SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning"

Transkript

1 SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning

2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant med et lyn med pilehoved indeni gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. Mærket med et udråbstegn inden i en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning. ADVARSLER Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand. Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. FORSIGTIG Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder. Det batteri, der benyttes i denne enhed, kan udgøre en brandrisiko eller en risiko for kemisk forbrænding, hvis det ikke behandles korrekt. Undlad at skille batteriet ad, opvarme det til over 45 C eller brænde det. NOTER Produktmærkaten er placeret i bunden af produktet. Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Strømforsyningen er kun til brug inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både. Når produktet bruges med en strømforsyning, må du kun bruge den medfølgende strømforsyning. Produktet må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Hvis et batteri lækker, må du ikke lade væsken komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp. Forsøg ikke at udskifte højttalerens batteri. Kontakt Bose kundeservice ved at bruge kontaktoplysningerne, der findes i denne vejledning. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 8. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 9. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 10. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Indlevering til service er nødvendig, hvis apparatet på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske, hvis der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 2 - Dansk

3 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Oplysninger om produkter, der genererer elektrisk støj BEMÆRK Dette udstyr er testet og overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B, afsnit 15 af FCCs bestemmelser. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en særskilt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tvmodtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres du til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. I CANADA Dette digitale apparat i klasse B er i overensstemmelse med den canadiske ICES-003/CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B). Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Denne enhed efterlever Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er) Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at apparatet ikke fungerer efter hensigten. Udgangseffekt: 8,99 mw (9,54 2,48 GHz Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Bly Kviksølv Cadmium Hexavalent Polybromeret biphenyl Polybromeret diphenylether Delens navn (Pb) (Hg) (Cd) (CR(VI)) (PBB) (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T Højttalerbatteri: Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed: Serienummeret og modelnummeret findes på i bunden af højttaleren. Serienummer Modelnummer Købsdato Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning. Dansk - 3

4 Indhold Indledning Om din SoundLink Colour Bluetooth højttaler... 6 Egenskaber... 6 Udpakning... 7 Betjening Tilslutning af vekselstrøm... 8 Opladning af batteriet... 8 Batteriindikator... 9 Vælg et sprog til talemeddelelser... 9 Slå talemeddelelser til eller fra... 9 Ændring af sproget... 9 Parring af den føste mobile enhed Afspilning af musik Brug af højttaleren på flere enheder Parring med en anden enhed Administration af flere tilslutninger Rulning gennem andre parrede enheder Sletning af højttalerens hukommelse Højttalerens betjeningsknapper Systemstatusindikatorer Tilslutning af en AUX-enhed Drift på batteristrøm Kontrol af batteriet Batteribeskyttelsestilstand Funktionen Automatisk fra Tip til placering af højttaleren Dansk

5 Indhold Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding Fabriksnulstilling Rengøring Kontakt til kundeservice Begrænset garanti Tekniske oplysninger Dansk - 5

6 Indledning Om din SoundLink Colour Bluetooth højttaler Din musik holder dig i gang. Og med SoundLink Colour Bluetooth højttaleren kan musikken følge med dig. Egenskaber Inspirerede lydgengivelse, uanset hvor du er. Opretter trådløs forbindelse til din smartphone, tablet eller andre Bluetoothaktiverede enheder op til to ad gangen. Talemeddelelser fører dig igennem Bluetooth-parring, så det er lettere end nogensinde før. Findes i en række farver. Designet og testet til at understøtte en aktiv, mobil livsstil. Lithium-ion-batteriet giver op til otte timers spilletid uden stik. Oplades med de fleste USB-strømkilder. 6 - Dansk

7 Udpakning Indledning Tjek æsken med højttaleren, strømforsyningen og ledningen til strømforsyningen (USB). Sørg for at gemme alle emballagematerialerne. Det er sikrest at bruge dem til eventuel forsendelse eller transport. Hvis nogle af systemets dele er beskadiget, skal du ikke forsøge at anvende dem. Kontakt straks din autoriserede Bose-forhandler, eller ring til Boses kundeservice. Besøg for at få flere oplysninger. Strømforsyning SoundLink Colour Bluetooth -højttaler Netledning (USB) Adaptere (medfølger kun i bestemte områder) Dansk - 7

8 Betjening Tilslutning af vekselstrøm Før du bruger højttaleren, skal du tilslutte den til vekselstrøm og oplade batteriet. 1. Sæt netledningens smalle ende i POWER -stikket bag på højttaleren. 2. Sæt netledningens brede ende i stikket på strømforsyningen. 3. Stræk strømforsyningens stikben ud. Hvis der er behov for det, skal du sætte adapteren for din region på. Hvis du vil fjerne en adapter, skal du trykke tilbage på udløseren (A) og løfte adapteren op og af (B). Bemærk: Strømtilslutning for hardware afhænger af området. Muligvis er det ikke nødvendigt, at du tilslutter en adapter til din strømforsyning. 4. Sæt strømforsyningen i en stikkontakt. Batteriindikatoren blinker gult, og højttaleren udsender en tone. Opladning af batteriet En fuld opladning kan tage op til tre timer. Bemærk: Du kan bruge højttaleren, mens batteriet oplades. Afspilning på højttaleren under opladning kan øge opladningstiden. 8 - Dansk

9 Betjening Batteriindikator Batteriindikatoren findes over tænd/sluk-knappen. Når batteriet oplades, lyser batteriindikatoren gult. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt. Batteriindikator (mens højttaleren oplader) Gul: Oplader Grøn: Fuldt opladet Bemærk: Opladning af højttaleren med den medfølgende strømforsyning giver den hurtigste opladningstid. Du kan også oplade højttaleren ved at tilslutte den til en tændt USB-port, f.eks. din computer. Brug USBnetledningen fra Bose for at få en hurtigere opladningstid. Vælg et sprog til talemeddelelser Højttaleren har talemeddelelser, der fører dig igennem parring og tilslutning. Talemeddelelser oplyser også navnet på den eller de enheder, der er tilsluttet i øjeblikket, og minder dig om at oplade højttaleren, når batteriet er lavt. Du skal vælge et sprog den første gang, du bruger din højttaler. 1. Tryk på for at tænde højttaleren. 2. Tryk på eller for at rulle igennem listen med sprog: Engelsk, spansk, fransk, tysk, mandarin, japansk, italiensk, portugisisk, hollandsk, russisk, polsk 3. Når du hører dit sprog, skal du trykke og holde nede på for at vælge sproget. Slå talemeddelelser til eller fra Hvis du ikke vil høre talemeddelelser, skal du trykke og holde nede på og samtidigt, indtil du hører en bekræftelse af, at talemeddelelser er slået fra. Gentag dette for at slå talemeddelelser til. Ændring af sproget Sådan ændrer du det valgte sprog: 1. Tryk og hold nede på og samtidigt, indtil du hører talemeddelelser til den første sprogmulighed. 2. Gentag trin 2 og 3 herover. Under valg af sprog lyser Bluetooth-indikatoren blåt. Bemærk: For flere sprog: updates.bose.com/soundlinkcolour Dansk - 9

10 Betjening Parring af den føste mobile enhed Når du har valgt et sprog, er højttaleren klar til at blive parret med din første mobile enhed. Bluetooth-indikatoren blinker blåt, og talemeddelelsen siger Ready to pair (Klar til at blive parret). 1. På din mobile enhed skal du kontrollere, at Bluetooth er aktiveret. (Bluetooth-menuen findes normalt i menuen Indstillinger). 2. Vælg Bose Colour SoundLink på din mobile enheds Bluetooth-liste. Bluetooth-indikatoren lyser hvidt og talemeddelelsen siger Connected to <device name> (Tilsluttet til <enhedens navn>. Settings Bluetooth Bluetooth ON Devices Bose Colour SoundLink Afspilning af musik Når din mobile enhed er tilsluttet, kan du starte en musikapp på enheden for at afspille musik. Du kan bruge funktionerne til afspilning og lydstyrke på enheden eller højttaleren. Se Højttalerens betjeningsknapper på side Dansk

11 Brug af højttaleren på flere enheder Betjening Højttaleren kan huske op til otte parrede enheder og kan aktivt tilsluttes op til to enheder ad gangen. Parring med en anden enhed 1. Når både højttaleren og den mobile enhed er tændt, skal du trykke og holde nede på, indtil Bluetooth indikatoren blinker blåt, og talemeddelelsen siger Ready to pair another device (Klar til at parre anden enhed). 2. På din mobile enhed skal du kontrollere, at Bluetooth er aktiveret. (Menuen Bluetooth findes normalt i menuen Indstillinger). 3. Vælg Bose Colour SoundLink på listen med enheder. Bluetooth-indikatoren lyser hvidt og talemeddelelsen siger Connected to <device name> (Tilsluttet til <enhedens navn>). Bemærk: Højttaleren kan huske op til otte enheder. Hvis du parrer en niende enhed, bliver den mindst brugte enhed slettes fra højttalerens hukommelse. Administration af flere tilslutninger Når højttaleren er tændt, bliver den automatisk sluttet til to af de enheder, der er tilsluttet for nylig. Når de to enheder er tilsluttet, kan du afspille musik fra en af enhederne. For at skifte mellem to tilsluttede enheder, skal du parre den første enhed og afspille musik fra den anden. Rulning gennem andre parrede enheder Sådan afspiller du musik fra en enhed i højttalerens hukommelse, der ikke er tilsluttet i øjeblikket: 1. Tryk på for at høre, hvilken enhed eller hvilke enheder der er tilsluttet i øjeblikket. 2. Tryk på igen (inden for tre sekunder) for at tilslutte den næste parrede enhed. 3. Gentag trin 2, indtil du hører det korrekte enhedsnavn. Bemærk: Talemeddelelser skal være aktiveret, for at du kan bruge denne funktion. (Se Slå talemeddelelser til eller fra på side 9.) Sletning af højttalerens hukommelse Sådan sletter du højttalerens hukommelse på alle enheder: 1. Tryk og hold nede på i ti sekunder, indtil du hører Bluetooth device list cleared (Listen med Bluetooth-enhed er slettet). 2. Slet Bose Colour SoundLink på den mobile enheds Bluetooth-liste. Alle Bluetooth-enheder slettes, og højttaleren er klar til at blive parret. Dansk - 11

12 Betjening Højttalerens betjeningsknapper Betjeningsknapperne er placeret øverst på højttaleren. Tryk for at tænde eller slukke for højttaleren. Når højttaleren er tændt, skal du trykke og holde nede for at tjekke batteriets opladningstilstand. Tryk for at vælge Bluetooth-kilden (hvis den er i AUX-tilstand). Tryk på og hold nede for at blive parat til at parre med en anden enhed. Når talemeddelelser er aktiveret, skal du trykke for at høre, hvilken Bluetooth-enhed der er tilsluttet. Tryk igen (inden for tre sekunder) for at tilslutte den næste parrede enhed. Tryk og hold nede i 10 sekunder for at slette højttalerens hukommelse. Tryk for at vælge AUX-kilden (hvis den er i Bluetooth-tilstand). Tryk en gang for at vælge Afspil/Pause Tryk to gange for at gå videre Tryk tre gange for at gå tilbage. Bemærk: Bestemte enheder understøtter ikke disse funktioner. Tryk for at slå lyd til/fra i AUX-tilstand. Tryk og hold nede for at vælge et sprog i tilstanden til valg af sprog. Lydstyrke ned Tryk for at rulle gennem valg af sprog til talemeddelelser. Lydstyrke op Tryk for at rulle gennem valg af sprog til talemeddelelser. Tryk og hold sammen i tre sekunder for at slå talemeddelelser til/fra. Tryk og hold sammen i tre sekunder for at ændre sprog til talemeddelelse. Tryk og hold sammen i ti sekunder for at vende tilbage til standardindstillingen. (Se Fabriksnulstilling på side 16.) Tryk og hold sammen i tre sekunder for at slå funktionen Automatisk fra til/fra. (Se Funktionen Automatisk fra på side 14.) 12 - Dansk

13 Systemstatusindikatorer Betjening Systemstatusindikatorer findes øverst på højttaleren over de tilhørede knapper. Batteriindikator (når højttaleren er i batteritilstand) Grøn: Høj opladning Gul: Middel opladning Blinker rødt: Lav opladning/oplader nu Se Drift på batteristrøm på side 14 for yderligere oplysninger. Bluetooth-indikator Blinker blåt: Klar til at parre Blinker hvidt: Tilslutning Hvidt uafbrudt: Tilsluttet AUX --indikator Hvidt uafbrudt: AUX er den valgte kilde Tilslutning af en AUX-enhed Du kan bruge din højttaler sammen med alle enheder, der har en hovedtelefoneller lydudgang, f.eks. bærbare digitale musikafspillere. Denne funktion kræver, at der anvendes et stereolydkabel med et 3,5 mm stik i begge ender til at tilslutte din enheds lydudgang til AUX-indgangen på højttaleren. Denne type kabel kan købes i elektronikbutikker. Sådan tilslutter du en AUX-enhed: 1. Sæt lydkablet i AUX IN-stikket bag på højttaleren og i hovedtelefon- eller lydudgangsstikket på enheden. 2. Tænd for højttaleren. 3. Tryk på for at vælge AUX-kilden. 4. Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed til tæt på maksimum, og brug derefter højttalerens lydstyrkeknapper til at justere lydstyrken. Dansk - 13

14 Betjening Drift på batteristrøm Batteriets ydeevne varierer afhængigt af det indhold, der afspilles, og den valgte lydstyrke. Ved almindelig brug holder højttalerbatteriet i op til otte timer. Kontrol af batteriet Hver gang du tænder højttaleren, viser batteriindikatoren batteriets opladningsniveau i to sekunder. (Se Systemstatusindikatorer på side 13.) Når højttaleren er tændt, skal du trykke på og holde nede for at tjekke batteriets opladningsniveau. Hvis batteriindikatoren starter med at blinke rødt, når batteriet bruges, er batteriet lavt, og du skal oplade højttaleren nu. Batteribeskyttelsestilstand Hvis højttaleren ikke er tilsluttet strøm og ikke bruges i mere end 24 dage, skifter den til batteribeskyttelsestilstand for at spare batteristrøm. Hvis du vil aktivere højttaleren igen, skal du tilslutte den til lysnettet. Funktionen Automatisk fra Hvis der ikke er en Bluetooth-enhed tilsluttet i øjeblikket, slukker højttaleren automatisk efter 30 minutter med inaktivitet. For at deaktivere denne funktion skal du trykke og holde nede på og samtidigt. Du hører en talemeddelelser (eller en tone), der bekræfter, at indstillingen Automatisk fra er slået fra. Gentag dette for at slå Automatisk fra til igen. Tip til placering af højttaleren Når du bruger højttaleren indendørs, kan lydkvaliteten variere afhængigt af, hvor højttaleren er placeret i et rum. Når du bruger din højttaler udendørs, skal du regne med, at lydkvaliteten ændres, efterhånden som du bevæger dig længere væk fra højttaleren. Brug følgende retningslinjer, når du placerer højttaleren: Højttalerens Bluetooth-interval er 10 meter. Hvis du flytter enheden længere væk fra højttaleren, påvirker det lydkvaliteten, og enheden kan miste forbindelsen til højttaleren. For at få den mest optimale lyd skal højttalerens front vende mod brugeren. For at få den bedste bas skal højttalerens bagside være placeret i nærheden af en væg, men ikke lige op ad væggen. Bassen reduceres, når højttaleren flyttes væk fra væggen. Placer ikke højttaleren i små områder, der er omsluttet på alle sider med undtagelse af forsiden, da dette vil have en negativ indvirkning på lydkvaliteten. Placer ikke enheden på våde eller snavsede underlag. Stil højttaleren op på dens gummipuder Dansk

15 Fejlfinding Pleje og vedligeholdelse Problem Højttaleren tænder ikke (når den kører på vekselstrøm) Højttaleren tænder ikke (når den kører på batteri) Gør følgende Kontroller, at begge ender på netledningen er tilsluttet solidt. Sørg for, at netledningen er sat i en tændt stikkontakt. Kontrollér, at du bruger den strømforsyning, der fulgte med højttaleren. Batteri kan være i beskyttelsestilstand eller skal muligvis oplades. Tilslut til en tændt stikkontakt, så batteriet skifter tilbage til driftstilstand igen. Højttaleren sluttes ikke til den mobile enhed Ingen lyd fra en Bluetooth-enhed Dårlig lydkvalitet fra en Bluetooth-enhed Lyd afspilles fra den forkerte Bluetoothenhed (når to enheder er aktivt tilsluttet) Slå Bluetooth fra på din mobile enhed, og slå det til igen. Prøv derefter at parre igen. Slet Bose Colour SoundLink fra Bluetooth-listen på din mobile enhed. Prøv derefter at parre igen. Flyt den mobile enhed tættere på højttaleren og væk fra eventuel interferens. Prøv parring med anden mobilenhed. Ryd højttalerens hukommelse: Tryk og hold nede på i ti sekunder, indtil du hører Bluetooth device list cleared (Listen med Bluetooth-enhed er slettet). Slet Bose Colour SoundLink på den mobile enheds Bluetooth-liste. Prøv derefter at parre igen. Sørg for, at højttaleren er tændt. Sørg for, at der er skruet op for lyden på højttaleren og på din mobile enhed (og musikapp). Tryk på for at høre navnet på den enhed, der er tilsluttet i øjeblikket. Flyt den mobile enhed tættere på højttaleren og væk fra eventuel interferens. Prøv at bruge en anden musik-app. Prøv parring med anden mobilenhed. Hvis to mobile enheder er aktivt tilsluttet, skal du først sørge for, at den anden enhed er sat på pause. Hvis to mobile enheder er aktivt tilsluttet, skal du kontrollere, at begge enheder er inden for højttalerens interval (10 meter). Flyt mobilenheden tættere på højttaleren og væk fra eventuel interferens. Prøv at bruge en anden musik-app. Prøv parring med anden mobilenhed. Hvis to mobile enheder er aktivt tilsluttet, skal du kontrollere, at begge enheder er inden for højttalerens interval (10 meter), eller du skal frakoble den anden enhed. Stands eller afslut musikapp en på den anden enhed. Start musik på den ønskede enhed. Dansk - 15

16 Pleje og vedligeholdelse Problem Ingen lyd fra AUXkilden Dårlig lydkvalitet fra en AUX-enhed Gør følgende Kontroller, at den tilsluttede mobile enhed er tændt og afspiller. Tryk på AUX-knappen, og kontroller, at AUX-indikatoren lyser. Kontroller, at 3,5 mm-stikket er sat helt ind i højttaleren og sat helt ind i kildeenheden. Skru op for højttalerens lydstyrke for at kontrollere, at højttalerens lyd ikke er slået fra. Øg lydstyrken for AUX-enheden. Prøv at bruge et andet AUX-kabel. Kontrollér, at lydkablet er sat solidt ind i højttalerens AUX IN-stik og i kildeenheden. Prøv at bruge en anden AUX-enhed. Fabriksnulstilling For at gendanne højttalerens standardindstillinger (slet hukommelse, slet valg af sprog osv.) skal du sørge for, at højttaleren er sluttet til en strømkilde, tryk og hold derefter nede på og samtidigt i ti sekunder. Rengøring Du kan rengøre produktets ydre overflade ved at tørre den af med en blød, tør klud. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsspray. Undgå at spilde væske eller tabe objekter i nogen af åbningerne. Kontakt til kundeservice Hvis du har spørgsmål vedrørende din Bose SoundLink Colour-højttaleren, bedes du kontakte din lokale Bose-forhandler. Besøg for at kontakte Bose direkte. Begrænset garanti Din Bose SoundLink Colour Bluetooth højttalere er dækket af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti Dansk

17 Tekniske oplysninger Pleje og vedligeholdelse Temperaturområde 0-45 C Driftstid Op til 8 timer Bluetooth-rækkevidde 10 meter Nominel strømforsyning indgang: VAC, 50-60Hz, 0.18A Udgang: 5VDC, 1.0A Indgangsstrømdata indgang: 5 V DC, maks. 1.0 A Mål 13,5 cm (H) x 12,7 cm (B) x 5,4 cm (D) (5,3" x 5" x 2,1") Vægt 0,53 kg Dansk - 17

18 2014 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev.00

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning SOUNDLINK MICRO Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning Bose SoundLink around-ear Bluetooth hovedtelefoner Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT50 BT25. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT50 BT25. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT50 BT25 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din bærbare højttaler 3

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation BLUETOOTH HEADSET Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Omistajan opas Notice d utilisation Felhasználói útmutató Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning SoundTouch Portable Wi-Fi -musiksystem Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

BT6000. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på.

BT6000. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på. BT6000 Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Indhold 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 2 Introduktion 2 Hvad er der i kassen 3 Oversigt over højttaleren

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Speak docking station eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT3600. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT3600 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 2 Din Bluetooth-højttaler 3

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater

BRUGSANVISNING. GENOPLADELIGT system til høreapparater BRUGSANVISNING GENOPLADELIGT system til høreapparater Begrænset garanti ZPower s eksklusive begrænsede garanti er tilgængelig på www.zpowerhearing.com. Du kan også få en kopi af ZPower s begrænsede garanti

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Elite 25e Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere