IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015"

Transkript

1 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T Side 1 af november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej Odense C Danmark Tlf. (+45) Fax (+45) CVR nr Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DELTA.

2 Side 2 af 14 Titel IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Sagsnr. T Vores ref. SLJ/GeR/JGE/slj Rekvirent Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Rekvirentens ref. Sandra Cecilie Husted Manata Resumé Der er modtaget indberetninger fra de private høreklinikker vedrørende IOI-HAspørgeskemabesvarelser og lavet en opgørelse over, hvordan besvarelserne fordeler sig i første halvår af Undersøgelsen viser, at under ½ % af de høreapparatbrugere, som har svaret på undersøgelsen, ikke benytter deres høreapparat, mens omkring 90 % benytter deres høreapparat i mere end 4 timer om dagen. En revideret oversættelse af IOI-HA-spørgeskemaet er blevet publiceret, hvor der er ændret i formuleringen af spørgsmål 5 i skemaet. DELTA har valgt at tage den reviderede udgave i brug ved undersøgelsen. Det ser ud til, at den nye oversættelse er ved at være implementeret på klinikkerne, som det var meningen, da overgangen fra den gamle version blev igangsat midt i De godkendte private høreklinikker forestår selv spørgeskemahåndteringen og indrapportering af data til tilfredshedsundersøgelsen. DELTA har indtryk af, at forvaltningen af denne del af efterkontrollen er meget forskelligartet. Troværdigheden af de indkomne data ville blive styrket betydeligt, hvis spørgeskemaerne blev udleveret som en del af tilskudsprocessen. En centralisering vil endvidere medføre mulighed for landsdækkende registrering af alle høreapparatbrugere, som har fået offentligt tilskud, hvilket vil lette sagsbehandlingen i regionerne omkring 4-årsreglen for tilskud til høreapparatbehandling. DELTA anbefaler, at efterkontrol med spørgeskemaer fremover administreres centralt. DELTA, 16. november 2015 Søren Ludvig Jørgensen Specialist DELTA Gert Ravn Senior Technology Specialist DELTA

3 Side 3 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indberetninger fra IOI-HA-undersøgelse på private høreklinikker Status for de private høreklinikker Besvarelser fra tilfredshedsundersøgelse Kort om IOI-HA-spørgeskemaet og resultaterne Overordnet resultat for de syv spørgsmål i IOI-HA IOI-HA spørgsmål 1: Brugstid Svarprocent for tilfredshedsundersøgelsen Konklusion Appendiks A... 13

4 Side 4 af Indberetninger fra IOI-HA-undersøgelse på private høreklinikker De private høreklinikker i Danmark er pålagt at udføre en tilfredshedsundersøgelse af høreapparatbehandlingen for kunderne på klinikkerne. Undersøgelsen er baseret på det internationale spørgeskema International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA). IOI- HA-spørgeskemaet ses i appendiks A. DELTA har opgaven med to gange årligt at indsamle spørgeskemaopgørelser fra de enkelte høreklinikker og udarbejde en samlet statistik. Denne rapport indeholder de overordnede resultater fra IOI-HA-tilfredshedsundersøgelsen for første halvår af Status for de private høreklinikker Opgørelsen er lavet på baggrund af indberetninger fra de private klinikker for perioden 1. januar 2015 til 30. juni Indberetningerne sker på opgørelsesskemaer udsendt af DELTA til de enkelte klinikker. De private høreklinikker indberetter kun resultater fra IOI-HA tilfredshedsundersøgelsen halvårligt. Det betyder, at det ofte ikke er muligt at få fyldestgørende indberetninger fra høreklinikker, som er lukket, har skiftet ejere eller på anden måde har ændret status mellem indberetningerne. Der er udsendt opgørelsesskemaer til 276 godkendte private høreklinikker i Danmark. Fire høreklinikker lukkede inden indberetningsfristens udløb tre af disse uden at tilbagesende indberetning for perioden. Der blev udsendt rykkerskrivelser til flere klinikker, før indberetningerne fra disse klinikker blev indsendt. To klinikker fik inddraget godkendelsen på baggrund af manglende indberetning. Indberetningerne blev modtaget af DELTA umiddelbart efter inddragelserne, og de er inkluderet i denne opgørelse. 1.2 Besvarelser fra tilfredshedsundersøgelse Det er de private høreklinikker, der udleverer spørgeskemaerne og modtager besvarelserne fra høreapparatbrugerne. Høreklinikkerne optæller herefter deres besvarelser og sender resultaterne til DELTA på et indberetningsskema to gange om året. DELTA har indtryk af, at forvaltningen af IOI-HA i efterkontrollen er meget forskelligartet, idet svarprocenterne fra de godkendte private leverandører svinger 0 % og 100 %. Desuden er der stor forskel på, hvornår høreklinikkerne beder høreapparatbrugerne udfylde spørgeskemaet. Det kan ske kort tid efter udleveringen af høreapparatet og helt op til et halvt år efter, forlyder det fra klinikkerne. Ligeledes er der forskel på, hvordan spørgeskemaet udfyldes. Nogle høreklinikker udsender spørgeskemaet til høreapparatbrugeren, mens andre interviewer høreapparatbrugeren, når denne er til efterkontrol på høreklinikken.

5 Side 5 af 14 Ovenstående forhold kan påvirke besvarelserne fra tilfredshedsundersøgelsen. Derfor kan resultaterne fra denne undersøgelse ikke umiddelbart sammenlignes med andre undersøgelser, der benytter IOI-HA-spørgeskemaet, uden at tage disse forhold i betragtning. Der er i forbindelse med den nuværende håndtering af tilfredshedsundersøgelsen begrænsede muligheder for at tjekke, om antallet af udsendte spørgeskemaer er dækkende for det antal personer, som har fået høreapparat hos de private leverandører i første halvår af Dette skyldes primært følgende tre faktorer: I forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen forholder det sig sådan, at andelen af personer, som får henholdsvis et og to høreapparater, ikke kendes. Desuden indberettes antallet af tilskudsberørte høreapparater på årsbasis og ikke per halvår, og det vides ikke, om udleveringerne foretages jævnt hen over året. Den sidste faktor har med forskydninger i udsendelse og returnering af spørgeskemaerne at gøre. Høreklinikkerne kan udsende spørgeskemaer i en halvårsperiode, som først bliver returneret i det efterfølgende halvår, og ligeledes modtage udfyldte spørgeskemaer, som er udsendt i det foregående halvår. Mere om dette i afsnittet Svarprocent for tilfredshedsundersøgelsen. Troværdigheden af de indkomne data ville blive styrket betydeligt, hvis spørgeskemaerne blev udleveret som en del af tilskudsprocessen. Der er mulighed for, at et system lignende det, som tidligere er blevet benyttet af DELTA i en spørgeskemaundersøgelse til efterkontrol på de offentlige klinikker, indføres i forbindelse med de godkendte private leverandører. Det bemærkes, at AMGROS på foranledning af Danske Regioner har etableret en central registrering af høreapparatbehandling i såvel offentligt som privat regi. Registreringssystemet kunne danne basis for ensartet håndtering af spørgeskemaer til høreapparatbrugere. 1.3 Kort om IOI-HA-spørgeskemaet og resultaterne IOI-HA-spørgeskemaet indeholder syv spørgsmål. Hvert spørgsmål har fem svarmuligheder, som tildeles karaktererne 1 til 5. Svarene er opbygget sådan, at jo større udbytte man har af sit høreapparat, jo højere karakter gives. Det er karaktererne 1-5 for de syv spørgsmål, som ligger til grund for beregningerne af de efterfølgende resultater. 1.4 Overordnet resultat for de syv spørgsmål i IOI-HA For hvert af de syv spørgsmål i IOI-HA-spørgeskemaet er den gennemsnitlige bedømmelse beregnet. Resultatet ses i Figur 1. Det ses, at for alle syv spørgsmål ligger gennemsnittet mellem 4 og 5, hvilket er pænt, når den højest mulige bedømmelse er 5.

6 Side 6 af 14 Figur 1. Den gennemsnitlige bedømmelse er beregnet for hvert af de syv spørgsmål i IOI-HA-undersøgelsen. Resultatet er for første halvår af Det ses, at det laveste gennemsnit er opnået for spørgsmål 7. Ved tidligere opgørelser lå gennemsnittet for spørgsmål 5 lidt lavere end for de andre spørgsmål. Dette gik igen i flere undersøgelser med den danske oversættelse af IOI-HA. Derfor er der lavet en ny oversættelse af spørgsmål 5 1, som DELTA indførte i undersøgelsen på de private høreklinikker fra midten af Det ser ud til, at den nye version er ved at være slået igennem i undersøgelsen ude på de private høreklinikker. Den gennemsnitlige bedømmelse for spørgsmål 5 har været stødt stigende ved de seneste opgørelser siden indførelsen. DELTA er blevet opfordret af forfatterne til at gøre den nye version af IOI-HA tilgængelig på hvor den kan hentes desuden er den at finde i appendiks A. Gennemsnittene af IOI-HA-besvarelserne for første halvår af 2015 kan sammenholdes med dem fra andet halvår af 2014, som er vist i Figur 2. 1 Jespersen, C. T., Bille, M., Legarth, J. V., Psychometric properties of a revised Danish translation of the international outcome inventory for hearing aids (IOI-HA), International Journal of Audiology, Vol. 53, No. 5, 2014.

7 Side 7 af 14 Figur 2. Den gennemsnitlige bedømmelse er beregnet for hvert af de syv spørgsmål i IOI-HA-undersøgelsen. Resultatet er for andet halvår af Det ses i Figur 1 og Figur 2, at gennemsnittet for flere spørgsmål er lidt lavere i andet halvår af 2014 end for første halvår af 2015 dette gælder især for spørgsmål 5, som omtalt ovenfor. Det samlede gennemsnit for bedømmelserne af alle syv spørgsmål er ligeledes beregnet for de to perioder. Resultatet er vist i Tabel 1. Det ses, at stigningen i bl.a. spørgsmål 5 betyder, at det samlede gennemsnit for bedømmelserne i første halvår af 2015 er lidt højere, end det var i andet halvår, Periode Samlet gennemsnit for alle spørgsmål 2014, andet halvår 4, , første halvår 4,45 Tabel 1. Det samlede gennemsnit er beregnet på baggrund af alle syv spørgsmål for andet halvår af 2014 og første halvår af IOI-HA spørgsmål 1: Brugstid Det første spørgsmål i IOI-HA-spørgeskemaet omhandler, hvor meget høreapparatbrugeren i gennemsnit benytter sit høreapparat om dagen (se appendiks A). Det må forven-

8 Side 8 af 14 tes, at der er en sammenhæng mellem brugstiden af høreapparatet, og det udbytte brugeren opnår. I Figur 3 ses fordelingen af besvarelser for spørgsmål 1. Det ses, at den største gruppe af de høreapparatbrugere, som har besvaret spørgeskemaet, benytter høreapparat mere end otte timer om dagen. Desuden ses det, at der er der en lille andel af brugerne, som ikke bruger deres høreapparater. Figur 3. Figuren viser et histogram for besvarelserne af spørgsmål 1. Resultaterne er for første halvår af Det ses, at de fleste høreapparatbrugere, som har svaret, bruger deres høreapparat i mere end 8 timer om dagen. Det tilsvarende histogram for besvarelserne af spørgsmål 1 i andet halvår af 2014 ses i Figur 4. Igen er det den største gruppe, som benytter deres høreapparater mere end 8 timer.

9 Side 9 af 14 Figur 4. Figuren viser et histogram for besvarelserne af spørgsmål 1. Resultaterne er for andet halvår af Det ses af Figur 3 og Figur 4, at fordelingen af besvarelser i andet halvår, 2014, og første halvår, 2015, er sammenlignelige, men at der er lidt flere besvarelser i andet halvår af 2014 (9.415 stk.) end i første halvår af 2015 (9.295 stk.). For at kunne sammenligne resultaterne for de to perioder er den relative fordeling af besvarelserne udregnet i procent. Resultatet ses i Figur 5 for begge perioder.

10 Side 10 af 14 Figur 5. Fordelingen af besvarelserne for spørgsmål 1 i IOI-HA-spørgeskemaet er vist i procent for andet halvår af 2014 (2014-2) og første halvår af 2015 (2015-1). Det ses, at der i de to perioder er en lille andel af de høreapparatbrugere, der har besvaret spørgeskemaet, som ikke benytter deres høreapparat eller bruger det op til en time om dagen. I første halvår af 2015 er andelen, som slet ikke benytter sine høreapparater, ca. 0,3 %. Tilsvarende er andelen af besvarelser fra høreapparatbrugere, som benytter sine høreapparater 4 8 timer om dagen, i første halvår af 2015 ca. 21 %, mens det er langt den største gruppe (ca. 72 %), som benytter deres høreapparat mere end 8 timer om dagen. Altså er over 90 % af besvarelserne samlet i de to højeste kategorier. 1.6 Svarprocent for tilfredshedsundersøgelsen Som nævnt tidligere er tilfredshedsundersøgelsen baseret på indberetninger fra de private høreklinikker. Høreklinikkerne indberetter, hvor mange spørgeskemaer de har udsendt og fået retur i udfyldt stand. På baggrund heraf, er der beregnet en svarprocent, som ses i Tabel 2. Desværre er svarprocenten ikke helt retvisende, da der ikke er taget højde for, at nogle spørgeskemaer, som er udsendt i første halvår af 2015, muligvis først returneres til høreklinikkerne efter denne periode. Tilsvarende kan der være spørgeskemaer, som er udsendt fra høreklinikkerne i andet halvår af 2014, som først er returneret i første halvår af 2015.

11 Side 11 af 14 Periode Svarprocent [%] 2014, andet halvår 56,2 2015, første halvår 55,4 Tabel 2. Svarprocenten for tilfredshedsundersøgelsen. Svarprocenten var i første halvår af 2015 på 55,4 %, hvilket er lidt lavere end i andet halvår af 2014, hvor den var 56,2 %. I begge perioder er svarprocenten pæn i forhold til de foregående halvår.

12 Side 12 af Konklusion Der er modtaget indberetninger fra de private høreklinikker vedrørende IOI-HAspørgeskemabesvarelser og lavet en opgørelse over, hvordan besvarelserne fordeler sig i første halvår af Undersøgelsen viser, at under ½ % af de høreapparatbrugere, som har svaret på undersøgelsen, ikke benytter deres høreapparat, mens omkring 90 % benytter deres høreapparat i mere end 4 timer om dagen. En revideret oversættelse af IOI-HA-spørgeskemaet er blevet publiceret, hvor der er ændret i formuleringen af spørgsmål 5 i skemaet. DELTA har valgt at tage den reviderede udgave i brug ved undersøgelsen. Det ser ud til, at den nye oversættelse er ved at være implementeret på klinikkerne, som det var meningen, da overgangen fra den gamle version blev igangsat midt i De godkendte private høreklinikker forestår selv spørgeskemahåndteringen og indrapportering af data til tilfredshedsundersøgelsen. DELTA har indtryk af, at forvaltningen af denne del af efterkontrollen er meget forskelligartet. Troværdigheden af de indkomne data ville blive styrket betydeligt, hvis spørgeskemaerne blev udleveret som en del af tilskudsprocessen. En centralisering vil endvidere medføre mulighed for landsdækkende registrering af alle høreapparatbrugere, som har fået offentligt tilskud, hvilket vil lette sagsbehandlingen i regionerne omkring 4-årsreglen for tilskud til høreapparatbehandling. DELTA anbefaler, at efterkontrol med spørgeskemaer fremover administreres centralt.

13 Side 13 af Appendiks A Herunder ses den danske udgave af IOI-HA-spørgeskemaet (2014-version). SPØRGESKEMA UDBYTTE AF HØREAPPARAT Sæt venligst ét kryds ved en af de fem svarmuligheder til hvert spørgsmål. De bedes svare så ærligt og umiddelbart som muligt. Besvarelserne behandles fortroligt. 1. Tænk på hvor meget du har brugt dit nuværende høreapparat i de seneste to uger. Hvor mange timer brugte du dit høreapparat på en gennemsnitlig dag? Ingen Mindre end 1 time om dagen 1-4 timer om dagen 4-8 timer om dagen Mere end 8 timer om dagen 2. Forestil dig den situation, hvor du først og fremmest ønskede at høre bedre, før du fik dit nuværende høreapparat. Hvor meget har dit høreapparat hjulpet dig i den situation i de seneste to uger? Slet ikke hjulpet Hjulpet lidt Hjulpet moderat Hjulpet en hel del Hjulpet betydeligt 3. Forestil dig den situation, hvor du først og fremmest ønskede at høre bedre. Hvor meget besvær har du STADIG i den situation, når du bruger dit nuværende høreapparat? Betydeligt besvær En hel del besvær Moderat besvær Lidt besvær Intet besvær

14 Side 14 af Synes du alt taget i betragtning, at dit nuværende høreapparat er besværet værd? Slet ikke besværet værd I mindre grad besværet værd I moderat grad besværet værd I overvejende grad besværet værd I betydelig grad besværet værd 5. Hvor meget har dine resterende høreproblemer med dit nuværende høreapparat begrænset dig i dit daglige liv i de seneste to uger? Begrænset mig betydeligt Begrænset mig en hel del Begrænset mig moderat Begrænset mig lidt Slet ikke begrænset mig 6. Hvor meget tror du, andre mennesker har været besværet af dine høreproblemer i de seneste to uger med dit nuværende høreapparat? Betydeligt besværet En hel del besværet Moderat besværet Lidt besværet Slet ikke besværet 7. Hvor meget har dit nuværende høreapparat alt taget i betragtning ændret din livsglæde? Til det værre Ingen ændring Lidt til det bedre En hel del til det bedre Betydeligt til det bedre

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Privat leverandør af høreapparater

Privat leverandør af høreapparater Privat leverandør af høreapparater Krav til at opnå og vedligeholde godkendelsen som privat leverandør af høreapparater September 2010 DELTA Side 1 af 7. Indhold Indhold.2 Indledning...3 Inden klinikken

Læs mere

2009 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater

2009 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Rapport 2009 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Indenrigs- og Sundhedsministeriet Projektnr.: A900305 Side 1 af 23 4 annekser 2010-03-23 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik

Læs mere

2007 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2007 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse We help ideas meet the real world Rapport 2007 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: A900233 Side 1 af 19 4 annekser 2008-05-16

Læs mere

2008 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2008 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport 2008 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: A900291 Side 1 af 19 4 annekser 2009-04-24 DELTA Dansk Elektronik, Lys

Læs mere

2012 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2012 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport 2012 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: T204494 Side 1 af 25 inklusive 3 annekser 28-02-2013 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport 2014 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: T210070 Side 1 af 33 inklusive 4 annekser 22-04-2015 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

2013 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

2013 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater. Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport 2013 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Projektnr.: T207540 Side 1 af 26 inklusive 3 annekser 04-04-2014 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 Rapport Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM Udført for Phonak Danmark og Oticon Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Godkendelse af private leverandører af høreapparater

Godkendelse af private leverandører af høreapparater Rapport 2011 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Indenrigs- og Sundhedsministeriet Projektnr.: T201764 Side 1 af 24 4 annekser 2012-03-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsen Optælling af evalueringsskemaer - vejledning til udbydere Fra 1. januar 2011 skal du som udbyder af en arbejdsmiljøuddannelse ikke længere sende spørgeskemaer ind til Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 PAKS arbejder for, at sikre fri og enkel adgang til moderne, personlige

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

AB AST Gråzoneudvalget Må kopieres og gengives med kildeangivelse Juli Tilfredshedsundersøgelsen 2015 i Andelsboligforeningen AST

AB AST Gråzoneudvalget Må kopieres og gengives med kildeangivelse Juli Tilfredshedsundersøgelsen 2015 i Andelsboligforeningen AST Tilfredshedsundersøgelsen 2015 i Andelsboligforeningen AST Rapport Indledning På foreningens generalforsamling i 2013 kom et forslag om et punkt i Andelsboligforeningen AST`s husorden adgang for alle andelshavere

Læs mere

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. juni 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Information om elevtrivselsmålingen 2011

Information om elevtrivselsmålingen 2011 Information om elevtrivselsmålingen 2011 Århus, den 19. august 2011 Til ansvarlige for elevtrivselsmålingen. I dette notat finder du alle praktiske informationer i forhold til at gennemføre elevtrivselsmålingen

Læs mere

Finanstilsynet - Tilfredshedsundersøgelse

Finanstilsynet - Tilfredshedsundersøgelse Finanstilsynet - Tilfredshedsundersøgelse Vejledning Ved hvert spørgsmål sætter du kryds i den rubrik, som bedst angiver din holdning. Ved de fleste spørgsmål har du mulighed for at svare»ved ikke«, men

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen.

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen. 2015: Mindre fremgang igen. NOTAT 04. september 2015 FORFATTER Mette Hjort-Madsen I 2015 er der i alt startet 28.560 elever på Danmarks 248 efterskoler: Samlet set er det en fremgang på 447 elever i forhold

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

1. Hvor mange henvendelser har Aarhus Kommune modtaget om problemer med lønudbetaling til medarbejderne?

1. Hvor mange henvendelser har Aarhus Kommune modtaget om problemer med lønudbetaling til medarbejderne? Notat Emne: Til: 10- dages forespørgsel vedr. fejl i lønudbetalinger og dagpengerefusion Byrådets medlemmer Den 2. maj 10- dages forespørgsel vedr. fejl i lønudbetalinger og dagpengerefusion Aarhus Kommune

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012

PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012 PERSONALEPOLITISK TERMOMETER, JANUAR 2012 CBSI Antal udsendte spørgeskemaer: 179 Antal besvarede spørgeskemaer: 130 Svarprocent: 73% s Indledning På de følgende sider præsenteres resultaterne fra det Personalepolitiske

Læs mere

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Samlet status... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejde med evt. casevirksomhed...

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

Godkendelse af private leverandører af høreapparater

Godkendelse af private leverandører af høreapparater Rapport 2015 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Projektnr.: T212020 Side 1 af 34 inklusive 4 annekser 25-04-2016 DELTA Dansk Elektronik, Lys

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark

Teknisk Notat. Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed. Udført for Banedanmark Teknisk Notat Ringsted-Rødby: Vibrationsbelastede boliger i Vordingborg med forudsætning om ændret toghastighed Udført for Banedanmark TC-100724 Sagsnr.: I100628 Side 1 af 5 30. oktober 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen

Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen Dato 15-09-2014 Dok.nr. 73601/14 Sagsnr. 12/13192 Ref. KIOL Hjælp til fortolkning af din rapport fra ledelsesevalueringen I forbindelse med Varde Kommunes ledelsesevaluering er datamaterialet fundet gennem

Læs mere

Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation NOTAT 8. december 2009 Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation J.nr. 2009-0005996 Analyse og overvågning/ed Baggrund AMS ønskede i foråret 2009 at få gennemført et review

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

Godkendelse af private leverandører af høreapparater

Godkendelse af private leverandører af høreapparater Rapport 2016 - Godkendelse af private leverandører af høreapparater Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Projektnr.: 117-22559.50 Side 1 af 35 inklusive 4 annekser 23-05-2017 DELTA - a part of FORCE

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

Opgørelse af folkeskolernes computerudstyr pr. 1/1-2006

Opgørelse af folkeskolernes computerudstyr pr. 1/1-2006 Opgørelse af folkernes computerudstyr pr. 1/1-2006 Opgørelse af folkernes computerudstyr pr. 1/1-2006 UNI C februar 2007 af Simon Reusch Email: simon.reusch@uni-c.dk Indhold 1 Indledning... 4 2 Gennemgang

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere