbindelse med fastsættelse af graveafstande. Da der skal indvindes under grundvandsspejlet, kræver det en tilladelse efter vandforsyningsloven 26. Der skal således stilles vilkår om: - Der må maksimalt indvindes m 3 råstoffer pr. år under grundvandsspejlet. Der må endvidere ikke indvindes og afledes vand til grusgravssøen. - Skyllevandet der ledes tilbage til grusgravsøen, må kun indeholde stoffer, der er naturligt forekommende i de opgravede materialer. Jf. vandforsyningsloven gælder følgende bestemmelser: - Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt. For at forhindre en grundvandsforurening, mener kommunen ligeledes at der skal stilles vilkår om: - Arealerne må ikke, hverken midlertidigt eller varigt, anvendes til nogen form for oplagring og/eller henlæggelse af affald eller andre forurenende stoffer (losseplads). Der skal træffes foranstaltning til forhindring af aflæsning af affald og jordfyld. - Oplagring af olie, benzin mv. (mineralolieprodukter) må ikke finde sted i råstofgraven. - Materiellet skal holdes i teknisk god stand for at undgå spild af forurenende væsker. Ligeledes skal der sikres at efterbehandlingen sker i en sådan form, så der ikke er risiko for grundvandsforurening. Kommens vurdering af grundvandsinteresser: Det ansøgte areal ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande til almene vandværker. Der ligger ingen vandforsyningsboringer eller private drikkevandsbrønde inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal. 23

25 På grund af den forholdsvis lille mængde, er det kommunens vurdering, at indvindingen under grundvandspejlet ikke vil påvirke områdets indvindingsmuligheder væsentligt. Desuden er en tidligere indvinding under grundvandsspejlet, i et nærliggende graveområde, ophørt. Det betyder at der, i forhold til vandregnskabet, er blevet frigivet en vandmængde. Kommunen forudsætter i øvrigt, at de vejledende støjgrænser kan overholdes. Venlig hilsen Jakob Pedersen Biolog Telefon: Mobil: Natur- og Miljøafdelingen Otterup Rådhus Rådhuspladsen Otterup Nordfyns Kommune Østergade Bogense Telefon Vision Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen 24

26 ! " " # $ % & ' & ( ) * +, -. % / -. % ( % $ 2 $ 3, 4 3 * & - 5 $ 2. & ' $. ) $ : ; < = + & > A B A C A A E! E A A F A G A G H A I A H! A G A J H! E L M N A G G N G! O A G H L M A P N F Q A F E A E A G N A G A J A G N A! G H A A H A A A N H L R M N E A A E G L S M! A G H A A H L T M A N E A H G G! " G A Q A A G A J F H A G A Q G Q! U A N E F J A G Q A R V A G N I N A G H A A H P! T A G A G A G E H A A H! l m n o m p q p r s r t p u q v t w x y l z { s v t } ~ t m ~ t m ƒ v t } ~ t v n w { ˆ { { w ˆ Š w ƒ Œ w { Ž Š w q w { ˆ { Š x ˆ q t p q ƒ v t } ~ t v i f a ] f d š œ ž Ÿ Ÿ W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a ^ ` a b Y [ c d X ^ e Z e d c f d g e d e Z c e ^ d h ^ Z i j f k k e a e c f d g e d e d \ ] a ^ f \ \ [ d Z ` ^ Y c ` a ^ e d ` [ c d X ^ e Z i

27 A A F H A A G I A G A! G A G A G G A A E! L! S R M! G A J Q G J A A Q A F G Q J A N J A J A Q A G N G G A F J Q G J J A J A G J A A Q A A H A A G F J A N A H A A A A G N I A A A A A!! B A C A A E H E G G N G A A G A G G A Q A L A A T M! A A N F N H A N A J A N J A Q A F E G A A E H A E! N G A F B A C A A A N G A E G G J J N! A A A H E E E A! D A m ~ t m ~ } ~ t o ª p

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF STEN, GRUS OG SAND GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2019

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF STEN, GRUS OG SAND GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2019 Henning Have A/S Engvej 13a 6600 Vejen Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 8. juli 2016 Sagsnr.: 15/32812 TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, STEN OG GRUS GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2024

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, STEN OG GRUS GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2024 Brdr. Freibergs Grusgrave A/S Uge Hulvej 1 6372 Bolderslev CVR nr. 19028933 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 23363614 Dato: 12-06-2015 Sagsnr.:

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL D

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL D Entreprenør Jørn Nielsen A/S Kors-Ager-Vej 11 5220 Odense SØ CVR-nr.: 14285180 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Gitte Gro E-mail: Gitte.Gro@rsyd.dk Direkte tlf.: 29201940 Dato: 10. september 2015 Sagsnr.:

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur.

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur. Rune Jeppesen Hansen Branebjerg 21 5471 Søndersø 30. maj 2016 Sagsnummer 480-2016-19379 Lovliggørende dispensation til oprensning og udvidelse af sø på ejendommen matr.nr. 1 St. Trolddal, Hårslev. Tilladelse

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUS- FOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL 31. DECEMBER 2020

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUS- FOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL 31. DECEMBER 2020 Billum Vognmandsforretning Aps Vesterhavsvej 30 6852 Billum CVR-nr.: 10382335 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 24 60 30 12 Dato: 04. september

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers Att.: Anne-Mette Nielsen

Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers Att.: Anne-Mette Nielsen Saint-Gobain Weber A/S Randersvej 75, Hinge 8940 Randers Att.: Anne-Mette Nielsen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede.

Afgørelse Norddjurs Kommune giver hermed tilladelse til at forøge den årligt indvundne vandmængde til 8500 m 3. 1 Øvrige vilkår er uændrede. Søby Vandværk v. Mogens Junker Larsen Søbyvej 41 8570 Trustrup Byg og Miljø Dato: 6. maj 2015 Reference: Peter Thastum Direkte telefon: 89 59 40 06 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 12/5464 Tilladelse

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk

Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

Martin Bang Asserballe St Augustenborg

Martin Bang Asserballe St Augustenborg Martin Bang Asserballe St. 21 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en maskinlade på 300 m 2 på ejendommen matr.nr. 259 Hundslev, Notmark, der ligger på Asserballe St. 21, 6440 Augustenborg.

Læs mere

Aabenraa Kommune foranlediger ovennævnte vilkår tinglyst på ejendommen på ejer af ejendommens bekostning jf. planlovens 55 stk. 1.

Aabenraa Kommune foranlediger ovennævnte vilkår tinglyst på ejendommen på ejer af ejendommens bekostning jf. planlovens 55 stk. 1. PEDER MELDGAARD A/S Askelund 10! Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 07. april 2016 Sagsnr.: 12/39475 Ejendomsnr.: 20462 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E8mail: pmu@aabenraa.dk I henhold til

Læs mere

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 4B Hønsnap, Holbøl.

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 4B Hønsnap, Holbøl. Jacobsen Sten & Grus Aps Skovglimt 8 6340 Kruså Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 18-07-2013 Sagsnr.: 10/11467 Kontakt: Jens T. Vejrup Direkte tlf.: 73767780 E-mail:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb.

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb. Rasmus Lavrsen Bjergvejen 31 5792 Broby E-mail: sussiogbuhl@gmail.com Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Museum Sønderjylland Brundlund Slot 6200 Aabenraa Att. Iben Johansen

Museum Sønderjylland Brundlund Slot 6200 Aabenraa Att. Iben Johansen Museum Sønderjylland Brundlund Slot 6200 Aabenraa Att. Iben Johansen Landzonetilladelse til midlertidig opsætning af kunstinstallationer i Egernsundområdet på hhv. matr. nr. 923 og 486 Egernsund, Egernsund

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Surbækvej 10 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30. september 2015 Sagsnr.: 15/15418 Ejendomsnr.: 11598 Kontakt:

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen

Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen Christian Bredkjær Ibstrupvej 28 2820 Gentofte 3. januar 2017 Sagsnr. EMN-2015-16244 Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen Indledning har den 22.

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune Natur- og Miljøsektionen Sendt med mail til: natur@silkeborg.dk 17. juni 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune, Natur

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 31. DE- CEMBER 2020

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 31. DE- CEMBER 2020 Billum Vognmandsforretning ApS Vesterhavsvej 30 6852 Billum CVR-nr.: 10382335 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 21-12-2015

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017.

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017. Sønderborg Kommune Att. Christina Petersen - By og Landskab Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at anlægge et midlertidigt jorddepot på ejendommen matr.nr. 351 Kær, Ulkebøl, der ligger

Læs mere

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55.

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55. HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100 DK-2600 Glostrup Att. Per Otzen Per.Otzen@hcs.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej 8 6430 Nordborg Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at opføre en pavillon på ca. 35 m 2 samt opsætte et mobilt gedeskur på ca. 10 m 2 på ejendommen

Læs mere

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til staklade, læskur, roundpen,

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Steen Sørensen Majgårdvej 7 Majgårde 7840 Højslev 11. juli 2016 Majgårdvej 7, Majgård, 7840 Højslev - TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL MARKVANDING AnlægsID: 779-V40-62625 AFGØRELSE Skive Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5. Dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. FREDERICIA KOMMUNE Att. Carsten Pedersen Gothersgade 20 A 7000 Fredericia Tilladelse til etablering af vandhul 03-09-2015 Sags id.: 15/8065 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Fredericia Kommune

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

1. Det er en forudsætning for udnyttelse af nærværende tilladelse at arealoverførelsen

1. Det er en forudsætning for udnyttelse af nærværende tilladelse at arealoverførelsen Kurt Winther Vestergaard Lans Banen 10 Thorup 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler

Læs mere

Miljø og Natur. VVM Der er foretaget en VVM-screening af projektet se vedhæftede screeningsskema.

Miljø og Natur. VVM Der er foretaget en VVM-screening af projektet se vedhæftede screeningsskema. Lisbeth og Henrik Askholm Strandby Skov 15 5683 Haarby Godkendelse vedr. åbning af et privat rørlagt vandløb ved Strandby Skov, Haarby Assens Kommune meddeler hermed godkendelse jf. 16 & 17 i bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal.

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal. Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Jørgen Roest Skovbakkevej 70 Mygdal 9800 Hjørring Hjørring den

Læs mere

Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg

Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke medarbejderboligen på ejendommen matr.nr. 141 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 3, 6400 Sønderborg.

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling

Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling JELLING GOLFKLUB Jelling Skovvej 2 7300 Jelling Sendt på mail: mail@jellinggk.dk 8. september 2017 Fornyelse af tilladelse til markvanding på Jelling Skovvej 2, 7300 Jelling Vejle Kommune giver dig hermed

Læs mere

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E

EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød. Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E EJENDOMMEN TEGLVÆRKET ApS Frydenborgvej 27 K 3400 Hillerød Sendt til: jm@hhmejendomme.dk L A N D Z O N E T I L L A D E L S E By og Miljø Til MTB teknikbane på ejendommen Frydenborgvej 27 P, 3400 Hillerød,

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge,

5. Indvindingen foregår fra gravesø i grusgrav på matr. 15cp, Vindinge By, Vindinge, Roskilde Sten og Grus APS Øde-Hastrup-Vej 48 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til indvinding af overfladevand,

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Birgitte Lien Nielsen Søndre Landevej Sønderborg

Birgitte Lien Nielsen Søndre Landevej Sønderborg Birgitte Lien Nielsen Søndre Landevej 156 Landzonetilladelse til at etablere Bed & Breakfast på ejendommen matr.nr. 3 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Søndre Landevej 156, Sønderborg Kommune har den 29.

Læs mere

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse SRP HOLDING ApS Haurum Byvej 7 8450 Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side.

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side. Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus Sønderborg Kommune har den 13. november 2015 modtaget din ansøgning om at opfører et enfamiliehus på ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten matr.nr.

Læs mere

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse Søren Engberg Vellev Mose 11 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald NB:

Læs mere

27 anmeldelse opførelse af foderhus

27 anmeldelse opførelse af foderhus 27 anmeldelse opførelse af foderhus og maskinhus Gulløkken 36, 5471 Søndersø Forfatter: Liselotte Kragh Meddelt den 14. september 2015 Dokument nr. 480-2015-290252 Sags nr. 480-2015-94475 Afgørelse vedr.

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. Rasmus Madsen Kongsted Engvej 4 7000 Fredericia 01-06-2015 Sags id.: 15/3826 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af vandhul Fredericia Kommune giver hermed tilladelse efter

Læs mere

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej 38 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Regionshuset Viborg Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Tilladelse til

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt med mail til: ma@silkeborg.dk 19. juni 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att: Mikkel Bigum Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. juli 2017 Sagsnr.: 17/19516 Ejendomsnr.: 19151 Kontakt: Lis Bækkelund

Læs mere

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg.

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Kaj Bust Fædalhøjvej 15 8800 Viborg e-mail: kajbust@hotmail.com Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Einer Underbjerg6Hansen Borrevad 12 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 22. januar 2018 Sagsnr.: 17/37508 Ejendomsnr.: 7562 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73

Læs mere

1. Bassinet skal udformes som beskrevet i ansøgningen 2. Bassinet skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og indenfor matr. nr. 6h Voldum By, Voldum

1. Bassinet skal udformes som beskrevet i ansøgningen 2. Bassinet skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og indenfor matr. nr. 6h Voldum By, Voldum FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Torvegade 7 8450 Hammel Att. Maria M. Eriksen e-mail: mer@favrskovforsyning.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

1. at der senest ved færdigmelding af byggeriet etableres en afskærmende be* plantning langs med sydsiden af oplagspladsen som vist på kortbilaget.

1. at der senest ved færdigmelding af byggeriet etableres en afskærmende be* plantning langs med sydsiden af oplagspladsen som vist på kortbilaget. Nick Tygesen Stoltelundvej 9 6360 Tinglev! " Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 28*01*2015 Sagsnr.: 14/34365 Dokumentnr.: 11 Ejendom: 14713 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73768214 E*mail:

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

1. at kiosken opføres i overensstemmelse med afgørelsen om dispensation fra strandbe/ skyttelseslinjen, meddelt den 23. juni 2017 af Kystdirektoratet.

1. at kiosken opføres i overensstemmelse med afgørelsen om dispensation fra strandbe/ skyttelseslinjen, meddelt den 23. juni 2017 af Kystdirektoratet. Aabenraa Kommune Att. Drift & Vedligehold Tlf.: 7376 7676 Dato: 26. juni 2017 Sagsnr.: 17/19368 Ejendomsnr.: 3865 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E/mail: pmu@aabenraa.dk I henhold til Planlovens

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Jens Granlund Sønderballevej 6 6230 Rødekro! " Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 2. marts 2016 Sagsnr.: 16/802 Ejendomsnr.: 7730 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E5mail: pmu@aabenraa.dk

Læs mere

Jens Ole Pedersen Ølstedvej 10 8382 Hinnerup. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsareal til etablering af parkerings-

Jens Ole Pedersen Ølstedvej 10 8382 Hinnerup. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsareal til etablering af parkerings- Jens Ole Pedersen Ølstedvej 10 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsareal til etablering

Læs mere

Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej Hadsten. Landzonetilladelse

Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej Hadsten. Landzonetilladelse Mogens Thørring Berg Rud Kirkevej 7 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler hermed

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af sandfang i Burskov Bæk. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald LÆSØ KOMMUNE Doktorvejen 2, Byrum 9940 Læsø www.laesoe.dk Den: 07-06-2017 Sagsnr.: 825-2017-1649 Dok.nr.: 825-2017-8360 Sagsbehandler: Stine Pagel Hansen Direkte telefon: 9621 3037 Rævegården Stoklundvejen

Læs mere