Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen 2014"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Landbrugs- og gartneritællingen / 13

2 1 Indledning Landbrugs- og gartneritællingen i sin nuværende form går tilbage til 1977, hvor de separate tællinger for landbrug og gartneri blev integreret i én tælling. Siden da har tællingen hvert år fundet sted som en skemabaseret tælling, hvor landmanden har modtaget spørgeskemaet pr. brev med pligt til at udfylde det. Spørgeskemaet har varieret år for år, dels for at imødekomme Danmarks forpligtelser over for EU, og dels for at imødekomme nationale behov. Spørgeskemaet har således aldrig været identisk to år i træk. Tællingen har endvidere vekslet mellem totaltællinger og stikprøvetællinger. 2 Indhold Statistikken om landbrugets struktur omfatter tal om antal bedrifter, husdyr og afgrøder fordelt efter fx størrelse og geografi. 2.1 Indholdsbeskrivelse Tællingsenheden er bedriften, og dette afspejler sig i de statistiske tabeller, hvor brugerne kan se antal bedrifter, beskæftigelse, afgrøder og husdyr fordelt efter fx størrelse og region. For afgrøder og husdyr vises areal og antal dyr. Der vises også antal bedrifter, som dyrker afgrøden og antal bedrifter med mindst ét af pågældende dyr. Alle variable kan i princippet krydses med hinanden, så man også kan se fx antal husdyr fordelt efter bedrifternes arealstørrelse. 2.2 Grupperinger og klassifikationer Landbrugs- og gartneritællingen skal omfatte alle bedrifter, som dyrker enten afgrøder eller har husdyr over en vis grænse, se nærmere herom i indledningen. Som følge heraf skal tællingen også omfatte virksomheder, som først og fremmest har deres aktivitet inden for andre brancher end landbrug, fx skovbrug. Tællingen skal tillige omfatte små landbrug uden CVR-nummer. 2.3 Sektordækning Landbrug, gartneri og pelsdyravl. 2.4 Begreber og definitioner Landbrugsbedrifter i Danmark: En bedrift er en teknisk og økonomisk enhed, som producerer landbrugsafgrøder, enten i form af husdyr eller afgrøder. 2.5 Enheder Tællingsenheden er bedriften. En bedrift er altid identisk med et arbejdssted i Det Erhvervsstatistiske Register angivet som er aktiv med landbrug, uanset branchekoden. 2 / 13

3 2.6 Population Populationen omfatter alle landbrugsaktive arbejdssteder i Det Erhvervsstatistiske Register. 2.7 Geografisk dækning Danmark. 2.8 Tidsperiode Tællingsdagen for tællingen i 2014 er 13. maj. 2.9 Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed Antal bedrifter Antal dyr Antal bedrifter med dyret Antal ha med en afgrøde Antal bedrifter, som dyrker afgrøden Antal beskæftigede 2.11 Referencetid Tællingsdagen i 2014 var 13. maj Hyppighed Årlig Indsamlingshjemmel og EU regulering Lov om. Forordning (EØF) Nr. 1166/2008 af 19. november Indberetningsbyrde Svarbyrden er estimeret til 0,3 milloner kroner i Øvrige oplysninger Ingen andre oplysninger. 3 / 13

4 3 Statistisk behandling Oplysningerne indsamles gennem en årlig spørgeskemaundersøgelse, hvor landmændene udfylder skemaet på virk.dk. Indberetningerne fejlsøges for usandsynlige værdier. Tællingen er langt de fleste år en stikprøvetælling stratificeret efter region, størrelse og bedriftstype. 3.1 Kilder Oplysningerne kommer fra spørgeskemaer, Det Generelle Landbrugsregister (GLR), Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), kvægregistret og oplysninger fra Dansk Pelsdyravlerforening. Landbrugs- og gartneritællingen er næsten altid en stikprøvetælling. I 2014 var stikprøven på bedrifter svarende til ca. ¼ af alle bedrifter i Danmark. Stikprøven stratificeres efter regioner, størrelse og bedriftstype (fx svinebrug, kvægbrug og agerbrug). 3.2 Indsamlingshyppighed Tællingen er årlig. 3.3 Indsamlingsmetode Landmanden indberetter oplysningerne på Virk.dk. Her kan man finde oplysninger om tællingen: Oplysningside. 3.4 Datavalidering Statistikken gennemgår en fejlsøgning, som kan beskrives i tre forskellige faser: 1. Ved online-indberetningen sikres, at alle spørgsmål er besvaret. Det kan eventuelt være ved ja/nej spørgsmål, hvor man fx svarer nej til, at man har husdyr på sin bedrift. 2. I næste fase behandles de indkomne besvarelser, hvor hvert spørgsmål underkastes en sandsynlighedskontrol. Fejl rettes øjeblikkeligt, i nogle tilfælde efter telefonisk kontakt til landmanden. 3. I sidste fase undersøges de opregnede tal på regionsniveau, og ekstreme udviklinger udses i form af store stigninger eller store fald. Her vil det ofte være muligt at finde nogle få, men grove fejl, som man af den ene eller anden grund har overset i de to første faser. 4 / 13

5 3.5 Databehandling Statistikken gennemgår en fejlsøgning, som kan beskrives i tre forskellige faser: 1. Ved online-indberetningen sikres, at alle spørgsmål er besvaret. Det kan eventuelt være ved ja/nej spørgsmål, hvor man fx svarer nej til, at man har husdyr på sin bedrift. 2. I næste fase behandles de indkomne besvarelser, hvor hvert spørgsmål underkastes en sandsynlighedskontrol. Fejl rettes øjeblikkeligt, i nogle tilfælde efter telefonisk kontakt til landmanden. 3. I sidste fase undersøges de opregnede tal på regionsniveau, og ekstreme udviklinger udses i form af store stigninger eller store fald. Her vil det ofte være muligt at finde nogle få, men grove fejl, som man af den ene eller anden grund har overset i de to første faser. Opregningen finder sted ved at ramme visse kendte måltotaler: Antal landbrugsbedrifter og areal fordelt efter størrelse ud fra landmændenes ansøgninger om landbrugsstøtte (ordningen vedrørende enkeltbetaling). Antal svin ud fra svinetællingerne i april og juli samme år. Antal pelsdyr og bedrifter med pelsdyr ud fra oplysninger fra Dansk Pelsdyravlerforening. Ved bortfald udgår bedriften af stikprøven, og opregningen hæves tilsvarende for det pågældende stratum. Der regnes med et bortfald på 5-10 pct. Imputering ved landbrugs- og gartneritællingen forekommer som regel ikke. Når det alligevel er tilfældet er metoden at finde en donor-bedrift, som har besvaret det pågældende spørgsmål, og som minder mest muligt om bedriften med en manglende besvarelse. Et eksempel er forbrug af vand til markvanding, hvor der findes en bedrift i samme region og med nogenlunde samme type af grøder. Forbrug af vand er ikke omfattet af tællingen hvert år. 3.6 Korrektion Der foretages ikke korrektioner ud over, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling. 4 Relevans Ingen undersøgelse af brugernes tilfredshed foreligger. Hovedindtrykket er dog stor tilfredshed, men mange brugere har ønsker om tal efter kommuner. Brugerne er især EU, landbrugtets organisationer og ministerierne. 5 / 13

6 4.1 Brugerbehov Landbrugs- og gartneritællingen opfylder et generelt behov for en strukturbelysende statistik om det danske landbrug, hvor erhvervet belyses efter størrelse, geografi, bedriftsform og en række andre forhold. Landbrugsstatistik er dog ikke blot erhvervsstatistik, men også miljøstatistik, og landbrugs- og gartneritællingen belyser tillige husdyrbestanden og arealanvendelsen i landbruget. Brugerne er især EU, ministerierne, landbrugets organisationer, men også studerende og interesserede borgere i bred almindelighed. For EU gælder det, at statistikken bruges til planlægning af den fælles landbrugspolitik. Fra mange brugeres side er der et ønske om tal efter kommuner. Dette behov kan imidlertid kun opfyldes, for de år, hvor vi har totaltællinger. Ved stikprøvetællinger kan der ikke udarbejdes kommunale tal på et pålideligt niveau. De seneste totaltællinger fandt sted i 2010 og Den næste vil antageligt finde sted i Brugertilfredshed Der findes ikke nogen undersøgelse af brugernes tilfredshed med tællingen. Statistikken diskuteres på møder i Brugerudvalget for fødevarestatistik. Medlemmerne kan både stille forslag til nye spørgsmål til spørgeskemaet og til nye statistiske tabeller til offentliggørelse. Brugerudvalget består af de centrale brugere af statistikken med repræsentanter fra landbrugets og fiskeriets organisationer, Fødevareministeriet og forskningsinstitutioner. Hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken, men der er ofte ønsker om flere og mere detaljerede regionale tal med tal efter kommuner og desuden mere statistik om landbrug-miljø. 4.3 Fuldstændighed af data Tællingen lever op til kravene i EU-forordning 1166/ Præcision og pålidelighed Præcisionen varierer for de enkelte variable i statistikken. Præcisionen er således størst for det samlede dyrkede areal og bliver mindre præcist, når man ser på specifikke afgrøder, især afgrøder, som kun få landbrug dyrker. Ligeledes er sikkerheden på tallene bedst for husdyr, som mange landbrug har, først og fremmest kvæg. 6 / 13

7 5.1 Samlet præcision Dækningsgrad: Populationen omfatter alle aktive landbrug i Danmark, og er integreret i Det Erhvervsstatistiske Register (ESR), som føres af. For at sikre, at populationen er aktuel foretager jævnligt samkørsler med Det Generelle Landbrugsregister (GLR) og Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Antagelsen er, at hvis en bedrift søger om enkelteltbetaling (tidligere hektarstøtte) eller anmelder husdyr til CHR, så er den også aktiv inden for landbrug, og bør derfor markeres som landbrugsaktiv i s register. Stikprøven udvælges så den størst mulige sikkerhed opnås på landbrugsareal, svin, kvæg, pelsdyr og standardoutput. Bedrifterne inddeles i grupper - strata - efter typologi og størrelse på standardoutput. Ved tællingen i 2011 var der 180 strata og i Bedrifter som forud for tællingen vides at være specialiseret i gartneri eller fjerkræ udtages totalt. Generelt gælder, at jo større en bedrift er, jo større er sandsynligheden for, at den bliver udvalgt. Spørgsmål om afgrøder indhentes fra systemet for enkeltbetaling, GLR, som føres af Fødevareministeriet. Når en landmand søger om enkeltbetaling skal han specificere sine afgrøder omhyggeligt. GLR må derfor antages at være en særdeles pålidelig kilde. Spørgsmål om kvæg indhentes fra CHR og pelsdyr fra Dansk Pelsdyravlerforening. For begge disse husdyr gælder, at landmanden på spørgeskemaet tilkendegiver om han har kvæg eller pelsdyr, og for bedrifter, hvor svaret er ja, hentes oplysninger om bestand fra henholdsvis CHR og Dansk Pelsdyravlerforening. Der kan på grund af de mange tællingsvariable ikke angives ét samlet tal for usikkerheden, men alene nogle eksempler vist her med den relative spredning: Samlet dyrket areal, hektar: 0,6 pct. Areal med vinterhvede, hektar: 1,1 pct. Vårhvede, hektar: 5,8 pct. Jordbær, hektar: 15,9 pct. Kvæg, antal dyr: 0,9 pct. Svin, antal dyr, 1,3 pct. Får i alt, 10,4 pct. Mink, 3,2 pct. Visse tal oplyses ofte som runde tal, fx kyllinger. Der er imidlertid ikke grund til at antage, at der skulle være nogen systematisk over- eller undervurdering i tallene. Landmænd kan glemme at besvare visse spørgsmål. Det er vanskeligt at kontrollere, når det gælder mindre betydende husdyr som fx får, geder og heste. Spørgsmål om arbejdstid for landmanden og medarbejdende ægtefælle kan være vanskelige at besvare for deltidslandmænd. 5.2 Stikprøveusikkerhed Samlet dyrket areal, hektar: 0,6 pct. Areal med vinterhvede, hektar: 1,1 pct. Vårhvede, hektar: 5,8 pct. Jordbær, hektar: 15,9 pct. Kvæg, antal dyr: 0,9 pct. Svin, antal dyr, 1,3 pct. Får i alt, 10,4 pct. Mink, 3,2 pct. 7 / 13

8 5.3 Anden usikkerhed Visse tal oplyses ofte som runde tal, fx kyllinger. Landmænd kan glemme at besvare visse spørgsmål, fx mindre betydende husdyr som får, geder og heste. Spørgsmål om arbejdstid for landmanden og medarbejdende ægtefælle kan være vanskelige at besvare for deltidslandmænd. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 5.6 Kvalitetsvurdering Kvaliteten af landbrugs- og gartneritællingen må antages at være god af følgende grunde: Stikprøven er forholdsvis stor, og ligger på mellem pct. Stikprøven stratificeres efter størrelse, region og bedriftstype. Det betyder fx, at langt de fleste store svinebedrifter er medtaget i tællingen. Hver besvarelse underkastes en omhyggelig fejlsøgning og kontrol. Bortfaldet er lille, 5-10 pct. Det tilstræbes, at bortfaldet bliver endnu mindre for store bedrifter, fx med telefonisk rykning. Tællingen er naturligvis underkastet en stikprøveusikkerhed. Denne usikkerhed er størst for husdyr og afgrøder, som kun få bedrifter har, fx får og jordbær, og mindre for hyppigt forekommende husdyr og afgrøder, fx kvæg og vinterhvede. Eksempler på usikkerheden ved landbrugs- og gartneritællingen 2013 målt i relativ spredning: Samlet dyrket areal, hektar: 0,6 pct. Areal med vinterhvede, hektar: 1,1 pct. Vårhvede, hektar: 5,8 pct. Jordbær, hektar: 15,9 pct. Kvæg, antal dyr: 0,9 pct. Svin, antal dyr, 1,3 pct. Får i alt, 10,4 pct. Mink, 3,2 pct. Dækningen antages også at være god grundet hyppige samkørsler med GLR og CHR. 8 / 13

9 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner I de senere år har der kun været udarbejdet endelige tal. Som noget ekstraordinært gennemførte en revision af 2005-tællingen. 6 Aktualitet og punktlighed Tællingen offentliggøres ca måneder efter tællingsdagen. Forskellen skyldes, at tællingen varierer i omfang fra år til år, både i henseende til spørgeskema og stikprøvestørrelse. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Der er ingen foreløbig opgørelse. 6.2 Publikationspunktlighed Som planlagt. 7 Sammenlignelighed Tællingen er næsten fuldt ud sammenlignelig fra og med Der er også en meget høj grad af sammenlignelighed med andre europæiske lande, især EU-landene. Mellem 2009 og 2010 sker der dog et mindre brud i sammenligneligheden, idet statistikken fra og med 2010 medtager et antal små bedrifter og desuden bedrifter med pelsdyr. Det betyder, at antallet af bedrifter i 2010 er ca større, end det ellers ville have været. 7.1 International sammenlignelighed Siden 2010 har alle EU s medlemslande benyttet den samme nedre grænse for medtagelse af bedrifter ved strukturtællinger i landbruget. Det gør, at der er meget stor sammenlignelighed mellem landene. Danmark medtager bedrifter med pelsdyr, og det gør ingen af de andre EU-lande. Der er i Danmark ca. 800 bedrifter med pelsdyr, som ikke har nogen anden form for landbrug, hverken andre husdyr eller afgrøder. 9 / 13

10 7.2 Sammenlignelighed over tid Statistikken er næsten fuldt ud sammenlignelig fra 1982 og fremefter. Følgende tællinger har været totaltællinger: , 1985, 1987, 1989, 1999 og Følgende tællinger har været stikprøvetællinger: 1984, 1986, 1988, , og Den næste totaltælling vil antageligt finde sted i 2019 eller Typisk har stikprøven været ganske stor med deltagelse af ca pct. af bedrifterne, i 2003, 2005 og 2007 endda ca. 50 pct. Tællingerne har altid opereret med en nedre tærskel, så meget små bedrifter udelukkes fra tællingen. Denne tærskel har revideret gennem årene: : Tællingerne omfattede alle bedrifter med mindst 0,5 ha eller mindst en produktion med en værdi svarende til 0,5 ha med byg : Tællingerne omfattede bedrifter med mindst 5,0 ha eller mindst euro i standarddækningsbidrag målt i 1985-priser : Tællingerne omfattede bedrifter med mindst 5,0 ha eller mindst euro i standarddækningsbidrag målt i 1990 eller 1995-priser. Fra 2010 gennemførte Eurostat i samarbejde med medlemslandene en harmonisering af tærsklerne for medtagelse af bedrifter i tællingen. Disse tærskler er beskrevet i forordning 1166/2008 i Bilag II. Der er tale om minimumskrav, som kan suppleres med strengere nationale krav. medtager herefter alle bedrifter, som opfylder blot én af følgende betingelser: 1. Et dyrket areal på mindst 5,0 ha 2. Et standardoutput på mindst euro 3. Frugt, bær og planteskole på mindst 1,0 ha 4. Grøntsager og jordbær på mindst 0,5 ha 5. Væksthus og champignon på mindst kvadratmeter 6. Mindst 10 stk. kvæg 7. Mindst 50 svin 8. Mindst 10 søer 9. Mindst 20 får 10. Mindst 20 geder 11. Mindst stk. fjerkræ 12. Mindst 40 pelsdyr Fra og med 2010 har medtaget bedrifter med pelsdyr i landbrugs- og gartneritællingen. Disse nye grænser for medtagelse af bedrifter ved landbrugs- og gartneritællingen betyder, at antallet af bedrifter i 2010 er ca større end det ville have været med den gamle grænse på mindst 5,0 ha eller mindst euro i standarddækningsbidrag. 7.3 Sammenhæng med anden statistik Ikke relevant for denne statistik. 10 / 13

11 7.4 Intern konsistens For hver tælling samles alle indkomne besvarelser i ét tællingsregister med alle tællingsvariable omfattet af tællingen. Der er én og kun én opregningsfaktor pr. bedrift, som vedrører alle tællingsvariable. Der kan derfor ikke forekomme nogen inkonsistens. 8 Tilgængelighed Tællingen publiceres her: Statistikbanken Nyt Fra Statistisk tiårsoversigt Statistisk Årbog Temapublikation Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Nyt fra 8.5 Publikationer Temapublikation 8.6 Statistikbanken Bedrifter Arbejdskraft Afgrøder Husdyr 11 / 13

12 8.7 Adgang til mikrodata For hver tælling dannes et endeligt tællingsregister med alle bedrifter, som deltog i tællingen. Kun autoriserede medarbejdere i har adgang til disse tællingsregistre, da de indeholder fortrolige data. Tællingerne leveres dog i elektronisk form til Statens Arkiver. Landbrugs- og gartneritællingerne for følgende år er leveret til Statens Arkiver: 1985 og Tællingerne leveres til Eurostat i henhold til forordninger vedrørende strukturtællinger i landbruget. Data leveres som individuelle data, men i anonym form. Eurostat er forpligtet til at behandle disse oplysninger strengt fortroligt, hvor kun få medarbejdere har autorisation til data. har ud fra denne ordning leveret landbrugs- gartneritællingerne til Eurostat for disse år: 1989, 1993, 1995, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011 og Endelig kan forskere få adgang til anonymiserede mikrodata. 8.8 Anden tilgængelighed Ikke relevant for denne statistik. 8.9 Diskretioneringspolitik Ved udarbejdelse af de statistiske tabeller tilstræber Danmarks statistik, at fx statistik om husdyr efter størrelse ikke vises så detaljeret, at enkelte celler kun indeholder ganske få bedrifter. Det betyder fx, at visse fordelinger efter størrelse kun udarbejdes på landsplan, og ikke regionalt Diskretionering og databehandling Ved udarbejdelse af statistiske tabeller tilstræbes, at ingen tabelceller indeholder meget få bedrifter. Det gør, at fx visse fordelinger efter størrelse på antal dyr kun vises for hele landet og ikke for regioner og landsdele Reference til metodedokumenter Se diverse tekstafsnit i årspublikationen "Landbrug" Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Fødevareerhverv. Den statistikansvarlige er Karsten Kjeld Larsen, tlf , Organisation 12 / 13

13 9.2 Kontor, afdeling Erhvervsstatistik, Fødevareerhverv 9.3 Kontaktpersonens navn Karsten Larsen 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 13

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Kvægbestanden er en opgørelse over det totale antal kvæg (hornkvæg) i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2015 1. kvartal 1 / 13 1 Indledning Kvægbestanden viser antallet af kvæg (hornkvæg) fordel på køn og alder i Danmark. Bestanden opgøres altid den sidste dag i hvert

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2014 3. kvartal 1 / 13 1 Indledning Kvægbestanden viser antallet af kvæg ( hornkvæg) fordel på køn og alder i Danmark. Bestanden opgøres altid den sidste dag i

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 1 / 14 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Derudover

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 1 / 11 1 Indledning Emnet Børnepasning mv. hed tidligere Sociale ressourcer vedr. børn og unge. Kun pasningsordninger efter dagpasningsloven samt skolefritidsordninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervenes energiforbrug 2014

Statistikdokumentation for Erhvervenes energiforbrug 2014 Statistikdokumentation for Erhvervenes energiforbrug 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken Erhvervenes energiforbrug er at belyse størrelse og sammensætning af energiforbruget i erhvervene

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2014

Statistikdokumentation for Konkurser 2014 Statistikdokumentation for Konkurser 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 1 / 10 1 Indledning Emissionsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab, som er en betegnelse for selvstændige regnskaber for miljørelaterede forhold,

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011

Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011 Statistikdokumentation for Voksne i uddannelse 2011 1 / 13 1 Indledning Formålet med Voksne i Uddannelse er at belyse befolkningens deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013

Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013 Statistikdokumentation for Handel med patenter og andre IP-rettigheder 2013 1 / 12 1 Indledning Formålet med Handel med patenter og andre IP-rettigheder er at belyse omfanget af og udviklingen i danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Danske datterselskaber i udlandet er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015

Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015 Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Teknisk afprøvning og analyse. Derudover anvendes statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2015

Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2015 Statistikdokumentation for It-anvendelse i virksomheder 2015 1 / 12 1 Indledning Statistikken har til formål at belyse omfanget af virksomhedernes anvendelse af informationsteknologi (it), herunder elektronisk

Læs mere