Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening"

Transkript

1 Referat af møde i Folkekirkens Samarbejdsudvalg den 2. september 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær Gert Rhinstrøm Schmidt Klaus Frederiksen Merete Sand Henriette Hoppe Karin Schmidt Andersen Henrik Kristoffersen Hanne Gram Susanne Bauer Elisabeth Aggerbeck Esther Jensen Per Bucholdt Andreasen Peter Birch Mai Pedersen Rasmus Paaske Larsen Natasja Agerskov Perotti Rasmus Rex Marie Spangenberg Linnéa Künzel Morten Kjærulff Jespersen Thomas Lund Johansen Birgit C. Kristensen Pernille Mie Falk Jørgensen Stephanie Woller (ref.) Folkekirkens It Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd FAKK Danmarks Kirketjenerforening Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusikerforening Organistforeningen Dansk Organist og Kantor Samfund Danmarks Kordegneforening 3F HK Foreningen af Stiftsjurister Foreningen Kirkekultur.nu Den danske Præsteforening Danmarks Provsteforening Moderniseringsstyrelsen Dato: 8. november 2016 Dokument nr.: /16 Sagsbehandler: Stephanie Woller Der var afbud fra Annemarie Steffensen,.

2 Næstformanden Christa Hector Knudsen bød mødedeltagerne velkommen og indledte mødet med at meddele, at formanden var forsinket, og at der derfor ville blive ændret på dagsordenspunkternes rækkefølge. Herefter præsenterede næstformanden nye medlemmer i FSU og bød velkommen til Gert Rhinstrøm Schmidt fra Danmarks Kirketjenerforening, Karin Schmidt Andersen fra Dansk Organist og Kantor Samfund, Peter Birch fra Danmarks Provsteforening og Henriette Hoppe som officiel formand af Organistforeningen. Næstformanden bød dernæst de nye medlemmer fra velkommen: fuldmægtig Linnéa Künzel, fuldmægtig Morten Kjærulff Jespersen, fuldmægtig Thomas Lund Johansen og kontorfuldmægtig Stephanie Woller som referent. Side 2 Mødet begyndte med punkt 2.b. Ad 2. Gensidig orientering b. Status på FLØS herunder lønoversigter fra FLØS samt udbud af FLØS Torben Stærgaard oplyste, at der var blevet arbejdet på lønoversigter fra FLØS det seneste års tid, og at oversigter vedrørende præstelønninger var blevet udvidet til at omfatte alle stillingskategorier, nu hvor det andet løncenter Stifternes Løncenter for menighedsråd var kommet i drift. Hertil oplyste Torben Stærgaard, at Fællesfondløncenteret var idriftsat i januar 2016, og at løncenteret nu fungerer i en hverdag. Han tilføjede, at indkøringsperioden i år 2015 havde været kort, og at der efterfølgende var blevet arbejdet på processer samt udvikling af lønrapporteringsværktøjer, således at præstelønsbevillinger nu kan ses i både årsværk og beløb. Årsværksrapporterne er komplicerede pga. de to præstefinansieringskilder Fællesfonden og finansloven. Han tilføjede, at årsværksopgørelsen pr. 30. juni 2016 ville indgå i stifternes halvårsrapportering. Torben Stærgaard orienterede endvidere om, at Stifternes Løncenter for menighedsråd, som nu er etableret, håndterer menighedsråd antallet af menighedsråd bliver til ca menighedsråd/100 provstiudvalg ved det kommende menighedsrådsvalg. Han oplyste, at løncenteret herudover arbejder med 17 arbejdsgivere bestående af stifter og større institutioner, og derfor er Stifternes Løncenter for menighedsråd mere komplekst end Fællesfondløncenteret. På baggrund heraf håndteres systemet også anderledes og på andre vilkår, idet megen lønadministration foretages af frivillige eller af professionelle, som betales for arbejdet. Endvidere oplyste han, at indkøringen af systemet var blevet foretaget først i 2 stifter i februar 2016, dernæst 2 yderligere stifter i marts, og de sidste 6 stifter i april Torben Stærgaard oplyste herefter, at det i begge løncentre nu var blevet hverdag, og de fungerede uden væsentlige problemer. Han tilføjede, at der naturligvis var nogle finpudsninger i løncentrene, som skulle håndteres, men konkluderede, at løncentrenes drift var stabil og uden væsentlige fejl, samt at de få fejl, der måtte være og komme, ville blive rettet løbende, så ophobning undgås. Dernæst fortalte Torben Stærgaard, at navnet FLØS 2 ikke længere anvendes, nu hedder systemet blot FLØS igen. Efterfølgende oplyste Torben Stærgaard, at evalueringsrapporten af implementeringsprocessen netop var blevet færdig, og at rapporten ville blive distribueret til relevante interessenter som stifter, ministeriet, Landsforeningen mv. Han

3 orienterede om, at rapporten bl.a. ville indeholde interviews med lønansvarlige samt stifternes og ministeriets ledelse, samt redegørelser for positive og negative træk ved processen. Side 3 Herefter gav Torben Stærgaard en status på lønrapporterne i forhold til præstelønninger. Han orienterede om, at FLØS har fået et datavarehus, hvortil transaktioner bliver transporteret efter en lønkørsel. Han oplyste, at denne præstelønsrapport næsten er færdig og forventes helt færdig og tilgængelig for interessenter - jf. offentlighedsloven - i september måned Rapporten vil være fordelt på stillingskategori og myndighedsstruktur, og resultatet vil være bruttolønnen. Det første rapportudkast vil sandsynligvis blive sendt i høring hos relevante interessenter med henblik på eventuel tilretning. Hertil understregede Torben Stærgaard, at rapporterne ikke vil kunne vise data tilbage i tid, men fra april måned 2016, da rapporterne er baseret på det nye lønsystem. Afslutningsvis orienterede Torben Stærgaard om, at FLØS er under udbud, og at det var blevet annonceret til juni 2016 som et lønserviceudbud, dvs. at en ny kontraktperiode kan være baseret på FLØS eller et andet system. Han oplyste, at 6 ansøgninger er modtaget fra virksomheder, som ønsker prækvalifikation, og 3 af dem vil blive bedt om at afgive egentlige tilbud. Udvælgelsen foretages af Torben Stærgaard, formanden, Elisabeth Aggerbeck og Asger Wilhelm Gewecke. Udbuddet forventes afsluttet inden julen 2016 eller senest til februar 2017, således at en ny kontraktperiode kan påbegyndes senest den 1. januar 2019, som påkrævet. Hanne Gram kommenterede efterfølgende, at tallene på lønsedlerne ikke passede, og at dette var uheldigt. Hun tilføjede, at der var mange fejl, og at de største var en fejl 40, samt at dette ikke kunne løses i lønsystemet. Hun betvivlede derfor, om det nu var de rigtige personer, som sad og kørte løn. Hun foreslog endvidere, om et udtræk fra ISOLA kunne være bedre end FLØSlønrapporten, da mange af de samme oplysninger kan trækkes der og spurgte endvidere om forskellen på lønrapporterne fra FLØS og ISOLA. Torben Stærgaard svarede hertil, at Moderniseringsstyrelsens udfordring er, at afrapporteringen fra lønsystemer til ISOLA ikke er bedre end lønsystemerne, samt at der ikke er præcise definitioner på selve filtrene i rapporterne som for eksempel stillingskategori. Endvidere skal de lønansvarlige i løncentrene hjælpes med at håndtere systemet korrekt, og hertil tilføjede han, at kvalitetssikring er med i udbuddet. Torben Stærgaard konkluderede, at jo mere, der arbejdes med systemet og rapporterne, jo bedre vil det blive. Per Buchholdt Andreasen spurgte herefter, om FLØS nu var bedre til at lønstyre for præster og provster. Torben Stærgaard svarede, at de for perioden 1. januar august 2016 havde en præcis opgørelse over divergenser i systemet. Han tilføjede, at han havde afventet korrekt data til brug for udarbejdelse af en prognose om worst case/best case ved hjælp af to algoritmer. Han fortalte, at meningen jo er, at finanslovbevillingerne ikke overskrides men bruges op. Succesen er at have så lidt overskud som muligt, og dette kan prognosen hjælpe med at beregne. Formanden kommenterede hertil, at man hverken må bruge for meget eller for lidt af finanslovsbevillingerne, og at der tidligere havde været tilfælde af min-

4 dreforbrug på præstebevillingerne. Han konstaterede herefter, at stifterne allerede nu var blevet bedre til at styre det, og at det havde været sådan de seneste år. Side 4 Klaus Frederiksen fortalte, at det nye FLØS havde givet mere administration, og at man derfor havde brugt mere tid på det samme arbejde ved for eksempel ferie- og fraværsregistrering, skat mm. Han fortalte, at de i foreningen løbende får henvendelser om hjælp, og at de fleste kirkegårdsledere er ved at give helt op. Han tilføjede, at de i foreningen selv er ved at kaste håndklædet i ringen og påpegede, at ikke alting i systemet var en fejl 40, da der i systemet blandt andet var blevet fjernet en del løndele uden information herom. Torben Stærgaard var enig i problemstillingen i forhold til afstemning og foreslog derfor at lægge kravspecifikationen på DAP en, da mange af de problematikker, som Klaus Frederiksen nævnte, er beskrevet i specifikationen som ting, der skal arbejdes med og gøres bedre. Formanden foreslog afslutningsvis, at diskussionen skulle tages i et mindre forum, og at der kunne indkaldes til et møde om det, for hvem der måtte være interesserede. Formanden beklagede herefter sin forsinkelse og meddelte, at mødet nu ville følge den udmeldte dagsorden. Ad 1. Godkendelse af referat af mødet den 15. januar Elisabeth Jensen præciserede, at hun til pkt. 3 havde omtalt en vejledning (ikke en rapport) om skimmelsvamp. Vejledningen er nu offentliggjort på Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet, der dermed godkendtes. Ad 2. Gensidig orientering a. Nyt fra Formanden oplyste, at s departementschef havde fået nyt job, og at man derfor arbejdede på at rekruttere en ny. Han oplyste endvidere, at han selv indtil videre var konstitueret departementschef. Herefter orienterede formanden om, at der var blevet nedsat et udvalg vedrørende præstemangel, som har til formål at undersøge spørgsmål om ansættelse, rekrutteringer, uddannelse mv. Formanden fortalte, at udvalget havde afholdt sit første møde, og at arbejdet forventes at være færdiggjort medio Dernæst orienterede formanden om, at der var stor aktivitet vedrørende menighedsrådsvalget, og at det blev forsøgt at skabe større opmærksomhed om det, da det er vanskeligt at rekruttere folk til rådene. Formanden fortalte herefter, at ministeriets lovprogram bliver præget af regeringens antiradikaliseringsprogram vedrørende vielsesbemyndigelser, andre trossamfund mv., og at der i 2017 nok kommer et enkelt punkt på lovprogrammet vedrørende projekt Menighedsråd på jeres måde. Herefter oplyste formanden, at spørgsmålet om kirkefunktionærernes mulighed for at få sæde i stiftsråd og provstiudvalg afventer ansættelse af ny departementschef.

5 c. Orientering fra Uddannelsesudvalget Marie Spangenberg fortalte, at Projekt oplysningstiltag om folkekirken som arbejdsplads gik godt. Hun oplyste, at ministeriet havde indgået aftale med Manova, som står bag jobmessen Karrieredagene. deltager i jobmessen i uge 10 i år 2017, hvor det foregår i Aarhus og Odense. Manova står for reklamematerialet, og der er enighed om, at materialet skal kunne bruges bredt. Deltagelsen i Karrieredagene skal fungere som en platform, og for at kunne arbejde videre med projektet er der sendt en ansøgning til omprioriteringspuljen, hvor der søges om midler til at fortsætte projektet. Der forventes svar til november Derefter orienterede Marie Spangenberg om det nye Kompetencefondssystem. Systemet blev sat i værk i år 2015, og det fungerer godt. Indtastning, ansøgning og udbetaling fungerer upåklageligt. Systemet giver mange muligheder som blandt andet fremsendelse af påmindelser og rykkere i systemet. Marie Spangenberg oplyste, at der i år 2015 var blevet fordelt 1,5 mio. kr. til 224 ansøgere ud af i alt 311 ansøgere. Herefter fortalte Marie Spangenberg, at man havde opgjort overenskomstperioden 2008, og at alle puljemidler herfra var blevet brugt. Efterfølgende har man skærpet økonomistyringen og blandt andet lavet kortere frister, således at der er mulighed for at genanvende ubrugte midler. I år 2016 får ministeriet bevilget ca. 1,1 mio. kr., men ministeriet forventer at kunne forhøje beløbet ved tillæggelse af ubrugte midler. Fristerne for ansøgning er rykket frem i år, og der åbnes derfor op for muligheden for at søge om kompetencemidler den 15. september Denne frist vil give en hurtigere tilbagemelding, og derfor kan der forventes svar senest i januar Formanden kommenterede hertil, at alle var meget glade for systemet, da det er blevet lettere for ansøgere og administratorer. Byrden er nu til at håndtere, og advissystemet virker rigtig godt. d. Brancheudvalget under Kompetencesekretariatet, herunder nyt om uddannelsesambassadører Marie Spangenberg fortalte, at Brancheudvalget fortsat afholder fire møder årligt, samt at AMU-kurserne kører, som de hidtil har gjort. Der er i udvalget fortsat fokus på evaluering. Derefter orienterede Marie Spangenberg om status på projektet Uddannelsesambassadører i folkekirken. Hun fortalte, at projektet havde til formål at øge fokus på kirkefunktionærernes kompetenceudvikling ved at udvikle og implementere en model for uddannelsesambassadører. På nuværende tidspunkt er der ni ambassadører, som er ved at have gennemført al undervisning. Udvalget har mødt disse ni ambassadører, og de er meget engagerede det kan mærkes, at de brænder for det, de er i gang med at lære. De afprøver nu forskellige aktiviteter og arbejdsformer for at undersøge, hvad der fungerer bedst, og de har allerede erfaret, at det er en udfordring at få kontakt til menighedsrådene. Fristen for projektet er den 31. december Hanne Gram spurgte til transportudgifterne i forbindelse med projektet. Side 5

6 Hertil svarede Marie Spangenberg, at fordi det er et pilotprojekt, så er der penge til dækning af transportudgifter på nuværende tidspunkt. Men det er svært at gå ind og sige noget, da man ikke endeligt er vidende om, hvilke typer udgifter, der vil være. Måske kan en mulighed være, at de, som inviterer i fremtiden, kan dække udgiften. Afslutningsvist svarede Marie Spangenberg, at afrapporteringen skal foreligge, før sådanne ting kan drøftes den næste fase skal være med. Side 6 Der var enighed om, at alle i FSU må hjælpe til med at give ambassadørerne viden om relevante uddannelser. Afslutningsvis orienterede Marie Spangenberg om status på projektet Kirkefunktionærers kompetenceudvikling i faglige teams. Hun oplyste, at formålet med projektet var at udvikle en drejebog og værktøjer til brug for kompetenceudvikling i faglige teams på tværs af sognegrænser. Hun fortalte, at status var, at der var blevet gennemført interviews, samt at udvalgte emner var blevet afprøvet i faglige teams på kirkegårds- og kordegneområdet. De faglige teams havde måttet konstatere, at det havde været vanskeligt at få viden om organister og kirkemusikere. Projektet var nu nået så langt, at der skal udarbejdes og udvikles en drejebog og værktøjer, samt at fristen for dette var den 31. marts e. Orientering fra Koordinationsudvalget Koordinationsudvalget har afholdt et enkelt møde siden sidste FSU-møde. Her genopfriskede man aftalerne i opgave- og rollefordelingsrapporten fra 2011 og behandlede en enkelt sag om en personalekonsulent for flere menighedsråd i fællesskab. Antallet af sager om stillingsoprettelse har været kraftigt dalende de senere år, og behovet synes at være dækket. 3. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken Bjarne Rødkjær orienterede om, at alle var begyndt at udvise medejerskab til arbejdsmiljø og rådgivning. Endvidere ansættes der en psykolog i efteråret 2016 og en rådgiver i februar/marts måned Rådgivningen har egne lokaler i Sabro tæt på Landsforeningen, men rådgivningen er uafhængig af dem, da der ikke skal ske sammenblanding af interesser. Rådgivningen skal køre efter abonnementsordning i en forsøgsperiode, og herefter vil man evaluere på det, samt tage stilling til, hvordan det kan finansieres om det skal finansieres via bevilling eller selvfinansiering. Formanden gav stor ros til projektet og kommenterede, at det ville komme til at betyde meget for den folkekirkelige arbejdsplads. Herefter kommenterede Hanne Gram, at Arbejdstilsynet udviser stor interesse for især grandækning på kirkegårde. Arbejdstilsynet mener, at der kun kan udføres grandækning to timer om dagen, hvilket hun drog i tvivl. Hanne Gram tilføjede, at der for eksempel kan bindes gran indendørs, således at man ikke skal ligge så meget på knæ. Bjarne Rødkjær svarede, at han også havde hørt den samme udmelding fra Arbejdstilsynet og tilføjede, at Arbejdstilsynet arbejder på at lave en god vejledning om, hvordan arbejdet udføres sikkert og forsvarligt i forhold til blandt andet varierede arbejdsstillinger mv. Arbejdsmiljørådet har haft bedt Hans Hjerrild om at skrive ud til kirkegårde om, hvordan grandækning udføres for-

7 nuftigt. Bjarne Rødkjær pointerede, at kirkegårdene ikke må miste indtægter på grandækning, så der skal laves et samarbejde med Arbejdstilsynet om problematikken. Side 7 Formanden bemærkede hertil, at emnet eventuelt kunne tages op centralt, da der er tale om dansk kulturarv. Herefter spurgte Elisabeth Aggerbeck til forsøgsperioden på psykolog og rådgivningsprojektet, hvortil Bjarne Rødkjær svarede, at perioden vil strække sig over enten 2 år eller 5 år. Esther Jensen spurgte herefter Bjarne Rødkjær om, der var en idé om prisen på ydelserne. Bjarne Rødkjær svarede, at der ikke var en fastlagt pris endnu, og at faktoren transport var en joker. Han tilføjede, at der ville være et katalog over, hvad der kan tilbydes de forskellige menighedsråd. Hertil kommenterede formanden, at mange flere detaljer om projektet ville være faldet på plads til næste FSU møde, og at det derfor var et emne, som skulle på dagsordenen. a. Chikane af ansatte i folkekirken Elisabeth Jensen spurgte, om der ville komme en vejledning om chikane mod kirkefunktionærer. Dette havde hun forestillet sig på baggrund af sidste FSU møde, da der kommer en vejledning om chikane mod præster. Formanden oplyste, at man var i gang med en vejledning om præster og personale, og at det i vejledningen ville være tydeliggjort, hvad der gælder for henholdsvis præster og personale, da situationen er forskellig. Da Respektpakken (en lovgivning vedrørende folk, der varetager offentlige hverv) forventes udmøntet ved lovgivning efter Folketingets åbning, venter man med at gøre yderligere med vejledingen, da vejledningen gerne skal læne sig op ad Respektpakken. Hertil kommenterede Per Bucholdt Andreasen, at det ville være en støtte at tage alle personalegrupper med i vejledningen, da chikanen også går ud over kordegne, tjenere mv. Formanden oplyste, at præsterne - i modsætning til menighedsrådenes ansatte - er ansat af, og at ministeriets vejledning derfor kun vil omfatte dem. 4. Personalepolitik Elisabeth Jensen orienterede om, at personalepolitikken efter aftale med var blevet revideret af Landsforeningen af Menighedsråd i forbindelse med opfølgning på problematikken omkring mobning, og at politikken derfor var blevet forelagt FSU med henblik på godkendelse af den. Hanne Gram ønskede noget mere tid til at gennemgå den. Formanden bifaldt dette og foreslog enten en skriftlig høringsproces, gennemgang af den i en mindre gruppe eller ved næste FSU møde. Bjarne Rødkjær pointerede, at personalepolitikken gerne skulle være klar inden menighedsrådsvalget eller senest til 1. søndag i advent. Han havde selv nogle enkelte indsigelser i forhold til formuleringerne i den.

8 Formanden konkluderede, at eventuelle ændringer og tilføjelser skal sendes til FSU sekretariatet senest den 30. september 2016, samt at godkendelser endvidere bedes sendt til FSU sekretariatet, således at alle bliver taget i ed. Side 8 5. s ligestillingsredegørelse Natasja Agerskov Perotti fortalte, at er forpligtet til at arbejde for ligestilling mellem mænd og kvinder. Ministeriet udarbejder en ligestillingsredegørelse hvert andet år, og dette skal alle statslige instanser gøre. Den seneste ligestillingsredegørelse vedrører perioden 1. september 2013 til 31. august 2015, og Rambøll har samlet resultater af ligestillingsredegørelser for de statslige institutioner, udtaget gennemsnittet herfor og sammenlignet de enkelte institutioners indsats med gennemsnittet ved brug af en kategoriinddeling for de enkelte institutioner. Natasja Agerskov Perotti oplyste, at kategoriinddelingen er som følger: Point Vurdering Organisationen arbejder i meget høj grad med ligestilling Organisationen arbejder i høj grad med ligestilling Organisationen arbejder i nogen grad med ligestilling Organisationen arbejder i begrænset omfang med ligestilling 0-20 Organisationen arbejder i ringe grad med ligestilling Natasja Agerskov Perotti fortalte, at redegørelsen er delt op i to dele, som er henholdsvis vedrørende personaleområdet og vedrørende ministeriets kerneopgaver. Natasja fortalte forsat, at ministeriet på personaleområdet havde opnået en pointscore på 70,50, hvilket betyder, at ministeriet i høj grad har arbejdet med ligestilling på dette område. Til sammenligning blev det oplyst, at den gennemsnitlige score for de statslige organisationer er på 52,00 point. Efterfølgende blev det oplyst, at ministeriet på området vedrørende kerneopgaver, som indbefatter ansatte i kirker og på kirkegårde, menighedsråd mv., havde opnået en score på 84,20 point til sammenligning med de statslige organisationers gennemsnitlige score på 42,00 point. Det konkluderedes afslutningsvis, at ministeriets indsats vedrørende arbejdet med ligestilling mellem kønnene i folkekirken er højt og godt. Dog tilføjede Natasja Agerskov Perotti, at ministeriet har nye projekter på tegnebrættet som bla. at sikre en endnu mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i de forskellige stillingskategorier blandt kirkefunktionærerne. 6. Status på Menighedsråd på jeres måde Formanden indledte dette punkt på dagsordenen med at fortælle, at arbejdet blev igangsat af den tidligere kirkeminister, men at den nuværende minister havde bifaldet projektet og dermed nedsat tre arbejdsgrupper:

9 1. arbejdsgruppe: arbejdede med projekt Bort med Bøvlet, hvor formålet var at forenkle og deregulere regler og administration generelt. Side 9 2. arbejdsgruppe: arbejder med undersøgelsen Provstiudvalg på jeres måde, hvor formålet er at undersøge, hvilke initiativer der foretages ude i landet samt undersøge samarbejdet mellem provstier og menighedsråd. 3. arbejdsgruppe: arbejder med et forslag til lov om forsøg i folkekirken. Arbejdsgruppen har haft afholdt møde den 31. august 2016, og det forventes, at lovforslaget fremsættes i starten af Formanden oplyste herefter, at kampagnen Bort med bøvlet var gennemført i sommerferieperioden efter tre måneders varighed. De indkomne dereguleringsforslag er blevet indsamlet og beskrevet, og der er udarbejdet en indstilling til styregruppen for hvert forslag, hvorefter styregruppen på denne baggrund har tilføjet deres indstilling. Hertil tilføjede formanden, at der havde været 80 forslag, som ministeriet havde måttet afvise, da de ikke var gennemførlige i praksis. Formanden oplyste, at de forskellige dereguleringstiltag nu bliver behandlet, men hvis nogle alligevel skulle have glemt at indsende forslag, kan man fortsat sende det til ministeriet, da projektet først forventes at være helt afsluttet i 1. kvartal På dette tidspunkt vil der blive taget stilling til, om der skal være en fase 3 i projektet, og om noget skal undersøges yderligere eller udmøntes i lovforslag. 7. IGU-stillinger i folkekirken - integrationsgrunduddannelse Rasmus Paaske Larsen orienterede om Integrationsgrunduddannelsen IGU, som er et resultat af trepartsaftalen af 17. marts Der er tale om en 3-årig forsøgsordning. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og der ligger en vejledning om området på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: På s ressort er der fastsat et højt ambitionsniveau for antallet af IGU-stillinger nemlig stillinger. Rasmus Paaske Larsen tilføjede, at ministeriet vil trække på tidligere gode erfaringer vedrørende akutjob, og sammen med Landsforeningen og FDK lave en fælles informationskampagne i bl.a. fagblade, så ambitionsniveauet for IGU-stillinger forhåbentlig kan opfyldes. Formanden understregede, at ambitionsniveauet ikke er en kvote, der skal udløse sanktioner, hvis ikke den opfyldes. Ambitionsniveauet vurderes dog at ligge inden for, hvad folkekirken kan rumme. Han opfordrede derfor alle FSU`s medlemmer til at bakke godt op om IGU-ordningen ud i henholdsvis menighedsråd, foreninger, stifter mv. Hanne Gram tilføjede, at det forud for ansættelse i en IGU-stilling at inddrage de lokale personalegrupper, da IGU-stillinger har et længere forløb end f.eks. en måneds virksomhedspraktik. Dermed kan man forebygge problemer mellem de i forvejen ansatte og den IGU-ansatte. Formanden svarede, at ministeriet i informationskampagnen vil opfordre til, at IGU-stillinger drøftes med det lokale personale på forhånd.

10 8. Evt. Formanden oplyste, at de næstkommende FSU-møder afholdes: Fredag den 20. januar 2017 kl i Eigtveds Pakhus, 2. sal, rum II. Fredag den 1. september 2017 kl i Eigtveds Pakhus, 2. sal, rum II. Side 10

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016

Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Referat af møde i FSU den 15. januar 2016 Dato: 1. marts 2016 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 10. oktober 2007 Referat af møde i FSU den 7. september 2007 3. Kontor Sagsbehandler Sine Thiman Dreyer Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Referet af møde i FSU, fredag den 17. januar 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Helene Devantié Klaus Frederiksen Merete Sand Anders Thorup

Læs mere

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015

Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Referat af møde i FSU den 16. januar 2015 Dato: 23. januar 2015 Mødedeltagere: Steffen Brunés, fmd. Christa Hector Knudsen, næstfmd. Torben Stærgaard Elisabeth Jensen Inge Lise Pedersen Bjarne Rødkjær

Læs mere

Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010.

Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010. Dato: 29. januar 2010 Referat af møde i FSU fredag den 15. januar 2010. Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Elisabeth Jensen

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU fredag den 5. september 2014 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Ole Wind Lone Wellner Jensen Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dato: 15. februar 2011 Referat af møde i FSU fredag den 21. januar 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Finn Skjoldan, næstformand Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dato: 22. februar 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 20. januar 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken.

Notat. Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dato: 25. maj 2010 Referat af 8. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource management i folkekirken. Dokument nr. 53658/10 Kirkeministeriet Dok: Ansvarligt kontor Sagsbehandler Dok: Sagsbehandler

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 10/9 2015 September 2015 Mødedato: 10. september 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: 3F, Kampmannsgade 4, 1790 Kbh. V. Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 3. juli 2009 Referat af møde i FSU den 16. januar 2009 KM-3 Sagsbehandler Christa Hector Knudsen Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Kirkekonferencen 2017

Kirkekonferencen 2017 Kirkekonferencen 2017 Arbejdsmiljø: aktuelle udfordringer og løsninger 9. september 2017 Hans Hjerrild, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Dagsorden Folkekirkens Arbejdsmiljøråd hvem er vi Den korte status på

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Møde d. 15. september 2016, kl

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Møde d. 15. september 2016, kl Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 15. september 2016, kl. 10.30-14.00 Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks Provsteforening

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dato: 27. september 2011 Referat af mødet i FSU, fredag den 2. september 2011 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening

Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte. Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Referet af møde i FSU, fredag den 18. januar 2013 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Inge Lise Pedersen Ole Wind Bjarne Rødkjær Helene Devantié Klaus Frederiksen

Læs mere

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 18. januar 2008 Referat af møde i FSU den 18. januar 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen

Læs mere

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato: 3.marts 2010 Referat af 7. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Mødet fandt sted torsdag den 14. januar 2010 kl. 12.00 til kl. 15.00 i Kirkeministeriet. Kirkeministeriet

Læs mere

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd afbud fra: Biskop Sten Skovsgaard & Bygningskonsulent Keld Nielsen

Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd afbud fra: Biskop Sten Skovsgaard & Bygningskonsulent Keld Nielsen IT-Styregruppen Referat af møde nr. 19 den 22. september 2008 Til stede var: Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Sognepræst Per Bucholdt Andreasen (PBA) Kordegn Stephen Larsen (STL) Afdelingschef Steffen Brunés

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Deltagere. Dagsorden. Dagsorden. Møde d. 25. maj 2016, kl , Roskilde Stift Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 25. maj 2016, kl. 11.30-15.00, Roskilde Stift Deltagere Tine Lindhardt, Formand, Biskop i Fyens Stift Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Formand Danmarks

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 03/09 2014 September 2014 Mødedato: 3. september 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Kampmannsgade 4, 1790 København V., Det Grønne Mødelokale K-2-26 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Februar 2014 Mødedato: 28. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 13.15 Sted: Damvej 17, Sabro Deltagere: Inge Lise Pedersen (ILP), Landsforeningen af Menighedsråd Elisabeth Jensen

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl

Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl Referat af Stiftsrådsmødet tirsdag den 13. november 2012 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Henrik Wigh-Poulsen, Eva Fischer Boel, Grethe

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Konkurrence-

Læs mere

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Følgende deltog i mødet: Bent Normann Olsen, formand Erik Rasmussen, næstformand Sognepræst Ulla Schou Rasmussen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 12. ordinære møde den 20. august 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 12. ordinære møde den 20. august 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 85103/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 12. ordinære møde den 20. august 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 30. juni 2016. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd - Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 12/09 2016 September 2016 Mødedato: 12. september 2016 Tidspunkt: Kl. 11.00-14.30 Sted: 3F, Kampmannsgade 4, 1604 København V Deltagere: Bjarne Rødkjær (BR), FAKK Jesper

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Dagsorden. IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00. Referat. 1. Dagsorden blev godkendt

Dagsorden. IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00. Referat. 1. Dagsorden blev godkendt IT-styregruppen, møde 29 - mandag den 7. marts 2011 kl. 13.00-15.00 - it til folkekirken Side Dato: 17. marts 2011 ItK-Dok. nr.: 23915-11 Deltagere: Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst Paw Kingo Andersen

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd

Fuldmægtig Rune Damgaard Stramer, referent Kirkeministeriets IT-Kontor Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Landsforeningen af Menighedsråd IT-Styregruppen Referat af møde nr. 18 den 16. januar 2008 Til stede var: Som repræsentant for: Bygningskonsulent Keld Nielsen Landsforeningen af Menighedsråd Biskop Jan Lindhardt Biskopperne Provst Paw

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tinglysning Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Deltagere Eigil Saxe, John Bagger-Petersen, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, referent Beate Andreassen.

Deltagere Eigil Saxe, John Bagger-Petersen, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, referent Beate Andreassen. Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 24. juni. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere Eigil Saxe, John Bagger-Petersen, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, referent Beate Andreassen.

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 30. januar 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Februar 2013 Mødenr.: 7 Deltagere: Jens Christian Bach Iversen,

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Mødedato: 24. september 2012 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Damvej 17, 8471 Sabro Mødenr.: 6 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol

Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Bilag 181 Dato: 3. februar 2006 Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Ordstyrer Frede Hansen bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Den Danske Filmskole

Den Danske Filmskole Den Danske Filmskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet Evt.

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet Evt. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. kl. 15.00 Mødested: Tureby kirkelade Mødet holdt i Tureby kirkelade. Tureby menighedsråd deltog under punkt 3. Hans Pedersen forlod

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016 Side1 af biskoppernes møde den 25. - 27. oktober 2016 Deltagere var Elof Westergaard, Henning Toft Bro, Henrik Stubkjær, Henrik Wigh-Poulsen, Lise-Lotte Rebel, Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller,

Læs mere

Referat. Menighedsrådsmøde Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1.

Referat. Menighedsrådsmøde  Dagsorden Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 12. marts 2013, side 1 af 6 Referat af Menighedsrådsmøde Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Flemming

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

Danmarks Medie og Journalisthøjskole Danmarks Medie og Journalisthøjskole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Patent- og Varemærkestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Patent- og Varemærkestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Patent- og Varemærkestyrelsen

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Vedtægt for folkekirken.dk

Vedtægt for folkekirken.dk Vedtægt for folkekirken.dk I medfør af 11, stk. 4 i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 2012 fastsættes følgende: Folkekirken.dk 1. Folkekirken.dk er den institution,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Erhvervsakademiet Dania 1 Indhold Status om ligestilling fra Erhvervsakademiet Dania 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Erhvervsakademiet Dania Vores gode

Læs mere