Indhold: Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Organisering af den fremtidige blodprøvetagning i forbindelse med spareforslag 3.11 Som følge af Spareplan (spareforslag 3.11) flyttes den hospitalsrekvirerede blodprøvetagning tilbage til hospitalerne fra almen praksis. I nærværende notat gennemgås den fremtidige organisering af blodprøvetagningen. Indhold: Dato Mikael Korsgaard Side 1 1) Baggrund for spareforslaget 2) Besparelse 3) Kritiske forudsætninger - Formål med konsultationen - Nedskrivning af økonomiprotokollat 4) Patienthensyn - Tilgængelighed - Frit valg af blodprøvetagningssted - Frit valg af forløb - Øget brug af opfølgning via telefon - Udvidet mobillaborantordning - Yderligere blodprøvetagningssteder 5) Modeller for yderligere blodprøvetagningssteder - Fordele/ulemper - Model A - C 6) Fordeling af økonomi 7) Kommunikation 8) Implementering 1 Baggrund for spareforslaget En blodprøvetagning i almen praksis honoreres normalt med et konsultationshonorar og en tillægsydelse svarende til 183,18 kr. pr. blodprøve. Marginaltaksten for en tilsvarende blodprøve på hospitalet udgør 41,77 kr., hvorved der er en nettobesparelse på 141,41 kr. pr.

2 blodprøve, hvis blodprøven tages på hospitalet frem for i almen praksis. Ved spareforslag 3.11 flyttes de blodprøvetagninger, der rekvireres hos almen praksis af hospitalerne i forbindelse med hospitalsbehandling, fra almen praksis til hospitalerne. 2 Besparelse Helårsbesparelsen for spareforslaget er oprindeligt udregnet på baggrund af antallet af blodprøverekvisitioner fra hospitalerne til almen praksis i Fra 2014 til 2015 er der i Region Midtjylland konstateret en stigning i antallet af blodprøverekvisitioner fra hospitalerne til almen praksis på rekvisitioner (12,9 pct.). Den årlige bruttobesparelse i almen praksis er derfor vokset med 2,2 mio. kr. fra 17,1 mio. kr. til 19,3 mio. kr. Dertil skal medregnes besparelsen af hospitalernes håndteringsgebyr for blodprøver fra almen praksis (6 kr. pr. blodprøve), udgifter til blodprøvetagningen på hospitalerne samt udgifter til kørselsgodtgørelse til patienterne i forbindelse med blodprøvetagningen. Beregningen af den samlede årlige besparelse for Region Midtjylland med udgangspunkt i antallet af blodprøverekvisitioner i 2015 kontra 2014 er vist i Tabel 1. Tabel 1 Besparelsespotentiale ved udgangspunkt i niveauet for henholdsvis 2014 og Difference/år Antal rekvisitioner (12,9 pct.) Besparelse i almen praksis (mio. kr.) 17,1 19,3 2,2 Besparelse af hospitalernes håndteringsgebyr (mio. kr.) 0,6 0,6 - Udgift til blodprøvetagning (mio. kr.) -3,9-4,4-0,5 Estimeret udgift til kørselsgodtgørelse (mio. kr.) -0,8-0,9-0,1 Koncernbesparelse (mio. kr.) 13,0 14,6 1,6 Når der tages udgangspunkt i niveauet af blodprøverekvisitioner i 2015 fordeles besparelsen med 7,3 mio. kr. i 2016 (halvårseffekt) og årligt 14,6 mio. kr. fremadrettet, jf. Tabel 2. Heri er der ikke taget højde for den potentielle yderligere vækst i antallet af blodprøverekvisitioner (og dermed øgede udgifter), hvis den nye ordning ikke skulle implementeres. Tabel 2 Årlig fordeling af besparelse (mio. kr.) Koncernbesparelse 7,3 14,6 14,6 14,6 3 Kritiske forudsætninger Forudsætningerne bag den samlede koncernbesparelse er, at: 1) hele aktiviteten vedr. blodprøvetagning i almen praksis (blodprøvetagning + konsultation) byttes ud med blodprøvetagning på hospitalet, og 2) der sker en nedskrivning af økonomiprotokollatet på området for almen praksis således, at det ekstra frirum for aktivitet ikke fyldes op med andre ydelser. I det nedenstående uddybes betingelserne omkring de to forudsætninger. 3.1 Formål med konsultationen Besparelsen på 141,41 kr. pr. blodprøvetagning er bundet op på, at der i almen praksis følger en konsultationsydelse på 136,43 kr. med til blodprøvetagningen. Det er antagelsen bag spareforslaget, at konsultationen i forbindelse med blodprøvetagning ikke har andre formål, og at Side 2

3 patienten således ikke var mødt op til konsultation hos lægen, hvis ikke der var blevet rekvireret en blodprøvetagning fra hospitalet. PLO-Midtjylland deler ikke antagelsen og mener derfor ikke, at spareforslaget vil bibringe regionen en besparelse svarende til det forudsatte. Regionen kan for nuværende ikke efterprøve i data, om den konsultation, der sker i forbindelse med den hospitalsrekvirerede blodprøvetagning, også har andet indhold. 3.2 Nedskrivning af økonomiprotokollatet Ved gennemførsel af spareforslaget flyttes der, jf. Tabel 1, 19,3 mio. kr. ud af aktiviteten i almen praksis i Region Midtjylland om året (baseret på 2015-niveau). Det er en forudsætning for besparelsen, at det efterladte frirum på 19,3 mio. kr. ikke bliver brugt på anden aktivitet i almen praksis. For at skabe sikkerhed herfor, vil det være nødvendigt at regulere den økonomiske ramme for almen praksis. Det er fastsat i overenskomsten mellem RLTN og PLO, at det kan lade sig gøre i helt særlige tilfælde, hvor der sker strukturelle ændringer 1. Det er regionens klare opfattelse, at nærværende flytning af blodprøvetagning opfylder denne betingelse. 4 Patienthensyn Udgangspunktet for spareforslaget er, at blodprøvetagning i forbindelse med hospitalsbehandling alene skal kunne foretages på de eksisterende blodprøvetagningssteder. Dette gælder dog ikke patienter, der omfattet af mobillaborantordningen. Spareforslaget vil derfor medføre, at de patienter, der er i behandling eller går til kontrol på hospitalerne, og som normalt ville få taget den for hospitalsbehandlingen relevante blodprøve i almen praksis, fremover skal have foretaget blodprøven i hospitalsregi. Hvorvidt, og i hvilket omfang, det vil opleves som en serviceforringelse for den enkelte patient afhænger: 1) af geografi og behandlingsforløb, og 2) af valg af model for organisering af den fremtidige blodprøvetagning. Hvis patienten har bopæl længere væk fra et hospital/blodprøvetagningssted end patienten bor fra den praktiserende læge, vil konsekvensen af spareforslaget i udgangspunktet være en serviceforringelse i form af længere transport i forbindelse med blodprøvetagning. I tråd med den politiske aftale om spareforslaget er det imidlertid undersøgt, om der kan være alternativer for de patienter, der vil opleve betydelige gener som følge af spareforslaget. For organiseringen af den fremtidige blodprøvetagning i forbindelse med hospitalsbehandling arbejdes der derfor med forskellige elementer, der i varierende grad: 1) modvirker serviceforringelsen for patienterne, og 2) medfører merudgifter og dermed en mindrebesparelse i forhold til det oprindelige spareforslag. I det følgende præsenteres seks elementer (tilgængelighed, frit valg af blodprøvetagningssted, frit valg af forløb, øget brug af opfølgning via telefon, udvidet mobillaborantordning samt yder- 1 Overenskomst om almen praksis, september 2014, s. 125 (Bilag 4: Økonomiprotokollat): "I helt særlige tilfælde kan der ( ) mellem de centrale parter aftales en korrektion af rammen. Det kan eksempelvis skyldes (..) større strukturelle ændringer". Regionen har tidligere gjort brug af denne bestemmelse ved afskaffelsen af ydelse 2601 (blodprøvecentrifugering). Side 3

4 ligere blodprøvetagningssteder), der på forskellig vis modvirker serviceforringelserne for patienterne. 4.1 Tilgængelighed Hospitalerne anmodes om at prioritere tilgængeligheden til blodprøvetagning. Dette indebærer: 1) at hospitalerne tilrettelægger åbningstiderne efter, hvornår efterspørgslen er størst. Dette kan være åbningstider, der i et patientperspektiv er mere hensigtsmæssige end de eksisterende åbningstider i almen praksis, og 2) at patienterne har nem adgang til selv at booke en tid til blodprøvetagning. 4.2 Frit valg af blodprøvetagningssted Patienterne, der i forbindelse med hospitalsbehandlingen skal have foretaget en blodprøvetagning, vil blive tilbudt frit valg af blodprøvetagningssted. Det frie valg af blodprøvetagningssted indebærer, at patienterne selv kan vælge på hvilket blodprøvetagningssted, de vil have taget blodprøven. Det kan eksempelvis være et blodprøvetagningssted, der er tættere på hjemmet eller arbejdet end det hospital, hvor patienten er i behandling. I forbindelse med rekvisitionen af en blodprøvetagning får patienten udførlig information om de forskellige muligheder for blodprøvetagningen, herunder om steder og selvbooking. 4.3 Frit valg af forløb Det frie valg af forløb vedrører de blodprøvetagninger, hvor analysesvarene er tilgængelige inden for kort tid efter blodprøvetagning, og hvor det forud for blodprøvetagningen er kendt, at patienten efterfølgende skal have en konsultation eller behandling på hospitalet. I det omfang, at hospitalerne tilrettelægger forløbene herefter, vil patienterne blive tilbudt at få taget blodprøven på det hospital, hvor de er i behandling/går til kontrol, og at de, mod at vente på hospitalet efter blodprøvetagningen, kan få behandling/konsultation i umiddelbar forlængelse af blodprøvetagningen. Tilbuddet sparer de berørte patienter for et besøg og transport tur/retur til blodprøvetagningsstedet, ligesom de berørte patienter i forhold til forløbene i dag vil spare et besøg og transport tur/retur til almen praksis. Det har høj prioritet, at hospitalerne i videst muligt omfang tilrettelægger de relevante patientforløb efter, at patienterne kan få tilbudt blodprøvetagning og konsultation/behandling samme dag. I hvilken grad hospitalerne for nuværende kan udbrede tilbuddet varierer på tværs af hospitalsenhederne alt efter analysekapacitet, samt hvilke patientgrupper de fortrinsvis har i behandling. Nogle hospitaler har allerede indrettet de fleste af de relevante patientforløb på denne vis, imens andre hospitaler vurderer, at der et betydeligt potentiale for at udvide tilbuddet. For Psykiatrien i Risskov arbejdes der på en særlig løsning, hvor patienterne får foretaget blodprøven i forbindelse med et planlagt besøg og får svar ved næste besøg eller alternativt via den eksisterende kommunikation med patienten via telefon, tablet mv. Side 4

5 4.4 Øget brug af opfølgning via telefon Hospitalerne har givet udtryk for, at der, i de tilfælde patienterne foretrækker det, er et potentiale for i større grad at give patienterne en opfølgning på blodprøvesvar via telefon, hvis efterfølgende behandling på hospitalet ikke er nødvendig. De berørte patienter vil dermed, uagtet nærværende spareforslag, spare et besøg og transport tur/retur til ambulatoriet, hvor patienterne går i behandling. 4.5 Udvidet mobillaborantordning Patienter omfattet af den eksisterende mobillaborantordning vil ikke blive påvirket af spareforslaget men vil stadig få taget blodprøver i eget hjem. Som led i at almen praksis ikke længere inddrages direkte i den hospitalsrekvirerede blodprøvetagning, skal hospitalerne fremover selv rekvirere mobillaborantordningen til patienten. Mobillaborantordningen kan i relevant omfang udvides til at omfatte flere patientgrupper, f.eks. patienter der allerede i dag er belastet af at skulle møde i almen praksis til blodprøvetagning forud for besøg på ambulatoriet. Hertil vil det være nødvendigt at øge mobillaborantordningens volumen. I det tilfælde regnes der med en samlet årlig driftsomkostning på 0,5 mio. kr. pr. ekstra bil. En udvidelse af mobillaborantordningen vil mindske udgifterne til kørselsgodtgørelse for de relevante patienter. Herudover vil det mindske brugen og udgifterne til ledsagerordningen, der er en forpligtelse i henhold til Sundhedsaftalen, men som er forbundet med væsentligt højere driftsomkostninger end mobillaborantordningen. Grundet manglende datagrundlag er der ikke foretaget beregninger på den samlede økonomi herved. 4.6 Yderligere blodprøvetagningssteder Udgangspunktet for spareforslaget er, at der alene skal foretages hospitalsrekvirerede blodprøver på de eksisterende hospitalsmatrikler. For at mindske afstanden for patienterne i de områder, hvor der er langt til de eksisterende hospitalsmatrikler, er der i afsnit 5 konstrueret forslag til forskellige modeller, hvor der dels oprettes nye blodpøvetagningssteder på de lokationer, hvor der er økonomisk grundlag for det, og dels ikke lukkes for blodprøverekvisitioner hos praksis i udvalgte områder. Modellerne vil i forskellig grad medføre en mindrebesparelse i forhold til det oprindelige spareforslag. 5 Modeller for yderligere blodprøvetagningssteder I sin oprindelige form indebærer spareforslaget, at der efter implementeringen alene kan foretages hospitalsrekvirerede blodprøvetagninger på de 13 2 eksisterende hospitalsmatrikler/blodprøvetagningssteder i regionen. Den geografiske fordeling er vist på Kort 1. 2 Heri er medregnet det nye blodprøvetagningssted i Hammel, som oprettes af Hospitalsenhed Midt i sommeren Side 5

6 Kort 1 Eksisterende blodprøvetagningssteder I det følgende redegøres for forskellige modeller med yderligere blodprøvetagningssteder samt generelle fordele/ulemper ved modellerne. Model A) Etablering af yderligere blodprøvetagningssteder på udvalgte lokationer Model B) Model A + mulighed for blodprøvetagning i praksis placeret i yderområder i regionen Model C) Model A + supplerende mulighed for blodprøvetagning i almen praksis Ved modeller er der følgende generelle betragtninger om fordele og ulemper. Fordele Et øget antal blodprøvetagningssteder, herunder i praksis, vil mindske afstanden til blodprøvetagning for patienterne. Ulemper Jo flere blodprøvetagningssteder og praksis med blodprøvetagning, desto større udgifter. Etableringen af nye blodprøvetagningssteder er forbundet med udgifter til etablering og drift. Tillige er blodprøvetagning i de udvalgte praksis forbundet med en mindrebesparelse på 141,41 kr. pr. blodprøve, der bliver taget i praksis frem for på hospitalet/blodprøvetagningsstedet. Jo flere praksis der inddrages i blodprøvetagningen, desto vanskeligere bliver administrationen af, hvornår det er obligatorisk for en patient at få taget blodprøven i hospitalsregi. Det er en særlig problemstilling for modellerne under pkt. C, hvor der inddra- Side 6

7 ges mange praksis i blodprøvetagningen, og hvor blodprøvetagningen på hospitalet på baggrund af geografi er obligatorisk for nogle patienter. Desuden kan forudsætningen vedrørende korrektion af den økonomiske ramme for almen praksis vise sig særdeles vanskelig at opfylde, hvis der ikke er tale om en "større strukturel ændring". PLO-Midtjylland forventes at stille sig kritisk over for, at nogle praksis involveres i blodprøvetagningen, imens andre ikke gør. Model A) Etablering af yderligere blodprøvetagningssteder på udvalgte lokationer I model A etableres syv yderligere blodprøvetagningssteder i regionen. Herved øges udbuddet af det frie valg af blodprøvetagningssted, og afstanden til hospitalsrekvireret blodprøvetagning mindskes for patienterne i områderne. De nye blodprøvetagningssteder drives af hospitalsenheden i området og har åbent for blodprøvetagning minimum 2 dage om ugen. Åbningstiderne vil blive tilpasset efterspørgslen i de forskellige områder og kan eksempelvis opdeles i formiddags- og eftermiddagsåbent. Kriteriet for udvælgelsen af lokationerne, hvor der hensigtsmæssigt kan etableres nye blodprøvetagningssteder, er, at forholdsvis mange patienter i området med behov for blodprøvetagning har længere end 20 km til nærmeste eksisterende blodprøvetagningssted. Analysen til udvælgelse af de nye blodprøvetagningssteder er baseret på antallet af blodprøverekvisitioner i det seneste halve år (august 2015 januar 2016) og postnummeret for patienternes bopæl 3. De syv blodprøvetagningssteder er vist på Kort 2 og den estimerede belastning af hvert blodprøvetagningssted er vist i Tabel 3. I estimatet er der taget udgangspunkt i antallet af blodprøverekvisitioner for patienter i området det seneste halve år (august 2015 januar 2016) 4. Det er hensigten, at blodprøvetagningssteder etableres i eksisterende regionale eller kommunale lokaler. Processen med at finde lokaler er igangsat. 3 En eventuel etablering af et nyt blodprøvetagningssted i Sundhedshuset Odder er dog initieret af et lokalt ønske fra henholdsvis Odder Kommune og Hospitalsenhed Horsens. En eventuel etablering af et blodprøvetagningssted hos Psykiatrien i Risskov er initieret af et specielt hensyn til de mange sårbare patienter herfra, der ellers ville skulle til blodprøvetagning på Aarhus Universitetshospital. 4 Data er opgjort på postnummeret for patientens bopæl. Det er usikkert i hvilket omfang, at patienterne i de medtagne (og ikke medtagne) postnummerområder vil benytte sig af det nye blodprøvetagningssted, eller om de vil få foretaget blodprøvetagning andet sted (f.eks. pga. arbejdsplads i området eller fordi der kan tilbydes konsultation på hospitalet i umiddelbar forlængelse af blodprøvetagningen). For Psykiatrien i Risskov er data opgjort på antallet af rekvisitioner herfra i Side 7

8 Kort 2 - Blodprøvetagningssteder ved model A (vægt på de syv yderligere blodprøvetagningssteder) Tabel 3 Estimerede antal blodprøvetagninger fordelt på nyt blodprøvetagningssted og antal år/dag Hospitalsenhed Blodprøvetagningssted Antal pr. år Antal pr. dag (240 dage år) Horsens Sundhedshuset Odder I alt Randers Allingåbro (lokation ikke fastlagt) Ebeltoft (lokation ikke fastlagt) Rønde (lokation ikke fastlagt) I alt Vest Brande (lokation ikke fastlagt) Tarm (lokation ikke fastlagt) I alt Aarhus Psykiatrien i Risskov I alt Model A medfører merudgifter til dække af engangsudgifter ved etablering af de nye blodprøvetagningssteder samt til øgede driftsomkostninger (lokaleleje, kørsel, udetjenestetillæg til bioanalytikeren og mindre effektive arbejdsgange 5 ). Hertil skal fratrækkes færre udgifter til kørselsgodtgørelse i forhold til det oprindelige spareforslag. 5 De øgede driftsomkostninger skal dække den meromkostning, der er forbundet med at tage blodprøver på de nye blodprøvetagningssteder frem for på det eksisterende hospitalsambulatorie- /blodprøvetagningssted. Omkostningen til selve blodprøvetagningen (41,77 kr./blodprøve) er uafhængig heraf. Side 8

9 Modellen er, jf. Tabel 4, estimeret til at medføre merudgifter i 2016 på 1,0 mio. kr. og fremadrettet 0,9 mio. kr./år. Den samlede årlige koncernbesparelse fra 2017 og frem er derfor reduceret fra 14,6 mio. kr. til 13,7 mio. kr. Tabel 4 - Anslåede merudgifter (mio. kr.) ved Model A Model Udgiftspost Mio. kr og frem A Engangsudgifter til etablering af blodprøvetagningssteder 0,6 0 Øgede driftsomkostninger 0,6 1,2 Estimerede udgifter til kørselsgodtgørelse ift. oprindeligt spareforslag -0,2-0,3 I alt 1,0 0,9 De efterfølgende modeller B og C bygger ovenpå nærværende model A. Såfremt en variant af Model C, hvor praksis i udpræget grad inddrages i blodprøvetagningen, vælges, vil det være nødvendigt at genanalysere det rentable (herunder antal, lokation og belastning) ved de nye blodprøvetagningssteder ud fra de ændrede forudsætninger. Model B) Mulighed for blodprøvetagning i praksis placeret i yderområder i regionen I model B indgår, at der, udover etableringen af syv yderligere blodprøvetagningssteder, jf. model A, gives mulighed for, at hospitalerne fortsat kan rekvirere blodprøver i praksis, der er placeret i yderområder i regionen. For patienterne i de involverede praksis udvides det frie valg af blodprøvetagningssted således til også at omfatte almen praksis. Blodprøvetagningsstederne ved model B er vist på Kort 3. Kort 3 - Blodprøvetagningssteder ved model B Side 9

10 Model B medfører en mindrebesparelse pr. blodprøve på 141,41 kr., der bliver taget i praksis frem for i hospitalsregi. De involverede praksis stod for hospitalsrekvirerede blodprøvetagninger i 2015 og mindrebesparelsen er på denne baggrund, jf. Tabel 5, estimeret til 0,2 mio. kr. i 2016 og fremadrettet 0,5 mio. kr./år. Dette under forudsætning af, at patienterne vælger at få taget blodprøven i almen praksis frem for i hospitalsregi. Hertil kommer omkostningerne forbundet med de nye blodprøvetagningssteder på 1,2 mio. kr. i 2016 og fremadrettet 1,2 mio. kr./år. Samtidig skal fratrækkes færre udgifter til kørselsgodtgørelse i forhold til det oprindelige spareforslag. Modellen er, jf. Tabel 5, estimeret til at medføre merudgifter i 2016 på 1,2 mio. kr. og fremadrettet 1,3 mio. kr. Den samlede årlige koncernbesparelse fra 2017 og frem er derfor reduceret fra 14,6 mio. kr. til 13,3 mio. kr. I beregningen er der ikke taget højde for en potentiel yderligere vækst i antallet af blodprøverekvisitioner til de udvalgte praksis, hvilket vil reducere besparelsen yderligere. Tabel 5 - Anslåede merudgifter (mio. kr.) ved Model B Model Udgiftspost Mio. kr og frem A Engangsudgifter til etablering af blodprøvetagningssteder 0,6 0 Øgede driftsomkostninger 0,6 1,2 B Blodprøvetagning i almen praksis 0,2 0,5 Udgifter til hospitalernes håndtering af blodprøver fra almen praksis 0,0 0,0 Estimerede udgifter til kørselsgodtgørelse ift. oprindeligt spareforslag -0,2-0,4 I alt 1,2 1,3 Model C) Supplerende mulighed for blodprøvetagning i almen praksis Alt efter ønskede kriterier kan der etableres en model, der er mere vidtgående i sin involvering af almen praksis end Model B ovenfor. Kriterierne kunne eksempelvis være: C.1) Obligatorisk blodprøvetagning på et hospital eller blodprøvetagningssted er kun gældende, hvis afstanden herfra til en almen praksis ikke overstiger 15 km. C.2) Obligatorisk blodprøvetagning på et hospital eller blodprøvetagningssted er kun gældende, hvis almen praksis er placeret i umiddelbar nærhed hertil. C.3) Der er ikke obligatorisk blodprøvetagning på et hospital eller blodprøvetagningssted. I det følgende er der lavet en beskrivelse og beregning af de økonomiske konsekvenser for hvert af kriterierne. C.1 Obligatorisk blodprøvetagning på et hospital eller blodprøvetagningssted er kun gældende, hvis afstanden herfra til en almen praksis ikke overstiger 15 km I model C.1 indgår, at der, udover etableringen af syv yderligere blodprøvetagningssteder, jf. model A, gives mulighed for, at hospitalerne fortsat kan rekvirere blodprøver i praksis, der er placeret over 15 km fra et hospital/blodprøvetagningssted. Kriteriet for udvælgelsen af praksis Side 10

11 er, at praksis er placeret i et postnummerområde, der ikke i sin helhed inden for 15 km dækkes af et eksisterende eller nyt blodprøvetagningssted, herunder på øerne. For patienterne i de involverede praksis udvides det frie valg af blodprøvetagningssted således til også at omfatte almen praksis. Kriteriet om en maksimal afstand på 15 km er valgt som et eksempel på en model, der tager hensyn til en fast afstand. Grænsen på 15 km kendes fra praksisområdet, hvor regionen har særskilte forpligtelser for sygebesøg til patienter med bopæl mere end 15 km fra praksis. Der er imidlertid ingen afstandsforpligtelser for hospitalerne. Blodprøvetagningsstederne ved model C.1 er vist på Kort 4. Kort 4 - Blodprøvetagningssteder ved model C.1 Model C.1 medfører en mindrebesparelse pr. blodprøve på 141,41 kr., der bliver taget i praksis frem for i hospitalsregi. De involverede praksis stod for hospitalsrekvirerede blodprøvetagninger i 2015 og mindrebesparelsen er på denne baggrund, jf. Tabel 6, estimeret til 2,5 mio. kr. i 2016 og fremadrettet 4,9 mio. kr./år. Dette under forudsætning af, at patienterne vælger at få taget blodprøven i almen praksis frem for i hospitalsregi. Hertil kommer omkostningerne forbundet med de nye blodprøvetagningssteder på 1,2 mio. kr. i 2016 og fremadrettet 1,2 mio. kr./år. Samtidig skal fratrækkes færre udgifter til kørselsgodtgørelse i forhold til det oprindelige spareforslag. Modellen er, jf. Tabel 6, estimeret til at medføre merudgifter i 2016 på 3,4 mio. kr. og fremadrettet 5,5 mio. kr. Den samlede årlige koncernbesparelse fra 2017 og frem er derfor reduceret fra 14,6 mio. kr. til 9,1 mio. kr. I beregningen er der ikke taget højde for en potentiel yderligere vækst i antallet af blodprøverekvisitioner til de udvalgte praksis, hvilket vil reducere besparelsen yderligere. Side 11

12 Tabel 6 - Anslåede merudgifter (mio. kr.) ved model C.1 Model Udgiftspost Mio. kr og frem A Engangsudgifter til etablering af blodprøvetagningssteder 0,6 0 Øgede driftsomkostninger 0,6 1,2 C.1 Blodprøvetagning i almen praksis 2,5 4,9 Udgifter til hospitalernes håndtering af blodprøver fra almen praksis 0,1 0,2 Estimerede udgifter til kørselsgodtgørelse ift. oprindeligt spareforslag -0,4-0,8 I alt 3,4 5,5 C.2 Obligatorisk blodprøvetagning på et hospital eller blodprøvetagningssted er kun gældende, hvis almen praksis er placeret i umiddelbar nærhed hertil. I model C.2 indgår, at der, udover etableringen af syv yderligere blodprøvetagningssteder, jf. model A, gives mulighed for, at hospitalerne fortsat kan rekvirere blodprøver i praksis, der ikke er placeret i umiddelbar nærhed af et hospital/blodprøvetagningssted. Kriteriet for udvælgelse af praksis, der fortsat skal have lov at foretage blodprøvetagning efter rekvisition fra hospitalet, er, at praksis ikke er placeret i det samme postnummerområde (eller et postnummerområde tæt knyttet hertil) som et blodprøvetagningssted. For patienterne i de involverede praksis udvides det frie valg af blodprøvetagningssted således til også at omfatte almen praksis. Blodprøvetagningsstederne ved model C.2 er vist på Kort 5. Kort 5 - Blodprøvetagningssteder ved model C.2 Side 12

13 Model C.2 medfører en mindrebesparelse pr. blodprøve på 141,41 kr., der bliver taget i praksis frem for i hospitalsregi. De involverede praksis stod for hospitalsrekvirerede blodprøvetagninger i 2015 og mindrebesparelsen er på denne baggrund, jf. Tabel 7, estimeret til 4,3 mio. kr. i 2016 og fremadrettet 8,5 mio. kr./år. Dette under forudsætning af, at patienterne vælger at få taget blodprøven i almen praksis frem for i hospitalsregi. Hertil kommer omkostningerne forbundet med de nye blodprøvetagningssteder på 1,2 mio. kr. i 2016 og fremadrettet 1,2 mio. kr./år. Samtidig skal fratrækkes færre udgifter til kørselsgodtgørelse i forhold til det oprindelige spareforslag. Modellen er, jf. Tabel 7, estimeret til at medføre merudgifter i 2016 på 5,3 mio. kr. og fremadrettet 9,2 mio. kr. Den samlede årlige koncernbesparelse fra 2017 og frem er derfor reduceret fra 14,6 mio. kr. til 5,4 mio. kr. I beregningen er der ikke taget højde for en potentiel yderligere vækst i antallet af blodprøverekvisitioner til de udvalgte praksis, hvilket vil reducere besparelsen yderligere. Tabel 7 - Anslåede merudgifter (mio. kr.) ved model C.2 Model Udgiftspost Mio. kr og frem A Engangsudgifter til etablering af blodprøvetagningssteder 0,6 0 Øgede driftsomkostninger 0,6 1,2 C.2 Blodprøvetagning i almen praksis 4,3 8,5 Udgifter til hospitalernes håndtering af blodprøver fra almen praksis 0,2 0,4 Estimerede udgifter til kørselsgodtgørelse ift. oprindeligt spareforslag -0,4-0,9 I alt 5,3 9,2 C.3 Der er ikke obligatorisk blodprøvetagning på et hospital eller blodprøvetagningssted I Model C.3 vil hospitalerne fortsat kunne rekvirere blodprøvetagninger i samtlige praksis i regionen. Til forskel fra i dag skal udgangspunktet for blodprøvetagningen aldrig være, at den effektueres i almen praksis. Patienten skal i stedet gøres opmærksom på, at der eksisterer et frit valg af blodprøvetagningssted, således at patienten kun vælger blodprøvetagning i almen praksis, når det er en fordel for patienten. Grundet den manglende obligatoriske blodprøvetagning i hospitalsregi kan der ikke laves håndfaste estimater for de økonomiske konsekvenser. Regionen har ikke noget grundlag for at estimere, i hvor høj grad patienterne vil udskifte den eksisterende blodprøvetagning i almen praksis med blodprøvetagning i hospitalsregi. Som et eksempel på en beregning er det i nedenstående Tabel 8 forudsat, at 20 procent af blodprøvetagningerne flyttes fra almen praksis til hospitalerne. Det er samtidig forudsat, at ingen af de 20 procent involverer patienter, der vil være berettigede til kørselsgodtgørelse. Eksemplet er, jf. Tabel 8, estimeret til at medføre merudgifter i 2016 på 7,1 mio. kr. og fremadrettet 12,7 mio. kr. Den samlede årlige koncernbesparelse fra 2017 og frem er derfor reduceret fra 14,6 mio. kr. til 1,9 mio. kr. I beregningen er der ikke taget højde for en potentiel Side 13

14 yderligere vækst i antallet af blodprøverekvisitioner, hvilket vil reducere besparelsen yderligere. Tabel 8 Eksempel på merudgifter (mio. kr.) ved model C.3 forudsat 20 pct. skifte Model Udgiftspost Mio. kr og frem A Engangsudgifter til etablering af blodprøvetagningssteder 0,6 0 Øgede driftsomkostninger 0,6 1,2 C.3 Blodprøvetagning i almen praksis 6,0 11,9 Udgifter til hospitalernes håndtering af blodprøver fra almen praksis 0,3 0,5 Estimerede udgifter til kørselsgodtgørelse ift. oprindeligt spareforslag -0,4-0,9 I alt 7,1 12,7 6 Fordeling af økonomi Alt efter valget af model (jf. afsnit 5) vil økonomien til hospitalsenhedernes merudgifter i forbindelse med blodprøvetagning fordeles forskelligt. Ved model A tilføres de berørte hospitalsenheder ekstra penge til engangsudgifter og drift af de yderligere blodprøvetagningssteder, imens hospitalsenheder i modellerne B og C samtidig fratages midler som konsekvens af det færre antal blodprøvetagninger, der vil være på hospitalerne, når de i stedet kan rekvirere blodprøver hos (udvalgte) praksis. På baggrund af antallet af blodprøverekvisitioner fra hospital til almen praksis i 2014 blev hospitalerne i forbindelse med spareplanens offentliggørelse i 2015 præsenteret for den foreløbige tildeling af ekstra økonomi. Som konsekvens af det stigende antal blodprøverekvisitioner i 2015 og den heraf følgende merbesparelse tilføres hospitalerne ekstra økonomi. Udgangspunktet for økonomien er antallet af blodprøvetagninger rekvireret af hospitalerne til almen praksis i I de tilfælde patienterne får taget blodprøver hos en anden hospitalsenhed, end der hvor patienten er i behandling (rekvirenten), fordeles økonomien internt via kvoteafregningen. Som udgangspunkt fordeles økonomien fra Nære Sundhedstilbud som anført i Tabel 9 nedenfor. Side 14

15 Tabel 9 Fordeling af økonomi før valg af model Hospitalsenhed Blodprøverekvisitioner 2015 Tildelt økonomi mio. kr. Horsens ,3 Midt ,25 Randers ,3 Vest ,8 Aarhus ,55 Psykiatrien ,2 I alt ,4 I tilknytning til Tabel 9 sker der ekstrabevillinger/korrektioner, hvis en af modellerne A - C vælges. I Tabel 10 fremgår de anslåede ekstrabevillinger til hospitalsenhederne ved model A. Førend udgifterne til etablering og drift er kendt, regnes der med kr. i engangsbevilling til etablering og kr./år til drift af hvert nyt blodprøvetagningssted. Bemærk hertil at den mulige etablering af et blodprøvetagningssted i Odder ikke er initieret af Nære Sundhedstilbud og derfor i udgangspunktet ikke opnår økonomisk støtte i forbindelse med spareforslaget. Tabel 10 Anslåede ekstrabevillinger til hospitalsenhederne ved model A Hospitalsenhed Engangsbevilling mio. kr. Driftsbevilling 2016 mio. kr. Driftsbevilling årligt (2017 og frem) mio. kr. Randers 0,3 0,3 0,6 Vest 0,2 0,2 0,4 Aarhus 0,1 0,1 0,2 I alt 0,6 0,6 1,2 Såfremt en af modellerne B C vælges, vil der skulle korrigeres i tildelingen af økonomi i Tabel 10 som modsvar på mindreaktiviteten på hospitalerne, når de udvalgte praksis fortsat kan tilbyde hospitalsrekvireret blodprøvetagning. Hertil kommer, som beskrevet under redegørelsen af model A, en genanalyse af det rentable ved de nye blodprøvetagningssteder og dermed en eventuel korrektion af tildelingen i Tabel Kommunikation Der iværksættes fælles regional information til patienter vedr. ændringerne i blodprøvetagningen. Her gøres patienterne opmærksomme på: åbningstider og booking af blodprøvetagning det frie valg af blodprøvetagningssted mulighederne for at få taget blodprøve og få behandling/konsultation på hospitalet i umiddelbar forlængelse af blodprøvetagningen Det er hensigten, at administration og information vedr. blodprøvetagning foregår via en fælles hjemmeside og mobilapplikation, samt at informationen om omlægningen udbredes via nyhedsbreve, annoncer eller lignende. Side 15

16 8 Implementeringstidspunkt I den oprindelige spareforslagstekst er implementeringstidspunktet for spareforslaget bestemt til 1. januar 2016, men med økonomisk halvårseffekt i Efter dialog med hospitalerne er det besluttet, at kravet om implementering er udskudt til 1. juli Hospitalerne kan individuelt beslutte at opstarte ordningen helt eller delvist før 1. juli Modellen for blodprøvetagningssteder (afsnit 5) afventer endelig stillingtagen. En eventuel opstart af de yderligere blodprøvetagningssteder kan af den grund vise sig vanskelig at effektuere pr. 1. juli 2016 men vil muligvis skulle strække sig ind i efteråret Side 16

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr.

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar 2017

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice Regionshuset Viborg Koncernøkonomi/ Sundhedsplanlægning Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Søholm og Gudenå Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2016

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers 2016 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer for

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32

Region Midtjylland. Interne vikarkorps på regionens hospitaler. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 32 Region Midtjylland Interne vikarkorps på regionens hospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Viborg Hensigtserklæring nr. 4 Sundhedssekretariatet Skottenborg

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Notat om Krop og Kræft

Notat om Krop og Kræft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om Krop og Kræft Krop og kræft er et tilbud ved Onkologisk og Hæmatologisk

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro.

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Indledning Det er tidligere

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx:

Præmisser For, at spredning kan lykkes, er der en række præmisser, som man både som ledelse og projektledelse skal forholde sig til, fx: Model for spredning - spredning af tværsektorielle indsatser under sundhedsaftalen Baggrund Hospitaler, kommuner og praksis er med sundhedsaftalen enige om, at de bedste løsninger udbredes. Sundhedsaftalen

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland

Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Notat Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Orientering om tarmkræftscreeningen i Region Midtjylland Baggrund Tarmkræftscreeningsprogrammet

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

$%" &!! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ !$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" $-!-. " ###" 82(!"

$% &!! -.2!1! 0 $'-!-.$-. 1! !!$'!$-!$ !$-! ))!, -!!,!$1!*+,!! $-!-.  ### 82(! $%" &!! '(!)&!" ###" *"+,!"' -./"("."!/" )"-"-".!$! /"01()"$/"%1!"$'-! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ /"$)%,","2,(!"!!$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" )"/"%$(!$')! -!-."$/"-. $-!-. " -!1"$'-."$0-. /"'!3!$"$/"$0&

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Målsætning Det er Region Midtjyllands

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv

Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv

Læs mere

L L

L L L 227 Bilag 17 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 227 endeligt svar på spørgsmål 81 Dok nr.: 1236363 har den 10. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 81 (L 227 forslag til lov om ændring

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel

Psykiatri og Social Administrationen. Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udeblivelser i psykiatrien Psykiatrien har gennem de

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

I dialog med hospitalsledelserne i Region Midtjylland har administrationen udarbejdet nedenstående foreløbige plan for udmøntning af midlerne.

I dialog med hospitalsledelserne i Region Midtjylland har administrationen udarbejdet nedenstående foreløbige plan for udmøntning af midlerne. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Danske Regioner Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 24-06-2015 Planer For udmøntning af midler til kræftområdet

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger.

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre separate klinikker. Balling, Lemvig og Sunds. Klinikopstart 1. januar 2018

Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre separate klinikker. Balling, Lemvig og Sunds. Klinikopstart 1. januar 2018 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Strategis Styring & analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere